ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 1 /1 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรกนก  หลาวทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกมล  บุตรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษฎา  คำเขื่อง
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
4
เด็กชายกษณ  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
5
เด็กชายก้องกิดากร  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษ์กลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกิตฏิญาพร  อุไรโคตร
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติวัฒน์  อ่อนหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
11
เด็กชายกุลชวาล  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุลธิดา  สีเสน
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุลปรียา  นามฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเกศณัฐชาพร  ฉิมพาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
15
เด็กหญิงขวัญชีวา  ภูผาหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
16
เด็กชายคฑาธร  ไชยกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
17
เด็กหญิงคัชชา  แก้วกัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
18
เด็กชายจักริน  พุุ่มไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจินตภาส์  วรโพด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจุฑาพร  ศรีบัว
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
21
เด็กชายเจษฎาภรณ์  พันงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
22
เด็กชายฉัตรมงคล  พิมศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชลิตา  ทองปนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชุติมณฑน์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
25
เด็กชายณธพงศ์  ลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
26
เด็กชายณัชนน  จันทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
27
เด็กชายณัชนน  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัชวดี  นนทศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐฐืนันท์  ศรีอำนาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐธิดา  กับแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐพงษ์  เตโช
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
33
เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐพร  สุตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐรัฐ  บริบาล
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 1 /2 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงดวงเนตร  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงตะวันรุ่ง  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ปัทมะ
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
39
เด็กชายธนดล  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
40
เด็กชายธนบัตร  หงษ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
41
เด็กชายธนพงศ์  ชมภู
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
42
เด็กชายธนพนธ์  หงษ์ประดับ
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
43
เด็กชายธนาโชติ  คำผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
44
เด็กหญิงธรารัตน์  ย่านกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
45
เด็กชายธันวา  แก้วใสย์
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธิฌาพร  ทวิโยค
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
47
เด็กชายธีรภัทร  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
48
เด็กชายธีร์รัชช์  ธนชัยวิทย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
49
เด็กชายนพรัตน์  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
50
เด็กชายนพรัตน์  ชโยลา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
51
เด็กชายนวพรรษ  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนวรัตน์  แสงสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนันท์นลิน  ทิมเสถียร
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเนตรฤดี  ไชยนิท
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงบุญยะวีร์  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงบุษญา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปนัดดา  กติศิลา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
59
เด็กชายปภังกรณ์  สาสังข์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปภาดา  สาลีวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
61
เด็กชายประภากร  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปวีณา  สันโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
63
เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วใสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปีใหม่  แซ่งั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปุณยนุช  บริบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงไปรยา  ปักการะสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
67
เด็กชายพงศธร  สะเทินรัมย์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
68
เด็กชายพชรพล  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพนิดา  ชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพนิตสุภา  สันป่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 1 /3 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพรปรีญา  คูคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพัชรพร  นันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิมชนก  รักพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงแพรตะวัน  สมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
75
เด็กชายภัคพล  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  อรรคบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
77
เด็กชายภาคภูมิ  คำนัล
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
78
เด็กชายภาณุพงศ์  คำนัล
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
79
เด็กชายภานุเดช  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
80
เด็กชายภานุพงษ์  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงภาวินี  นิลวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
82
เด็กชายภูรัชกานต์  แหวนหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
83
เด็กชายมัทวะ  ศรีบาง
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
85
เด็กชายยุทธนา  อามาตร
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
86
เด็กชายวงศกร  นราวงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงวราลี  มุธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
88
เด็กหญิงวิชญาพร  สังเสน
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
89
เด็กชายวิรัตน์  แก้วสะอาด
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงวีรญา  สีเสน
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
92
เด็กชายวีระพงษ์  กตะศิล
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
93
เด็กชายวีรากร  รัตนวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
94
เด็กหญิงเวรุวรรณ  เกษสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงศรัณรัตน์  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
96
เด็กหญิงศศิธาร  เครือแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศิรประภา  ปิยะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
98
เด็กชายศิวกร  ศิวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงศุธางค์รัตน์มณี  วงศ์พิมล
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
100
เด็กชายศุภกร  นามสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
101
เด็กชายศุภโชค  ดงแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงศุภาพิชย์  อรรคบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสนิฎา  อุปเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
104
เด็กชายสิทธิพงษ์  ลาพา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
105
เด็กชายสิทธิพงษ์  วรรณวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 1 /4 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสิปาง  โสมาลีย์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
107
เด็กชายสิรภัทร  วามะลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
108
เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
109
เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสุชาดา  สาสังข์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรรษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
112
เด็กชายสุรพัศ  มีแสง
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
113
เด็กชายเสฏฐวิทย์  มาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
114
เด็กชายอนันต์  อุไรโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
115
เด็กชายอภิชาติ  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงอภิญญา  ไพรทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงอภิญญา  ลาสิทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงอรนันท์  จันทร์ไสย์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงอรพิมล  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
คณิตประถม
120
เด็กหญิงอรอมล  จันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
121
เด็กชายอัศชวินทร์  บุญเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงอิสรา  แก้วใสย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอุษณิษา  บุญศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
125
เด็กชายเอกรินทร์  โถทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงเอลด้า ออนเยนเย่  เอกโป
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 2/1 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
127
เด็กหญิงกชกร  ศุภกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกชพร  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกนกพร  สีเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
130
เด็กชายกนกพล  กว้างนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกรชนก  ก้อนฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
132
เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
133
เด็กชายกฤษฎา  ทองขอน
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกฤษณีย์  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกวินธิดา  คมสารพาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
136
เด็กชายกสิทธินนท์  ศุภกรอาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกัญญรัตน์  วงค์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไทรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกันตยา  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกันยรัตน์  กะตะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
144
เด็กชายกัมพล  โนนจ้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
145
เด็กชายกัมพล  ศุภศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกานต์ธิดา  จำปาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
147
เด็กชายกิตติธัช  จุ้ยแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
148
เด็กชายกิตติธัช  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
149
เด็กชายกิตติพัฒน์  สุตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
150
เด็กชายกิตติวัฒน์  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกุลนิดา  ลาลุน
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงเกตนภา  แสงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงเกวลิน  รังไสย์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงเกษรา  กรรณิกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
156
เด็กชายเกียรติพงศ์  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายเขษมศักดิ์  แหวนหล่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
158
เด็กชายคชาภรณ์  อาจทำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
159
เด็กชายคมกริช  พรมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
160
เด็กชายคุณากร  โขงรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
161
เด็กชายจตุรวิทย์  พรรษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 2/2 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
162
เด็กชายจักรกฤษ  ช่างสลัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
163
เด็กชายจักรกฤษณ์  ธรรมวัตร
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
164
เด็กชายจักรภพ  พุทธมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงจันทราพร  กิรังดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
166
เด็กชายจิตติพัฒน์  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
168
เด็กชายจิรศักดิ์  แหวนหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงจิระนันท์  สุโข
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงจิรัญญา  ไกรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศุภศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชญานันท์  คำนัล
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชฏากิ่งทอง  สุบิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชนกวนันท์  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงชนธิญา  อังคะสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
176
เด็กชายชนะศึก  บุญขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงชนัญธิดา  ศุภศร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชนากานต์  นิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชนิการต์  หลาวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงชนิดาภา  เพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงชมพูนุช  ย่านกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชยังกูร  น้ำเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
183
เด็กชายชัยสุระ  นราวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
184
เด็กชายชิติภัทร  ศุภกรอาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
185
เด็กชายชินน์กร  แสนมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
186
เด็กชายชุติพงษ์  วิรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงชุติมา  บุญครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงชุติมา  หนองหงอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงญดาพร  วันผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงญาณิศา  ศุภศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
191
เด็กชายฐานวัฒน์  พรรษา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงฐิตินันท์  ติลิบาล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงฐิติมา  ชูประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณจิตรา  คูคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
195
เด็กชายณชกร  พระแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
196
เด็กชายณภัทร  ภูชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 2/3 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พยอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณัญญาภรณ์  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
199
เด็กชายณัฏฐเดช  สุนทรธีรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
201
เด็กชายณัฐกรณ์  ปัดถาวะโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปัดถาวะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จูเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณัฐธิดา  มีตน
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
206
เด็กชายณัฒฐกร  วงษ์นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงดวงตาชนก  ผลพูน
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
208
เด็กชายต้นกล้า  เสถียรกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
209
เด็กชายต้นวิชา  วงศ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
210
เด็กชายตามตะวัน  ใจมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงทิพย์ธารา  มูลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำแสน
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงเทพธิดา  ดวงดาว
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายเทวฤทธิ์  หงส์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
215
เด็กชายธนกร  สุขสนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
216
เด็กชายธนชาติ  หล้าศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธนโชติ  สมทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายธนภูมิ  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธนวัฒน์  ชาดง
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
222
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีกำแหง
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธนากร  อุไรโคตร
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธราดล  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
227
เด็กชายธาวิน  สุวรรณจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธิดานุช  วิชาแหลม
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
229
เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีใสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
230
เด็กชายธีรภัทร์  ราชชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
231
เด็กชายธีราทร  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 2/4 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กชายนกร  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงนรากร  สิมารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงนรากรณ์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนวนันท์สิริ  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงนวพร  กตะศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงนัฐกานต์  บุญยารุณ
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
238
เด็กชายนัตธวัฒน์  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกรอาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงนันทิชา  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
241
เด็กชายนันธชัย  นันยังน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจฉายา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงนิชาภา  ก.ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
245
เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงนุชนาฎ  สังบัวดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
247
เด็กชายบริพัตร  เผนโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
248
เด็กชายบวรพจน์  ทองทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงบัญฑิตา  หล้าธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วใสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
251
เด็กชายบารมี  มรรคนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
252
เด็กชายปฏิพล  สิงห์นุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
253
เด็กชายปฏิภาณ  แซ่พัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
254
เด็กชายปณชัย  วรรณโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงปณิดา  อุประ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
256
เด็กชายประสิทธิ์  สุทาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
257
เด็กชายปรีชา  แสนปาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
259
เด็กชายปวริศ  นาคาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
260
เด็กชายปวริษร์  ประทุมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงปวีณา  โสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
262
เด็กชายปัญจพล  เยี่ยงกาย
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองอู๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
264
เด็กชายปัณณธร  กัสนุกา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
265
เด็กชายปัณณธร  ยอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงปานตะวัน  สำเภา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 2/5 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงปิยดา  บุบผามาลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงปิยดา  อินทจักร
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปิยธิดา  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
271
เด็กชายปิยะ  พรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงปุณยวี  กมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงปุณยาพร  แก่นจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงปุณยาพร  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงผกาวรรณ  คูคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
276
เด็กชายผดุงกิจ  กตะศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงผ่องพรรณ  ดงแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
278
เด็กชายพงศ์พล  จรทะผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงพนิตานันท์  พงศ์เกษมเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงพรไพลิน  ห่วงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงพรรณทิพย์ภา  ยศสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงพรวลี  นิลวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
284
เด็กชายพัชร  ปิยวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงพัชริดา  งามตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงพัทธนันท์  จิรานันท์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงพิพรรษพร  บุญเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
289
เด็กชายพิภัช  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงพิมพิชชา  จันทะสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงพิยดา  นามแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
293
เด็กชายพีรวัส  บุตศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพีระดา  โพซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพุทธิดา  ปานเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงพุธิตา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชินราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงแพรวา  วงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงฟ้าใส  ติละบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
300
เด็กชายภชานนท์  กตะศิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงภัททิยา  หลาวทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 2/6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
303
เด็กชายภัทรภณ  คนภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงภัทรวดี  ถิระสานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
305
เด็กชายภัทรศิริ  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงภัทราพร  เพียโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
307
เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงภิริศา  เสิกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
309
เด็กชายภูฟ้า  ชะบา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
310
เด็กชายภูมิศธร  คำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
311
เด็กชายภูริ  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
312
เด็กชายภูริทัตต์  คัลไลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงมณีพลอย  วิรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
314
เด็กชายมังกร  ธรรมบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
315
เด็กชายมิ่งมงคล  จันทร์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
316
เด็กชายมีโชค  สีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
317
เด็กชายเมธวัจน์  ศักดิ์โสภณเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
318
เด็กชายรชต  แก่นสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงรสนันท์  ไกรจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
320
เด็กชายรักชาติ  พยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงรังสิมา  สิทโท
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงรัชนีพร  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
323
เด็กชายรัฐศาสตร์  เชื้อกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงรัตนวดี  สมสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงรัตนาภา  ลาลุน
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
326
เด็กชายราเชนทร์  ค้ำคูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงรุ่งนภา  นราวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงรุจิรา  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงลลิตา  วิรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงลักษิกา  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงลัดดา  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
332
เด็กชายวชิรพล  ก้อนฝ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
333
เด็กชายวชิรวิทย์  พุฒพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
334
เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวนิดา  คำเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงวรรณวิสา  หุ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 2/6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงวรรณิดา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงวริศรา  เหระวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงวริษฐา  ทองด้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
340
เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
341
เด็กชายวิศณกรณ์  วิรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
342
เด็กชายวิษณุกร  สูนน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
343
เด็กชายเวชพิสิฐ  สุมา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
344
เด็กชายศรัณย์พงษ์  พรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงศรุตา  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงศศินันท์  ศรีนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงศศิวิมล  สุทาวัน
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
348
เด็กชายศิรชัย  สะเดา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
349
เด็กชายศิริโชติ  สาลีวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
350
เด็กชายศิริวัฒน์  สาลีวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
351
เด็กชายศุภกิจ  จันทะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงศุภพร  สุพลนิวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
353
เด็กชายศุภวิชญ์  วรนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
354
เด็กชายสถาพร  สวยรูป
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
355
เด็กชายสราทิพย์  มาโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
356
เด็กชายสหราช  จำปาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
357
เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
358
เด็กชายสิทธิโชค  พรมโสภา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
359
เด็กชายสิทธิโชค  วงศ์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
360
เด็กชายสิรกานต์  บุญชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงสิรินธร  แก้วใสย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงสิริภัทร  คำพั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
363
เด็กชายสิริราช  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุงพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงสุกฤตาพันธ์  อสิพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงสุทัตตา  เชิดสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงสุธิดา  บุตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
369
เด็กชายสุประวิทย์  อุตระวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงสุพัชชา  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ อาคาร 2/7 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงสุพิชญา  พาหา
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แดงบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
374
เด็กชายอชิระ  แก้วกัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
375
เด็กชายอนันท์  ไกรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงอภัชญา  ศรีโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
377
เด็กชายอภิเดช  จักรวรรณพร
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ขมิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงอมริสา  ลานสัตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
วิทย์ประถม
380
เด็กชายอสิระวัฒน์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
381
เด็กชายอัครพล  กิตติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงอัจฉรา  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
384
เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์เสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
385
เด็กชายอาณกร  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงอารีรัตณ์  วรรณวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงอารีรัตน์  แหวนหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงเอมอร  แสงกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
389
เด็กหญิงกชกร  อุทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
คณิตประถม
390
เด็กชายกิตติศักดิ์  พรสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
391
เด็กหญิงจนิสตา  ทวีธนวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
392
เด็กหญิงชญานันท์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
393
เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วศรีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
394
เด็กหญิงฐิดายุ  พลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
395
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แถวนาชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
396
เด็กหญิงณัฐจิราภา  ประจำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
คณิตประถม
397
เด็กชายณัฐชนน  ไชยเกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
398
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
399
เด็กชายณัฐปกรณ์  สมภาวะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
คณิตประถม
400
เด็กชายณัฐเมศธ์  ชัยบรรจงวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
401
เด็กหญิงทิพย์ปภา  บุตราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
402
เด็กหญิงธนพร  เสวะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
403
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
404
เด็กชายธนากร  ปฏิบุตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
คณิตประถม
405
เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
406
เด็กหญิงปณิตา  โสภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
407
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
408
เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพรธีรา  เกษมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
410
เด็กหญิงพรรทิภา  โคตรวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
คณิตประถม
411
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แพทย์กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
412
เด็กหญิงพิชญา  ปราศจาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
413
เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
414
เด็กชายภัทรธนกร  เทียบคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
415
เด็กหญิงมนต์นภา  วงค์นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
416
เด็กหญิงละอองดาว  อาบหิรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
คณิตประถม
417
เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
418
เด็กหญิงวิยดา  คำเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
คณิตประถม
419
เด็กหญิงสร้อยทอง  แก่นคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
420
เด็กหญิงอนันดา  พรหมทัต
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ
คณิตประถม
421
เด็กหญิงอรวรรยา  ถนอมพุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
422
เด็กหญิงอุบลรัตน์  สาระชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
423
เด็กหญิงกันธิมา  จวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงจิรนันท์  ปานพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
425
นางสาวญาดารัตน์  สุขบรรเทิง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
427
นางสาวนภเกตน์  อุ่นแดง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่างชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านผือ
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายประมุกข์  วงษ์ซา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงพัชรา  ดาวเรือง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงพันธิพา  ถิ่นกำแพง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวศิริวรรณ  สมนึก
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ ห้องประชุมประจิม โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กหญิงกชพร  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกมลทิพย์  พิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
440
เด็กชายกฤตกันต์  ไหวพริบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตาหยอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
444
เด็กชายชนพล  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
445
เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงชาลิสา  เนาวโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชุติมา  ศรีบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงฐานิดา  แฮดจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงฐิติพร  สุขสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณฐภัทร  หนองเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
451
เด็กชายณภัทร  จงกฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
454
เด็กชายธนพงศ์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงธนพร  มธุรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
456
เด็กชายธนัฐพล  ชาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงธันย์ชญาภรณ์  โนนยาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงนภาพร  อุดมผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปวิชญา  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญตัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงพศวัต  เมืองนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงพัชริญาณ์  พัณพิชญนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพิชชาอร  สมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพิชญธิดา  โสพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
467
เด็กชายพีรณัฐ  วรรณสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงเพชรลดา  นาคพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
470
เด็กชายภาคภูมิ  สีเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงลักษมี  ระสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงวรนุช  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ ห้องประชุมสระกำแพงน้อย โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
เด็กชายวริทธิ์ธร  แก้วชุมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงวิภาวี  รวงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
475
เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสิริกร  อิ้งจะนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงสิริวิมล  อินตะนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงสุชาวดี  ชำนิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงสุชาวดี  มาหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์สมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงสุนิสา  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงสุภาวดี  แสงสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอรพลิน  โนนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงอริยา  ปราศจาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอัจฉริญาดา  วันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม