ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกอร  ชื่นอารมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนิษฐา  โสฬสรัตนพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤติน  กิมเปา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤติน  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติพงศ์  จ้อกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลย์รัฐวรรณ  มุกดาแสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองรอด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกิตติมา  ทนทาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกุลพัชร  เจนลาภวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายคงศักดิ์  ทิพย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงคริมา  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายจตุพัฒร  หมวกสา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจตุรพร  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิตรลดา  มิ่งคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิรพร  สุนทรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายจิรัฏฐ์  มหาธนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายฉัตธกรณ์  ศิลปสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชญานันท์  เเจ่มดอนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชญานุตม์  สีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชณิตา  บุญเสนันท์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กชายชติกร  อังกูรเจริญพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนนิกานต์  มหาธนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ศรีนกทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนิกานต์  กุฎี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนิดา  โพธิรัชต์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนิดาภา  กาญจนบุตร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนินทร  ง่วนสำอางค์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กชายชยพล  สุขเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชลิดา  คนรำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชวิศา  แพวงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายชัพวิชญ์  องควิทยา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชาลิสา  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
47
เด็กชายชินดนัย  ต้นสอน
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองอำไพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชุติมา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายญาณวิทย์  สันตะกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
51
เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงญาณิศา  ตาระคำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงญาตาวี  แสงฮวด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงญาติกา  สุธาพจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  แทนด้วง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
56
เด็กชายฐานันดร  จันทำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
57
เด็กชายฐิติพันธุ์  พึ่งผัน
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมงาม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฐิติรัตน์  น้ำใจสุข
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
60
เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญสิทธิ์พรชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณภัทร  มณีโรจน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายณัชพน  เอมโอฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ลิขิตมาศกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เม่นหรุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สอนดา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐนรี  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐพล  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 523 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐพล  อมรพันสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายณัฐภาส  เถินหิต
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายณัทกฤช  อุดมโชคจิราหิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณิชากร  เมธีระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณิชารีย์  เกียรติภัทรานนท์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายดัสกร  ทิพย์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงตีรณา  มุกดา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
83
เด็กชายเตชินท์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายไตรทศ  จริยรักษ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงทรรศิการ์  กำบาง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายธนกฤต  วันกุมภา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กชายธนพนธ์  ดีการช่าง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนพร  กึกก้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธนัญธิตา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธนาวดี  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธรรญชนก  บรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประเสริฐชัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายธัชธรรม์  สุวรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายธารากาญจน์  ปิยพันธ์เพทาย
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กชายธิติสรณ์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายธีรดนย์  ดวงรัตน์มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
103
เด็กชายธีร์ธวัช  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายธีรภัทร  ดีสม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
105
เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีรเมธ  ทูลยอดพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
108
เด็กชายนนทภูมิ  นนทะสุต
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายนพรุจ  ตั้งวงค์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนวพร  พูลเสม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนัทริกา  เข็มเอก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนสอาด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนันทพร  สายสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนิชาภา  ตั้งใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
116
เด็กชายนิธิศ  จันรา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กชายนิพพิชฌน์  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงเนติญา  เหมเปา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงบุษยมาส  กระจ่างนฤมลกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงเบญญาภา  ลัทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปณิตตรา  ยกเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปภาวดี  คำสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปราญชลี  แซ่อ๋อง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปลิตา  เพชรศุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
125
เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปัณฑาลีย์  ธนัฐพัสวี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปาลิน  ปรีชากร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายปิยะพงศ์  ทุนเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
131
เด็กชายเปรม  สัจจวีรวรรณ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กชายพงศกร  อัมฤทธื์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
133
เด็กชายพงษ์พันธ์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กชายพชร  พุทธสะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กชายพชรพล  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กชายพนิตนิพนธ์  ตั้งพัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพรชนกสรณ์  เล้าทรัพย์ทวี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพรณิชา  เซี่ยงจง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพรปะวีณ์  เทียนสะอาด
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กชายพศวีร์  ศิริประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพัชญ์สิตา  เหมเปา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพัชริญา ชานเทล  ริดเดล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพิชญาภา  จัรทรสุกรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กชายพิชญุตม์  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พุ่มนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทวีสูตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
151
เด็กชายพิษณุ  ผดุงพัฒโนดม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
152
เด็กชายพีรพัฒน์  กลับดี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
154
เด็กชายพีรวัส  สุขชู
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
155
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทะยัก
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพุทธิกานต์  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงเพชรจ้า  อิติปิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
159
เด็กชายภคพล  พุ่มแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงภัคดิพร  เนตรนรา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
162
เด็กชายภัทรฉัตร  แก่นเฉลียว
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงภัทรพร  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
164
เด็กหญิงภาณุมาศ  ยางทัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
165
เด็กชายภานุพงค์  เชี่ยวพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
166
เด็กหญิงภิญรดา  กุลพรทานุทัต
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงภูญดา  ตั้งวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
168
เด็กชายภูผา  ศิลปสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงภูมิสิริพรรษา  แดนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กชายภูษิต  ทองกันยา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงมนัสษญา  บุตรสาเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงมสฤณา  อุทัยเสรี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
175
เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงมุนินตา  แก้วสอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
177
เด็กหญิงยมาภรณ์  นุชเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองโชติ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงรวิกันต์  ศังกรพานิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงรวิกานต์  ศังกรพานิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงรสธร  เรืองวงศ์โรจน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
182
เด็กชายรัชชานนท์  โชควัชระไพศาล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงรัมภ์รดา  จวงสอน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
184
เด็กหญิงลภัสรดา  ต่วนเครือ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงลักษมิกานต์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงลัลภ์ลลิต  พิมพ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
188
เด็กชายวชิรพล  จันทร์เที่ยง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายวชิรวิทย์  สุขวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวณินตา  พิชาติพัฒนา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กชายวทัญญู  ลุทัน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
192
เด็กหญิงวรณัน  อร่ามสีจันทน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
195
เด็กชายวรวัฒน์  ดุสรักษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กชายวรวัฒน์  บุญใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
197
เด็กหญิงวรัญญา  จรัสมาธุสร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
198
เด็กชายวรัญญู  โรจนวิทยโอภาส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
199
เด็กหญิงวรัณรัฏฐ์  กรพินธ์กุสุมา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
200
เด็กชายวรัทปรัชญ์  สุวรรณประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
201
เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
203
เด็กชายวสวัตติ์  วรรณไทย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายวัชร  ยางเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
205
เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
206
เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงวิภาดา  คงประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตยากูลย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
209
เด็กชายวีรภัทร  ศิริมงคลรัตน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
210
เด็กชายวุฒิชิพงษ์  อุปถัมภ์ชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวุฒิวัฒน์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงเวธนี  พุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองประจวบโชค
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
214
เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงศรุตยา  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงศศิภา  เฮงเส็ง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
218
เด็กชายศิรกานต์  แฟนพิมาย
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
219
เด็กหญิงศิริพร  คนบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
220
เด็กชายศิลป์ชัย  เชื้อประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กชายศิวภพ  อินทร์เกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
223
เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงศุภิสรา  โสมสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
226
เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
228
เด็กชายสรวิชญ์  นิธิพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสรัญญาณี  รุ่งวิไลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงสโรชา  เอี่ยมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
231
เด็กชายสวิตต์  วิริยะช่วงโชติ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
232
เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงสิตา  รุ่งนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กชายสิรภพ  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงสุชาวลี  เต็งมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
238
เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองลิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
239
เด็กหญิงสุธาสินี  เขมทักษินานนท์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
240
เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์พ่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสุภานัน  ศรีอ่อนโพธิื
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
245
เด็กหญิงสุภาพร  กลิ่นหวล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสุภาวดี  วรภากรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
247
เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงแสนดี  เสลาหอม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
249
เด็กชายเหมทัช  รุ่งโลหะเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงอนพัช  กิจประชุม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิตประถม
252
เด็กหญิงอนามิกา  พาสุกรี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงอภิชญา  กิจการอาสา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
255
เด็กชายอรรถสิทธิ์  เเส้ประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
256
เด็กชายอันดา  ภุชงเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
257
เด็กชายอารันดา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงอาริยา  ปัญญาวิชาสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
259
เด็กชายเอกภพ  ผ่องอินทรี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
260
เด็กชายเอกภัทร  จิรโชติเดชาธร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กชายกฤตเมธ  บัวเสนา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายจักรพงษ์  ศรีต้นตนานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายจิรภัทร  ยศศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจซื่อ
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายณัฐกิตติ์  หัดรัดไชย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายณัฐวุฒิ  นกยูงทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายทศพร  สมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายธนาธร  อินทร์ปฐม
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายนาถวัฒน์  มะยุเรศ
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงพัฐสุดา  สิทธิวิไล
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงแพร  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายภัครพล  ชมภูผล
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายรังสรรค์  ศรีคงคา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงวันวิษา  ษาวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงวิภารดี  ภัทรชัยนิมิต
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงสรัลพร  สมบุญญะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงสโรชา  เข็มเพชร์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายสิรายุ  รอดผล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงสุปาณี  จินดา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงสุรารักษ์  รักพงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงอริสรา  เหมัง
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายเอกธนพล  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงเอื้อมดาว  เอี่ยมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงกชขจร  รักพงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกชพร  ผดุงเกียรติวงษ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายกนกพล  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกนกอร  ทักขินัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกนกอร  มาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
294
เด็กชายกนิษธ์พงศ์  จันทร์เปรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกมลชนก  พลอยมุกดา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกมลนิตย์  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
297
เด็กชายกมลาสน์  ยัญญางกูร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
298
เด็กชายกรภัทร์  ไซพันธ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญนพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
300
เด็กชายกฤติน  จิณณะธนภูมิ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกฤติยา  หนูหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
302
เด็กชายกฤษดา  ช้างพลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
303
เด็กชายกวินท์  ขุนนคร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
304
เด็กชายกษิดิศ  ชมโลก
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วัชรากรสิริ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์บาง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกันต์กวี  กลมศิลป์สิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
308
เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ็งนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกาญจนา  โสดสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงรัตน์มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกิตติพศ  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กชายคณาบุญ  สัมนักษร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายคณิศร  สิงสิม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายครวัฐ  จันทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงครองขวัญ  ประมงกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
316
เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงฆริฏฐา  สุขหวาน
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แย้มอุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงจิญัฐตา  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงจิดาภา  อัครภาณุพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 537 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงจิรนันท์  ญาติกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงจิรภัทร์  ดอกบัวขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
324
เด็กชายจิรภาส  สวัสดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
325
เด็กชายจิรภาส  สุดสาคร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงจิรภิญญา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงจีรนันท์  ใบดีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
328
เด็กชายจืรัฏฐากรณ์  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
329
เด็กชายเจษฎาพร  จันทร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
330
เด็กชายฉัฐวัชร์  ท้วมเสมา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
331
เด็กชายฉัตรชัย  เย็นเปิง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
332
เด็กชายฉัตรมงคล  บุญขยัน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
333
เด็กชายชญานนท์  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ฐิติรัชต์ธนกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงชญานุตม์  พุทจิระ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงชนัญชิดา  พุทธา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชนัฏดา  ขุนบำรุง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กชายชยพล  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
342
เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงชลธิชา  ทองประเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณฉิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงชวันรัตน์  ชาติพิศาล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงชีวาพร  บุญวิธวาเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงชุติประภา  ต้นสอน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงชุติมา  ด้วงเงิน
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงญาณาทิพ  จันมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงญาณินญา  จตุทิพย์สมพล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงญาณิศา  ศีลานันท์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงญาณิศา  อุดมพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงญาตาวี  ดวงดีมีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 3 ห้อง 538 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงญารินดา  ก๋ำรามัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณฐมน  วราสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณภัทร  ชาวบ้านใหม่
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายณวัฒน์  มีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
362
เด็กชายณวัฒน์  รูปอ้วน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เหลืองวิไล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำรงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ริปุฤทธิชัย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
366
เด็กชายณัฐกิตติ์  ชูนำชัย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณัฐชยา  คุมมงคล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงณัฐทิชา  ชาญรักสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
371
เด็กชายณัฐนนท์  อินทร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
372
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทรสุกรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายณัฐวัชต์  สวัสดิ์จำรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณัทธมนกาจน์  สุขปราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณัทนันทน์  เปลี่ยนพุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีราจันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงณิศศา  สิงหราช
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงดลพร  วงดาว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กชายตรีวิชญ์  พรหมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
384
เด็กชายต่อ  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
385
เด็กชายตะวัน  รณรื่น
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงทิชาพร  ธานะสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงทิพยดา  ผันเผาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
389
เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงทิวา  สุดเตาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
391
เด็กชายธนกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 541 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กชายธนกร  มาจิ้งหรีด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธนภัทร  ยอดตะโก
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธนาชัย  น้อยจีน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธวัชชัย  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงธัญชนก  ปานสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธัญชนก  สุกดิบ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศุภกิจกาญจนา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงธัญญาพร  ชาวกำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงธัญยพร  บัวเจก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธิติ  เกียรติธีรชัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธิติวุฒิ  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธีธัช  สนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธีรุตม์  เฮงนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงนฐาภรณ์  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
415
เด็กชายนพกร  พนิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงนภสร  มูลจันทะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายนราวิชญ์  กระแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงนฤมณา  ถาวงราม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กชายนวมินทร์  อินทรัตน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนัญยพร  แก้วรักษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนันทินี  พลศิษฏ์ศักดากุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงนัยณา  กรูพิมาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงนัยนา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายน่านนที  กมลพัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนารา  เรืองจินดา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กหญิงนารีรัตน์  แพทย์รอบรู้
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
429
เด็กชายนิติภูมิ  ผุยหนองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กชายนิธิศ  จุ้ยนิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
431
เด็กชายนิพพิชฌจ์  โลหวัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงนุชรดี  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
434
เด็กชายบวรภัค  สวนพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
436
เด็กชายบันฑัต  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
437
เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปฐมพร  ธนาภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงปณิดา  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายปรเมศม์  พ่อครวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
441
เด็กชายประภวิษณุ์  ตันติวรสกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
443
เด็กชายปรัชญ์ชานน  ตะสาริกา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
444
เด็กชายปริตต์  ปรีชาปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปริษา  พวงเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงปลายฟ้า  จิรันดร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงปวรศา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
448
เด็กชายปวริศ  เรืองเนตร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กชายปวริศ  อบเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
450
เด็กชายปวริศร  อรรคอุดม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปวริศา  แย้มจับ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปวริศา  ศรีสงสาร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กชายปัญญวัฒน์  ปิ่นพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปัณณพร  บรรณาการ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีเปรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปิยรัตน์  เซี่ยงหลิว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปีติญาณ์  จตุรวิทย์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
461
เด็กชายปุณณภพ  ผิวสอาด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กหญิงปุณยนุช  มะหะหมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปุณยาพร  เนียมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปุณิกา  ทั่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงเปรมิกา  นำเจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
467
เด็กชายพงศกร  มุสิกวัตร์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงพชรพรรณ  ศิลาขจร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงพรลภัส  หยาดคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสันต์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพลอยพรรณ  วิเวกวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายพัชรพล  จารุขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีประเสริฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
475
เด็กชายพัทธดนย์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพัทธนันท์  นิลโต
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพัธรัตน์  อาศัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
478
เด็กชายพัสกร  เสือแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพิชชาณัณณ์  จินต์เจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพิชชานันท์  พลไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
482
เด็กชายพิชญณัฐ  ส่งโสภา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพิชญธิดา  พงศบุษย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
484
เด็กชายพิชญะ  หรรษา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพิชญา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายพิชัยยุทธ  ว่องปัญญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพิชาภพ  ริมชล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายพิพัฒน์  เสาวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ดอนไพรเณร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงพิรดา  เชื้อชื้น
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
495
เด็กชายพีรพล  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กหญิงเพชรกะรัต  เอี่ยมสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงเพชรรัตน์  น่วมพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงภคนันท์  แก้วนุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงภคอร  เอกสินธ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงภณิดา  ศรีลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
503
เด็กชายภัควุฒิ  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงภัทรพร  พันธุเกิด
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายภัทรพล  อัมพรเดช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงภัทรภร  แก้วธำรงค์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงภัทรลดา  ชัยศิริพานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงภัทรวดี  อัมพรเดช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุพร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงภัทรศยา  สมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
512
เด็กชายภันเต  โปชยะวณิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงภาวินี  จันรวม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
514
เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายภูมินทร์  ยงดี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
517
เด็กชายภูมิพัฒน์  แย้มทวีสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงภูริชญา  แนวทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงมณฑารพ  ทัดไท
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงมณีญา  นาคงาม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงมทิตา  สุดตา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงมนรดา  แย้มศิริ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงมนสิชา  นาคปาน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงมนัญญา  ศรีวงษ์ไชย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงมนัสวี  เกษมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงมัณฒนา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงมีนตรา  มะผล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
529
เด็กชายเมธา  มยุรา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายยศพัฒน์  ปลื้มจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
531
เด็กชายรชต  สินนอง
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 545 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
532
เด็กชายรณกร  นิชาศาตนันทน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงรัชดาภร  บุญนพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงรัญชนา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงรัฏฐณิญาว์  นำโชคชัยเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงรัตติกาล  ติเยาว์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงรัตติมา  อรุณภาคมงคล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงรัศมั  ทอรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
541
เด็กชายไรวินท์  นุ่มอ่อน
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
542
เด็กชายฤทธิเกียรติ  วอนเพียร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงลภัสรดา  สักกามาตย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงวรกาณต์  หลงผาสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงวรรณวิษา  ต้นทเตมี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงวรัญญา  คล้ายกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริศักดิ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงวรัญญา  เหลืองมงคลไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงวราภรณ์  โรจนธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงวราลี  ลลิตวจีวงศ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงวาสนา  ศุภวิจิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
554
เด็กชายวิกรม  เนยน้อย
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายวิริทธ์พล  บำเพ็ญธรรมสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายศตภพ  ปัญญาธีระ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงศศิกาญจน์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงศศิกานต์  ยาสงสวย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
563
เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงศศิวิมล  เฮียะเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงศิริรัศมิ์  สุทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายศิวกร  เนยน้อย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 546 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
567
เด็กชายศิวกร  ศิวกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายศิวกร  โหมดแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
569
เด็กชายศิวา  วงคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
570
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงศุภสิริ  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงศุภสุตา  เหมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเมตตา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
574
เด็กชายสกลพัฒน์  อมรประภาศิริ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงสัตตบงกช  ปาลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายสันติ  สีมาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสิตางค์  จารุกำเนิดกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายสิทธิชัย  เหล่าเหมมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
579
เด็กชายสิรภพ  เผ่าวงศากุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายสิรภพ  สันทัด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กชายสิรวิชญ์  กาลิ้ม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงสิริกร  ยองใย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
583
เด็กชายสิริณัฏฐ์  ทองแถบ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงสุกฤตา  เผือกพูล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงสุจิรา  คำวอน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
586
เด็กชายสุชาครีย์  ลักษณาวงศ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงสุชาวดี  เพิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงสุทธิชา  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
589
เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญสัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองแถบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงสุธาริน  เนตรสน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงสุธิณีย์  พรมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ญมณี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุตรา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงสุภานัน  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
597
เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอชิรญา  กล่อมพุ่ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงอภิชญา  มานิตย์โชติพิสิฐ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กชายอภินันท์  เจติยานุวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคารวิจิตรธรรมรส 88 ชั้น 4 ห้อง 547 โรงเรียน วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
เด็กชายอภิวัฒน์  เปียชาติ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงอรอนงค์  บูรณะสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงอริษา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงอักศราภัค  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงอัญ  วรสหวัฒน์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงอาคิรา  จำปาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงอารียา  กัณหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
611
เด็กชายอาสาฬห์  อบบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
612
เด็กชายอิทธิพล  ตนายะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอินทรานี  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงอินทิรา  เกลียวกัน
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอินทิรา  แก้วสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
616
เด็กชายอิษวัต  รัตนสิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงอุมาพร  พุ่มด้วง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม