ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  ลาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชมน  กองลำเจียก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  ปานคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สละ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวุฒิ  บำรุงวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรหทัย  ภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤชกุญชร  อุกอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤฎติพงษ์  ดวงจอมดี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษณัฎฐ์  ศิรธัชชัยนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกษิรา  สิงหะ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยฉลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์กมล
ป.6
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกันยากรณ์  เกตุบำเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกันยารัตน์  กันพุมมา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัลยดา  มาฆะสกุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  กุสุโมทย์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัลยา  ชมวิหค
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุคนธรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกานต์มณี  ภู่ภมร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกานต์รวี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตฐิโชติ  สุขจุ้ย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติทัต  คุ้ยทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติพันธ์  นาคสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
26
เด็กชายกีรติ  บุญปลีก
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
28
เด็กชายคณัสสิทธิ์  เจตธรรมบุญสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
29
เด็กชายคุณากร  นิ่มวร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจรัสรวี  จาตกานนท์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจันทกานต์  พานรินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิดาภา  ชูรักษา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์มอญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิรธาดา  สีทา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรภัทร  เหมือนลอย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรวัชร  ศิริอำมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิรัชญา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิรัชยา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
39
เด็กชายจิรันธนิน  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิราภรณ์  รำไพพักตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจีระวรรณ  ไกรฤกษ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
43
เด็กหญิงเจริญฝัน  สังสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พุ่มบ้านเซ่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชนกเนตร  พลสายบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
46
เด็กชายชนพัฒน์  เกิดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
47
เด็กชายชนะพล  โชตินิสากรณ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชนาภา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชนิดา  นาธงชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชนิดาภา  จูจันทึก
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
51
เด็กชายชยพล  เวชยันต์วาณิชชัย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
52
เด็กชายชยากร  โตประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชลธิชา  หลงชม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชัญญานุช  สมานมาก
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
55
เด็กชายชัยณรงค์  นุชเนตร์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชินันพร  สิงหลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชุติกาณจน์  เนื้อจันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงโชติกา  กองศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสังข์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
61
เด็กชายฐนดล  ขันธ์ดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
62
เด็กชายฐาปกรณ์  เทียรทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
63
เด็กชายณกรณ์  นุชรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณประภา  ม่วงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณภัทร  สลุงอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณภัทร  สวนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัชชา  พงศ์เลิศโกศล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัชชา  อินทา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
69
เด็กชายณัชนนท์  วิสุทธิเมธี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา  สุวรรณี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ฤทธิเพชรอัมพร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฏภรสิริ  ภมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐกมล  มะลิ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มงิ้ว
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐชา  โสภณอัมพรสกุล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐดนัย  กองรัง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินถา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฐธีรา  สุขไมตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฐพงษ์  หมายปอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐพล  กันภูมิ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐพล  แสงอ่อน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐภัทร  เถื่อนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
85
เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐวัฒน์  แจ้งอิ่ม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐศักดิ์  ดีเลิศสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐอร  เคลือบบุญสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณิชานันท์  กฤตพัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณิชานันท์  ลือศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณิชาภัทร  รามัญวงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
93
เด็กชายเตชณัฐ  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
94
เด็กชายเตชิต  เมฆารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายเตชินท์  อินอิว
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
96
เด็กชายทักษ์ดนัย  กรุงสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงทัชชภร  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงทัณฑิกา  ร่มพุฒตาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
99
เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
100
เด็กชายทิวากร  เหลืองอร่าม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
101
เด็กชายเทวสิทธิ์  สิงห์น้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
102
เด็กชายแทนคุณ  เหลืองวิลัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
103
เด็กชายธชาทัช  กระจายศรี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
104
เด็กชายธณพงษ์  พรศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
105
เด็กชายธนกร  ทีนาคะ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนชาติ  คล้ายดี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
107
เด็กชายธนโชติ  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
108
เด็กชายธนโชติ  พงษ์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
109
เด็กชายธนดล  มังสระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
110
เด็กชายธนธัส  คชเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
111
เด็กชายธนธาร  นาคศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
112
เด็กชายธนบดี  สังข์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
113
เด็กชายธนบัตร  แผลงเดช
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
114
เด็กชายธนพนธ์  เอกประชารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธนพร  สังข์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
116
เด็กชายธนพล  พฤกษาศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
117
เด็กชายธนภัทร  เกิดผล
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
118
เด็กชายธนภัทร  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
119
เด็กชายธนภัทร  ปั้นโอ้
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
120
เด็กชายธนภัทร  มาช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
121
เด็กชายธนภัทร  เอกประชารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
122
เด็กชายธนวรรธน์  สงบน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
123
เด็กชายธนวรรธน์  สุจริตจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
124
เด็กชายธนวัฒน์  เนตรหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
125
เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์สละ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธนัญญา  พรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
127
เด็กชายธนันยา  พันธ์พืช
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธนิษฐดา  เรืองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธมกร  กิติทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธมกร  พงษ์สามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธมลวรรณ  เปียมาลย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธมลวรรณ  หลำวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธวัลรัตน์    สุดาลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
136
เด็กชายธัชนนท์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธัชพรรณ    ขมวินัส
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นิ่มสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธิชา  จั่นอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
140
เด็กชายธีรภัทร  รอดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนพภัสสร  รักซ้อน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงนพรัตน์  ผลเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนพวรรณ  ขาวบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนภสร  ขาวบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนภัธกร  ชูลิขิต
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
146
เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนริชยา  ชินนะ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนฤมล  บุญเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนวพร  ขจรทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วิเวก
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
151
เด็กชายนัทธพงศ์  หวังผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
152
เด็กชายนันทภพ  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนันทิยา  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ชานก
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
155
เด็กชายนิติธร  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
156
เด็กชายนิพพานนท์  ภักดิ์ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
157
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมวัน
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
158
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพียรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
159
เด็กหญิงนิภาพร  สิโตทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
160
เด็กหญิงเนติภัทร  ไผ่งาม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปณิชา  อินอ้น
ป.6
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กชายปภังกร  มีผิว
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
163
เด็กชายปรเมศวร์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
164
เด็กชายปรินทร  สฤกพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปริยภัทร  ทองอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปริยากร  สุ่มมาตร์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
167
เด็กชายปรีเปรม  ภู่ทับทิม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
169
เด็กหญิงปวีร์พัทธ์  บัวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปาริชาต  ฉุนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปิ่นประภา  พันธ์ุงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปิ่นมุกข์  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
175
เด็กชายปิยบุตร  แก้วโมลี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปิยภัทร  สิงหพงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
177
เด็กชายปิลันท์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
178
เด็กชายปุณญวิชย์  กังสดาลมณีชัย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  มาระวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
180
เด็กชายปุณณัตถ์  อำพลพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปุณยาพร  มาศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
182
เด็กชายพงศกร  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
183
เด็กชายพงศธร  ฉาบเพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
184
เด็กชายพงศธร  สิโตทัย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
185
เด็กชายพชรดล  สุทธิกาญจน์กุล
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
186
เด็กชายพนัส  เทียมคำ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพรชนก  ตุลิตะธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพรนภา  ปัญญาหอม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพรปวีณ์  กองทุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
190
เด็กชายพลกฤต  สืบเชื้อ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
191
เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพัชรพร  คลังทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพัชริญา  ศรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก้วจินดา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
195
เด็กชายพัทธดนย์  โกยทา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
196
เด็กชายพัทธดนย์  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพาขวัญ  คณโฑเงิน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
198
เด็กชายพาคิน  สอนประสาน
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิชญา  นุ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิชญาวี  นุชสละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนกล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุฒประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ผดุงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพิลาสินี  นัดดาพรหม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
206
เด็กชายพิสณฑ์  เพิ่มพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
207
เด็กชายพีรพงศ์  หนองบัวล่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
208
เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงพี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
209
เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพุทโธ  โกกิลานนท์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
212
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เฉยเฟื้อง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
213
เด็กชายไพโรจน์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงภวริศา  ทองขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทาปุ๋ย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
216
เด็กชายภัทรชัย  อ่อนเงิน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงภัทรฑิตา  จันทบัตร์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
218
เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
219
เด็กชายภัทรนิษฐ  ลิ่มสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงภัทรลภา  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
221
เด็กชายภัสสกรณ์  เมฆพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
222
เด็กชายภาณุพิชญ์  จุโฬทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
223
เด็กชายภีมวัศ  น้อยบุญสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
224
เด็กชายภูพิชญ์  วะศินรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
225
เด็กชายภูมินทร์  บัวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
226
เด็กชายภูมิระพี  เมืองวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
227
เด็กชายภูริพัฒน์  ภัทรเศรษฐ์สุธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
228
เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
229
เด็กชายมหาสมุทร  โง้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
230
เด็กชายมาธิ  นินศรี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงมาพร  ควันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
232
เด็กหญิงมินท์มันตา  สุพัฒน์เดชานนท์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
233
เด็กหญิงเมญาดา  สุระสิริภัทร
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
234
เด็กชายเมธวิน  สุขสาตร์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
235
เด็กชายเมธาสิทธิ์  บางผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงเมย์  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
237
เด็กชายยศกร  ยศวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
238
เด็กชายรณภีร์  เมืองเจริญ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
239
เด็กชายรพีภัทร  เกษโสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
240
เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรวิสรา  นิสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
242
เด็กหญิงรสิตา  พุทธสังฆ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
243
เด็กชายระพีภัทร์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
244
เด็กชายรังสรรค์  แก้วน้อยมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
245
เด็กหญิงรัตนพรรณ  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
247
เด็กชายวจนะปกรณ์  ชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
248
เด็กหญิงวชิรญา  สุจินต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
249
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมานำ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงวรกาญจน์  โพธิ์ฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวรัชยา  วรรณะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวรัญญ  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวรัญญา  เสาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวรัทยา  บัวมาตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
257
เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  วงษ์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงวรินทร  สละอวยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
259
เด็กหญิงวริศรา  ปิดกวงษ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวริศรา  เหง้าเกษ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวลิดา  อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
262
เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์พลับ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
264
เด็กชายวิชชากร  วาสุกรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
265
เด็กชายวิชัย  ราชบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
266
เด็กหญิงวิภาพร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
268
เด็กชายวีรภัทร  ประชากุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
269
เด็กชายวีรวัฒน์  ขวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
270
เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
271
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  บุญภุ๋
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
272
เด็กหญิงศศิกิตต์จา  รักคนตรง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงศศิรกานต์  อ่อนตา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
274
เด็กชายศิณะ  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
275
เด็กหญิงศิรภัสสร  พรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
276
เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
277
เด็กหญิงศิริษา  ไวปรีชา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
278
เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
279
เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
280
เด็กชายศุภโชติ  นิลบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายศุภณัฐ  หาบุญ
ป.5
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
คณิตประถม
282
เด็กชายศุภลักษ์  แทนเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
283
เด็กชายศุภฦกษ์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
284
เด็กชายศุภวิชญ์  สรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
285
เด็กหญิงศุภากร  สอนจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
286
เด็กหญิงศุภาพร  คำนวนดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
287
เด็กชายสรกฤช  เกษตรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
288
เด็กชายสรวิชญ์  เอกสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
289
เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสรัลรัตน์  เนตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
291
เด็กหญิงสาริศา  โฉมวีรภัฏ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงสาวิตรี  จันหอม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
293
เด็กชายสิงหรวีร์กร  นิลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
294
เด็กชายสิทธิชัย  ไข่หงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
295
เด็กชายสิรวิชญ์  ชินบุตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
296
เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
297
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเนตร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
298
เด็กชายสิรวิชญ์  มีเฟือง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
299
เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณ์ผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
300
เด็กหญิงสิริกร  เรืองพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสิสิร  พานิชสาส์น
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงสุกฤตา  แม้นเมี้ยน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
303
เด็กหญิงสุชาวดี  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
304
เด็กหญิงสุทธิดา  อุทัยชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
305
เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
306
เด็กชายสุประวีณ  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
307
เด็กหญิงสุพรรษา  นาคหลง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
308
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทรงประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
309
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พึ่งอ้น
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
310
เด็กชายสุภธนา  อินทร์น้อย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงสุภากร  พุ่มจำปา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
312
เด็กหญิงสุภาพร  ไข่หงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
313
เด็กชายสุเมธ  เฮมเมืองกลาง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
314
เด็กชายสุรัตน์  ร่มเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสุวพัชร์  นาคศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสุวพิชญ์  โอสถประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
317
เด็กหญิงเสาวนีย์  ธัมดำ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
318
เด็กชายอชิรวิชญ์  คล้ายเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
319
เด็กชายอชิรวิชญ์  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
320
เด็กชายอธิ  โรจน์บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
321
เด็กชายอนรรฆ  เสาศิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอภิญญา  มะโนน้อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
323
เด็กชายอภิรัช  พัฒนุช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
324
เด็กชายอภิลักษณ์  เกิดภู่
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
325
เด็กชายอภิวิชญ์  อ่อนเงิน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
326
เด็กหญิงอมรรัตน์  ทีนาคะ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
327
เด็กหญิงอรชพร  ธงภักดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
328
เด็กหญิงอรไพลิน  ล้อมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
329
เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
330
เด็กหญิงอริตา  อุ่มบางตลาด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
331
เด็กชายอลงกรณ์  กองทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
332
เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
333
เด็กหญิงอัษชิษฐา  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
334
เด็กชายอาณกร  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
335
เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
336
เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กชายกมลวิษย์  ธูปหอม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
338
นายก้องสกุล  แดงมูล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อินทะนิน
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงกุศลิน  สมฤทธิ์จินดา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
341
นายคณาธิป  พันธ์ดี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
342
นายคุณานนต์  รอดคำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายจิรภัทร  เมืองมีศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายฉัตรชัย  ปานแก้ว
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงชญานดา  ภัทรพสิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงฌาลิกา  เณรตาก้อง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นามราช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คณโฑเงิน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวิดดาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวณัฐวรรณ  ไตรธรรม
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธนัชญา  ทุมอะริยะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
357
นางสาวธนัญชพร  เกษรบุบผา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายนพดล  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
360
นางสาวนันท์นภัส  ทุมอะริยะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
361
นางสาวนันทภรณ์  น้องตง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายบัณฑิต  แก้ววงศ์
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงเบญจพร  คนคม
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายประพรรณพัชร  หรุ่นเลิศ
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงประภาศิริ  โชคชัยทวีลาภ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงประวิตา  จันทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงปัทมพร  มั่งจิตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  สายทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงปุณณิกา  ตรุยานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญครอบ
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพรรษชล  เรียนทับ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายพศิน  ประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายพัชรพฤกษ์  พัสวีหิรัณยา
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายพีรวัส  ลาป้อง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงภควดี  นุ่มหอม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อินสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
381
นางสาวภิรมณ  ทองเสม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายภูชัย  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงภูษณิศา  ภู่สี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายรชต  โสภาสุข
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงรฏิยาภรณ์  สังวาลรัมย์
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายรณชัย  แย้มกลิ่น
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายวรเมธ  วรุณโณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงวริศรา  วราธนวินท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงวรุนทิสญา  ยาทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายวิริยะ  คชหิน
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงศุกร์สิริ  เกษมศรีสิริสกุล
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
395
นายศุภเสกข์  เพ็งวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายสรวิชญ์  ปาณเล็ก
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงสรัลพร  ห้วยลึก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายสารัช  ตันติธนวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
399
นายสิทธิพันธุ์  จงทิวาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวสุประวีณ์  คงวัดใหม่
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายอิสรพงษ์  เถื่อนสกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงอิสรีย์  พรทองประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายเอกภวิษย์  ธูปหอม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงกชกร  เทพศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกชพร  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกชพร  กุศลส่ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกชพร  รุ่งหัวไผ่
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
410
เด็กชายกตัญญู  ยีนัน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกนกรัตน์  วงษ์พยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ทนต์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกมลชนก  ภักดีศุภผล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายกมลภัช  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกรกนก  ทูลธรรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกรณิสา  นัยนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกรรณวรรธน  บรรทัดจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกรวรรณ  ชนชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกรวรรณ  สุวรรณกูฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกรวิชญ์  โคมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
422
เด็กชายกฤตนัย  งามญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกฤตภาส  อินมะตูม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกฤตยชญ์  หลีชาติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกฤติเดช  รื่นสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
426
เด็กชายกฤษกร  ดาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกฤษฎา  เทียบรัตน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายกฤษฏิกร  ดวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กชายกษิดิศธ์  รัชณณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายกสิทธิ์ทัศน์  ศรีสุธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
431
เด็กชายก้องกฤษดา  ปาลกะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อึ้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกัญญาณัฏ  แก้ววงษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ้งแสงทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโฉม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกัญญาภัค  จินดา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกัญวรา  พุ่มพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เส็งกิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
440
เด็กชายกันต์ดนัย  เชยชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายกันตพงศ์  กระจายศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
442
เด็กชายกันตพงศ์  ไตรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
443
เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกันตภณ  ม่วงแพรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
445
เด็กชายกันตภูมิ  เทพทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายกันต์ระพี  งามสง่า
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
447
เด็กชายกันตินันท์  บำรุงพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์นิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
449
เด็กชายกานต์ศักดิ์  ลวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
450
เด็กชายการัณยภาส  ปงเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกิตตริยาพา  นุ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
452
เด็กชายกิตติกร  บุณยานุตร์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
453
เด็กชายกิตตินันท์  สมุทรดนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกิตติพิชญ์  สิแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
455
เด็กชายกิตติภณ  ปุญญวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
456
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุชนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงกิรณา  เกษตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกีรติรัตน์  ปั้นเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงกุลจิรา  ชีเรไร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงเกศกนก  พวงเปลี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงเกษราภรณ์  เกตุงาม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงขจีวรรณ  กิจพงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงเขมจิรา  ชาประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงเขมจิรา  มาดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงเขมิกา  กล่อมปัญญา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
468
เด็กชายคชภัค  มั่งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
469
เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
470
เด็กชายคุณภพ  เลาะหะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
471
เด็กชายจักรพันธ์  พวกเชียงชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงจันจิรา  มูลละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงจามจุรีพร  นครเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงจิตฐาภรณ์  โกยทา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงจิตตวดี  เสือสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กหญิงจินตกัญญา  เกียรติลือชานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงจิมัฐชิมาฌ์  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายจิรกร  ปรีชาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กชายจิรวิชญ์  โพธิโต
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีโรจนถาวร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงจิรัชญา  มานะเกษม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงจิรัชญา  วังคะฮาด
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
484
เด็กชายจิราวัฒน์  แตงมีแสง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
485
เด็กชายจีรวัฒน์  ขาวใบไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงจุไรรัตน์  อุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
487
เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์นิพิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กชายเจษฎา  จันทร์มะดัน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
489
เด็กชายเจษดาพร  หม้อนนทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงฉัตรนลิน  บัวสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงฉัตรษร  มณีจักร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายเฉลิมชัย  อินทร์ช้อย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงชญาดา  ธานี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงชญานันท์  นิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงชญานิศา  มีมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
497
เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายชนภัทร  รอดเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญโนนแต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
500
เด็กชายชนินธร  พันธุศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
501
เด็กชายชยธร  พรหมแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
502
เด็กชายชยพล  ดีสวน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
503
เด็กชายชยากร  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายชรัสกนก  ธรรมรักขิโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
505
เด็กชายชลธี  รุ่งเจริญสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงชลินทรา  นาคนวม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
507
เด็กชายชวิศ  สายพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงชัญญา  พรมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงชัญญา  สมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงชัญญานุช  ออมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กหญิงชัญญานุช  อุตตะมัง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
512
เด็กชายชัยนันท์  พานทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
513
เด็กชายชัยพร  ศิริกริชสีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
514
เด็กชายชาคริยา  ปัญญามัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงชาลิสา  สุขประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงชิณณิชาภรณ์  กลางแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
517
เด็กชายชินกฤต  ศรีคร้าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
518
เด็กชายชิษณุพงศ์  กลิ่นบุบผา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขะเสวต
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงชุดามน  เจริญสลุง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงชุติมน  อ่อนแจ้ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายชุติมันต์  เทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงโชติกา  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงญพิภา  ชัยกิจกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงญาณิศา  นุชมี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงญาณิศา  ปุณยธร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงญาราภรณ์  เนินชนม์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายฐพัฒ  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงฐานิตา  ทรัพย์มูล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
530
เด็กชายฐาวรา  บุณยภัทรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงฐิตาภา  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุฒหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุดเฉลียว
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณกัญญา  มหิเมือง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายณชพล  สุดตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
537
เด็กชายณปวร  ชังภัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
538
เด็กชายณพล  เพ็ชรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณพัฐอร  สุขขี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงณพิชญา  สมบูรณ์อำนาจเสรี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงณภัชญา  สายหัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงณภัทร  ชมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงณภัทร  สุขมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
544
เด็กชายณภัทร  แสงมงคลสุโข
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงณภัทรสร  เจือจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กชายณศิริ  เอี่ยมแสงชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงณัชชา  โตกลม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงณัชยาวดี  แข่งเพ็ญแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
550
เด็กชายณัฎฐกรณ์  พิณศรี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  วงษ์สารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงณัฎฐา  ภูละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิชา  สุกใส
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายณัฏฐภูมิ  หอมทวีโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงณัฐกมล  สุภาทิพย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายณัฐเกียรติ  กังสดาลมณีชัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
559
เด็กชายณัฐจักรพันธ์  เสริฐธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงณัฐจิรัฏฐ์  ด้วงศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
561
เด็กชายณัฐชนน  บุญเนตร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงณัฐชยา  ฉิมช้าง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงณัฐชยาพร  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงณัฐฌา  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาโนมัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดลี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาวะกะนันท์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
572
เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
573
เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพงษ์วิไล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นจุ้ย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายณัฐพงศ์  เชยขุนทด
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
576
เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
577
เด็กชายณัฐพงษ์  รักษาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กชายณัฐรัชต์  เชื้อวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พูลแย้ม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แสงดี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัฐิกา  เกิดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณิชกานต์  รุ่งอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณิชศิกานต์  ขำทับพีรวิชญ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณิชากร  ฉุยฉาย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วประสิทธิ์โชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณิชาภรณ์  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณิชาภา  เจินสหกิจ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณิชาภา  ศรีติสาร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงดลยา  อ่อนก้อน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
591
เด็กชายตุล  เปรมจิตร์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
592
เด็กชายเตชะพิทย์  ผดุงใจ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายทรงโปรด  กิตติสุวรางกูล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
594
เด็กชายทักษดนย์  ระมัดตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
595
เด็กชายทักษ์ดนัย  วงษ์คํา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
596
เด็กชายทัณทธร  นามวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
597
เด็กชายทินภัทร  มณีรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงทิพย์ฌานา  ใจยืน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
599
เด็กชายทิวัตถ์  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
600
เด็กชายเทวกฤต  ใยโฉม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายธนกร  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
602
เด็กชายธนกร  จันทร์อู่ทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
603
เด็กชายธนกร  ทัดรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
604
เด็กชายธนกร  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
605
เด็กชายธนกฤต    พิเชษฐ์อาภา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายธนธร  ป้อมภา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงธนพร  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงธนภร  วิระนนท์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงธนวรรณ  คงชาติ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
610
เด็กชายธนวิชญ์  วัฒนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงธนสร  ทองชิต
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงธนัชชพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงธนัชญา  ทองยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงธนัชพร  จตุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กชายธนากรณ์  อุทะกะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธนาธิป  รามัญวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธนาพิพัฒน์  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงธนาภา  กลิ่นอุ่น
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงธมนวรรณ  สะตะ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
621
เด็กชายธรณ์เทพ  ภู่ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงธรรธร  วงศ์ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
623
เด็กชายธัญกร  โพธิ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงธัญชนก  ดีโท
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พานทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงธันยกาญจน์  กรอบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธันวาธรณ์  แก้ววิลัย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธารา  ธรรมประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงธารารัตน์  จิตมะณ๊
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงธาวิตา  ใจใหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธาวิน  ปานพรหม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงธิดารัตน์  จินทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงธิดารัตน์  รักเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
638
เด็กชายธีภพ  นามแสน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงธีมาพร  สายสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
640
เด็กชายธีรทัศน์  แนะนำภาภร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
641
เด็กชายธีระพร  อาจสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
642
เด็กชายธีรเมธ  อรรคสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงนงนภัส  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
644
เด็กชายนพวิทย์  จิราธนายุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายนภสกรณ์  ทัพสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงนภัทรสวรรณ  หาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงนภัสนันท์  ไฮงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงนริดา  สืบเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงนรินทร์พร  พรรษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงนรีกานต์  ฟองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กชายนรุตม์ชัย  ขันศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
652
เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
653
เด็กชายนฤสรณ์  อภิวันธนกิจ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายนวพร  ชมสลุง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
655
เด็กชายนวพล  หน่ายทุกข์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงนัจญมี  สาระยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงนัชชพร  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงนัชชรินทร์  ฆารสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างโฉม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเอียง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสาตรา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนันท์ภัส  ปรีชาจารย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงนันทัชพร  รวยพร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงนาตาชา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงนิชานาถ  จันทรวิสูตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
667
เด็กชายนิธิโชติ  เขียวสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงนิภาพร  โพนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
669
เด็กชายเนติพล  จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงเนรัญชรา  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงบงกชกร  ม่วงฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
672
เด็กชายบริพัฒน์  ฉ่ำแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงบัณธิรา  กลมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
674
เด็กชายบุณชนัยชล  ร้อยภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงบุณยานุช  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
676
เด็กชายบูรพา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงเบญญาดา  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
678
เด็กชายปฐวี  รัญจวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
679
เด็กชายปฐวี  อุยสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงปณาลี  รุจิลัญจ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงปทิตตา  อุปํชฌาย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
682
เด็กชายปธานิน  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงปภาดา  บุญมีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปภาดา  อินตาพวง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศุภมงคล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
686
เด็กหญิงปภาวรินท์  ห้วยบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
687
เด็กชายปภาวิน  นันทปักษ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญกุศล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
689
เด็กชายประกฤษฎิ์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายประกาศิต  สายสินธุ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงปรารณปริยา  จำนงค์สาตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงปริชญา  พายุพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปรินทร  สายธนู
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
694
เด็กชายปริพล  ชอบประดิถ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายปริยกร  บุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
696
เด็กชายปลาบปลื้ม  ภู่ทับทิม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
697
เด็กชายปวริศ  วังกานนท์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปวริศร์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงปวีร์รตา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
700
เด็กชายปัญญ์  เปลี่ยนดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงปัณณพร  มีเดช
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงปาณิสรา  เปียอยู่
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงปารณีย์  คุณบัวลา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
704
เด็กชายปาราเมศ  สุขทัศน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงปาริฉัตร  ปังฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงปาริศรา  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงปาลิดา  เขียวน้อย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  กลัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงปุญญิศา  เนียมพึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงปุณณภา  กนกพารา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
711
เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
712
เด็กชายปุณยวีร์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงปุณยานุช  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
714
เด็กชายปุณวัฒน์  สุวรรณภักดีจิต
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
715
เด็กชายเป็นหนึ่ง  พันธ์สุจริต
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
716
เด็กชายเปรมณัช  เภทพ่อค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงฝนทอง  ปันชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
718
เด็กชายพงศ์นคร  จันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
719
เด็กชายพงษ์นที  เยื่อใย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
720
เด็กชายพงษ์พล  แจ่มมาก
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงพณิชชาติ  พิณนุวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงพรนภัส  ดิษสร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงพรนภัส  สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
724
เด็กชายพรประสิทธิ์  พรหมอวยพร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงพรรณนิภา  ศรีจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงพริมา  รัชตากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
727
เด็กชายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงพลวพร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายพลวัฒน์  สีหานาม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
730
เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
731
เด็กชายพสธร  มโนสุจริตธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
732
เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งเสรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
733
เด็กชายพัชรพงค์  โตเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพัชรพร  เพิ่มศิลป์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพัชรพร  สุขวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
736
เด็กชายพัชรพล  เกตุมงกุฎ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพัชราพร  สีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงพันธกิจ  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงพิชชานันท์  ประแดงปุย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงพิชชาภา  โกสินทร์ตระการ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ปรางศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พันธ์ทุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพิชารัตน์  ประภาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงพิณมุก  ฆโนทัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
749
เด็กชายพิทวัส  สร้อยสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
750
เด็กชายพิพัฒน์ชัย  ประเสริฐภากร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
751
เด็กชายพิพัฒน์  พุทธบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพิมชาดา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงพิมพการต์  บุตรน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญหมอ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพิมพ์นารา  วิชิต
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
756
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลึกลับพนาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกะสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิวัฒนาการ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มาตจรัสเพชร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงพิมพ์วิอร  สายวาริน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงพิรญาณ์  นันเพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงพิรญาณ์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพีรดา  ทองติ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพีรยา  บุญดาสา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
765
เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายพีรวิชญ์  วีระสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
767
เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
768
เด็กชายพีรวิชญ์  สุขขี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายพีรวิชญ์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงพุฒิพร  ปานแม้น
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงพุทธิภัทร  โกยทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงเพชรพิชชา  ประทุมชาติ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงเพชรรัตน์  สกุลเอื้อ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  อินทรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงแพรวา  รักษาทางดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงฟ้าใส  กลิ้งฝอย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงภทรวรรณ  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงภรณ์พรรณ์  เพลาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงภรภัทร  จุมปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงภรมณ  สืบโถพงษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงภัคจิรา  อิ่มจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงภัควรินทร์  กองคุณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขพรหม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
785
เด็กชายภัทรกร  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงภัทร์ธนวรินทร์  สระทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงภัทรธิดา  สารีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
788
เด็กชายภัทรพงศ์  สอดแนม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
789
เด็กชายภัทรพล  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
790
เด็กชายภัทรพล  เรืองหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
791
เด็กชายภัทรพล  สุธีรัชต์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญหา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเจริญสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงภัทรศศิร์  ประสพเกียรติโภคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงษ์นุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
796
เด็กชายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
797
เด็กชายภาณุวิชญ์  ชาคำไฮ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงภานิชา  เอี่ยมโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
799
เด็กชายภูทัด  ุจาดจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
800
เด็กชายภูฟ้า  จิตต์จำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
801
เด็กชายภูมิรพีร์  แก้วนวล
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงภูริชญา  วะศินรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงภูริชญา  อินทองช่วย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงภูริดา  ชมภูทวีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
805
เด็กชายภูรินทร์  ทองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
806
เด็กชายภูวนิยะ  จงกลสถิต
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
807
เด็กชายภูวิศ  พ่วงพี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงภูษณิศา  น้อยมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงมติมนต์  มานิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงมนัสนันท์  คงสมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
812
เด็กชายมนัสวิน  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงมัชฌิมา  มะม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงมาริษา  วงษ์จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงมิ่งพร  สีสืบมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงมิ่งมงคล  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงมีนอาภา  เหลืองอ่อน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงมุกดาภา  ไชยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
819
เด็กชายเมธัส  สมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงเมลดา  ยศเชาวคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
821
เด็กชายยศกร  วงศ์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
822
เด็กชายยศพล  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงรชานนท์  อูบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
824
เด็กชายรพีพัฒน์  ธรรมวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงรภัสรดา  เฉลยโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
827
เด็กชายระพีพัฒน์  ชุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
828
เด็กชายรัชภูมิ  นนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
829
เด็กชายรัชวรัญญ์  สัมมาเกตุ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
830
เด็กชายรัฐวิทย์  สาระคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
831
เด็กชายร่ำซำ  เหล่าใหญ่
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงรุ่งนภัฒน์  โกยทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
833
เด็กชายรุจน์  ศิริจันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงรุจิรา  หมดนาค
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงลลนา  โชติอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงลลนา  เถาว์ชาลี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงลลนา  อุลิศ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงลัดฟ้า  ชุ่มเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
839
เด็กชายเลิศพัชรพงษ์  ดวงจอมดี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
840
เด็กชายวงศกร  วาดเขียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
841
เด็กชายวชิรพล  เขียวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
842
เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
843
เด็กชายวชิรวิทย์  สุขโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงวณิชยา  แม้นบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์ฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
846
เด็กชายวรรณกร  แก่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงวรรณวิศา  คำรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงวรรณสิริ  สินธุสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงวรวลัญช์  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
853
เด็กชายวรวัฒน์  อ้นศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
854
เด็กชายวรัญชิต  ฉันทะชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
856
เด็กชายวรัทยานนท์  พละทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวรานนท์  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
858
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ดำริห์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงวริศรา  ทองชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงวริศราภรณ์  ดีนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
861
เด็กหญิงวริสราภรณ์  พรมอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
862
เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
863
เด็กชายวัชริศ  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงวัฒนี  คำสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
865
เด็กชายวันเฉลิม  นวลคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงวัลลภา  คะธาวุธ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
867
เด็กชายวิชชากร  พระบำรุง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กองสุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงวิมลศิริ  อินทร์เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงวิมลศิริ  อินเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงวิระดา  คำขวัญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงวีรภัทรา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
873
เด็กชายวุฒิพงษ์  วงศ์สีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
874
เด็กชายวุสิตวันต์  อินทชาติ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงศรัณฉัตร์  ไกรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
876
เด็กชายศรัณยพงศ์  งามโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงศลิศา  บุตรสวน
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงศศิภา  เชิดโฉม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
880
เด็กชายศักดินันท์  บุญประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
881
เด็กชายศาสศิลป์  ฤทธิรุดเร่งพล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงศิรประภา  แก้วชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
883
เด็กชายศิวกร  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
884
เด็กชายศิวกร  ทองพร้อมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายศิวัช  ชาติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงศิวัชญา  เพียรทำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
887
เด็กชายศุภกร  เคนบัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
888
เด็กชายศุภกร  เผ่าไทยเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
889
เด็กชายศุภกร  วิสุทธิพิเนตร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
890
เด็กชายศุภณัฐ  เนียมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
891
เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
892
เด็กชายศุภณัฐ  ลาโม้
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
893
เด็กชายศุภ์พีรณัฐ  มงคลนัฎ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
894
เด็กชายศุภวิชญ์  นรากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
896
เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรธนูศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
897
เด็กชายสรวิชญ์  เกตุน้อย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
898
เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงสรวีย์  สุริย์จามร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
900
เด็กชายสฤษพงษ์  สุทธิสารโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
901
เด็กชายสิทธิกันต์  ธาราภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงสิมิลันดา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงสิรภัทร  เย็นฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงสิริกัญญา  ห่วงศร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
905
เด็กชายสิริณัฐพงศ์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงสิรินทรา  กำจร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
907
เด็กชายสิริวิชญ์  ใจการุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
908
เด็กชายสุกฤษฏิ์พัชร์  หอมละม้าย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงสุกานดา  คชลัย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วคำเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงสุชานาถญา  แววพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรสิงห์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงสุชิตา  พรมโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงสุธาสินี  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงสุธิดาพร  สนงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงสุธิมา  พิมพ์เกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
920
เด็กชายสุประวีณ์  จตุวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  มั่งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงสุพิชญา  โคกพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
924
เด็กชายสุภกิณห์  ทองคง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงสุภัสรา  พานรอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุกใส
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงสุภาชาติ  อินทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงสุภิญญา  ตั้งศิริ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
929
เด็กชายสุรพัศ  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
930
เด็กชายสุรสีห์  แพทย์พิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
931
เด็กชายสุริศร์  เสาศิริ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงเสาวรักษ์  จำปามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
933
เด็กชายโสภณวิชญ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
934
เด็กชายหัฏฐกร  ชาติวัฒนสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
935
เด็กชายหาญณรงค์  จันทร์สาลี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
936
เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
937
เด็กชายอชิระวิชญ์  เหลืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
938
เด็กชายอดิศร  มั่นอ่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอธิชา  อ้นวงค์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
940
เด็กชายอนันดา  น้อยแสง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงอพิชชญา  รอดเมฆ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงอภิษฎา  ไชยมุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงอภิสรา  บุศย์น้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
944
เด็กชายอรรถพล  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงอรอินทุ์  พันทวี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงอริศรา  ร้ายกลับดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงอริสรา  เดชนันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงอริสา  หว้านหอม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
949
เด็กชายอัครวินท์  พุกซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัตรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
951
เด็กชายอัยย์ทร  เศวตเศรนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงอาภากร  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
953
เด็กชายอารยะ  ตันประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
954
เด็กชายอิศรวงษ์  ตามโกสัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงเอมมิลี่  แอนเดอร์สัน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงไอศวรรย์  จริยโสภณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
957
เด็กชายืพีรทัศน์  บุญสินไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม