ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ภูมีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลลดา  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บัวนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรกมล  ชาญประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤชณัท  สมบัติศิริเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤตติกุล  วงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤติมุข  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญภัทร  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ทวีก้องกิจสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกันตพร  ปัดสาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันตภัทร  รัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัลยา  อารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติภณ  วงษ์เรียนรอต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกีรติกา  กุลตังวัฒนาเพ็งพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์เทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายเกียรติภูมิ  พวงนิธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงขวัญข้าว  ครรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายคมกริช  จิตเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจงรัก  จันโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจริยา  สิริชาญวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิตรชนก  ช่อรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรเดช  งามวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจิรเดช  อินทรวงษ์โชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายเจตนิทธ์  ภูทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายเจษฎาพงศ์  ประมวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายฉัตรดนัย  เทียมสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายฉัตริน  ชีพชาญเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชญตว์มณฑน์  จันทร์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชญานิน  แผ่นศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชญานินท์  กาลพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชนกนันท์  ภูกาบิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชนาธิป  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชนาเมธ  แสงขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชนิภรณื  พิวาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  โพธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชลิตา  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชวกร  ติรไพรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชวนนท์  มีพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชัยพงศ์  วรรณทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชาติญา  บุญหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชาลิสา  สุตาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชุติวัต  โปร่งจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงญาณพร  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายญาณภัทร  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงญาณัฐชิณี  คำวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายฐปนยศ  สุขเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณฐกร  วงษ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณภัทร  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัฏชนน  สวนหมาก
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  เกียรติธนาโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  ฉัตรคุปต์ชนรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พลพาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สัตยากุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐกาญน์  รุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐชนน  พรมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฐชานันท์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทุมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐนรี  วันศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้ววงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงบุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐษวรรณ  นามวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัทภัค  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณิชนันท์  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณิชาภรณ์  หมื่นแพน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงดวงหทัย  ดวงชัยอยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงดาริน  ซอนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงดาวเรือง  ศรีพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายต้นกล้า  สุภากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายทินกร  เกษศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายแทนคุณ  บุญข่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธนกร  โจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนกฤต  ไตรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนกฤต  บุญเสนอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนเดช  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนพงศ์  พาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงธนพร  จันทะแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงธนพร  สายเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนภัทร  ลิขิตวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนรัตน์  ตระการจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนวรรธน์  คันศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนะพงษ์  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนัชชนม์  รุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธนัชพร  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนูชัย  แซ่ฉัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธมนวรรณพร  ชํานิกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธราเทพ  ติยวรนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงธัญชนก  ประเทศสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธัญชนก  สุขชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธัญทิพย์  โควสุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธัญสิริ  กันตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธารรริน  เทนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธาวิน  นนท์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธิฌาภรณ์  ภูทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธีธัช  สันธนาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธีรดนย์  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธีร์ธัชช์  กล่อมปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธีร์  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายนนทวัฒน์  นันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนภเกตน์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนวรัตน์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายนวรัตน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายนันทภพ  จัตตุเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนิธิวิทย์  พงศ์ธีรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงเนตรดาว  สิงห์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายบรรณสรณ์  คิงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงบัณฑิตา  เครือมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายบุญปกร  นวลสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงบุณยานุช  ชนานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงบุริมนาถ  หลาวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายปฎิพล  นวลใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปณิฏฐา  พงษ์พีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายปภิณวิช  เลขาวิวัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปริยากร  วชิรเมธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปวริศา  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปัญชรัฐ  แสงมาศ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปัญญารัตน์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงปัณณ์กวิน  บุรัสการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายปัณณวัฒน์  คงขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงปานวาด  ศรีวิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปิติภัทร  บุญหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายปิติภัทร  สีทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงปิยาพัชร  โสพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปุณยาพร  ภาสตโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายปุนย์ปาณัตถ์  ศีลประสิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงเปมิกา  เลิศจิตรเลขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงฝณแก้ว  แก้วหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายพงศ์ธวัฒน์  ทุมพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพรธีรา  พรหมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายพรภวิษย์  วงศ์วชิรนุกูล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายพรรคพล  สัพทานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพรรณพิไล  ตังสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายพริษฐ์  ชื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพลับพลาภรณ์  นพแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพลาธิป  ปานศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายพัชรพล  นามธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพาขวัญ  เครือคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพิชญ์ญาพร  พะโยมเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพิชญดา  ชินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพิชญา  อินทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพิชญาภร  กล้วยนิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ลำสมุทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภคมน  นาควารินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงภคอร  เอกธรภัทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายภัฏ  ตั้งจันทร์ประภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงภัทรพร  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายภาณุพงศ์  ภาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายภาณุวัฒน์  วิลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภาณุวิชญ์  เที่ยงกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงภิชญ์ภัทรา  วราพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายภีระภัทร  แว่นระเว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายภูตะวัน  กันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงภูมิสิริ  จวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายภูริต  สุนทรกุลภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงมณิสรา  เพลียซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงมนัสนนัท์  ไคลน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายมโนชญ์  ตั้งเกษมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายยศวัต  ผดุงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายยอห์นนี  ลาร์สสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายรังสิมันต์  เมืองเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงรัชวินวิภา  ผาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงรุจีตย์  บุญสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายฤทธิกร  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงฤสฎาภรณ์  พละบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงลลิตา  หาญสุทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงลักษิกา  สองศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายวชิรภูมิ  เลี้ยงหิรัญถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวรรณษา  หัสสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวรัทยา  จุลลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงวรินชุดา  บุญสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายวรินทร์  พงษ์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงวริศรา  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวริศรา  วงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวิจิตรา  แดงอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงวิรดา  บุญค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิเศษสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายวีรศรุต  นวลศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวีร์สุดา  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงศรัญญา  สารชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายศักดิพัฒน์  พงศ์พิละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายศักยพัฒช์  เฉวียงหงส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงศิริณัฐการต์  สุรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายศิวกรกฤษฏ์  คุ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายศิวัชสรณ์  สาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงศุภิสรา  กุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายสธนพัฒน์  ธนินทิตยามนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงสริดา  สุระไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนพลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายสิรวิชญา  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงสิริภิญญา  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงสุขศิริ  ปราบภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสุทธิดา  คำเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสุพิชญา  สอนบุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสุภาวดี  แทบสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายสุรยุทธนา  ภาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายหรรษา  อินทร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายอชิตพล  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายอชิระ  โพธิโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงอรนลิน  สิทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายอริย์ธัช  ชิณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายอัครวินท์  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอัญชุลี  ชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอาจารี  สีน้อยขาว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอิฐศิริญา  เป็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงอิสราพร  ชาลากูลพฤฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายอุดมโชค  ด่านลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  พิมสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายีพีระวิชญ์  ใสกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
เด็กหญิงชนากานต์  มุงคุณ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศาลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรรณทวี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายวิชญ์พล  สมานรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายศักดากร  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงสาวิกา  ยุทธเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป. 5/5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กหญิงกชพร  อยู่หนูพะเนาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกนกพร  เนาวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยศพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกมลจันทร์  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกมลชนก  ขันชะลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกมลพรรณ  ธุระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูสมหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายกรรชัย  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงกฤตพร  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายกฤษฎา  งามวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายกฤษฏ์  หอมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายกฤษณะ  ภาสดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงกฤษณา  แพนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายกวีวัฒน์  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายกษิดิศ  ศรีวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายก้องกิดากร  นพแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายก้องภพ  เยินสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงกัญญชัญญ์  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มัชเรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ภูชื่นแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรบุญทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีอำพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงกัฑภฉา  โพชัยพัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายกันต์พงษ์  ศรเจริญฐิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงกันติชา  คำพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงกาญจณาวดี  ค้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  พรหมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อ่ำกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายกาลัญญ  มาตร์อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายกิตตินันท์  งามวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กชายกิตติพศ  ศิลาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายกิตติโรจน์  อักษรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงกุลญาณัช  พรมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงกุลนันท์  ทำคำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกุลปริยา  ราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงกุลรภัส  แสงใสแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแพรว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ถันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายขจรศักดิ์  ชุ่มชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงขวัญพิชชา  โสมนัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงขวัญฤทัย  โพธิ์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงขวัญอนงค์  สิมะวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงคชาภรณ์  คำผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายคณาธิป  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายคณาธิป  ห่วงสมบัติเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายคณิศร  อุปสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายคุณากร  ภูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายคุณานนต์  ฉิวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายคุณานนต์  ทองเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายจักรภพ  แดงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายจักรภัทร  เงานอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายจักรรินทร์  สุขไสยาสน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายจิรวัฒน์  ห่อทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายจิรัฏฐ์  สะโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายจิราทิตย์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงจิราพัชร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงจิราภรณ์  สันทาลุนัย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายจิรายุ  บัวจูม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงจุฑารัศมี  ประจิม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กชายจุลจักร  บุญพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายเจษฎา  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายเจษฎาพงศ์  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายเจษฏา  สอนเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายฉลองราช  ชาญชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายฉัตรดนัย  เขื่อนจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายฉันทพิชญา  ศรีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  โกมณเฑียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงชญาดา  จันทร์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ผิวผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงชญามินทร์  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงชฎาพร  ผันอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายชนม์ชนันทร์  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงชนัญญา  แก้วภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงชนัญภรณ์  คำนึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงชนาชน  ย่อชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายชนาธิป  จาระนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงชนาพร  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงชนิกา  บุตรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงชนิตา  แสงชัจจ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชมพูนุท  แซ่ฉัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายชยพล  ทองพันชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายชยางกูล  สมบัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายชยุต  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงชลธร  เสาหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายชลสิทธิ์  สีหบัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พิมณุวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายชัชรพงศ์  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงชัญญชิตา  โรจนจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายชัญธร  พรหมคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงชาลอท  ตามบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงชาลิณี  ไกรยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กชายชิษณุพงศ์  คำผง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญน์  กำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงชุตินันท์  ป้องอ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงเชิญขวัญ  วุฒิธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายโชคชัย  มกรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายโชติภูริ  ศรีจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยสุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายฌานิก  สินทวีเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายญาณวรุตม์  อุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงญาดา  ละมัยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงฎนรี  ตั้งพิทักษ์ไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงฐานิสา  ทิณพัมน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ศรีสุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายณฐพงศ์  คงศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงณฐมน  ทองเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณปภัช  ห่อทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงณภัทร  สร้อยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายณภัทร  หนองหงอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โคตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงณหทัย  บุญราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงณัจสิญาณ์  คำเอี่ยมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงณัชชา  สามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ตุนา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายณัฏฐชัย  คำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  สมัครสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมทะจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายณัฏฐพัชร์  ภาวศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  กองไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงณัฏฐา  จินตนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ ชั้น 2 ห้อง ป 3/3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงณัฐญาดา  คละสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงณัฐญาดา  สุชัยราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงณัฐญานัญ  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายณัฐณกร  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงณัฐณิชา  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายณัฐดนัย  คำเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายณัฐดนัย  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายณัฐดนัย  สิริโชติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายณัฐดนัย  แสงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายณัฐธกรณ์  บุษบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายณัฐนันนท์  แสงสุนานนท์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงณัฐพิมล  ทองหล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายณัฐภัทร  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายณัฐภัทร  วันริโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงณัฐวดี  เข็มท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงณัทกาญจน์  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายณัทภพ  ธนะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงณิชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณิชาพร  จรัสดำรงค์วัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดนางรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายดนุเดช  มหาลอเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายดลชนก  สำเภาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงดากานต์ดา  สิงห์คูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงดิษฐาลักษณ์  ยลโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายเดชโสธร  สุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงตันหยง  ทวี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายตุลากานต์  โตมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายถิรวัฒน์  ถิระโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงทักษ์ศิณา  แก้วชมภูนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายทินกฤต  แก้วศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ ชั้น 2 ห้อง ป 3/4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงทิพานันท์  รวีโรจน์กรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายแทนคุณ  ดอกประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายธณิก  โสดาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายธนกร  มัทกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายธนกฤต  จิระดำรงวรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายธนกฤต  จิรังดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายธนกฤต  ลี้กาญจนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายธนโชติ  ผ่านพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายธนณัฎฐ์  นาจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงธนพร  ขอร่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธนภัทร  นวลรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายธนภูมิ  ลุนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงธนวรรณ  จิริวิภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายธนวัฒน์  ปัชชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายธนวัต  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายธนวัต  สลางสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายธนวินท์  บุตรเสมียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายธนัตถ์  กีรติกุลภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายธนา  สุขศรีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายธนากร  อนันเทพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงธนามาศ  ใยขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงธนารีย์  วันศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงธนารีย์  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงธนาวดี  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนอมรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงธยานี  ถวิลหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายธรรมรัฐ  ลีลาเอกนิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายธวินท์นวัชร์  สิงห์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงธัญญ์ธีมา  วัฒน์กมลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนะจิตต์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงธัญณิชา  ตระกูลรังสิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงธัญพิชชา  จักรวรรณพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายธัญพิสุทธิ์  จัตตุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ ชั้น 2 ห้อง ป 3/5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไพรสารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงธัญหทัย  เหมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงธิดาศิริ  ศรีโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายธีธัช  ไกรหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายธีธัช  ผาพิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายธีภพ  พันแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายธีรธัช  ศิลจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายธีรพันธุ์  ศรีโนนลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายธีรศักดิ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายนนทิยุต  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายนนท์  ธรรมนนท์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงนนลณีย์  วุฒิวรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงนพวงศ์  อภิรัตน์แสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงนภกมล  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายนภนนทิ์  มณฑาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครื่องทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงนมัสนันท์  โยงรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงนรินทร์พร  ศรีค้อ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายนฤบดินทร์  เรืองนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงนวนภัส  ศรวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงนวพรพรม  จรรยาสุทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงนัชชา  รัตนะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงนัชชา  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายนันทกร  ไชยพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงนันท์ณภัส  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป 6/1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายนิติธร  ภูคำศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงนิพาดา  สันธนาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงบงกชพร  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายบารมี  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ลาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายบุณย์ตระกูล  จงเสรีจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงบุปผชาติ  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ร่องจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงเบญญาภา  จันสุตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงเบญญาภา  ยาวะโนภาสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงเบญญาภา  สะตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงเบญมาศ  พันวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายปฏิพล  เสนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงปณิชา  ศิรวงศ์เดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงปนัดดา  ภูมิลําเนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงปภัชญา  สาริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงปภัสราพร  วงศ์บา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงปภาวิน  พัลวัล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายประกาศิต  กล้าณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงประติมา  ศรวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คูณค้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงปริชญา  พันธุ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงปริญสิริ  เดือนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายปริทรรศน์  ชมชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายปรีชาวุฒิ  สุขอ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงปรียนันท์  ชินบัวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงปรียาพร  ศรบุญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงปลายฟ้า  ไฝ่จิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงปวริศา  ภูทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงปวริศา  สมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กชายปวรุตม์  สมคณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีแสงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงปสุตา  ศรีราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงปอปรียา  แก้วภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายปัญจพล  ทองกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายปัณณชัย  แข็งขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายปัณณธร  คงคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายปัณณธร  วชิรเมธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงปาจรีย์  สายสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงปาณิสรา  รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงปารมีย์  ขันติวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปิ่นภิญรัตน์  ลาภภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงปิยธิดา  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  วงศ์ดี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงปิยะพร  สมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายปิยะพล  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงปีญาดา  สมาน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายปุญญพัฒน์  พรหมประภัศศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงปุณณภา  เตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายปุณณวิช  แสงเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปุณยาพัช  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายปุรเชษฐ์  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายพงศกร  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายพงศ์นริศร์  แสงเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายพงษ์ประวีร์  กุลเดชชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายพงษ์พิชญ์  ศกุนะสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายพชร  อุปฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงพชรมณ  วิจารณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงพรกนก  นามวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป 6/3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงพรทิพย์  สมบัติพิทักษ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงพลอยชมพู  สารรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายพศิน  ตรีภูริเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงพัชญ์รฐา  เมธีพิสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงพัชรกันย์  จิโรชอารยะธนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงพัชราภา  จีบจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพัชรินธรณ์  บุญจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันแม้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายพัฒนศิริ  รัตนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ฐิติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายพันธวัสส์  จันทร์หมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายพัมนวิชญ์  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายพัสกร  เครื่องจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายพัสกร  ศรีหวาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพิชชาอร  ผ่องศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายพิชญพล  จรัสดำรงนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงพิชญ์พิมล  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลศิโรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิดพยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพิชญาวี  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประชุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ป้องสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จันทร์สามารถ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  โขนภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลักทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงพิมพิศา  ชมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายพีรณัฐ  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพีรณัฐ  โมทะจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป 6/4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กชายพีรณัฐ  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายพีรดนย์  จุลพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงพีรดา  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายพีรพัฒน์  นันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายพีรวิชญ์  เจริญราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายพีระพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายพุฒิกร  สามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายพุฒิพงศ์  รุ่งวิวัฒน์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงเพชรชมพู  โภชนัง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เถระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงเพียรลดา  ศรีหะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงแพรทอง  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายภคพล  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายภควัช  ธัญญาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายภพธร  ทอดสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงภรภัค  สินแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงภัทรชนก  ตรีชนะสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์แจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิลโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายภัทรพล  ชิลภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงภัทรภร  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีอำนาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงภัทรวดี  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายภัทรวุฒิ  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายภัทรวุฒิ  มนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงภัทรศยา  คณานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงภัทรานิษ  ศรีรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายภาคิน  ศุขแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงภิสฌาธรณ์  โสพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายภูชรินทร์  ทัศนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายภูดิท  ประสานโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายภูมินันท์  บัวสิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป 6/5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กชายภูมิพัฒน์  นามวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายภูมิรพี  สายหยุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงภูริชญา  ชาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายภูรี  แสงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายภูวิท  เทพอัคศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงมนัญชญา  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงมยุรา  รัตนกังวาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงมัณฑนา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงมัทนา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงมัลลิกา  สะโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงมาริษา  อมรวิทยาการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายมิ่งขวัญ  ถันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายเมธาสิทธิ  บุญปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายยศกร  โสพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายยศภัทร  หอมหุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงยุพา  หาจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายรชต  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายรชพล  หอมฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงรฐา  ชัยดิลกฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงรณิชชา  หอมฉวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายรัชกฤช  ทิพย์คุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงราโมน่า  เดอ ยอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายโรจนศักดิ์  พิทักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วศรีหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายลภัส  นามโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงลลิตภัทร  สุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงลีลี่  จอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายวชิรวิทย์  เย็นตุรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายวรชัย  ปานขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายวรโชติ  เขาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายวรพงศ์  หลาวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงวรนิษฐา  กิ่งบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เขตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป 6/6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กหญิงวรัสสิยา  เทพาอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงวรางคณา  ศุภรกรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงวรางค์ภรณื  จันทะแสงโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายวัชรพัฐ  อมรพิมลธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงวัชโรบล  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายวิชญพัทร  พงศ์พนาพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายวิชยุตม์  พินิจกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงวิรากานต์  กันสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงวิสาขวดี  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายวุฒิชัย  ทวีเจริญศิริโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายเวชพิสิฐ  ลิขิตธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายศตายุ  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงศริญญาพร  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงศริภัสสร  หึมวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงศรีจิตรา  ตังตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงศศิธร  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงศศิธร  สุดเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงศศิพิมล  ธนาอัครวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงศศิวิมล  ผ้าน้ำฝน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายศักดิ์ธนา  ธนิสสิรินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายศักดิ์ศรณ์  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายศักย์ศรณ์  โชคธีรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายศิขชนม์  คำขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงศิรประภา  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงศิรภัสสร  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงศิรภัสสร  หึมวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายศิรวิทย์  ทำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลิ่นหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายศุภกฤษฏิ์  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายศุภโชค  เล็บขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงศุภนัน  เชื้อดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงศุภนุช  น้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป 6/7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายศุภฤกษ์  ประมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายศุภวิชณ์  พรศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายศุภศิษฏ์  กองไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายศุภเศรษฐ์  กัลยาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงศุภิสรา  ดอกพอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสภัสสรา  ชาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงสโรชา  รักธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายสันติภาพ  บุระกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายสิรวิชญ์  คุ้มรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายสิรวิชญ์  แผลงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงสิริกุลปริยา  อำนวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงสิริขวัญ  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงสิริจิตร  ขอร่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงสิริภัทร  วงศ์จอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายสิริมงคล  ท้าวด่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายสิริราช  พวงจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงสิริโสภา  โสภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงสุพิชญา  ยวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายสุภกิตติ์  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงสุภัทรา  ราชมุงคุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายสุรดิษ  ลาลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายสุรธัช  ทองมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายสุรวิทญ์  เข็มท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงสุลลิตา  นาคนาคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงโสณัฐณิชา  เมธีพิสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงเหมือนฝัน  พูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงอชิรญา  ไชยปัญญา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงอชิรญา  นาสารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป 6/8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายอดิเทพ  ทองลมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงอธิชา  พันธ์กิ่งทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงอธิชา  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายอธิป  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายอธิพงศ์  มงคลเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายอธิวัฒน์  สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายอนรรฆศ์  ตระการรัตติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงอนันญาภรณื  ทองทั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงอภิสรา  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายอรรถกฤต  ศรีสุธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงอริสรา  นนท์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงอริสาภรณ์  บัวสิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงอรุโณทัย  ค้าโค
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงอโรชา  นาสารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงออมบุญ  จวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายอัครวิทย์  ศิรวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงอัจจิมา  บุญหนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงอัษฎมาภรณ์  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงอาฒยา  จันทะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายอานันท์  ช่างเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอาภัสรา  บำรุงราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงอาภากร  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงอาภาพัชร์  รับโคษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายอินนทร์ธีร์กร  แก่นจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นนทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายเอกณกร  ธรสาธิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายเอกบุรุษ  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายเอกภพ  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กหญิงกรรณิการ์  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายขวัญแก้ว  ถันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายคาวิชย์  ไพรบึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงจินดาชยานันต์  ปุลพรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายเบญจพล  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายภูวเนศวร  ธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงวราทิพย์  เพี้ยพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงศตพร  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กชายกฤษฎา  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายกอบพงษ์  ศรีอำนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายกันตพัฒน์  จิรวิริยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายชนัญดา  นรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายชัยวิทย์  จันทาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายทักษะ  มลัยไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายเทพทัต  ยงยุทธธนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายธนภัทร  ท้าวอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายธนากร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายธนาธิป  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญผาตินาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายธีรเมธ  สุขวาณิชวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายนันท์นภัส  ฐิติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายนิติภูมิ  แก้วธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายปกรณ์  จึงสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายปัณณวิชญ์  เยรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงไปรยา  โพธิ์มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงภสอร  เพียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงภัทราพร  บุรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงวิระดา  งามปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายวิสิฐ  ทองกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายวีรภัทร์  แก้วกัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายวีรวิทย์  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงศศิกานต์  ทวีธนวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงสรัญญา  ดงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายอธิปปรัชญ์  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายอัครวินท์  จันทะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์