ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงจุฑาภัทร  อินต๊ะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจชื่นบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
3
เด็กชายนัทธพงค์  ปิงพยอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
4
เด็กชายปรัชญากรณ์  ธรรมเดชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงพิชาพร  กล้าทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงวิภาวดี  กองตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงสุดารัตน์  กาวินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
8
เด็กชายสุธนกิจ  วงษ์ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
9
เด็กชายอนันดา  สตอลลาร์ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำปาง เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
10
เด็กหญิงพาสุข  ตาเงิน
ม.3
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวศันสนีย์  ตาลี
ม.3
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายอนันต์  เจ้าเล่ห์ดี
ม.1
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
13
เด็กหญิงกัญจนานุช  มีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงนพัศกรณ์  ปัญญาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงพรนภา  ใหญ่ผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
16
เด็กชายรฐนนท์  รักมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม