ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ยาสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  วิทยากร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชมน  หมูคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชวรรณ  ทินกร ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
6
เด็กชายกตัญญู  มากมี
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกกร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกพร  ของเดิม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกนกพร  ล้านกันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
10
เด็กชายกมล  เรือนปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกมลทิพย์  นันต๊ะกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
12
เด็กชายกมลภพ  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
14
เด็กชายกรณัฐ  จังตระกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกรนันท์  อุดเลิศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกรวรรณ  ฟองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
17
เด็กชายกรวิชญ์  คำปันบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
18
เด็กชายกรวิชญ์  เครือสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
19
เด็กชายกรวุธ  สืบหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตเมธ  ปันทะรส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤติธี  คันธชุมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤษ  สุวรรณสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกฤษฎาพร  สรุเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤษณ์  นันทธนาคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกวินทรา  อินทร์หอม
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
26
เด็กชายกวินเทพ  ดวงแก้วมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกวินธิดา  รินชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
29
เด็กชายก้องภพ  พลเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เครือโย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
34
เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
35
เด็กชายกันต์ธีร์  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
36
เด็กหญิงอรรัมภา  บุลยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ขั้นที่ 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กชายกันตวิชญ์  ยศอาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกันติชา  อินต๊ะมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
40
เด็กชายกันตินันท์  อภัยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกันยารัตน์  อุดเครือ
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกัลป์  เกียรติศิลป์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัลยกร  มากเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกัลยกร  สำอางค์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปลายนา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
46
เด็กชายกานต์ณภัทร  ดวงแสด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกานต์สินี  ละวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
48
เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
49
เด็กชายกิม  ลีลาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกุลธิดา  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกุลรภัส  หมูดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงเกตน์สิรี  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเกทเสมณี  ชัยอนันต์รัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
55
เด็กชายเกล้าชนก  บุญสูงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
56
เด็กชายเกียรติคุณากรณ์  ธนาบดินทร์กูล
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
57
เด็กชายเกียรติฉัตร  ละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงเขมจิรา  สุยะสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเขมจิรา  เสนาะพิณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
62
เด็กหญิงคณนาถ  ฤาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
63
เด็กชายคณาธิป  คำวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
64
เด็กชายคมกฤษณ์  อ้วนใส
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กชายครรชนะ  จันทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
66
เด็กชายคุณธัมญ์  ศรีวัชระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
67
เด็กชายคุณัชญ์  พละศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
68
เด็กชายจักรพงษ์  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กชายจักรภพ  จีนะวิจารณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
70
เด็กชายจักรภัทร  ไชยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
71
เด็กชายจักรรินทร์  จันทร์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
72
เด็กชายจักริณ  เหมือนทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอรวรินทร์  อินสายเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
74
เด็กชายอิงกฤษ  สุวรรณสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
75
เด็กหญิงจารุณี  สุวรรณทัต
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
76
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งวิวัฒนจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจิดาภา  ฝั้นเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิตร์สนอง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายจิรภัทร  กาต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจิรภิญญา  แก่นจันทร์วงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจิรภิญญา  จริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
82
เด็กชายจิรยุทธ  จันทะสุวันนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงจิรัชยา  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
85
เด็กชายจิรัฎฐ์  แลกันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
86
เด็กชายจิราเดช  งามสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
87
เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญพระคุ้มครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟูฝั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฝั้นสืบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
91
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฟ้างาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
93
เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุ่มขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงฉัตรพร  ดำรงค์พงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชญาดา  จงสถาพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชญานันท์  สอนแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชญานิน  ธนะหมอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชญานิน  บุณยทรัพยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนนาม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
101
เด็กชายชนนน  โปทิกำชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชนม์ชนก  ผาบไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
103
เด็กชายชนะใด  การะบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำศรีวรรณ
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชนันต์ญา  สมจันทร์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
106
เด็กหญิงชนานันท์  จันทร์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
108
เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงอริสรา  ตันศิริเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
111
เด็กชายเอกอมร  มหาวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีบวรปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชนิตสรา  มีสัตย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
114
เด็กชายชลกร  รักเพื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชลธิชา  คำยันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชลธิชา  นาคสูง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชลภา  คงสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชลิดา  ตันศิริขจรวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
119
เด็กชายชวดล  ศิวศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
120
เด็กชายชัยกร  สมบูรณ์ใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงชิณนิฌาย์  แก้วลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชิตาภา  พรชนะภากร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
124
เด็กชายชิติกร  ต้อนรับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
125
เด็กชายชิติพัทธ์  ระวังษี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
126
เด็กชายชิษณุพงศ์  มูลผึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
127
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงเชาวภา  เทศลุด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
129
เด็กชายเชาว์วสิษฐ์  ไชยจันลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
130
เด็กชายโชดิวัต  จันทกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
131
เด็กชายญาณพัฒน์  รอดชูแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1
คณิตประถม
132
เด็กหญิงญาณัฐฉรา  เครือจินจ๋อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
133
เด็กชายญาณาธร  สิงหฤกษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
134
เด็กหญิงญาณิศา  กุศลสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงญาณิสา  หมั่นกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงญาดา  อินนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงญานิศา  พิบูลมณฑา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
139
เด็กหญิงญาลิสา  อินสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
140
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียนถนอม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
141
เด็กชายฐปนวัฒน์  จิโน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
142
เด็กชายฐากูร  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงฐาปานีย์  ดอนสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงฐิดาภา  ใจชุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
146
เด็กชายฐิติพงศ์  สิทธิเครือ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงอริสรา  อินปินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
148
เด็กชายเอกอัฐกาล  ตากล้า
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อติโรจน์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายฐิติวัฒน์  ยะผูก
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
151
เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
152
เด็กชายฑีฆวัฒน์  มะทะโจทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
153
เด็กชายณฐกร  กุณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
154
เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
155
เด็กชายณฐชนน  ศรีสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
156
เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณภัทร  บุตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณรัญญา  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
159
เด็กชายณรัน  คีรีวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
160
เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณัชชา  หมั่นงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
162
เด็กชายณัชพล  ตั้งสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำกาละ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัฎฐวศา  คำแผลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  มากบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทชุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
169
เด็กหญิงณัฏฐพร  คนการ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
170
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ปัทมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณัฏภิญญา  เม่นหรุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณัฐกมล  ภัทรวีรานนท์
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์แคะหล้า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1
คณิตประถม
175
เด็กชายณัฐกิตติ์  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
176
เด็กหญิงณัฐชนก  อุตมา
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
177
เด็กชายณัฐชนน  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
178
เด็กชายณัฐชนน  ศรีวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
179
เด็กชายณัฐชนน  อินต๊ะขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณัฐชยา  กัณฑเจตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  แก้วสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
182
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินประมวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงค์
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
184
เด็กชายอรุณวิชญ์  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
185
เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศพรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทนนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฐณิธา  อินต๊ะขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
190
เด็กชายณัฐดฐนันญ์  พลอยแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
191
เด็กชายณัฐดนัย  เยินยุบ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
192
เด็กหญิงณัฐธิดา  คมเฉลียว
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงณัฐนรี  เป็นคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
194
เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
195
เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์แสนตอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
196
เด็กชายณัฐนันท์  โสธรพรสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงณัฐนิชา  จุมปู
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
198
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
199
เด็กชายณัฐพงษ์  แสนปิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงณัฐพร  เครือสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
201
เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อกิตติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
202
เด็กชายณัฐพัฒน์  เรืองวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
203
เด็กชายณัฐรัชต์  นามะเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
204
เด็กหญิงณัฐรัตน์กมล  ตาบุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
206
เด็กชายณัฐวัตร  สว่างอารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
207
เด็กชายณัฐวัศ  เสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
208
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
209
เด็กชายณัฐสิทธิ  แก้วสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
210
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขตะกั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
211
เด็กหญิงณิชมน  สุวรรณเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
212
เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาอูป
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
214
เด็กชายดนัยวัฒน์  ชุ่มเบี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงดากานดา  ไชยชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
216
เด็กชายดิษยวิทย์  ชุ่มเบี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
217
เด็กชายต้นตาล  เทพปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
218
เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
219
เด็กชายตะวันฤทธิ์  อุณวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
220
เด็กชายติณณภพ  ศรีธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอัจฉราพร  สายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กชายตุลภัทร  วังหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
223
เด็กชายเตชินท์  จันทร์ชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
224
เด็กหญิงทอปัด  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
225
เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
226
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายทัศน์พล  สายอินทร์จักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
228
เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
229
เด็กหญิงทิพย์ภิญญา  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
230
เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
231
เด็กชายทิวัตถ์  ถุงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
232
เด็กชายทีปกร  อ้อปิมปา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
233
เด็กชายเทพพนม  ป้องขันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
234
เด็กชายแทนคุณ  เตชะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
235
เด็กชายธนกฤต  กาวินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
236
เด็กชายธนกฤต  ธิยาว
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
237
เด็กชายธนกฤต  ใบยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
238
เด็กชายธนกฤต  วงค์มณี
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
239
เด็กชายธนกฤต  เสือคง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
240
เด็กหญิงธนชา  ยาวิเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
241
เด็กชายธนดล  ปิงยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
242
เด็กชายธนดี  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
243
เด็กชายธนนนท์  สวัสดิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
244
เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
245
เด็กชายธนพล  บดีรัฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
246
เด็กชายธนพัฒน์  เอกราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
247
เด็กชายธนภัทร  น้อยเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
248
เด็กชายธนภัทร  ปิงแกว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
249
เด็กชายธนภัทร  ภูทองเหลือง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
250
เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
251
เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
252
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
253
เด็กชายธนวัฒน์  พุดจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
254
เด็กชายธนวัฒน์  เอกราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
255
เด็กชายธนวัตน์  จันทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
256
เด็กชายธนวัส  แก้วลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
257
เด็กหญิงอัจฉราพร  สาศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กชายธนวิชญ์  หลวงนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
259
เด็กชายธนวินท์  แซ่เจ๋า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
260
เด็กชายธนะวรรธน์  ฐิติวรสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงธนัชชา  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
262
เด็กชายธนัชพงศ์  วะเท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
263
เด็กหญิงธนัชพร  ม่วงมี
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
265
เด็กหญิงธนัญญา  ปินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
266
เด็กชายธนัยนันท์  พินทิสืบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
267
เด็กชายธนาคิม  ธรรมขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
268
เด็กชายธนาปกร  ยอดรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
269
เด็กหญิงธนารีย์  สีตื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
270
เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
271
เด็กหญิงธนิสรา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
272
เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
273
เด็กหญิงธรรมพร  ทองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
274
เด็กชายธรรมรัตน์  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
275
เด็กชายธรานนท์  แก้วบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินต๊ะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
277
เด็กชายธัชกร  จักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงธัญชนก  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
279
เด็กหญิงธัญชนก  จันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
280
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จำรัสประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
281
เด็กหญิงธัญพิชชา  อะศรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
282
เด็กหญิงธัญรดา  ชำนาญกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
283
เด็กชายธันวา  ทิพย์แก้ว
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กหญิงธิดาภรณ์  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
285
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนธิการ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
286
เด็กชายธิติ  ผลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
287
เด็กชายธิติัพันธ์  ตรีสารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
288
เด็กชายธีรดนย์  วงศ์ชมพู
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
289
เด็กชายธีรดนย์  อานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
290
เด็กชายธีรเดช  สุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
291
เด็กชายธีร์ปภัส  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
292
เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
293
เด็กชายอัจฉริยวุฒิ  ใจหมั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
294
เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
295
เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
296
เด็กชายนครินทร์  มาลีบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
297
เด็กหญิงนงนภัส  สหศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
298
เด็กชายนนทกร  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
299
เด็กชายนนทกร  มูลฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
300
เด็กชายนนทกร  วรพงษ์ทร
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
301
เด็กชายนบนที  สายนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
302
เด็กหญิงนพธีรา  สิงห์ขร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงนพัชนันต์  วงศ์บัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
304
เด็กชายนภนัยน์  เวียงแปด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงนภสร  จำนงค์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
306
เด็กชายนภสินธุ์  ใจมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
307
เด็กหญิงนภัทธ  ธรรมลังกา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
308
เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
309
เด็กชายนภัส  พลอยเจิมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
310
เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครือสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
311
เด็กชายนภัสกรณ์  ปวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
312
เด็กชายนภัสดล  ป๊อกคำอู๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
314
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แปงจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
คณิตประถม
315
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลี่ยมวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
316
เด็กหญิงนภัสสร  คมจริง
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
317
เด็กชายนรภัทร  ต๊ะวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
319
เด็กหญิงนรมน  ศรีหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
320
เด็กชายนราธิป  พันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
321
เด็กชายนรารัตน์  อยู่รักญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
322
เด็กหญิงนราวดี  ไกรทองอยู่
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
323
เด็กหญิงนฤมล  ตันกาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
324
เด็กชายนลธวัช  ละคำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
325
เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
326
เด็กหญิงนัฐธิชา  ถาวงค์
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
327
เด็กหญิงนันท์นภัส  สหศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
328
เด็กชายนาถวัฒน์  เต็มเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
329
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงนารากรณ์  สาดหาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
331
เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวิละมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
332
เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
333
เด็กหญิงนิชานาถ  มานิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
334
เด็กชายนิติภงศ์  เก่งการจับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
335
เด็กชายนิติภูมิ  พามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
336
เด็กชายนิธิกร  ศรีบุญยงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
337
เด็กหญิงนิรนุช  วงค์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
338
เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
339
เด็กชายเนตินัฐ  อินทนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
340
เด็กชายบัญญพรต  แดงใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
341
เด็กหญิงบัณษิตา  ไวเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
342
เด็กหญิงบารมี  แก้วหนองยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
343
เด็กหญิงบุญยานุช  ชั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
344
เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสินทร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
345
เด็กหญิงบุหงา  สุเรียมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
346
เด็กหญิงเบญญาภา  กันทะไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
347
เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
348
เด็กหญิงเบญญาภา  สุนันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
349
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
350
เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
351
เด็กหญิงปณิศรา  ศิริชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
352
เด็กหญิงปพิชญา  ปันเงินเถาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
353
เด็กหญิงปพิชญา  ฝั้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
354
เด็กชายปภังกร  สามสมจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
355
เด็กหญิงปภาดา  กิจจคณารักษ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
356
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภู่ระกำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
357
เด็กชายปภาวิต  ประกอบการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
358
เด็กชายประภูกฤต  บุตร์โส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
359
เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
360
เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
361
เด็กหญิงปริชมน  ดีขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
362
เด็กหญิงปริชาติ  บรรทูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
363
เด็กชายปริญญา  ยวนยี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
364
เด็กชายปริญญา  สมบุญยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
365
เด็กหญิงอัญชิสา  ช่วงอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์คำเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
367
เด็กชายปรีชา  เครือระยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
368
เด็กหญิงปรียาพรรณ  คันศร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
369
เด็กหญิงปวริศา  คันธะชุมภู
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
370
เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
371
เด็กชายปวเรศ  มณีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
372
เด็กหญิงปวันรัตน์  โตด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
373
เด็กหญิงปวันรัตน์  วงค์สายา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
374
เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
375
เด็กชายปองคุณ  ปานดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
376
เด็กชายปัญณ์ณวัชญ์  สุทธิสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
377
เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
378
เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
379
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐโชคชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
380
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิงฟอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
381
เด็กชายปัณวรรธน์บดี  เกตตะพันธฺุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
382
เด็กชายปาณิถา  ถวิลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
383
เด็กหญิงปาณิศา  ทองคำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
384
เด็กหญิงปาริณี  พิไชยอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
385
เด็กชายปิติภัทร  ใจคำต๋า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
386
เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
387
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
388
เด็กหญิงปิยะวัตน์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
389
เด็กหญิงปุณย์วธิดา  กันทะกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
390
เด็กชายปุณยวัฒน์  สมวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
391
เด็กชายปุณยวีร์  ชุมเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
392
เด็กหญิงปุณยาพร  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
393
เด็กหญิงปูริดา  อินทร์ติยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
394
เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
395
เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
396
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจปินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
397
เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
398
เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
399
เด็กชายพงศ์จักร  นันทโชคชญานิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
400
เด็กชายพงศธร  สุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
401
เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กชายพงศ์พล  อินต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
403
เด็กชายพงษ์ศิริ  ราชตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
404
เด็กชายพชร  จันตาวงค์
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
405
เด็กชายพชร  สุวรรณศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
406
เด็กชายพชรดนัย  มังจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
407
เด็กหญิงพรณิภา  ใจคำวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
408
เด็กหญิงพรนัชชา  กองปิน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพรปวีณ์  สอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
410
เด็กชายพรพิพรรธ  สุพิชญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
411
เด็กหญิงพรไพลิน  ยลสุริยันวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
412
เด็กหญิงพรไพลิน  อภิบาลพูนผล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
413
เด็กหญิงพรรณพร  บุญยู่ฮง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
414
เด็กหญิงพรรณภัทร  เขียวชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
415
เด็กชายพลนภัทร  พรมคำ
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
416
เด็กหญิงพลอยชมพู  เตชะพี
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
417
เด็กหญิงพลอยชยา  แจ่มพรมงคล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
418
เด็กหญิงพลอยรดา  จันทร์ประภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
419
เด็กหญิงพลับพลาพร  ยารังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
420
เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิเรศรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
421
เด็กชายพัชรพงศ์  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
422
เด็กหญิงพัชริดา  แก้วบุญปั๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
423
เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
424
เด็กชายพัฒนภูมิ  ใหญ่วงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
425
เด็กชายพัฒน์ภูมิ  อินแก้วสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
426
เด็กชายพัฒนินท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
427
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขอบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
428
เด็กหญิงพิชชาณิน  ง้าวทาสม
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
429
เด็กหญิงพิชญธาดา  ทามูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
430
เด็กชายพิชญะ  ชัยเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
431
เด็กหญิงพิชญาภา  สุดชูเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
432
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมฟอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
433
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
434
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ก๋าลือ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
435
เด็กชายพิทวัส  ดวงฟู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
436
เด็กชายพิพัฒน์  หมื่นสนธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
437
เด็กชายอันดาห์มัน  องค์สรณะคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันใจ
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
439
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพสุยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
440
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ราชลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
441
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เหล็กดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
442
เด็กหญิงพิรดาภร  สุริยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
443
เด็กหญิงพีรกานต์  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
444
เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
445
เด็กชายพีรวัส  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
446
เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
447
เด็กชายพีระพัฒน์  ปาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
448
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
449
เด็กหญิงเพียงพอ  วงศ์ใจสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
450
เด็กหญิงไพลิน  เสาะแสวง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
451
เด็กหญิงฟ้าใส  วิชัยดิฐิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
452
เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
453
เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
454
เด็กหญิงภทรกมล  ชุมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
455
เด็กหญิงภโรทัย  เงินฮอม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
456
เด็กหญิงภัททิยา  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
457
เด็กชายภัทนิพิชฌน์  โท๊ะนาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
458
เด็กชายภัทรกวิน  ตินศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
459
เด็กชายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
460
เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วปัญญาฟู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
คณิตประถม
461
เด็กหญิงภัทรธิดา  สันวงศ์ตา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
462
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ผลัญชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
463
เด็กหญิงภัทรนันท์  ปัญญาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
464
เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
465
เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
466
เด็กหญิงภัทรศยา  วงศ์จา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
467
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี
ป.5
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
468
เด็กหญิงภัทราวดี  เทพแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
469
เด็กหญิงภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
470
เด็กชายภาคภูมิ  โนจากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
471
เด็กชายภาณุพงค์  ขอน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
472
เด็กชายภาณุพงศ์  เพียรกุหลาบ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
473
เด็กชายอัศม์เดช  สิริจิระพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
474
เด็กชายภาณุฤทธิ์  บุญยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
475
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
476
เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
477
เด็กชายภานุวัฒน์  กุณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
478
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
479
เด็กหญิงภารุจีร์  ขัดทะเสมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
480
เด็กชายภาวิน  ใจวังเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
481
เด็กหญิงภิญญ์พลอย  เทศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
482
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมเรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
483
เด็กชายภีรภูมิ  ลำปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
484
เด็กชายภูดิศ  กนกโชติวรากร
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
485
เด็กชายภูพานทอง  สายปัน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
486
เด็กชายภูริต  ศรีทะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
487
เด็กชายภูรินทร์  กันหา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
488
เด็กชายภูริภัทร  ธรรมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
489
เด็กหญิงมธุรดา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
490
เด็กหญิงมนรดา  วิงวอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
491
เด็กหญิงมนสิชา  ขยันตรวจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
492
เด็กหญิงมาริสา  พื้นแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
493
เด็กหญิงมิ่งกมล  กาสา
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
494
เด็กหญิงมีรมณฑ์  ตาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
495
เด็กหญิงเมธาพร  จานุวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
496
เด็กหญิงเมลดา  เกษมจิรภัทร
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
497
เด็กชายยงยศ  ปีบ้านใหม่
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
498
เด็กชายยศมงคล  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
499
เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์กรกช
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
500
เด็กชายรณชิต  เชียงโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
501
เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
502
เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
503
เด็กหญิงรนิดา  เหล็กเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
504
เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
505
เด็กหญิงรมิดา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
506
เด็กชายรหัท  เสือคง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
507
เด็กชายระพีพงษ์  สายกุณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
508
เด็กหญิงระพีพร  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
509
เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญวรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์อัมไชย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
511
เด็กชายรัชชานนท์  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
512
เด็กชายรัชชานนท์  ธิวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
513
เด็กชายรัชพล  แตงเลี่ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
514
เด็กหญิงรัฐนันท์  ตะเวที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
515
เด็กชายรัฐพล  คมแหลม
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
516
เด็กชายรัฐฤทธิ์  ผลิดใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
517
เด็กชายรัฐวุฒิ  เสวกวิหารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
518
เด็กชายราชพฤกษ์  ชมภูศรี
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
คณิตประถม
519
เด็กหญิงรุ่งทิวา  จินะเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
520
เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทร์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
521
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ภู่เลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
คณิตประถม
522
เด็กชายรุจิภาส  ปาต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
523
เด็กหญิงลภัสรดา  ถวัลย์วราศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
524
เด็กหญิงลภัสรดา  สุดหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
525
เด็กหญิงละอองฟ้า  วังซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
526
เด็กหญิงลักษณ์รพี  พิมบุบผา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
527
เด็กหญิงลักษิกา  โสวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
528
เด็กชายลาภวัต  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1
คณิตประถม
529
เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
530
เด็กชายวชิรพันธ์  จันต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
531
เด็กหญิงวณิชชา  จอมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
532
เด็กชายวทันย์  อัครอธิมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
533
เด็กหญิงวนคีตานันท์  ปุกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
534
เด็กหญิงวนัชพร  อินทรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
535
เด็กชายวรชัย  ใจคำต๋า
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
536
เด็กชายวรชาติ  ศรีชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
537
เด็กชายวรโชติ  ธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
538
เด็กชายวรพล  งามขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
539
เด็กหญิงวรรณกานต์  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
540
เด็กหญิงวรรษมณ  มูลลออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
541
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันมะโน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
542
เด็กชายวรัญชิต  วรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
544
เด็กหญิงวรัญญา  ผัดวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
545
เด็กชายอาทิวราห์  นันทิสี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กชายวรัท  บุญหล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
547
เด็กหญิงวริศรา  ปามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
548
เด็กหญิงวลินยา  คำชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
549
เด็กชายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
550
เด็กชายวัชรพล  แช่ใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
551
เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
552
เด็กหญิงวันวิสา  มูลเครือคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
553
เด็กหญิงวารินชนา  เคหะลูน
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
554
เด็กชายวิชญ์พล  ปวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
555
เด็กชายวินธกร  ใจศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
556
เด็กหญิงวิรัชยา  ธิปทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
557
เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
558
เด็กหญิงวิสุดา  มีมานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
559
เด็กชายวีรภัทร  ใจอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
560
เด็กชายวีรภัทร  ปานโบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
561
เด็กชายวีรภัทร  ยศสมแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
562
เด็กหญิงวีรภัทรา  โกอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
563
เด็กชายวีริทธิ์  เถิ้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
564
เด็กชายวุฒิไกร  เผ่าพงศ์รัตนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
565
เด็กชายศรัณยภัทร  สิทธิวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
566
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทองหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
567
เด็กหญิงศรัณรัชต์  ฟุ่มฟองฟู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
568
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พิึ่งพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
569
เด็กหญิงศิณัญญา  ชูวัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
570
เด็กหญิงศิตาภา  ธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
571
เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
572
เด็กชายศิรภัทร  เจียจวบศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
573
เด็กชายศิระ  บู่แย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
574
เด็กชายศิรา  อุฬารกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
575
เด็กชายศิราชัย  พรวนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
576
เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
577
เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขใส
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
578
เด็กหญิงศิริภัสสร  ใจชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
579
เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุหมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
580
เด็กชายศิลปกร  แพทย์คุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
581
เด็กชายอายุทัย  โนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
583
เด็กชายศิวิช  สมจันทร์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
584
เด็กหญิงศิวินทรา  ปวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
585
เด็กชายศุภณัฐ  เทพผสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
586
เด็กชายศุภณัฐ  อินไผ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
587
เด็กหญิงศุภนิดา  อนุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
588
เด็กชายศุภเศรษฐ์  สุวรรณชีวะศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
589
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพา
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
590
เด็กหญิงศุภิสฌา  ประพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
591
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
592
เด็กหญิงสนฉัตร  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
593
เด็กหญิงสรรค์ชนก  ตันสุวรรณวงค์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
594
เด็กหญิงสสิมน  งามจรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
595
เด็กชายสัญญพงษ์  เปอะเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
596
เด็กชายสัฎฐี  ทำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
597
เด็กชายสันห์ศรุต  วีระพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
598
เด็กชายสายกลาง  จะวะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
599
เด็กชายสิปปภาส  ฟูฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
600
เด็กชายสิรวิชญ์  ขัดสีใส
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
601
เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
602
เด็กชายสิรวิชญ์  หาญพงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
603
เด็กหญิงสิราวรรณ  ชมภูศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
604
เด็กหญิงสิริกร  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
605
เด็กหญิงสิริกร  สุภโชคหสหกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
606
เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
607
เด็กหญิงสิริกานดา  อินต๊ะซาว
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
608
เด็กหญิงสิรินาถ  เชื้อมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
609
เด็กชายสิริภูมิ  เครือตา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
610
เด็กหญิงสิริรารมย์  นุกิจรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
611
เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
612
เด็กชายสิวะพงศ์  แก้วเตียม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
613
เด็กชายสืบสกุล  คำตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
614
เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
615
เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
616
เด็กหญิงสุทธนาฏ  ธรรมธิกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
617
เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
619
เด็กหญิงสุทธิกานต์  มลิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
620
เด็กหญิงสุทธิดา  พลงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
621
เด็กชายสุทธิวัฒน์  วงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
622
เด็กหญิงสุนิสา  เล็กจุฬา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
623
เด็กหญิงสุพนิดา  กิ่งก้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
624
เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
625
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วก้อน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
626
เด็กชายสุรยุทธ  ณ มา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
627
เด็กชายสุริยา  อ้วนเปี้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
628
เด็กหญิงสุวิชชาดา  ปิงวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
629
เด็กหญิงสุวิตา  โกฎสืบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
630
เด็กหญิงสุุพิชฌาย์  ศรีตนไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
631
เด็กชายโสภณวิชญ์  คงดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
632
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ยะคำ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
633
เด็กชายหรรษกร  วงศ์อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
634
เด็กชายเหมราช  ทิพย์มณี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
635
เด็กชายอคิราภ์  สมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
636
เด็กหญิงอชิรญา  พิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
637
เด็กชายอธิภัทร  ธนานุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
638
เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตามูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
639
เด็กหญิงอนัญญา  สิริจิระพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
640
เด็กชายอนุชิต  วงค์จักรคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
641
เด็กชายอนุรักษ์  ตรียกูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
642
เด็กหญิงอโนมา  ตันกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
643
เด็กหญิงอภิชญา  สีเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
644
เด็กหญิงอภิชยา  จันทราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
645
เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
646
เด็กหญิงอภิรญา  มิลิวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
647
เด็กหญิงอภิลดา  ทาทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
648
เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
649
เด็กหญิงอภิสรา  มูลผึ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
650
เด็กชายอภิสิทธิ์  นันทธนาคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
651
เด็กหญิงอรรถยา  ตามอย
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
652
เด็กชายอรรถวุฒิ  เกินตัว
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
653
เด็กหญิงอาลิสา  สองเป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำปาง เขต 1

ณ ิอาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
654
นายจารุภัทร์  อาจมุณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สูตรเลข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายณัฐดนัย  กองเสาร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายณัฐภัทร  ภัทรวีรานนท์
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
658
นายธนวินท์  สุภาอินทร์
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายบวรภพ  ณ ลำปาง
ม.1
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายพิริยกร  เตชะเต่ย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายยศพงษ์  ยอดจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายรัตนพงศ์  ธรรมสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายวทัญญู  เคหะลูน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
664
นายอชิตพล  โอชารส
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงอโรชา  หล่ำแสง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
666
นางสาวอินทิรา  เตชะสืบ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
667
เด็กหญิงกชกร  แก้วทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงกชพร  อารมณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงกชพรรณ  หน้าขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
670
เด็กชายกณวรรธน์  แมทต้า
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงกนกขวัญ  สันวงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
672
เด็กชายกนกพล  ธรรมสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงกนกลักษณ์  วงศ์สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีสุขสาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
675
เด็กชายกรกช  วงศ์ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
676
เด็กชายกรณ์ดนัย  ปินตาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงกรณ์อริญชย์  เทพคำปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
678
เด็กชายกรนัฐฐ์  สีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงกรภัทร  ข่ายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงกรภัทร์  คงพิริยะภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่โฟ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
682
เด็กชายกฤช  เดชมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
683
เด็กชายกฤตนัย  เป็งราชรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
684
เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
685
เด็กชายกฤษฎา  พงศ์สุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  การะเวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
687
เด็กชายกลวัชร  มาโยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงกวินธิดา  ใจน้ำ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กชายกษิดิศ  รุมาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
690
เด็กชายก้องภพ  เจดีย์ยอด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงกัชชรส  ขาวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงกัญจนพรรณ  คำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงกัญญพัชร  ฟองมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงกัญญรัตน์  ยศปินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์เรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงกัญญาณํัฐ  อูปทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจโต
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฟูใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
702
เด็กชายกัณท์อเนก  จันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงกันญาภัสณ์  ชลธารอุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงกันญาลักษณ์  นันตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกันต์จิรา  เพ็งจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
706
เด็กชายกันต์ธนัท  เรืองวาทศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
707
เด็กชายกันตพัฒน์  เครือศึก
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
708
เด็กชายกันตพัฒน์  พรมวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกัลยกร  เกาะกากลาง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงกัลยกร  คำฟูบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงกัลยภรณ์  เวชภานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ขัดทะเสมา
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  อ้างอิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
715
เด็กชายกาณฑ์  ก่อพานิชกุล
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงกิตติกร  ขวัญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
719
เด็กชายกิตติกร  ตันสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
720
เด็กชายกิตติคุณ  โพธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงกิตติเญญา  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
722
เด็กชายกิตติณัฐ  ฐิติกรญาณวรุตม์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
723
เด็กชายกิตติธาดา  คำเขื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
724
เด็กชายกิตติพงศ์  ปินตาใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
725
เด็กชายกิตติพจน์  สุขเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงกิตติมา  ก้านชมภู
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงกุลธนศรัณย์  ธุรนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
728
เด็กชายกุลธวัช  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงเกศรินทร์  นารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงเกสรา  สายทิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
731
เด็กชายเกียรติวุฒิ  คมใน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
732
เด็กชายเกียรติศักดิ์  หาญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงเขมจิรา  ไตรถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงเขมมินทรา  โชคสุขอนันท์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
736
เด็กชายคณบดี  วงศ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
737
เด็กชายคณรักษ์  อุทัยไกรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
738
เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงคณาลักษณ์  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงคริษฐา  ปาละจเร
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
742
เด็กชายคิรากร  ศรีคำชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงแคทรียา  บุญเพลิง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
744
เด็กชายฆัมพล  แป้นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงจอมขวัญ  แสนทิ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
747
เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
748
เด็กชายจักรภัทร  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
749
เด็กชายจักรภัทร  เหมยหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
750
เด็กชายจักรรินทร์  ยศเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
751
เด็กชายจักริน  ลุผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงจันทกานต์  ปาสิงห์
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายจิณณวัฒน์  กาญจนมยูร
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กชายจิณณวัตร  ฟองกันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
755
เด็กชายจิณรพัต  ปาลัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
756
เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
757
เด็กชายจิรเดช  ธรรมเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
758
เด็กชายจิรทีปต์  เอียกพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
759
เด็กชายจิรภัทร  วัฒเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
760
เด็กชายจิรวัฒน์  พินธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธา
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงจิรัชยา  ปัญญาเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
763
เด็กชายจิรัฎฐ์  โพธิ์ศรีลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
764
เด็กชายจิรัฎฐ์  อินทร์ต๊ะสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงจิราพร  เชื้อเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
766
เด็กชายจิรายุ  ทองคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
767
เด็กชายจิรายุส  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงจิรารักษ์  การดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชัยประสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลืองประมวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้องประชุมศรีบุญโยง โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
772
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เครือจันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
773
เด็กชายเจษฎา  อินสอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงชญานันท์  ศานตินนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงชญานิน  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงชญานิน  เถินบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงชญานี  ขัดสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงชญานี  ครูขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
779
เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงชนกานต์  สมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงชนญาดา  แสนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
783
เด็กชายชนธัญ  เทพนามวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงชนมน  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
786
เด็กชายชนวีร์  ใจดื่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงชนัญญา  เดชาปุณยธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงชนันธร  จักราชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
790
เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงชนาธิป  ดีปุกเปียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
792
เด็กชายชนาวี  ศรีอิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงชนิกานต์  ชุ่มเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงชมพูนุช  ปัญญาเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
796
เด็กชายชยพล  ชัยถวิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
797
เด็กชายชยางกูร  ลังกาเปี้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
798
เด็กชายชยานันต์  ก๋านันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงชลดา  ทำว่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงชลิดา  เนื่องหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงชลินดา  ใจตั๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
802
เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
803
เด็กชายชัชวาล  ตินเอ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงชาลิสา  ชัยชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงชาลิสา  เอื้อนจิตร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง MEP.4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงชิชญาสุ์  เขียวสนุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงชิชา  เผือกอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
808
เด็กชายชินณกานต์  พฤกษะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
809
เด็กชายชินวุฒิ  นนทมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
810
เด็กชายชิษณุพงศ์  นิรัติศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
811
เด็กชายชิษณุพงศ์  หลวงคำฝั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงชีวาพร  แก้วลังกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมัดโหนด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
814
เด็กชายชุติพนธ์  จุมปาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงชุติมา  เกษณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงชุลีพร  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงฌานิกา  มานิจสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
818
เด็กชายญาณภัทร  แสงใส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
819
เด็กชายญาณวุฒิ  ทองคำฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลใจยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
821
เด็กชายญาณากร  ยะกาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงญาโณทัย  เทพสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
824
เด็กชายญาวุฒิ  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงญาสุมินทร์  อ้อยกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
826
เด็กชายฐปนพงศ์  ถ้ำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงฐิตาสิรี  พรมใจ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงฐิติมณ  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติลุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงฐิติวรดา  อินจันทร์ต๊ะ
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงฑัมพิกา  จุมปาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
836
เด็กชายณฐกร  ตาเตจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
837
เด็กชายณฐกร  ไวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
838
เด็กชายณฐกร  เสริมไทยสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
839
เด็กชายณฐชนนท์  พูลเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
840
เด็กชายณฐนนท์  ศักดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง MEP.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงณฐมน  ต๊บดวงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
842
เด็กชายณฐรัช  จิตต์ถือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงณปภา  ไชยทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงณปภาพร  ขัดแข็งแรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
845
เด็กชายณพดล  บุตรชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงณพิชญา  มณีใจสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงณภัทร  ปันทะรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงณภัทร  มังคละ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงณภัทร  วงศ์วรเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงณภัทร  วัชรขจรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
851
เด็กชายณภัทร  ศรีสุมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
852
เด็กชายณภัทร  หุ่นเก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงณภัทร  อวดห้าว
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงณัชชา  สุโรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงณัชชานันท์  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงณัชณิชา  สีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
858
เด็กชายณัฎฐพล  ตะมะพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
859
เด็กชายณัฏฐากร  พลฉกรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
860
เด็กชายณัฏฐากร  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงณัฐกมล  ถือบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
862
เด็กชายณัฐกร  เครือวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รุ่งเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงณัฐจิรา  ศรีชัยตัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงณัฐจีรา  มีชื่อ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงณัฐชา  สุคำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
869
เด็กชายณัฐฐนันท์  แสวงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงณัฐณิชา  กระจ่างฉาย
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ตาฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี่ยมสุขคนบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง MEP.2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงณัฐนันท์  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงณัฐนันท์  เหมวิชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
880
เด็กชายณัฐพงษ์  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
881
เด็กชายณัฐพล  มูลเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
882
เด็กชายณัฐพัฒน์  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงณัฐพิมล  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงณัฐภรณ์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
885
เด็กชายณัฐภัทร  กล่อมเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
886
เด็กชายณัฐภัทร  ชนะเมืองคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
887
เด็กชายณัฐภูมิ  เจริญงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
888
เด็กชายณัฐภูมิ  นันต๊ะน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
890
เด็กชายณัฐวรรธน์  พันธุ์อำพัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงณัฐวิภา  สุทธรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงณิชกานต์  นันตาดุก
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงณิชพักตร  สภัทร์วัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงณิชรกุล  โทกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงณิชากร  แสงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงณิชานันทน์  พรหมปลูก
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงณิชาพัชร  ปาแสง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงณิชารีย์  สมเจริญ
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงณิชารีย์  อนุวัติศิริพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงณิรัฐธิดา  แก้วศรีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงดลฤทัย  จิตธำรงสิริกุล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงดลฤทัย  ชัยเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงดาราวดี  ทรายใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงดารินทร์  ปัญญายืน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
909
เด็กชายเดชทวี  เกินหน้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
910
เด็กชายเดชพนต์  วงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง MEP.1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายตรัยคุณ  คำโท๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงตรีฬพิฐฌา  กันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
913
เด็กชายติณภพ  ชัยยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงทรรศวรรณ  เม้าพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงทองณัฐฐา  ศิริภากรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
916
เด็กชายทองแท้  เอื้อแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
918
เด็กชายทักษวินทร์  สุภาอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงทักษอร  กันหมุด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงทักษิณา  ปงมะจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
921
เด็กชายทัศณพล  ศรีธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงทัศนียา  จุ้ยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงทิฆัมพร  คำปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงทิพย์ธารา  แซ่โต๋ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงทิมาภรณ์  จันทร์ยะเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
926
เด็กชายธนกร  ของเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
927
เด็กชายธนกฤต  สุวิเศษธำรง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กชายธนกฤษ  จันทร์ประภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
929
เด็กชายธนโชติ  ทำเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
930
เด็กชายธนโชติ  ธิรินทอง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
931
เด็กชายธนโชติ  ประจวบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
932
เด็กชายธนโชติ  อยู่ยืน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
933
เด็กชายธนดล  สีโสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
934
เด็กชายธนธรณ์  รอดย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
935
เด็กชายธนธัส  ศรีพิสุทธิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
936
เด็กชายธนพนธ์  บานทรงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงธนพร  พงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
938
เด็กชายธนพล  เทพพรมวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
939
เด็กชายธนพัฒน์  มานุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงธนภรณ์  คงชื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
941
เด็กชายธนภัทร  ติแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
942
เด็กชายธนภัทร  ยาสมร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
943
เด็กชายธนรัฐ  ไหวมาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
944
เด็กชายธนวัต  กิตติกุลนันท์
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
945
เด็กชายธนวัตน์  ญาณะปลูก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้องประชุมแจ่งหัวริน โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายธนวิชญ์  อุดเมืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
947
เด็กชายธนวินท์  ไชยดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
948
เด็กชายธนัช  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงธนัชพร  อุทธาเครือ
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงธนัญญา  พรมวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
953
เด็กชายธนัท  สาธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
954
เด็กชายธนาคาร  วงศ์ต่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
955
เด็กชายธนาดุล  จุมปาเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงธนาภา  ฮ่อธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
957
เด็กชายธรรมสรณ์  มีเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงธรรศยาน์  ตามรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
959
เด็กชายธราดล  สายวงค์ยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
960
เด็กชายธราเทพ  เทพจันทร์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
961
เด็กชายธราเทพ  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
962
เด็กชายธัชชกร  พรรณารุโณทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงธัชธีมา  ธนาพุฒิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
964
เด็กชายธัชพล  ฟองใจ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงธัญชนก  สายสร
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  มีชั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงธัญพร  ฟูธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงธัญยนันท์  ศรีเทพธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงธัญสุดา  ทรัพย์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
974
เด็กชายธัณยพงศ์  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงธันยพร  นุชนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงธันย์สร  อินต๊ะวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงธันยาพร  ต๊ะตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงธิดาพร  กาไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงธิติยา  สิทธิชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงธิวาภรณ์  ไทยเมืองวา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงธิษณามดี  แสนคำร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
982
เด็กชายธีร์ธวัช  บุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงธีรนาศร์  สีตัสสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงธีรภัทรศร  รินพล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
985
เด็กชายธีรเมธ  ชัยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
986
เด็กชายธีร์วรา  สาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
987
เด็กชายธีรวัฒน์  คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
988
เด็กชายธีรวิทย์  คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งโอภาสนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงนฎกร  หาญกิจอุดมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
991
เด็กชายนนทพัทธ์  เต็มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
992
เด็กชายนนทพัทธ์  มนต์เมตตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
993
เด็กชายนนทวัจน์  ปิติจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
994
เด็กชายนพคุณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
995
เด็กชายนพณัฐ  ก๋าใจ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
996
เด็กชายนพดล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงนพธีรา  สายคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
998
เด็กชายนพพล  สีดาสมา
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
999
เด็กชายนภนันท์  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงนภวรรณ  วิลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงนภสร  วงศ์เปี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงนภสินธุ์  อินต๊ะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงนภัทรชา  จุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงนภัสสร  พร้อมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงนภัสสร  ภูริวัชรวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายนรภัทร  วงศ์กาปิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายนเรนท์ธฤทธิ์  เอื้อแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงนฤมล  พงษ์จำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงนลพรรณ  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงนลอัปสร  เลิศและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงนวพร  ไชยเตกุล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงนวพร  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายนวพล  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายนวภัทร  ทะอินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงนัทธ์ภัสสร  อติภัทรากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงนันท์นภัส  นันตาเป๊ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้วสืบ
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงนันทิชา  มาละเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายนารา  ฟองแก้วงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงนารีรัตน์  กาตาสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงนารีรัตน์  ถาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงนำหทัย  บุณยรัตพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงนิฐิตา  ตันหลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงนิรัชพร  ปันม้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงนิวารินทรื  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงนุชประวีณย์  น้อยวินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงเนตรชนก  โชคมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายบดินทร์  อินทรบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายบัณทัต  ศรีอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงบุญญาภา  ฉัตรวราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงบุญญิสา  พินิจผล
ป.4
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงบุญสิตา  สมัครธัญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทรนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงบุณยาพร  ชนะกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงบุศรา  ใจยาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงบูรพา  อุตมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อินทรเกษตร
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปวนปันวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สร้อยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายปฎิพัทธ์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงปฏิณญาภรณ์  แก้วสีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายปฏิวัฒน์  แจ่มวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงปฏีรา  หน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายปฐมพงค์  จานุวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงปฐมาวดี  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงปพิชญา  ฉัตรเงิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงปพิชญา  เป็งจันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงปพิชญา  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายปภังกร  แก้วประเทศ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายปภาวินท์  ประกอบการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายปรณัฐ  แก้วสีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงประเสริฐศรี  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงประเสริฐโสภา  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงปราณปรียา  รินชุมภู
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงปราณปรียา  อินต๊ะคำเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายปริญ  วราฏวกุลธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงปริญญาพร  วงค์อะทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายปริพัฒน์  ปานกำหนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายปริพัฒน์  สัตยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายปริยวิศว์  ทับทิมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายปรีดียาธร  ผลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สรรค์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงปวีณภัทร  เอี่ยวเฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงปัญญกันย์  นิภานราดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายปัญญาธร  แสงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปิมแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงปัญสิชา  บังเลา
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายปัณณ์  กิตินา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายปาฏิหาริย์  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงปาณิสรา  ลาลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงปาณิสรา  หูทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงปานทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงํธัญพิชชา  ถามล
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1087
เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสามต่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงปิญชาน์  ทองขัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทวงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายปิยังกูร  ยอดปะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทิพย์นวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายปุญญกฤต  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงปุญญิสา  จุ่มกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงปุณณดา  ตรงปัญญาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายปุณยวีร์  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายปุณยวีร์  เต็งรัตน์ล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงปุณยาภา  มั่นธนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงปุณิกา  เกตุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงเป็นพร  ตั้งพระกิตติคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงเปมณีย์  จันทร์เหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงเปรียบดุจดาว  ตุ่ยไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงผไทมาศ  เทพวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายผาไท  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายพงศกร  เหล็กกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายพงศ์พล  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายพงศพัศ  เหลืองพีระชัย
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ฟักคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายพชร  เพียรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายพชร  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายพชรพล  นิลคง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงพนิตพร  จริยวณิชชาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงพรชนิตว์  สุขเกษตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงพรญาณี  แสนขัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงพรยมล  เจตเกษตรกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงพรรณปวร  เกียล่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงพรรณพนัช  ประพันธ์ปรีชา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงพลอยขวัญ  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงพลอยชมพู  หล่ายแปด
ป.5
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงไอลดา  เชื้อพรรณงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1123
เด็กชายพลาธิป  ฝั้นไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายพศิน  ลาภมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายพศิน  สายวงศ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงพอเพียง  เต็มโชติชญาน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงพัชญธิดา  จันทบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงพัชรพร  เทียนสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงพัชราภา  หมอยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงพัชริญา  แววขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายพัทธดนย์  เต็มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงค์เจริญศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงพิชชาภา  คลังเพชร
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงพิชญธิดา  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงพิชญ์ศุกานต์  ผากา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจยา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงพิชญาภา  ฟูจักรคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายพิชยุตต์  อลังการนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงพิชาณิกา  อินทะเขื่อน
ป.6
โรงเรียนลำปางวิทยา
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินแถลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายพิพัฒน์พล  ปรปักษ์ขาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายพิภู  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจ็ดจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธิรินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ซิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  วรรณสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วงศ์เจริญทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยะวิญชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงค์ไพศาลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงพิมลสิริ  นำมา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงอุสิชา  ชัยยุทโธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง MEP.5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กหญิงพีรดา  ปาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายพีรวัส  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายพีรวิชญ์  ใจมั่น
ป.4
โร