ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 2

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษฎา  ยะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อปิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงชนินาถ  ทินวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายธีรภัทร  อินช้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงศศิภา  สมการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์วัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงอโณทัย  เลิศชุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
8
เด็กหญิงนภัทร  ปุยขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงเบญญาภา  นิติกรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงปรียากร  ชัยศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงผกามาศ  คำผง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงพิมพ์พจี  ปงลังศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงร่มฉัตร  ปัทมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 2

ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
14
เด็กชายคุณพัฒน์  พรมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจันทรัสม์  เป๋าสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายเจตน์  หลำคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชิษณุพงศ์  แรงกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายชิษณุพงศ์  สาริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายณัฐพนธ์  สุวรรณเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐภัทร  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงดาราวรรณ  ชาวโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงธนพร  ธรรมชัยตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธิติณัฏฐ์  โพธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงนันท์นภัส  บ้านคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงนัยน์กานต์  ยะชะระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายนิติพงศ์  ฝั้นศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เนาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายปราชญ์ศรศิลป์  บัญญัติศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงปานชีวา  ณ มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายปิยพัทธ์  อุตม์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเป็นหนึ่ง  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายพงศกร  กุลาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายเมธา  เมืองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงวรรณสวียา  ท้วมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายศิวัฒน์  ธรรมรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงสวรส  อุดมสมบัติรัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงสุกัลยา  ชุมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงสุรพิชญา  เสนาปัญญานุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายอชิรวัชร์  ทิพทามูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายอภิชา  อิ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงอลิสา  อธิคมโภคิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายเอกณัฐ  วิรัชวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
47
เด็กชายกรวิชญ์  จันต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วบัวรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกัญญาวีย์  ศรีวิชัยจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกุสุมา  เทือกชัยแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงฉัตรามณี  ทมุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงญาณิศา  เครือกลางรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐชนน  ปุพพโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์ปิยจันทรฺ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงนภัสสร  ศิรินวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายปณัยกร  ยศปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงพลอยชมพู  คำลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงรสิตา  คำสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายรัชวิชญ์  ไชยวิภาสสาทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงวรันยา  วงศ์ทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงศุภิสรา  สระปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์