ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ภูมีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
2
เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลลดา  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บัวนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรกมล  ชาญประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤชณัท  สมบัติศิริเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตติกุล  วงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤติมุข  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
11
เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญภัทร  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ทวีก้องกิจสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกันตพร  ปัดสาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
21
เด็กชายกันตภัทร  รัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลยา  อารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติภณ  วงษ์เรียนรอต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกีรติกา  กุลตังวัฒนาเพ็งพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์เทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
30
เด็กชายเกียรติภูมิ  พวงนิธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงขวัญข้าว  ครรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
33
เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
34
เด็กชายคมกริช  จิตเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
35
เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจงรัก  จันโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจริยา  สิริชาญวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิตรชนก  ช่อรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
40
เด็กชายจิรเดช  งามวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
41
เด็กชายจิรเดช  อินทรวงษ์โชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
45
เด็กชายเจตนิทธ์  ภูทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
46
เด็กชายเจษฎาพงศ์  ประมวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
47
เด็กชายฉัตรดนัย  เทียมสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายฉัตริน  ชีพชาญเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชญตว์มณฑน์  จันทร์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชญานิน  แผ่นศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
51
เด็กชายชญานินท์  กาลพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชนกนันท์  ภูกาบิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
54
เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
55
เด็กชายชนาธิป  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
56
เด็กชายชนาเมธ  แสงขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชนิภรณื  พิวาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  โพธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชลิตา  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
60
เด็กชายชวกร  ติรไพรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
61
เด็กชายชวนนท์  มีพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
63
เด็กชายชัยพงศ์  วรรณทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชาติญา  บุญหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชาลิสา  สุตาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
68
เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
69
เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
70
เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชุติวัต  โปร่งจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงญาณพร  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
74
เด็กชายญาณภัทร  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงญาณัฐชิณี  คำวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
81
เด็กชายฐปนยศ  สุขเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
82
เด็กชายณฐกร  วงษ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
83
เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
84
เด็กชายณภัทร  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฏชนน  สวนหมาก
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  เกียรติธนาโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  ฉัตรคุปต์ชนรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พลพาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สัตยากุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐกาญน์  รุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐชนน  พรมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐชานันท์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทุมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐนรี  วันศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้ววงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงบุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐษวรรณ  นามวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัทภัค  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณิชนันท์  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณิชาภรณ์  หมื่นแพน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงดวงหทัย  ดวงชัยอยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงดาริน  ซอนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงดาวเรือง  ศรีพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
109
เด็กชายต้นกล้า  สุภากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
111
เด็กชายทินกร  เกษศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
112
เด็กชายแทนคุณ  บุญข่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
113
เด็กชายธนกร  โจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
114
เด็กชายธนกฤต  ไตรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
115
เด็กชายธนกฤต  บุญเสนอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
116
เด็กชายธนเดช  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
117
เด็กชายธนพงศ์  พาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธนพร  จันทะแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธนพร  สายเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
121
เด็กชายธนภัทร  ลิขิตวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
122
เด็กชายธนรัตน์  ตระการจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายธนวรรธน์  คันศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
124
เด็กชายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
125
เด็กชายธนะพงษ์  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
126
เด็กชายธนัชชนม์  รุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธนัชพร  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
128
เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
129
เด็กชายธนูชัย  แซ่ฉัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธมนวรรณพร  ชํานิกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
131
เด็กชายธราเทพ  ติยวรนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธัญชนก  ประเทศสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธัญชนก  สุขชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธัญทิพย์  โควสุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
136
เด็กหญิงธัญสิริ  กันตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธารรริน  เทนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
138
เด็กชายธาวิน  นนท์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธิฌาภรณ์  ภูทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
140
เด็กชายธีธัช  สันธนาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธีรดนย์  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
142
เด็กชายธีร์ธัชช์  กล่อมปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
143
เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
144
เด็กชายธีร์  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
146
เด็กชายนนทวัฒน์  นันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนภเกตน์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนวรัตน์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
150
เด็กชายนวรัตน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
152
เด็กชายนันทภพ  จัตตุเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
153
เด็กชายนิธิวิทย์  พงศ์ธีรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
154
เด็กหญิงเนตรดาว  สิงห์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
155
เด็กชายบรรณสรณ์  คิงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
156
เด็กหญิงบัณฑิตา  เครือมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
157
เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
159
เด็กชายบุญปกร  นวลสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงบุณยานุช  ชนานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
161
เด็กหญิงบุริมนาถ  หลาวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
162
เด็กชายปฎิพล  นวลใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปณิฏฐา  พงษ์พีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
164
เด็กชายปภิณวิช  เลขาวิวัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปริยากร  วชิรเมธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปวริศา  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
168
เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
169
เด็กชายปัญชรัฐ  แสงมาศ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปัญญารัตน์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปัณณ์กวิน  บุรัสการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
173
เด็กชายปัณณวัฒน์  คงขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปานวาด  ศรีวิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 2 ห้อง ป.2/8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปิติภัทร  บุญหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
177
เด็กชายปิติภัทร  สีทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปิยาพัชร  โสพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปุณยาพร  ภาสตโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
180
เด็กชายปุนย์ปาณัตถ์  ศีลประสิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงเปมิกา  เลิศจิตรเลขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
182
เด็กหญิงฝณแก้ว  แก้วหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
183
เด็กชายพงศ์ธวัฒน์  ทุมพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
184
เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพรธีรา  พรหมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
186
เด็กชายพรภวิษย์  วงศ์วชิรนุกูล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายพรรคพล  สัพทานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพรรณพิไล  ตังสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
189
เด็กชายพริษฐ์  ชื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพลับพลาภรณ์  นพแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
191
เด็กชายพลาธิป  ปานศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
192
เด็กชายพัชรพล  นามธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพาขวัญ  เครือคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพิชญ์ญาพร  พะโยมเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพิชญดา  ชินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพิชญา  อินทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพิชญาภร  กล้วยนิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ลำสมุทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
201
เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
203
เด็กหญิงภคมน  นาควารินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงภคอร  เอกธรภัทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
205
เด็กชายภัฏ  ตั้งจันทร์ประภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
206
เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงภัทรพร  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
208
เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
209
เด็กชายภาณุพงศ์  ภาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
210
เด็กชายภาณุวัฒน์  วิลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภาณุวิชญ์  เที่ยงกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงภิชญ์ภัทรา  วราพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
213
เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
214
เด็กชายภีระภัทร  แว่นระเว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
215
เด็กชายภูตะวัน  กันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
216
เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงภูมิสิริ  จวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
218
เด็กชายภูริต  สุนทรกุลภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
219
เด็กหญิงมณิสรา  เพลียซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
220
เด็กหญิงมนัสนนัท์  ไคลน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
221
เด็กชายมโนชญ์  ตั้งเกษมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
222
เด็กชายยศวัต  ผดุงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
223
เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
224
เด็กชายยอห์นนี  ลาร์สสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
225
เด็กชายรังสิมันต์  เมืองเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงรัชวินวิภา  ผาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
227
เด็กหญิงรุจีตย์  บุญสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
228
เด็กชายฤทธิกร  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
229
เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงฤสฎาภรณ์  พละบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
231
เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงลลิตา  หาญสุทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงลักษิกา  สองศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
234
เด็กชายวชิรภูมิ  เลี้ยงหิรัญถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
235
เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
236
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงวรรณษา  หัสสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงวรัทยา  จุลลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
239
เด็กหญิงวรินชุดา  บุญสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
240
เด็กชายวรินทร์  พงษ์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงวริศรา  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงวริศรา  วงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวิจิตรา  แดงอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงวิรดา  บุญค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิเศษสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
247
เด็กชายวีรศรุต  นวลศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
248
เด็กหญิงวีร์สุดา  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
249
เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงศรัญญา  สารชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
251
เด็กชายศักดิพัฒน์  พงศ์พิละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
252
เด็กชายศักยพัฒช์  เฉวียงหงส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงศิริณัฐการต์  สุรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
254
เด็กชายศิวกรกฤษฏ์  คุ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
255
เด็กชายศิวัชสรณ์  สาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
256
เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
257
เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงศุภิสรา  กุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
261
เด็กชายสธนพัฒน์  ธนินทิตยามนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงสริดา  สุระไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
263
เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
264
เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนพลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
265
เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
266
เด็กชายสิรวิชญา  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงสิริภิญญา  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงสุขศิริ  ปราบภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงสุทธิดา  คำเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
271
เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงสุพิชญา  สอนบุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสุภาวดี  แทบสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
274
เด็กชายสุรยุทธนา  ภาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
275
เด็กชายหรรษา  อินทร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
276
เด็กชายอชิตพล  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
278
เด็กชายอชิระ  โพธิโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
279
เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
280
เด็กหญิงอรนลิน  สิทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายอริย์ธัช  ชิณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
283
เด็กชายอัครวินท์  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
284
เด็กหญิงอัญชุลี  ชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงอาจารี  สีน้อยขาว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงอิฐศิริญา  เป็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงอิสราพร  ชาลากูลพฤฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
288
เด็กชายอุดมโชค  ด่านลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  พิมสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
290
เด็กชายีพีระวิชญ์  ใสกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
เด็กหญิงชนากานต์  มุงคุณ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศาลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรรณทวี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายวิชญ์พล  สมานรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายศักดากร  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงสาวิกา  ยุทธเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป. 5/5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กหญิงกชพร  อยู่หนูพะเนาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกนกพร  เนาวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยศพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกมลจันทร์  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกมลชนก  ขันชะลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกมลพรรณ  ธุระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
303
เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูสมหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
304
เด็กชายกรรชัย  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกฤตพร  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
306
เด็กชายกฤษฎา  งามวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกฤษฏ์  หอมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายกฤษณะ  ภาสดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกฤษณา  แพนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
310
เด็กชายกวีวัฒน์  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกษิดิศ  ศรีวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
312
เด็กชายก้องกิดากร  นพแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
313
เด็กชายก้องภพ  เยินสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกัญญชัญญ์  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มัชเรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ภูชื่นแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรบุญทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีอำพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกัฑภฉา  โพชัยพัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
324
เด็กชายกันต์พงษ์  ศรเจริญฐิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกันติชา  คำพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกาญจณาวดี  ค้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  พรหมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อ่ำกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
330
เด็กชายกาลัญญ  มาตร์อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
331
เด็กชายกิตตินันท์  งามวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กชายกิตติพศ  ศิลาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
333
เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
334
เด็กชายกิตติโรจน์  อักษรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกุลญาณัช  พรมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกุลนันท์  ทำคำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกุลปริยา  ราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกุลรภัส  แสงใสแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
340
เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
341
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแพรว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ถันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
343
เด็กชายขจรศักดิ์  ชุ่มชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงขวัญพิชชา  โสมนัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงขวัญฤทัย  โพธิ์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงขวัญอนงค์  สิมะวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงคชาภรณ์  คำผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
348
เด็กชายคณาธิป  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
349
เด็กชายคณาธิป  ห่วงสมบัติเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
350
เด็กชายคณิศร  อุปสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
351
เด็กชายคุณากร  ภูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายคุณานนต์  ฉิวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
353
เด็กชายคุณานนต์  ทองเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
354
เด็กชายจักรภพ  แดงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
355
เด็กชายจักรภัทร  เงานอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
356
เด็กชายจักรรินทร์  สุขไสยาสน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
359
เด็กชายจิรวัฒน์  ห่อทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
360
เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
361
เด็กชายจิรัฏฐ์  สะโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
362
เด็กชายจิราทิตย์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงจิราพัชร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงจิราภรณ์  สันทาลุนัย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายจิรายุ  บัวจูม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงจุฑารัศมี  ประจิม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กชายจุลจักร  บุญพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
368
เด็กชายเจษฎา  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
369
เด็กชายเจษฎาพงศ์  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
370
เด็กชายเจษฏา  สอนเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
371
เด็กชายฉลองราช  ชาญชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
372
เด็กชายฉัตรดนัย  เขื่อนจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
373
เด็กชายฉันทพิชญา  ศรีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  โกมณเฑียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงชญาดา  จันทร์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ผิวผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงชญามินทร์  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงชฎาพร  ผันอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
380
เด็กชายชนม์ชนันทร์  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงชนัญญา  แก้วภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงชนัญภรณ์  คำนึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงชนาชน  ย่อชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
384
เด็กชายชนาธิป  จาระนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงชนาพร  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงชนิกา  บุตรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงชนิตา  แสงชัจจ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชมพูนุท  แซ่ฉัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
390
เด็กชายชยพล  ทองพันชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
391
เด็กชายชยางกูล  สมบัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
392
เด็กชายชยุต  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชลธร  เสาหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
394
เด็กชายชลสิทธิ์  สีหบัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พิมณุวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
396
เด็กชายชัชรพงศ์  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงชัญญชิตา  โรจนจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
398
เด็กชายชัญธร  พรหมคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
399
เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงชาลอท  ตามบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงชาลิณี  ไกรยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวเพชร ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กชายชิษณุพงศ์  คำผง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญน์  กำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงชุตินันท์  ป้องอ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงเชิญขวัญ  วุฒิธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
406
เด็กชายโชคชัย  มกรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
408
เด็กชายโชติภูริ  ศรีจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
409
เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยสุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายฌานิก  สินทวีเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
412
เด็กชายญาณวรุตม์  อุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงญาดา  ละมัยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงฎนรี  ตั้งพิทักษ์ไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงฐานิสา  ทิณพัมน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ศรีสุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
417
เด็กชายณฐพงศ์  คงศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงณฐมน  ทองเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงณปภัช  ห่อทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงณภัทร  สร้อยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
422
เด็กชายณภัทร  หนองหงอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
423
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โคตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงณหทัย  บุญราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงณัจสิญาณ์  คำเอี่ยมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงณัชชา  สามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ตุนา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
430
เด็กชายณัฏฐชัย  คำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  สมัครสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมทะจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
433
เด็กชายณัฏฐพัชร์  ภาวศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  กองไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณัฏฐา  จินตนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ ชั้น 2 ห้อง ป 3/3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงณัฐญาดา  คละสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงณัฐญาดา  สุชัยราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงณัฐญานัญ  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
441
เด็กชายณัฐณกร  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณัฐณิชา  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
443
เด็กชายณัฐดนัย  คำเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
444
เด็กชายณัฐดนัย  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
445
เด็กชายณัฐดนัย  สิริโชติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
446
เด็กชายณัฐดนัย  แสงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
447
เด็กชายณัฐธกรณ์  บุษบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
449
เด็กชายณัฐนันนท์  แสงสุนานนท์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณัฐพิมล  ทองหล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
451
เด็กชายณัฐภัทร  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
452
เด็กชายณัฐภัทร  วันริโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงณัฐวดี  เข็มท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงณัทกาญจน์  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
457
เด็กชายณัทภพ  ธนะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณิชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณิชาพร  จรัสดำรงค์วัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดนางรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
461
เด็กชายดนุเดช  มหาลอเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
462
เด็กชายดลชนก  สำเภาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงดากานต์ดา  สิงห์คูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงดิษฐาลักษณ์  ยลโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายเดชโสธร  สุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงตันหยง  ทวี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กชายตุลากานต์  โตมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
469
เด็กชายถิรวัฒน์  ถิระโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงทักษ์ศิณา  แก้วชมภูนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
471
เด็กชายทินกฤต  แก้วศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ ชั้น 2 ห้อง ป 3/4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงทิพานันท์  รวีโรจน์กรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
473
เด็กชายแทนคุณ  ดอกประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
474
เด็กชายธณิก  โสดาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
475
เด็กชายธนกร  มัทกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
476
เด็กชายธนกฤต  จิระดำรงวรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
477
เด็กชายธนกฤต  จิรังดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
478
เด็กชายธนกฤต  ลี้กาญจนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
479
เด็กชายธนโชติ  ผ่านพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
480
เด็กชายธนณัฎฐ์  นาจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงธนพร  ขอร่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
484
เด็กชายธนภัทร  นวลรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
485
เด็กชายธนภูมิ  ลุนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงธนวรรณ  จิริวิภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
487
เด็กชายธนวัฒน์  ปัชชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
488
เด็กชายธนวัต  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายธนวัต  สลางสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
490
เด็กชายธนวินท์  บุตรเสมียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
491
เด็กชายธนัตถ์  กีรติกุลภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
492
เด็กชายธนา  สุขศรีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
493
เด็กชายธนากร  อนันเทพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงธนามาศ  ใยขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงธนารีย์  วันศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงธนารีย์  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงธนาวดี  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนอมรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงธยานี  ถวิลหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
500
เด็กชายธรรมรัฐ  ลีลาเอกนิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
501
เด็กชายธวินท์นวัชร์  สิงห์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงธัญญ์ธีมา  วัฒน์กมลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนะจิตต์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงธัญณิชา  ตระกูลรังสิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงธัญพิชชา  จักรวรรณพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธัญพิสุทธิ์  จัตตุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ ชั้น 2 ห้อง ป 3/5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไพรสารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงธัญหทัย  เหมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงธิดาศิริ  ศรีโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธีธัช  ไกรหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธีธัช  ผาพิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธีภพ  พันแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธีรธัช  ศิลจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธีรพันธุ์  ศรีโนนลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธีรศักดิ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
520
เด็กชายนนทิยุต  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
521
เด็กชายนนท์  ธรรมนนท์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงนนลณีย์  วุฒิวรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงนพวงศ์  อภิรัตน์แสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงนภกมล  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
526
เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
527
เด็กชายนภนนทิ์  มณฑาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครื่องทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงนมัสนันท์  โยงรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
531
เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงนรินทร์พร  ศรีค้อ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กชายนฤบดินทร์  เรืองนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงนวนภัส  ศรวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงนวพรพรม  จรรยาสุทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงนัชชา  รัตนะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงนัชชา  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายนันทกร  ไชยพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงนันท์ณภัส  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป 6/1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายนิติธร  ภูคำศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงนิพาดา  สันธนาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงบงกชพร  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
547
เด็กชายบารมี  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ลาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
549
เด็กชายบุณย์ตระกูล  จงเสรีจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงบุปผชาติ  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ร่องจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงเบญญาภา  จันสุตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงเบญญาภา  ยาวะโนภาสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงเบญญาภา  สะตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงเบญมาศ  พันวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
557
เด็กชายปฏิพล  เสนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงปณิชา  ศิรวงศ์เดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงปนัดดา  ภูมิลําเนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
560
เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงปภัชญา  สาริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงปภัสราพร  วงศ์บา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงปภาวิน  พัลวัล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
565
เด็กชายประกาศิต  กล้าณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงประติมา  ศรวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
567
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คูณค้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงปริชญา  พันธุ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงปริญสิริ  เดือนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
570
เด็กชายปริทรรศน์  ชมชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
571
เด็กชายปรีชาวุฒิ  สุขอ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงปรียนันท์  ชินบัวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงปรียาพร  ศรบุญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงปลายฟ้า  ไฝ่จิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงปวริศา  ภูทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงปวริศา  สมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กชายปวรุตม์  สมคณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีแสงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงปสุตา  ศรีราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงปอปรียา  แก้วภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
581
เด็กชายปัญจพล  ทองกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
582
เด็กชายปัณณชัย  แข็งขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
583
เด็กชายปัณณธร  คงคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
584
เด็กชายปัณณธร  วชิรเมธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
585
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงปาจรีย์  สายสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปาณิสรา  รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงปารมีย์  ขันติวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงปิ่นภิญรัตน์  ลาภภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงปิยธิดา  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  วงศ์ดี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปิยะพร  สมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
596
เด็กชายปิยะพล  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปีญาดา  สมาน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กชายปุญญพัฒน์  พรหมประภัศศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงปุณณภา  เตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
600
เด็กชายปุณณวิช  แสงเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
601
เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงปุณยาพัช  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายปุรเชษฐ์  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
605
เด็กชายพงศกร  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
606
เด็กชายพงศ์นริศร์  แสงเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
607
เด็กชายพงษ์ประวีร์  กุลเดชชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
608
เด็กชายพงษ์พิชญ์  ศกุนะสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
609
เด็กชายพชร  อุปฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพชรมณ  วิจารณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงพรกนก  นามวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป 6/3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงพรทิพย์  สมบัติพิทักษ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงพลอยชมพู  สารรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
617
เด็กชายพศิน  ตรีภูริเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงพัชญ์รฐา  เมธีพิสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงพัชรกันย์  จิโรชอารยะธนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงพัชราภา  จีบจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงพัชรินธรณ์  บุญจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันแม้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
624
เด็กชายพัฒนศิริ  รัตนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ฐิติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
626
เด็กชายพันธวัสส์  จันทร์หมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
627
เด็กชายพัมนวิชญ์  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
628
เด็กชายพัสกร  เครื่องจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
629
เด็กชายพัสกร  ศรีหวาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพิชชาอร  ผ่องศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
631
เด็กชายพิชญพล  จรัสดำรงนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงพิชญ์พิมล  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลศิโรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิดพยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงพิชญาวี  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประชุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ป้องสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จันทร์สามารถ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  โขนภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลักทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพิมพิศา  ชมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
645
เด็กชายพีรณัฐ  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพีรณัฐ  โมทะจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป 6/4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กชายพีรณัฐ  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
648
เด็กชายพีรดนย์  จุลพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงพีรดา  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
650
เด็กชายพีรพัฒน์  นันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
651
เด็กชายพีรวิชญ์  เจริญราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
652
เด็กชายพีระพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายพุฒิกร  สามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
654
เด็กชายพุฒิพงศ์  รุ่งวิวัฒน์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงเพชรชมพู  โภชนัง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เถระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงเพียรลดา  ศรีหะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงแพรทอง  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
660
เด็กชายภคพล  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
662
เด็กชายภควัช  ธัญญาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
663
เด็กชายภพธร  ทอดสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงภรภัค  สินแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงภัทรชนก  ตรีชนะสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
666
เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์แจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิลโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
668
เด็กชายภัทรพล  ชิลภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงภัทรภร  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีอำนาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงภัทรวดี  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
673
เด็กชายภัทรวุฒิ  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
674
เด็กชายภัทรวุฒิ  มนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงภัทรศยา  คณานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงภัทรานิษ  ศรีรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
677
เด็กชายภาคิน  ศุขแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงภิสฌาธรณ์  โสพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
679
เด็กชายภูชรินทร์  ทัศนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
680
เด็กชายภูดิท  ประสานโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
681
เด็กชายภูมินันท์  บัวสิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป 6/5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กชายภูมิพัฒน์  นามวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
683
เด็กชายภูมิรพี  สายหยุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงภูริชญา  ชาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
685
เด็กชายภูรี  แสงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
686
เด็กชายภูวิท  เทพอัคศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงมนัญชญา  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงมยุรา  รัตนกังวาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงมัณฑนา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงมัทนา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงมัลลิกา  สะโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงมาริษา  อมรวิทยาการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
693
เด็กชายมิ่งขวัญ  ถันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
694
เด็กชายเมธาสิทธิ  บุญปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
695
เด็กชายยศกร  โสพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
696
เด็กชายยศภัทร  หอมหุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงยุพา  หาจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
698
เด็กชายรชต  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
699
เด็กชายรชพล  หอมฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงรฐา  ชัยดิลกฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงรณิชชา  หอมฉวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
702
เด็กชายรัชกฤช  ทิพย์คุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงราโมน่า  เดอ ยอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
704
เด็กชายโรจนศักดิ์  พิทักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วศรีหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
706
เด็กชายลภัส  นามโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงลลิตภัทร  สุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงลีลี่  จอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
709
เด็กชายวชิรวิทย์  เย็นตุรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
710
เด็กชายวรชัย  ปานขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
711
เด็กชายวรโชติ  เขาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
712
เด็กชายวรพงศ์  หลาวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงวรนิษฐา  กิ่งบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เขตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป 6/6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กหญิงวรัสสิยา  เทพาอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงวรางคณา  ศุภรกรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงวรางค์ภรณื  จันทะแสงโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
720
เด็กชายวัชรพัฐ  อมรพิมลธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงวัชโรบล  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
722
เด็กชายวิชญพัทร  พงศ์พนาพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
723
เด็กชายวิชยุตม์  พินิจกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงวิรากานต์  กันสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงวิสาขวดี  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
727
เด็กชายวุฒิชัย  ทวีเจริญศิริโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
728
เด็กชายเวชพิสิฐ  ลิขิตธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
729
เด็กชายศตายุ  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงศริญญาพร  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงศริภัสสร  หึมวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงศรีจิตรา  ตังตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงศศิธร  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงศศิธร  สุดเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงศศิพิมล  ธนาอัครวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงศศิวิมล  ผ้าน้ำฝน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
739
เด็กชายศักดิ์ธนา  ธนิสสิรินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
740
เด็กชายศักดิ์ศรณ์  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
741
เด็กชายศักย์ศรณ์  โชคธีรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
742
เด็กชายศิขชนม์  คำขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงศิรประภา  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงศิรภัสสร  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงศิรภัสสร  หึมวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
746
เด็กชายศิรวิทย์  ทำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลิ่นหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
748
เด็กชายศุภกฤษฏิ์  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
749
เด็กชายศุภโชค  เล็บขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงศุภนัน  เชื้อดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงศุภนุช  น้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป 6/7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายศุภฤกษ์  ประมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
753
เด็กชายศุภวิชณ์  พรศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
754
เด็กชายศุภศิษฏ์  กองไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
755
เด็กชายศุภเศรษฐ์  กัลยาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงศุภิสรา  ดอกพอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงสภัสสรา  ชาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
759
เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงสโรชา  รักธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
761
เด็กชายสันติภาพ  บุระกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
762
เด็กชายสิรวิชญ์  คุ้มรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
763
เด็กชายสิรวิชญ์  แผลงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงสิริกุลปริยา  อำนวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงสิริขวัญ  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงสิริจิตร  ขอร่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงสิริภัทร  วงศ์จอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
769
เด็กชายสิริมงคล  ท้าวด่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
770
เด็กชายสิริราช  พวงจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงสิริโสภา  โสภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงสุพิชญา  ยวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
777
เด็กชายสุภกิตติ์  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงสุภัทรา  ราชมุงคุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
779
เด็กชายสุรดิษ  ลาลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
780
เด็กชายสุรธัช  ทองมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
781
เด็กชายสุรวิทญ์  เข็มท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงสุลลิตา  นาคนาคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงโสณัฐณิชา  เมธีพิสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงเหมือนฝัน  พูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงอชิรญา  ไชยปัญญา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงอชิรญา  นาสารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป 6/8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
788
เด็กชายอดิเทพ  ทองลมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงอธิชา  พันธ์กิ่งทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงอธิชา  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
791
เด็กชายอธิป  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
792
เด็กชายอธิพงศ์  มงคลเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
793
เด็กชายอธิวัฒน์  สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
794
เด็กชายอนรรฆศ์  ตระการรัตติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงอนันญาภรณื  ทองทั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงอภิสรา  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
798
เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
799
เด็กชายอรรถกฤต  ศรีสุธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงอริสรา  นนท์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงอริสาภรณ์  บัวสิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงอรุโณทัย  ค้าโค
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงอโรชา  นาสารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงออมบุญ  จวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
805
เด็กชายอัครวิทย์  ศิรวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงอัจจิมา  บุญหนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงอัษฎมาภรณ์  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงอาฒยา  จันทะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
809
เด็กชายอานันท์  ช่างเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงอาภัสรา  บำรุงราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงอาภากร  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงอาภาพัชร์  รับโคษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
813
เด็กชายอินนทร์ธีร์กร  แก่นจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นนทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
815
เด็กชายเอกณกร  ธรสาธิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
816
เด็กชายเอกบุรุษ  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
817
เด็กชายเอกภพ  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กหญิงกรรณิการ์  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
819
เด็กชายขวัญแก้ว  ถันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
820
เด็กชายคาวิชย์  ไพรบึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
821
เด็กหญิงจินดาชยานันต์  ปุลพรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
822
เด็กชายเบญจพล  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
823
เด็กชายภูวเนศวร  ธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
824
เด็กหญิงวราทิพย์  เพี้ยพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
825
เด็กหญิงศตพร  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กชายกฤษฎา  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
827
เด็กชายกอบพงษ์  ศรีอำนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
829
เด็กชายกันตพัฒน์  จิรวิริยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
830
เด็กชายชนัญดา  นรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
831
เด็กชายชัยวิทย์  จันทาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
832
เด็กชายทักษะ  มลัยไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
833
เด็กชายเทพทัต  ยงยุทธธนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
834
เด็กชายธนภัทร  ท้าวอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
835
เด็กชายธนากร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธนาธิป  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญผาตินาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
838
เด็กชายธีรเมธ  สุขวาณิชวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
839
เด็กชายนันท์นภัส  ฐิติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
840
เด็กชายนิติภูมิ  แก้วธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
841
เด็กชายปกรณ์  จึงสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
842
เด็กชายปัณณวิชญ์  เยรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงไปรยา  โพธิ์มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
844
เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงภสอร  เพียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงภัทราพร  บุรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงวิระดา  งามปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
849
เด็กชายวิสิฐ  ทองกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
850
เด็กชายวีรภัทร์  แก้วกัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
851
เด็กชายวีรวิทย์  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงศศิกานต์  ทวีธนวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงสรัญญา  ดงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
854
เด็กชายอธิปปรัชญ์  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
855
เด็กชายอัครวินท์  จันทะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม