ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  พาณิชย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชมน  พิทยรัตน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทโชติ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกอร  ศรีแสง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกมลชัย  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์สร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรองแก้ว  ติดงาม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตณัฐ  แย้มขยาย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตธนิษฐ์  เชิงทวี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษฎีกา  ศรีสวาท
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกวลินกันตา  ชาญนำสิน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
13
เด็กชายกษิดิศ  หัสมี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกษิต  จิตรเดชขจร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญชพร  พรมดี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายกันตพิชญ์  มั่นแท้
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกันย์สินี  กิตติสุขตระกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัลนรัตน์  เรืองเดชสิรวี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายกิจติภณ  พฤกษ์ไพโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกิตตินภา  สุริโยดร
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติพันธุ์  อุบลธรรม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติภณ  พงษ์อภัย
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติศักดิ์  พวงสุมาลี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกุลธาดา  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกณิกา  เดชยศชัยโชติ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเขมิกา  ปทุมรัตนไพศาล
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงโขมพัสตร์  เฟื่องกวินสมบัติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
29
เด็กชายคณิศร  โชคธนานุกูล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กชายจันทกร  จิตตกรดำรงค์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิณัสจ์ฎา  ศรียวง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิดาภา  ชุณห์วิจิตรา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทองคำดี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิรัชยา  ชุ่มชู
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายจิราวุฒ  ลีลาเลิศ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กชายเจตติพัทธ์  คงรักษ์กวิน
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายฉัตรมงคล  อรุณเลิศรัศมี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชณิชา  เปรมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนกนันท์  สาธุการ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนัตธนันท์  อิ่มรส
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชนินท์พร  เล็กเพ้อ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายชยพล  ขัมพูนทะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
46
เด็กชายชยพล  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
47
เด็กชายชยังกูร  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
48
เด็กชายชยุต  คงคล้าย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กชายชวิศธีร์  พิสุทธิ์วรารมย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชิดชนก  ผ่องประโยชน์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กชายชินกฤต  ปราบปัญจะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชุติรดา  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
53
เด็กชายฌาภีม  พบสุข
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงญาณสิริ  ไชยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐิติมา  ชื่นในจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  อนันต์กวิน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินนุพัฒน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
58
เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
60
เด็กชายณภัทร  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อุทยานรัตน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ศรีวิบูลย์กุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฏฐา  อินต๊ะยศ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐดนัย  จิตรนอก
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐนันท์  พานิข
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์มณีประทีป
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐพงษ์  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันตวิริยา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐมล  คล้ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐวัฒน์  พันธ์ุพานิช
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐสรรค์  เปรมจิตร์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กชายณัทฐพัทธ์  ศรีอุทารวงศ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
74
เด็กชายดนัยณัฏฐ์  อัยลา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงดนุดา  กิตติพงศธรชัย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
76
เด็กชายดนุวัฒน์  แก้วมณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
78
เด็กชายไตรสิทธิ์  วรรฒย์ษิต
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
79
เด็กชายทยุติ  งามจิตร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงทัดชนก  ดีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เนียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
82
เด็กชายแทนคุณ  แสงภู
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
83
เด็กชายธนกร  ปาละกูล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายธนกร  มุขโต
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
85
เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
86
เด็กชายธนบดี  โกสุเต้า
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
87
เด็กชายธนบดี  แช่มประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนพร  คชชา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยอนุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
90
เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
92
เด็กชายธนวิน  สายสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กชายธนวุฒิ  แสงสาคร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
94
เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธนาภา  กาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายธนิสสร์  ชลวิทย์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธมนวรรญ  สาวสุดชาติ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สยััดพานิช
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธัญสิริ  สุขานันท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธันย์ชนก  ติ๊ดเหล็ง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
102
เด็กชายธาม  ลีลาเชียวชาญกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธิราพร  ชมคำ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธิริศรา  อรรฆย์ภูษิต
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนภัสสร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนันทนัช  สระศรี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนันทัชพร  นราแย้ม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนิชานันทน์  เนตรนิธิอนันต์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนิตยา  อินทร์คง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนิพาดา  สุ่มเมา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
116
เด็กชายบวรทรัพย์  สินทรัพย์บวร
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงบุณยาพร  ทองแท้
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนจุ้ย
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอี่ยม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
120
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองผุด
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปพิชญา  บุญยัง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปภาวดี  อุตมะกูล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายปภาวิชญ์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
125
เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปริยากร  ชูผล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
127
เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปวริศา  ไขยคำ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปวริศา  ฮั้นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปวีรดา  โค้วฮุด
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
132
เด็กชายปัณณธร  ดาโลปการ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปัทมพร  จุ่นอ้น
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปาณิสรา  นิยมจีน
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
136
เด็กชายปิยภัทร  เจริญไชยนันท์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงปุณยนุช  อรรฆย์ภูษิต
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กชายพงศ์พัฒน์  สารีวงศ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กชายพงษ์ปกรณ์  ผุดผาด
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพนิดา  ยินดีภพ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพรเทพ  แสงอนันต์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพรนภัส  สิทธิไทย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพรนภา  บัวเทศ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพรนภา  โอภาสกรวงศ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพรนัชชา  ส่งเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพรรณวรรณกร  สุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
148
เด็กชายพสิษฐ์  สัจจะปกาสิต
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร้อยทา
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพัทธนันท์  จุลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพิชญากร  เตี้ยชั้ว
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
152
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แสงศรี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิมพ์พนิต  เทพเจริญนิรันดร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  ภัทรคุณพิศาล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
155
เด็กชายพีรณัฐ  เกิ่งพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
156
เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
157
เด็กชายพีระยุทธ  วงษ์ชาเลื่อน
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
158
เด็กชายพุฒิพงศ์  ไกรวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
159
เด็กชายพุฒิภูมิ  เอี่ยมมัน
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงแพรพิไล  หลายพูนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงภควลััญช์  พรพัฒนะเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภรภัทร  ปล้องมาก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
163
เด็กชายภษิการ  ชื่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงภัครดา  อำนาจนันตกูล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภัควดี  ศีรจันทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
166
เด็กชายภัทร์จิรัฐิ  แขวงโสภา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
167
เด็กชายภาคภูมิ  ขุนไตรเลิศ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
168
เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
169
เด็กชายภุมณัฐ  โพธิปิติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายภูธน  พูลมี
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
171
เด็กชายภูผา  ตั้งวีรชาตกุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
172
เด็กชายภูพิธิวัฒน์  พูนสินทวีโชค
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
173
เด็กชายภูเมศ  ทรัพย์บุญ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
174
เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงมณิชชากร  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงมัลลิกา  สุวัฒน์เมฆินทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
178
เด็กชายโยธา  รัศมีกอบกุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
179
เด็กชายรฐนนท์  ศรีเคลือบ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงรติมา  สอนส่งกลิ่น
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงรวิษรา  หอมสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
182
เด็กชายรัชชานนท์  แก้วน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
183
เด็กชายรัชพล  สำเภาพ่อค้า
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
184
เด็กชายรุจิภาส  วิศิษฏ์ศักดาเดช
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงลลิตา  ศรีนครเขตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
186
เด็กหญิงลลิสา  รุ่งเลิศสิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
187
เด็กหญิงลักษิกา  ถิ่นวงษ์เกอร์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
188
เด็กหญิงลัลน์ญดา  หมื่นศรี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
190
เด็กชายวชิรวิทย์  สิริกมลวดี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงวรนัันท์  วงศ์ทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงวรมาตุ์  เกิดช้าง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงวรรรณวดา  มณีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวรวลัญช์  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
197
เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
198
เด็กชายวสุเทพ  ทับปาน
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
199
เด็กชายวัชพล  ครุธไทย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
200
เด็กชายวันธงชัย  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
201
เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
202
เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงศตพร  กระกรกุล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายศรัณย์  หมอทรัพย์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
206
เด็กชายศิรภาค  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
207
เด็กชายศิริกร  เหนือมณีมงคล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงศิริพร  บุรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทำสอาด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
210
เด็กชายศุภวิช  ชัยศักดานุกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายสรวิชญ์  ถิ่นโพธิ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อภินันท์อวยพร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
213
เด็กชายสิงหราช  ศรนารายณ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
215
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เซ็นโต๊ะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสุทธญาณ์  กมยวัฒน์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสุธาวัลย์  สินประเสริฐ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
218
เด็กชายสุวพิชญ์  มณีกอบกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
219
เด็กชายสุวิจักษณ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงโสภนันท์  กุลชาติ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงองคอร  อารีย์รบ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
222
เด็กชายอธิธัช  สุรไกรสิงห์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอภิชญา  จำรูญจารีต
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงอภิชญา  พรหมวัง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอรพรรณ  อินทร์พราม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
227
เด็กชายอริย์ธัช  เจียมมณีประกิต
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
228
เด็กชายอัครพัชร์  ศิวพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  บุตรดีเคน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
231
เด็กหญิงอัษญาดา  จุงศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
232
เด็กชายอิทธิศักดิ์  ชุมภูวร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
233
เด็กหญิงอินทิรา  หยู
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
234
เด็กหญิงอินทิรา  อินทมุสิก
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
235
เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
237
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เสมประวัติ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายจารุเดช  เปรื่องปรีชาสกุล
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ม้า
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายณัฐนนท์  อิสระเานารักษ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวธนภรณ์  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายรชต  สุนทระศานติก
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงวรันธร  โนเลี่ยม
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายสุพจน์  สว่างศรี
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงกรกช  กลัดใบไม้
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
247
เด็กชายกรภัทร์  จำปาหอม
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกรรวี  อินทรอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
249
เด็กชายกฤติน  ภู่ขำ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
250
เด็กชายกวิน  เทียนพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกอหญ้า  อุ่นสำราญ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  มกรพันธ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุดมศิริ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกัลยกร  อำนวยพร
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันทดี
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  คชนารถ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงเขมิสรา  ฉัตรวุฒิชัย
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงฆฤณี  รุ่งโรจน์เนติกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์สูง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงจินต์จุฑา  บริรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
261
เด็กชายจิรวัฒน์  จิรวัฒนานุกูล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงจิรสิตา  สัจจสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงอำพล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ติณเวส
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงชนิกานต์  นิลจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงชนิกานต์  เสาสะลัย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงชลชนก  แก้วสายทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชลดา  แคล้วคำพุฒ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงชามา  สังสีอินทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธนิกกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงโชติกา  เย็นสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
272
เด็กชายโชติพัฒน์  กิตติคุณชัยนันท์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
273
เด็กชายฐาปกรณ์  เติมเต็ม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงฐิตาพร  ชวดคำ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรกิจ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายฐิติพันธ์  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงฐิติมา  เวนตะนุ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณญาดา  แตงโต
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณปภา  รุ่งสมัย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณภัทร  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณภัทรพร  ชุนประวัติ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณัชชา  เมืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัชชา  สันหะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  เทพรักษ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณัฐจิรปภา  สกุลพงษ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัฐณิชา  มาสุข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณัฐนรี  สุทิน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงณัฐนันท์  อายุเจริญดี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณัฐนิชา  จุลแสน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณัฐวดี  เลิศเรืองศุภกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณัฐวัศ  ลิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงณัฐเสาวภา  ประทีปะเสน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
293
เด็กชายต้นธาร  เสลานนท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
294
เด็กชายตะวันบูรพา  ทองต้ง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงเต็มสิริ  สินทบ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงทัตพิชา  ทรัพย์ทองทวี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงทิพวรรณ  สดิษฐรักษ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนกฤต  ทองยา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธนพร  ฐิตธรรมโม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธนภร  เล่นวารี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธนภัทร  คุ้มพร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎากานต์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศรีษะโคตร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงธิษณรรษฏ์ฐา  อาสนะเวศ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กชายธีรเดช  มาลาพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
308
เด็กชายธีรภัทร  ทุ่นใจ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
309
เด็กชายธีร์รัชช์  ศศิมณฑลกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนนท์ณภัทร  เพชรสะแก
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนฤมล  ศรีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายตลึง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนารีรัตน์  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงน้ำทิพย์  องค์ทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
315
เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุปริรัตน์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนิษา  รัตนวิไล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงบุญยวีร์  ผาตินาวิน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กชายบุรัสกร  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
321
เด็กชายปนวรรตน์  เหล่าชัย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงปรียานุช  ดำนา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
323
เด็กชายปวริศร  นาคีสินธุ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปวริศา  สะอาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปวินท์ทิตา  เห็นประเสริฐแท้
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทะแสน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปวีณ์พร  มนัสบุญเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปวีณวัสสา  ศศิมณฑลกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
329
เด็กชายปิยวัฒน์  แย้มเกษร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
330
เด็กชายพงศ์วรรณ  เนติสุนทร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงพรชยา  หอมสุด
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงพรนภา  แสงอนันต์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงพรปฏิมา  จันทะดวง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำเจริญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงพรรณรมณย์  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงพลอยนภัส  ชุนประวัติ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพัชยา  สุคันธารนท์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพัชรนันท์  ปัญญาธีระ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพัชราพร  เนียมคง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กชายพัฒน์ธารา  จีนตุ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปัญญาธีระพัฒน์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
343
เด็กชายพัทธดนย์  ธงไชย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพิชญา  โพธิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงพิณฑุกาญจน์  จันทร์จะ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงพิมพ์วาริน  จีนบรรจบ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายพีรพัฒน์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
348
เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงแพรวพราว  กำลังหาญ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงแพรวา  ลำบุตร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์หมื่นไวย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
352
เด็กชายภูมิ  โมกขพันธุ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
353
เด็กชายภูริภัทร  ช่างทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
354
เด็กชายภูรีภัทร  ทวีวงษ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงมนัสนันท์  พูนพิทักษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงมัทรี  เสียงเอก
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงเมฑิตา  เมืองชุมพล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงรมิตา  พลเสน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงรวิปรียา  อารมณ์สว่าง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงระรินธาร  อาจธัญกรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงระวินันท์  ฟังสำเนียง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จีวร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงลลิตภัทร  พอใจ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายลิปปกร  ไกรศรินทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
365
เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงวรรณชนก  ลิ้มติ้ว
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กชายวรรณภัทร  พุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงวรรณรดา  ธวัชชัยเฉลิมกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงวรัญญา  พจนารถ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงวริศรา  คุ้มจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงวริศรา  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
372
เด็กชายวสวัต  จินดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายวสุพล  หมอยาดี
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
374
เด็กชายวัชรพงษ์  ดีวัน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กชายวาระทัต  ธีระเศรษฐ์ศิริ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
376
เด็กชายวิชกร  คงด้วง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายวิทวัส  กาญจนภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
378
เด็กชายวิมุต  พงษ์ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงวิรมณ  เพ็ชรแสง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงวิรสุดา  พิบูลแถว
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงวิรากานต์  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงศนัณลักษมณ์  พิมเพาะ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
384
เด็กชายศิรวิทย์  บุญนิต
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงศิริภัสสร  สุขศิริ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายศุภณัฏฐ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
387
เด็กชายศุภดิลก  มณีรัตนพงศ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงสมิตา  สุขมา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภทวีพรกุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายสรรค์เศรษฐ์  เนตรทานนท์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสาธิดา  ปัญญาชัยรักษา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายสิรณัช  แสนสมรส
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
394
เด็กชายสิรภพ  กองแดง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายสิรภพ  ยิ้มใย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กชายสิรวุฒิ  แก้วเรียน
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉินทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงสิรินญา  กุลพงษ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รอดขาว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
400
เด็กชายสุรศักดิ์  นุชเกษม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงโสภิดา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอชิรญา  ตู้จินดา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงอชิรญา  สุริหาญ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอชิรญาณ์  อวยพร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
405
เด็กชายอธิพัชร์  สวัสดิวรนันท์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอนัญญา  เฉลิมแสนยากร
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายอภิวัฒน์  อดทน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
408
เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงอรชพร  ฉลาดดี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงอรภัสสร์  บูรณะวังศิลา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
411
เด็กชายอานุภาพ  มั่นหมาย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงอิสรารัต  แตงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
413
เด็กชายเอกชัย  ทวีไกรกุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม