ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กล่ำเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนิษฐา  กุลสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้งยศวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตพงษ์  ไวยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวิสา  หงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญณัช  ศรีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาภัค  มะอาจเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยา  อ้นภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิราพัชร  คูณเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
11
เด็กชายจุฬาวิทย์  ทุมอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
12
เด็กชายฉลองราชย์  จรไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชนกวนรรณ์  แก้วสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนิสรา  มีหนองใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
15
เด็กชายชยพล  จันทะหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
16
เด็กชายชวัลพัชร  แวงวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
17
เด็กชายชินกฤต  ภักดีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชินันพร  วิสิฐเรืองสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมภูนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชุติมา  คำศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงโชติกา  ชุมภูนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
22
เด็กชายญาณพัฒน์  หลงสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงญาณภา  รักเกียรติมาตุภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงญาณิศา  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงฐิรกานดา  เถาวัลย์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
26
เด็กชายณฐวัฒน์  พันเจาะจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐชยา  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงดวงกมล  พลมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงดารินทร์  สุขย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงทิฆัมพร  พฤษพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
32
เด็กชายธนพัฒน์  พันโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
33
เด็กชายธนภัทร  ศรีวะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
34
เด็กชายธนันดร  สุริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธนาภา  สุริยะน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
38
เด็กชายธีระบรรจง  สุโพธิณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
39
เด็กชายนนทพัทธ์  มรรคนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนภัสกรณ์  บริสุทธิ์สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
41
เด็กชายนราธิป  เพ็ชรเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนวรัตน์  ชั่งธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
43
เด็กชายเนติภพ  โวหารลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงบรรณสรณ์  สุดาพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
45
เด็กชายปฐมเดช  นูเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปภาวรินท์  จงใจสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงประกายดาว  ทับทิมหิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปริยาภัทร  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปรียาวัลย์  หาญภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
50
เด็กชายปวริศร์  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปาณิศา  ประสาทนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปิ่นฑามาศ  ชุมนุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
53
เด็กชายปิยะเมศร์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปุณยกร  ประทุมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงไปรยา  บูรณะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
56
เด็กชายพงศกร  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
57
เด็กชายพงษ์กระพันธ์  เวฬุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพักต์กัลยา  บัวแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพัดชา  อนุนิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แวงวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพิชชาภา  ถวิลหวญ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิชญาภา  คำภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
64
เด็กชายพินิจนันท์  สารีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิมพิศา  เมืองแวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
66
เด็กชายพิสิษฐ์  สีเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิณโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงภักภิรมย์  เมืองแวง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์เปล่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงภัทรภร  สาระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภูกฤต  ทองวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงรัตน์ดาภรณ์  แก้วบุตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
73
เด็กชายราชภูมิ  อาสาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
74
เด็กชายวชิรวิชญ์  มุลิตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
75
เด็กชายวรรธณชัย  สารเศวต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงวรัญญา  โสตถิถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงศัพชุฎากาน  สิงโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
78
เด็กชายศึกนรินทร์  มัดหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงศุพิชญาวดี  ดีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโน
คณิตประถม
80
เด็กหญิงศุภกานต์  โพธิ์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสตางค์  ป่าศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงสิริกร  สังเฉวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงสิริกานดา  สวัสดิ์ทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสุธิดา  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงสุพิชา  สุขแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสุมิตรา  หนองขุ่นสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงอธิชา  พรรณโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
89
เด็กชายอภิวัฒน์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
90
เด็กชายอรรฐวิชญ์  เพชรไพฑูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอรรถยา  โยมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงอรอิสรา  โฮมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไถวเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงอารยา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงอารีรัตน์  เทพบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
96
เด็กชายเอกภพ  ประดับพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กชายกนกพล  พันธ์หนองโพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกรรณิการ์  ทริเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
99
เด็กชายกฤษดา  นามลีลา
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
100
เด็กชายกวิน  โพธิ์ชัยแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรียะเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกัลญกร  สยามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกัลยาณี  นิระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
104
เด็กชายกิตติพัฒน์  ราชอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงกิติยากร  พิมพ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
106
เด็กชายเกื้อกุล  วงค์ศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มจริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงจันทรกานต์  อัศวะภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงจิดาภา  ตรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงจินนภัสณ์  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงจิรพรประภา  เย็นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงเจนจิตตา  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
113
เด็กชายเจษฎาบดินทร์  สละบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงฉัตรนภา  งามสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
115
เด็กชายชวนากร  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
116
เด็กชายชัยมงคล  กะมุทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
117
เด็กชายชาคริต  ชุมนุม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงญาดา  แสงปาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงฒิพาวรรณ  ปิ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงณัชชา  เหลี่ยมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
121
เด็กชายณัชพล  วรวัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณัฐณิชา  คชมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงตัญญุตา  ชงจังหรีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
126
เด็กชายเตชินท์  เกตุมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงทักษอร  ชินโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
128
เด็กชายทัศพร  อ่อนดี
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
129
เด็กชายธนกร  เย็นวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงธนพร  เพ็ชรอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
131
นายธนภัทร  ประภาหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
เด็กชายธนากร  แพงพลภา
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงธัญชนก  เจียววนิชพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงธัญวลัย  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
135
เด็กชายธีรเดช  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
136
เด็กชายนนทพัทธ์  หลักแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงนภัสกร  สอนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงนลิษรา  ฤทธิยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงนิชาพร  ถาวรยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงนิชาภัทร  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงเบญจสิริ  พละกรต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโน
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
144
เด็กชายปกรณ์  เพชรบกหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
145
เด็กชายปฏิภัทร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงปภัสราพร  สิงห์ซอม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงปภัสสร  นิลบ่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงปภานิจ  สุขโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงปรีจากร  เฉลิมแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงปรียาพร  อัศวภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
151
เด็กชายปัณณวัฒน์  พิมเบ้าทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงเปรมสินี  พระสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
153
เด็กชายพงศธร  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสืบ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงพิชญาภา  อินประจง
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงพิมพกานต์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
157
เด็กชายพิสิษฐ์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงพีรดา  จินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
159
เด็กชายพีรพล  มีอยู่ไกล
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
160
เด็กชายพีรภัทร  บาลศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงเพชรสิริ  คำศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทมัน
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
163
เด็กชายภูรีวัฒน์  สังข์เจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงมนิดา  โวหารลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงมาลิดสา  ฤทธิยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงเมทินี  นารถศรีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
167
เด็กชายเมธัส  คำควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
170
เด็กชายราชวัตร  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
171
เด็กชายราชินทร์  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อัศวภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงลลิตา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงวณิชชา  ทวินันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงวรดา  วงษ์งาม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีจันทร์ดารี
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นประไมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูนดี
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงวาริพินทุ  แสนอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงศศิธร  หมื่นขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงศศิลดา  บุญโม๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
182
เด็กชายศักดิ์ศรี  ศรีระชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงศิราวรรณ  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงศิริอันญาณ์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
185
เด็กชายศุกลวัฒน์  ทองสม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงศุภษร  กุลฉะวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
187
เด็กชายสฤษดิ์  ลิ้มภิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงสุนิชา  เต็มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงหทัยรัตน์  มานัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงหนึ่งลัดดา  อารีเอื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
191
เด็กชายอนุชิต  ไกรสูนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงอภัสรา  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
193
เด็กชายอลงกรณ์  คำใบ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงออมสิน  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงอัยลดา  ดาสี
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
196
เด็กชายอาชาวิน  ปัทมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงอารัญญา  เย็นวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงอินทิรา  ธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  อุตคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงอุษามณี  ท้าวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายกฑาวุฒิ  ปัทธุลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงกณิศา  ทองเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
203
เด็กหญิงกนกณภา  คามวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
205
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยครุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
206
เด็กชายกฤติกร  แย้มโอษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
207
เด็กชายกิตติพงษ์  ค้อชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
208
เด็กชายกิติศักดิ์  เฉยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
209
เด็กหญิงกุลณัฐ  วรรณเชฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงกุลณัฐ  อะโนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
211
เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณเชฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงเกวลิน  กาลแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
213
เด็กหญิงขนิษฐา  บัวติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
214
เด็กชายคฑาวุธ  มูลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
215
เด็กชายจักรภพ  ผันอากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
216
เด็กชายจักรภัทร  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
217
เด็กชายจาตุรัตน์  โสภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงจิตราภรณ์  เสมานู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
219
เด็กหญิงจิรภิญญา  อาจอารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
220
เด็กหญิงจุฑาตา  เหนือจำทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
221
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
222
เด็กชายฉัตรชัย  พลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงชญานิศ  โสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
224
เด็กชายชนดิษฐ์  ทะนะเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
225
เด็กชายชนาธาร  บุญภิละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
226
เด็กชายชนาธิป  ขวาวเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
227
เด็กชายชนาธิป  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
228
เด็กชายชนาธิป  บุญภิละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงชมพูนุท  คำนน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงชวิศา  แจ้งบรรจบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
231
เด็กชายชัชวาลย์  พรมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
232
เด็กชายชัยธวัช  จองทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
233
เด็กชายชัยมงคล  โททำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
234
เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
235
เด็กหญิงชาลิตา  ฝางแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กหญิงชาลิสา  นามสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
237
เด็กชายชินาธิป  กอเสนาะรส
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
คณิตประถม
238
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
239
เด็กชายญาณวรุตม์  เมืองประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงฐิตาภา  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
242
เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิวิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนคำวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  กัญญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงณัฐฒิฌา  กันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
246
เด็กหญิงณัฐณิชา  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงณัฐธิชา  ไสยปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
248
เด็กชายณัฐพงศ์  คุณรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
249
เด็กชายณัฐพล  กล่อมเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
250
เด็กชายณัฐพล  ทาสีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
251
เด็กชายณัฐพล  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
คณิตประถม
252
เด็กชายณัฐภูมินทร์  นาบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
253
เด็กชายณัฐวัฒฐ์  ชำนาญเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
254
เด็กชายณัธพล  เครือภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
255
เด็กหญิงดีฤดี  ทองภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
256
เด็กชายเตชิน  ครสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
257
เด็กชายทักษ์พงศ์  พรมโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงทัศษะนัน  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
259
เด็กชายทินภัทร  ภาคสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
260
เด็กชายเทเคชิ  อ้วนศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
261
เด็กชายธงชัย  คุนาเลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
262
เด็กชายธนดล  น่าบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
263
เด็กหญิงธนพร  ทิพย์กรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
264
เด็กชายธนพล  บูรณะพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
265
เด็กชายธนภัต  ไกรยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
266
เด็กชายธนภัทร  ศรีพอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
267
เด็กชายธนภูมิ  นามบุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
268
เด็กชายธนรักษ์  แก้วหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
269
เด็กชายธนวัฒน์  กัสนุกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
270
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กชายธนากร  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงธนาภา  เศรษฐจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงธรรมพร  สาริกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงธัญชนก  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจุลฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงธันยพร  สุภารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงธิดารัตน์  วงสุโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
278
เด็กชายธีรภัทร  อุประไมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
279
เด็กชายธีรภัทร์  ยิ่งทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
280
เด็กชายนนทภัทร  ซ้อมจันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
281
เด็กชายนเรนธรณ์  วรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงนันท์นภัส  หวายเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
283
เด็กชายนิติธร  จิตต์สม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
284
เด็กหญิงนิภาพร  โคอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงนุชศรา  วงษ์จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
286
เด็กหญิงเนตรนภา  กอเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงบุณยานุช  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
288
เด็กหญิงเบญญาภา  เนตรติยะสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
289
เด็กชายปฏิพัทธ์  เวียงนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
290
เด็กชายปฏิภาณ  ลับโคกสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
291
เด็กชายปฐมพร  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
292
เด็กชายปรเมศ  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
293
เด็กชายประกาศิต  ขรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
294
เด็กชายประภวิษณ์  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
295
เด็กชายปรัชญา  จัตวานิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
296
เด็กชายปัญญาวุฒิ  ไสยศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
297
เด็กชายปารเมศ  คามวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงปิ่นปภา  สารบรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงปิ่นมุก  อ้อนท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กหญิงปิยธิดา  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงปิยธิดา  สาราด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
302
เด็กชายปิยพงษ์  ไผ่โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงปิยภรณ์  บุญเข้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กชายปิยราช  ตุลากัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
คณิตประถม
305
เด็กชายปิยะพงษ์  ไทยนาทม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
306
เด็กหญิงปิยะมาศ  สาสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงผอบทอง  จันละบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
308
เด็กชายพงศกร  วชิรคุปต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
309
เด็กชายพงศธร  ลาดละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
310
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ผิวจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงพรนภา  ยอดประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
312
เด็กชายพร้อม  กัญญาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพลอยพรรณ  คำปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
314
เด็กหญิงพลอยไพลิน  อาทิตย์ตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพัชรพร  ศักดิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
316
เด็กหญิงพัชราภา  แซ่นิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพัชราภา  พิมพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพัชริดา  ศาสตรวาหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
319
เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิทธิรังษินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
321
เด็กหญิงพิชชาพร  สังเกตุกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงพิชญามา  อินทร์มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
324
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
325
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เย็นละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
326
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ประกอบผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงพีรดา  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
328
เด็กชายพีรวัส  สุนทรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
329
เด็กชายพีรวิชญ์  ป้องภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
330
เด็กชายพีระพล  ทรงหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
331
เด็กชายพีรัชชัย  ประทุมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
332
เด็กชายพุฒิพงศ์  อาตวงษื
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงพุทธพรทิพย์  ทองธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงเพชรศิริ  ศิริคำฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
335
เด็กหญิงแพรวนภา  คำมูลมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
336
เด็กหญิงแพรวพิชา  เฉียดหนองยูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
337
เด็กหญิงภวิตรา  ฤทธิโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงภักดีภรณ์  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงภัทรภร  ดีพลงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
340
เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
เด็กชายภานุพงค์  จันทาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กชายภานุวัฒน์  คำโคตรสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
343
เด็กชายภานุวัฒน์  ศักดิวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
344
เด็กหญิงภิญญดา  เรืองนาราบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
345
เด็กชายภูมิพงษ์  ปัดภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
346
เด็กชายภูมิพัฒน์  จองทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
347
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทับตุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
348
เด็กชายมนสิช  อนันตภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
349
เด็กหญิงมัธยัสถ์ทรัพย์  พิมพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
350
เด็กชายมานา  วงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
351
เด็กหญิงมิ่งกมล  เลยกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
352
เด็กชายรณกร  รณเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
353
เด็กหญิงรตานรี  อรรคนิมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
354
เด็กชายรพีพงษ์  พิมพ์บูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
355
เด็กชายรพีภัทร  พิมพ์บูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กชายระติเดช  แสงแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
357
เด็กหญิงรักษิตา  บุตมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
358
เด็กหญิงรัชนี  นามบุญลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
359
เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
360
เด็กชายรัฐศาสตร์  หรพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
361
เด็กหญิงรุ่งนภา  กอสะเนาะรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
362
เด็กชายวงศ์สกร  มุ่งหมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
363
เด็กชายวรเมธ  โพธิจักร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
364
เด็กหญิงวรรณภา  ปักเขตานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
365
เด็กชายวรวุฒิ  ทาปลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
366
เด็กหญิงวราภรณ์  ใครเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
367
เด็กชายวราวุฒิ  คชราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงวริศรา  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
369
เด็กชายวันชัย  หมุนลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
370
เด็กหญิงวันวิสา  คำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
371
เด็กชายวิชญะ  สว่างวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
372
เด็กชายวิชัย  รักสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงวิภาดา  พันธะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
374
เด็กหญิงวิภาพร  ไชยนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงวิภารัตน์  โสภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงวิภาวดี  ภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
377
เด็กหญิงวิยดา  ช่างซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงวิรดา  เรืองพลับพลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
379
เด็กชายวีรชาติ  ทิพย์โกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
คณิตประถม
380
เด็กชายวีรภาพ  รักษาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
381
เด็กชายวีระศักดิ์  ทองแกมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
382
เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์โนนทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
383
เด็กหญิงศกุนเกตุ  กอเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
384
เด็กหญิงศรัณพร  กุลใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
385
เด็กชายศราวุฒิ  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
386
เด็กหญิงศศิวิมล  วราหุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
387
เด็กชายศักดิ์กร  ทำสินธ์ุ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
คณิตประถม
388
เด็กหญิงศิรประภา  เชยชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
389
เด็กชายศิรายุ  วงเดือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
390
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วารินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
391
เด็กชายศิวกร  ใกล้จัดอัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
392
เด็กหญิงศุพิตสราพัช  กุลเมืองพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
393
เด็กชายศุภกร  บุญลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
394
เด็กชายศุภกฤษ  อ้วนศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
395
เด็กหญิงศุภิดา  ประทุมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
396
เด็กชายสตเนติ  ศรแผลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
397
เด็กชายสรวิชญ์  สุนทรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
398
เด็กชายศักดิ์สิทธิกร  โพธิจักร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
399
เด็กชายสิทธิโชค  ไชยภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
400
เด็กหญิงสิริขวัญ  สารุณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
401
เด็กชายสิริภัทร  พิลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
402
เด็กชายสุทธิกร  ปุริโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
403
เด็กหญิงสุธิษา  ดวงคำวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
404
เด็กชายสุนธี  กันหาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
405
เด็กชายสุพจน์  พลมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
406
เด็กชายสุพล  ไชยดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
407
เด็กหญิงสุภัทรตรา  เฉลยมรรค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
408
เด็กหญิงสุภัสสร  สุดหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
409
เด็กหญิงสุภาวิดา  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
410
เด็กชายสุรกานต์  แก่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
411
เด็กชายสุวัชร  โชติไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
412
เด็กหญิงเสาวรักษ์  ตะระรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
413
เด็กชายอดิศร  ชาตาสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
414
เด็กชายอธิกรณ์  ด่างน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
415
เด็กชายอนพัช  จามัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
416
เด็กชายอนันตชัย  มะลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
417
เด็กชายอนุพงศ์  เพ็งนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
418
เด็กชายอภินันท์  ไผ่โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
419
เด็กชายอภิวัฒน์  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
420
เด็กชายอรรถชัย  จันทร์ไตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
421
เด็กหญิงอริตา  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
422
เด็กหญิงอัญชิษฐา  กลางบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
423
เด็กหญิงอัญธิกา  สรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
424
เด็กหญิงอัญมุณี  สงเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
425
เด็กหญิงอัฐภิญญา  คำสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
426
เด็กหญิงอาทิตยา  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
427
เด็กหญิงอารียา  ศรีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
428
เด็กหญิงอุมากร  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
429
เด็กหญิงไอริสา  จันด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กชายกนกพร  ไผ่โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงกนกพร  มากมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกนกภรณ์  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกนิษฐา  อัคลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยกุดฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พลยุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกรัญญา  สมณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงกฤติยา  ถวนนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกฤษฎา  จารุสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
442
เด็กชายกฤษติพันธ์  พันมานิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
443
เด็กชายกันตชาติ  โสรามกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกันตพงศ์  นพนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกัลยา  บุญยืนนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกัลยาณี  คำหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกัลยาณี  ชาตาสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกานต์รวี  ลาวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
449
เด็กชายกิตติวัฒน์  บุญไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
450
เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนจุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
451
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไสยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงกิติกานต์  แก่นอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
453
เด็กชายกิติพงศ์  สิงหาไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
454
เด็กชายกิติพงษ์  โพนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
455
เด็กชายเกริกฤทธิ์  กอศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
456
เด็กชายเกษมศักดิ์  พิลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
457
เด็กชายเกียรติภูมิ  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
458
เด็กชายเกียรติยศ  กั้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
459
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก่นโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงขนิษฐา  กิจสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
461
เด็กชายคณาธิป  จันทะม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงจรัญฎา  พรมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
463
เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วพยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
464
เด็กชายจักรพงศ์  ฤทธิวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กชายจักรพันธ์  เอราวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายจันทภาณุ  ศิริเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงจิดาภา  ทิพประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงจิตสุภา  จิตวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
469
เด็กชายจิรภัทร  พฤษกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
470
เด็กชายจิรยุทธ  บูรณะอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงจิรวรรณ  ศิริสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
472
เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์มหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงจิลพร  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงจีรนันท์  กุคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขัดทรายขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
476
เด็กชายจุลจักร  อัคราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงชนัญธิดา  ภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
478
เด็กชายชนินทร  นิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงชลธิชา  นารถน้ำพอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงชลธิชา  สะหัสสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
481
เด็กชายชลธี  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
482
เด็กชายชวกร  เชาวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
483
เด็กชายชัชพงษ์  แป้นดวงเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
484
เด็กชายชัยวัฒน์  วิไลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
485
เด็กชายชาญวุฒิ  สะเทินรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
486
เด็กชายชินวัตร  จันทภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงชิรญา  สารแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
488
เด็กชายเชฎฐา  ทองเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
489
เด็กชายโชคดี  สิงหฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
490
เด็กชายโชคอนันต์  สารเศวต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
491
เด็กชายฐปนกรณ์  อินทรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงฐานิดา  โสสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เชอหมื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประภาโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
495
เด็กชายณฐกร  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
496
เด็กชายณภัทร  โภคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
497
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คชมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงณัชชาอร  นิชคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บัวระบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงณัฐกมล  สีแซก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เปรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงณัฐชา  แหล่งสนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณัฐชา  อาตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงณัฐณิชา  โปตะเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายณัฐพนธ์  วรรณสุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
507
เด็กชายณัฐพล  ยุบลภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
508
เด็กชายณัฐพล  หัตถกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณิชานันท์  สิทธิบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงดลยา  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงดวงใจ  ทิณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายเดโชชัย  วรรณาหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายเตวิช  วิปะธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงถิรดา  พงษ์ศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงทิมลดา  สอนสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
516
เด็กชายแทนคุณ  สุวพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธญา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธนกร  สรรพวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธนกร  อุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธนดล  สุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธนภัทร  สนิทนิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนวัฒน์  ทะรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธนากร  ชัยนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธนาคาร  ต้นโศก
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงธนาวดี  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธนิดา  พรมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงธนิษฐา  กอบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธราเทพ  เพ็ชรบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธัญญาพร  ถวิลไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธัญพัฒน์  ศักดิวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธันยพร  พั่วพันศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
532
นายธันวา  สังฆมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงธิดารัตน์  คุนาเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงธิติสุดา  มีรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กชายธีรเดช  บัวติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธีร์ธวัช  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธีรพัฒน์  ยานุพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายธีรภัทร  นิลธรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธีรภัทร  ป้องสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธีรภัทร  วงค์อนุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงนงนภัส  แสนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
542
เด็กชายนทีธาร  ป้องสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายนนท์ธวัฒน์  นามทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
544
เด็กชายนพดล  สำราญเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงนภสร  เชื้อสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
546
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  รังศรีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงนันท์นพิน  เจี้ยงรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายนันทพงศ์  นาคพรต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงนันทิยา  ลีคำโหมง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงนับพระพร  มนตรีมโนรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงนารี  วิชาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงน้ำเพชร  โคตบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
553
นายนิธยาภรณ์  สิทธิบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงเนตรชนก  กำสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
555
เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงบุญฑิตา  สุระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงเบญญาภา  ยางเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
558
เด็กชายปกรณ์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายปกรณ์  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
560
เด็กชายปฏิพล  เรืองสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงปนัดดา  อนันตวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงปพาวี  พรบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงปภัสสร  สุดสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
564
เด็กชายปรเมษฐ์  พลคชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
565
เด็กชายปรวัฒน์  บุตรสะวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์โตแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
567
เด็กชายปริญญา  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
568
เด็กชายปรีชา  สิงห์สู่ถ้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงปัณธิญา  เนียมอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กหญิงปารนันท์  จันทร์วงค์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงปาริชาต  ยอดทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงปาริชาติ  อัฒจักร์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
573
เด็กชายปิติวัต  ทินบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
574
เด็กชายปิยเชษฐ์  เพ็งพารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
575
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
576
เด็กชายพรชัย  ไชยนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงพรธิวา  มุลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงพรรณทิพย์  ขุนเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงพรศิริ  สุดสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
580
เด็กชายพฤฒินันท์  กาญจนวิลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
581
เด็กชายพลกฤต  สุวรรณราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนันทวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงพัชรี  ทาสีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
584
เด็กชายพัทธดนค์  สิงห์สุขุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันพละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
587
เด็กชายพัสกร  วงศ์อนุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงพิชญาดา  ช่างพัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
589
เด็กชายพิทวัส  ไชยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงพินทุอร  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงพิยะดา  อินทหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
592
เด็กชายพีรณัฐ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
593
เด็กชายพีรภัทร  สดับพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
594
เด็กชายพีระภัทร  ปั่นศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
595
เด็กชายพีระวิทย์  ผันอากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
596
เด็กชายพุฒิพงษ์  ชนะบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงเพชรนรี  เพ็งมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงเพชรลดา  ครูมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงไพลิน  วะชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
600
เด็กชายภัทรดนัย  สุดาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
601
เด็กชายภัทรพล  ขัติยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
602
เด็กชายภาณุวิทย์  ลวดลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสลกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายภูมิพัฒน์  อรัญภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
605
เด็กหญิงภูวนิดา  เนตรถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงมัลลิกา  สังฆะบาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงเมทา  สุดไชยเรศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
608
เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์รัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงยุพาพร  ชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
610
เด็กชายรชฏ  เขียวมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
611
เด็กชายรัชชานนท์  จันทคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
613
เด็กชายราชันย์  ยะหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงรุจิรา  น่าบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงลลนา  เป้าสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงลลนา  มุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงลลิตา  กลางเฉวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงลักษิกา  พรมโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงลินดา  ทองมี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
621
เด็กชายวงศกร  ศรีชูยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงวนัสนันท์  จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
623
เด็กชายวรภาส  โพธิจักร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงวรรณภา  มุขรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงวรวิช  บุญมาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
626
เด็กชายวรวุธ  มลาขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
627
เด็กชายวรากร  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนาญเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงวัชรขวัญ  รัตนภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
630
เด็กชายวัชรวิชญานันท์  พิมขาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยวุธ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงวิภาดา  ไพศรีสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบิกบานดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
634
เด็กชายวิษณุ  วารินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
635
เด็กชายวีรพัฒน์  มะณีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
636
เด็กชายวีระชัย  เศรษฐจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงศศิวรรณ  ดิษฐเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพ์วงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
639
เด็กชายศักดิ์พล  เย็นละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กชายศักดิ์ศิริ  อังกาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตะโคดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
642
เด็กชายศิวกร  ทองอัญชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
643
เด็กชายศุภกร  สุขศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
644
เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
645
เด็กชายศุภวิชญ์  พลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงสายสวรรค์  รังศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
647
เด็กชายสิทธินนท์  จันทมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
648
เด็กชายสิทธิพร  ไชยเม็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
649
เด็กชายสิทธิพล  พุกสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
650
เด็กชายสิรภัทร  อัจฉราภิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงสิริกร  อรุณพาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงสิรินทรา  จันทมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงสิรินทรา  แสงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงสิรินภา  มลาสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงสิริวิมนต์  ริมไสย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงสุจิรา  พระเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงสุชาดา  หามะฤทธื์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงสุชาวดี  นนฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงสุทธิดา  หัดรัดชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงสุทัตตา  มืดคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงสุนิศา  ทองพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงสุภาพร  วิเศษโวหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
663
เด็กชายสุรศักดิ์  พลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
664
เด็กชายสุรเศรษฐณัฎฐกรณ์  วัฒนาประเทืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงสุโรยา  เหลี่ยมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
666
เด็กชายเสกสรรค์  ทองธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
667
เด็กชายอดิศร  ปิตฝ่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
668
เด็กชายอติวุฒิ  อรรคนิมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงอทิตญา  สิงห์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
670
เด็กชายอนันตชัย  ไผ่โสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
671
เด็กชายอนุพงศ์  บัวอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงอภิญญา  อาจภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
673
เด็กชายอภิสิทธิ์  คูณเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
674
เด็กชายอภิสิทธิ์  ไผ่โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
675
เด็กชายอรรณพ  อาตวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงอรวรา  ไชยมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงอริสรา  ทวีสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงอรุโณทัย  นิจสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงอลิษา  ลอยสุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงอสมา  ทวิไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วิเศษโวหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
682
เด็กชายอัฐรากรณ์  นาใจตรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
683
เด็กชายอัถกรณ์  ชวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
684
เด็กชายอิทธิพล  มาโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงอินทิมา  สรรพวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โสสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงไอลดา  ศรีมลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
688
เด็กชายัรัฐศาสตร์  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม