ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  โชคสุภนัย
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันดิสรณ์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรรกณณิษฐ์  คำปวน
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกันต์รพี  ปู่ยาว
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
5
เด็กชายจักรรินทร์  เทพอาภา
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
6
เด็กชายจักริน  สุริยัน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
7
เด็กชายจีรเดช  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
8
เด็กชายชัชพิมุข  ปินวิสุ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณัฐกานต์  วงค์สถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
10
เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
11
เด็กชายณัฐวรรธน์  มนัสวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
12
เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
13
เด็กชายดิสนันท์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
14
เด็กชายเดชดนัย  แตงเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
15
เด็กชายธนพัฒน์  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
16
เด็กชายธีรวัฒน์  ใจมะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
17
เด็กชายนวพร  อะกะเรือน
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงนันทฉัตร  ปัญญาจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
19
เด็กชายปริญญ์  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
20
เด็กชายปิยวัช  ธาราระคนสุข
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
21
เด็กชายปิยังกูร  มาใหม่
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
22
เด็กชายพงศกร  หล้ากิละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงพรนภัส  เจริญคุณ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
24
เด็กชายพิชญุตม์  หล้าเป็ง
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงไพลิน  ฉัตรบุรานนทชัย
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
26
เด็กชายภูชนินทร์  กำแพงทิพย์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
27
เด็กชายภูริภัทร  วงค์ขัติย์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
28
เด็กชายภูวเดช  รักษาภักดี
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
29
เด็กชายวชิรวิชญ์  เปี้ยสุยะ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
30
เด็กชายวิชรพงศ์  ต๊ะสูภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
31
เด็กชายวุฒิพงค์  ต๊ะสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
32
เด็กชายศิวกร  ม่วงอากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
33
เด็กชายศุรธีร์  วงค์ไชยวะ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงสุชัญญา  ฟองคำตัน
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
35
เด็กชายอรรฆพล  ไชยพูน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกรกช  ผ่องปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงกรกช  มือผอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงกวินธิดา  สุภาพิน
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงกังสดา  สุระเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุรินทร์แปง
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงเกวลิน  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
44
เด็กชายเขมทัด  ธนันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงคณภรณ์  หวยขุดทด
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงศ์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
47
เด็กชายจิรเวช  อินต๊ะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงจิราภา  มุดชิดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงจุธาทิพย์  ต่อมสังข์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
50
เด็กชายชนะพงศ์  ชูทรัพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงชนันกร  อุตระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
52
เด็กชายชิษณุชา  อุราทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงณัฐชยา  ป้อจุมปุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงณัฐนร  ถานะสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
55
เด็กชายณัฐพงค์  ตามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงณัฐพัชญ์  เจริญทรัพย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงณิชนันท์  มโนทิพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงณิชากานต์  ปันวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
60
เด็กชายดนุพร  แก้วยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงตวิษา  เนียมพรมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนาสกุลไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงธนัชพร  หน่อเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงธนัญชนก  กองต้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงธันยพร  น้อยแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงธันยพร  พงศามงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงธิติวรดา  เอี่ยมสุรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงธีรนาฏ  ศิริอางค์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงนพัสกมล  อนุสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนภัสชนก  สามภูศรี
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมสุภา
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวตอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วสร้อย
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
75
เด็กชายนิติพงษ์  แก้วคือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงบัณฑิตา  ประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงเบญญาภา  สนินัด
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
78
เด็กชายปฏิพัทร์  โปธิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
79
เด็กชายปฐพี  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงปภาวี  ใจสุยะ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงปราณปริยา  คำสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
82
เด็กชายปวริสท์  ง่วนเสิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
83
เด็กชายปัณณวัฒน์  บุจินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงพชรภัทร  ชัยมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็ชรหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงพราวฟ้า  ทองรับแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพชรพิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
89
เด็กชายพันเทพ  บุญมาลัย
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญกุลธัญกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาทรายปทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ความเพียร
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
95
เด็กชายพีรวัส  นามบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
96
เด็กชายพีรวัส  สอนหล้าวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
97
เด็กชายพุฒิพงศ์  นุปากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
98
เด็กชายภคพล  คณารีย์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงภิญญาพัญ์  กัลจาก
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
100
เด็กชายภูมิพัชร  อัมพรพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงภูมิรินทร์  แก้งเมืองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
102
เด็กชายภูริวัฒน์  บริณตวิโรฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
103
เด็กชายมธุวัชร์  ใจสุยะ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงมนัชญา  ตาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
105
เด็กชายรพีภัทร  สุมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ์เปรมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
107
เด็กชายรัฐนันท์  เอี่ยมสุรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
108
เด็กชายรัฐฤทธิ์  ปวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงรัตนกานต์  วงค์สถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงลลิตภัทร  สูสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงลลิตา  ป้อมฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงวรณิชา  โม่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงวรวรณ  สุุรินทร์ธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงวิภาดา  ใหม่ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
116
เด็กชายวุฒิชัย  เขียวเขิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงศิริรัตน์  จินาเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
118
เด็กชายศุภกร  แก้วแฮ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงศุภิสรา  ลาธิ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  มาเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงสิรภัสสร  ง่วนเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงสิริธันวา  วงค์วาลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงสิวินภา  คำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
125
เด็กชายสุทธิพงศ์  มาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงสุธินี  ปันวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงสุวภัทร  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
129
เด็กชายอติคุณ  บ้านนาชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงอภิชญา  กามะแพ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงอภิชญา  แสนกันธิ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงอรภาพันธ์  อินทร์สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงอลิษา  อุดสาพะแล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงอิสริยา  อุตชมภู
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กชายกรณ์ดนัย  เดชอูป
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงขวัญจิรา  เดชาวุธ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงชญาดา  ศุภสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงชญาภรณ์  สุภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
141
เด็กหญิงชุติมา  เตชะอินทร์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายณัฐพล  ศรีมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธนัชชา  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
144
เด็กหญิงบุญยกร  มหาครอง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เชียรกิจสุนทร
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  กันทะนูน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
147
เด็กชายปิยวัฒน์  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
148
เด็กชายพัทธนันท์  กาวิตา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพัลลภา  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงรัตติกานต์  สุวันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
151
เด็กหญิงศศิประภา  อินทะยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
คณิตประถม
152
เด็กชายศุภณัฐ  ท้าวเขตร์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายสหัสชัย  เพิ่มบุญมา
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงอมรรัตน์  อินต๊ะปาน
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงไอรดา  ตามูล
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
156
เด็กหญิงกฤษติกานต์  ภูแข
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกีรติกา  ฟักเจริญ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกุลธิดา  สุพพัตวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงจิรัชญา  รักขุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงชนิกานต์  ฝั้นพะยอม
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชลิตา  ประธานราษฎร์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
164
เด็กชายชานนท์  หมวกทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
165
เด็กชายณัฐภพ  นันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
166
เด็กชายทีปกร  -
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงธัญทิพย์  ภูเวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงธัญวรัตน์  โยรภัตร
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงนฤมล  ลุงติหวิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
170
เด็กชายนิติการณ์  นันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงปิยะนันท์  แก้วเมืองอนันต์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
172
เด็กชายปิยะพงศ์  ผ่องกระมล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพอเพียงรักษ์  สุวรรณแพร่
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพิชญาภา  ทาระศักดิ์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงพิมพ์รพี  ปัญญาเรือง
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงเมลิสา  บุญวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงยอน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงรัญชิดา  ชมภูกาวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
180
เด็กชายวชิรวิทย์  สร้อยญาณ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
181
เด็กชายวรกันต์  สันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงศรีมอญ  แสงใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงศุจีภรณ์  วงค์ฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
184
เด็กชายส่วยหล้า  -
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงสิริวิมล  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงสุกานดา  ยาสมุทร์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงสุนิษา  อัปมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงสุนิสา  ติดทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงสุพิชญา  กุนามา
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงอรวรรณ  นันทิสิงห์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กหญิงอลิสา  ใจสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงไอลิษา  กาวิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม