ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 1 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  ไชยหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกาญจน์  คำเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลกานต์  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  แม่นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พิมานแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤตภัค  ปัตตานัง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภาส  รัตนประดับมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติพงศ์  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤติพงศ์  พลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติยาพร  รังไสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุตยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณ์ระพี  พงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญ์วรา  งีเกาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาพร  อัครชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลุนพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกันย์สุดา  บุตะเคียน
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติกวินช์  บรรลือทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติลักษณ์  เหลี่ยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
20
เด็กชายกีรติ  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
21
เด็กชายกีรติชนน์  ประดับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกุลนิดา  จันทร์แจ่มฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
23
เด็กชายเกล็น  ไฮเดอะเนราเซ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
คณิตประถม
24
เด็กชายเกียรติกุล  พงษ์ธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
25
เด็กชายโกวิทย์  พรหมสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงขวัญจิรา  ภิปราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
27
เด็กหญิงขวัญพิชฎา  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
28
เด็กชายคชภัค  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงครองขวัญ  สุภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
30
เด็กหญิงคีตภัทร  วงศ์ยะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
31
เด็กชายจตุพร  ขุนภักนา
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจรรยพร  หาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
33
เด็กชายจักรภัทร  กุหลาบกุลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิรัชญา  อุดรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิราภา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิราวรรณ  จวงสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
คณิตประถม
39
เด็กชายจีรภัทร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจีระนันท์  ผ่านพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
คณิตประถม
41
เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  งามศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
42
เด็กชายเจษฎา  เผื่อนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
43
เด็กชายฉัตรมงคล  พวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชนกานต์  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชนากานต์  เสาตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชนิดา  พลายละหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชนิษฐา  บูระพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
48
เด็กชายชยพล  รัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชลดา  ฟูบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
50
เด็กชายชวกร  สิ้นภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชัญญานุช  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรรพบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
53
เด็กหญิงโชติมณี  เทศขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
54
เด็กชายญาณากร  บุตดาห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
55
เด็กหญิงญาณิศา  พันธุมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
56
เด็กชายฐานุพงศ์  เปี่ยมธราพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
57
เด็กชายฐาปกรณ์  บุญใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงฐิตาภา  สิงโตศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
59
เด็กชายฑีฆายุ  สายสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
60
เด็กชายณชพล  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณธัญญา  จงราช
ป.4
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
62
เด็กชายณภัทร  กุมรีจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฎฐภัสสร  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฏฐชา  บุตะเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย  ทองรัตนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐชัย  โคษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐนันท์  หอมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐพงศ์  ทานะเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 3 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐพงษ์  แสนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐพร  ตองอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฐพล  คำแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐรดา  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดยอด
ป.5
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐสรณ์  จันดารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
78
เด็กชายดิลกพัฒน์  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
79
เด็กชายตรัยเทพ  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
80
เด็กหญิงถลัชนันท์  กุมรีจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
81
เด็กชายถิรเมธ  แหวนหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
82
เด็กชายทัตพงศ์  เซี้ยมกั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
83
เด็กชายเทวาฤทธิ์  วงษ์ปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
84
เด็กชายธนกฤต  นันทวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
85
เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธนพร  ประภาสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธนพร  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
88
เด็กชายธนพล  พลแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
คณิตประถม
89
เด็กชายธนพัฒน์  ยาศรี
ป.5
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
90
เด็กชายธนวัฒน์  ฝางคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
91
เด็กชายธนวัฒน์  รศพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
92
เด็กชายธนวิน  คะหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
93
เด็กชายธนศักดิ์  เทียมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
94
เด็กชายธนาคิม  กระโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทาสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธัญจิรา  แหวนวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คุ้มเหม
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธันยพร  แหวนวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
99
เด็กชายธิติพัทธ์  นนยะโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
100
เด็กชายธีรภัทร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
101
เด็กชายธีรภัทร  สุรันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนงนภัส  คำแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนภัสสร  พันธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
104
เด็กชายนราวิชญ์  สันดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
105
เด็กชายนวพล  บำรุงเกตุอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนันทพงษ์  หอมเฮ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนันทิกานต์  เสาร์แก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนิชานันท์  มายา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนิชาภัทร  วิเศษชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
110
เด็กชายนิธิศ  สุทธิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเนตรนภา  บุญสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
112
เด็กชายบุญเพ็ง  พงษ์สุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
113
เด็กหญิงเบญจภัทร  ธนพิสิษศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
114
เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
115
เด็กหญิงเบญญาภา  คำมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
116
เด็กชายปฏิภาณ  ใจศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
117
เด็กชายปรมัตถ์  ดอกพอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
118
เด็กชายปรัตถกร  กันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
119
เด็กชายปริญญา  สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
120
เด็กชายปรีดียาธร  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สายเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปวีณ์กร  กิ่งสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
123
เด็กชายปัณณวิชญ์  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปาริษา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปิยวรรณ  ภาคเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
126
เด็กชายปุณญาพัศร์  ศิลาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
127
เด็กชายพงศธร  จำเริญชัย
ป.5
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพรธิตรา  เตียนสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
129
เด็กชายพลากร  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
131
เด็กชายพัชรพล  สืบสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
132
เด็กชายพัฒนพิสิทธิ์  ชมภูเขา
ป.5
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
133
เด็กชายพัฒนศักดิ์  สะโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
คณิตประถม
134
เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์รำลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพัทธรินทร์  โคษา
ป.5
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศิรินัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ส่งคุณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
139
เด็กชายพิรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
140
เด็กชายพีรพัฒน์  สุวันที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 5 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สถานพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
142
เด็กชายภณฐวินทร์  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
143
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สัมมะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
144
เด็กหญิงภัสราภรณ์  มากนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
145
เด็กชายภากร  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
146
เด็กหญิงภานิชา  นันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงภาวินี  สุระ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
148
เด็กชายภีรพัด  ขุมเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
149
เด็กชายภูมิรพี  ศรีวัฒนะเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
150
เด็กหญิงภูริชญา  ทรงกรด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
151
เด็กชายภูสิทธิ์  นามวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงมนัสชญา  เกตุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
153
เด็กหญิงมาริสา  ศรีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงรณิดา  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
155
เด็กชายรพิภพ  ประชาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
156
เด็กหญิงรวินท์ณิภา  วงศ์ยะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
157
เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
158
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยนรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
159
เด็กหญิงรัตวัลย์  สุบรรนารถ
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
160
เด็กหญิงรุ่งลัดดา  สุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
161
เด็กหญิงลัคนา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
162
เด็กชายวงศกร  วรญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
163
เด็กชายวชิรวิชญ์  ประจญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวนากานต์  เสนาะศัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
165
เด็กชายวรมน  สุรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวรรวิสา  แสนยศ
ป.6
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงวรวรรณ  โนมะยา
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
168
เด็กชายวรเวช  บงกชเบญจรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
169
เด็กหญิงวรัญญา  พลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
170
เด็กหญิงวาสนา  ดวงเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงวิรยา  อินยาพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
172
เด็กชายวีระชัย  ชำนาญเลื่อย
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
173
เด็กชายวุฒฐินันท์  จันทชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
174
เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีหะโคตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
175
เด็กชายเวชพิสิฐ  กระโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงศศิธร  ผาหนองหว้า
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
177
เด็กชายศักดิพัฒน์  จั่นจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
178
เด็กชายศาสตร์ตรา  สากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงศิริขวัญ  พิมบึง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
180
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชูวังวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
181
เด็กชายศิลา  ทองมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
182
เด็กชายศุคลวัฒน์  ยอดพุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศุภกานต์  งอนสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
184
เด็กชายศุภกิตติ์  จันดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศุภดา  ตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
186
เด็กชายเศรษฐโสธร  แก้วกัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสลิลภรณ์  พรหมลิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสาธิตา  บุญขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
คณิตประถม
189
เด็กชายสิริโชติ  จันเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
190
เด็กหญิงสิริณัฏฐา  ชนานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสิรินธร  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสิริมล  โคตมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ดอนเหลือม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสุกรรณ์ณิการ์  โคตะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสุชาดา  ชินวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
196
เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสุธาสินี  เศรษฐบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงสุธิดา  นวลกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสุพิชญา  ปราบอภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโสน
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสุภัสสรา  อุปมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
201
เด็กหญิงสุภาษิตา  พงษ์วัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสุรภา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสุรัชดาภรณ์  ศรชัยวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
204
เด็กชายสุวิจักขณ์  บุพตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
205
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
206
เด็กหญิงหยาดทิพย์  คำเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
207
เด็กหญิงไหมฟ้า  พงษ์วัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
208
เด็กชายอจลวิชญ์  โพธิ์วัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
209
เด็กชายอธิชา  ชมภู
ป.6
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอนันตญา  โสระชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอนุธิดา  อัญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
212
เด็กชายอนุวัฒน์  กันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
213
เด็กชายอภินันท์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอมรรัตน์  เรืองอมรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอริยา  ทองมนต์
ป.6
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
216
เด็กชายอลงกรณ์  พิมล
ป.5
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณสุขา
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
218
เด็กชายอำนวย  ราชธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
219
เด็กชายอินทรพงษ์  พวงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
220
เด็กชายอิศม์เดช  บุญจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอุบลวรรณ  คล้ายทอง
ป.6
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอุไร  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
223
เด็กหญิงเอราวรรณ  หมุ่ยมาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 8 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสุภะ
ม.2
โรงเรียนบ้านสวาย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงกริชฎากานต์  ยงกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านสวาย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงคณิศร  อายุวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงจิตรา  รัตนะวงษ์ขันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงจุรีรัตน์  สงใส
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงฐิติมา  ศิริจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านโสน
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมูล
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงทิวารรณ  สมร
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
232
นายธนาวัฒน์  บุญโต
ม.3
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีสันต์
ม.2
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงบัวชมภู  อุดรพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโสน
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงปณิตา  ตะยุลรัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงประภัสสร  ภิญโญภาสวร
ม.2
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงเพ็ญนภา  คลารัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงมนธิดา  ปรื้มใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีขานแก้ว
ม.1
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นะเรนสด
ม.2
โรงเรียนบ้านสวาย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงลลิดา  อิงชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงลาวัลย์  พิจารณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายวรเชษฐ์  ลมเชย
ม.2
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงวิลาวัณย์  สายบุญมี
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายสามารถ  บุญยัง
ม.2
โรงเรียนบ้านโสน
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวสิริวิมล  ศรีลาชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไธสง
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงสุธิตา  สารมะโน
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงอนันญา  ล่องตี้
ม.1
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงอนุศรา  สอนเสาร์
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวอัมพร  มลทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวอินทิรา  ไชยโชติ
ม.3
โรงเรียนบ้านสวาย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 9 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กหญิงกชพรรณ  คำโท
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงกชามาส  แก่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกนกนิภา  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกนกพร  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกนกพรรณ  โคษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกมลรัตน์  สุระมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกรกันยา  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
264
เด็กชายกรณ์ดนัย  อุปมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
265
เด็กชายกริชกวี  อสิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
266
เด็กชายกฤฤพลษ์  ศรีมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
267
เด็กชายกฤศนกัญญ์  อินทมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงกฤษติกา  เพ็ญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกฤษติญา  อินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกวินทรา  คำขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกัญชลินี  นวนประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกัญญาพร  ชาญพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกัญภร  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
277
เด็กชายกันต์กวี  สิงหชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
278
เด็กชายกันต์ดนัย  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
279
เด็กชายกันตภณ  ทัศวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
280
เด็กชายกันตภณ  บุญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
281
เด็กชายกันตินันท์  แก้วธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกันยศรัณย์  ศรีไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกัลยกร  เวชติวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ประดับศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกาญจนภัทร  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกานต์ชนก  จิดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
287
เด็กชายกานต์ชนก  ทองมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงการต์ธิดา  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 10 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กหญิงกิตติญา  สังขาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
290
เด็กชายกิตติณัฐพงศ์  ศรีมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
291
เด็กชายกิตติพงษ์  คำเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
292
เด็กชายกีรติกร  ชาญสิทธิวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกุลนิดา  แป้นสีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกุลภรณ์  เกษหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงเกวลี  ปัตเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงเก้ากุมภา  กุลวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
297
เด็กชายโกสินทร์  นนทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงขนิษฐา  เทียมทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงขวัญชนก  ปุเรสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงขวัญวิราพร  บุตรตะเคียน
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงเขมิสรา  เพียการุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงคณิตสกุล  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
303
เด็กชายคณิน  จินดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
304
เด็กชายคุณากร  ดวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  หาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
306
เด็กชายจักรภัทร  ขุขันธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงจันทการต์  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงจันทิมา  จินดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงจารุพร  โยธิคา
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงจิตราพร  นพวงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
312
เด็กชายจิรพัส  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
313
เด็กชายจิรศักดิ์  แสงส่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
314
เด็กชายจิระวัฒน์  ตระการไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
317
เด็กชายจิรายุ  ศรีมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงจิราวัลย์  จันทิมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงจีรนันท์  วงรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงจุฑามณี  จันทะนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงจุฑามาศ  ระหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล
ป.5
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 11 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กชายเจมส์  แฟร์คล็อฟ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงฉัตรมณี  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงฉันท์นัฐชา  ฉลาดรอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงฉันทิสา  เพ็ชรสมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
328
เด็กชายเฉลิมโชค  ประจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงชญาณ์นันทน์  ธนโชติเดชากาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงชนธัญ  ปัญญาวชิรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงชนมน  สว่างภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
332
เด็กชายชนาธิป  ปิดตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงชนารตี  งามใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงชมพูนิกข์  สรรพบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
335
เด็กชายชยานันท์  เดชธนาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงชลณิชา  โมลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
337
เด็กชายชโลฑร  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชาลิสา  คุณะดิลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
340
เด็กชายชิงโย  ลมเชย
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
341
เด็กชายชิติพัทธ์  เพชรล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
342
เด็กชายชีพชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงชุติมา  ไชยพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
344
เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
345
เด็กชายโชคพิพัฒน์  สารวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงโชติชญาน์  คำไพเราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
347
เด็กชายโชติอนันต์  ศิลาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
348
เด็กชายไชยภพ  สนามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงฌาลิสา  เยาว์ไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงญาณิษา  นนทะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงฎิษญาภรณ์  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
352
เด็กชายฐาธิปัตย์  จันทะหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงฐิติกานต์  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงฐิติชญา  สว่างภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงฐิติวรรณ  บุตรตะเคียน
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณกมล  อสิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
358
เด็กชายณครินทร์  แสงแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 12 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
359
เด็กหญิงณยฎา  ฉิมพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
360
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัจฉรียา  พัวพิทยาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัชชาพัณณ์  อิศรากุลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
363
เด็กชายณัชภูมิระพี  อินธิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฎฐชา  จันครา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  หนองงอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
366
เด็กชายณัฐกรณ์  นนทะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณัฐกานต์  สงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  พันธ์แก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงณัฐทชากานต์  สินธู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงณัฐธยาณ์  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงณัฐธิดา  บานเย็นงาน
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
374
เด็กชายณัฐนนท์  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยทุมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
376
เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ์มูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
377
เด็กชายณัฐภัทร  เจริญรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณัฐวลัย  ลิ้มประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
379
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
380
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
381
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงณิชานันท์  สมบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันครา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงดาวประกาย  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
385
เด็กชายเดชาธร  เบญจทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงตรีทิพย์  แซ่จ๋าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
387
เด็กชายทรงวุฒิ  สองพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
388
เด็กชายทวีวรวุฒิ  ฉายกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงทักษอร  เสนาภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
390
เด็กชายทินภัทร  แก้วเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
391
เด็กชายทีปกร  ดวงสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
392
เด็กชายเทวัญ  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธณะชัย  สดสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กหญิงธนกมล  ทองเทียนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธนกร  ธนภาคย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธนโชติ  ชำนาญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธนดล  สารพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธนบดี  พงษ์ธนู
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธนพนธ์  วันชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธนพร  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
401
เด็กชายธนภัค  พรเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
402
เด็กชายธนภัท  ศรีระษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
403
เด็กชายธนวัฒน์  จันคณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธนวินท์  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงธนสรณ์  ครบสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงธนัชพร  จันคณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธนาเดช  ทองตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธัชกร  กลมประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทียมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธันยบูรณ์  วิเศษชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธันวา  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสวาย
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธีร์กวิน  บุญเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
414
เด็กชายธีรกิต  พลดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธีรเมธ  ศรีลาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธีระวัฒน์  จำปาขีด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธีระศักดิ์  สมานพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธีราพร  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนภัสสร  คงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนภัสสร  อรรคพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
421
เด็กชายนราวิชญ์  ถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนรินทิพย์  ชัยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงนฤทัย  บุตรสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงนฤมล  พยุงวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนัฏฐ์กานดา  วีระแสงพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนัฐธิกานต์  ศรีเอี่ยมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
วิทย์ประถม
427
เด็กชายนัธทวัฒน์  ใจนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
428
เด็กชายนันทชัย  ผ่านพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 14 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
429
เด็กหญิงนันท์สินี  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงนันทิกา  ทองชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนันทิกานต์  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงนัสชยา  จันครา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงนำพาพร  อุทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
434
เด็กชายนิธิศ  ถนอมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงบัวชมพู  ตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงบัวชมพู  เบริงเกอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงบุญญาดา  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงบุญญาพร  สารวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงบุญนิศา  ฉัตรรัตนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงบุณยวีร์  วันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงบุณยานุช  มูลประดับอรรจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปณัฏฏา  ใจมนต์
ป.5
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปนัดดา  บุญขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงปนัทดา  จันภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงปพิชญาพร  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
448
เด็กชายปภังกร  สถานพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
449
เด็กชายปรเมศวร์  พันธ์แก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงประติภา  กาฬหว้า
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
451
เด็กชายปรัชญานันท์  แก่นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
452
เด็กชายปรัชวีร์  พันธ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
453
เด็กชายปรัตถกร  บุญพิคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปรางทิพย์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายปริญญา  อินทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปริศนา  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
457
เด็กชายปรีดา  อุตะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีงามฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปัญญพนต์  ทองมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
461
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชนะวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
462
เด็กชายปัณณวิชญ์  ราชอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
463
เด็กชายปัณณวิชญ์  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 15 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
464
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ข้อแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงปาริยา  เสาะโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปาลิตา  โยธิดา
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
467
เด็กชายปิติกร  บุตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงปิยภรณ์  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงปิยะภัทร  ตัดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสวาย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปีย์วรา  อินทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปุณติกานต์  วันสุดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปุณยาพร  พงษ์ธนู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงเปมิกา  แก้วล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
วิทย์ประถม
474
เด็กชายเปรม  อินทนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงเปรมธิชา  เสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงโปรดปราน  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
478
เด็กชายพงศกร  นาคมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
479
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
วิทย์ประถม
480
เด็กชายพชร  เสนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพชรพร  ทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
482
เด็กชายพชรวิชญ์  สังสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพรทิวา  วันดีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพรประภา  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพรรณิภา  โพธิ์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพริริสา  แสนร่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพอฤทัย  ปัญญาสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพัชรวดี  ฟรังค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
489
เด็กชายพาทิศ  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพิจิกา  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพิชชา  มากนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
492
เด็กชายพิชชากร  ผมหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงพิชชาพร  พรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงพิชฌานันท์  อุราเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงพิชญ์อาภา  สะเทือน
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงพิมพ์ระวี  ทองแพรว
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 16 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
499
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงพิมพิไลย์  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงพิไลพร  ใจมนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
วิทย์ประถม
503
เด็กชายพีรณัฐ  อินทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
505
เด็กชายพีระพัฒน์  ตะเคียนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
วิทย์ประถม
506
เด็กชายพุฒิกุล  แสงธนหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
507
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีลาชัยธนพัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
508
เด็กชายพุฒิภัทร  สิทธิศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ฟองอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงแพรวา  ปิโตลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงแพรวา  แสนสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
512
เด็กชายภัคพล  เพิ่มพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงภัชราภา  หงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงภัทชิราพร  ศรีกะชา
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
วิทย์ประถม
515
เด็กชายภัทรกฤต  จิตสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงภัทรฐิเชีย  แฟร์คล็อฟ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
517
เด็กชายภัทรดิษย์  กรสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงภัทรนันต์  เปลี่ยนทองศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงภัทรวิภาดา  วัฒนะอะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงภัทราพร  เทพวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงภัทราพร  นาคพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
522
เด็กชายภานุพงษ์  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
523
เด็กชายภานุวัฒน์  บุตะเคียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
524
เด็กชายภานุวัฒน์  พันธเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงภาพิมล  คำผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงภิญญดา  แพงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงภิญญุพัชญ์  โรจนหิรัญภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
528
เด็กชายภิตินันท์  อินทมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงภิรัญญา  สมควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
530
เด็กชายภีมวิจน์  สุเรรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
531
เด็กชายภูดิศกุล  บุญใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
532
เด็กชายภูเบศ  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
533
เด็กชายภูมินทร์  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 17 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
534
เด็กชายภูริณัฐ  จาริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
535
เด็กชายภูริณัฐ  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงภูริดา  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
537
เด็กชายภูรินทร์  ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
538
เด็กชายภูวฑิต  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
539
เด็กชายมงคล  โพธิโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
540
เด็กชายมงคลพัฒน์  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงมณฑิกา  นามวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงมนิดา  พงอุดทา
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วละมุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
544
เด็กชายเมริค  ฮาเชม
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
545
เด็กชายยศกร  สร้อยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
546
เด็กชายรชต  ศิริงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงรดา  บุญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงรมณ  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงรวิสรา  มหามาตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จวงสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
552
เด็กชายรุ่งโรจน์  บุดดาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
553
เด็กชายฤทธิ์ไถงศ์  จิตสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงลินรดา  เสาะโชค
ป.4
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
555
เด็กชายวชิรญาณ์  ศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
556
เด็กชายวชิรวิทย์  พงษ์ธนู
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงวนิชชา  ธะนะชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายวรพจน์  นาคนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงวรพิชชา  มากนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
561
เด็กชายวรภพ  สีหะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
562
เด็กชายวรเมธ  ผ่านพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงวรรจชนก  แป้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงวรรณกร  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงวรัญญา  อุทาพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงวราภรณ์  พลแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
568
เด็กชายวัฒนศิลป์  ขันบุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 18 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
569
เด็กหญิงวาดรวี  อสิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงวานัดดา  ผลแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายวาริช  กองขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงวารี  ว่าไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงทัศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
574
เด็กชายวิชชูทิศ  ศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
575
เด็กชายวิชยุตม์  สมบัติกำไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงวิชิดา  ตะเคียนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
577
เด็กชายวิทยา  วงษาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงวิภากร  เตารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงวิภาฏา  ทันวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
580
เด็กชายวิริทธิ์พล  ใจหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงวิริยา  ศิริชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงวิไลพร  พัสนาพิณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายวีรเดช  ปุริสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
584
เด็กชายวีระเทพ  คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
วิทย์ประถม
585
เด็กชายวุฒิภัทร  เพชรล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงศกุนิชญ์  สวัสดิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
587
เด็กชายศรัณย์ภัทร  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงศศิกานต์  บัวชุลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงศศิกานต์  ระยับศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสวาย
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงศิราภรณ์  ถึงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีลาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงศุจินทรา  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
593
เด็กชายศุภกานต์  ศรีบัวรายณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
594
เด็กชายศุภเดช  บุญกู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงสชิรญาณี  มีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงสไบทิพย์  หมื่นศักดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
597
เด็กชายสะท้านฟ้า  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสายน้ำ  บัวสระ
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสาวิกา  พินโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
600
เด็กชายสิทธิโชค  ก้านกิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
601
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทศขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
602
เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
603
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรือนรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 19 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
604
เด็กชายสิรวิชญ์  จาตุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงสิริวิมล  สันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญชู
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงสุกานดา  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงสุตาภัทร  ศรีปัตเนตร
ป.5
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายสุทธินันท์  วิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงสุธิดา  สุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงสุนทรนาส  ลำภา
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงสุนันนทา  แสงพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงสุภัทรตรา  ดวงตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงสุภาดา  ศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงสุภารัตน์  สว่างภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
617
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชโสธร
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
วิทย์ประถม
618
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โยธะกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงเสาวนีย์  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสวาย
วิทย์ประถม
621
เด็กชายหริวัต  อำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงอชิรญา  กลางมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  จำปาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
624
เด็กชายอชิรวัตติ์  วัฒนะภาณุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอธิชา  แดงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงอนงค์ชยพรรณ  นิที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
627
เด็กชายอนิรุจ  นนทะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงอนิลธิตา  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงอภิษฎา  แสงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสวาย
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำนึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงอมราพร  นนทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงอรจิรา  จีนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
633
เด็กชายอรรถพร  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงอรสา  ผิวดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอรัญญา  จินดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงอริสรา  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงออมบุญ  คำมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
638
เด็กชายอัจฉริยา  เทศขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ 20 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
639
เด็กหญิงอาภัสรา  โยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองอินทรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงอิงครัต  พลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
643
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คิดถูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม