ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกภรณ์  เปรมเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลณัฐ  ผาคำ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรณิสา  แย้มมยาสุจริต
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤตปภาแก้ว  กุลจีราภัทร์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษฎา  จิระพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิภาดาพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกันตพัฒน์  โชติคุด
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกานต์  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงเกวลิน  มโหฬาร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่อิ๋ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจักภัทร  มุณีจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจันทรัตน์  เขียวเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจิตตพันธ์  ทองก้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจิตรภาณุ  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายจิรวุฒิ  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจิรอังกูร  ตัณฑะจินะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิระนันท์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจิรายุ  ลิกขะไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เดชะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายชนนนท์  ชาติทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชนมล  วาทะยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงฐิติวรดา  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายณกล้า  สายสาคเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณฎภพ  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณเดช  สุนทรานันทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณภัทร  ปานใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์  เหลาหเรณู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  ทินบุตร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐกานต์  พิณวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญดำรงสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฐธิชา  เชื้อสง่า
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณัฐนันท์  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณิชาดา  ตรุษเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณิชาภา  แก้วสุกข์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณิชารัย์  ชัยยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงดรัลพร  วัลย์ดาว
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายตรีติพัฒน์  หย่องตะกาลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธนกฤต  คงกะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงธนนันท์  หยูมุ่ย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธนบดี  วิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธนภัทร  ภายหลัง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายธนวินท์  ศักดิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงธนัญชนก  เศรษฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธนาธิป  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโควงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พฤกษ์วัมนากุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงธัญชนก  พุฒแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงธัญรดี  ประดับศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จีระพิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธันย์พัทธ์  กุลมาตย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธีทัต  แซ่พู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายนนทวัฒน์  กิตติวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายนพยุทธ  ธำรงทรัพย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนภสร  พรัดรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายนฤดล  จันทร์เพชร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายนฤเบศ  เถาเครือมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดำสนิท
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วบัวทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลินทา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนาเดีย  อธิพิพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนิสิตตา  สำอางค์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเบญญาภา  ต้นกันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเบญญาภา  รุจิเสถียร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายปกป้อง  เหลืองรัตน์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไพเราะ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายประกาศิต  ฟองน้ำ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปรีญารัตน์  อำพันกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปลายฟ้า  เดือนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงปวิชญาดา  เลี้ยวเจี้ยง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายปัณณวัฒน์  ประธานวัฒนา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มากจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายปิยวัฒน์  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปุณิกา  ขุนทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปุณิกา  คงทิพย์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายปูนตะวัน  พุ่มเพ็ชรประสาร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายพลพษณ  แซ่นึ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงพอพชร  พุ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพัขรพล  หมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงพัชราภา  ภูริสิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายพัทธกานต์  คุ้มเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพิชชาภา  มณีโอภาส
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนีวาส
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพิธิวัต  อินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายพิพัฒน์  บูรณกิจ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายพิภู  อภินันท์กุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์เหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพีรภาดา  สุนสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงเพ็ญนภา  วิเชียรรัตตระการ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงฟางซิน  หยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงภกุล  เจนวิทยาขจร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภคพร  ชาวปากน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงภัสริตา  ตฤษณะศุขะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายภาณุพัฒน์  ทองเกียรติ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายภูมบดินทร์  ทองลิขิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงมุกมินตรา  แซ่นึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายรชต  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายรชต  มลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงรักษิตา  ศักดารัตน์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายรัชพล  วุฒิกรภัณฑ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โสธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายฤทธิเดช  อัศวพัชระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงลฎาภา  ยิ่งเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายลัญฉกร  ตันเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวรดร  เลขะพาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวรนุช  บัญญัติ
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายวศิน  เรืองรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงวะละอ์  พลายพล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายวินทร์  ทวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงวิภาดา  ยิ่งเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายวิรากร  ธนบัตร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงวีร์วิมล  หนพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายศรัณย์พัศ  โลหะวิตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงศิรประภา  ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงศิรประภา  สาระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายศิวกร  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงเศราร์  เฉลิมพล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายสรอรรถ  พริกแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสิรภัทร  พัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสิริวิมล  ทัพเคลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสุณักฐานันทน์  ทับสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายสุธาศิน  จิตประไพ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดเหล็ก
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายสุรเชษฐ์  ใสสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสุรีกานต์  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงสุวภัทร  ครุฑไชยยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายอนวัช  อนันตโชค
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายอนุภัทร  ฉายากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอนุภัทร์  พิรุฬห์กุลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายอภิภู  ชวัลนิธิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายอภิรักษ์  สุขสม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอรดา  ปิ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายอรรถนนท์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอริณฎา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอักษราภัค  โรจน์เขษมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายอานุพล  แสงไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอินทิรา  เปี้ยสา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายกนกนภัส  กิมเซียะ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งพสุธาดล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกรวยทอง  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายกฤตภาส  ข้ามสมุทร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายกฤตภาส  สังวาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายกฤตเมธ  กิจอุดมสิน
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายกฤติพงศ์  อาลัยกลาง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกวิสรา  เซ่งฉิ้ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายกษิดิศ  รักษ์รงค์
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายกษิดิศ  สุขยิ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายกัณธริช  ภูจักรเพชร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พันธุ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทเจียด
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงกาญจนา  จุลเสนีย์ชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายกิติพัฒน์  จ๋ายเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงกุลนิดา  วิรุฬห์รักษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงเกศราภรณ์  รถแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงเขมนิจ  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงคณิศร  วีรสถาพร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงจนิสตา  ขุนศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงจารุชา  ภานุศิรมาศ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงจารุพิชญา  อาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจินตวรรณ  ลี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายจิรเดช  บุญสิน
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงจิรทีปต์  เลี่ยมไข่ต่วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงจีระพร  เหลาหเรณู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายเจษฎา  กลั่นสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายเจ้าสัว  สุนทรานันทกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายชญานนท์  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงชญานิศ  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธัง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงชมพูนุท  ล่องลม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายชยธร  พลพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายชวัลวิชญ์  รังศิลป์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายชวิศ  รัตนเทพี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชัญญามญชุ์  วัดขวาง
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชาลิสา  หวามา
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายชุติมันต์  รู้กานนา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงญาณิกา  กูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงญาณิกา  นาคชื่น
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะสมภพ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายฏังกบดี  มัคสิงห์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายฐปนวัฒน์  ธนาชีวิต
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายฐานะพัฒน์  รัตนบันดาล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงฑิคำพร  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงณฐมน  ฝอยทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณตะวัน  แสงล้อม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณภัทร  ผลิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณรงทรรศน์  ณรงศักดิ์ดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณัชชา  แสงโสมสุวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัชรยา  จิตนธรรม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุขทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดาทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายณัฏฐนันท์  รสสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทขันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายณัฐชนน  ใจดี
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตน์เจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กชายณัฐนัย  จารณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณัฐพล  กุลจีราภัทร์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณัฐวัศ  สุวรรรน้อย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อสง่า
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรฟอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฐศรุษ  ไชยชาญ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐิสิทธิ์  สุวรรณพิกุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายดารากร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงดาริกา  ชูคง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายติณณภพ  มุตตาหารัช
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงทักษพร  โรจนอนันต์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายทัชมาฮ์  เจริญวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายทัตพงศ์  พรมมานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงทิพานัน  คนึงดี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายธนกฤต  ดำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธนกฤต  ราชปาลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธนดล  ดารารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธนพล  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงธนวรรณ  ง่วนชู
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงธนัชพร  เซ่งเหลียน
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธนัญชนก  คล้ายคลิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงธนาภรณ์  วณิชพัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธรากร  หย่องตะกาลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้งคง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงธัญชนก  นวมะชิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายธัญชนิต  โพธิแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายนนทกานต์  ธนบัตร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนพณัฐ  สัตยาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนภสร  อยู่สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายนภัสดล  แพน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนภัสสร  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายนฤดม  เนตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนฤมล  บุ่ญโย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนวพร  จิตรตรง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กหญิงนัซมี  คงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนาตาชา  ธูปเรือง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนารีรัตน์  รอดน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายเนติธร  เพ็ชรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงบุษยรังสี  พรหมเนตร
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปดิวรดา  ศรีสุนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปพิชญา  อุณหศิริกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายปภพพันธ์  เอนกประพันธ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายประดิพัทธ์  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปริยากร  ไชยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงปวรภัทร  วรินทรวนิช
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายปวริศทร์  ลัดดาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปัณวรรธน์  ลบจันทร์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปารวี  อุ่ยเต็กเค่ง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปิยธิดา  สาครชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายปิยพัทธ์  มานิช
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทรวิจิตร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทร
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงเปมิกา  แก้วแสงทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเปมิกา  วิศวเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ศรีชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพงศ์ภากร  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาญจนพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพงษ์สิริ  คชวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพชร  กุลจีราภัทร์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพชร  สัตยพันธ์็
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพรทิพย์  เนตรคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพรพิมล  รูปละออ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพชรพร  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพฤฒ  จิตมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพลอยณกุล  ผุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพสุเทพ  อยู่อำไพ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายพัสนัย  สุขขี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพาขวัญ  ต้นกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพิชญาภา  เถาแต่งอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพุทธิวัต  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงภคนันท์  จงเจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายภคนันท์  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายภฤศ  ถิระรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายภัทรชัย  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงภัทรธิตา  ชัยมนัสกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภาณุพงศ์  อดทน
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายภาณุวัฒน์  มุลทา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงภิณญดา  วราบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายภูดิศ  ตันฑสุกิจวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภูผา  จันทรชิต
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภูมิธรรม  อึ้งเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภูริ  ลิ่มศิลา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภูวดล  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภูวนัตถ์  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงมนัญชยา  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงมัชฌิมา  ยอดพรหม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงมัญชรี  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายเมฆา  ภู่ประภาดิลก
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงเมธิตา  วรรรชาติ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายยศภัทร  ทองลิขิต
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงลลิตวดี  ใยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายวงศธร  ศิริมาศ
ป.6
โรงเรียนกระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กชายวชิรวิทย์  หนังสือ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวรรณภา  แก้วโสภาค
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวราภา  ช่วยชื่น
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงวริศรา  ธราพร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงวลัญช์พัชร  ทรัพย์อาภากรกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายวันชัย  เอี่ยมอิ่มสำราญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายวิริทธิ์พล  ธนาชีวิต
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายวีรวัฒน์  พรหมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศรัณย์พร  ไสยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายศราวุฒิ  สุวรรณ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายศศิพงศ์  เรนชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกสิกร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายศิวัฒม์  ศรีวุ่น
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายศุภกฤต  โฮ่หิ้น
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายศุภชัย  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศุภรัตน์  เฉลิมวุฒานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีม่วง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงศุภิสรา  ใสประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายสรณ  สาดสาน
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสินี  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายสิรภัทร  พิณธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสิริกันย์ญา  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายสิริกุลฤดี  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีสุโข
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  กฐินเทศ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสุชานันท์  ใสสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสุชาศินี  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสุธารส  แซ่เต่
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสุนิฌา  เนืองนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นวลประโค
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายสุภเวช  เพชรขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายสุรยุทธ  พุฒสระแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงอชิรญา  บุญกรุงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอธิตา  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายอธิบดี  เทียนขาว
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายอธิภัทร  เตียวสกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายอธิศ  ศรีธรรมา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอมลวรรณ  ชลนิธิวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอรอินทุ์  ประทีปเมธา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายอริยธัช  ธีรพิธยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงอัญชิษฐา  งามขจรกุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอาจารี  นาญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายอาม้าล  พ่วงสิริ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายอารีฟีน  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอารียา เอ็มมิลี่  ไฟนซิลเวอร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงอิงฟ้า  ประทีปเมธา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงอิณฐิภากร  พิจยานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายอินทัช  เพชรทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงอุมาพร  เดชมูล
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายเอกราช  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายเฮงจือฮั่น  สงวนวิไลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์