ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  โชคสุภนัย
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันดิสรณ์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรรกณณิษฐ์  คำปวน
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกันต์รพี  ปู่ยาว
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายจักรรินทร์  เทพอาภา
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายจักริน  สุริยัน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจีรเดช  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายชัชพิมุข  ปินวิสุ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงณัฐกานต์  วงค์สถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายณัฐวรรธน์  มนัสวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายดิสนันท์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายเดชดนัย  แตงเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายธนพัฒน์  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายธีรวัฒน์  ใจมะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายนวพร  อะกะเรือน
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงนันทฉัตร  ปัญญาจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายปริญญ์  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายปิยวัช  ธาราระคนสุข
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายปิยังกูร  มาใหม่
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายพงศกร  หล้ากิละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงพรนภัส  เจริญคุณ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายพิชญุตม์  หล้าเป็ง
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงไพลิน  ฉัตรบุรานนทชัย
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายภูชนินทร์  กำแพงทิพย์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายภูริภัทร  วงค์ขัติย์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายภูวเดช  รักษาภักดี
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายวชิรวิชญ์  เปี้ยสุยะ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายวิชรพงศ์  ต๊ะสูภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายวุฒิพงค์  ต๊ะสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายศิวกร  ม่วงอากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายศุรธีร์  วงค์ไชยวะ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงสุชัญญา  ฟองคำตัน
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายอรรฆพล  ไชยพูน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกรกช  ผ่องปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกรกช  มือผอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกวินธิดา  สุภาพิน
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกังสดา  สุระเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุรินทร์แปง
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเกวลิน  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายเขมทัด  ธนันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงคณภรณ์  หวยขุดทด
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงศ์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิรเวช  อินต๊ะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิราภา  มุดชิดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจุธาทิพย์  ต่อมสังข์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชนะพงศ์  ชูทรัพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชนันกร  อุตระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชิษณุชา  อุราทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐชยา  ป้อจุมปุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐนร  ถานะสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐพงค์  ตามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐพัชญ์  เจริญทรัพย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณิชนันท์  มโนทิพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณิชากานต์  ปันวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายดนุพร  แก้วยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงตวิษา  เนียมพรมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนาสกุลไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงธนัชพร  หน่อเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธนัญชนก  กองต้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธันยพร  น้อยแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงธันยพร  พงศามงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงธิติวรดา  เอี่ยมสุรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงธีรนาฏ  ศิริอางค์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนพัสกมล  อนุสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนภัสชนก  สามภูศรี
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมสุภา
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวตอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วสร้อย
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายนิติพงษ์  แก้วคือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงบัณฑิตา  ประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเบญญาภา  สนินัด
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายปฏิพัทร์  โปธิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายปฐพี  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปภาวี  ใจสุยะ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปราณปริยา  คำสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายปวริสท์  ง่วนเสิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายปัณณวัฒน์  บุจินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงพชรภัทร  ชัยมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็ชรหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงพราวฟ้า  ทองรับแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพชรพิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายพันเทพ  บุญมาลัย
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญกุลธัญกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาทรายปทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ความเพียร
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายพีรวัส  นามบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายพีรวัส  สอนหล้าวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายพุฒิพงศ์  นุปากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายภคพล  คณารีย์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงภิญญาพัญ์  กัลจาก
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายภูมิพัชร  อัมพรพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงภูมิรินทร์  แก้งเมืองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายภูริวัฒน์  บริณตวิโรฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายมธุวัชร์  ใจสุยะ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงมนัชญา  ตาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายรพีภัทร  สุมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ์เปรมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายรัฐนันท์  เอี่ยมสุรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายรัฐฤทธิ์  ปวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงรัตนกานต์  วงค์สถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงลลิตภัทร  สูสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงลลิตา  ป้อมฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงวรณิชา  โม่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงวรวรณ  สุุรินทร์ธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงวิภาดา  ใหม่ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายวุฒิชัย  เขียวเขิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงศิริรัตน์  จินาเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายศุภกร  แก้วแฮ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงศุภิสรา  ลาธิ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  มาเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสิรภัสสร  ง่วนเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสิริธันวา  วงค์วาลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงสิวินภา  คำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายสุทธิพงศ์  มาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสุธินี  ปันวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงสุวภัทร  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายอติคุณ  บ้านนาชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงอภิชญา  กามะแพ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอภิชญา  แสนกันธิ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงอรภาพันธ์  อินทร์สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงอลิษา  อุดสาพะแล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงอิสริยา  อุตชมภู
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กชายกรณ์ดนัย  เดชอูป
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงขวัญจิรา  เดชาวุธ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชญาดา  ศุภสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชญาภรณ์  สุภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงชุติมา  เตชะอินทร์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัฐพล  ศรีมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธนัชชา  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงบุญยกร  มหาครอง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เชียรกิจสุนทร
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  กันทะนูน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปิยวัฒน์  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพัทธนันท์  กาวิตา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพัลลภา  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงรัตติกานต์  สุวันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงศศิประภา  อินทะยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายศุภณัฐ  ท้าวเขตร์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายสหัสชัย  เพิ่มบุญมา
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอมรรัตน์  อินต๊ะปาน
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงไอรดา  ตามูล
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
156
เด็กหญิงกฤษติกานต์  ภูแข
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงกีรติกา  ฟักเจริญ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกุลธิดา  สุพพัตวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงจิรัชญา  รักขุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชนิกานต์  ฝั้นพะยอม
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงชลิตา  ประธานราษฎร์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายชานนท์  หมวกทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายณัฐภพ  นันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายทีปกร  -
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธัญทิพย์  ภูเวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธัญวรัตน์  โยรภัตร
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนฤมล  ลุงติหวิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายนิติการณ์  นันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปิยะนันท์  แก้วเมืองอนันต์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายปิยะพงศ์  ผ่องกระมล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพอเพียงรักษ์  สุวรรณแพร่
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพิชญาภา  ทาระศักดิ์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงพิมพ์รพี  ปัญญาเรือง
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงเมลิสา  บุญวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงยอน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงรัญชิดา  ชมภูกาวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวชิรวิทย์  สร้อยญาณ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายวรกันต์  สันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงศรีมอญ  แสงใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศุจีภรณ์  วงค์ฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายส่วยหล้า  -
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสิริวิมล  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุกานดา  ยาสมุทร์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสุนิษา  อัปมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุนิสา  ติดทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงสุพิชญา  กุนามา
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอรวรรณ  นันทิสิงห์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กหญิงอลิสา  ใจสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงไอลิษา  กาวิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์