ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เสวะนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชนันท์  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกาญจน์  อาปามะเก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกนภัส  จันทิหล้า
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ธนะสูตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลชนก  สุริฉาย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  นันทะผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรพัฒน์  เอี่ยมกี่
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรรวี  โสกัณทัต
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤตภาส  สาวิสัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษณะ  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกฤษณา  คุณจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤษติธี  โสกัณทัต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกษมา  ผุยขันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญจนภรณ์  จันทริมา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญภัทร  ไชยโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกัฏพล  ภูมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกัณฑ์อเนก  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกัณต์กฤช  จันทร์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันตณัฐ  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายการัณยภาส  ยาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติกรณ์  จวงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติกานต์  ทัศนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัณทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติภูมิ  จันพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกิตติวราภรณ์  วิเศษนันท์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกีรติกานต์  ระยัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกุลวี  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยเจริญพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเกวลิน  พรมโยธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายคณศร  บับภาวัน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงคณาธร  พาพุท
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงคริสต์โตเฟอร์  ฮ็อปเปอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงคูณร์รเศรษฐ์  ชูชาติไทย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ตองสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจรรลญา  แก่นกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจักริน  ศรีวรพงษ์เดช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจักรินทร์  แก้วกุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิดาภา  วางอภัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจิตพร  เจนโกวิท
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะนา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิราภา  สอนมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจีดาภา  มะโนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเจตปรียา  พยัคฆพล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายฉัตรดนัย  โคติเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชญาดา  สมบัติวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชญานิศ  คำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสกัณทัต
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชนกนันท์  คุณมี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชนกานต์  ขำชู
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชนน  สุทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชนาภา  ถีเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชยพล  ทองเวียง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชริศา  ระนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชลธาร  แก้วแสนเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชลธิชา  จำปานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชลลดา  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชัยชนก  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชัยพัทธ์  สันดุษิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชุตินันท์  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงญาดา  ขันติสระพังหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายฐิติพงศ์  ก้อมมะณี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายฐิติศักดิ์  ก้อมมะณี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณชญาดา  ศรีเกษม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณฐพร  โฉมนคร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณฐภูมิ  หาญชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณธิดา  ไชยคิรินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณภัทร  สถิตย์ธรรม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณรรฐพล  บรรพลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัชชา  วิบูลชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัชพร  เกตุคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัฎฐ์รพี  ศรีนาราง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อ่วมจันทะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัฏฐนันท์  แสนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฏฐภัทร  ยึนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฏฐารีย์  เนตรแสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฐชา  วรรณภา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัฐชา  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฐชา  สาระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐพล  ธรรมพงนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฐรัตน์  โกศรีวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณิชาธาร  โฉมนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายติณณ์  แก้วมหาสุริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายเตชิษฐ์พงศ์  ถิตย์รัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงทยากร  มาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายทรงวุฒิ  กองทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายทินภัทร  จันทะมล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายทีปกรโชติ  วิโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายเทวกุล  คอมค้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายแทนคุณ  ลีเบาะ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธนกร  บาไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนกฤต  ธัชชัยวณิช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนธร  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธนธร  ธารเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธนภัทร  จันทะวัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธนภัทร  ชลาชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงธนวรรณ  เยรบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงธนัชธร  จำปาอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงธนัญญา  บุดดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธนันท์รัฐ  ปัญจเสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนากร  กมลคติบวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนากร  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนาพัทธ์  ปากแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธรรศธรรม  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีลาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ทองสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภักมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงธารปภัสร์  สุรนาทชยานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธีมนิติ์  ยาบุษดี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธีรดนย์  ทันมา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธีรพล  บัวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธีรเมธ  โลขันสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายเธียรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายนนทกร  วงษ์สุรภินันท์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงนพัชนันต์  มากสุดปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายนรภัทร  เพ็งสมนึก
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงนลินนิภา  กุมภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงนัทธิชา  กองฉันทะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงนันท์นภัส  ดรครชุม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนันท์นภัส  สาลีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายนันทพัทธ์  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงน้ำมนต์  แสงนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงนิศา  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายบุญญินท์  เลขวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายเบน  ลูอีส แจ๊คสัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปกิตตา  สิทธิมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงปพิชญา  กมลชิต
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปพิชญา  มณีกาศ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายปภังกร  ชัยจันทึก
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปภาดา  สีสมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปภาวรินท์  เร่งสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายปรมี  จันปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงประนาริน  กลางสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายประภวิษณุ์  จินตเมธาพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายประวันวิทย์  พลทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงปวริศา  ธรรมสระ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายปองคุณ  โพโสภา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปัญญพนต์  บุทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายปัญญากร  มั่งมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายปัณณวิชญ์  กอศรีรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปาณิสรา  โสวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายปารเมฆ  เหมือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปาลิดา  บุ้งโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงปาลิตา  นามเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปิยากร  อธิยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพงศธร  หมื่นกุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายพงษพร  พรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พิทักราษฏร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายพณภัทร  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงพรทิพย์  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพรพิพัฒณ์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพรรษา  เหลืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพสุธร  บุญตามทัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์อาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพัชริกา  ทูลแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพัทธดนย์  อึ้งธนาธิป
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายพันธุ์ธัช  ผลสลัด
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพาขวัญ  เวทย์จรัส
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกศเกื้อวิริยะนนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตะเส
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายพิสิษฐ์  คำภาจูม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายพีรัชชัย  โลขันสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพุทธคยา  มานะญาณกิจ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงภกาวรรณ  จำเริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงภคพร  คีรีมังคละ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายภวัต  โขเจริญผล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงภัทรธีญา  สารวงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงภัทรมน  ป้องศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงภัทรวดี  ภิญโญยาง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายภัทรวินท์  คำสีทา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงภัทรสุดา  กาญจนเรืองกิตต์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายภาคิน  จันทะฟอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายภาณุพัฒน์  สุขตะโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายภาณุวัฒน์  หลักจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายภานุกร  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงภานุรินทร์  แก้ววิเชียร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีมาก
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพรดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายภูวเดช  สุขทองษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายมาตุภูมิ  สิงห์สถิต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงม่านฟ้า  ตันตุลา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายยศกร  คอนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงรติมา  อุทานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงรัชญา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายรัชสิริ  กีรติเรขา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงรัฎติกานต์  พระเกตุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงรุจิลดา  อิ่มพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายเรวัต  จิตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายเรืองฤทธิฺชัย  ทบวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายวรกฤต  บุรีแสง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายวรปรัชญ์  มาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายวรภัทร  กุลสา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงวรรณวิษา  พรามนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ถานะวุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงวรรณาภรณ์  ทิพรส
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายวรินทร  ธัญญประกอบ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวริศรา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงวริศรา  อ้อมสำโรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงวริษา  ดวงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงวศินี  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายวิทยา  หมื่นสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงวิมลนภา  อินทบุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงวิรมณ  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงวิลาสินี  ชาวกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายวีรภัทร  พิลาออน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายวีรยุทธิ์  โยวะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงศศิลดา  จันทิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายศศิวัฒน์  อัตถพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงศิริโสภา  บำรุงสำราญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายศุภกฤต  พิมพ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายศุภกานต์ชัย  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายศุภพล  ภักมี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายสิทธิโชติ  ไทยษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายสิรวิชญ์  สุโนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายสิริพงษ์  พรมพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุทธิดา  มงคลชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงสุนิสา  มหามณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรุณดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงสุภาพร  ศรีคาน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสุมิตรา  เหลาสุพะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงสุรีรัตน์  พิลาธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายสุวรรณสิงห์  หุ้ยน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายหัสพงศ์  บุตรแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายหาญกริช  วงษ์ป้อง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงอจิรภาส์  เพชรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายอชิตพงศ์  บุตรวิลัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงอนัญพร  ทองเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอนิรุทร์  เเซ่ไซย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงอนุสรา  แสงสุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอภิชญา  ดีเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายอริย์ธัช  สีระหัด
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงอัจฉรา  อรุณเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายอาชวิน  อินทะจร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงอินทร์ตรา  เหลืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงอินทิยา  ขจรกิตติยุทธ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงอุมกร  เนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายเอกวัสส์  นิติกรไกรพจน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายเอกศิษฏ์  นามเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงไอลดา  ติดใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
นางสาวกนกวรรณ  โสธรรมมงคล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงกชกร  คำพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศรีอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจจรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงกนิษฐา  มั่นเพรช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงกมลรัตน์  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงกรกนก  ลาปุ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายกรณ์ดนัย  ยุวาคุณากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายกรณัฐ  สายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายกรณิศ  อ่อนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงกรพินท์  เทพโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกฤติมา  บูรณชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายกล้าณรงค์  จันทร์พานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงกวินตรา  แสงเงินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงกวินธิดา  พุฒสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงกวินนาฎ  ศรีราชอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายกวีวัธน์  ชาติโสม
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายก้องภวิษย์  กุลทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกัญญนัท  จิรวรรณกูล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตางาม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกัญญาภัค  นันตะรีสี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มงคลสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกัญฐภา  วงษ์วชิรโชติ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกัณทราภัทธ์  บับภาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายกันตินันท์  ชาตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกันยากร  เกียรติก้องอำไพ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกัลยรัตน์  การกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกัสมา  ไมตรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพ็งสมนึก
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำนุชิต
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงกุลภัสร์  ไขหินตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงเกวลี  เรืองกิตติโกศล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงเกสรา  เดชศิริขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
308
เด็กหญิงแกมขวัญ  บุญประคม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงขิงพิลา  ทองนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงเขมจิรา  นนทโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงเขมนิจ  พรมลารักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงเขมิสรา  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายคุณธรรม  เหล่าเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายคุณานนต์  ศรีวัดทานัง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายคุปต์  จันทร์สีมาวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายจักรี  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงจันรุมน  รีคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงจารีรัตน์  สว่างพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงจารุทัศน์  ดวงกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายจิตติภณ  ราชโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายจิตรภาณุ  สิมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายจิรกิตต์  โพธิ์พุดซา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์พานิชย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงจิราพร  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงจีรชาตา  เจริญสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงจุฑาทิป  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาตย์เมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ดวนลี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายฉัตรดนัย  เสมอตัว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชญานนท์  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายชนวีย์  สุขะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายชนะพล  ผองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงชนัญธิญา  ราชคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงชนันญา  วรรณไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงชนิตา  วังเหนือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายชยพล  มีเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายชยพล  สุจิมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงชยาภรณ์  คงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงชวิศา  โชติพิชญกานต์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงชัญญานุช  เขียนสีอ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายชัยนรุตม์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กชายชัยพฤกษ์  ทิพย์เสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายชินโรจน์  ชอบสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงชุดาพร  บุตรวิลัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุคนธทรัพย์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินสองใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงโชติกา  วิรุณกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงฌิโนทัย  ไชยยันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงญาณิศา  โคตรทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงญุวรัตน์  มณีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายฐปน  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายฐปนรรฆ์  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงฐิติภัทร  โรจน์วิรัชวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณฐริกา  จันทร์ทรงกรด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายณฐาภพ  ทองปาน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณธิดา  คำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงณปภากร  ติดตาสี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายณภัทร  แสนเมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงณัชชา  โสธรรมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายณัชพล  โสกัณทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัญดา  บ่อน้ำร้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศุภวงษ์วรรธนะ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเหล่ายูง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เขียนศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลซา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฏฐนิช  กองมณี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณัฏฐ์สุดา  แก้ววงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฐกมล  ฉัตรชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณัฐกร  มาแสนจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซุยหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายณัฐกุล  สุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัฐชยา  จอมทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์  ลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรแสงศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิระรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชำนาญกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุดสะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณัฐนันท์  ผึ้งดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายณัฐพงศ์  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายณัฐพล  เหง้าดา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายณัฐวัฒน์  คงมั่น
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนทิพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงณิชกานต์  ผิวสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงณิชกานต์  ม้วนใจ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงณิชากรณ์  ดวงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงดาราวัลย์  คุรุวาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงดุษฎีมณี  สุวะนาม
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายตนุภัทร  ประกอบศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงติณณา  เปาวนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายติณภพ  กิ่งไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายเตวิช  กุดรังนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงถิรดา  นาลาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายถิรวัฒน์  เฉลิมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายทองกร  ธนสีลังกูร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงทักษวดี  พุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงทิตยาภา  สาวะรก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธนกฤษ  กาญจนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธนภูมิ  กล้าขยัน
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงธนพร  ขันทะคีรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงธนพร  หอมฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงธนภรณ์  สาสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธนวัฒน์  นิชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธนวุฒิ  ขันติยู
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธรรมภณ  คุยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กชายธรรศธรรม  ปิระกะ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงธวัลพร  จงฤาชา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุทธมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงธัญพิชชา  ธีระโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงธันน์ชนก  อินทรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงธันยพร  เพชรคงทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงธันยพร  หล้าพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงธันยารัตน์  เเสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายธันวา  ยศตะโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงธารทิพย์  เจริญรุ่่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงธิดา  เทียมเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงธิดาพร  สงวนเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงธีรกานต์  บุตรดีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงธีรดา  สิงหทองกูล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายธีรเทพ  เฉลิมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายธีรภัทร  คำเมืองไสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายธีรภัทร  จันทศร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายธีรภัทร  ลีกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงนงนภัส  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายนที  ภูตาเพริด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนนทิชา  หาชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายนนนิติ  นิยะโมสถ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงนพศุภา  เทียนสว่าง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนภสร  ทินวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปฐมไกรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงโสดา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงนภิศา  ศรีพรมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายนรากร  หงษา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงนรีรัตน์  โสระสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงนลินญา  มีวันคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายนักปราชญ์  เปี้ยเกี๋ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงนัดดา  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กหญิงนันชฎาลักษณ์  ศรีวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติการพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงนันท์นภัส  วทัญญูคุณากร
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายนันทวัฒน์  ชูศิริ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงนันทิยา  แสนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงนาฏรักษ์  พักกระโทก
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายนาวิน  ชุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงนิจฉรา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงนิชาภัทร  ฤกษ์ดี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายนิธิเดช  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขันภักดี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันทะคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงบัณฑิตา  จุลจันทนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายบารมี  ปะวะลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายบุณย์ณวิชญ์  ไชโยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงเบญจพร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงเบญญาภา  กิตติโสภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงเบญญาภา  สาระวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายปฏิมา  ไวชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  คนตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงปนัดดา  รามศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์งอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงปพิชญา  ใหม่วงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงปภาดา  ลาวัณย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลชิต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายปรมี  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงประภามาศ  หลวงกอง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงประภาสิริ  มหาอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายปรัชชญา  คำไล้
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายปรานต์ชนก  วังคีรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปริยากร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงปรีญาภัสร์  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปรีมพิชา  เทพโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฮดลือชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงปวริศา  ปานันท์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปวีณา  โสภารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายป้องฉัตร  จิรเกษมสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปัญชลี  รุจาคม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปัณฑิกา  ช่อช้าง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงห์สถิตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปัทมาพร  ศรีนรา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงปาณิสรา  ประสงค์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงปานตะวัน  วรินทรา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงปานตะวัน  อันบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงปารมี  ภาโส
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงปาริชาติ  ชลภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงปิยาภา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงปุญญาวี  อยู่ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงปุณญิศา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายปุณณวิชญ์  พฤฒิสาธิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายพชรพล  หมื่นพรม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพรชนะ  บรรเทาญาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพรปวีณ์  รากสี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพรพัฒน์  จันทร์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายพลกฤช  พ่อบุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายพลเทพ  อิทธิวรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพลพศุตม์  แร่นาค
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพลอยนภัส  เจนจำรัสฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพลอยนภัส  พันธ์ตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพลอยแพรวา  อุดมศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทิหล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายพศ  วาณิชชาสถิต
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพศิกา  ตู้จินดา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพัชรภรณ์  ตาเป้ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพัดชา  สุรียธนาภาส
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  แก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงพิชญา  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพิชญาภา  จำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงพิณภรณ์  ฟูฟอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  อิงศิโรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  แก้วบุดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประสวนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพิมลจักษณ์  จันทราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายพิโมกข์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงพิริษา  เวียกไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายพีรพัฒน์  กุตัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายพีรภัทร  โสกันทัต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงพีรยา  ดาวงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายพุฒิกุล  เสนาใน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพุทธรักษา  นนทวิศรุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงพุทธิกาล  คำบุยา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพุธพลิน  สุภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทบุญศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงเพ็ชรมณี  ต้นมณีรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงเพชรลดา  สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุทธิสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงแพรตะวัน  ชัยจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงแพรวา  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายภควัต  พิลาธร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายภพนิพิฐ  โสวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายภมร  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงภรณ์รพี  แก้วผ่าน
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงภัทรพร  สุวรรณอนุรังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายภัทรพล  สุวรรณอนุรังสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงภัทรวดี  คำสีทา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงภัศธรินทร์  ศรีไชยวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายภาคิน  เนเวล พิคฟอรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงภิญญดา  ทิพนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงภิริดา  จันทร์พุทธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงภีรดา  ผุยลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายภูมิ  จันทร์โทมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายภูมินทร์  นามยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายภูริภัทร  วงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายภูริวัฒน์  นนทะปะ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายภูวิศ  สุระชัยปัญญา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายมงคลชัย  อึ้งนภารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงมนฑิรา  พาพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีบุญมี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงมัลลิกา  ฮดลือชา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงมาริษา  กันรเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงมิ่งกมล  สังขมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงเมธาพร  ศิริกันรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงเมธาวดี  ศรีอรรคพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงเมธาวินี  เหลืองอรุณวิไล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายยิ่งเกียรติ  เบ้าจรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงรวิสรา  รัตนา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงรสา  โพธิ์โน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายรัชชานล  คัตวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงรัชดาพร  คุณประทุม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายรัชตพงศ์  เผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายรัฐภูมิ  แสนใจวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายรัฐภูมิ  แสนสาคร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงรัตนกร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายรัตน์วิโรจน์  จันทะศร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงรัตย์ติยา  นุชบัว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กชายรุ่งทวี  เบ้ามงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงรุจจิรา  ไชยจันหอม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายโรจนัสภ์  สอนพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงไรวินท์  สิทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงฤดีมาศ  จิตมั่น
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ล้ำ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงลักขิกา  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงลักษมี  ด้วงสุภี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงลักษิกา  ผาจิระวัฒนะชาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงลัดธวัลย์  พันพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายวชิรวิชญ์  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายวชิรวิทย์  กันทรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายวชิราวุธ  ทาสาลี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงวนัชพร  โสภานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายวรกฤษ  เกษเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายวรรณกฤต  ผาระพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงวรรณิภาภรณ์  ปัจมูล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงวรรธนัญท์  สิริไพธินันท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายวรวิชญ  จำปาบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายวรวิทย์  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายวรวุฒิ  สระฏัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงวรัญญา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงวรัญญา  พรหมเสนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงวรัญญา  สารพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงวรัทยา  จันทะพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงวรางคณา  ตรีไตรภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงวราทิพย์  สุนทราวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงวราพร  รอดกริช
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนิยันต์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาสี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงวริศรา  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงวริศรา  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงวริสรา  ชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงวรุณพร  เหล่าลาภะ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศิริบุตรวัชพล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงวัชรีภรณ์  พาพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายวัฒน์ชานนท์  สิงมะหาพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงวันวิสา  กันสุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายวิชญ์พล  ์บุตรเต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงวิชญาพร  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงวิภาดา  มีสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายวิภู  กุณวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงวิยดา  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายวิศรุต  บุตรวิลัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงวีรณัฐฐา  บุตรวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายวีรากร  สิทธิมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงศลิษา  ไขมีเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงศศิภัทร  กุลสิน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทะโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมพ์จัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงศศิวัณย์  อ่อนเหลา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงศิระประภา  จันทวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงศิรินธร  เครือทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายศิวกร  เสริญไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายศิวัฒน์  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงศุภกาญจน์  วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์พานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายศุภากร  โฉมทองดี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายศุภากร  ตลับนาค
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายสมประสงค์  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงสมิตานันท์  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงสวรรยา  ทองแสน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงสวิชญา  สิงห์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงสวิตา  สดวกดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กชายสันต์พิสุทธิ์  เรืองพรวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสารชา  คัมภ์บุญยอ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงสิบปีแสง  วรรณอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงสิริกร  นครขวาง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงสิริกร  บัวเวียง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงสิริกร  วิทยาการ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงสิริขวัญ  สารวงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงสิริภา  สมขำ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงสิริยากร  บุญศร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงสิรียานันท์  ลีตน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงสุกานดา  กันหาอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงสุชัญญา  อาจศัตรู
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงสุชานาฏ  เทียนไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงสุฎาพร  ชนิดโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์ศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงสุธิมา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงสุพัชชา  โสกันทัต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงสุพิชชา  นาราศรี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงสุพิชญา  บุสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงสุภัสสรา  นาลา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายสุรจักร  ระเบียบนาวีนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายสุริยาการ  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงสุลักษณา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายเสรีชน  วงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายเหมรัศน์  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
เด็กหญิงอจลญา  จันทนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงอธิชา  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายอธิษติยนันท์  ตอเงิน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงอนัญญา  พรมแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงอนัสนันท์  หล่มเหลา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงอนุธิดา  มะนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงอภิชญา  สมสิน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายอภิชัย  สาระพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายอภิพัฒกาญษ์  กิตติอุดมพิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายอภิภู  กาวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายอภิรักษ์  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายอรงกช  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงอรปรียา  หอมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงอรรัมภา  วิรัติยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงอริญชยา  ศรีกระทุม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงอริสา  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงอริสา  ม้าแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายอลงกรณ์  ท้าวทา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงอลีเซีย  ผสมทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงอัญญาณี  เณรโต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงอัมพรกัญ  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงอาริยา  เจดีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงอารีรัตน์  มาโยธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายอำพล  ก้อมมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงอิสรีย์ยา  ทับทิมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงเอรียา  โสกัณทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงไอรดา  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์