ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกภรณ์  เปรมเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลณัฐ  ผาคำ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรณิสา  แย้มมยาสุจริต
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤตปภาแก้ว  กุลจีราภัทร์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษฎา  จิระพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิภาดาพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตพัฒน์  โชติคุด
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
8
เด็กชายกานต์  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเกวลิน  มโหฬาร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่อิ๋ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
11
เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
12
เด็กชายจักภัทร  มุณีจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจันทรัตน์  เขียวเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
14
เด็กชายจิตตพันธ์  ทองก้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
15
เด็กชายจิตรภาณุ  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
16
เด็กชายจิรวุฒิ  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรอังกูร  ตัณฑะจินะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิระนันท์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรายุ  ลิกขะไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เดชะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
21
เด็กชายชนนนท์  ชาติทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนมล  วาทะยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงฐิติวรดา  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
26
เด็กชายณกล้า  สายสาคเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
27
เด็กชายณฎภพ  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
28
เด็กชายณเดช  สุนทรานันทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
29
เด็กชายณภัทร  ปานใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์  เหลาหเรณู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  ทินบุตร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐกานต์  พิณวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญดำรงสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐธิชา  เชื้อสง่า
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐนันท์  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณิชาดา  ตรุษเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณิชาภา  แก้วสุกข์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณิชารัย์  ชัยยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงดรัลพร  วัลย์ดาว
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
44
เด็กชายตรีติพัฒน์  หย่องตะกาลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
45
เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
46
เด็กชายธนกฤต  คงกะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธนนันท์  หยูมุ่ย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
48
เด็กชายธนบดี  วิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
49
เด็กชายธนภัทร  ภายหลัง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
50
เด็กชายธนวินท์  ศักดิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนัญชนก  เศรษฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
52
เด็กชายธนาธิป  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโควงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
54
เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พฤกษ์วัมนากุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธัญชนก  พุฒแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธัญรดี  ประดับศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จีระพิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
60
เด็กชายธันย์พัทธ์  กุลมาตย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
61
เด็กชายธีทัต  แซ่พู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
62
เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
63
เด็กชายนนทวัฒน์  กิตติวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
64
เด็กชายนพยุทธ  ธำรงทรัพย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนภสร  พรัดรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
66
เด็กชายนฤดล  จันทร์เพชร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
67
เด็กชายนฤเบศ  เถาเครือมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดำสนิท
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วบัวทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลินทา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนาเดีย  อธิพิพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนิสิตตา  สำอางค์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงเบญญาภา  ต้นกันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเบญญาภา  รุจิเสถียร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
77
เด็กชายปกป้อง  เหลืองรัตน์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไพเราะ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
80
เด็กชายประกาศิต  ฟองน้ำ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปรีญารัตน์  อำพันกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปลายฟ้า  เดือนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปวิชญาดา  เลี้ยวเจี้ยง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
84
เด็กชายปัณณวัฒน์  ประธานวัฒนา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มากจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
86
เด็กชายปิยวัฒน์  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปุณิกา  ขุนทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปุณิกา  คงทิพย์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
89
เด็กชายปูนตะวัน  พุ่มเพ็ชรประสาร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
90
เด็กชายพลพษณ  แซ่นึ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพอพชร  พุ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
92
เด็กชายพัขรพล  หมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพัชราภา  ภูริสิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
94
เด็กชายพัทธกานต์  คุ้มเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิชชาภา  มณีโอภาส
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนีวาส
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
98
เด็กชายพิธิวัต  อินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
99
เด็กชายพิพัฒน์  บูรณกิจ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
100
เด็กชายพิภู  อภินันท์กุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
101
เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์เหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพีรภาดา  สุนสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเพ็ญนภา  วิเชียรรัตตระการ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
104
เด็กหญิงฟางซิน  หยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงภกุล  เจนวิทยาขจร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภคพร  ชาวปากน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงภัสริตา  ตฤษณะศุขะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
108
เด็กชายภาณุพัฒน์  ทองเกียรติ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
109
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
110
เด็กชายภูมบดินทร์  ทองลิขิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงมุกมินตรา  แซ่นึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
112
เด็กชายรชต  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
113
เด็กชายรชต  มลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงรักษิตา  ศักดารัตน์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
115
เด็กชายรัชพล  วุฒิกรภัณฑ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โสธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
117
เด็กชายฤทธิเดช  อัศวพัชระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงลฎาภา  ยิ่งเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
119
เด็กชายลัญอกร  ตันเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวรดร  เจขะพาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวรนุช  บัญญัติ
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
คณิตประถม
123
เด็กชายวศิน  เรืองรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
124
เด็กหญิงวะละอ์  พลายพล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
125
เด็กชายวินทร์  ทวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวิภาดา  ยิ่งเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
127
เด็กชายวิรากร  ธนบัตร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
128
เด็กหญิงวีร์วิมล  หนพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
129
เด็กชายศรัณย์พัศ  โลหะวิตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศิรประภา  ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงศิรประภา  สาระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
132
เด็กชายศิวกร  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
134
เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงเศราร์  เฉลิมพล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
136
เด็กชายสรอรรถ  พริกแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสิรภัทร  พัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสิริวิมล  ทัพเคลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุณักฐานันทน์  ทับสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
140
เด็กชายสุธาศิน  จิตประไพ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดเหล็ก
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
142
เด็กชายสุรเชษฐ์  ใสสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสุรีกานต์  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสุวภัทร  ครุฑไชยยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
145
เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
146
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
147
เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
148
เด็กชายอนวัช  อนันตโชค
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
149
เด็กชายอนุภัทร  ฉายากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
150
เด็กชายอนุภัทร์  พิรุฬห์กุลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
151
เด็กชายอภิภู  ชวัลนิธิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
152
เด็กชายอภิรักษ์  สุขสม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอรดา  ปิ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
คณิตประถม
154
เด็กชายอรรถนนท์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอริณฎา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอักษราภัค  โรจน์เขษมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
157
เด็กชายอานุพล  แสงไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอินทิรา  เปี้ยสา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
160
เด็กชายกนกนภัส  กิมเซียะ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งพสุธาดล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกรวยทอง  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกฤตภาส  ข้ามสมุทร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
164
เด็กชายกฤตภาส  สังวาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
165
เด็กชายกฤตเมธ  กิจอุดมสิน
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
166
เด็กชายกฤติพงศ์  อาลัยกลาง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกวิสรา  เซ่งฉิ้ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
168
เด็กชายกษิดิศ  รักษ์รงค์
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
วิทย์ประถม
169
เด็กชายกษิดิศ  สุขยิ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
171
เด็กชายกัณธริช  ภูจักรเพชร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พันธุ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทเจียด
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกาญจนา  จุลเสนีย์ชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
175
เด็กชายกิติพัฒน์  จ๋ายเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกุลนิดา  วิรุฬห์รักษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงเกศราภรณ์  รถแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงเขมนิจ  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงคณิศร  วีรสถาพร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจนิสตา  ขุนศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจารุชา  ภานุศิรมาศ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงจารุพิชญา  อาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงจินตวรรณ  ลี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
186
เด็กชายจิรเดช  บุญสิน
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงจิรทีปต์  เลี่ยมไข่ต่วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงจีระพร  เหลาหเรณู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
189
เด็กชายเจษฎา  กลั่นสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
190
เด็กชายเจ้าสัว  สุนทรานันทกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
191
เด็กชายชญานนท์  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงชญานิศ  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธัง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงชมพูนุท  ล่องลม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
195
เด็กชายชยธร  พลพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายชวัลวิชญ์  รังศิลป์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
197
เด็กชายชวิศ  รัตนเทพี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชัญญามญชุ์  วัดขวาง
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงชาลิสา  หวามา
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
201
เด็กชายชุติมันต์  รู้กานนา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
202
เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงญาณิกา  กูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงญาณิกา  นาคชื่น
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะสมภพ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
207
เด็กชายฏังกบดี  มัคสิงห์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
208
เด็กชายฐปนวัฒน์  ธนาชีวิต
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
209
เด็กชายฐานะพัฒน์  รัตนบันดาล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงฑิคำพร  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงณฐมน  ฝอยทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
212
เด็กชายณตะวัน  แสงล้อม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
213
เด็กชายณภัทร  ผลิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
214
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
215
เด็กชายณรงทรรศน์  ณรงศักดิ์ดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงณัชชา  แสงโสมสุวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงณัชรยา  จิตนธรรม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุขทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดาทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
220
เด็กชายณัฏฐนันท์  รสสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทขันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
222
เด็กชายณัฐชนน  ใจดี
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตน์เจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กชายณัฐนัย  จารณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
230
เด็กชายณัฐพล  กุลจีราภัทร์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายณัฐวัศ  สุวรรรน้อย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
232
เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อสง่า
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
233
เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรฟอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
234
เด็กชายณัฐศรุษ  ไชยชาญ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
235
เด็กชายณัฐิสิทธิ์  สุวรรณพิกุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
236
เด็กชายดารากร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงดาริกา  ชูคง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
238
เด็กชายติณณภพ  มุตตาหารัช
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงทักษพร  โรจนอนันต์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
240
เด็กชายทัชมาฮ์  เจริญวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
241
เด็กชายทัตพงศ์  พรมมานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงทิพานัน  คนึงดี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
243
เด็กชายธนกฤต  ดำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
244
เด็กชายธนกฤต  ราชปาลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายธนดล  ดารารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
246
เด็กชายธนพล  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
247
เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงธนวรรณ  ง่วนชู
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงธนัชพร  เซ่งเหลียน
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธนัญชนก  คล้ายคลิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงธนาภรณ์  วณิชพัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
252
เด็กชายธรากร  หย่องตะกาลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้งคง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงธัญชนก  นวมะชิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธัญชนิต  โพธิแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
256
เด็กชายนนทกานต์  ธนบัตร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
257
เด็กชายนพณัฐ  สัตยาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงนภสร  อยู่สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายนภัสดล  แพน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงนภัสสร  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
261
เด็กชายนฤดม  เนตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงนฤมล  บุ่ญโย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนวพร  จิตรตรง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กหญิงนัชมี  คงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงนาตาชา  ธูปเรือง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงนารีรัตน์  รอดน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
268
เด็กชายเนติธร  เพ็ชรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงบุษยรังสี  พรหมเนตร
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงปดิวรดา  ศรีสุนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงปพิชญา  อุณหศิริกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
273
เด็กชายปภพพันธ์  เอนกประพันธ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
274
เด็กชายประดิพัทธ์  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงปริยากร  ไชยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงปวรภัทร  วรินทรวนิช
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายปวริศทร์  ลัดดาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงปัณวรรธน์  ลบจันทร์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปารวี  อุ่ยเต็กเค่ง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปิยธิดา  สาครชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
281
เด็กชายปิยพัทธ์  มานิช
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทรวิจิตร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
283
เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงเปมิกา  แก้วแสงทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงเปมิกา  วิศวเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ศรีชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
287
เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
288
เด็กชายพงศ์ภากร  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
289
เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาญจนพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
290
เด็กชายพงษ์สิริ  คชวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายพชร  กุลจีราภัทร์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
292
เด็กชายพชร  สัตยพันธ์็
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงพรทิพย์  เนตรคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพรพิมล  รูปละออ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพรรพร  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
296
เด็กชายพฤฒ  จิตมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงพลอยณกุล  ผุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
298
เด็กชายพสุเทพ  อยู่อำไพ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
300
เด็กชายพัสนัย  สุขขี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพาขวัญ  ต้นกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงพิชญาภา  เถาแต่งอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
304
เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
305
เด็กชายพุทธิวัต  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงภคนันท์  จงเจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
307
เด็กชายภคนันท์  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
308
เด็กชายภฤศ  ถิระรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
309
เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
310
เด็กชายภัทรชัย  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงภัทรธิตา  ชัยมนัสกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายภาณุพงศ์  อดทน
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
314
เด็กชายภาณุวัฒน์  มุลทา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงภิณญดา  วราบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
316
เด็กชายภูดิศ  ตันฑสุกิจวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
317
เด็กชายภูผา  จันทรชิต
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
318
เด็กชายภูมิธรรม  อึ้งเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
319
เด็กชายภูริ  ลิ่มศิลา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
320
เด็กชายภูวดล  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
321
เด็กชายภูวนัตถ์  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงมนัญชยา  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงมัชฌิมา  ยอดพรหม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงมัญชรี  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
327
เด็กชายเมฆา  ภู่ประภาดิลก
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงเมธิตา  วรรรชาติ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
329
เด็กชายยศภัทร  ทองลิขิต
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงลลิตวดี  ใยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
332
เด็กชายวงศธร  ศิริมาศ
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
วิทย์ประถม
333
เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กชายวชิรวิทย์  หนังสือ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวรรณภา  แก้วโสภาค
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงวราภา  ช่วยชื่น
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงวริศรา  ธราพร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงวลัญช์พัชร  ทรัพย์อาภากรกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
341
เด็กชายวันชัย  เอี่ยมอิ่มสำราญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
342
เด็กชายวิริทธิ์พล  ธนาชีวิต
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
343
เด็กชายวีรวัฒน์  พรหมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงศรัณย์พร  ไสยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
345
เด็กชายศราวุฒิ  สุวรรณ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
346
เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
347
เด็กชายศศิพงศ์  เรนชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกสิกร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
349
เด็กชายศิวัฒม์  ศรีวุ่น
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
350
เด็กชายศุภกฤต  โฮ่หิ้น
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
351
เด็กชายศุภชัย  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงศุภรัตน์  เฉลิมวุฒานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีม่วง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงศุภิสรา  ใสประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
355
เด็กชายสรณ  สาดสาน
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
356
เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงสินี  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
358
เด็กชายสิรภัทร  พิณธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงสิริกันย์ญา  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
360
เด็กชายสิริกุลฤดี  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีสุโข
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  กฐินเทศ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงสุชานันท์  ใสสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงสุชาศินี  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงสุธารส  แซ่เต่
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงสุนิฌา  เนืองนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นวลประโค
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
371
เด็กชายสุภเวช  เพชรขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายสุรยุทธ  พุฒสระแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
373
เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงอชิรญา  บุญกรุงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงอธิตา  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายอธิบดี  เทียนขาว
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
377
เด็กชายอธิภัทร  เตียวสกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
378
เด็กชายอธิศ  ศรีธรรมา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
379
เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงอมลวรรณ  ชลนิธิวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงอรอินทุ์  ประทีปเมธา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
383
เด็กชายอริยธัช  ธีรพิธยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงอัญชิษฐา  งามขจรกุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงอาจารี  นาญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
386
เด็กชายอาม้าล  พ่วงสิริ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
387
เด็กชายอารีฟีน  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงอารียา เอ็มมิลี่  ไฟนซิลเวอร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงอิงฟ้า  ประทีปเมธา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงอิณฐิภากร  พิจยานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
392
เด็กชายอินทัช  เพชรทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงอุมาพร  เดชมูล
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
394
เด็กชายเอกราช  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
395
เด็กชายเฮงจือฮั่น  สงวนวิไลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม