ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกอร  ชื่นอารมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนิษฐา  โสฬสรัตนพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤติน  กิมเปา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤติน  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤติพงศ์  จ้อกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัลย์รัฐวรรณ  มุกดาแสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองรอด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกิตติมา  ทนทาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกุลพัชร  เจนลาภวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายคงศักดิ์  ทิพย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงคริมา  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจตุพัฒร  หมวกสา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจตุรพร  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิตรลดา  มิ่งคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิรพร  สุนทรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจิรัฏฐ์  มหาธนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายฉัตธกรณ์  ศิลปสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชญานันท์  เเจ่มดอนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชญานุตม์  สีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชณิตา  บุญเสนันท์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชติกร  อังกูรเจริญพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนนิกานต์  มหาธนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ศรีนกทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนิกานต์  กุฎี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนิดา  โพธิรัชต์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนิดาภา  กาญจนบุตร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนินทร  ง่วนสำอางค์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชยพล  สุขเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชลิดา  คนรำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชวิศา  แพวงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชัพวิชญ์  องควิทยา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชาลิสา  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชินดนัย  ต้นสอน
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองอำไพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชุติมา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายญาณวิทย์  สันตะกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงญาณิศา  ตาระคำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงญาตาวี  แสงฮวด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงญาติกา  สุธาพจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  แทนด้วง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายฐานันดร  จันทำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายฐิติพันธุ์  พึ่งผัน
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมงาม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงฐิติรัตน์  น้ำใจสุข
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญสิทธิ์พรชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณภัทร  มณีโรจน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณัชพน  เอมโอฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ลิขิตมาศกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เม่นหรุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สอนดา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐนรี  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณัฐพล  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 523 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฐพล  อมรพันสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณัฐภาส  เถินหิต
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัทกฤช  อุดมโชคจิราหิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณิชากร  เมธีระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณิชารีย์  เกียรติภัทรานนท์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายดัสกร  ทิพย์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงตีรณา  มุกดา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายเตชินท์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายไตรทศ  จริยรักษ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงทรรศิการ์  กำบาง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนกฤต  วันกุมภา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนพนธ์  ดีการช่าง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธนพร  กึกก้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธนัญธิตา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธนาวดี  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธรรญชนก  บรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประเสริฐชัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธัชธรรม์  สุวรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธารากาญจน์  ปิยพันธ์เพทาย
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธิติสรณ์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธีรดนย์  ดวงรัตน์มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธีร์ธวัช  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธีรภัทร  ดีสม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีรเมธ  ทูลยอดพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายนนทภูมิ  นนทะสุต
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายนพรุจ  ตั้งวงค์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนวพร  พูลเสม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนัทริกา  เข็มเอก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนสอาด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนันทพร  สายสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนิชาภา  ตั้งใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายนิธิศ  จันรา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายนิพพิชฌน์  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงเนติญา  เหมเปา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงบุษยมาส  กระจ่างนฤมลกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเบญญาภา  ลัทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปณิตตรา  ยกเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปภาวดี  คำสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปราญชลี  แซ่อ๋อง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปลิตา  เพชรศุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปัณฑาลีย์  ธนัฐพัสวี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปาลิน  ปรีชากร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายปิยะพงศ์  ทุนเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายเปรม  สัจจวีรวรรณ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพงศกร  อัมฤทธื์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพงษ์พันธ์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายพชร  พุทธสะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายพชรพล  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายพนิตนิพนธ์  ตั้งพัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพรชนกสรณ์  เล้าทรัพย์ทวี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพรณิชา  เซี่ยงจง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพรปะวีณ์  เทียนสะอาด
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพศวีร์  ศิริประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพัชญ์สิตา  เหมเปา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพัชริญา ชานเทล  ริดเดล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพิชญาภา  จัรทรสุกรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพิชญุตม์  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พุ่มนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทวีสูตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพิษณุ  ผดุงพัฒโนดม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายพีรพัฒน์  กลับดี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายพีรวัส  สุขชู
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทะยัก
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพุทธิกานต์  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงเพชรจ้า  อิติปิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายภคพล  พุ่มแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงภัคดิพร  เนตรนรา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายภัทรฉัตร  แก่นเฉลียว
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงภัทรพร  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงภาณุมาศ  ยางทัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายภานุพงค์  เชี่ยวพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงภิญรดา  กุลพรทานุทัต
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงภูญดา  ตั้งวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายภูผา  ศิลปสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงภูมิสิริพรรษา  แดนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภูษิต  ทองกันยา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงมนัสษญา  บุตรสาเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงมสฤณา  อุทัยเสรี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงมุนินตา  แก้วสอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงยมาภรณ์  นุชเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองโชติ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงรวิกันต์  ศังกรพานิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงรวิกานต์  ศังกรพานิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงรสธร  เรืองวงศ์โรจน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายรัชชานนท์  โชควัชระไพศาล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงรัมภ์รดา  จวงสอน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงลภัสรดา  ต่วนเครือ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงลักษมิกานต์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงลัลภ์ลลิต  พิมพ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายวชิรพล  จันทร์เที่ยง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายวชิรวิทย์  สุขวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวณินตา  พิชาติพัฒนา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายวทัญญู  ลุทัน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวรณัน  อร่ามสีจันทน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายวรวัฒน์  ดุสรักษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายวรวัฒน์  บุญใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงวรัญญา  จรัสมาธุสร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายวรัญญู  โรจนวิทยโอภาส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงวรัณรัฏฐ์  กรพินธ์กุสุมา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายวรัทปรัชญ์  สุวรรณประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายวสวัตติ์  วรรณไทย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายวัชร  ยางเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงวิภาดา  คงประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตยากูลย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายวีรภัทร  ศิริมงคลรัตน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายวุฒิชิพงษ์  อุปถัมภ์ชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวุฒิวัฒน์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงเวธนี  พุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองประจวบโชค
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงศรุตยา  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงศศิภา  เฮงเส็ง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายศิรกานต์  แฟนพิมาย
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงศิริพร  คนบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายศิลป์ชัย  เชื้อประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายศิวภพ  อินทร์เกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงศุภิสรา  โสมสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายสรวิชญ์  นิธิพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสรัญญาณี  รุ่งวิไลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสโรชา  เอี่ยมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายสวิตต์  วิริยะช่วงโชติ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงสิตา  รุ่งนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายสิรภพ  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงสุชาวลี  เต็งมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองลิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงสุธาสินี  เขมทักษินานนท์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์พ่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงสุภานัน  ศรีอ่อนโพธิื
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงสุภาพร  กลิ่นหวล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสุภาวดี  วรภากรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงแสนดี  เสลาหอม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายเหมทัช  รุ่งโลหะเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอนพัช  กิจประชุม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงอนามิกา  พาสุกรี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงอภิชญา  กิจการอาสา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายอรรถสิทธิ์  เเส้ประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายอันดา  ภุชงเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอารันดา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอาริยา  ปัญญาวิชาสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายเอกภพ  ผ่องอินทรี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายเอกภัทร  จิรโชติเดชาธร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กชายกฤตเมธ  บัวเสนา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายจักรพงษ์  ศรีต้นตนานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายจิรภัทร  ยศศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจซื่อ
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายณัฐกิตติ์  หัดรัดไชย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายณัฐวุฒิ  นกยูงทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายทศพร  สมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนาธร  อินทร์ปฐม
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนาถวัฒน์  มะยุเรศ
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพัฐสุดา  สิทธิวิไล
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงแพร  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายภัครพล  ชมภูผล
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายรังสรรค์  ศรีคงคา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงวันวิษา  ษาวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงวิภารดี  ภัทรชัยนิมิต
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสรัลพร  สมบุญญะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสโรชา  เข็มเพชร์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายสิรายุ  รอดผล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุปาณี  จินดา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงสุรารักษ์  รักพงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอริสรา  เหมัง
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายเอกธนพล  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงเอื้อมดาว  เอี่ยมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงกชขจร  รักพงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงกชพร  ผดุงเกียรติวงษ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายกนกพล  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกนกอร  ทักขินัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกนกอร  มาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายกนิษธ์พงศ์  จันทร์เปรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกมลชนก  พลอยมุกดา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกมลนิตย์  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายกมลาสน์  ยัญญางกูร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายกรภัทร์  ไซพันธ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญนพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายกฤติน  จิณณะธนภูมิ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกฤติยา  หนูหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายกฤษดา  ช้างพลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายกวินท์  ขุนนคร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายกษิดิศ  ชมโลก
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วัชรากรสิริ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์บาง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายกันต์กวี  กลมศิลป์สิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ็งนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงกาญจนา  โสดสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงรัตน์มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายกิตติพศ  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายคณาบุญ  สัมนักษร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายคณิศร  สิงสิม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายครวัฐ  จันทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงครองขวัญ  ประมงกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงฆริฏฐา  สุขหวาน
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แย้มอุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงจิญัฐตา  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงจิดาภา  อัครภาณุพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 537 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงจิรนันท์  ญาติกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงจิรภัทร์  ดอกบัวขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายจิรภาส  สวัสดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายจิรภาส  สุดสาคร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงจิรภิญญา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงจีรนันท์  ใบดีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายจืรัฏฐากรณ์  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายเจษฎาพร  จันทร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายฉัฐวัชร์  ท้วมเสมา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายฉัตรชัย  เย็นเปิง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายฉัตรมงคล  บุญขยัน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายชญานนท์  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ฐิติรัชต์ธนกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงชญานุตม์  พุทจิระ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงชนัญชิดา  พุทธา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงชนัฏดา  ขุนบำรุง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายชยพล  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงชลธิชา  ทองประเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณฉิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงชวันรัตน์  ชาติพิศาล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงชีวาพร  บุญวิธวาเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงชุติประภา  ต้นสอน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงชุติมา  ด้วงเงิน
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงญาณาทิพ  จันมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงญาณินญา  จตุทิพย์สมพล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงญาณิศา  ศีลานันท์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงญาณิศา  อุดมพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงญาตาวี  ดวงดีมีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 538 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงญารินดา  ก๋ำรามัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงณฐมน  วราสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงณภัทร  ชาวบ้านใหม่
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายณวัฒน์  มีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายณวัฒน์  รูปอ้วน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เหลืองวิไล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำรงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ริปุฤทธิชัย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายณัฐกิตติ์  ชูนำชัย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงณัฐชยา  คุมมงคล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฐทิชา  ชาญรักสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณัฐนนท์  อินทร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทรสุกรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายณัฐวัชต์  สวัสดิ์จำรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณัทธมนกาจน์  สุขปราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณัทนันทน์  เปลี่ยนพุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีราจันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณิศศา  สิงหราช
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงดลพร  วงดาว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายตรีวิชญ์  พรหมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายต่อ  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายตะวัน  รณรื่น
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงทิชาพร  ธานะสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงทิพยดา  ผันเผาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงทิวา  สุดเตาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายธนกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 541 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กชายธนกร  มาจิ้งหรีด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายธนภัทร  ยอดตะโก
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายธนาชัย  น้อยจีน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธวัชชัย  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงธัญชนก  ปานสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงธัญชนก  สุกดิบ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศุภกิจกาญจนา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงธัญญาพร  ชาวกำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงธัญยพร  บัวเจก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธิติ  เกียรติธีรชัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายธิติวุฒิ  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธีธัช  สนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธีรุตม์  เฮงนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนฐาภรณ์  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายนพกร  พนิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงนภสร  มูลจันทะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายนราวิชญ์  กระแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงนฤมณา  ถาวงราม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายนวมินทร์  อินทรัตน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงนัญยพร  แก้วรักษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงนันทินี  พลศิษฏ์ศักดากุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงนัยณา  กรูพิมาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงนัยนา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายน่านนที  กมลพัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงนารา  เรืองจินดา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กหญิงนารีรัตน์  แพทย์รอบรู้
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายนิติภูมิ  ผุยหนองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายนิธิศ  จุ้ยนิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายนิพพิชฌจ์  โลหวัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงนุชรดี  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายบวรภัค  สวนพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายบันฑัต  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายปฐมพร  ธนาภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปณิดา  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายปรเมศม์  พ่อครวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายประภวิษณุ์  ตันติวรสกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายปรัชญ์ชานน  ตะสาริกา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายปริตต์  ปรีชาปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงปริษา  พวงเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงปลายฟ้า  จิรันดร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงปวรศา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายปวริศ  เรืองเนตร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายปวริศ  อบเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายปวริศร  อรรคอุดม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงปวริศา  แย้มจับ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปวริศา  ศรีสงสาร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายปัญญวัฒน์  ปิ่นพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงปัณณพร  บรรณาการ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีเปรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงปิยรัตน์  เซี่ยงหลิว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงปีติญาณ์  จตุรวิทย์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายปุณณภพ  ผิวสอาด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กหญิงปุณยนุช  มะหะหมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงปุณยาพร  เนียมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงปุณิกา  ทั่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงเปรมิกา  นำเจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายพงศกร  มุสิกวัตร์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพชรพรรณ  ศิลาขจร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพรลภัส  หยาดคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสันต์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพลอยพรรณ  วิเวกวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพัชรพล  จารุขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีประเสริฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพัทธดนย์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงพัทธนันท์  นิลโต
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพัธรัตน์  อาศัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายพัสกร  เสือแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพิชชาณัณณ์  จินต์เจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงพิชชานันท์  พลไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายพิชญณัฐ  ส่งโสภา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพิชญธิดา  พงศบุษย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายพิชญะ  หรรษา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงพิชญา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายพิชัยยุทธ  ว่องปัญญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายพิชาภพ  ริมชล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายพิพัฒน์  เสาวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ดอนไพรเณร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพิรดา  เชื้อชื้น
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพีรพล  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กหญิงเพชรกะรัต  เอี่ยมสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงเพชรรัตน์  น่วมพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงภคนันท์  แก้วนุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงภคอร  เอกสินธ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงภณิดา  ศรีลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายภัควุฒิ  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงภัทรพร  พันธุเกิด
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภัทรพล  อัมพรเดช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงภัทรภร  แก้วธำรงค์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงภัทรลดา  ชัยศิริพานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงภัทรวดี  อัมพรเดช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุพร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงภัทรศยา  สมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายภันเต  โปชยะวณิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงภาวินี  จันรวม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายภูมินทร์  ยงดี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายภูมิพัฒน์  แย้มทวีสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงภูริชญา  แนวทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงมณฑารพ  ทัดไท
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงมณีญา  นาคงาม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงมทิตา  สุดตา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงมนรดา  แย้มศิริ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงมนสิชา  นาคปาน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงมนัญญา  ศรีวงษ์ไชย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงมนัสวี  เกษมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงมัณฒนา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงมีนตรา  มะผล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายเมธา  มยุรา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายยศพัฒน์  ปลื้มจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายรชต  สินนอง
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 545 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
532
เด็กชายรณกร  นิชาศาตนันทน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงรัชดาภร  บุญนพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงรัญชนา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงรัฏฐณิญาว์  นำโชคชัยเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงรัตติกาล  ติเยาว์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงรัตติมา  อรุณภาคมงคล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงรัศมั  ทอรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายไรวินท์  นุ่มอ่อน
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายฤทธิเกียรติ  วอนเพียร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงลภัสรดา  สักกามาตย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงวรกาณต์  หลงผาสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงวรรณวิษา  ต้นทเตมี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงวรัญญา  คล้ายกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริศักดิ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงวรัญญา  เหลืองมงคลไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงวราภรณ์  โรจนธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงวราลี  ลลิตวจีวงศ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงวาสนา  ศุภวิจิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายวิกรม  เนยน้อย
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายวิริทธ์พล  บำเพ็ญธรรมสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายศตภพ  ปัญญาธีระ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงศศิกาญจน์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงศศิกานต์  ยาสงสวย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงศศิวิมล  เฮียะเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงศิริรัศมิ์  สุทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายศิวกร  เนยน้อย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 546 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
567
เด็กชายศิวกร  ศิวกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายศิวกร  โหมดแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายศิวา  วงคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงศุภสิริ  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงศุภสุตา  เหมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเมตตา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายสกลพัฒน์  อมรประภาศิริ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงสัตตบงกช  ปาลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายสันติ  สีมาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงสิตางค์  จารุกำเนิดกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายสิทธิชัย  เหล่าเหมมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายสิรภพ  เผ่าวงศากุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายสิรภพ  สันทัด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายสิรวิชญ์  กาลิ้ม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงสิริกร  ยองใย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายสิริณัฏฐ์  ทองแถบ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงสุกฤตา  เผือกพูล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงสุจิรา  คำวอน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายสุชาครีย์  ลักษณาวงศ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงสุชาวดี  เพิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงสุทธิชา  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญสัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองแถบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงสุธาริน  เนตรสน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงสุธิณีย์  พรมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ญมณี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุตรา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงสุภานัน  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอชิรญา  กล่อมพุ่ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงอภิชญา  มานิตย์โชติพิสิฐ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายอภินันท์  เจติยานุวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 547 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
เด็กชายอภิวัฒน์  เปียชาติ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงอรอนงค์  บูรณะสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงอริษา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอักศราภัค  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอัญ  วรสหวัฒน์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงอาคิรา  จำปาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอารียา  กัณหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายอาสาฬห์  อบบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายอิทธิพล  ตนายะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงอินทรานี  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงอินทิรา  เกลียวกัน
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงอินทิรา  แก้วสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายอิษวัต  รัตนสิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงอุมาพร  พุ่มด้วง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์