ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.1 อาคารพุทธชยันตี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกสิริ  วงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  อารมย์ชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิกา  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวุฒฺ  บุญหนัก
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤษณา  ช่วยปุ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษดา  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกวินธิดา  ป้านภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
9
เด็กชายกสิกร  นาคโต
ป.4
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญพัชร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
12
เด็กชายกัณตวิชญ์  สาริยา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อาจสยาม
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติกร  สัตนเดชา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกิตติวรา  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุมมารี  หมีกุละ
ป.6
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุลธิดา  หาญเสมอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
18
เด็กชายเกษฎาวุฒิ  บัวมิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
19
เด็กชายไกรวิชญ์  ภูจอมเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
คณิตประถม
20
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขวัญเดือน  แซ่โต๊ะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงขวัญปภัสร์  เภาชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
24
เด็กชายจักรรินทร์  จันทะรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิตติพร  สีทน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรฐิดา  สิมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรพัฒน์  จันทรวิชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีจันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชลธิชา  สมอแห้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
33
เด็กชายชุติพนธ์  คล้ายเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฐิติชญา  กองสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิติวรดา  บาบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.2/1 อาคารพุทธชยันตี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณภัทร  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แสนจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐชัย  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนพร
ป.4
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐพล  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐภูมิ  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณิชา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงดารนี  อีสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
46
เด็กชายทรงยศ  อึ่งหนองบัว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
47
เด็กชายธนพล  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธนัญชนก  สุกหล้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
49
เด็กชายธรรมนูญ  รบชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
50
เด็กชายธวัชชัย  อินธิแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธัญญรัตน  แทนธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
52
เด็กชายธัญวรรษ  สานา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธันยาภรณ์  สีลอชัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
54
เด็กชายธันวา  คงศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธิญาดา  ชาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธิติยา  ลมชานะ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิตประถม
57
เด็กชายธีระพัฒน์  ประสมเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนนทิชา  อุปรีที
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
59
เด็กชายนรินทร์  บางขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
60
เด็กชายนวพล  ภาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนัชธาวัลย์  เพียงพักตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนันทยา  นินทรีย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
63
เด็กชายนันทวัฒน์  เตียวเจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนารีรัตน์  สารแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
65
เด็กชายนาวิน  ระนาด
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนุชนาฎ  บุผามาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
67
เด็กชายบัญญัติ  ศรีภูหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
คณิตประถม
68
เด็กชายปรมินทร์  ดวงดาว
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปริสรา  ศิริอ่อนตา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
70
เด็กชายปรีชา  ขัติสอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.2/2 อาคารพุทธชยันตี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปรีณา  บุญประคม
ป.6
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บาบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปวริศา  นุ่มนวลศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปวีณา  แก้วอิ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปวีณา  วงศ์อนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปาริชาติ  ป้านภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
78
เด็กชายปิติภัทร  ภิงคะสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
79
เด็กชายปิยชนน์  ภูเฮืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปิยนุช  ช่างเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
81
เด็กชายปิยะ  ขันยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
82
เด็กชายปุรณิน  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
83
เด็กชายพงศกร  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
84
เด็กชายพงศ์สทร  หมื่นสม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพรทิพย์  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพรรณนิษา  เคนเหลื่อม
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
87
เด็กชายพฤติพงษ์  วรรณประเข
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
88
เด็กชายพลวัต  แก้วแสนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
89
เด็กชายพลวัต  ศรีทุมสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์  การรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
91
เด็กชายพลากร  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
92
เด็กชายพศิน  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพัชชา  พรหมสาขา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพัชราภา  นอศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
95
เด็กชายพัทธดนย์  บำรุงสำราญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพาทินธิดา  ทันการ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูกาบทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพิชญาพร  พิมสร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ผางน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
100
เด็กชายพิตรพิบูล  สิมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
101
เด็กชายพีรวิทย์  ภูมิดอนใส
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงไพลิน  พลซา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เที่ยงแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
104
เด็กหญิงภคพร  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
105
เด็กชายภรภัทรพงศ์  สุขสาเกต
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.3 อาคารพุทธชยันตี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภวิกา  กาฬสินธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงภัทรศยา  กองสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงภัทราพร  ชัยมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุทัยทวี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
110
เด็กชายภูตะวัน  ผงบุญตา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
111
เด็กชายภูมิรพี  จันนา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
112
เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงภูษณิศา  เทวะดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงมาริสา  ชัยนรานนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงมาริสา  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิตประถม
116
เด็กชายยุทศักดิ์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงรชนีกร  แสนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
118
เด็กชายรัชกร  จงวัฒนาชูเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงรัชญาพร  จีนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
120
เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงรัตนวลี  สานา
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงลีลาวดี  บัญชากิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวชิรปกรณ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิตประถม
124
เด็กหญิงวณิชญา  สร้อยสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
125
เด็กชายวรทร  แก้วบับภา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวรรณภา  ลีบาง
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิตประถม
127
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  จิ๋วนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงวรัญญา  มาตย์นอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
129
เด็กหญิงวรากร  ขอนนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
130
เด็กชายวรากร  คุณนา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
คณิตประถม
131
เด็กหญิงวาฐินี  จำปีพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
132
เด็กชายวิชาญ  ร่วมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
133
เด็กชายวีระพงษ์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
134
เด็กชายวีระภาพ  สุุนทราวิรัช
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงเวฑิตา  อาจปาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิตประถม
136
เด็กหญิงศรินทรา  อินทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
137
เด็กหญิงศศิธร  อัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
138
เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์ซอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
139
เด็กชายศุภกร  เทรทุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงศุภรดา  ยศปัญญา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องม.3 อาคาร4 หลังเสาธง โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงศุภัคจริณ  วิสิทธิพงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
142
เด็กชายศุภาวุฒิ  สุธรรมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
143
เด็กชายษกลวัตร  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
144
เด็กชายสิรคุปต์  ทุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
คณิตประถม
145
เด็กชายสิรวิชญ์  มาแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสุชาวดี  ผุยเต้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุพรรณี  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุภาวดี  จันทุดม
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสุรดี  จันทุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
151
เด็กชายสุวพัชร  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสุวรรณี  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงหทัยชนก  ทองพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงหทัยชนก  นนท์เหล่าพล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
155
เด็กชายหาญชัย  พลซา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงเหมรัตน์  สีออง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
คณิตประถม
157
เด็กชายอชิตพล  จันทะมนตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
158
เด็กชายอชิตพล  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
159
เด็กชายอภิลิชญ์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
160
เด็กชายอภิวัฒน์  พิเคราะห์งาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
161
เด็กชายอภิวิชญ์  บัวภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอรพิมล  การะพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
163
เด็กชายอรรณพ  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
164
เด็กหญิงอรอุริินทร์  กลิ่นศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงอวัสดา  แดงนาเพียง
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันอุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอัณรญา  จรรยายงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
168
เด็กหญิงอินทิรา  พานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เปภูเวียง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ดวงปา
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลย เขต 2

ณ ห้องม.1 อาคารราชาวดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายกฤษฎา  ชุมผาง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายกฤษฎา  วรชินา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงกาญจนาพร  ภักมี
ม.2
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายกิตติพงศ์  สันตเดชา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายเขตรัฐ  บุตรสำราญ
ม.1
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายจักรพรรดิ์  กรงซื่อ
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงจันจิรา  นามมูล
ม.3
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจิดาภา  นวนแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
180
นายจิรวุฒิ  ภูมิบัว
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงจิราพร  นิลนามมะ
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงจิราภร  พิมคีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะเนตร
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวจุฬาทิพย์  จันทนาม
ม.3
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงเจนจิรา  ภาษี
ม.2
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวฉัตราพร  สุธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงชมพูนุช  รัตนธรรมธาดา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงชไมพร  ปั้นแหน่งเพรช
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
190
นายฐิติวัฒน์  กาฬพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงณฐพร  หอมอ่อน
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงณฤดี  ผลาสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายณัชพล  หนองทุ่ม
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวณัฐฐาพร  เจดีย์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณิฌา  ชัยนนท์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวทิพวรรณ  นนทะนำ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายธนภัทร  พรหมหาราช
ม.2
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวธนัชพร  ชัยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
199
นางสาวธนิตา  สฤษดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายธเนศ  นิสัยหมั่น
ม.1
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงนพรัตน์  เพียรหัด
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายนรเศรษฐ์  อินทร์รักษา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงนวพร  ดอนซาม่วง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายนวพล  ผูกพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงนันทนา  ดาขัน
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลย เขต 2

ณ ห้องม.2/1 อาคารราชาวดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงนันทิดา  เชียงเพ็ง
ม.2
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงนิพาดา  แสนบุราณ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงนิวรรณดา  จันทนา
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงบัญฑิตา  บรรลือ
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงบุปผา  นามวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์สาง
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจสุภาพ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวปวีณา  พิมเขตร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
215
นายปิติพงษ์  คำแผ่น
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงปิยะดา  ศรีอุจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวปิยะธิดา  วังจันดี
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
219
นายปิยะพล  คำภาบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวปุณยนุช  ชัยคำพา
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงเปมิกา  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงพรนิภา  ชูณรงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวพรรณพษา  สิทธิโชติ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงพัชราพร  กิมุล
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงพัชราพร  ทะเกิงลาภ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงพิจิตรา  สอนสุภาพ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุตรพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  จำปาหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โพธิโสม
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงพิยดา  บุญมา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงภัทธิดา  ขาวะดา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุตรพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงภัทราภา  นิลเพชร
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายภาราดร  บุตดีมี
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวมลฤดี  คชสารทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงมุกระวี  เสริมศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวรสิตา  เวชชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงรัตนพร  พิมคีรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นามภูเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลย เขต 2

ณ ห้องม.2/2 อาคารราชาวดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงวรัญญา  สะดาแนน
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงวราพร  จำปาบุรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายวัจน์กร  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
244
นายวันชัย  อุตรพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงวิภาดา  สิงหา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงวิภาวี  ดวงชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวิเศษ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
249
นายศิริพันธ์  หาญภูเขียว
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายศุภกร  เสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงสาวิตรี  พรหมหากุล
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายสิทธิชัย  แสนพิมพ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวสุดารัตน์  กระฮาดหนู
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงสุทธิดา  บัวเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงสุธิตา  ไผ่โสภา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงสุนิสา  ชินตู้
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวสุรีรัตน์  บึงมาร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวสุวรรณี  สุปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงสุวิชญา  เที่ยงน้อย
ม.2
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
261
นายหนึ่งธันวา  แถมกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายอชิระ  พิมใจ
ม.1
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงอทิตยา  เนตรวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
264
นายอนุวรรตน์  วงษา
ม.3
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงอภิชญา  เหตุเกษ
ม.1
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิต ม.ต้น
266
นายอภิวัฒน์  สีม่วง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวอรอุมา  ศรีสอาด
ม.3
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงอังศยานันท์  แก้วทา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
270
นายอาทิตย์  หม่อมบ่าว
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/2 อาคารจามจุรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กหญิงกชกร  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลีสี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกรกนก  มุ่งเครือกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกรกนก  ลำไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
276
เด็กชายกวินท์  เจียรวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รวงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกัณณิกา  ระยับศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชินพะวอ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมมาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกิตพิมณฑน์  วิริยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์สาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงเกวลิน  วรรณชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแท่น
วิทย์ประถม
284
เด็กชายจตุวัฒน์  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
วิทย์ประถม
285
เด็กชายจรัน  วงศ์ยา
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ขัติสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงจิณัฐตา  แสงมะโน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงจิตติภัทรา  โนนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงจิราพัชร  กองลาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชนิษฐา  อุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงชลิดา  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงชลิตา  บัวระภา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชลิตา  สีหะลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์สกล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงญาณภัทร  พาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงญาณิศา  เพียปลัด
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงฐานิกา  ชายทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณบัญชร  บุตรดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
300
เด็กชายณัฐกรณ์  อุทธตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียรเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฐธิดา  พะวา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
303
เด็กชายณัฐพงษ์  ประเสริฐสงข์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัฐพร  ตันภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัฐพร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
306
เด็กชายณัฐพล  วิจิปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องาเซียน อาคารจามจุรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
307
เด็กหญิงณัฐวดี  จุนกองฮ้อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
309
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทาสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณิชา  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณิชากาญจน์  บางใบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงเด็กหญิงศศิรดา  บัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
313
เด็กชายต้นกล้า  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายตันติพงษ์  พันเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงถิรดา  อ้วนแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงทิฆัมพร  ขันเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงทิพย์วิมล  สีเขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแท่น
วิทย์ประถม
318
เด็กชายแทนกาย  แก่นคง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธนกฤต  บุญประคม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธนกฤต  เปรมนัส
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
321
เด็กชายธนภูมิ  จันทเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
322
เด็กชายธนวุฒิ  อัคลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงธวัลพร  สุดสาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกิดมั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
325
นางสาวธารทิพย์  ศิลประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงธาริณี  ศรีมูลทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
327
เด็กชายธิติ  พาโนมัย
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงธีรดา  ถาวรเมืองแพน
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
329
เด็กชายนที  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
330
เด็กชายนทีธร  วงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงนราพร  ล้านเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงนฤตปรียา  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงนฤมล  นามสมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
334
เด็กชายนวพล  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงนัฐชนน  นามทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
336
เด็กชายนัฐวุฒิ  ชัยสามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงนันชมน  กางบิด
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงนุดารัตน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงบุญธิญารัตน์  ทะนีออง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงเบญจพร  ศรีธะนนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงเบญจมาศ  บุนชิต
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/1 อาคารจามจุรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
342
เด็กหญิงปทุมพร  สายธนู
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปรีญาพร  คุณนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายปัญญากร  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงปาลิตา  สีทาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงปิมวิภา  สีนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงปิยนุช  นนท์สุรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงปิราภรณ์  พงษ์สระพัง
ป.6
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
วิทย์ประถม
350
เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพชิรญา  แก้ววงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพนิดา  อ่อนทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพมพ์พิชชา  ทองเดือน
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพรนภา  สายโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพราวรวี  ศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวพา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพลอยไพลิน  มนูศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพัชรินทรา  รักษาภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพัสวี  อุปฮาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพิชชาภา  กุตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพิชญา  หาญป้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพิณทอง  เลวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
363
เด็กชายพิพรรธ  บุบพิ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
364
เด็กชายพีระพัฒน์  แสงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงเพชรกมล  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงเพิ่มพูล  โสดามา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์พิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงภัทรวดี  ผองแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
370
เด็กชายภาคภูมิ  พงทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
371
เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
373
เด็กชายภาระวี  คำมานิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
374
เด็กชายภูมิประภา  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงมินตรา  อึ่งปา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงยุพารัตน์  จังอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.5/2 อาคารจามจุรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
เด็กหญิงรวิสรา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงรักษิณา  สีหะลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงรัศมี  บุญกว้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  เรือนยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงลักษิกา  โสภารัก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงวรกานต์  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
385
เด็กชายวรพงษ์  วงศ์สง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
วิทย์ประถม
386
เด็กชายวรพัฒน์  แทนชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงวรรณนิษา  ป่าลั่นทม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายวรวิทย์  แก่งจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
389
เด็กชายวรัญญู  ประเสริฐศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงวราภร  กองสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงวิชญาดา  กอกฝั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงวิภารัตน์  ผุยไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงวิภาวิณี  พลซา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงวิรัชญา  พุฒจีบ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงวิลาวัลย์  กรุณา
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
396
เด็กชายวุฒิชัย  คำโคตรสูนย์
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงศรสวรรค์  บุญประคม
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงศรัญญา  ครองสี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงศิริพร  อาวะตา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงศุภัจฉรา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงสริตา  วงศ์คำโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงสลิษา  บุญโยพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงสาวิกา  โสมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงสิณีย์นาถ  ก้อนพิลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงสิริกร  โสภารัก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงสุทธิดา  โลไธสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงสุพัสสรา  นามกันยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงสุภัสนิตา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงสุภาพร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.4 อาคารจามจุรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
412
เด็กหญิงสุภาวดี  ผลาพล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
วิทย์ประถม
413
เด็กชายสุรสิทธิ์  สมนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงสุรัตนดา  ไชยจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
415
เด็กชายสุริโย  ภาษาเวทย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงสุวณี  แก้ววงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
417
เด็กชายสุวิชา  บุญประคม
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทรง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผิวพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงอณุภา  ภูตาขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
422
เด็กชายอติวิชญ์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงอนุสรา  พันธัง
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงอโนชา  พรมเหลา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงอมรรัตน์  ตองหว้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงอรณิชา  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงอรธีรา  พลซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงอรปรียา  สงษ์จรัสเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงอรอนงค์  สังคำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงอริยากรณ์  ธนูศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงอันดา  สะตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
433
เด็กชายอาทิตย์  โลทะราท
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงอารียา  พลซา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงอารียา  อุทัยดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงอินทุกร  นวลใสย
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงอิสราพร  อุดน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงอิสรียา  พลซา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม