ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 311 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกภินันท์  วิรานิติธาดา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกนก  นะถา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤตติญาภรณ์  ทองอ้วน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตภาส  ฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤติยา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกสิณา  มนูชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายก้องภพ  จั่นนุช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ควรชม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญฐณา  วุฒไพศาล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกันต์  วงษ์เรือง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ศิริมากร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกิตติวรา  มุกดารา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิติพัฒน์  วงสุรินธนวัชร์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกิติยา  ใบบัว
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเกวลิน  ดอกสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงเขมรัตน์  คันศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจรรยพรรณ  แสงคล้องคล้อย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิณณพัต  บรรจบรอบ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิดาภา  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิราพัชร  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจิราภรณ์  จีบดำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจีระพงษ์  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ์พุทธะเลิศพงศ์
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวสลุง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสว่าง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเจริญรัตน์  โกศล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงฉัตรติกาญ  มีเคราะห์ดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุดการุณ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชณัฐธิดา  เรือนดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 312 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชณิกาณต์  จันทร์เดช
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนองบัว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนัญชิตา  เปป้อม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชนิกานต์  เพิ่มบุญ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชนิดาภา  ขจรมณี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชนิตา  มิ่งนุกูล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชนิสรา  ศรีกุญชร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีกำภา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชัญญาภรณ์  งามเลิศ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงโชติกา  ตระกูลธัญปภา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงญาณภัทร  ทันประโยชน์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงญาณิดา  โพธิ์วิฑูร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงฐปนัท  เนียมคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีวงค์ษา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงฐิญาดา  อยู่รอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงฐิตาภา  งามขำ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฐิติกานต์  ลอยเวียงคำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณกัญญา  พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณภัทร  แก้วเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณภัทร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณวพล  เถื่อนสท้าน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณัฎฐศักย์  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  บุญราศรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จั่นรักษ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณัฐชนน  กำแหงหาญ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายณัฐชนนท์  แจ้งจิตต์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐชา  จอมจตุรัส
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คุ้มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  กลิ่นลอย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตประหยัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์งาม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 313 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐพณณกร  นุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  ศรเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณัฐวัฒน์  เกียรติขจรสกุล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัตชา  อดสี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัทธีร์  หารชุมพล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายดรัณ  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเดชสิทธิ์  อินชูรัญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายไตรภพ  ค้าโค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายทวีศักดิ์  เฉลยศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงทักษพร  แจ้งจีน
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนกฤต  สอนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนภัทร์  เกตุพูนทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนเมศฐ์  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธนวินท์  ทิมเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนะกฤษฏิ์  โอภาสศิริวัชร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนาธิป  งิ้วฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธนารัตน์  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธราดล  วงษ์ทน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศวตพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงธัญวี  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธิดาพร  จงสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธีรเดช  ยิ้มไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธีรวิทย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายนครินทร์  กันสลุง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงเข็มแดง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงน้องนภัส  กิฬาชัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายนันทพันธ์  สนทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนารินทร์  ยศธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนิภาวรรณ  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเพียน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลหญ้าแพรก
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 314 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงบุญญภาส  สถิตยชน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงบุณยานุช  วิโมกเจริญ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายบูรพา  กองสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายปฏิพัทธ์  ทอมสัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงปนิชดา  นวมลพจน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายปภังกร  นุ่มดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินธุพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายปรเมศ  ชาลี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายประกฤษฎิ์  วงษ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงปราณปรียา  กางสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปรารถนา  เงินสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงปริณลดา  บุญชู
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปรียาภัทร  หาทางลาน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ภูนบผา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายปัญจพล  เลดา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายปัณณภัทร  สีดำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปิยนันทร์  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปิยารมย์  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงเปรมศิริ  จินดา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพงศ์ทัต  แก้วปนทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพงศธร  วิริยะเกษม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายพงษ์เพชร  แก้วดวงดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทนต์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพรพิมล  บุญราศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพรรณภัทร  แสนช่าง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพฤทธิพร  คิดดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพศิกา  ตโมพุทศิริ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤทธิผล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลายน้ำเงิน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ลายน้ำเงิน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 315 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพันธ์พิทักษ์  พวงบานชื่น
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพิชชาพร  สินเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพิชยะ  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายพิชัยยุทธ  ดีขาว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงตาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพิตรพิบูล  ทองคำน้อย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  ยงยืน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพิพิชญา  วิไลเลิศ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภู่เงินงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โสทรอุดมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพิรดาณี  เต็มเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามเลิศชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพีรพล  ทีจันทึก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายพุฒิพงศ์  เขียวนอก
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพุฒิพร  คงสุจริต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายพุทธิดิษฐ์  จุนทการ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงฟ้าใหม่  เทียมนู
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงภธิดาพร  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงภัชจิราณ์  คำลาย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภัทรกร  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงภัทรจาริน  เนียมอ่อน
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายภัทรพล  ทับสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายภัทรวรรธน์  เจริญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไสย์คล้าย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายภาณวัฒ  คำทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภาณุพงศ์  ปงกันทา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงภาวดี  สินขุนทด
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงภิญดา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายภูมิธนาศิต  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายภูริณัฐ  กำลังรัมย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 321 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงภูษณิศา  ศักดิ์การินทร์กุล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองเนตร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญเกตุ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงมานิตา  วงค์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงเมธาวี  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายยุทธการ  จันคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงโยษิตา  ใจมา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายรณกฤฒ  วงษ์สลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงรณพร  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงรติวรรณ  ทองประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงรมิดา  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายรัฐนันท์  จันทะขึ้น
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์นอก
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงรัตติกาล  ล่องลอย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงลักษนันท์  ตองอ่อน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวรวสา  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวรวุฒิ  นิลคีรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงวรัชยา  นวลรักษา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายวรากร  โพธิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายวรากร  หวั่นท๊อก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์ประดับ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายวริชวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายวัชรากร  จันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงวันวิสา  แสงทวี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงวิชชุอร  ไชยารักษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายวิชญพงศ์  คัมภีระ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงวิชิตา  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงวิญาดา  บุญสายัง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงวิรัลยุพา  แส่วภูเขียว
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายเวทิศ  พันธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายศรราม  สูงใหญ่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงศศิกานต์  หาญจงโก
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 322 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายศักดา  ใต้ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงศิรัญญา  บัวมาตร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงศิริกัลยา  เพียเฮียง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายศิวกร  เฉลิมนาม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายสธน  สงวัฒน์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายสพลพงศ์  ชัยรักษา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงสรัสวดี  วี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงสริรรา  แก้วสอาด
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงสายเปล  ศรียัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายสิทธินนท์  ศิริสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสิริพร  เชื้อยา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายสุกฤษฏิ์  หลวงหล้า
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายสุขสรรค์  สุตตันติปิฎก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงสุธาสินี  สาดแล้น
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายสุธีมนต์  จิตรระเบียบ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงสุนิศา  โพธิสม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสุพิชชา  แจ้งดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นพิมาย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสุภัทรา  กอกัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสุรภา  จำปาเงิน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายเสฎฐพันธ์  สุทธิเสถียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงเสาวรส  อินทรโชติ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ยงยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงอจิรภาส์  จันทะเขต
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงอชิรยา  โพธิ์ไทร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายอชิรวิทย์  สุขจุล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายอดิเทพ  ไชยบำรุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายอธิโชค  นามเพราะ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงอนิศา  โพธิสม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายอภิญญา  เสนากร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุขันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยรา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 323 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอมลวรรณ  ปาละอุตม์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงอรรัมภา  คงยุทธ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายอราชิ  ต้นเกตุ
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายอริย์ธัช  วีระบรรลือโชติ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงอริศรา  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอาทิตญา  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงอาทิตญา  อุส่าห์ดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงอำไพศิริ  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงอิ่มวรรณ  เปลี่ยนชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงอุษณาวรรณ  โกมลวานิช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายเอกลักษณ์  สายคำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 324 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงกณณิชา  ซุง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายกนกกร  พวงมาลา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมสวัสดิ์มงคล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงกมลนันท์  ขวัญอยู่
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายกมลภพ  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วภิญโญ
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกรรณิกา  แอบอิง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายกฤษฏิ์เมธัส  มาลัยวงษ์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายกฤษดา  อินทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายก้องเกียรติ  ยศกลาง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทีใหญ่
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายการัณยภาส  มานะกุล
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงกุลภัสสร์  รอดเรือง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงเกวลิน  บุญขยาย
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงเกศศิริ  ทายศรี
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงแก้วกานดา  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายคมกริช  คงสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายจักรภพ  บุญแสง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงจิดาภา  บุญโต
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลานสันทัด
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายจิรวัฒน์  เกิดหลำ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงจิราพร  หนูสลุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายจิรายุ  เทพศิลป์วิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงจุฑามณี  ถาวรทัศน์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเย็น
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายฉัตรชัย  ด้วงพรม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงชฎาพร  งานสลุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงชนาภา  รัตนสิงห์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 325 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กหญิงชนาภา  สลุงอยู่
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายชยพล  สิทธิพูน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายชลสิทธิ์  เพ็งชาติ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
นางสาวชัญญานุช  ศรีวิไล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายชัยพัฒน์  แป้นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายโชติพัฒน์  ชยวัศชุติพงศ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงฌานิณี  เดชะมี
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงญาณภัทร  ถุงเงิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงญาณิศา  เสนนันตา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายฐิตินันท์  นัดหา
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัชชา  มณฑาศิริทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมเพชรเพ็ง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฐชยา  กระโจมแก้ว
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัฐญาดา  เส้นคราม
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พิมพ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มเมืองปัก
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรประทุม
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงณัฐนันท์  คัมภีระ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีคำแหง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงดรุวรรณ  เชียงวันนา
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายทรงพล  ช่างหล่อ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายทรงพล  พงษ์ประติยานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายทิวา  รื่นภาคราบ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนกร  ตันติไพจิตร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธนกฤต  เกิดแย้ม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธนโชติ  พันธุ์ลำเจียก
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธนดล  กลิ่นดอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงธนพร  ซ้ายศิริ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธนากร  จันทร์แตง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 332 ชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
นายธนากร  บัวสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธนาดุล  ซื่อกิจธนโภคิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขสิงห์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่อนฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงธันยาภรณ์  หยั่งถึง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงลพ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธิดารัตน์  ราญฎร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลายจุด
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธิติวุฒิ  คงสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
นางสาวธีร์จุฑา  เคียงธนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายนครพิงค์  ธนันชัย
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายนพดล  แก้วสาริกา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
นายนภทร  แสงขาว
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายนฤภัทร์  สลุงอยู่
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพญา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมเมือง
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนิชารัตน์  ใยเย็น
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายนิพนธ์  สอาดแท้
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงบุษราคัม  จันทะวงศ์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงปทิตตา  อุบลกิจ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงประภัสสร  นามขุนทด
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปราณปริยา  เชื่อมขุนทด
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงปรานต์ปรียา  ทาเทพ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายปริญญา  สิงห์แดง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายปรีชา  ยมาภัย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปรีญาฉัตร  จันทา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงปรียานันท์  ธรรมจันทร์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยาแสง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายปวริศ  ก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 333 ชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กชายปวริศ  สลุงโครพ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงปาลิตา  ปรางนอก
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงปุญญิศา  หน่อม๊อก
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงปุณณาสา  ทองธนาวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพรชนก  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายพรชนะ  คำกองแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพรไพลิน  แก่งกระโทก
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  วัยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพัชจิราภา  ฉายเนตร
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
นายพัชราภรณ์  ใจโปร่ง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
นางสาวพัฑฒิดา  เลิศจังหรัด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายพันธวัช  ตันตระกูล
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพาขวัญ  เหลืองโสภากร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุดดา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพินณารัตน์  จำปาทิพย์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฉัตรนรเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
นายพีรพงศ์  จันเทียน
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงเพชรลดา  เสือพิมพา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงเพชรัตน์  โกสุมพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงแพรวา  เพ็งชาติ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุดม
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงภัทราวดี  ภูทอง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุธรรม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงภีมพิชญา  ปัญญาจันทร์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายภูชิสะ  ตรงศิริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงมนฤทัย  ทองเย็น
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงมัณฑนา  วงศ์สังวาลย์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงมาลินี  กาวิละ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายเมธาวี  นาเมืองรักษ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 334 ชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กหญิงยุพารัตน์  พูนหลำ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายรชต  โตดีลัง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายรพี  มโนมัยงวงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงรัตติกาล  สรพินิจ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายรุจน์  วัชรประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงลดา  คำเมือง
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับศรี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงวรกานต์  อัมรามร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงวริศรา  สูงใหญ่
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงวัฒนศินี  สิบค้างพลู
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายวันปิยะ  ตะกรุดเดิม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงวิภาดา  นิลแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงวิภาวณีย์  มลิสา
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
นางสาววิรันยุพา  อาริยปัญญาสถาพร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงวิลาภา  ค้ำชู
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศรัญญา  เสนาะสลุง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิเสถียร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายสมบูรณ์  จ่างศรี
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายสัญญา  ลานสมบัตร
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสิรินภัส  เพชรสุข
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เฉลยพงษ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสุพิชญา  รองแหยม
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสุภัสสร  อินสอาด
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสุภาพร  บึ้งสลุง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงสุวพัชร  ดีเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสุวิชาดา  ทามี
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 335 ชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงอภัสรา  ผาสุริวงศ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายอมรกานต์  ชูวิชัย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำเตือนใจ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายอรเมธ  เคียงธนสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอรอนงค์  สร้อยเกลียว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอริศรา  บุญอิน
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงอารยา  ชุบช่วย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายอิทธิพันธ์  มีสุข
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  มีฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 411 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กหญิงกชกร  ศิริสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงกณิศ  โพธิ์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงกติกาญจน์  ช่วยชาติ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกนกพร  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายกนกภพ  กล้าพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกนกภรณ์  โยธาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงกนกวรรณ  จานุกูล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกมลวรรณ  จานุกูล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกรกนก  เสือโค้ง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงกรณิศ  สมวงค์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงกรรณิการ์  มีพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์นพ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายกฤตานนท์  ศรีภูน้อย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกฤติมา  เทพอาษา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายกฤษฎา  กระปุกนาค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายกฤษฎา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายกฤษฎา  เชื้อคำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายกฤษฎี  คตน่วม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงกวินตา  รอดลันดา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายกวินภพ  สุทธินา
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายกวีวัฒน์  นิลละออ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีสลุง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงกัญญภัค  ยุดพวก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลใจตา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงกันตพร  สีสุก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงกัลยา  คันธะระ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงกัลยากร  เนตรนิรมล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงกานต์สิรี  ทรัพย์สายทอง
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงกิตต์วดี  กอกัน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายกิตติกวิน  อ้นทา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 412 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กชายกิตติชัย  จันทร์คล้อย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายกิตติภูมิ  ทนงนวล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงกิตติ์ลภัส  สยามรัฐ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายกิตติวินท์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงกิตยากร  กุลอำพล
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงกุลธิดา  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงกุลภรณ์  สอาด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงเกณิกา  ส.สุวรรณี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงเกศรา  ไกรสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงเกษราพร  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงแก้วนภา  หินซุย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงโกลัญญา  เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายไกรราช  แสงใหญ่
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงขวัญสิรดา  แก้วมน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงขัตติญา  แจ้งมรคา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงจริยาพร  สินาวิสาน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายจักรภัทร  ไป๋สกุล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงจิดาภา  จิ๋วอยู่
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงจิดาภา  บุตรแสน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงจิรฐิดา  นกกาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายจิรภัทร  อู่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายจิรภาส  พระภายครบุรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายจิรยุทธ  หนูยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินลอย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงจิรัชยา  ฉ่ำสดใส
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงจิราพัชร  พงษเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงจิราพัชร  สลุงใหญ่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายจิรายุ  ศรีม่วง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงจีรนันท์  สงวนปานทรัพย์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงเจนนิภา  ล่ำสัน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 413 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กหญิงชญาดา  ปรางค์สันติกุล
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงชญาดา  แสงวิมาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงชณัฐธิศร  จันทร์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายชนกันต์  สัตตะบุตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์เงิน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายชนพงษ์  มีสินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายชนันธร  ทุมทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายชนาณัติ  ทารัตน์สอน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชนิศา  กล้วยดี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงชมพูนุช  มั่นฤกษ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงชมพูนุช  สัญจร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายชยณัฐ  อำลา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงชรินรัตน์  กระต่ายจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชลวษา  แสงเงิน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายชลสิทธิ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายชลสิทธิ์  นาคเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายชวกร  จันทร์ทองใส
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงชาลิสา  พรหมวิหาร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงโชติกา  โชติสม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงโชติญามณฑน์  ทนลาน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายญาณพัฒน์  เอื้อวัฒนานุกูล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงญาณภัทร  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงญาณิศา  กุลเมือง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงฐิญาภัช  สุดสิน
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสมนิตย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงณธิดา  ทองรูปพรรณ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณปภัช  ม่วงแพร
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงณภัทร  คุ้มบัว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายณภัทร  แสงมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงณหทัย  กองทอง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 415 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กหญิงณัชฐานันตร์  เพ็งสลุง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายณัชพล  ขาวสังข์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่เกษม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นวลสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายณัฏฐพล  นุชรักษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายณัฐชนน  จิตรา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงณัฐธมลวรรณ  ขจิตเพชร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงณัฐธิตา  คำวิชิต
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณัฐนรี  สุดพูล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงณัฐนันท์  เหลืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงณัฐนิชา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายณัฐพงศ์  สะแก
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงณัฐพร  สีชมภู
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายณัฐพัชร์  ชื่นสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายณัฐพัฒน์  พูลมี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณัฐรัตน์  อโนดาษ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณัฐริการ์  ลีเลิศ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายณัฐวรรธน์  คัมภิรานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณัฐวิภา  จุ้ยช่วย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณัฐวิภา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณิชานาฏ  ตันทะตุ่น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณิชาภรณ์  สำเริง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงเดือนนภา  ผิวบาง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงตันหยง  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายทศพล  รัตนพลที
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงทองสุข  วิลาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงทอฝัน  ศรธรรม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงทัศนพรรณ  สอนมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงทามิกา  ขุนอินทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงทิฐินันท์  กลิ่นสีสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 416 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  โพธิ์สม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงธณัฐฐา  บุญเล็ก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายธนกร  กลิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายธนกฤต  สัมปะติจฉามิ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายธนกฤต  เสือเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายธนดล  เรือนอินทร์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายธนพงศ์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงธนพร  คล้ายกราน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายธนภัทร  ไชยโยกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายธนภัทร  ทัพวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายธนภัทร  ท่านมุข
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายธนภัธร์  ประทีปแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายธนวรรษ  สุขใจ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายธนวัฒน์  ภู่เสภา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงธนัชชา  เคียนทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงธนัชชา  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงธนัชชา  ภาคมณี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงธนัญญา  คำสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายธนากร  ชวดสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายธนายุต  ว่องอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงธนิดา  แผงดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายธนิสร  มะลิลา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงธมนวรรณ  พุดศรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำวิชิต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วเปี้ย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายธวัชชัย  เผ่าอินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงธัญชนก  ชาวแสน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองหิรัญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงธันยธรณ์  แก่นวงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายธาณุทัต  สุระแสง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงธิดารัตน์  คุยนา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายธีร์กวิน  ระทวย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 421 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กชายธีรดนย์  ด้วงสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายธีรเดช  แก้วโสด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายธีรเทพ  จันทร์เดช
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายธีรพงศ์  เล็กภักดี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายธีรภัทร  กิจเชิดชู
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พรหม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายธีรวัฒน์  สังคหัตถากร
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธีรวีร์  เลิศวิไลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายธีรัตน์  เซียะสกุล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายนนทพัทธ์  ขันซ้าย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายนพดล  โมรีวัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงนพวรรณ  ปั้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายนภดล  เหมพิจิตร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงนภสร  นิมาลา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงนภัสสร  ซาสิโย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงนภัสสร  สังห์ทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงนภัสสร  สาหร่าย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงนภาพร  พุฒหอม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายนรากร  สุขสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายนริศ  กิตติศัพท์ขจร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงนริศรา  พ่วงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายนฤทัย  คำเสนา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายนฤภัทร์  พิมพล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายนัทธวัฒน์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมภู
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายนันทวุฒิ  ช่วยสัตว์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงนันทิชา  ยามะโนพาด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงนันธิชา  บุญมานำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงนารา  นรายศ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงนิตติญา  มหึมา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงนิตราภรณ์  อ่อนน้อมดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายนิติพงศ์  เห็มจัตุลัด
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กชายนิธิภัทร  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงนิพาดา  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงนิวารินทร์  พวงวงษา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงนุชจริน  ชูชาติ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายเนติวงค์  ชาวห้วยหมาก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายบัญชาการ  ภูชมชื่น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงบุญญาภา  บุญดีชยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายบุรพล  ปิตานา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงบุษราคัม  ปัญญาคม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงเบญจมาศ  ติณเวช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายปฎิพล  โภคี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายปฏิพัทธิ์  พัฒเสน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายปฐมพงษ์  คงเจริญถิ่น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงปณิตา  จันทร์มะณี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงปนิดา  จันทร์เตมี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงปนิตา  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงปภาพร  พันนุด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงปรวรรณ  รัมมะสาร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงปรายฝน  โลหะเวช
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงปริยฉัตร  ฉ่ำแสง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายปวีกรณ์  สลุงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชนไธสง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  จินาเขียว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายปวีพงษ์  พึ่งโพธิ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงปัญญรัตน์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงปาณรวินทร์  สุขใจ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงปานชีวา  เจริญสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงปานตะวัน  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายปารณัท  ศรีใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงปาลิดา  กมลธรรมธาดา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปิ่นธีรา  ยิ้มใหญ่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรนิน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงปิยภรณ์  กลมมาลี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 423 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงปิยะธิดา  มีพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายปิยะรมณ์  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายปิยังกูร  ยิ้มสบาย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงปิยาอร  พิมพา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงปียดา  กองถึก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงปุญญาพร  ปิ่นทองคำ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงปุญยภา  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงปุณยาพร  ทองกุม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายปุณวิช  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายปุระชัย  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์สุข
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงเปมิกา  แสงม่วง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายพงศกร  คงคามี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายพงศกร  ศรีสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพจณิชา  สกุลเพชร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายพชร  แก่นสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพชรพร  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพรชนก  น้อมบุญญา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายพรพิทักษ์  หลวงเขียว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขดา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงพรรณปพร  แสงนก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพรรธ์วิภา  โตสกุล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สงวน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายพศวีร์  คล้ายจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายพศิน  กลิ่นธูปหอม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพสริญา  วรปัญญา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพอเพียง  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพัชรพร  จาริกานันท์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงพัชรภรณ์  วรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ขาวเขมร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายพัทธดลย์  สุ่มสา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายพิชชากร  จันทร์ทองใส
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพิชชาพร  ดิษฐ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 425 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กหญิงพิชชาพร  บุญมารักษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพิชชาพร  มีดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงพิชชาภา  นวลสลุง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงพิชญาภา  ภักดิ์กำเลา
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ครายานนท์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายพิเชษฐพงษ์  ไตรณรงค์
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายพิพัฒน์ชัย  กล่อมทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตวิกรม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บูชา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์จันทร์นา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิตวิกรม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพิมพร  อ่อนสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพิมพิกา  ทานมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงพิยะดา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายพีรณัฐ  คมฆ้อง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายพีรดนย์  จำมั่น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายพีรวิชญ์  ตั้งสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงเพ็ชร์ไทย  ดวงเกิด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงแพนเค้ก  อินทรสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงฟ้าใส  มิตรเมือง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงภคนันท์  เภาอ่อน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงภทรภรณ์  สลุงใหญ่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายภวัต  สีเอง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงภัครดา  อร่ามพงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงภัทรตราพร  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงภัทรภร  แววสว่าง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงภัทราพร  นันทวดีพิศาล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายภาคภูมิ  สินมา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงภาชินี  ใหญ่พงษื
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงภาณรินทร์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายภาธร  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายภูธเนศ  อันธพันธ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงภูริชญาย์  ผาผาย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 426 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
758
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ยางหงษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงมณฑิตา  หลวงภิเภก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงมณีทิพย์  มีทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงมณีนุช  จันก้อน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงมนต์นภา  วงกฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงมนัสนันท์  สว่าง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงมนัสนันท์  สะแก
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงมาฆมาส  มะลิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงมิฌานนท์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายเมธัส  เงินอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงเมลีน่า  ชูมันน์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงเมวิกา  สารีทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงยุวดี  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายรตน  ผดุงพันธ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงรมิตา  กันแต่ง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงรวีประภา  เงินอุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงรสิตา  ทองอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายระพีวิทย์  เงินศิริ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงรักษิตา  โอวาช
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายราเมนทร์  นรายศ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงรุ้งดาว  ชุ่มสโมสร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายรุ่งธิเบศ  วงษ์รุ่ง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงรุ่งนรี  ทองทา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงรุจิรดา  ผลฉาย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงลลิตา  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายลักชิกา  ราษฎร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงลักษณารีย์  ทองคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายวงศกร  พันสุมาต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายวงศธร  บุญแช่มชู
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงวชิรพรรณ  สมตัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายวชิรวิทย์  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงวธิดา  พิมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวนัสสนัน  กุตัน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงวนิดา  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 431 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กหญิงวรกาญน์  ติระกาล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงวรนิษฐา  ปิ่นเอก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงวรพิชชา  สุวรรณ์โณ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายวรภัทร  ทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงวรรณกานต์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงวรรณนิสา  หยั่งถึง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงวรรณภา  ไกรยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงวรรณภา  ราชานาค
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างเผือก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงวรัญญา  ชอบคุย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงวรารัตน์  ท้าวศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงวราศิณี  ท้าวดี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายวริทธิ์ธร  สุริยา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงวริยา  แก้วโท
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงวริษฐา  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงวศินี  กริมรัมย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงวศินี  พรมบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายวัชรากร  ราญฎร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงวันฑณี  มั่นพรม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงวันทา  เย็นจิต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงวันวิสาข์  เกตุงาม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงวาเศรษฐี  โนนดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงวาสนา  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงวาสิฏฐี  จันทร์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายวิชญ์พล  จำมั่น
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงวิชญาดา  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงวิภา  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์ษาชัย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงวิภาวนี  ชมนัด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พุทธิมา
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงวิไลพร  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 432 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์บุญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สายยศ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายวิศรุต  สีรักสา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายวุฒิชัย  กระแสทิพย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายศตวรรษ  พูนหลำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายศตายุ  แย้มขมัง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายศรราม  -
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงศรัณรัชต์  บุญเกษม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายศรีปราชญ์  ทองเพียร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงศศิภา  เชื้อนุ่น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงศศิภา  เหมือนเมือง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงศศิวิมล  ปานเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายศักดา  วิสาขะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงศิรดา  สมจิตต์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายศิรพงศ์  ฉลาดคิด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายศิระวัฒน์  หนูสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงศิริณภากรณ์  ยืนชีวิต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงศิรินันท์  ล้อมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงศิริยากรณ์  จันทร์สารี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  วนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างจวง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายศิลายุ  พันธุ์บุญ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายศิวกร  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายศุภกร  ทองย้อย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายศุภกฤต  วงษ์แพทย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายศุภณัฐ  จำเริญรื่น
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายศุภณัฐ  ทองคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายศุภวิชญ์  ใจเบิกบาน
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไพรเอนก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงศุภิสรา  มนูชยพงษ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 433 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
เด็กหญิงศุภิสรา  ราชวงค์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายสถาพร  ถาวรทัศน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายสมิทธิ์  ลาวงษ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายสรยุทธ  ขุนสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายสรวิชญ์  คล้อยนาค
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายสราวุธ  กันไส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายสวรินทร์  ศรีบำรุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายสัณฐิติ  ตองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  แสนเมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายสันติ  ขาวโชติ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงสายธารณ์  พรมทัต
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงสาริศา  พรหมภักดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงสาวิตรี  ขันธ์ดี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงสาวิตรี  สมไชย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายสิทธิชัย  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายสิรภพ  โคตรวงค์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงสิรินาถ  สือพัฒธิมา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงสิริภัทร  เสร็จกิจ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงสิริยากร  หนูชัย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงสุกัญญา  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
นายสุกัญญา  อรุณเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสุณิชา  ราชวงษ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสุทธิตา  พรประดับ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงสุธัศนีย์  ควรสมคบ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ้วนศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงสุธาสิณี  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วิสาขะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงสุพรรษา  ควรสมคบ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายสุพัฒน์  ขำขัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงสุพัตรา  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญกล่ำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 435 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
898
เด็กหญิงสุภัค  วงษ์นิ่ม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงสุภัคชาดา  สว่างใจ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงสุภาพร  นาคตระกูล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงสุมณฑา  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายสุรเชษฐ์  เข็มวงศ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายสุรธัช  คนมั่น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงสุรัตน์ติกาล  ดวงกันยา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิมพ์สอน
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงอชิรญา  จันสุริย์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงอชิรญาณ์  คำบุดษิ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายอชิรวิทย์  พานพบ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายอเณชา  วีระสัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงอโณทัย  ศรนารายณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงอธิชา  ท้วมทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงอนัญญา  ราษี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงอนัญญา  หาลาภ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงอนัญพร  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอนันญา  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงอนันตญา  เอี่ยมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงอนันตา  สว่างแสงเงิน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอนันยา  เงินสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายอนุมัติ  เปนะนาม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายอนุวัตร  ทำกินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงอภิชยา  อรรถจิตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายอภิชาต  ราชสีห์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายอภิลักษณ์  คล้ายวิเชียร
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายอภิวัฒน์  เรือนปัญญา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายอภิสร  บุญเทียม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นแหลม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงอภิสรา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายอภิสิทธิ์  คล้ายวิเชียร
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายอภิสิทธิ์  ช้างเหล็ก
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 436 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
933
เด็กหญิงอมลวรรณ  ขันโสดา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงอมลวรรณ  วัชรพันธ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงอรจิรา  จันขาว
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงอรจิรา  อ่วมภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงอรญา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงอรพรรณ  ทองกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงอรยา  นิลคช
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายอรรถพล  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงอรสา  นาคเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงอรสา  องอาจ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงอรัญญา  ต่ายสิน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายอรัญรักษ์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงอริสรา  ดงหลง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงอสมาภรณ์  หารสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงอัจจิมา  จันทร์เผือก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงอัญชลี  เย็นดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงอัญชิสา  เปรมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงอัญญาณีย์  เปกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงอัญทิตา  โพธิ์สนธ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สร้อยสง่า
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงอันนา  พิศนาวงค์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายอัศวโยธิน  กลิ่นอุบล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายอัษฎาวุธ  เดินสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายอาคเนย์  เต้นรัมย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายอาณัส  เจ๊ะหมัด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงอาทิตญา  กำจัดภัย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายอาทิตย์  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายอานัส  สะแลแม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงอาพัฒชลี  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงอำภา  โสคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงไอยลดา  ส่วนเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงไอสวรรยา  สุระไกร
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์