ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 311 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
4
เด็กชายกภินันท์  วิรานิติธาดา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกนก  นะถา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤตติญาภรณ์  ทองอ้วน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภาส  ฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤติยา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกสิณา  มนูชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายก้องภพ  จั่นนุช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ควรชม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญฐณา  วุฒไพศาล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกันต์  วงษ์เรือง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ศิริมากร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกิตติวรา  มุกดารา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
16
เด็กชายกิติพัฒน์  วงสุรินธนวัชร์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกิติยา  ใบบัว
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกวลิน  ดอกสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเขมรัตน์  คันศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจรรยพรรณ  แสงคล้องคล้อย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิณณพัต  บรรจบรอบ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิดาภา  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิราพัชร  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิราภรณ์  จีบดำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
28
เด็กชายจีระพงษ์  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ์พุทธะเลิศพงศ์
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวสลุง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสว่าง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเจริญรัตน์  โกศล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฉัตรติกาญ  มีเคราะห์ดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุดการุณ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชณัฐธิดา  เรือนดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 312 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชณิกาณต์  จันทร์เดช
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนองบัว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนัญชิตา  เปป้อม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชนิกานต์  เพิ่มบุญ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนิดาภา  ขจรมณี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนิตา  มิ่งนุกูล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชนิสรา  ศรีกุญชร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีกำภา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชัญญาภรณ์  งามเลิศ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงโชติกา  ตระกูลธัญปภา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงญาณภัทร  ทันประโยชน์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงญาณิดา  โพธิ์วิฑูร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงฐปนัท  เนียมคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
52
เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีวงค์ษา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฐิญาดา  อยู่รอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐิตาภา  งามขำ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐิติกานต์  ลอยเวียงคำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
56
เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณกัญญา  พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
58
เด็กชายณภัทร  แก้วเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
59
เด็กชายณภัทร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายณวพล  เถื่อนสท้าน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฎฐศักย์  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  บุญราศรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จั่นรักษ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐชนน  กำแหงหาญ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐชนนท์  แจ้งจิตต์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐชา  จอมจตุรัส
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คุ้มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  กลิ่นลอย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตประหยัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์งาม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 313 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐพณณกร  นุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  ศรเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
74
เด็กชายณัฐวัฒน์  เกียรติขจรสกุล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัตชา  อดสี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
76
เด็กชายณัทธีร์  หารชุมพล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
77
เด็กชายดรัณ  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
78
เด็กชายเดชสิทธิ์  อินชูรัญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
79
เด็กชายไตรภพ  ค้าโค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
80
เด็กชายทวีศักดิ์  เฉลยศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงทักษพร  แจ้งจีน
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
82
เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
83
เด็กชายธนกฤต  สอนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
84
เด็กชายธนภัทร์  เกตุพูนทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
85
เด็กชายธนเมศฐ์  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายธนวินท์  ทิมเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
87
เด็กชายธนะกฤษฏิ์  โอภาสศิริวัชร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
88
เด็กชายธนาธิป  งิ้วฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนารัตน์  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายธราดล  วงษ์ทน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศวตพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธัญวี  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธิดาพร  จงสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
95
เด็กชายธีรเดช  ยิ้มไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
96
เด็กชายธีรวิทย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
97
เด็กชายนครินทร์  กันสลุง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงเข็มแดง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงน้องนภัส  กิฬาชัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
100
เด็กชายนันทพันธ์  สนทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนารินทร์  ยศธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
102
เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนิภาวรรณ  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเพียน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลหญ้าแพรก
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 314 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงบุญญภาส  สถิตยชน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงบุณยานุช  วิโมกเจริญ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายบูรพา  กองสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายปฏิพัทธ์  ทอมสัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปนิชดา  นวมลพจน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
112
เด็กชายปภังกร  นุ่มดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินธุพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
114
เด็กชายปรเมศ  ชาลี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
115
เด็กชายประกฤษฎิ์  วงษ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปราณปรียา  กางสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปรารถนา  เงินสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปริณลดา  บุญชู
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปรียาภัทร  หาทางลาน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ภูนบผา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายปัญจพล  เลดา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายปัณณภัทร  สีดำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปิยนันทร์  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปิยารมย์  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงเปรมศิริ  จินดา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
129
เด็กชายพงศ์ทัต  แก้วปนทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
130
เด็กชายพงศธร  วิริยะเกษม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
131
เด็กชายพงษ์เพชร  แก้วดวงดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทนต์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพรพิมล  บุญราศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพรรณภัทร  แสนช่าง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพฤทธิพร  คิดดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพศิกา  ตโมพุทศิริ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤทธิผล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลายน้ำเงิน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ลายน้ำเงิน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 315 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพันธ์พิทักษ์  พวงบานชื่น
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพิชชาพร  สินเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
143
เด็กชายพิชยะ  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
144
เด็กชายพิชัยยุทธ  ดีขาว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงตาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
146
เด็กชายพิตรพิบูล  ทองคำน้อย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  ยงยืน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพิพิชญา  วิไลเลิศ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภู่เงินงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โสทรอุดมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพิรดาณี  เต็มเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามเลิศชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
154
เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
155
เด็กชายพีรพล  ทีจันทึก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
156
เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
157
เด็กชายพุฒิพงศ์  เขียวนอก
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพุฒิพร  คงสุจริต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
159
เด็กชายพุทธิดิษฐ์  จุนทการ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงฟ้าใหม่  เทียมนู
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงภธิดาพร  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงภัชจิราณ์  คำลาย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภัทรกร  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงภัทรจาริน  เนียมอ่อน
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
คณิตประถม
167
เด็กชายภัทรพล  ทับสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
168
เด็กชายภัทรวรรธน์  เจริญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไสย์คล้าย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
170
เด็กชายภาณวัฒ  คำทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
171
เด็กชายภาณุพงศ์  ปงกันทา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงภาวดี  สินขุนทด
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงภิญดา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
174
เด็กชายภูมิธนาศิต  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
175
เด็กชายภูริณัฐ  กำลังรัมย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 321 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงภูษณิศา  ศักดิ์การินทร์กุล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองเนตร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญเกตุ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงมานิตา  วงค์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงเมธาวี  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
182
เด็กชายยุทธการ  จันคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงโยษิตา  ใจมา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
184
เด็กชายรณกฤฒ  วงษ์สลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงรณพร  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงรติวรรณ  ทองประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงรมิดา  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
188
เด็กชายรัฐนันท์  จันทะขึ้น
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
189
เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์นอก
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงรัตติกาล  ล่องลอย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงลักษนันท์  ตองอ่อน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงวรวสา  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
194
เด็กชายวรวุฒิ  นิลคีรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวรัชยา  นวลรักษา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
196
เด็กชายวรากร  โพธิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายวรากร  หวั่นท๊อก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์ประดับ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
199
เด็กชายวริชวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
200
เด็กชายวัชรากร  จันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงวันวิสา  แสงทวี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงวิชชุอร  ไชยารักษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
203
เด็กชายวิชญพงศ์  คัมภีระ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงวิชิตา  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงวิญาดา  บุญสายัง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงวิรัลยุพา  แส่วภูเขียว
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
207
เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
208
เด็กชายเวทิศ  พันธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
209
เด็กชายศรราม  สูงใหญ่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงศศิกานต์  หาญจงโก
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 322 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายศักดา  ใต้ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
212
เด็กหญิงศิรัญญา  บัวมาตร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงศิริกัลยา  เพียเฮียง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
214
เด็กชายศิวกร  เฉลิมนาม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
215
เด็กชายสธน  สงวัฒน์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
216
เด็กชายสพลพงศ์  ชัยรักษา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสรัสวดี  วี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสริรรา  แก้วสอาด
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงสายเปล  ศรียัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
222
เด็กชายสิทธินนท์  ศิริสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสิริพร  เชื้อยา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
224
เด็กชายสุกฤษฏิ์  หลวงหล้า
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
225
เด็กชายสุขสรรค์  สุตตันติปิฎก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสุธาสินี  สาดแล้น
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายสุธีมนต์  จิตรระเบียบ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงสุนิศา  โพธิสม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสุพิชชา  แจ้งดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นพิมาย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงสุภัทรา  กอกัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงสุรภา  จำปาเงิน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
233
เด็กชายเสฎฐพันธ์  สุทธิเสถียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงเสาวรส  อินทรโชติ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ยงยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
236
เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอจิรภาส์  จันทะเขต
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอชิรยา  โพธิ์ไทร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
239
เด็กชายอชิรวิทย์  สุขจุล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
240
เด็กชายอดิเทพ  ไชยบำรุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
241
เด็กชายอธิโชค  นามเพราะ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงอนิศา  โพธิสม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
243
เด็กชายอภิญญา  เสนากร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
244
เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุขันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
245
เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยรา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 323 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอมลวรรณ  ปาละอุตม์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงอรรัมภา  คงยุทธ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
248
เด็กชายอราชิ  ต้นเกตุ
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
คณิตประถม
249
เด็กชายอริย์ธัช  วีระบรรลือโชติ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงอริศรา  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงอาทิตญา  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงอาทิตญา  อุส่าห์ดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงอำไพศิริ  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงอิ่มวรรณ  เปลี่ยนชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงอุษณาวรรณ  โกมลวานิช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
256
เด็กชายเอกลักษณ์  สายคำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 324 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงกณณิชา  ซุง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายกนกกร  พวงมาลา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมสวัสดิ์มงคล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงกมลนันท์  ขวัญอยู่
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายกมลภพ  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วภิญโญ
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงกรรณิกา  แอบอิง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายกฤษฏิ์เมธัส  มาลัยวงษ์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายกฤษดา  อินทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายก้องเกียรติ  ยศกลาง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทีใหญ่
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายการัณยภาส  มานะกุล
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงกุลภัสสร์  รอดเรือง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงเกวลิน  บุญขยาย
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงเกศศิริ  ทายศรี
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงแก้วกานดา  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายคมกริช  คงสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายจักรภพ  บุญแสง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงจิดาภา  บุญโต
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลานสันทัด
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายจิรวัฒน์  เกิดหลำ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงจิราพร  หนูสลุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายจิรายุ  เทพศิลป์วิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงจุฑามณี  ถาวรทัศน์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเย็น
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายฉัตรชัย  ด้วงพรม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงชฎาพร  งานสลุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงชนาภา  รัตนสิงห์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 325 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กหญิงชนาภา  สลุงอยู่
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายชยพล  สิทธิพูน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายชลสิทธิ์  เพ็งชาติ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
295
นางสาวชัญญานุช  ศรีวิไล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายชัยพัฒน์  แป้นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายโชติพัฒน์  ชยวัศชุติพงศ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงฌานิณี  เดชะมี
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงญาณภัทร  ถุงเงิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงญาณิศา  เสนนันตา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายฐิตินันท์  นัดหา
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัชชา  มณฑาศิริทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมเพชรเพ็ง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐชยา  กระโจมแก้ว
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฐญาดา  เส้นคราม
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พิมพ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มเมืองปัก
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรประทุม
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐนันท์  คัมภีระ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีคำแหง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงดรุวรรณ  เชียงวันนา
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายทรงพล  ช่างหล่อ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายทรงพล  พงษ์ประติยานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายทิวา  รื่นภาคราบ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายธนกร  ตันติไพจิตร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธนกฤต  เกิดแย้ม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายธนโชติ  พันธุ์ลำเจียก
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธนดล  กลิ่นดอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงธนพร  ซ้ายศิริ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธนากร  จันทร์แตง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 332 ชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
นายธนากร  บัวสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธนาดุล  ซื่อกิจธนโภคิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขสิงห์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่อนฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงธันยาภรณ์  หยั่งถึง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงลพ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงธิดารัตน์  ราญฎร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลายจุด
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายธิติวุฒิ  คงสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
338
นางสาวธีร์จุฑา  เคียงธนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายนครพิงค์  ธนันชัย
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายนพดล  แก้วสาริกา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
341
นายนภทร  แสงขาว
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายนฤภัทร์  สลุงอยู่
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพญา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมเมือง
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงนิชารัตน์  ใยเย็น
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายนิพนธ์  สอาดแท้
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงบุษราคัม  จันทะวงศ์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงปทิตตา  อุบลกิจ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงประภัสสร  นามขุนทด
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงปราณปริยา  เชื่อมขุนทด
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงปรานต์ปรียา  ทาเทพ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายปริญญา  สิงห์แดง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายปรีชา  ยมาภัย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงปรีญาฉัตร  จันทา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงปรียานันท์  ธรรมจันทร์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยาแสง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายปวริศ  ก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 333 ชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กชายปวริศ  สลุงโครพ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงปาลิตา  ปรางนอก
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงปุญญิศา  หน่อม๊อก
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงปุณณาสา  ทองธนาวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงพรชนก  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายพรชนะ  คำกองแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงพรไพลิน  แก่งกระโทก
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  วัยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงพัชจิราภา  ฉายเนตร
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
372
นายพัชราภรณ์  ใจโปร่ง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
373
นางสาวพัฑฒิดา  เลิศจังหรัด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายพันธวัช  ตันตระกูล
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงพาขวัญ  เหลืองโสภากร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุดดา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงพินณารัตน์  จำปาทิพย์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฉัตรนรเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
379
นายพีรพงศ์  จันเทียน
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงเพชรลดา  เสือพิมพา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงเพชรัตน์  โกสุมพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงแพรวา  เพ็งชาติ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุดม
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงภัทราวดี  ภูทอง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุธรรม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงภีมพิชญา  ปัญญาจันทร์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายภูชิสะ  ตรงศิริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงมนฤทัย  ทองเย็น
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงมัณฑนา  วงศ์สังวาลย์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงมาลินี  กาวิละ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายเมธาวี  นาเมืองรักษ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 334 ชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กหญิงยุพารัตน์  พูนหลำ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายรชต  โตดีลัง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายรพี  มโนมัยงวงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงรัตติกาล  สรพินิจ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายรุจน์  วัชรประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงลดา  คำเมือง
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับศรี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงวรกานต์  อัมรามร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงวริศรา  สูงใหญ่
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงวัฒนศินี  สิบค้างพลู
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายวันปิยะ  ตะกรุดเดิม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงวิภาดา  นิลแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงวิภาวณีย์  มลิสา
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
413
นางสาววิรันยุพา  อาริยปัญญาสถาพร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงวิลาภา  ค้ำชู
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงศรัญญา  เสนาะสลุง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิเสถียร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายสมบูรณ์  จ่างศรี
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายสัญญา  ลานสมบัตร
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงสิรินภัส  เพชรสุข
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เฉลยพงษ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงสุพิชญา  รองแหยม
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงสุภัสสร  อินสอาด
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงสุภาพร  บึ้งสลุง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงสุวพัชร  ดีเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงสุวิชาดา  ทามี
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 335 ชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงอภัสรา  ผาสุริวงศ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายอมรกานต์  ชูวิชัย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำเตือนใจ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายอรเมธ  เคียงธนสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงอรอนงค์  สร้อยเกลียว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงอริศรา  บุญอิน
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงอารยา  ชุบช่วย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายอิทธิพันธ์  มีสุข
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  มีฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 411 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กหญิงกชกร  ศิริสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงกณิศ  โพธิ์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกติกาญจน์  ช่วยชาติ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกนกพร  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กชายกนกภพ  กล้าพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกนกภรณ์  โยธาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกนกวรรณ  จานุกูล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงกมลวรรณ  จานุกูล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงกรกนก  เสือโค้ง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกรณิศ  สมวงค์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกรรณิการ์  มีพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์นพ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กชายกฤตานนท์  ศรีภูน้อย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกฤติมา  เทพอาษา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายกฤษฎา  กระปุกนาค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายกฤษฎา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
461
เด็กชายกฤษฎา  เชื้อคำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายกฤษฎี  คตน่วม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกวินตา  รอดลันดา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
464
เด็กชายกวินภพ  สุทธินา
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายกวีวัฒน์  นิลละออ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีสลุง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกัญญภัค  ยุดพวก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลใจตา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกันตพร  สีสุก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงกัลยา  คันธะระ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกัลยากร  เนตรนิรมล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกานต์สิรี  ทรัพย์สายทอง
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกิตต์วดี  กอกัน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายกิตติกวิน  อ้นทา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 412 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กชายกิตติชัย  จันทร์คล้อย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
479
เด็กชายกิตติภูมิ  ทนงนวล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงกิตติ์ลภัส  สยามรัฐ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
481
เด็กชายกิตติวินท์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงกิตยากร  กุลอำพล
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงกุลธิดา  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงกุลภรณ์  สอาด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงเกณิกา  ส.สุวรรณี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงเกศรา  ไกรสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงเกษราพร  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงแก้วนภา  หินซุย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงโกลัญญา  เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายไกรราช  แสงใหญ่
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงขวัญสิรดา  แก้วมน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงขัตติญา  แจ้งมรคา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงจริยาพร  สินาวิสาน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กชายจักรภัทร  ไป๋สกุล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงจิดาภา  จิ๋วอยู่
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงจิดาภา  บุตรแสน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงจิรฐิดา  นกกาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายจิรภัทร  อู่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายจิรภาส  พระภายครบุรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายจิรยุทธ  หนูยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
504
เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินลอย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงจิรัชยา  ฉ่ำสดใส
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงจิราพัชร  พงษเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงจิราพัชร  สลุงใหญ่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
509
เด็กชายจิรายุ  ศรีม่วง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงจีรนันท์  สงวนปานทรัพย์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงเจนนิภา  ล่ำสัน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 413 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กหญิงชญาดา  ปรางค์สันติกุล
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงชญาดา  แสงวิมาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงชณัฐธิศร  จันทร์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายชนกันต์  สัตตะบุตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์เงิน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กชายชนพงษ์  มีสินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
519
เด็กชายชนันธร  ทุมทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายชนาณัติ  ทารัตน์สอน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงชนิศา  กล้วยดี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงชมพูนุช  มั่นฤกษ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงชมพูนุช  สัญจร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายชยณัฐ  อำลา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงชรินรัตน์  กระต่ายจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงชลวษา  แสงเงิน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายชลสิทธิ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายชลสิทธิ์  นาคเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายชวกร  จันทร์ทองใส
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงชาลิสา  พรหมวิหาร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
534
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงโชติกา  โชติสม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงโชติญามณฑน์  ทนลาน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายญาณพัฒน์  เอื้อวัฒนานุกูล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงญาณภัทร  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงญาณิศา  กุลเมือง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงฐิญาภัช  สุดสิน
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสมนิตย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงณธิดา  ทองรูปพรรณ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงณปภัช  ม่วงแพร
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงณภัทร  คุ้มบัว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
546
เด็กชายณภัทร  แสงมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงณหทัย  กองทอง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 415 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กหญิงณัชฐานันตร์  เพ็งสลุง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายณัชพล  ขาวสังข์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่เกษม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นวลสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายณัฏฐพล  นุชรักษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายณัฐชนน  จิตรา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงณัฐธมลวรรณ  ขจิตเพชร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงณัฐธิตา  คำวิชิต
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงณัฐนรี  สุดพูล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงณัฐนันท์  เหลืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงณัฐนิชา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายณัฐพงศ์  สะแก
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงณัฐพร  สีชมภู
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายณัฐพัชร์  ชื่นสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
564
เด็กชายณัฐพัฒน์  พูลมี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงณัฐรัตน์  อโนดาษ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณัฐริการ์  ลีเลิศ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายณัฐวรรธน์  คัมภิรานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงณัฐวิภา  จุ้ยช่วย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณัฐวิภา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงณิชานาฏ  ตันทะตุ่น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณิชาภรณ์  สำเริง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงเดือนนภา  ผิวบาง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงตันหยง  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายทศพล  รัตนพลที
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงทองสุข  วิลาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงทอฝัน  ศรธรรม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงทัศนพรรณ  สอนมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงทามิกา  ขุนอินทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงทิฐินันท์  กลิ่นสีสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 416 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  โพธิ์สม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงธณัฐฐา  บุญเล็ก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายธนกร  กลิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
586
เด็กชายธนกฤต  สัมปะติจฉามิ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
587
เด็กชายธนกฤต  เสือเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
588
เด็กชายธนดล  เรือนอินทร์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กชายธนพงศ์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงธนพร  คล้ายกราน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายธนภัทร  ไชยโยกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
592
เด็กชายธนภัทร  ทัพวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายธนภัทร  ท่านมุข
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
594
เด็กชายธนภัธร์  ประทีปแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายธนวรรษ  สุขใจ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กชายธนวัฒน์  ภู่เสภา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงธนัชชา  เคียนทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงธนัชชา  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงธนัชชา  ภาคมณี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงธนัญญา  คำสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กชายธนากร  ชวดสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
604
เด็กชายธนายุต  ว่องอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงธนิดา  แผงดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายธนิสร  มะลิลา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงธมนวรรณ  พุดศรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำวิชิต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วเปี้ย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
610
เด็กชายธวัชชัย  เผ่าอินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงธัญชนก  ชาวแสน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองหิรัญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงธันยธรณ์  แก่นวงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
615
เด็กชายธาณุทัต  สุระแสง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงธิดารัตน์  คุยนา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธีร์กวิน  ระทวย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 421 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กชายธีรดนย์  ด้วงสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายธีรเดช  แก้วโสด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กชายธีรเทพ  จันทร์เดช
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กชายธีรพงศ์  เล็กภักดี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กชายธีรภัทร  กิจเชิดชู
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
623
เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พรหม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธีรวัฒน์  สังคหัตถากร
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธีรวีร์  เลิศวิไลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธีรัตน์  เซียะสกุล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
628
เด็กชายนนทพัทธ์  ขันซ้าย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
629
เด็กชายนพดล  โมรีวัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงนพวรรณ  ปั้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายนภดล  เหมพิจิตร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงนภสร  นิมาลา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงนภัสสร  ซาสิโย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงนภัสสร  สังห์ทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงนภัสสร  สาหร่าย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงนภาพร  พุฒหอม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
637
เด็กชายนรากร  สุขสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
638
เด็กชายนริศ  กิตติศัพท์ขจร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงนริศรา  พ่วงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
640
เด็กชายนฤทัย  คำเสนา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
641
เด็กชายนฤภัทร์  พิมพล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
642
เด็กชายนัทธวัฒน์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมภู
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายนันทวุฒิ  ช่วยสัตว์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงนันทิชา  ยามะโนพาด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงนันธิชา  บุญมานำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงนารา  นรายศ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงนิตติญา  มหึมา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงนิตราภรณ์  อ่อนน้อมดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กชายนิติพงศ์  เห็มจัตุลัด
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กชายนิธิภัทร  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงนิพาดา  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงนิวารินทร์  พวงวงษา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงนุชจริน  ชูชาติ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
657
เด็กชายเนติวงค์  ชาวห้วยหมาก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
658
เด็กชายบัญชาการ  ภูชมชื่น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงบุญญาภา  บุญดีชยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
660
เด็กชายบุรพล  ปิตานา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงบุษราคัม  ปัญญาคม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงเบญจมาศ  ติณเวช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
663
เด็กชายปฎิพล  โภคี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายปฏิพัทธิ์  พัฒเสน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
665
เด็กชายปฐมพงษ์  คงเจริญถิ่น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงปณิตา  จันทร์มะณี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงปนิดา  จันทร์เตมี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงปนิตา  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงปภาพร  พันนุด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงปรวรรณ  รัมมะสาร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงปรายฝน  โลหะเวช
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงปริยฉัตร  ฉ่ำแสง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
674
เด็กชายปวีกรณ์  สลุงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชนไธสง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  จินาเขียว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
678
เด็กชายปวีพงษ์  พึ่งโพธิ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงปัญญรัตน์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงปาณรวินทร์  สุขใจ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงปานชีวา  เจริญสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงปานตะวัน  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กชายปารณัท  ศรีใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปาลิดา  กมลธรรมธาดา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงปิ่นธีรา  ยิ้มใหญ่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรนิน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงปิยภรณ์  กลมมาลี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 423 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงปิยะธิดา  มีพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
690
เด็กชายปิยะรมณ์  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
691
เด็กชายปิยังกูร  ยิ้มสบาย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงปิยาอร  พิมพา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปียดา  กองถึก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงปุญญาพร  ปิ่นทองคำ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงปุญยภา  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงปุณยาพร  ทองกุม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กชายปุณวิช  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปุระชัย  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์สุข
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงเปมิกา  แสงม่วง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
701
เด็กชายพงศกร  คงคามี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
702
เด็กชายพงศกร  ศรีสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงพจณิชา  สกุลเพชร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
704
เด็กชายพชร  แก่นสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงพชรพร  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงพรชนก  น้อมบุญญา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
707
เด็กชายพรพิทักษ์  หลวงเขียว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
708
เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขดา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงพรรณปพร  แสงนก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงพรรธ์วิภา  โตสกุล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สงวน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
712
เด็กชายพศวีร์  คล้ายจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
713
เด็กชายพศิน  กลิ่นธูปหอม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงพสริญา  วรปัญญา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงพอเพียง  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงพัชรพร  จาริกานันท์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
717
เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงพัชรภรณ์  วรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
719
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ขาวเขมร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายพัทธดลย์  สุ่มสา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กชายพิชชากร  จันทร์ทองใส
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงพิชชาพร  ดิษฐ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 425 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กหญิงพิชชาพร  บุญมารักษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงพิชชาพร  มีดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงพิชชาภา  นวลสลุง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงพิชญาภา  ภักดิ์กำเลา
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ครายานนท์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กชายพิเชษฐพงษ์  ไตรณรงค์
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
729
เด็กชายพิพัฒน์ชัย  กล่อมทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตวิกรม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บูชา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์จันทร์นา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิตวิกรม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพิมพร  อ่อนสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพิมพิกา  ทานมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงพิยะดา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
737
เด็กชายพีรณัฐ  คมฆ้อง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
738
เด็กชายพีรดนย์  จำมั่น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
739
เด็กชายพีรวิชญ์  ตั้งสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงเพ็ชร์ไทย  ดวงเกิด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงแพนเค้ก  อินทรสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงฟ้าใส  มิตรเมือง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงภคนันท์  เภาอ่อน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงภทรภรณ์  สลุงใหญ่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
746
เด็กชายภวัต  สีเอง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงภัครดา  อร่ามพงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
748
เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงภัทรตราพร  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงภัทรภร  แววสว่าง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงภัทราพร  นันทวดีพิศาล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายภาคภูมิ  สินมา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงภาชินี  ใหญ่พงษื
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงภาณรินทร์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กชายภาธร  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายภูธเนศ  อันธพันธ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงภูริชญาย์  ผาผาย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 426 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
758
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ยางหงษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงมณฑิตา  หลวงภิเภก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงมณีทิพย์  มีทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงมณีนุช  จันก้อน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงมนต์นภา  วงกฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงมนัสนันท์  สว่าง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงมนัสนันท์  สะแก
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงมาฆมาส  มะลิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงมิฌานนท์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
767
เด็กชายเมธัส  เงินอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงเมลีน่า  ชูมันน์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงเมวิกา  สารีทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงยุวดี  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
771
เด็กชายรตน  ผดุงพันธ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงรมิตา  กันแต่ง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงรวีประภา  เงินอุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงรสิตา  ทองอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
775
เด็กชายระพีวิทย์  เงินศิริ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงรักษิตา  โอวาช
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
778
เด็กชายราเมนทร์  นรายศ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงรุ้งดาว  ชุ่มสโมสร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
780
เด็กชายรุ่งธิเบศ  วงษ์รุ่ง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงรุ่งนรี  ทองทา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงรุจิรดา  ผลฉาย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงลลิตา  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
784
เด็กชายลักชิกา  ราษฎร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงลักษณารีย์  ทองคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายวงศกร  พันสุมาต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายวงศธร  บุญแช่มชู
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงวชิรพรรณ  สมตัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
789
เด็กชายวชิรวิทย์  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงวธิดา  พิมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงวนัสสนัน  กุตัน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงวนิดา  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 431 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กหญิงวรกาญน์  ติระกาล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงวรนิษฐา  ปิ่นเอก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงวรพิชชา  สุวรรณ์โณ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
796
เด็กชายวรภัทร  ทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงวรรณกานต์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงวรรณนิสา  หยั่งถึง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงวรรณภา  ไกรยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงวรรณภา  ราชานาค
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างเผือก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงวรัญญา  ชอบคุย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงวรารัตน์  ท้าวศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงวราศิณี  ท้าวดี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
805
เด็กชายวริทธิ์ธร  สุริยา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงวริยา  แก้วโท
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงวริษฐา  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงวศินี  กริมรัมย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงวศินี  พรมบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
811
เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายวัชรากร  ราญฎร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงวันฑณี  มั่นพรม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงวันทา  เย็นจิต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงวันวิสาข์  เกตุงาม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงวาเศรษฐี  โนนดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงวาสนา  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงวาสิฏฐี  จันทร์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
820
เด็กชายวิชญ์พล  จำมั่น
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงวิชญาดา  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงวิภา  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์ษาชัย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงวิภาวนี  ชมนัด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พุทธิมา
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงวิไลพร  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 432 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์บุญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สายยศ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
830
เด็กชายวิศรุต  สีรักสา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
831
เด็กชายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
832
เด็กชายวุฒิชัย  กระแสทิพย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
833
เด็กชายศตวรรษ  พูนหลำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
834
เด็กชายศตายุ  แย้มขมัง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
835
เด็กชายศรราม  -
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงศรัณรัชต์  บุญเกษม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายศรีปราชญ์  ทองเพียร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงศศิภา  เชื้อนุ่น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงศศิภา  เหมือนเมือง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงศศิวิมล  ปานเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
842
เด็กชายศักดา  วิสาขะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงศิรดา  สมจิตต์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
844
เด็กชายศิรพงศ์  ฉลาดคิด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายศิระวัฒน์  หนูสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงศิริณภากรณ์  ยืนชีวิต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงศิรินันท์  ล้อมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงศิริยากรณ์  จันทร์สารี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  วนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างจวง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายศิลายุ  พันธุ์บุญ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
853
เด็กชายศิวกร  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
854
เด็กชายศุภกร  ทองย้อย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
855
เด็กชายศุภกฤต  วงษ์แพทย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
856
เด็กชายศุภณัฐ  จำเริญรื่น
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
857
เด็กชายศุภณัฐ  ทองคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
858
เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
859
เด็กชายศุภวิชญ์  ใจเบิกบาน
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไพรเอนก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงศุภิสรา  มนูชยพงษ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 433 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
เด็กหญิงศุภิสรา  ราชวงค์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
864
เด็กชายสถาพร  ถาวรทัศน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
865
เด็กชายสมิทธิ์  ลาวงษ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กชายสรยุทธ  ขุนสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
867
เด็กชายสรวิชญ์  คล้อยนาค
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
869
เด็กชายสราวุธ  กันไส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
870
เด็กชายสวรินทร์  ศรีบำรุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
871
เด็กชายสัณฐิติ  ตองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  แสนเมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กชายสันติ  ขาวโชติ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงสายธารณ์  พรมทัต
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงสาริศา  พรหมภักดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงสาวิตรี  ขันธ์ดี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงสาวิตรี  สมไชย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
878
เด็กชายสิทธิชัย  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
879
เด็กชายสิรภพ  โคตรวงค์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงสิรินาถ  สือพัฒธิมา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงสิริภัทร  เสร็จกิจ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงสิริยากร  หนูชัย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงสุกัญญา  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
885
นายสุกัญญา  อรุณเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงสุณิชา  ราชวงษ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงสุทธิตา  พรประดับ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงสุธัศนีย์  ควรสมคบ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ้วนศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงสุธาสิณี  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วิสาขะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงสุพรรษา  ควรสมคบ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
895
เด็กชายสุพัฒน์  ขำขัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงสุพัตรา  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญกล่ำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 435 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
898
เด็กหญิงสุภัค  วงษ์นิ่ม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงสุภัคชาดา  สว่างใจ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงสุภาพร  นาคตระกูล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงสุมณฑา  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
902
เด็กชายสุรเชษฐ์  เข็มวงศ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
903
เด็กชายสุรธัช  คนมั่น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงสุรัตน์ติกาล  ดวงกันยา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิมพ์สอน
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงอชิรญา  จันสุริย์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงอชิรญาณ์  คำบุดษิ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
908
เด็กชายอชิรวิทย์  พานพบ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
909
เด็กชายอเณชา  วีระสัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงอโณทัย  ศรนารายณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงอธิชา  ท้วมทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงอนัญญา  ราษี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงอนัญญา  หาลาภ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงอนัญพร  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอนันญา  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอนันตญา  เอี่ยมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงอนันตา  สว่างแสงเงิน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงอนันยา  เงินสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
921
เด็กชายอนุมัติ  เปนะนาม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
922
เด็กชายอนุวัตร  ทำกินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงอภิชยา  อรรถจิตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
924
เด็กชายอภิชาต  ราชสีห์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
926
เด็กชายอภิลักษณ์  คล้ายวิเชียร
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
927
เด็กชายอภิวัฒน์  เรือนปัญญา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
928
เด็กชายอภิสร  บุญเทียม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นแหลม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงอภิสรา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
931
เด็กชายอภิสิทธิ์  คล้ายวิเชียร
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
932
เด็กชายอภิสิทธิ์  ช้างเหล็ก
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ ห้อง 436 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
933
เด็กหญิงอมลวรรณ  ขันโสดา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงอมลวรรณ  วัชรพันธ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงอรจิรา  จันขาว
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงอรจิรา  อ่วมภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอรญา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงอรพรรณ  ทองกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอรยา  นิลคช
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
940
เด็กชายอรรถพล  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงอรสา  นาคเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงอรสา  องอาจ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงอรัญญา  ต่ายสิน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กชายอรัญรักษ์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงอริสรา  ดงหลง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงอสมาภรณ์  หารสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงอัจจิมา  จันทร์เผือก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงอัญชลี  เย็นดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงอัญชิสา  เปรมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงอัญญาณีย์  เปกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงอัญทิตา  โพธิ์สนธ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สร้อยสง่า
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงอันนา  พิศนาวงค์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
954
เด็กชายอัศวโยธิน  กลิ่นอุบล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
955
เด็กชายอัษฎาวุธ  เดินสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
956
เด็กชายอาคเนย์  เต้นรัมย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
957
เด็กชายอาณัส  เจ๊ะหมัด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงอาทิตญา  กำจัดภัย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
960
เด็กชายอาทิตย์  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
961
เด็กชายอานัส  สะแลแม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงอาพัฒชลี  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงอำภา  โสคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงไอยลดา  ส่วนเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงไอสวรรยา  สุระไกร
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม