ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คุ้มวงศ์นาม
ป.5
โรงเรียนกวงฮั้ว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนก  พัฒนสุขวสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
3
เด็กชายกนก  สุขสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกรดา  ป้องมีคำ
ป.5
โรงเรียนกวงฮั้ว
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมร  โชคชัยนิพัทธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
7
เด็กชายกมลภัทร  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
8
เด็กชายกรก์  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
9
เด็กชายกรมิษฐ์  ตันติพันธุ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรวรรณ  เกงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
11
เด็กชายกรวิชญ์  เลิศกวินอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตภาส  อินพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤติ  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤติธี  ไทยขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤติน  บุญยะไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤติภัฎ  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษนที  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกวินทิพย์  ปองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
20
เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกวินธิดา  ดีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกษิรา  มูลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
23
เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญ์โฉม  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญณัช  หิรัญพานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญนันทน์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาภัทร  โทตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัณณพัชร  แก่นสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
29
เด็กชายกันณพงศ์  ชินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกันติชา  บำรุงสาลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
31
เด็กชายกันต์  จินันทุยา
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกันธิชา  สายคำวงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มังสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกานต์จินดา  ศักดิ์พิสุทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกานต์สินี  เชื้ออินทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์สิริ  วงศ์ทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกานพลู  อ่อนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงการดี  สุตันรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติกวินท์  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติคม  สันติวรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติธร  ไพสาลี
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
42
เด็กชายกิตตินันท์  วรพิทย์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
43
เด็กชายกิตติภูมิ  ขวนขวายทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกิมิทา  สุทธารมณ์
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกุลธิดา  สนทอง
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกุลนิดา  สุขสมพืช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ศึกษา
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเกล้ากัลยา  เล็กสรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
50
เด็กชายขชม  วิจิตรกำเหนิดกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงขวัญชนก  คุ้มท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงขวัญชนก  ปินทา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงขวัญชนก  แสงนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงของขวัญ  ศรีบูโฮม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเขมินทรา  มังกิตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
56
เด็กชายคฑาวุฒิ  แก้วคูนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
57
เด็กชายคณาธิป  จักรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
58
เด็กชายครรวริทธิ์  พูนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงคริษฐา  ชาติสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
60
เด็กชายคีม  จีนจรรยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
61
เด็กชายคุณปราบ  กรุณานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
62
เด็กชายคุณานนต์  ทองก้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
63
เด็กชายจักรภัทร  โคตรนารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
64
เด็กชายจักรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจันทกานต์  ปะสิ่งชอบ
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจาริญดา  กัญจนประชานาถ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจิดาภา  ถาวรวงศ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
68
เด็กชายจิตรภาณุ  วิวัฒน์รัตนศิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจินห์จุฑา  ตรีเดช
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
70
เด็กชายจิรกฤต  ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิรชาติ  สุสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจิรนันท์  คิดการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
73
เด็กชายจิรนิติ  โลติกร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
74
เด็กชายจิรพัทธ์  เอกอัครานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
75
เด็กชายจิรวัฒน์  สดสิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
76
เด็กชายจิระทีปต์  จันทร์โฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจิรัชญา  เบาสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจิรัชญา  ทรงพระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมสุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
81
เด็กชายจิรัฏฐ์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจิรัฐฏิกา  อารีย์ป้อม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
83
เด็กชายจุฑาบดินทร์  จัตตุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงจุฑามณี  สระภูมิ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
85
เด็กชายเจ้าคุณ  กุลรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชญาดา  ทัพผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
87
เด็กชายชญานนท์  ชื่นพงศ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชนัญธิดา  มณีน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
89
เด็กชายชนาธิป  ศรีป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชนินาถ  แก่นที
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชนิสรา  สุรพงศ์ประภา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
93
เด็กชายชยานนท์  สลีแดง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
94
เด็กชายชยาวุธ  กุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
95
เด็กชายชวนันท์  เหล่าบัวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
96
เด็กชายชวโรจน์  เนตรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชัชชญา  พรประเสริฐทิพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชัชฎา  บุญสิริธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
99
เด็กชายชัชพล  ติณวโรดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
100
เด็กชายชัยการ  กาสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
101
เด็กชายชัยทัต  ขอพึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชาลิสา  เจริญงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งศิลวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชาลิสา  อรัญถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชิดชนก  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชินนธร  บุรพานนทชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
107
เด็กชายชุติมันต์  คงสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงเชิญขวัญ  แดงใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
109
เด็กชายญาณาธิป  สังขมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงญาณิศา  แย้มคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงญาณิศา  สุดยอดสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงญาสิตา  ภู่ห้อย
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงญาสุธาดา  ภู่ห้อย
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงฎรียพัฒข์  มงคลชัยฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงฐาปนี  ละสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงฐิตาภา  ชลพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณญาดา  ตาลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
119
เด็กชายณฐกรณ์  มหาวินิจฉัยมนตรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
120
เด็กชายณฐนนตร์  บางตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
121
เด็กชายณฐพงศ์  ลำพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณนิชา  เพ็งสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณปภัช  เครือเนตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณภัทร  ชลธาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณภัทร  เปลี่ยนไธสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
126
เด็กชายณภัทร  มะโนวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
127
เด็กชายณภัส  ชูลิขสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณวินดา  นามสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
129
เด็กชายณเสฏฐ์  ฉันทวิจัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัชชา  จิรายุวานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัชชา  สุขโอบอ้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัชชา  เอียมตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัชลักษณ์  ฉัตรสถานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฎฐชนก  แก้วเบี่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จำลองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
136
เด็กชายณัฎฐภพ  กลิ่นกุหลาบหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฎฐ์ศศิ  เอมสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มคร้าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
139
เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เพียรศิริกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยรูปเรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  เอนกบรรลือกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  รองเดช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฏฐิญา  ปิยะศิริสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
144
เด็กชายณัฐกรณ์  หอมฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กลิั่นสุธน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
146
เด็กชายณัฐกันต์  สุพัฒสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฐชญา  เหล่าหิรัญชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฐญา  กิจกุศลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐญา  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณัฐฐามณี  อารีย์ป้อม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีหมั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
155
เด็กชายณัฐธนนท์  แก้วกำชัยเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
156
เด็กชายณัฐธีวะภัทร  ศิลาชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณัฐนันทร์  อับดุลลอ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
159
เด็กชายณัฐนันท์  สุขแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
160
เด็กหญิงณัฐนิช  พิลา
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โสตถิกิจกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรรถอินทรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
163
เด็กชายณัฐพฤทธ์  เจริญเกรียงสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
164
เด็กชายณัฐพัช  สายสร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
165
เด็กชายณัฐภัทร  วิศิษฎ์วรณัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
166
เด็กชายณัฐภูมินทร์  คอนหน่าย
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิตประถม
167
เด็กหญิงณัฐรดา  กรองสโรชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัฐรดา  เอาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
169
เด็กชายณัฐรัฐ  สุตะโท
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
170
เด็กชายณัฐวัฒน์  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
171
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ประสานศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณัฐิดา  พัฒนเสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงณัทรีภัทร์  วัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณิชกุล  ตอนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
175
เด็กชายณิชกุล  ตันบุญเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณิชชา  เพ็งมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
177
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
178
เด็กหญิงณิช์ภิชญาญ์  เทพทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณิชาธร  สิงห์ชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณิชาภัทร  เคียนยี่คิ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณิชารีย์  บุราคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
182
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีอรรคพรหม
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
183
เด็กชายดลชนก  เอี่อมกล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
184
เด็กหญิงดวงธนภัทร  จันทำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงดาริณยา  โรจนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงดาวศรัทธา  ต้นสี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
187
เด็กชายตรัยภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
188
เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองโปร่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
189
เด็กชายตฤณ  โพธิ์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
190
เด็กชายต่อตระกูล  สุทธิสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงตะวัน  แพแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
192
เด็กชายติณณ์  ญาณภัทโธ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
193
เด็กชายเตชสิทธิ์  สุชาติสุนทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
194
เด็กชายถิรวิทย์  ศิริคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
195
เด็กหญิงทักษพร  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงทักษพร  ผุดผาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงทัสดา  ชาติสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงทิฐินันท์  ศัลย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
199
เด็กชายแทนคุณ  รัตนสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
200
เด็กชายแทนคุณ  ศรีชลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
201
เด็กชายธนกร  บำรุงวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
202
เด็กชายธนกร  เพชรคุ้มพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
203
เด็กชายธนกร  รังรงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
204
เด็กชายธนกร  หอมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
205
เด็กชายธนกฤต  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
206
เด็กชายธนกฤต  นวลสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
207
เด็กชายธนกฤต  วินัยโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
208
เด็กชายธนกฤต  สุนทรเวชพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
209
เด็กชายธนชัย  เลิศดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
210
เด็กชายธนดล  โสสีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนบดี  เมืองแพน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
212
เด็กหญิงธนพร  ใจแก้วมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงธนพร  ทองเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
214
เด็กหญิงธนพร  พงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงธนพร  วงค์คำดี
ป.5
โรงเรียนกวงฮั้ว
คณิตประถม
216
เด็กชายธนพล  มีบุญสบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
217
เด็กชายธนภัทร  งามเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
218
เด็กชายธนภัทร  บุญฟ้าประทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
219
เด็กชายธนภัทร  สวนใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
220
เด็กชายธนภัทร  สิงห์ทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
221
เด็กชายธนภูมิ  เพชรคุ้มพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
222
เด็กชายธนภูมิ  วิทยาปัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
223
เด็กชายธนภูมิ  สหหาญลือชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
224
เด็กชายธนวิชญ์  บรรเทิงสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงธนัชชา  ยาดี
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิตประถม
226
เด็กชายธนาคาร  บุญญาภา
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
227
เด็กชายธนาภัทร  ศรีปธุมานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
228
เด็กชายธนาวุฒิ  อนุภาพอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
229
เด็กหญิงธนิดา  ไกรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
230
เด็กหญิงธนิสร  เจริญจิระนันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
231
เด็กชายธบดี  ภักดีวงษ์ธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
232
เด็กชายธมกร  หล่อยดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
233
เด็กชายธรรมวิทย์  โพธาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
234
เด็กหญิงธัญชนก  อาภรณ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
235
เด็กหญิงธัณณพัทธ์  นิติธรรมานุกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
236
เด็กชายธันยพงศ์  บุญดิเรก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
237
เด็กชายธาวิน  อยู่แจ่ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงธิดารัตน์  ต๊ะติ๊บ
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
239
เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
240
เด็กหญิงธิติวรดา  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
241
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
242
เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
243
เด็กชายธีรภาพ  ชวนะลิขิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
244
เด็กชายธีรวีร์  ศรชัยจรัสแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
245
เด็กหญิงนงนภัส  ปานคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายนนท์ธนัชถ์  ทำมารุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
247
เด็กชายนนท์ปวิช  สมุทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
248
เด็กหญิงนพภ้สสร  ปานุ่ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
249
เด็กชายนภสินธุ์  ประทิน
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
250
เด็กชายนภัทร  บุญทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงนภัสนันท์  เวชประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
252
เด็กชายนภัสรภี  ตระกูลดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
253
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ต้นกล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
254
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงนภัสสรณ์  บวรอนันตโรจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
256
เด็กหญิงนภาวรรณ  บุปผาเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
257
เด็กชายนราธิป  ศรีหฤทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
258
เด็กชายนราวิชญ์  ผลานันทนิท
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
259
เด็กชายนฤเบศวร์  ผ่องสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
260
เด็กหญิงนวพร  อ่ำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
261
เด็กชายนวพล  ชลเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
262
เด็กหญิงนวภัทร  คำพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
263
เด็กหญิงนวรัตน์  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
264
เด็กหญิงนันท์นภัส  ก่อสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
265
เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
266
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดิ์สัจจา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
267
เด็กหญิงนันท์นภัส  สมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
269
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  เชื้อชาร
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งรัตนกมลกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
271
เด็กหญิงนันทิชา  บุญอินทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
272
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  วอทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
273
เด็กหญิงนิรัชพร  พ่วงพงษ์
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงนิษฐกานต์  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
275
เด็กชายบวรเทพ  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
276
เด็กหญิงบวรลักษณ์  บุญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
277
เด็กชายบวรวิทย์  พันธุ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
278
เด็กชายบุริมสิทธิ  แก้วสมุทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
279
เด็กหญิงเบญญาภา  นามประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
280
เด็กหญิงปณิฎฐา  ตั้งไพบูลย์วณิช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปณิตา  สีวะสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
282
เด็กหญิงปทิตตา  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
283
เด็กหญิงปพิชญา  มหมาศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
284
เด็กชายปภังกร  ดุษดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
285
เด็กชายปภังกร  ธีรปิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
286
เด็กชายปภังกร  นุชประสพ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
287
เด็กชายปภังกร  ปิตุเตชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
288
เด็กชายปภังกร  พรมชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
289
เด็กชายปภังกร  แสงศิวะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
290
เด็กชายปภังกรณ์  นวลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
291
เด็กหญิงปภาดา  ราษฎร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
292
เด็กหญิงปภาวี  อุษณีสวัสดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
293
เด็กชายปรมี  ฤกษ์มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
294
เด็กชายปรเมษฐ์  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
295
เด็กหญิงประกายพฤกษ์  เชื้อวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
296
เด็กชายประณิธิ  เขินแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
297
เด็กหญิงประภัสสร  พานไทย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
298
เด็กหญิงประภาศิริ  เพียรสุขุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
299
เด็กชายปรัชญา  แม่นยำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
300
เด็กชายปราชญ์  อำพนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
301
เด็กหญิงปราณปริยา  ไทยแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
302
เด็กหญิงปริชญา  นาคแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
303
เด็กชายปรินทร  เด่นดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
304
เด็กหญิงปรีชญา  ฉายัษฐิต
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงปรีชญาน์  กองทุ่งมน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
306
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  พุฒิพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
307
เด็กชายปวริษ  แสงกล้า
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
308
เด็กชายปวินท์สิทธิ์  พานิชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
309
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
310
เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปสุตา  ทองทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปองคุณ  สกุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
313
เด็กหญิงปัญชญา  อบเชย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
314
เด็กชายปัญญพัฒน์  หลวงมูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
315
เด็กชายปัญญา  ตระกูลวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปัณณทัต  ยมจินดา
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงปัณณพร  สมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
318
เด็กชายปัณณวิชญ์  เชาวนรบิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
319
เด็กชายปัณณวิชญ์  รูปโอ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปันฑิตา  ปะสิงชอบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
321
เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
322
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โปณะทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
323
เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูมิสถาน
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
324
เด็กหญิงปิยมณฑ์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
325
เด็กชายปิยะภัทร  อัฒจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
326
เด็กหญิงปิยาพัชร  กมลนวรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
327
เด็กชายปิยาวัชร์  ถนอมเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
328
เด็กหญิงปุญญิศา  พุดปา
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปุณณดา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
330
เด็กชายปุณณวิชญ์  ตั้งกลชาญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
331
เด็กหญิงปุณยาพร  รุณทิวา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปุณิกา  สุนทรเวชพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
333
เด็กหญิงเปมิกา  ศรีประศาสตร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
334
เด็กหญิงเปรมยุลักษณ์  ศิริพจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
335
เด็กชายพงศกร  จึงรุ่งเรืองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
336
เด็กชายพงศกร  ทรงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
337
เด็กชายพงษ์พิพัฒนฺ์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
338
เด็กชายพชรเดช  นามสีฐาน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
339
เด็กชายพชรพล  อินป้อ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
340
เด็กหญิงพนิดา  กิจเจริญวิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
341
เด็กหญิงพรกนก  นามนไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
342
เด็กหญิงพรชนก  ขวัญวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
343
เด็กหญิงพรชนก  เนียมพันธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
344
เด็กหญิงพรธิดา  ตองติดรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
345
เด็กหญิงพรนภัส  วิริยะธรรมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
346
เด็กหญิงพรนภา  วรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
347
เด็กหญิงพรนัชชา  บุญยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
348
เด็กหญิงพรนัชชา  อิ่มรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
349
เด็กชายพรพิพัฒน์  พลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
350
เด็กหญิงพรรณนภัส  สว่างวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพริ้มแพรวา  วงษ์อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
352
เด็กชายพลกฤต  จูไต๋
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
353
เด็กชายพลกฤต  ศุภผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
354
เด็กชายพลวัต  ภูวรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
355
เด็กชายพลศิษฎ์  จำปางาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
356
เด็กชายพลอธิป  อัจจนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
357
เด็กหญิงพลอยชมพู  สินสมบัติทวีสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
358
เด็กชายพลาธิป  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
359
เด็กหญิงพลิษา  ศรีสัตยเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
360
เด็กหญิงพอขวัญ  แว่นพรหม
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
361
เด็กหญิงพัชฐกัญญ์  กฤติทองอนันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
362
เด็กหญิงพัชรนิษฎ์  เจียมพัฒนขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
363
เด็กหญิงพัชรากร  คณาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
364
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
365
เด็กชายพัทธดนย์  ศรีเมืองแมน
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยสร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
368
เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
369
เด็กหญิงพัสวี  อร่ามเรืองกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
370
เด็กหญิงพาขวัญ  มุ่งสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
371
เด็กชายพาทิศ  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
372
เด็กชายพาทิศ  เมืองเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
373
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คะณา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
374
เด็กชายพิชญางกูร  ประจักจิต
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
376
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  เลิศฉัตรธำรงรัฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
377
เด็กหญิงพิณณ์ประภา  แก้วโกศล
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
378
เด็กหญิงพิทย์วรินทร์  คณาศรีนุวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
379
เด็กชายพิพัฒชัย  ตันวิมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
380
เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นนาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
381
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหลืองวุฒิวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กุลปิยรัฐกิตติ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
383
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเกษร
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
384
เด็กหญิงพิราญาณ์  สันทนานุการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
385
เด็กชายพิริยวัฒน์  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  หิรัญวรโชค
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
387
เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
388
เด็กชายพีรภัทร  ฉัตรอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
389
เด็กหญิงพีรภาว์  คำชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
390
เด็กชายพีรวิชญ์  ตระกูลชินสารภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
391
เด็กชายพีระพัชร์  บำรุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
392
เด็กชายพุฒิธร  เพ็ชรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
393
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
394
เด็กชายพุฒิสรรค์  มีชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
395
เด็กหญิงเพชรดาพร  นามไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
396
เด็กชายเพชรบุรินทร์  จันทะบูลย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
397
เด็กชายเพ็ช  จักรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
398
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทำทัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
399
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีสรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
400
เด็กหญิงเพียงพอ  กังแฮ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
401
เด็กหญิงเพียงพอ  ฉ่ำแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
402
เด็กหญิงเพียงรวี  เครือวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
403
เด็กหญิงแพรภัทรา  พูลลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
404
เด็กหญิงแพรรุ้ง  ทำมารุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
405
เด็กหญิงแพรว์ณิชาณัฐ  เติมพรหมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
406
เด็กหญิงภคพร  แพงไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
407
เด็กหญิงภคมล  วรานุตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
408
เด็กหญิงภธิรา  เสรีนิธิกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
409
เด็กหญิงภรภัทร  กลิ่นสอน
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
410
เด็กชายภวัต  เอี่ยมสุภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
411
เด็กหญิงภัคจิรา  บุญสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
412
เด็กหญิงภัคจิรา  อินทร์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
413
เด็กชายภัคศรัณย์  ไตรภพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
414
เด็กหญิงภัฑรารยะพรณ์  วิเชียรล้ำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
415
เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
416
เด็กชายภัทรดนย์  วงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
417
เด็กชายภัทรดนัย  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
418
เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์เกิด
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
419
เด็กหญิงภัทรวนันท์  ขาดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
420
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงภัสราวรรณ  ทะลิทอง
ป.5
โรงเรียนกวงฮั้ว
คณิตประถม
422
เด็กหญิงภัสริตา  แสวงผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
423
เด็กชายภากร  คูณขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
424
เด็กชายภาคิน  บุญประกอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
425
เด็กชายภาณุรุจ  ศรีศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
426
เด็กชายภาณุวิชญ์  ปัญญาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
427
เด็กชายภาณุวิชญ์  วิเชียรเครือ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
428
เด็กหญิงภิญญดา  เพียรสุขุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
429
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชนาทิตวราเสฏฐ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
430
เด็กหญิงภิภาพรรธน์  เจริญรุ่งแสงกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
431
เด็กหญิงภิรษา  ถิระธนาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
432
เด็กหญิงภีรดา  สัตอาชากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
433
เด็กชายภีรวัส  พาผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
434
เด็กชายภูมิภัทร  ต่ายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
435
เด็กชายภูมิรพี  พวงดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
436
เด็กชายภูมิรภี  จบศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
437
เด็กชายภูริเณศ  ศรีสุขวัฒนชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
438
เด็กหญิงภูริเดช  คล้ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
439
เด็กชายภูรินทร์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
440
เด็กหญิงภูรินี  ทรัพย์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
441
เด็กชายภูวเดช  ประยุรธเนศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
442
เด็กชายภูวิศ  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
443
เด็กหญิงมนมน  เอื้อศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
444
เด็กชายมนัสนันท์  โสมนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
445
เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
446
เด็กชายมัยธัช  ขุนทิพย์บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
447
เด็กหญิงมานิกา  ฟาลฉลันเกอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
448
เด็กหญิงมินตา  กุลรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
449
เด็กหญิงมินท์ฐิตา  บวรอนันตโรจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
450
เด็กหญิงยลรดี  บุญเคหา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิตประถม
451
เด็กชายยศพล  หัสชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
452
เด็กชายยศภัทร  สังข์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
453
เด็กชายโยธิน  โล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
454
เด็กหญิงรดา  สุวรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
455
เด็กชายรพีพงศ์  ศรีรักยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงร่มฝน  ประสิทธิ์สุขสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
457
เด็กหญิงรมย์นลิน  ชัยดิลกพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
458
เด็กหญิงรริศรา  ลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
459
เด็กหญิงรวิสรา  เต็มปีติกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
460
เด็กหญิงรักษ์ษิฏา  งามสม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
461
เด็กหญิงรักษิตา  กานวล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
462
เด็กหญิงรัชดาวัลย์  อัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
463
เด็กชายรัชพล  เชาว์เพชรไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
464
เด็กชายรัชพล  วงศ์บุปผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
465
เด็กชายราเมศวร์  ญามะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
466
เด็กหญิงเรือนแก้ว  สุขปัทม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
467
เด็กหญิงลภัสรดา  เมธาวิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
468
เด็กหญิงลลนา  จารุสารคุณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
469
เด็กชายลัทพล  สมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
470
เด็กชายวชิรวิชญ์  ลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
471
เด็กชายวชิรวิทย์  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
472
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
473
เด็กหญิงวชิราภรณ์  กรวิลาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
474
เด็กชายวรงค์เวท  ทองจำรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
475
เด็กชายวรจักร  รอดเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
476
เด็กชายวรชิต  สุริยะรังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
477
เด็กชายวรพล  ยิ้มแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
478
เด็กชายวรพล  วุฒิมากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
479
เด็กชายวรเมธ  แก้วคำรอด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
480
เด็กชายวรเมธ  แหมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
481
เด็กหญิงวรฤทัย  ยอดวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
482
เด็กหญิงวรัทยา  ชลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
483
เด็กชายวริทธิ์ธร  ศักดิ์สัจจา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
484
เด็กหญิงวริศรา  เกษตรภิบาล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
485
เด็กหญิงวริศรา  โฆษิตพันธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
486
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริยะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
487
เด็กหญิงวริศรา  บูรณะเรข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
488
เด็กหญิงวริศรา  สีขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
489
เด็กชายวฤนทร์  สิงหเสนี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
490
เด็กหญิงวลัชญา  ฉัตรวรสฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
491
เด็กหญิงวศินี  แสนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
492
เด็กหญิงวสุทณัฏฐ์  สุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
493
เด็กหญิงวารุชา  เพียแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
494
เด็กหญิงวิชญาดา  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
495
เด็กหญิงวิชญาต  ไชยศิลป์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
496
เด็กหญิงวิชญาพร  มาถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
497
เด็กชายวิริทธิ์พล  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
498
เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมฮวด
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
499
เด็กชายวีระสิทธิ  จันทณ์แสงศรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
500
เด็กชายวีราทร  นาถหิรัญวนิช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
501
เด็กชายวุฒินันท์  มีมิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
502
เด็กชายวุฒิภัทร  ประสพชิงชนะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
503
เด็กหญิงเวณิกา  ศรีล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
504
เด็กหญิงศรัณย์พร  แสนกันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
505
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แสนกันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
506
เด็กชายศรัณย์ภัทร  หิรัญเพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
507
เด็กหญิงศรัณยา  ตั๊นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
508
เด็กหญิงศศิภา  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
509
เด็กชายศักศิวกร  ปักกาเวสูง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
510
เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิยะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
511
เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
512
เด็กหญิงศิริญา  นาคนาเกร็ด
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
513
เด็กหญิงศิริรักษ์  อยู่ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
514
เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
515
เด็กชายศิลปกร  บดีรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
516
เด็กหญิงศิวพิชา  ณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
517
เด็กชายศิวะพัฒน์  นาเมืองรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
518
เด็กชายศิวัช  ชาติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
519
เด็กชายศุภกร  เกิดท้วม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
520
เด็กชายศุภกร  บุญประกอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
521
เด็กชายศุภกฤต  ท่วมพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
522
เด็กชายศุภณัฐ  อัมพรมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
523
เด็กหญิงศุภัสรา  มีสบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
524
เด็กหญิงศุภิสรา  ทิพย์ทองดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
525
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกศัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
526
เด็กชายสธรรดร  ขันธ์คู่
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
527
เด็กชายสมัชญ์  แก้วจรัสฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
528
เด็กหญิงสมิตา  กุณามา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
529
เด็กหญิงสมิตานัน  ถาวรชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
530
เด็กชายสรวิชญ์  หิรัญเพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
531
เด็กหญิงสรัลชนา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
532
เด็กหญิงสรัลรัตน์  งามจรัสศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
533
เด็กชายสโรจน์  ธรรมสุทธาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
534
เด็กหญิงสาริศา  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
535
เด็กชายสิทธวีร์  โชติสินปาละหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
536
เด็กชายสิทธิชัย  เครือเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
537
เด็กชายสิปปกร  ซุ่นแต้
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
538
เด็กชายสิปปกร  สันทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
539
เด็กชายสิรภพ  คุ้มหอม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
540
เด็กชายสิรภพ  แสงเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
541
เด็กหญิงสิราวรรณ  ปล้องไหม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
542
เด็กหญิงสิริญาดา  หมื่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
543
เด็กชายสิริภูศิรัญณ์  จันทร์มาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
544
เด็กหญิงสุชัญญา  สีดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
545
เด็กหญิงสุจิรา  วรชินา
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
546
เด็กหญิงสุชานันท์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
547
เด็กหญิงสุณิชญา  เจริญชัยเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
548
เด็กชายสุธาสิต  อำไพเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
549
เด็กชายสุนิรุตต์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
550
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เครือมา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
551
เด็กหญิงสุพิชชา  บุษบาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
552
เด็กหญิงสุพิชชา  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
553
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
554
เด็กหญิงสุพิชญา  ฐานแพร่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
555
เด็กหญิงสุพิชญา  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
556
เด็กหญิงสุรตา  บุญจิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
557
เด็กชายสุรพัศ  ลำภูพินิจพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
558
เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงห์ถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
559
เด็กหญิงสุรีย์ลัฐ  เตชะทวีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
560
เด็กชายสุวรรณภูมิ  มิ่นละม่อม
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
คณิตประถม
561
เด็กชายสุวิจักขณฺ์  สินธุวงศานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
562
เด็กชายเสกฐวุฒิ  รักษาวงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
563
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
564
เด็กชายโสภณัฐ  แก้วจรัสฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
565
เด็กชายหฤทกานต์  เชียงเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
566
เด็กชายหฤษฎ์  บัวสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
567
เด็กหญิงอชิรญา  นิติกิตเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
568
เด็กหญิงอนัญญา  จิรันวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
569
เด็กชายอนันดา  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
570
เด็กหญิงอภิชญา  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
571
เด็กชายอภินัทธ์  อิทธิอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
572
เด็กชายอภินันท์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
573
เด็กชายอภิวิชญ์  อิทธิอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
574
เด็กชายอมต  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
575
เด็กหญิงอรกช  กล่อมกมล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
576
เด็กหญิงอรจิรา  เกษจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
577
เด็กหญิงอรนลิน  ไชยบัวรินทร์
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิตประถม
578
เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
579
เด็กชายอัครชัย  มาท้วม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
580
เด็กชายอัครภณ  ฉิมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
581
เด็กหญิงอัจจนากรณ์  สุมิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
582
เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีมาตย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
583
เด็กหญิงอัจจิมา  สิงห์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
584
เด็กชายอัจฉริยวิทย์  ทองโสม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
585
เด็กหญิงอัญญาพร  อินทา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
586
เด็กหญิงอัยยา  งามฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
587
เด็กหญิงอาทิยา  นาคปัญญา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
588
เด็กชายอานนท์  วิสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
589
เด็กชายอานันท์  ธนไพศาลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
590
เด็กหญิงอาภัสรา  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิตประถม
591
เด็กหญิงอารดา  หอมเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
592
เด็กหญิงอิงรภัทร  กังวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
593
เด็กชายอิทธิเดช  กิ่งวงษา
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
594
เด็กชายอินทัช  เนาว์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
595
เด็กชายอินทัช  เหลืองวรารัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
596
เด็กหญิงอุ่นเรือน  เก่งรุ่งเรืองชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
597
เด็กชายเอกชน  สืบเสนาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
598
เด็กชายโอม  สมัครไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
599
เด็กหญิงฮาเซล  อะบาตาโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
600
เด็กหญิงกชกร  ผกานิรินทร์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
601
นางสาวกชพร  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงกชพรรณ  อภิสิทธิ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงกนกภรณ์  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงกรองกาญจน์  เสวกวิหารี
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายกฤตภพ  เกีตรติกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายกฤตมุข  ยิ้มแย้ม
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
607
นางสาวกฤษศินี  หวานระรื่น
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดิษสงวน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงษ์เวษ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายกันติทัต  คมขำ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายกันตินันท์  ผ่องไพศาลเสรี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
612
นางสาวกัลยรัตน์  รัตนคูหา
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายกาญจณพล  ศรีนันทา
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงกาญจนมาศ  นาคสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายกานต์ธรรม  พึ่งธรรม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายกิตติธรา  เกิดเจริญ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์น้อย
ม.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงแก้วกันติยา  ทับทิมพรรณ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงขวัญจิรา  จึ่งรุ่งเรืองรัตน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงเขมิกา  คันธินทระ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายคชสาร  ฐานะวุฑฒ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายคณัสนันท์  นานาค
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงจณิสตา  อร่ามเรืองกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงจรัศยา  อุ่นศิริ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายจารุกิตติ์  ปานเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงจารุพร  ติรพัฒน์กบิล
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงจิณณพัต  ใจภูมิ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายจิตรภาณุ  สุวรรณสว่าง
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงจิรประภา  ขัวญกล้า
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงจิรภัทร  นกคุ้ม
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายจิรภัทร  แย้มแสง
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายจิรวัฒน์  แสงหิรัญรัตนา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
633
นางสาวจิรศิริ  ดีแฮ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงจิรัชญา  รันสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
635
เด็กหญิงชญาพรรธน์  เศวตศิริกาญจน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงชฏาภา  ธีระชลาลัย
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายชนกนันท์  ราชกรม
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายชนม์บำรุง  บำรุงชนม์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงชนาพร  ศรอารีย์
ม.2
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงชนิกานต์  สวามิ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงชนิตา  ทองแอม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงชนิตา  ทังสุพานิช
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงชนินทร์พร  ทองลาด
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงชนิสดา  ดวงศรี
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
645
นางสาวชนิสรา  จอนสมจิตต์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงชนิสรา  จินาไหม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายชยาศิส  เกษรมาศ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงชวัลญา  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายชัชชานนท์  เผือกค่า
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงชาทิตยา  สมใจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงชิตชนก  อรุณฤกษ์ภวิล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายชิตเมธี  เจริญงาม
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายชินกฤษฏ์  พฤกษาชาติ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
657
นางสาวโชติกา  ยศพนธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายญาณวรุตม์  เกมกลาง
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายณฐกร  ขาวใหญ่
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
660
นางสาวณภัทร  ฉันทมิตร์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงณภัทร  ชันณะสา
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายณภัทร  พสุวณิชย์ประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงณภัทรวรรณ  สุดพุก
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
664
นายณรงค์ศักดิ์  บุญวุฒิ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงณัชชา  ศรีเหรา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายณัฎฐกรณ์  น้อยโสภณ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทุมอาริยะ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงณัฐกุล  ยิุกสังข์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงณัฐชยา  คำสอน
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีชื่อ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนปัญจะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิวัฒน์รัตนศิริ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญชื่อน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีวงษา
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งเสริม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์ทวีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงณัฐพร  ถิ่นสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายณัฐภัทร  บุตรสาทร
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายณัฐภูมิ  เอ็งสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงณัฐวิภา  เอ็นดูราษฎร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงณัฐสินี  บุษยะสิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงณัฐิตา  ราชแก้ว
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายณัทเดช  มิตรทองตระกูล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
685
นางสาวณิชกานต์  ลิ้มศิริ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงณิชกานต์  สุระเสนีย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงณิชา  กอบเกียรติกวิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงณิชา  โสธนะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงณิชากร  พิณพยุงพงษ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุจริตจิตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงเณรัญญา  ยิ้มศิริวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายดลธรรม  เจริญธรรมกิจ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงดิฐวรรณ  วงศ์พิมพ์รัศมี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงดุจฤดี  อิงคภากร
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายตนุภัทร  เชื้อบุญมี
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายเตชิน  วิสุทธิ์ดวงดุษดี
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายถิรวัฒน์  สังข์ตรีเศียร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายทัตเทพ  พันธ์มหา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายธนกฤติ  ปริญญานุกุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงธนพรรณ  ทรงไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงธนภรณ์  งามเสงี่ยม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายธนภัทร  พัชนี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายธนภูมิ  บุญก่อเกื้อ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กชายธนวัฒน์  มะโนเกี่ยง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายธนัช  สงวนงาม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงธนัชชา  จำรัสกิตติวัลย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงธนัญชิตา  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายธนิตศักดิ์  สิทธิพรไพศาล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายธรรมโรจน์  นิเทศวิทยานุกูล
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงธัญ  ทองนุ่ม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายธัญกิจ  วงษ์ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
713
นางสาวธัญญาลักษณ์  พิศาล
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงธัญทรัพย์  ผาสุกสกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนะจัน
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายธิติวุฒิ  โพธิ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายธีทัต  ลิ้มธนะเดชา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายธีภพ  สีขาว
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายธีร์ธวัช  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายธีร์ธวัช  ศรีประกอบฤกษ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายธีรภัทร  ไพสาลี
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายธีรภัทร  ศิริมา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายธีรวัฒน์  วงษ์เสงี่ยม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายธีรศักดิ์  รักพร้า
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายธีระเดช  จาระนัย
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงธีริศรา  สาทิสรัตนโสภิต
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงนขวัญมณัส  เกษมสุข
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายนนทกานต์  จากพูล
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายนนทนธร  ศิริอินทร์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายนนทพันธ์  จำเนียรทรัพย์
ม.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายนนน  เตียสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงนวนันต์  บำรุงจิตต์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงนวพร  รอดรู้ผิด
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
734
นางสาวนวลทิพย์  อังกุลดี
ม.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนวิเศษ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์สุทธินันท์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงนันท์นภัส  อรุณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายนันทภพ  เที่ยงแท้
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงนันทิชา  ไชยมุนินทร์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
740
เด็กชายนิธิกร  หีบทอง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปล้องทัพไทย
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงบัญฑิตา  นาคะเต
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงบุญญราศี  ดีประชา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายบุญสิริ  นวนจันทร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงเบญญ์ศศิภา  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงปณิชา  เสียงเสนาะ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงปณิตา  คำก่ำ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงปภาวรินท์  นันดา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายปรมินทร์  เกตุอินทร์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
752
นายประจักษ์  โต๊ะงาม
ม.2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงปวรรัตน์  เตชประภาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงปวรวรรณ  พรหมพันธ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงปวรา  ยะเชียงคำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงปวีรยา  ธรรมนุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายปัญณวิชญ์  กอบตระกูล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ลิ้มศิริ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงปาณิสรา  กุลศิริ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายปารัช  วรีฤิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
761
นางสาวปาหนัน  สงวนรัตน์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายปิติพัฒน์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงปุญญิสา  ยงพงศา
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายปุณวรรษ  ค้าผล
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายปุณวิวัฎน์  จิรณัฏสิทธินนท์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายเปรมอนันต์  วิจารณาญาณ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายพงศ์พล  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายพชร  ตรีเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายพชรกฤต  ธนะศรีสืบวงศ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายพบธรรม  เคลียพวงทิพย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงพรปวีณ์  โสภณ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมสุนทร
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงพรรณรมณ  ตรัยรัตน์อภิวัน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายพรรษชนม์  พงษ์ศิริรัชกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
775
เด็กหญิงพรวิสา  ภูธนะกูล
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายพลภัทร  สมคะเน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายพศิน  ศิริบุญ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายพสิษฐ์  งอกงาม
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายพสุเทพ  เงินกระโทก
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายพัชรพล  วุฒิยาน
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงพัตรพิมล  โสมะเกษตริน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สระทองเขียว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทุมมา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงพิชญา  สุขสถาน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  กัณฑะวงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ทองพิทักษ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วุ่นสะยุคะ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ผลบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงพิรญาณ์  พูลพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายพิษณุพงษ์  มะโรงศรี
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายพีรดนย์  มะโนตัน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายพีรดนย์  ศรัทยาศัย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายพีรนันท์  พันธ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายพีระ  กิจสมุทร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายพุฒิกร  เกษมชวัฒน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงฟ้าใส  แก่นพุทรา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายภควัต  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
799
นายภณ  วาณิชยชลกิจ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายภัครพงษ์  ว่องไวพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงภัณฑิรา  ขาวสบาย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงภัทธาภรณ์  รัตตานนท์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงภัทรจิรา  คงแสงทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เคนทวาย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายภากร  มีผิวหอม
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายภาณุวิชญ์  ชนะกิต
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงภาวินี  คำภิระแปง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อริยะนิธินนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายภีษมะ  โป๊ะบุญชื่น
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
810
นายภูเบศ  เกตุจันทร์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
811
เด็กชายภูมิพัฒน์  แพงพุทธ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
812
นายภูมิระพี  เสริญวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
813
นางสาวภูศนิษา  ไชยทน
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงภูษณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายมนัสวี  ศิริเกษ
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงมัทนา  สารารักษ์
ม.2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงมันสนันท์  สิมทิพลา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายเมธา  จรัสศรีวิสิษฐ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงเมฬภา  มั่งเจริญ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงรดาณัฐ  มหารักษิต
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายร่มธรรม  สุทธิชม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงรมิดา  แก้ววิชัย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงรมินดา  ศรีป่า
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายรวิพล  มั่นเมือง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงรักษิตา  ปิตุเตชะ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงรัชนากาญจน์  อภิวัน
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงรัญชิดา  แสนจันทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงรัตติยา  บุญต่อ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
829
นายราชันย์  สมล้วน
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงราตรี  เยือกเย็น
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงรินรดา  มหาเขตต์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายรุจจิรา  นิลโพธิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงรุจิเรศ  ต้นเถา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงลภัสรดา  รองเดช
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายเลิศพิสิฐ  ปานเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายวงศธร  ธนัญชัยวัฒนา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
837
นางสาววชิรญาณ์  มูลศร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายวชิรวิทย์  น้อมเจริญ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงวนัชพร  จำปาแดง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงวนัสนันท์  เลี่ยวบุ้นกิม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงวรกานต์  สีนวม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายวรดา  ผลอ้อ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายวรภัทร  ชัยโรจน์วงศ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงวรรณกานต์  มงคลพักตร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
845
นางสาววรรณพรรธน์  พนมสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงวรรณวิสา  เพียรทอง
ม.2
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
847
เด็กหญิงวรรณิสา  ฆวีวงค์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงวรรพษา  กลิ่นเกษร
ม.2
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายวรฤทธิ์  สดรัมย์
ม.2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงวรินธร  รากทอง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายวรุณ  แซ่ซิ้ม
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายวฤนท์  สังกาศ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงวสินี  นิสสัยซือ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายวสุพรหม  พรมบุตร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายวินทัศน์  นามลายทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงวิภาพร  พรฉิม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงวิรัญดา  กระจ่างโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีโอฬาร์
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายวิริทธิ์พล  รอดเงิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายศรณ์ไกรวิทญ์  ยั่งยืน
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงศรัณรัตน์  แอ่นตอย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงศศิกมล  เอี้ยวชัยพิชิตกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงศศิชา  ศิลปทินกร
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงศศิภัทร  สมคะเน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงศศิริมล  บุษบงก์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงศิรประภา  สมานวงค์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงศิรประภา  หมู่คุ้ย
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนสองชั้น
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงศิริประภา  แสนท้าว
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนวิจิตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงศิริวรรณ  ติยะศิริ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายศิลปิน  พรหมจรรย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายศิวัช  ดีงามเลิศ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงศิวาพร  ศิริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายศุภจิตต์  จันทมูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยสุธีกุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บรรจงการ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงศุภิสรา  จิตตโคติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงสมิตานัน  ถีสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
880
นายสรวิชญ์  ตนพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงสรัญญา  ดีสุข
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงสาริศา  ระดารงค์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
883
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรรณมณีลักษณ์
ม.2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายสิปปภาส  มัจฉา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายสิรวิทย์  ศรีรักยิ้ม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงสิริกร  จันทร์ภูงา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงสุกฤตา  กฤษณา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงสุชาวรรณ  พลอยประดับ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายสุตนันท์  ทองดี
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงสุตาภัทร  บุตรวาระ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงสุทธิดา  จำรัสพยุงพงษ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงสุทธิดา  แซ๋โกว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงสุประดิษฐ์  คำสีนาค
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
895
นางสาวสุพัตรา  บุษบงค์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงสุพิชฌา  แจ้งหิรัญ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงสุพิชญา  เทียนศิริโชติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงสุพิชญา  นาวินธรรม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงสุภาวิตา  งวงคำนาม
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายสุวรรณ  สุวรรณธาดา
ม.2
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายสุวรัตน์  สายจันยนต์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายอธิภัทร  จิรันวานิช
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายอนุภัทร  แย้มชม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
904
นางสาวอนุสรา  หนูแก้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงอภิชญา  ต่อกิจการเจริญ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงอภิรมล  นาทอง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงอภิสรา  บุญบำรุงชัย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงอมลรดา  ลดเลี้ยว
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงอรปรียา  คล้ายสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงอรปรียา  จันทนา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงอรอารีย์  ชาติสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
913
นางสาวอริสรา  เกิดเจริญ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงอารยา  สายแวว
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายอาวุธ  ถนอมมิตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
918
นางสาวอินทิรา  นาชัยเวช
ม.3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
919
เด็กหญิงกชกร  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงกชกร  รักงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงกชพร  นิภารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงกชพร  ลาภรัตนไตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงกนกนุช  ยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
924
เด็กชายกนกพล  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงกนกพัชร  บุญเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทีบิดา
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงกนธิชา  เจริญกุลวนนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงกมลชนก  กลั่นภักดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงกมลชนก  ไวยวุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงกมลพร  ตุรพงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
931
เด็กชายกมลภพ  สถาพรวลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงกรชนก  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงกรณิการ์  ไทรศรีคำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงกรพินธุ์  กิ่งมั่งคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงกรรวี  ประมงอุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
936
เด็กชายกรวิชญ์  คชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
937
เด็กชายกรวิชญ์  หลีล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
938
เด็กชายกรัณย์  เร่งประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
939
เด็กชายกฤตณพงศ์  สายปราชญ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
940
เด็กชายกฤตณัฐ  ตรงชื่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
941
เด็กชายกฤตภาส  เพียรอนันต์สกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
942
เด็กชายกฤตภาส  แย้มสรวล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
943
เด็กชายกฤตภาส  อังคประสาทชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
944
เด็กชายกฤตเมธ  ศรีใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
945
เด็กชายกฤตยชญ์  อิ่มด้วยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
946
เด็กชายกฤติธี  ธีระนิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงกฤติมา  มีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
948
เด็กชายกฤศ  อรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
949
เด็กชายกฤษกร  บุตสีนนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
950
เด็กชายกฤษณ  อุทัยชิต
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
วิทย์ประถม
951
เด็กชายกฤษณัฐวัฒน์  สังขโบสถ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงกวิตา  เจนบวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงกวิตา  แสงวิมล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
954
เด็กชายกวินท์  เอื้อพรพาณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงกวินธิดา  ทิพย์โอสถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
956
เด็กชายกวินสิทธิ์  เสริมศิริโภคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
957
เด็กชายกษิดิศ  ขจรเดชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
958
เด็กชายกษิดิศ  พันธุ์แพร่หลาย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
959
เด็กชายก้องกิดากร  เตชรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
960
เด็กชายก้องภพ  ถีสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
961
เด็กชายก้องภพ  ยะคะเสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
962
เด็กชายก้องภพ  ยืนยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
963
เด็กชายก่ออิชย์กรณ์  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
964
เด็กชายกังวาฬ  แสงศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ติงหงะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงษ์ภักดีสกุล
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อยู่ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงกัญยานัฐ  รัตตานนท์
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงกัณฐรัฐ  หิรัญพงศ์ปรีชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อักษร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงกันตา  รุ่งจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงกันธิชา  พลหมอ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงกัลย์รวี  เพ็ชรฉกรรจ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงกัลยากร  ฆวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
981
เด็กชายกิตติกวิน  หนูเอียด
ป.4
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
982
เด็กชายกิตติทัต  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
983
เด็กชายกิตติธัช  บุราณสาร
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
วิทย์ประถม
984
เด็กชายกิตติธัช  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
985
เด็กชายกิตตินันท์  ภัทรขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
986
เด็กชายกิตติภพ  แก้วสาคร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
987
เด็กชายกิตติภูมิ  พันธุ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
988
เด็กชายกิตติ์วริศ  ลวะฤทธิ์บุตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
989
เด็กชายกิตินันท์  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงกิติยากรณ์  เขตต์คีรี
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
วิทย์ประถม
991
เด็กชายกีรติ  สุริวงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
992
เด็กชายกีรติภูมิ  หอประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงกุลจิรา  สกุลเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงกุลจิรา  สุพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตรนารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงเกศินี  กองตัน
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
วิทย์ประถม
997
เด็กชายขจรพัฒน์  กงล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ไม้คัดพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงขวัญจิรารัฎฐ์  เจียรักสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงขวัญภิชา  ทองคำมุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงขวัญศุลี  นาคแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายคชาชาญ  สาคนพานิช
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายคณพศ  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายคณพศ  เวหาประเสริฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายคมิก  เพ็งเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายคุณานนท์  เกริกชวลิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายคุณานนท์  สุภัคคุณธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายจตุพร  เพ็ชรไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงจันทร์จิรา  มิตรมากร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายจารุวัตร  ศรเจียงคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงจารุวัทน์  ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงจิณัฐตา  บำรุงชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงจิตตรีกานต์  ศิลป์ชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายจิตติพัฒน์  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงจิตติมา  ยิ้มแฉล้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายจิรทีปต์  สายโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายจิรธนิน  ชาติสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายจิรพัฒน์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายจิรภัทร  ถนอมมิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงจิรภิญญา  โปสันรังค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงจิรภิญญา  วิลัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1024
เด็กหญิงจิรสุดา  นุ่มนิ่ม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงจิรสุดา  บางประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงจิระณัฐ  จิตติชานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายจิระพนธ์  ฉัตรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายจิระศักดิ์  สิงหเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงจิรัชญา  รื่นรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายจิรัฏฐ์  ช่างไม้
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมลีลากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายจิรัฏฐ์  โภคา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงจีรณา  บดีรัฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงจีรัชญ์  ภูเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  คงภิบาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายจุรพงษ์  สอดส่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายเจกิตาน์  นาคเทียม
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายเจนวิทย์  อนันตสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายเจษฎา  เมฆาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงเจสสิก้า จิราภา  รัสเซิ่ล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงโฉมกัญญ์  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงชญาดา  สนองกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายชญานน  นามเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายชญานนท์  กฤษณา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายชญานนท์  จิตต์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงชญาน์นันท์  บุญเชิดชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงชญานิน  ทองโอ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงชญานิศ  สมานสินธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิริยโสภาภาค
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงชญานุช  ไทยยิ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายชฎายุ  พรหมกัลป์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายชนกชนม์  เสถียรเขตต์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงชนกานต์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงชนเนษฏ์  แก้ววิริยะกิจกูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงชนม์ชนก  พิทักษ์ลิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงชนวรรณ  สีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1059
เด็กหญิงชนัญชิตา  กะทิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงชนากานต์  ผิวฝ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงชนาพร  ตั้งสุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงชนาภัทร  พานทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงชนาภา  โสภาปุ๊ด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสารากร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงชนิดาภา  จึงรุ่งฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงชนิดาภา  บรรจงอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงชนิตา  ลีธนะนันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงชใพูนุท  สุดชาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายชยกร  ชาตินักรบ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายชยานนท์  ปัญทา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายชยุต  รัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายชยุตพงศ์  ปรือปรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายชยุตร์ธร  คงชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงชยุตรา  มาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงชลชนก  ตั้งตระกูลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงชลธารา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงชลลดา  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงชลิภา  เขมวัฒน์เดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีใจวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงชวิศา  ไทยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงชัชชญา  แก้ววิเชียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงชัชอร  แสงศิลป์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายชัญชกร  กลิ่นกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงชัญญานุช  ตันติกิตติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงชัญญานุช  วุฒิสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายชัยณรงค์  บุญไชยโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายชัยภัทร  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงชาครียา  มลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายชาญชัย  เก่งรุ่งเรืองชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายชาญธิษณ์  บรรจงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายชานนท์  ปิยนิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1094
เด็กหญิงชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายชินกฤต  วรวิทย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงชื่นกมล  สัสดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายชุติเทพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงโชติกา  ภูมิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงโชติกา  สิบทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายโชติกา  สิพทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายโชติภูมิ  เอนกพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงโชษิตา  นรบุตร
ป.6
โรงเรียนอารีย์วัฒนา
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงซาซ่า  พงศ์ศรีอัศวิน
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายฌาน  บุตรราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงญาณิศา  เขินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงญาณิศา  โภชนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายฐนกร  แก้วใจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายฐปนนท์  พวงช้อย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงฐิตา  ทับอุไร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงฐิตาภา  ฉายตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายฐิติกร  ชัญญพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจียมวัฒนาเลิศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศิริคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายฐิติวัฒน์  เทียนมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำปิยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายเฑียรธาดา  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายณชนก์  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายณฐกฤษณ์  มหาวินิจฉัยมนตรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงณฐญพร  ดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายณฐพงศ์  ขันโท
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงณฐพร  ทองเหลือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายณฐพล  พันแน่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงณฐมน  บุญยะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงณฐมน  โอมี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงณฐยา  วชิรเมธาวี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายณพงศ์กรณ์  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1129
เด็กหญิงณพิชญา  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงณภัทร  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายณภัทร  ศุภฤกษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงณภัทรา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงณมน  ฉายวิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงณัชชา  แสงอรุณเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงณัญฐิพรพรร  มั่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายณัญธิพัฒน์  มั่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงณัฎชาธิวรรณ  ชาวยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายณัฎฐกร  นระแสน
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ไวทยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงณัฎฐ์วนัน  เวหนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ลำใย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสายัง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายณัฏฐนันท์  พุกพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงณัฏฐนิจ  ตรีวิจิตรไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยอุป
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงณัฐชยา  พุกพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงณัฐชา  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้มพจนานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เวียรศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงณัฐชุตา  ปราบศัตรู
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษาสัตย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลักษรรัสษรณร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายณัฐดนัย  พิศาลชัยยงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงณัฐธิดา  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงณัฐธิดา  อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายณัฐนนท์  ซุ่นแต้
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายณัฐนนท์  เมฆลอย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายณัฐนนท์  หล้ามูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายณัฐนนท์  อภิรัตน์มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงณัฐนันท์  เซียวพิบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1164
เด็กชายณัฐพงษ์  รามนุช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายณัชพล  เนียรวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงณัฐพิมล  โฉมนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายณัฐภัทร  คีรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายณัฐภัทร  ใจซื่อสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายณัฐภัทร  ทัศดร
ป.5
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายณัฐภาส  เกตุแจ้
ป.6
โรงเรียนวัดหวายกรอง
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงณัฐมน  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงณฐมน  วิศรากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงณัฐรดา  วรรณเกตุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายณัฐวัฒน์  ซึมทราบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงณัทกาญจน์  บุญจริง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม