ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนภัส  แก้วบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  มังคลาด
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  น้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรกช  น้อยศิริ
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรณิกา  วังขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรวรรณ  จีรผาบ
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตนัย  ใหม่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษฏิ์  กาวีละ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษณพล  เหมือยรินทร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณะพงษ์  ไชยพวล
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกล้าตะวัน  สิทธิกัน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกวิน  กันธาเดช
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายกัญจนะ  รอดคง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันทะทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลรัตน์
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์ไชยธง
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายกัณภพ  ชุ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตพงศ์  เชิงดอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
21
เด็กชายกันตพงษ์  ปันเจริญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายกันตภณ  ฟองอินทร์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายกันติทัต  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติกร  กันธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติคุณ  เขื่อนเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติภณ  สว่างเลิศวงศ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุลชญา  แสงคำกาศ
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกุลนารี  เลือดนักรบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเกวลี  ธรรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
30
เด็กชายเกียรติวัฒน์  สมบัติใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
31
เด็กชายไกรฐิพงค์  ภัทรพงศ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเขมินทรา  บุญอุปละ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายคงฤทธิ์  ทองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
34
เด็กชายคณพศ  รอดคง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงคณัสนันท์  ชัยสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจรรยพร  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายจักรกฤษ  บุญสม
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมาแบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
39
เด็กชายจัตวา  คำวังพฤษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
40
เด็กชายจารุวิทย์  กิณเรศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิณห์นิภา  พรหมพิงค์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิตราธัญญ์  คำเตจา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายจิรกิตต์  กาสกูล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายจิรโชติ  อุตรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายจิรเดช  คำปัน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายจิรพิพัฒน์  สมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิรภิญญา  ปินตาธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตอง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิรัชญา  คำธิตา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ธัญวิศาล
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชญานิน  มณีขัติย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชนกนันท์  นันทปาลียอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชนัญธิดา  อินต๊ะเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชนิดาภา  ไพรินทราภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
54
เด็กชายชยกร  ปฐมกฤษฏ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายชยพล  ใจพรมมา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายชยากร  สมุทรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชวิศา  ด่านปิยโชคกุล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
58
เด็กชายชัชชัย  ไชยปัญโญ
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายชัพวิชญ์  ตันตรา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายชัยพร  ศรีตานัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายชัยภัทร  วิไลวัลย์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายญาณวุฒิ  วงค์ฝั้น
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงญาณินท์  ติยายน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
64
เด็กหญิงญานิกา  ชาวแพะ
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจใหม่
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฐิตารีย์  เสนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
67
เด็กชายฐิติณัฐภูมิ  พีรวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายณภัทร  ทองถัน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
69
เด็กชายณรงค์เดช  ตาใหม่
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายณรัญเดช  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัชพร  ป๊อกเชื้อ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
72
เด็กชายณัชวนนท์  แสนสองแคว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฎฐพัชร์  ทวีจันทร์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันตากาศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หน่อใหม่
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฏฐัย  กาวินคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐชนก  เสาร์ไพรสณฑ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐชนนท์  ชมภูพลอย
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐชยา  ปาลี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฐชา  ปละอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฐชานนท์  สารกาศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐนนท์  จันดา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐนนท์  วนาสินสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  ระดาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายณัฐนันท์  อุ่นต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐนัย  เฉลิมกิจ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐพัฒน์  คำเสมอใจ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วอุ่น
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐภัทร  จันตาเมือง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์ปัน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณิชารีย์  อินปั๋นแก้ว
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณิศาชล  ดัสดีสอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
93
เด็กชายดั่งใจ  เรือนเงิน
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายทนุธรรม  กมล
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงทัณฑิกา  มูลกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
96
เด็กชายทัศนกร  จันทร์ต๊ะไพสน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สุนทรลาภ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายธณัชพสิษฐ์  สุวรรณเรือง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายธนกฤต  รัตนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายธนโชติ  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
101
เด็กชายธนทรรศน์  เครือมณี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายธนภัทร  คำมี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
103
เด็กชายธนวัฒน์  ฤาชัย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายธนวัตพล  มะโนพิงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธนัชชา  เรือนเป็ง
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนากร  นันท์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
107
เด็กชายธนากร  ริบแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
108
เด็กชายธนานนท์  เทพประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธนารีย์  ใจสงบ
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
110
เด็กชายธรรมยุทธ์  โกมุทศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายธฤต  เที่ยงบูรณธรรม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงธวพร  ประภาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงธัญชนก  คลีนเพ็ง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
114
เด็กหญิงธัญชนก  มูลรังษี
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธัญญาสิริ  กรุงมณี
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรวรรณากุล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงธัญรดา  ยะคำป้อ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธัญรัศม์  กาบเกษร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยวงค์วรรณ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธันยพร  สารกาศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
122
เด็กชายธันวกร  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
123
เด็กชายธาวิน  คำวังสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
124
เด็กชายธีรชัย  แก้วเดช
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธีรนุช  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
126
เด็กชายธีรภัทร  ยะอนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดป่าบุก
คณิตประถม
127
เด็กชายธีรภัทร์  จี้อินทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
128
เด็กชายธีรภัทร์  แสนทะวัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธีราภรณ์  ปัญญาเยอะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
131
เด็กชายธีวรุตม์  ธรรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
132
เด็กชายนนท์ปวิช  จันทะราชา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
133
เด็กชายนนทัช  ตรงภัทรพล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนภสร  เสียงสูง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนภัสสรณ์  บุหลัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
136
เด็กชายนฤบดินทร์  สุทธิชัยพิชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
137
เด็กชายนฤภัททร์  ไชยสลี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนฤมล  วัตจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนันท์นภัส  พันวัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
140
เด็กชายนันทพงศ์  ลุงออ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนันทิชา  กองอรินทร์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายนิชคุณ  อินธิยศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
143
เด็กชายนิธิกร  นันทบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
144
เด็กชายนิธิวิทย์  อะกะเรือน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงบุญญิสา  ไชยนวล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงบุญทิพ  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายบุญฤทธิ์  ถาธัญ
ป.6
โรงเรียนวัดป่าบุก
คณิตประถม
148
เด็กหญิงเบ็ญจาญาภา  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
149
เด็กชายปกฉัตร  จริยา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายปฏิภาน  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
151
เด็กชายปพนธีร์  ปัญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปพิชญา  อุตมะดวงแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายปภังกร  ประดิษฐ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
154
เด็กชายปภังกร  สุขสุพลสิริ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปภาวรินท์  บูรพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
156
เด็กชายปรมัตถ์  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
157
เด็กชายปรเมศ  เนตรงาม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
158
เด็กชายปรเมศวร์  ยศประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
159
เด็กชายปรัชญา  ก้างออนตา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปรัญญาพร  บุญธิมา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปราณปรียา  โนสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ลือชัย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปรียาดา  ขามะวัน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
164
เด็กชายปวริศร  ตันวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายปัญญากร  จินามา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
167
เด็กชายปัณณทัต  อินทนี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
168
เด็กชายปัณณวิชญ์  ภคบวร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
169
เด็กชายปาราเมศ  สีเหล็ก
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปิยะดา  พรมพิงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
171
เด็กชายปิยะพงษ์  เรือนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
172
เด็กชายปิยังกูร  ใจมุข
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
173
เด็กชายปิยังกูร  ใสสอาด
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
174
เด็กชายปิลันกรณ์  กฤษณ์กลาง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
175
เด็กชายปุญญพัฒน์  จายโจง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปุญญิศา  คำแสน
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กชายพงค์กร  อุดจี้
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กชายพงศธร  สิเนหะบุตร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
179
เด็กชายพงศ์ภรณ์  สันติรักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพชรรัตน์  มโนวรรณา
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพรกมล  มณีกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพรทิพย์  สุขโอภาส
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพรลภัส  ยูชิโบริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
184
เด็กหญิงพัชรพร  ไชยวันนา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพัชรพร  ทองหยิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
186
เด็กหญิงพัชรรักษ์  ศรีใจอินทร์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพัณธิชา  ผัดวัง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปัญญาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพาขวัญ  เยอเจริญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
191
เด็กชายพายัพ  น้อยศิริ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพิชชานาฏถ์  อย่างสุโข
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพิชญ์พิชชา  สุเรียมมา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สกิจกัน
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตมะโชค
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
196
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ขัดสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีย้อย
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คิดชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ตาเจริญเมือง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กาญจนประโชติ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ลายนารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิมพ์อาภา  ทองนอก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อินคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพิมพิมล  หลงครุฑ
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายพีรพัฒน์  หมื่นศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
205
เด็กชายพีรภัทร  ต๊ะนันกลาง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
206
เด็กชายพีรวิชญ์  ฐานันตรานนท์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
207
เด็กชายพีรวิชญ์  มหาไม้
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
208
เด็กชายพีรวิชญ์  มาเขียว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
209
เด็กชายพุฒิพงศ์  ยศน่าน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  วิศรุตวณิช
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายเพชรมงคล  แดงสัก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปวงคะเล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
213
เด็กชายภัคพล  คิดชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
214
เด็กชายภัทรดนัย  อินต๊ะหมุ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
215
เด็กชายภัทรพงศ์  ทิวะมงคลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงภัทรภร  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
218
เด็กหญิงภาวิดา  คำปันนา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงภาสินี  ปัญโญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
220
เด็กชายภูผา  สิทธิขัติย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
221
เด็กชายภูมินันท์  ชมภูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
222
เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนานุกูลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
223
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตศิลป์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
224
เด็กชายภูมิระพี  มะโนเพรียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
225
เด็กชายภูริณัฐ  เอี่ยมระหงษ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
226
เด็กชายภูริพิชญ์  ขัดสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
227
เด็กชายภูริวัฒ  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
228
เด็กชายภูวดล  ราชสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
229
เด็กชายภูวเดช  ชมภูธัญ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
230
เด็กชายภูวเดช  พิมพิลา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
231
เด็กชายภูวรินทร์  ยศถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
232
เด็กชายภูวิศ  สุภสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงมนพัสตร์  สิงห์ทร
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
234
เด็กหญิงมนัญชยา  หน่อใหม่
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงมานา  ปันอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
236
เด็กหญิงมุทิตา  เลิศประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
237
เด็กชายเมธาวิน  คุณชื่น
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
238
เด็กชายรชต  ซางสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
239
เด็กชายรชา  ระโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
240
เด็กชายรณกร  เรือนแพง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนตรงาม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงรษา  เป็งปัน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
243
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จักขุเรือง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
244
เด็กหญิงรัตติกาล  หอยแก้ว
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
245
เด็กชายราชณรงค์  ปินตาดง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงลวิตรา  ใจสุยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
247
เด็กหญิงลักษิกา  ชูประยูร
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
248
เด็กชายลัทธภูมิ์  ลีลาเลิศเสถียร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตน์จันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
250
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์ทองแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
251
เด็กชายวชิรพล  แสนไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
252
เด็กชายวชิรภูมิ  วงค์รัตน์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวนัสนันท์  เทพขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
254
เด็กชายวรปรัชญ์  จรมาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
255
เด็กชายวรพงศ์  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนวัดป่าบุก
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวรพิชชา  วีระนิติสกุล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
257
เด็กชายวรภัทร  กัมปะหะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงวรรณนภา  พรมโลกา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
259
เด็กชายวรวิช  ไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวรัชยา  คำอ้ายผูก
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวรัชยา  วิชาเจริญ
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงวรัชยา  แสนหมื่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวรัทยา  ศิริปัน
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กชายวรากร  นนทโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
265
เด็กชายวรากร  เภาหว่าง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงวริศรา  วงค์คำปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวศินี  แก้วณะศรี
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
268
เด็กชายวิชชากร  จันทะวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตอง
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิ่นสกุล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
270
เด็กชายวิศว  สมลิคุณ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวีรปริยา  เรือนพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
272
เด็กชายวุฒิกร  ปินตาแจ่ม
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
273
เด็กชายวุฒินันท์  สองจิตร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
274
เด็กหญิงศรัณย์พร  ผุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
275
เด็กหญิงศรัณย์พร  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงศศิธร  เฉิดฉายเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
277
เด็กชายศิวกร  อินทรตัง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
278
เด็กชายศิวัช  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
279
เด็กชายศิวา  กาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
280
เด็กชายศุภกร  ชุมเพชร
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายศุภกร  ปั้นสนิท
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
282
เด็กชายศุภกฤต  ขาเลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
283
เด็กชายศุภวิชญ์  จารุพันธ์
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กชายเศรษฐศิษฎ์  กันหาเขียว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงสริตา  ขันธะโชค
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
286
เด็กชายสัฏฐิมงคล  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
287
เด็กชายสิทธิชัย  น้อยพงษ์
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
288
เด็กชายสิรภพ  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสิริขวัญ  อินสอน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสิรินทรา  เตจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
291
เด็กหญิงสิริภัทรชญา  ตาไว
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
292
เด็กหญิงสิริลดา  วงค์คม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
293
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
294
เด็กหญิงสุชาดา  เทพมาลัย
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสุชานันท์  แสนแก้วกาศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสุชานาฎ  ยาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
297
เด็กชายสุปัญญา  แซ่ก๊วย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสุพรรษา  ชุ่มศรี
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
299
เด็กหญิงสุพัตรา  นายอ่อน
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงสุพิชญา  ชอบธรรม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มลาด
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงสุภาธิป  อายูร
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
304
เด็กชายสุวิทวัฒน์  กัณทาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
305
เด็กชายสุวิศิษฎ์  คำแร่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
306
เด็กชายหฤษฎ์  ปันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
307
เด็กชายอดิศร  แก่นสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
308
เด็กชายอธิชา  กวางจินะ
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
309
เด็กชายอธิปไตย  ไชยฮั่ง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
310
เด็กชายอธิภัทร  ปกปิงเมือง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
311
เด็กชายอนาวิล  ขวัญสง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
312
เด็กหญิงอนุธิดา  วิยารัตน์
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
313
เด็กชายอภิวิชญ์  เตติ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
314
เด็กชายอภิวิชญ์  มูลมั่ง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงอภิสรา  วังพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
317
เด็กชายอมเรศ  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
318
เด็กหญิงอยู่  ลุงต๋า
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
319
เด็กหญิงอริญชยา  กุลล์ปิติ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
320
เด็กหญิงอริสา  ณะวงค์จักร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
321
เด็กชายอังกูร  มาจันทร์
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอัจฉริยา  จิระสวัสดิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
323
เด็กชายอิทธิพัทธ์  คำเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
324
เด็กชายเอกนริศ  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
325
เด็กชายเอกปวีณ์  กัลยาณี
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
326
เด็กชายเอกวัชร  สมณะ
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
เด็กหญิงกรกนก  สุทธโทธน
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายกิตติวัฒน์  ก๋าซ้อน
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายกิตโสภณ  โสภณโภคัย
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงขวัญจิรา  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายคจิพัฒน์  สินธุบุญ
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายคนธศักดิ์  แสงศิลา
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายจิณณวัตร  รอดเรือน
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายจิรกิตติ์  ภิโรกาศ
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงจิราพัชร  โศภปิยะ
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายชุติเดช  ตันอุตม์
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มหาไม้
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงณัฐธาริณี  ต๊ะน้อย
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายณัฐภัทร  กุณารบ
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณัฐวีกานต์  โห้คลัง
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายดุลวิทย์  ไพกุมภัณฑ์
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายทิระชัย  กัณหะยูวะ
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายธนกฤต  จันทร์ตา
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงธนภรณ์  แสนใจ
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายธนากร  มุสิกวัตร
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงนงนภัส  ปันจักร์คำ
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวปริญญา  บวกไธสง
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายพชรดนัย  ตันวิจิตร
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายพสิษฐ์  เพชรอำพันธุ์
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายพัชรดนัย  สิริธัญญวงศ์
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายพิจักษณ์  ตาปิง
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงภัทชา  กันทรดุษฎี
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงภัทราภา  คำใจ
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงภารดี  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายรพัภัทร  ตะยะพงค์
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงรังสินี  เกตุรัตน์
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายวชิรวิทย์  กันยาธง
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงวริษฐา  ปันเต
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายวัระภัทร  พะบุญรักษ์
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
360
นางสาววิไลลักษณ์  มะโนผาบ
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงศรัณรัตน์  เป็งใจ
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กชายศุภกิตติ์  เล็กตัว
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงสุชาดา  จันต๊ะพิงค์
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใจธิ
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวอภิชญา  อาวุธ
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นต๊ะ
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กหญิงกชกร  จันทร์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกชกร  แดงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกชพร  วงค์คม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกฏัญญู  หลวงใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงกนกพร  อุ่นอุโมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกนกวรรณ  พินโยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกมลชนก  ชายพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกมลชนก  นพเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกมลทิพย์  สุยะน้อย
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงกมลพร  ภาคอุทัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงสุธีสถิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
379
เด็กชายกมลวรรธ  แก้วหล้า
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกรณิชารีย์  ศรีเทศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกรพินธุ์  ลุงทอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กชายกรวิชญ์  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กชายกรวิชญ์  สังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
384
เด็กชายกรัณย์พล  ล.สุวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
385
เด็กชายกฤตพจน์  ชมภูกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกฤตพร  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกฤตพร  พันธชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
388
เด็กชายกฤตภัค  สินประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
389
เด็กชายกฤตภาส  จำปาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกฤตยา  อินต๊ะพิงค์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายกฤตานนท์  อักษรทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
392
เด็กชายกฤติพงศ์  ธนาพิสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายกฤษฎา  ดวงสถาน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกฤษณดนัย  ศรีดวงติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายกฤษณพงศ์  บริภารักษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กชายกฤษณพล  คำพิชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภวันนา
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกวิสรา  กิตติวรรณ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายกษิดิ์เดช  สต๊วด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
400
เด็กชายกษิดิศ  ยะพรม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายกษิดิส  ยะพรม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝั้นกาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กชายกันตภณ  ธรรมขันธ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกันยาพร  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกัลยทรรศน์  สันทัดการ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อิกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กชายกาจณรงค์  ขันติวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกานต์ญาดา  มะโนเนือง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกานต์สินี  ยศชัย
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายการัณย์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายกิตติกร  กันทายอง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกิตติภูมิ  ปละอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
414
เด็กชายกิติศักดิ์  โยฮันเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทร์ชาติ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา  วิจิตรรัตนไตร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายเกริกก้อง  วงศยา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กชายเกรียงไกรวุฒิ  อุตแจ่ม
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงเกษกนก  ปิยสิรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทะสุใจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ท้าวพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
423
เด็กชายไกรสิทธิ์  มิตตาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงขวัญข้าว  วงศ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงขวัญหทัย  สมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงคณิตา  คงคล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายคณิน  กาพันธ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
428
เด็กชายคณิศร  คนกล้า
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายควรรักษ์  ไส้ฝ้า
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงคีติกา  จันทะโพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงคุณัญญา  สุทธสนธ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายคุณานนต์  ทรงอยู่
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กชายจักรกฤช  ปันดิ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงจันทรกานต์  สิงห์โตวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงจิดาภา  เร็วการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กชายจิตบุณย์  กุลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ศรีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงจินศุจี  บุญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
440
เด็กชายจิรกร  จิรัฏฐพรพิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กชายจิรประพัฒน์  สัตย์จริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
442
เด็กชายจิรภัทร  ติ๊บปาละ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงจิระวิภา  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงจิรัชญา  คำบุญมา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาทา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงจิรัชญาพร  ไกรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงจิรัชยา  หล้าเมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงจิราภรณ์  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กชายจิรายุ  นามพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงจีรนันท์  บำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
452
เด็กชายจีราเดช  พ่อค้า
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงจุฑาดา  ขันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงจุฑาพัฑน์  อนุรักษ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปาระมี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงฉัตรียา  ปันต๊ะถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชญาณิศา  มะโนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชญานิศวร์  เป็งดอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงชญานี  สวัสดิ์อารี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชนกานต์  จันทะวัง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงชนมณี  ผาสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชนัฏฐ์นันท์  เรือทะมิน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  ตาเจริญเมือง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงชนันรัตน์  ฐีตะพงษ์
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชนิดาภา  นันทภิญโญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชนิดาภา  มงคลเกิด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงชนิดาภา  รัตถิกุล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงชนิตา  วงศ์ฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงชนินทร์กานต์  อูปคำแดง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงชมพูนุช  ปันดอน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายชยพล  วิธี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายชยพล  เวียงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
475
เด็กชายชยังกูร  ตันใจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กชายชยางกูล  วงศ์วาท
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายชยานนท์  มูลเรือน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายชโยทิต  ยาชะวันนา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงชริษศญา  อุตตะมะวงค์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงชลธิดา  ณ เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
481
เด็กชายชลพัฒน์  มูลย่อง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงชลิดา  ใจยาใหญ่
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายชัยภัทร  บุญเฉลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงชาญานิศ  วังสา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงชาลินี  ปลื้มใจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงชาลิลญาพร  ไชยวงศ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กชายชิติพัทธ์  อนันต์ไชย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายชินโชติ  พรมมาแบน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงชินภรณ์  กันธิยะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายชินานนน์  ไชยวงศา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่อสวย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงชุติมาตา  จันทนุปาน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กชายชูชัย  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กชายชูยศ  อิ่นอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
496
เด็กชายเชิดชัย  เชิงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
497
เด็กชายญาณพัฒน์  กันยาธง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงญาณภัทร  ยะสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
499
เด็กชายญาณวัฒน์  ฝั้นต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงญาณิกา  อินทร์แสง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงญาณิศา  นาคอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายฐานาพัทธ์  ตากาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
504
เด็กชายฐิติพันธ์  ยะใจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงฐิติภรณ์  แสนนวล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงฐิติภา  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงฐิติวรดา  สิงห์ขา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขจินดา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขร่องช้าง
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงฐิรัฐิติกานต์  ทนันชัย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กชายณฐกร  คงปรีชา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายณฐนน  ปฐมพงศณต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงณฐพันธุ์  ชื่นหมี้
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงณปภา  ปันทะอิน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายณพล  มหัทธนวุฒากร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณภัทร  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณภัทร  ศรีฟอง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณภัสพร  ฤทธิ์เทพ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณรกร  คำมาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณนวล
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณวภัสร์  คำภิคำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นามสาม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัฏฐณิตา  นึกได้
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฟักทอง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงณัฐกาญ  จันดา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มะโนใจ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีบัวนำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายณัฐชนน  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงณัฐชยาพร  กิณเรศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  พิมสาร
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
533
เด็กชายณัฐชัย  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงณัฐชา  แดงชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณัฐชา  ผุสดี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายณัฐชานนท์  พรมเสพศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงณัฐชาภร  คำภีระไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จาเงิน
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวินิจ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิชัยคำ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะปิน
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
544
เด็กชายณัฐดนัย  นันพนัด
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าพุฒิ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กชายณัฐนันท์  มูลธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กชายณัฐพงษ์  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายณัฐพัชร์  ปันแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
550
เด็กชายณัฐภัทร  จี้อินทร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายณัฐภัทร  เทพมณี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุนทรลาภ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายณัฐภูมิ  พันธ์เดช
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไชยวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
555
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุริยันต์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายณัฐวุฒิ  จินาเดช
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปินตาวะนา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ยา
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงณัฐสุดา  กลิ่นโอชา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงณัฐสุดา  สบบง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงณ้ำใส  วงค์นันตา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงณิชกมล  ใจพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงณิชญานันท์  คำแหง
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงณิศวรา  กันทะวัง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายดนัยพล  ใจพูล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายดนุภัทร  ทาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายด้วยเกล้า  สุวรรณเตชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
568
เด็กชายดารากร  ลิ้นฤาษี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงตฤนกร  พูลสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงตุลยดา  คำบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายเตชทัต  ศรีทองเย็น
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายเตชัส  ทั่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กชายทรงพล  ณ คำตัน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กชายทัตธน  ศรียาบ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
วิทย์ประถม
576
เด็กชายทัศนชัย  ลีชะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กหญิงทิฆัมพร  ขว้างแป้น
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สินธุยี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงทิพยาภา  อารุณ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายเทพนคร  อินทร์แสง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงธณัญชนก  จอมขันเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงธนกร  ถือพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
583
เด็กชายธนกร  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
584
เด็กชายธนกร  อิ่มศรี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายธนกฤต  มั่นสายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
586
เด็กชายธนกฤต  ยาวิละ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กชายธนกฤต  ศรีพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
588
เด็กชายธนกฤติ  วิจันทร์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
589
เด็กชายธนดล  พิลาแดง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กชายธนธัส  พรหมเถาว์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงธนพร  ประมูลสิน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
593
เด็กชายธนพล  สมคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาโกษา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงธนภรณ์  สุนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
596
เด็กชายธนภัทร  ธิพิงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
597
เด็กชายธนภัทร  พรหมณะ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กชายธนภูมิ  อบอุ่นเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
599
เด็กชายธนวัฒน์  เจริญทอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายธนวิชญ์  อะนนท์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงธนัชญา  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายธนัญชนก  ทองสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
603
เด็กชายธนาโชติ  ใจแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
604
เด็กชายธนาธิป  ชัยอักษร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
605
เด็กชายธนาวัฒน์  ศรีบัวนำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงธมนวรรณ  ธงสอง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญมากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมจิตร
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงธัญกมล  ใจอักษร
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงธัญจิรา  ยะมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงธัญชนก  เคหะสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงธัญชนก  ปิงพยอม
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงธัญชนก  พันธุ์ทอง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงธัญชนก  วรรณอนันต์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงธัญญรัศม์  กาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงธัญญานันท์  กุลกิ่ง
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
619
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สินธุสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตอง
วิทย์ประถม
620
เด็กชายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงธัญรัตน์  เนตรสัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงธัญศญา  นันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงธัญศิริ  จิโนเป็ง
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธันวา  คำจูมจัง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธันวา  จันต๊ะรังษี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงธารทิพย์  ชำนาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงธารทิพย์  วงค์แสนศรี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงธิดาภรณ์  วงค์ษายะ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงธิตาพร  เจริญไธสงค์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงธิติมา  จอมทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงธิติยา  อุตรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธีรนัย  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธีรภัทร  กองทอง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงธีรยา  ภัทรดิสพงษ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายธีรวุฒิ  เกษมสุขเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
637
เด็กชายธีระดนย์  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
638
เด็กชายธีระพัฒน์  วรรณบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
639
เด็กชายธีร์  ศรีตระกูลวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธุวดารา  แก้วลมูลธิคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
641
เด็กชายธุวานนท์  พุทธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
642
เด็กชายธุวานันท์  เอียดสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
643
เด็กชายนนทนพงศ์  ถาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
644
เด็กชายนนทวัฒน์  มะโนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงนภัส  ปันธุ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงนภัสกร  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สบบง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงนภัสสร  โพธินาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงนภัสสร  สุริยจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงนภาพร  คำเสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
651
เด็กชายนโม  พิริยะภาส
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงนรมน  จินาอิ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงนราภรณ์  พรหมมาวิน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
654
เด็กชายนรินทร์  ทิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กชายนฤเบศ  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำปัน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงนฤภร  สุตาราม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
658
เด็กชายนักบิน  มารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงนัฏฐา  คินาสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนัทนดา  ผัดดวงเป็ง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เดชชิต
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนันท์นภัส  เป็งนา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนันท์นลิน  อุตอุโมงค์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงนันทพันธ์  หมื่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงนารถชนก  สุดชนะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
666
เด็กชายนารยดิษฐ์  นาคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนิชกานต์  นันตี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงนิชานันท์  จายโจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงนิชาภา  คุณา
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนิญากรณ์  ปัญญาแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงนิติธร  ณ ลำพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
672
เด็กชายนิติธร  สิทธิราช
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กชายนิธิพร  พรมมาแบน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กชายนิธิศ  กาวิละ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
675
เด็กชายนิภาธร  บานหฤทัย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงนิศารัตน์  ไทยกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงนุ่นทิพย์  วานม่วง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงเนตรนภา  ภาณุมาศรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
679
เด็กชายบรรณวิชญ์  ศรีบูชา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
680
เด็กชายบารเมษฐ์  เจียระสุพัตรา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงบุญฑิตา  คุณารูป
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อ้อยหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงปณิตา  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปภานภัส  จันทร์ชัย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงปภาวลัญช์  มณีจันสุข
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
689
เด็กชายปภาวิน  ระดาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กชายปรณล  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
691
เด็กชายปรพรรณ  เปียงน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
692
เด็กชายปรเมธ  วงษ์สุธน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปรวีร์  ทะไชย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงประภาวรินทร์  หลักมั่น
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงปราณปรียา  เปรียญญารัตน์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงปริชญา  นากุย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงปริยาภัทธิ์  เปาะทองคำ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงปริศา  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงปรีณศิริ  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงปรีดานันต์  มีกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจคำวัง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงปวริศา  กันทะดี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงปวัณรัตน์  อาษากิจ
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงปวิชญาดา  ทาคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต๊ะดุก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
706
เด็กชายปัญญพนต์  ถาวิโร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
707
เด็กชายปัญญาวุธ  อุตแจ่ม
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงปัณฑิตา  กัันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
709
เด็กชายปัณณธร  ราศรีกุล
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
710
เด็กชายปัณณวัฒน์  นารินทอง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายปัณณวิชญ์  จะงาม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงปัทญานันท์  ขันโปธิ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงปาณัสรา  โนโชติ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงปาณิสรา  ขันธง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงปาณิสรา  โนโชติ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กหญิงปาณิสรา  แสนโบราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงปานชนก  แสงสัก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กชายปารนัท  สุภาจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
720
เด็กชายปิงอารักษ์  โอริส
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีวิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงปิยณัฐ  แสงผาบ
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
723
เด็กชายปิยธิดา  จุลวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่โต๋ว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงปิยธิดา  ธิสาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
726
เด็กชายปิยวัฒน์  ด้วงทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทะพิงแก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่ฟ่ง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงปุณยวีร์  เกตุบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงปุณยวีร์  ปลูกปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงเปมิกา  ชาวห้วยหมาก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงแป้ง ธิษะณา  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงไปรยา  จินามา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
734
เด็กชายผดุงเกียรติ  นันใจป้อ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
735
เด็กชายแผ่นฟ้า  บุญอุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
736
เด็กชายพงษ์นรินทร์  ใจกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
737
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ดวงวะนา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพชรคุณ  เพชรนิล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
739
เด็กชายพชรพล  พิมสาร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายพชรพล  มูลงาม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
741
เด็กชายพชรพล  รักบางบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
742
เด็กชายพชรพล  อ๊อดเดช
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กชายพชรวรรต  นันตากาศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กชายพนัชกร  ธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพนิชญา  สมพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงพรชนก  มูลยาบ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพรชนก  อุ่นบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชชิต
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงพรมพร  วังศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงพรรณราย  ปัณเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายพรหมพิริยะ  เพ็ญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายพลวัฒน์  พิชัยพงศ์
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงพลอยชมพู  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพลอยชมพู  เลาหพงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปิ่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงพัชรกมล  สุชลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพัชรา  สุทธรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงพัฒน์ชญา  จอมสัก
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพัฒน์นรี  อาทิตย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
760
เด็กชายพัฒนภณ  ติ๊บปาละ
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอน
วิทย์ประถม
761
เด็กชายพัทธดลย์  สุริยจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
762
เด็กชายพัทธนันท์  พูลพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพัทธรินทร์  ตุลา
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
765
เด็กชายพันธกานต์  จี้ยศกาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  สุวรรณนวล
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงพิชญธิดา  นันพนัด
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงพิชญธิดา  สังข์สิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงพิชญธิดา  เสรีพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงพิชญาภา  พัฒนตั้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายพิชัยยุทธ  สมป่าสัก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายพิทยอมร  ตุลยาพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
774
เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  กองซอน
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
775
เด็กชายพิพิฒน์พล  ขาวสัก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงพิมชนก  บุญหลัง
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงพิมพ์นารา  คล้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงพิมพ์รตี  ระฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงพิริยา  วงศ์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
782
เด็กชายพีรณัฐ  ทาเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
783
เด็กชายพีรพล  ศิริแก้ว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
784
เด็กชายพีรพล  อภิวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
785
เด็กชายพีรพัฒน์  ชุ่มพระวงศ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงพีรยา  ผุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กชายพุฒิพงศ์  สุนทรศารทูล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงเพชรญาฎา  เขื่อนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงเพชรลดา  ตาพรหม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กชายภัคพล  หงษ์สามสิบหก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
792
เด็กชายภัทรกร  จันอารีย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
793
เด็กชายภัทรกิตติ์  แก้วดุลดุก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงภัทรจาริน  ปละอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
795
เด็กชายภัทรชัย  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
796
เด็กชายภัทรโชติ  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายภัทรดลย์  คำภิระ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงภัทรภร  ตันอนุชิตติกุล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงภัทรวดี  แปงกันทา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงภัทรวดี  มหาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
801
เด็กชายภัทรวรรธ  ยานะศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงภัทรศยา  อำทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงภัสร์ชนกพร  ชลมนัสสรณ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
804
เด็กชายภาคิณ  ใหลทูล
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
805
เด็กชายภาณุพันธ์  กันยวง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
806
เด็กชายภาณุรุจ  คำดี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กชายภาณุวัฒน์  กิติวรรณ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายภาณุวัฒน์  ปอใจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
809
เด็กชายภาณุวัตน์  ห้าวหาญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงภานิชญาดา  รัตนงาม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
811
เด็กชายภานุวัฒน์  งามไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นำปูนสัก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
813
เด็กชายภูเบศ  ศรีทรายคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กชายภูมิรพี  จุลธง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
815
เด็กชายภูริณัฐ  อุดมทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
816
เด็กชายภูริพัฒน์  สีเขียว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงภูษิตา  จันธิมา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงมนัญชยา  คำพินิตย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
819
เด็กชายมนัญชัย  วงศ์จา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงมนัสรพินทร์  โพธิพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กชายมหาสมุทร  บุญอุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงมีนา  จีนอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงมีสุข  หมื่นสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงเมธปรียา  พัดวี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
826
เด็กชายเมธัส  มะโนเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
827
เด็กชายเมธาวี  ชายชุมทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงยศวดี  กันภัย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงยศาธร  วรรณโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงยูจีอึน  -
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงโยษิตา  กาปัญญา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงใยฟ้า  ธิหล้า
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
833
เด็กชายรณกร  วันวงษ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงรพินฑ์นิภา  สะโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงรมิดา  ไชยวงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงรมิดา  อ่อนละมัย
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงรวิสรา  จินาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงรักกมล  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงรักษิกา  ดำธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
840
เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณวลัยกร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กชายรัชพล  ธิวงค์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงรัฐธนาพา  มูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
843
เด็กชายรัฐภมิ  รัตน์มุข
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
844
เด็กชายรัฐภูมิ  น้อยสะปุ๋ง
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
845
เด็กชายรัฐมนตรี  เมาเตจา
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงรัตน์ชนก  ก๋าติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงรินรดา  เครือจันทร์
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
849
เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงรุจรวี  มณีไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงรุจิกร  ด้วงสุยะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงลาภิสรา  ผลวิจิตร
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปวนหนอง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
855
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุภาติ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
856
เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยสะปุ๋ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กหญิงวณิชญา  มะโนชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
858
เด็กชายวทัญญู  ว่องธนสาร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงวรปภัสร์  สุทธสนธ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายวรภพ  ปัญญาวีระวงศ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
861
เด็กชายวรภัทร  ตาลศรี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงวรภาส์  ลาดกำแพง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
863
เด็กชายวรเมศร์  วิเศษสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงวรรณษา  คำปา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงวรรธนพร  มหาวันแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงวรวลัญช์  หน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงวรัชยา  คำโฮ่ง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงวรัทยา  คำพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
869
เด็กชายวรากร  โพธิ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
870
เด็กชายวรากร  อ่อนสุระทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงวราภรณ์  โปสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงวริณญาพร  อภิวัง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กชายวรินทร  ปัญญาด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงวริศรา  โพธิวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
875
เด็กชายวสวัตติ์  มโนจิตร
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
876
เด็กชายวสุพล  สงวนแพทย์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
877
เด็กชายวัชรกรณ์  พวงสุดรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงวารีนิธิ์  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงวิชญาดา  บ่อสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงวิมลณัฐ  สมพัตร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงวิมลสิริ  สิทธิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
882
เด็กชายวิรวัฒน์  สมรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  ธรรมศรีใจ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงวิสาข์รักษ์  จินาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
885
เด็กชายวีรภัทร  เทพมงคล
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
886
เด็กชายวีรภัทร  พรวนหาญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
887
เด็กชายวีระพัฒน์  ไชยวัณณ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
888
เด็กชายวุฒิพงศ์  สมวะเวียง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
889
เด็กชายวุฒิภัทร  นาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
890
เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรงาม
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
891
เด็กชายวุฒิภัทร  พิญยาหลวง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
เด็กชายศกลภัทร  อธิกุลอนันต์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
893
เด็กชายศรัญญู  กันธะธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงศรัณย์ลัดดา  ทองจร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
895
เด็กชายศรัทธนิตย์  สารพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงศรุตยา  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงศวรรยา  หวานแหลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงศศิธร  นิราช
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงศศิธร  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงศศิวิมล  เจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณชีพ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงศานันทินี  โสภา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
903
เด็กชายศิรภัทร  ร้อยทุย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
904
เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงศิระษา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงศิริกัลยา  ขัติเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงศิริธิดา  วงษ์โสมะ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงศิริรัตน์  กาจง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงศิริวราพร  แตบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
910
เด็กชายศิลา  ธรรมหมื่นยอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตอง
วิทย์ประถม
911
เด็กชายศุกล  ยะวงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
912
เด็กชายศุภกร  แสงสุขศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
913
เด็กชายศุภกฤต  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
914
เด็กชายศุภกิตติ์  อินทจันทร์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
915
เด็กชายศุภกิตติ์  อุดม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
916
เด็กชายศุภชัย  สินธุวงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
917
เด็กชายศุภณัฐ  นันทขว้าง
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
918
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
919
เด็กชายศุภณัฐ์  จันกิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
920
เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงศุภัชญา  อุนจะนำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
922
เด็กชายศุภัสกร  จี้ระมาตย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงจินา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงสกลสุภา  ศิริปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
925
เด็กชายสธณพงศ์  อินทวงศ์
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงสมัญญา  ดงกาฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
เด็กชายสรวิชญ์  ผลมานะ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กชายสรัล  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
929
เด็กชายสหชัย  ชมภูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
930
เด็กชายสัณห์มนัส  เหล็กยอง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
931
เด็กชายสิทธิพงษ์  สมบัติใหม่
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
932
เด็กชายสินรวิชญ์  สหัสแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงสิรภัทร  เป็งทา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
934
เด็กชายสิรภัทร  สวาลึก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
935
เด็กชายสิรวิชญ์  จะวะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
936
เด็กชายสิรวิชญ์  ดาสูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
937
เด็กชายสิรวิชญ์  ติ๊บธง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงสิรามล  สอนจักร์
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงสิริกมล  ดวงบุรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงสิริกร  ไวว่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงสิริรักษ์  จันทร์ปราช
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงสุชานรี  อาทิตย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กชายสุทธิโชติ  อิสระภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
945
เด็กชายสุทธิภัทร  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงสุทิศา  เกื้อคีรี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงสุธาศิณีย์  ริพิมภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงสุพรรณิษา  โทลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงสุพัชชา  ปารีวงศ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งเส้า
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงสุพิชญา  วันอ้าย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงสุภชา  จันปันขว้าง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงสุภนันท์  เปาะทองคำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงสุรภา  ปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เรือนเป็ง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
957
เด็กชายหัตถชัย  ธำรงโรจนโกมล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงเหมรัตน์  มะโนชัย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงอชิรญา  พรหมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงอชีรญา  เจริญกิจเกษตร
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กหญิงอทิตยพร  แก้วดวงแสง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงอธิชา  อาวุธ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
964
เด็กชายอธิษฐาน  ปิ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงอนัตตา  อิ่นอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
967
เด็กชายอนุกูล  ริยาธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
968
เด็กชายอนุชิต  ช่างยา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงอภิชญา  สมวะเวียง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงอภิชญาน์  ปัญญาสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงอภิญญา  จักรคำ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
972
เด็กชายอภิตชาติ  ตีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงอภิศยาภรณ์  กัญธง
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
974
เด็กชายอมตะ  เกตุประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงอรกัญญา  ทานท่า
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงอรนิภา  ตั๋นตุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงอรพรพรรณ  แฝทองดี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงอรอุรินทร์  ปละอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงอริสรา  ธนุสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงอัจฉริญา  อินทะพงศ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงอัญชลิกา  ยอดยา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงอัยญาฎา  ปุกปิงกาศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงอัยริสา  ปัญญาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงอารินทร์ดา  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ชมภูพงษ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
987
เด็กชายเอื้ออังกูร  ผัดสัก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม