ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  เพียรชอบ
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤศ  นิพัทธโกศลสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษฎา  ปกป้อง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณะพงศ์  พันธ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
5
เด็กชายกล้านที  นพกรเศรษฐกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
6
เด็กชายกวิน  รัตนวิจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
7
เด็กชายกษิดิ์เดช  เสมสฤษดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญานันท์  ยมจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิสุด
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกันตวรรณ  อวยพร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  พูลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  สพรั่งผล
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายคมปพน  ทวีภูษิตทรง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
14
เด็กชายจักรินทร์  ม่วงสุุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทัปปภา  พรมเทา
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
17
เด็กชายชนะกันต์  จำปาศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
18
เด็กชายชลณภัทร  ดวงนาค
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
19
เด็กหญิงฐานิต  ผิวจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
20
เด็กหญิงฐิตาภา  ทองแสงเขียว
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงฐิติยา  ช่วงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายณฐกร  ดีการ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณภัทร  อิ่มรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองภัทร์ธนบดี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐนรี  ความเพียร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วงศ์ก่อเกื้อ
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์คง
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐวุฒิ  โตวเจียว
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐเศรษ  หาที่ถูก
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีคำผึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธนพร  คล่องแคล่ว
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
32
เด็กชายธนวัฒน์  อภิญ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธนัชญา  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธนัชพร  แสงผึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธนัญญา  บัวเขัียว
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธนิฏฐา  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
37
เด็กชายธิติ  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
38
เด็กชายนครินทร์  สืบวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
39
เด็กชายนพิทธิพงศ์  สิทธิพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนภสร  งามเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
41
เด็กชายนัชชวิชญ์  เชาวศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนันท์นภัทร  สอนนอก
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
43
เด็กชายนันทวุฒิ  ลิวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนาวิการินทร์  อรัญวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
45
เด็กหญิงบุณยาพร  คงจุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเบญญาภา  เชื้อพลบ
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนโยธิน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปรนิม  แถวเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
49
เด็กชายปวริศ  สิ้นเคราะห์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
50
เด็กชายปัณวัฒ  หลิ่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปาลิตา  รัตนโสภา
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงไปรยา  ประมวล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงผริตา  พันธุ์โยศรี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
54
เด็กชายพงศธร  เชาวศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
55
เด็กชายพชรพล  วรสวาท
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพร้อมขวัญ  วุฒิอรุณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
57
เด็กชายพัฒนศักดิ์  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุตรดี
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพาขวัญ  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพิชญาภา  กล่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนาวัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพิศมัย  พิมพอน
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
63
เด็กชายพุฒิพงศ์  หิรัญรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถามั่งมี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
65
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มานะกล้า
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
66
เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นจันทร์ทา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงภิญญดา  รัตนคุณ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
68
เด็กชายภูดิท  นิพัทธโกศลสุข
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
69
เด็กชายภูธน  โสภะถา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
70
เด็กชายภูมิภัทร  กองสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงมนทาริน  ใจมัน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
72
เด็กหญิงยมลภัทร  ศักดิ์ติมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
73
เด็กชายระพีพัฒน์  ตรึกหากิจ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
74
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
75
เด็กหญิงวรรณกร  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
76
เด็กชายวรวุฒิ  ปิยศทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
77
เด็กหญิงวรางคณา  งามเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงวริศรา  เกิดผล
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวิมลสิริ  สอิงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
80
เด็กชายวีรภัทร  เนตรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศมนวรรณ  ดิสยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงศิรินภา  ธนาพรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
83
เด็กชายศุภกร  ศักดาเพชรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศุภชนก  สุภาภรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
85
เด็กชายศุภณัฐ  ทรงพระนาม
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
86
เด็กชายศุภณัฐ  แท่นจินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
87
เด็กชายศุภนัฐ  สิทธิคำ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
88
เด็กหญิงศุภวรรณ์  รักษ์มณี
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสัตตกมล  โชคศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสาธิตา  วิสมล
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
91
เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
92
เด็กหญิงสุชัญญา  สราญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสุพิชชา  มีชัย
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสุพิชญธิดา  จตุพรโสภากุล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
95
เด็กหญิงหริณยา  พ้นเคราะห์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
98
เด็กหญิงอชิรญา  รื่นรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
99
เด็กชายอธิษฐ์  ทุยยะค่าย
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงอภิสรา  แพสา
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอมลวรรณ  สองพี่น้อง
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญแฟง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอัญยาพร  ต้นโต
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
104
เด็กชายอิทธิพัทธ์  โหสถ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงเอมิกา  แช่มโชติกะ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกชกร  นิยมคาย
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกนกพร  กองสุข
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
108
เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
109
เด็กชายกฤษดา  นาสิงห์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุกอิ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
111
เด็กชายกิตติธร  ย่องลั่น
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
112
เด็กชายเก้ากวี  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
113
เด็กชายเขมทัต  ภักดีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงคณภรณ์  จันทร์ขอนแก่น
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงคณัสนันท์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงคีตาภัทร  เรือนเจริญ
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
117
เด็กชายเคส กมล  สเลเตอร์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
118
เด็กชายจรัสพงศ์  คันธวัลย์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงจิณณพัต  รื่นรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงจินตพร  ธรรมสนิท
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
121
เด็กชายจิรายุ  แสงวิทโยทัย
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
122
เด็กชายชนาธิป  ชมจิตต์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงชลิตา  ทอนชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงชีวาพร  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
125
เด็กชายญาณวุตม์  ทิพย์สันเทียะ
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญรวย
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงฐิติวรดา  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงณภัทร  เกสโร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงณภัทร  วงศ์คงดี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงณฤดี  ปรีดาธนะกุล
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงณัชชา  ศรีภาคยาธิรัชต์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
132
เด็กชายณัฎฐวี  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
133
เด็กชายณัฐชนน  ชาประสันต์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำขจร
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
135
เด็กชายณัฐภัทร  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงณัฐิชา  เทพสุระ
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ประวาลลัญฉกร
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
138
เด็กชายเตวิช  เจริญรวย
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงทักษพร  ห้วยหงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธงธน  ปรีดาธนะกุล
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนภัทร  มีทรัพย์ปรุง
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงธมณ  ปลื้มเกษร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศีลสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์วาลจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภามาเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงธันยชนก  รัตนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงธีรกานต์  เจริญมี
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
148
เด็กชายธีรเดช  อินเมือง
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงนภัค  น้อยสุข
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงน้ำเพชรพิมพ์พญา  สัจจาดี
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนุชพิชา  วรุตมะสกุลวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงบัวหลวง  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
154
เด็กชายบุญยกร  บุญณีกิจ
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงบุษยมาศ  วงษ์พระจันทร์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปณัฏฎา  วงษาพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
158
เด็กชายปพน  ชลเสถียร
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปรมาพร  พรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
160
เด็กชายประดิพัทธ์  ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปริยฉัตร  มิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงปรียาภัทร  มงคลคำ
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปัณณพร  เผือกประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงปานชนก  ธนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมหาราช
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
168
เด็กชายพงศกร  กะหมายสม
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุทธิปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
170
เด็กชายพรต  จูด้วง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วพริ้งเพริด
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงพรปวีณ์  วารุกา
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพรหมภัสสร  ยินดี
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพาขวัญ  สำเร็จ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพิชญธิดา  เอกจีน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงพิชญาภา  ดีนาน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงพิมพิกา  ประหยัด
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงภคพร  รสฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงภรภัทร  บุญช่วยเหลือ
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงภัฑราภา  สันทัสนะโชค
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงภัณฑิรา  ไวฉลาด
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายภูตะวัน  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
184
เด็กชายภูเบศวร์  ผูกดวง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
185
เด็กชายภูพิงค์  ลาภสาร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงภูริชญา  บรรจงกิจ
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงมณีวรรณ  วิภูษณะ
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงมนัสวีร์  นุชาญรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงมุก  พรรณรุกข์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กชายยศกร  สุขจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงโยษิตา  พานิชเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงรจนา  ชุนลี
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงรติรัตน์  เทียมทัศ
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงรสรินทร์  ศรีสาร
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงริติการณ์  ชุตินันทกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงลลิตา  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงเลิศนภา  มูลสละ
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงวรณัน  แสนสุธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงวรพร  เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
200
เด็กชายวิชญ  โล่งจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
201
เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงศริชาพร  ขันธธน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
203
เด็กชายศักดิเดช  จันทร์พราหมณ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กชายศักยภาพ  สุงกะพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงศิรประภา  นันทการ
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
207
เด็กชายศิวกร  อัศสานึก
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธา
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงศุภสุตา  คงอยู่
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 7 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายครึง
ป.4
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงอยู่
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงสรุตา  หอมสนิท
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงสโรชา  ราญรอน
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงสลิลทิพย์  หิรัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงสิริยากร  อายุมั่น
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  ขจรมา
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงสุชานันท์  แววดี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงสุฑารัตน์  วิเชียรรัตน์
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงสุธิมา  พลอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงสุพัชชา  สุวรรณฉวี
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงสุพิชชา  เพียรดี
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงหทัยรัต  ตนติชัยวนิช
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงอชิรญา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
225
เด็กชายอชิรวัชร์  ภักดีงาม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
226
เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ล้อมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงอัยริษา  กองสุข
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
229
เด็กชายอิษฎา  ขวัญดี
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงอิสรีย์  นันทไมยกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงไอริณ  เจริญรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม