ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เสวะนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชนันท์  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกาญจน์  อาปามะเก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกนภัส  จันทิหล้า
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ธนะสูตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลชนก  สุริฉาย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  นันทะผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
9
เด็กชายกรพัฒน์  เอี่ยมกี่
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรรวี  โสกัณทัต
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตภาส  สาวิสัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษณะ  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤษณา  คุณจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษติธี  โสกัณทัต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกษมา  ผุยขันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญจนภรณ์  จันทริมา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญภัทร  ไชยโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
20
เด็กชายกัฏพล  ภูมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
22
เด็กชายกัณฑ์อเนก  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
23
เด็กชายกัณต์กฤช  จันทร์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตณัฐ  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
25
เด็กชายการัณยภาส  ยาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติกรณ์  จวงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติกานต์  ทัศนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัณทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติภูมิ  จันพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกิตติวราภรณ์  วิเศษนันท์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกีรติกานต์  ระยัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุลวี  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
33
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยเจริญพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเกวลิน  พรมโยธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
35
เด็กชายคณศร  บับภาวัน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงคณาธร  พาพุท
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
37
เด็กหญิงคริสต์โตเฟอร์  ฮ็อปเปอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงคูณร์รเศรษฐ์  ชูชาติไทย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ตองสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจรรลญา  แก่นกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
41
เด็กชายจักริน  ศรีวรพงษ์เดช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
42
เด็กชายจักรินทร์  แก้วกุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิดาภา  วางอภัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิตพร  เจนโกวิท
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะนา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิราภา  สอนมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจีดาภา  มะโนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเจตปรียา  พยัคฆพล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
49
เด็กชายฉัตรดนัย  โคติเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชญาดา  สมบัติวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชญานิศ  คำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสกัณทัต
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชนกนันท์  คุณมี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนกานต์  ขำชู
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
56
เด็กชายชนน  สุทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชนาภา  ถีเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
58
เด็กชายชยพล  ทองเวียง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชริศา  ระนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
60
เด็กชายชลธาร  แก้วแสนเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชลธิชา  จำปานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชลลดา  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
63
เด็กชายชัยชนก  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
64
เด็กชายชัยพัทธ์  สันดุษิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชุตินันท์  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
66
เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงญาดา  ขันติสระพังหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
70
เด็กชายฐิติพงศ์  ก้อมมะณี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายฐิติศักดิ์  ก้อมมะณี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณชญาดา  ศรีเกษม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณฐพร  โฉมนคร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
74
เด็กชายณฐภูมิ  หาญชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณธิดา  ไชยคิรินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
76
เด็กชายณภัทร  สถิตย์ธรรม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
77
เด็กชายณรรฐพล  บรรพลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัชชา  วิบูลชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัชพร  เกตุคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฎฐ์รพี  ศรีนาราง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อ่วมจันทะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฏฐนันท์  แสนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฏฐภัทร  ยึนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฏฐารีย์  เนตรแสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐชา  วรรณภา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐชา  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐชา  สาระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐพล  ธรรมพงนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐรัตน์  โกศรีวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณิชาธาร  โฉมนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
94
เด็กชายติณณ์  แก้วมหาสุริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
95
เด็กชายเตชิษฐ์พงศ์  ถิตย์รัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
96
เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงทยากร  มาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
98
เด็กชายทรงวุฒิ  กองทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
99
เด็กชายทินภัทร  จันทะมล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
100
เด็กชายทีปกรโชติ  วิโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
101
เด็กชายเทวกุล  คอมค้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
102
เด็กชายแทนคุณ  ลีเบาะ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
103
เด็กชายธนกร  บาไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
104
เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
105
เด็กชายธนกฤต  ธัชชัยวณิช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนธร  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
107
เด็กชายธนธร  ธารเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
108
เด็กชายธนภัทร  จันทะวัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
109
เด็กชายธนภัทร  ชลาชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
110
เด็กหญิงธนวรรณ  เยรบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงธนัชธร  จำปาอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงธนัญญา  บุดดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
113
เด็กชายธนันท์รัฐ  ปัญจเสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
114
เด็กชายธนากร  กมลคติบวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
115
เด็กชายธนากร  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
116
เด็กชายธนาพัทธ์  ปากแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
117
เด็กชายธรรศธรรม  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีลาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ทองสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภักมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธารปภัสร์  สุรนาทชยานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
123
เด็กชายธีมนิติ์  ยาบุษดี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
124
เด็กชายธีรดนย์  ทันมา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
125
เด็กชายธีรพล  บัวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
126
เด็กชายธีรเมธ  โลขันสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
127
เด็กชายเธียรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
128
เด็กชายนนทกร  วงษ์สุรภินันท์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนพัชนันต์  มากสุดปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
130
เด็กชายนรภัทร  เพ็งสมนึก
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงนลินนิภา  กุมภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนัทธิชา  กองฉันทะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงนันท์นภัส  ดรครชุม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนันท์นภัส  สาลีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
135
เด็กชายนันทพัทธ์  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงน้ำมนต์  แสงนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนิศา  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
139
เด็กชายบุญญินท์  เลขวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
140
เด็กชายเบน  ลูอีส แจ๊คสัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปกิตตา  สิทธิมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปพิชญา  กมลชิต
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงปพิชญา  มณีกาศ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
145
เด็กชายปภังกร  ชัยจันทึก
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปภาดา  สีสมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงปภาวรินท์  เร่งสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
149
เด็กชายปรมี  จันปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงประนาริน  กลางสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
151
เด็กชายประภวิษณุ์  จินตเมธาพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
152
เด็กชายประวันวิทย์  พลทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปวริศา  ธรรมสระ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
154
เด็กชายปองคุณ  โพโสภา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
155
เด็กชายปัญญพนต์  บุทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
156
เด็กชายปัญญากร  มั่งมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
157
เด็กชายปัณณวิชญ์  กอศรีรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
158
เด็กหญิงปาณิสรา  โสวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
159
เด็กชายปารเมฆ  เหมือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปาลิดา  บุ้งโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปาลิตา  นามเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปิยากร  อธิยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
164
เด็กชายพงศธร  หมื่นกุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
165
เด็กชายพงษพร  พรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
166
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พิทักราษฏร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
167
เด็กชายพณภัทร  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพรทิพย์  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
169
เด็กชายพรพิพัฒณ์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพรรษา  เหลืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
171
เด็กชายพสุธร  บุญตามทัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์อาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพัชริกา  ทูลแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
174
เด็กชายพัทธดนย์  อึ้งธนาธิป
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
175
เด็กชายพันธุ์ธัช  ผลสลัด
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพาขวัญ  เวทย์จรัส
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกศเกื้อวิริยะนนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตะเส
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
180
เด็กชายพิสิษฐ์  คำภาจูม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
181
เด็กชายพีรัชชัย  โลขันสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
182
เด็กชายพุทธคยา  มานะญาณกิจ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
183
เด็กหญิงภกาวรรณ  จำเริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
184
เด็กหญิงภคพร  คีรีมังคละ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
185
เด็กชายภวัต  โขเจริญผล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงภัทรธีญา  สารวงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงภัทรมน  ป้องศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
188
เด็กหญิงภัทรวดี  ภิญโญยาง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
189
เด็กชายภัทรวินท์  คำสีทา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
190
เด็กหญิงภัทรสุดา  กาญจนเรืองกิตต์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
191
เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
192
เด็กชายภาคิน  จันทะฟอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
193
เด็กชายภาณุพัฒน์  สุขตะโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
194
เด็กชายภาณุวัฒน์  หลักจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
195
เด็กชายภานุกร  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
196
เด็กหญิงภานุรินทร์  แก้ววิเชียร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
197
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีมาก
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
198
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพรดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
199
เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
200
เด็กชายภูวเดช  สุขทองษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
201
เด็กชายมาตุภูมิ  สิงห์สถิต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
202
เด็กหญิงม่านฟ้า  ตันตุลา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
203
เด็กชายยศกร  คอนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
204
เด็กหญิงรติมา  อุทานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
205
เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
206
เด็กหญิงรัชญา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
207
เด็กชายรัชสิริ  กีรติเรขา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
208
เด็กหญิงรัฎติกานต์  พระเกตุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิตประถม
209
เด็กหญิงรุจิลดา  อิ่มพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
210
เด็กชายเรวัต  จิตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายเรืองฤทธิฺชัย  ทบวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
212
เด็กชายวรกฤต  บุรีแสง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
213
เด็กชายวรปรัชญ์  มาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
214
เด็กชายวรภัทร  กุลสา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
215
เด็กหญิงวรรณวิษา  พรามนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
216
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ถานะวุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวรรณาภรณ์  ทิพรส
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
218
เด็กชายวรินทร  ธัญญประกอบ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
219
เด็กหญิงวริศรา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
220
เด็กหญิงวริศรา  อ้อมสำโรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
221
เด็กหญิงวริษา  ดวงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
222
เด็กหญิงวศินี  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
223
เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
224
เด็กชายวิทยา  หมื่นสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
225
เด็กหญิงวิมลนภา  อินทบุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
226
เด็กหญิงวิรมณ  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
227
เด็กหญิงวิลาสินี  ชาวกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
228
เด็กชายวีรภัทร  พิลาออน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
229
เด็กชายวีรยุทธิ์  โยวะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
230
เด็กหญิงศศิลดา  จันทิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
231
เด็กชายศศิวัฒน์  อัตถพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
232
เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
233
เด็กหญิงศิริโสภา  บำรุงสำราญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
234
เด็กชายศุภกฤต  พิมพ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
235
เด็กชายศุภกานต์ชัย  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
236
เด็กชายศุภพล  ภักมี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
237
เด็กชายสิทธิโชติ  ไทยษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
238
เด็กชายสิรวิชญ์  สุโนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
239
เด็กชายสิริพงษ์  พรมพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
240
เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
241
เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
242
เด็กหญิงสุทธิดา  มงคลชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสุนิสา  มหามณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรุณดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
245
เด็กหญิงสุภาพร  ศรีคาน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสุมิตรา  เหลาสุพะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
247
เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
248
เด็กหญิงสุรีรัตน์  พิลาธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
249
เด็กชายสุวรรณสิงห์  หุ้ยน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
250
เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
251
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
252
เด็กชายหัสพงศ์  บุตรแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
253
เด็กชายหาญกริช  วงษ์ป้อง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
254
เด็กหญิงอจิรภาส์  เพชรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
255
เด็กชายอชิตพงศ์  บุตรวิลัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
256
เด็กหญิงอนัญพร  ทองเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
257
เด็กชายอนิรุทร์  เเซ่ไซย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
258
เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
259
เด็กหญิงอนุสรา  แสงสุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
260
เด็กหญิงอภิชญา  ดีเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
261
เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
262
เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
263
เด็กชายอริย์ธัช  สีระหัด
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
264
เด็กหญิงอัจฉรา  อรุณเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
265
เด็กชายอาชวิน  อินทะจร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอินทร์ตรา  เหลืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
267
เด็กหญิงอินทิยา  ขจรกิตติยุทธ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
268
เด็กหญิงอุมกร  เนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
269
เด็กชายเอกวัสส์  นิติกรไกรพจน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
270
เด็กชายเอกศิษฏ์  นามเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
271
เด็กหญิงไอลดา  ติดใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
นางสาวกนกวรรณ  โสธรรมมงคล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงกชกร  คำพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศรีอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจจรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกนิษฐา  มั่นเพรช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกมลรัตน์  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกรกนก  ลาปุ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
279
เด็กชายกรณ์ดนัย  ยุวาคุณากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
280
เด็กชายกรณัฐ  สายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
281
เด็กชายกรณิศ  อ่อนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกรพินท์  เทพโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกฤติมา  บูรณชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายกล้าณรงค์  จันทร์พานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกวินตรา  แสงเงินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกวินธิดา  พุฒสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงกวินนาฎ  ศรีราชอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
289
เด็กชายกวีวัธน์  ชาติโสม
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายก้องภวิษย์  กุลทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกัญญนัท  จิรวรรณกูล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตางาม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกัญญาภัค  นันตะรีสี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มงคลสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกัญฐภา  วงษ์วชิรโชติ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกัณทราภัทธ์  บับภาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
299
เด็กชายกันตินันท์  ชาตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกันยากร  เกียรติก้องอำไพ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกัลยรัตน์  การกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกัสมา  ไมตรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพ็งสมนึก
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
304
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำนุชิต
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกุลภัสร์  ไขหินตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงเกวลี  เรืองกิตติโกศล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงเกสรา  เดชศิริขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
308
เด็กหญิงแกมขวัญ  บุญประคม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงขิงพิลา  ทองนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงเขมจิรา  นนทโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเขมนิจ  พรมลารักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงเขมิสรา  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
313
เด็กชายคุณธรรม  เหล่าเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
314
เด็กชายคุณานนต์  ศรีวัดทานัง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
315
เด็กชายคุปต์  จันทร์สีมาวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
316
เด็กชายจักรี  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงจันรุมน  รีคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงจารีรัตน์  สว่างพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงจารุทัศน์  ดวงกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
320
เด็กชายจิตติภณ  ราชโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
321
เด็กชายจิตรภาณุ  สิมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
322
เด็กชายจิรกิตต์  โพธิ์พุดซา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์พานิชย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงจิราพร  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงจีรชาตา  เจริญสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงจุฑาทิป  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาตย์เมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
329
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ดวนลี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
330
เด็กชายฉัตรดนัย  เสมอตัว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
331
เด็กชายชญานนท์  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
332
เด็กชายชนวีย์  สุขะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
333
เด็กชายชนะพล  ผองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงชนัญธิญา  ราชคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงชนันญา  วรรณไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงชนิตา  วังเหนือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
337
เด็กชายชยพล  มีเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
338
เด็กชายชยพล  สุจิมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชยาภรณ์  คงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงชวิศา  โชติพิชญกานต์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงชัญญานุช  เขียนสีอ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
342
เด็กชายชัยนรุตม์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กชายชัยพฤกษ์  ทิพย์เสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
345
เด็กชายชินโรจน์  ชอบสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงชุดาพร  บุตรวิลัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุคนธทรัพย์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินสองใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงโชติกา  วิรุณกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงฌิโนทัย  ไชยยันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงญาณิศา  โคตรทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงญุวรัตน์  มณีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
353
เด็กชายฐปน  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
354
เด็กชายฐปนรรฆ์  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงฐิติภัทร  โรจน์วิรัชวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณฐริกา  จันทร์ทรงกรด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
357
เด็กชายณฐาภพ  ทองปาน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณธิดา  คำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณปภากร  ติดตาสี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
360
เด็กชายณภัทร  แสนเมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัชชา  โสธรรมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
362
เด็กชายณัชพล  โสกัณทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัญดา  บ่อน้ำร้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศุภวงษ์วรรธนะ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเหล่ายูง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เขียนศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลซา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฏฐนิช  กองมณี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฏฐ์สุดา  แก้ววงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงณัฐกมล  ฉัตรชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
371
เด็กชายณัฐกร  มาแสนจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซุยหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
373
เด็กชายณัฐกุล  สุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงณัฐชยา  จอมทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์  ลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรแสงศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิระรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชำนาญกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุดสะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงณัฐนันท์  ผึ้งดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
382
เด็กชายณัฐพงศ์  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
383
เด็กชายณัฐพล  เหง้าดา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
384
เด็กชายณัฐวัฒน์  คงมั่น
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
385
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนทิพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงณิชกานต์  ผิวสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงณิชกานต์  ม้วนใจ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณิชากรณ์  ดวงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงดาราวัลย์  คุรุวาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
391
เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงดุษฎีมณี  สุวะนาม
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
394
เด็กชายตนุภัทร  ประกอบศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงติณณา  เปาวนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
396
เด็กชายติณภพ  กิ่งไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายเตวิช  กุดรังนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงถิรดา  นาลาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
399
เด็กชายถิรวัฒน์  เฉลิมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
400
เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
401
เด็กชายทองกร  ธนสีลังกูร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงทักษวดี  พุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงทิตยาภา  สาวะรก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธนกฤษ  กาญจนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธนภูมิ  กล้าขยัน
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงธนพร  ขันทะคีรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงธนพร  หอมฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงธนภรณ์  สาสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
409
เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธนวัฒน์  นิชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
411
เด็กชายธนวุฒิ  ขันติยู
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธรรมภณ  คุยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กชายธรรศธรรม  ปิระกะ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธวัลพร  จงฤาชา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุทธมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธัญพิชชา  ธีระโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงธันน์ชนก  อินทรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธันยพร  เพชรคงทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงธันยพร  หล้าพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงธันยารัตน์  เเสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
421
เด็กชายธันวา  ยศตะโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงธารทิพย์  เจริญรุ่่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงธิดา  เทียมเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงธิดาพร  สงวนเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงธีรกานต์  บุตรดีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงธีรดา  สิงหทองกูล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
428
เด็กชายธีรเทพ  เฉลิมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
429
เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
430
เด็กชายธีรภัทร  คำเมืองไสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
431
เด็กชายธีรภัทร  จันทศร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
432
เด็กชายธีรภัทร  ลีกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงนงนภัส  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
434
เด็กชายนที  ภูตาเพริด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงนนทิชา  หาชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
436
เด็กชายนนนิติ  นิยะโมสถ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงนพศุภา  เทียนสว่าง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงนภสร  ทินวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปฐมไกรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงโสดา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงนภิศา  ศรีพรมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
443
เด็กชายนรากร  หงษา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงนรีรัตน์  โสระสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงนลินญา  มีวันคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายนักปราชญ์  เปี้ยเกี๋ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงนัดดา  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กหญิงนันชฎาลักษณ์  ศรีวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติการพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงนันท์นภัส  วทัญญูคุณากร
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
451
เด็กชายนันทวัฒน์  ชูศิริ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงนันทิยา  แสนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงนาฏรักษ์  พักกระโทก
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
454
เด็กชายนาวิน  ชุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงนิจฉรา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงนิชาภัทร  ฤกษ์ดี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
457
เด็กชายนิธิเดช  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขันภักดี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันทะคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงบัณฑิตา  จุลจันทนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
463
เด็กชายบารมี  ปะวะลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
464
เด็กชายบุณย์ณวิชญ์  ไชโยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงเบญจพร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงเบญญาภา  กิตติโสภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงเบญญาภา  สาระวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
468
เด็กชายปฏิมา  ไวชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  คนตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปนัดดา  รามศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์งอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปพิชญา  ใหม่วงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงปภาดา  ลาวัณย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลชิต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
475
เด็กชายปรมี  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงประภามาศ  หลวงกอง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงประภาสิริ  มหาอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
478
เด็กชายปรัชชญา  คำไล้
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
479
เด็กชายปรานต์ชนก  วังคีรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงปริยากร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงปรีญาภัสร์  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงปรีมพิชา  เทพโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฮดลือชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงปวริศา  ปานันท์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงปวีณา  โสภารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
486
เด็กชายป้องฉัตร  จิรเกษมสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงปัญชลี  รุจาคม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงปัณฑิกา  ช่อช้าง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
489
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงห์สถิตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงปัทมาพร  ศรีนรา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงปาณิสรา  ประสงค์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงปานตะวัน  วรินทรา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปานตะวัน  อันบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงปารมี  ภาโส
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปาริชาติ  ชลภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงปิยาภา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงปุญญาวี  อยู่ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงปุณญิศา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
500
เด็กชายปุณณวิชญ์  พฤฒิสาธิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
501
เด็กชายพชรพล  หมื่นพรม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
502
เด็กชายพรชนะ  บรรเทาญาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงพรปวีณ์  รากสี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
504
เด็กชายพรพัฒน์  จันทร์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
505
เด็กชายพลกฤช  พ่อบุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
506
เด็กชายพลเทพ  อิทธิวรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
507
เด็กชายพลพศุตม์  แร่นาค
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงพลอยนภัส  เจนจำรัสฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงพลอยนภัส  พันธ์ตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงพลอยแพรวา  อุดมศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทิหล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
512
เด็กชายพศ  วาณิชชาสถิต
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงพศิกา  ตู้จินดา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพัชรภรณ์  ตาเป้ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพัดชา  สุรียธนาภาส
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
517
เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  แก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพิชญา  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพิชญาภา  จำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพิณภรณ์  ฟูฟอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  อิงศิโรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  แก้วบุดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประสวนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพิมลจักษณ์  จันทราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
530
เด็กชายพิโมกข์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงพิริษา  เวียกไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
532
เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
533
เด็กชายพีรพัฒน์  กุตัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
534
เด็กชายพีรภัทร  โสกันทัต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงพีรยา  ดาวงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
536
เด็กชายพุฒิกุล  เสนาใน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงพุทธรักษา  นนทวิศรุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
538
เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงพุทธิกาล  คำบุยา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงพุธพลิน  สุภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทบุญศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงเพ็ชรมณี  ต้นมณีรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงเพชรลดา  สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุทธิสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงแพรตะวัน  ชัยจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงแพรวา  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
547
เด็กชายภควัต  พิลาธร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
548
เด็กชายภพนิพิฐ  โสวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
549
เด็กชายภมร  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงภรณ์รพี  แก้วผ่าน
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงภัทรพร  สุวรรณอนุรังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
552
เด็กชายภัทรพล  สุวรรณอนุรังสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงภัทรวดี  คำสีทา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงภัศธรินทร์  ศรีไชยวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
555
เด็กชายภาคิน  เนเวล พิคฟอรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงภิญญดา  ทิพนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงภิริดา  จันทร์พุทธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงภีรดา  ผุยลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
559
เด็กชายภูมิ  จันทร์โทมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
560
เด็กชายภูมินทร์  นามยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
561
เด็กชายภูริภัทร  วงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
562
เด็กชายภูริวัฒน์  นนทะปะ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
563
เด็กชายภูวิศ  สุระชัยปัญญา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
564
เด็กชายมงคลชัย  อึ้งนภารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงมนฑิรา  พาพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีบุญมี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงมัลลิกา  ฮดลือชา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงมาริษา  กันรเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงมิ่งกมล  สังขมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงเมธาพร  ศิริกันรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงเมธาวดี  ศรีอรรคพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงเมธาวินี  เหลืองอรุณวิไล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
575
เด็กชายยิ่งเกียรติ  เบ้าจรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงรวิสรา  รัตนา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงรสา  โพธิ์โน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
578
เด็กชายรัชชานล  คัตวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงรัชดาพร  คุณประทุม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
580
เด็กชายรัชตพงศ์  เผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
581
เด็กชายรัฐภูมิ  แสนใจวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
582
เด็กชายรัฐภูมิ  แสนสาคร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
583
เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงรัตนกร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
586
เด็กชายรัตน์วิโรจน์  จันทะศร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงรัตย์ติยา  นุชบัว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กชายรุ่งทวี  เบ้ามงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงรุจจิรา  ไชยจันหอม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
590
เด็กชายโรจนัสภ์  สอนพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงไรวินท์  สิทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงฤดีมาศ  จิตมั่น
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ล้ำ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงลักขิกา  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงลักษมี  ด้วงสุภี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงลักษิกา  ผาจิระวัฒนะชาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงลัดธวัลย์  พันพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
598
เด็กชายวชิรวิชญ์  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
599
เด็กชายวชิรวิทย์  กันทรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
600
เด็กชายวชิราวุธ  ทาสาลี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงวนัชพร  โสภานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
602
เด็กชายวรกฤษ  เกษเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
603
เด็กชายวรรณกฤต  ผาระพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงวรรณิภาภรณ์  ปัจมูล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงวรรธนัญท์  สิริไพธินันท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
606
เด็กชายวรวิชญ  จำปาบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
607
เด็กชายวรวิทย์  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
608
เด็กชายวรวุฒิ  สระฏัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงวรัญญา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงวรัญญา  พรหมเสนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงวรัญญา  สารพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงวรัทยา  จันทะพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงวรางคณา  ตรีไตรภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงวราทิพย์  สุนทราวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงวราพร  รอดกริช
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนิยันต์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
617
เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาสี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงวริศรา  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงวริศรา  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงวริสรา  ชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงวรุณพร  เหล่าลาภะ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศิริบุตรวัชพล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงวัชรีภรณ์  พาพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
625
เด็กชายวัฒน์ชานนท์  สิงมะหาพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงวันวิสา  กันสุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
627
เด็กชายวิชญ์พล  ์บุตรเต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงวิชญาพร  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงวิภาดา  มีสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
630
เด็กชายวิภู  กุณวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงวิยดา  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
633
เด็กชายวิศรุต  บุตรวิลัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงวีรณัฐฐา  บุตรวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
635
เด็กชายวีรากร  สิทธิมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงศลิษา  ไขมีเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงศศิภัทร  กุลสิน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทะโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมพ์จัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงศศิวัณย์  อ่อนเหลา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงศิระประภา  จันทวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงศิรินธร  เครือทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
644
เด็กชายศิวกร  เสริญไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
645
เด็กชายศิวัฒน์  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงศุภกาญจน์  วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
647
เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์พานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
649
เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
650
เด็กชายศุภากร  โฉมทองดี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
651
เด็กชายศุภากร  ตลับนาค
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
652
เด็กชายสมประสงค์  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงสมิตานันท์  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
654
เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงสวรรยา  ทองแสน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงสวิชญา  สิงห์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงสวิตา  สดวกดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กชายสันต์พิสุทธิ์  เรืองพรวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงสารชา  คัมภ์บุญยอ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงสิบปีแสง  วรรณอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงสิริกร  นครขวาง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงสิริกร  บัวเวียง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงสิริกร  วิทยาการ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงสิริขวัญ  สารวงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงสิริภา  สมขำ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงสิริยากร  บุญศร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงสิรียานันท์  ลีตน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงสุกานดา  กันหาอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงสุชัญญา  อาจศัตรู
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงสุชานาฏ  เทียนไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงสุฎาพร  ชนิดโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์ศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงสุธิมา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงสุพัชชา  โสกันทัต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงสุพิชชา  นาราศรี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงสุพิชญา  บุสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงสุภัสสรา  นาลา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
687
เด็กชายสุรจักร  ระเบียบนาวีนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
688
เด็กชายสุริยาการ  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงสุลักษณา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
690
เด็กชายเสรีชน  วงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
692
เด็กชายเหมรัศน์  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
เด็กหญิงอจลญา  จันทนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงอธิชา  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
695
เด็กชายอธิษติยนันท์  ตอเงิน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงอนัญญา  พรมแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงอนัสนันท์  หล่มเหลา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงอนุธิดา  มะนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงอภิชญา  สมสิน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
700
เด็กชายอภิชัย  สาระพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
701
เด็กชายอภิพัฒกาญษ์  กิตติอุดมพิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
702
เด็กชายอภิภู  กาวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
703
เด็กชายอภิรักษ์  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
704
เด็กชายอรงกช  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงอรปรียา  หอมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงอรรัมภา  วิรัติยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงอริญชยา  ศรีกระทุม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงอริสา  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงอริสา  ม้าแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
711
เด็กชายอลงกรณ์  ท้าวทา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงอลีเซีย  ผสมทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงอัญญาณี  เณรโต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงอัมพรกัญ  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงอาริยา  เจดีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงอารีรัตน์  มาโยธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
718
เด็กชายอำพล  ก้อมมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงอิสรีย์ยา  ทับทิมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงเอรียา  โสกัณทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงไอรดา  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม