ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารICTชั้น2 ห้องป.6/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  วรรณมหินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริเรียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตเมธ  โมห้างหว้า
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษดาทร  ศรีสัจจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัลยา  เสนีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยาณี  สุดหลักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกิตติการณ์  เกตุแก้วเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตตินันท์  วรภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกุลชา  คลังมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลนันท์  ทิพย์โชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงแก้วตา  เกลาเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงโกลัญญา  มังสระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขัยชนก  ถนอมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
14
เด็กชายคณาธิป  หนูน้ำคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทมณี  สุดดี
ป.5
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจันทรัสม์  พาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจารุภา  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์ไทย
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
23
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เอลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ฉัตรเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
25
เด็กชายชนะชัย  อินทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนันธร  สุทธิสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
27
เด็กชายชนาธิป  เตชาเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนาภา  เมืองหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชลลดา  วงศ์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
30
เด็กชายเชาวรินทร์  หินซุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐปนีย์  สีดามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐิติพร  ก้านศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
33
เด็กชายฐิติศักดิ์  อาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐกรณ์  เป็นไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐชยา  สอนสระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารICTชั้น2 ห้องป.6/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐชา  เต่าสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐฐาวิรกานต์  สายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัสสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีตังโหมง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐวิกา  นาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัตติมา  สุดทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณาริน  นครชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงดารา  ศรีขลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กชายติณณภพ  นาสมทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงทักษอร  กลางคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธชมนวรรณ  ศรีสุขกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
47
เด็กชายธนพล  พรมสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
48
เด็กชายธนภัทร  รัดถาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธัญรส  เลิศพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธันย์ธิชา  ลือตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธันยาพร  หนองทุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
52
เด็กชายธีปกรณ์  ไมล์หรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
53
เด็กชายธีรเดช  ราชพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
54
เด็กชายธีรภัทร์  ยมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนพณัฐ  ชนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนุชฎา  วงศ์น้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
57
เด็กชายบรรณวัชร  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงบุญญาวีร์  อะทาโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
59
เด็กชายปภากร  แก้วสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กลางคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงปิยพร  โมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
62
เด็กชายปิยมินทร์  อ่อนวันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กชายปุณณวิช  ตั้งบูชาเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
65
เด็กชายเปรมเกียรติ  ยุงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงไปรยา  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
67
เด็กชายพชรพล  เกษรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพนิตพิชา  ดิวนิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธนะเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
70
เด็กชายพิทักพงษ์  สุขสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารICTชั้น2 ห้องป.6/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพิมชญา  ศรีสมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
72
เด็กชายพิสิษฐ์  เหรวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
73
เด็กชายพีรพุฒ  วงศ์จำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงเพชรณิชา  ไตรโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงภัทร์ธะนิษฐา  ทองพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
76
เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
77
เด็กชายภูธเนศ  บุญชโด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
78
เด็กชายภูวไนย  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
79
เด็กชายมาวินทร์  สิมมะลา
ป.4
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงรัชนี  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
81
เด็กชายราชศาสตร์  โสดารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงรุจาภา  ศรีสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงลีโอนาเดียร์  ชมพูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงวรรณพร  วรรณจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
85
เด็กชายวัชรินทร์  เดชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
คณิตประถม
87
เด็กชายวุฒิพร  ศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงศิริภัสสร  นามสิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
90
เด็กชายสกุลวัฒน์  พูลกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
91
เด็กชายสรไกร  พลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
คณิตประถม
92
เด็กหญิงสรัลดา  เฉลิมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสรัลพร  จรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสิรภัทร  พรมกันหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
95
เด็กชายสิรวิชญ์  หลวงสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองหงส์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
98
เด็กชายสุภวัฒน์  หนูน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
99
เด็กชายองคฤทธิ์  อารณะโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงอชิรยา  พุทไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอนันตยา  นาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอนุชิฎา  พลรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
103
เด็กชายอภิมงคล  คำพลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
104
เด็กชายอมรเทพ  โสดารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
105
เด็กชายอรรถกร  มีทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงอัจฉริยา  เงินแท่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
107
เด็กชายอัมรินทร์  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอาริษา  ฐานะ
ป.6
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงอินทุภา  ยิ้มแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
111
เด็กชายอิสระ  มุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กหญิงกฤติมา  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชาลิสา  ทวงษ์เงิน
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงญานภา  สาชิต
ม.2
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายธีรศักดิ์  เดชศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงนวรินทร์  ศิริกุล
ม.3
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายนันทนากร  ศูนย์คูณ
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายนาคินทร์  นาทอง
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปิยะพร  เฉิดเจือ
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงพรชิตา  ทองอนุ
ม.3
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงพิชาพร  พรมจันทร์
ม.3
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงวรรณวิษา  นาคปราสาท
ม.2
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงสุวิภา  เกตุจันทร์
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงอัญชลี  ลาสองชั้น
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
125
เด็กชายกชฐานปัทย์  สุขขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงกติยาภรณ์  ชัยลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกนกไผท  สุขขา
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกนกพร  สีหาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกนกรัตน์  สิงห์ดงเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกนกวรรณ  โสน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกมลฉัตร  พิลาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกมลดา  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกมลทิพย์  ลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมกรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกมลวรรณ  วลัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกรชธิตา  ประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกรวรรณ  กรมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกฤตเพชร  มูลน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
140
เด็กชายกฤติกุล  ศรีโพธิ์อุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
141
เด็กชายกฤติพงศ์  ปาปะกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกฤติยา  ละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกฤษณา  สิงห์นันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
144
เด็กชายกลมภัทร  นิลสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกวิตา  เสียงสระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกวินตรา  ศรีปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกวินธิดา  แพงทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกัญชพร  นิลสระคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญชะโด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
151
เด็กชายกัมปนาท  สุทธิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกัลยา  แจ้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกัลยากร  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกัลยากร  นิลผาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกิตติยา  สมบัติหล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
156
เด็กชายกิตติวัฒน์  ด้วงสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกิติญา  ด้วงบุญดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกิติยา  แสนกล้า
ป.6
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกิรตา  ประกอบผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงกุณฑิกา  พิลาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
161
เด็กชายกุมภา  ช่างไถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกุลธิดา  ยามโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงเกวลิน  เชาว์ไวย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
165
เด็กชายขจรเกียรติ  งิมสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์สระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงขวัญจิรา  ตระการผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงขวัญชนก  ทัศนาวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงขวัญหทัย  เสาร์หินกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงขันติชัย  ขันโมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงขีโรชา  ตระกาลผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
172
เด็กชายคงศักดิ์  จันทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
173
เด็กชายคฑาวุธ  บุตรวาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
174
เด็กชายคณาทิป  พันธุชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
175
เด็กชายคณิศร  แสงบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
176
เด็กชายคุณานนท์  วงศ์สูงยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
177
เด็กชายจรีวัฒน์  จิวหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
178
เด็กชายจารุพัฒน์  โคตะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงจารุมน  ยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงจิตรลดา  พันธไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจินดามณี  พิากัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายจิรชยินต์  คำสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
183
เด็กชายจิรโชต  พวงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
184
เด็กชายจิรทีปต์  บุญเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจิรพร  สิทธิตา
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
186
เด็กชายจิรพัทธ์  ก้านจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
187
เด็กชายจิรวัศ  บัวจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงจิระภา  สอนวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงจิระภาส  มะณีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
190
เด็กชายจิรายุ  ดีพลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
191
เด็กชายจิรายุทธ  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงจุฬาริกา  พิกุลทิพย์สาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงเจนจิรา  ทีคลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น1ห้องป.2/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงชญาดา  เอียงหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงชญานิษย์  เกิดมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงชญาภา  ดาโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชนกนันท์  คำผุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
199
เด็กชายชนาธิป  เทียมทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงชนิดา  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชนิตาพันธ์  พันธ์เหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงชนิสรา  สว่างตุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงชมชนก  พรมเฟื้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงชยาภรณ์  มีผล
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชยาภา  ศรีบัวลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชลธิชา  กงลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชลธิชา  มัจฉาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชลิตา  ลาสองชั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
209
เด็กชายชิตพล  สุดชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชื่นกมล  อาจพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชุตินันต์  ทีน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
212
เด็กชายชูเทพ  สล้างสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงโชติมณี  พนมเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงณฐมน  หงษ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
216
เด็กชายณภัทร  ศรีทับไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
217
เด็กชายณภัทร  ศรีเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
218
เด็กชายณวัฒน์  อะทาโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
219
เด็กชายณัฐกรณ์  อำมะเหียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงณัฐฉณา  ขาวผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
221
เด็กชายณัฐชนน  นารีนาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
222
เด็กชายณัฐชนน  รัตนสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายณัฐพัชร์  ทองน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงณัฐวรา  พาระแพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงณัทปพร  ศรีพลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
228
เด็กชายดนุนันท์  จิตตะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงดรุณี  ปัจจัยยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น1ห้องป.2/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงดวงกมล  แสนวา
ป.6
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงต้นกัญญา  กองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงทสมา  บุญปก
ป.6
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
233
เด็กชายธนกร  แก้วนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
234
เด็กชายธนกฤต  ไชยนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
235
เด็กชายธนกฤต  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงธนพร  แก้วนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
237
เด็กชายธนภัทร  นะวะภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
238
เด็กชายธนภัทร  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
วิทย์ประถม
239
เด็กชายธนภัทร  หลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
240
เด็กชายธนัชย์  ศรีคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงธนัญญา  บุญเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
242
เด็กชายธนากร  บุญล้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
243
เด็กชายธนากร  สงเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
244
เด็กชายธนาคิม  แก้วร่องคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
245
เด็กชายธนาธาร  ชาติชำนาญ
ป.4
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงธนาภรณ์  จันใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงธนาวดี  พุฒพวง
ป.4
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงธนิดาภา  เชิงหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ข่อยงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
251
เด็กชายธัชธาม์  จันร่องคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงธัญชนก  ชินหงษ์
ป.6
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุดสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อินทร์ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สาโดด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงธารธารา  บูรณะวรศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
257
เด็กชายธีปกร  ชาญประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
258
เด็กชายธีรทร  อวนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
259
เด็กชายธีรพันธ์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
260
เด็กชายธีรภัทร  โครตภูงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
261
เด็กชายธีรภัทร  เห็นสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
262
เด็กชายธีรวัฒน์  ซุยน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
263
เด็กชายธีรวัฒน์  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
264
เด็กชายธีรวุฒิ  สังถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น1ห้องป.2/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กชายธีรัตน์  พัฒนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงนงนภัส  พูลสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
268
เด็กชายนพรัตน์  โสรส
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงนพัชนันท์  คำช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงนภรัสรา  คำสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงนภสร  คุณมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
272
เด็กชายนภัสกร  ชิ้นรำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
273
เด็กชายนรวิชญ์  จุลมุสิ
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
274
เด็กชายนเรศ  พิศเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงนฤตญา  โนนสาหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงนฤมล  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงนัทธ์นภา  มาศจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
278
เด็กชายนันทกร  ปาโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงนันทญา  จำปาบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงนันทพร  ภูผาหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
281
เด็กชายนันทพัทธ  สาภูเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
282
เด็กชายนันทวัฒน์  โมสืบแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงนิชาอร  นานวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงนิตยภรณ์  เศรษพงศ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงนิติยา  อุดไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงนิพาพร  พูลเพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงนุชจิรา  เพ็ชร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
288
เด็กชายบรรณวิชณ์  นันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงบุญญาพร  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
291
เด็กชายบุรพล  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงบุษปภัทร  ปลื้มจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงเบญจมาศ  หลงเชิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
295
เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีนาทนาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงปฐมา  ปีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงปณิตา  ศรีเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงปณุดา  คามขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.3/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงปพิชญา  สีหานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงปภาดา  ลาสองชั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
302
เด็กชายปรเมศฐ์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงประกายแก้ว  หันแถลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงปราถนา  สรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงปรานปรียา  โพธิ์สระคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
307
เด็กชายปริญญา  นามสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงปริยากร  พาระแพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงปรียานุช  จำลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงปลายฟ้า  มาลำโกน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงปลื้มจิต  พูลสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชื่นบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
313
เด็กชายปัจฐวิกรณ์  ศรีมงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงปัญฑิตา  ชุมเหมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
315
เด็กชายปัณณวรรธ  พิศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปาณิสรา  มูลนิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปาณิสรา  วังภูงา
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงปานชนก  มะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงปานิสรา  ป้องสนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงปาลิตา  วรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงปิยทัศน์  หนองหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงปิยนุช  มัญสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
323
เด็กชายปิยวัฒน์  สีศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปิยะดา  รัตนภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปิยะธิดา  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปิยะธิดา  นิลผาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
327
เด็กชายปุญญพัฒน์  พันสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปุณิกา  ชินวงศ์ธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
329
เด็กชายพงศธร  เนื่องขันตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
330
เด็กชายพงศธร  สิทธิศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
331
เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  ศรีบัวชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
332
เด็กชายพงศพัศ  พลขีดขีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
333
เด็กชายพงศ์ภีระ  ป้องเขตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
334
เด็กชายพงษ์ภร  มหันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.3/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงพรนภา  แร่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
336
เด็กชายพรรณลภ  เชิญกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพรสวรรค์  เดชศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพลอยชมพู  ปาปะไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพลอยรฐา  นิฐิเจริญภูวรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
340
เด็กชายพสุธร  นามสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพัชรพร  ทอนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
342
เด็กชายพัชรพล  ภูมิเาศสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอกทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  คำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
345
เด็กชายพันกร  ธรรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
346
เด็กชายพันธกานต์  กลิ่นฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงพิชชากาญจน์  เกษโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงพิชชาวีร์  โกฎิแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพิชญนุช  ราวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
350
เด็กชายพิชญะ  โพธิ์สระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพิชญา  ชัยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ศรีผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไตรโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุโยค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพิมพืมาดา  กิดติ์ธนัชวิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพิวจา  โพธิ์ชัยเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
358
เด็กชายพีรณัฐ  พลสิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพีรดา  ลำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
360
เด็กชายพีร์นิธิ  อึ้งเจริญธนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
361
เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
362
เด็กชายพีรพัฒน์  ภูสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
363
เด็กชายพีรวิชญ์  คำสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
364
เด็กชายพีระพงษ์  เชื้อสระคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงเพ็ญยุพา  พลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงแพรวา  ติงสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
367
เด็กชายภควัฒน์  โภคะสุนทรางกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
368
เด็กชายภัทรพงษ์  ทำสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงภัทรมน  คิดวันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.3/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กหญิงภัทรวดี  ชุมวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงภัทรวดี  สารางคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  บุญขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงภัทราพร  พรมสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
374
เด็กชายภาณุวัฒน์  พัฒนสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
375
เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
376
เด็กชายภานุพัฒน์  สาติพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
377
เด็กชายภูมิภัทร  สามะณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
378
เด็กชายภูมิรพี  ธนะกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
379
เด็กชายภูรี  หาญศึก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
วิทย์ประถม
380
เด็กชายภูวดล  สัตตัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
381
เด็กชายภูวิศ  พิมพ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงมณีกรณ์  สมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงมนัสนันท์  สีนวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
384
เด็กชายมานะศักดิ์  แก้วคำไสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงมุจิรานันท์  ศรีมุกดา
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงเมธาพร  ก้องเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงเมธาวี  คำสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงยุราวัลย์  โคโยธา
ป.6
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
389
เด็กชายรชต  ดีสองชั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
390
เด็กชายรฐนนท์  ศรีนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
391
เด็กชายรัชชานนท์  สุนทะมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงรัศมี  ศรีบุญนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เหมะธุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงรุ่งนภา  โยยรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงลฎาภา  สำชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงลลิตา  แซ่อุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงลลิตา  เพียรเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
399
เด็กชายวงศกร  บุตรหินกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงวรกาญจน์  สุจสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
401
เด็กชายวรกิตติชัย  วงศ์อาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
402
เด็กชายวรเมธ  คงแหลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงวรัชญา  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงวรัญญา  ผลาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น3ห้องป.4/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงวรัฏฐา  สมอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงวริศรา  นามชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงวริสา  เติมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงวศินี  มูลลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
409
เด็กชายวันชัย  ซ้ายเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงวิจริต  สอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงวิชุตา  จันทร์นี
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงวิภากุล  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงวิมลกาล  แซ่ลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงวิลาสินี  ดอนอ่อนเป้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
415
เด็กชายวิศรุต  หงษ์สระคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
416
เด็กชายวีระภัทร  พลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงศรัญรัชต์  ภูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
418
เด็กชายศราวุฒิ  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
419
เด็กชายศราวุธ  เทพจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงศลิษา  มณีเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงศศิวิมล  หวลคิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
422
เด็กชายศักรินทร์  แก้วมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
423
เด็กชายศักรินทร์  อินทร์ยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงศิริณภา  ก่อทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงศิรินทิพย์  โครตสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงศิรินภา  ไชยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงศิรินภา  สุทธิสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงศิริพร  นามบุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงศิริวิภา  ชัยเลิศ
ป.6
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงศิวภรณ์  มาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
432
เด็กชายศิวัช  ศรีทับไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
433
เด็กชายศุภชัย  ศรีนาทนาวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงศุภวรรณ  ก้องเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
435
เด็กชายศุภวิชญ์  นาเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
436
เด็กชายศุภวิชญ์  พันธ์สำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
437
เด็กชายสมชัย  เทพจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
438
เด็กชายสมรัก  รักถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
439
เด็กชายสมิทธ  ตาลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น3ห้องป.4/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กชายสหรัต  เย็นใจ
ป.4
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงสาธิกา  ศรีทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงสายธาร  ปีไหน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณโท
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
444
เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงสิริมาดา  คำผาย
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงสิริยากร  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงสิริลดา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงสุธิมนต์  ยะถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงสุพรรษา  นะรินทร์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงสุพิชชา  แสนสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงสุพิชฌา  พลท่ากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงสุพิชฒาย์  สิงห์สนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสุภัทรา  บุญจวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสุภัทรา  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสุภาวินี  สบายใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงสุภิญญาภัทร  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสุมิตรา  มิสรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
460
เด็กชายสุรศักดิ์  ผันผาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วสวนจิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสุวิฉยา  สามไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงสุวิมล  ขุนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
465
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แซ่อุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หล้าโพนทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงไหมพราว  ใจเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  โกกระบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
470
เด็กชายอดิศร  สุขหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
471
เด็กชายอนันตชัย  มีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
472
เด็กชายอนุวัตน์  สำชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
473
เด็กชายอภินันท์  ศรีภูงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
474
เด็กชายอภิรักษ์  บุญทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น3ห้องป.4/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กชายอภิรักษ์  หงษ์สระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอมรกานต์  หงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงอเมริสา  คุมโสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอรทัย  ไกลราช
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอรทัย  สิงหนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
480
เด็กชายอรรณพ  พิมพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอรัญญาพร  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงอรุณรัตน์  จัดสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอลิชา  นามสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
484
เด็กชายอัครพล  สิงหการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอัญชญาภรณ์  พรมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
486
เด็กชายอันนา  ศรีสนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
487
เด็กชายอัยกร  โกสุมาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
488
เด็กชายอัษฎาวุธิ  ขันธิวัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงอารีญา  นันทะเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
490
เด็กชายอิทธิกร  เมืองหนองหว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น 3 ห้องป.6/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงกมลชนก  ศิริจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
492
เด็กหญิงกมลพัชร  สมบัติล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
493
เด็กหญิงกมลวรรณ  สีสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
494
เด็กชายกฤตนัย  บุรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
495
เด็กชายกฤตยชญ์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
496
เด็กชายกฤษณพงค์  ขุณิการกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
497
เด็กหญิงกวินธิดา  ถิระมัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
498
เด็กชายกัญชร  พนมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
499
เด็กหญิงกัญญาพัทร  พันธุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
500
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เนตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
501
เด็กหญิงกิตติวรา  ถวิลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
502
เด็กชายโกมินทร์  พิมภูธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
503
เด็กหญิงขนิษฐา  คงขุนทด
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
504
เด็กชายขวัญ  บุญประครอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
505
เด็กหญิงขวัญอนงค์  ทองกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
506
เด็กชายคมกริช  พวงโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
507
เด็กชายคริณทร์ภัฏ  อรรคฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
508
เด็กชายคาวี  ธเรษตรีศวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
509
เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วอารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
510
เด็กหญิงจินรภิญญา  เลาะหะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
511
เด็กหญิงจิรชยา  ธิติมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
512
เด็กหญิงจิรนันท์  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
513
เด็กชายจิรพัฒน์  แสงโพธิ์คัมภ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
514
เด็กชายจิรวัฒน์  บุญภูงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
515
เด็กชายจิรวัฒน์  ลีคันทมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
516
เด็กชายจิระภัทร  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
517
เด็กหญิงจีรนันท์  บุญยะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
518
เด็กหญิงจีระนันท์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
519
เด็กหญิงชฏาพร  จ่าหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
520
เด็กชายชนะชล  ศรีสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
521
เด็กชายชยพล  ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
522
เด็กหญิงชลธิชา  ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
523
เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์รอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
524
เด็กชายชโลธร  ผิวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
525
เด็กชายชัชพงศ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น3 ห้องป.6/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีหาจันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
527
เด็กชายชัยสิทธิ  รุ่งฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
528
เด็กชายชาญพุฒิชัย  สิงหน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
529
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัตะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
530
เด็กชายไชยพัฒน์  คินันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
531
เด็กชายฐติพงษ์  กาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
532
เด็กหญิงฐิญากร  วิเศษโวหาร
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
533
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรฉายะถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
534
เด็กชายณภัทร  เครือแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
535
เด็กหญิงณัชชา  อนุพรวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
536
เด็กชายณัฐชนน  สามาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
537
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
538
เด็กหญิงณัฐธิดา  เวียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
539
เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
540
เด็กชายณัฐพล  โสภาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
541
เด็กชายณัฐวรรธน์  สาลาจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
542
เด็กหญิงเดือนเพ็ญฉาย  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
543
เด็กชายทยากร  ขอมภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
544
เด็กชายธนกฤต  สุวรรณ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
545
เด็กชายธนพล  สีสาวแห่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
546
เด็กชายธนภัทร  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
547
เด็กชายธนภัทร  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
548
เด็กชายธนภัทร  สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
549
เด็กชายธนวัฒน์  เมธีวีรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
550
เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
551
เด็กชายธนวิชญ์  เทียมทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
552
เด็กชายธนา  รัตนภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
553
เด็กชายธนารัตน์  อัฒจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
554
เด็กชายธนาวุฒิ  จำนงค์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
555
เด็กชายธนินชัย  ถวิลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
556
เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
557
เด็กชายธวัชชัย  กิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
558
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญประจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
559
เด็กหญิงธัญจิรา  วิชานาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
560
เด็กหญิงธันยพร  บาลเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น3 ห้องป.6/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายธันวา  โคโตศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
562
เด็กชายธีรกานต์  ผจญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
563
เด็กชายธีรเดช  ไชยสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
564
เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
565
เด็กชายธีรภัทร  แก้วทา
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
566
เด็กชายธีรภัทร  สามัคคี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
567
เด็กชายธีระวุฒิ  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
568
เด็กชายธีวายุ  ปรีวาสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
569
เด็กหญิงนภัสกร  เหียดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
570
เด็กชายนภัสระพี  สิงห์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
571
เด็กชายนราวิชญ์  ใจเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
572
เด็กหญิงนฤพร  โนภาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
573
เด็กชายนะเฮมย่  ฤทธิ์อำพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
574
เด็กชายนันทพงศ์  จ่าหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
575
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สำราญรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
576
เด็กหญิงนันทิชา  วิเศษหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
577
เด็กชายนิธิพัฒน์  สีหัวโทน
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
578
เด็กหญิงเนาวรัตน์  ลาหลายเลิศ
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
579
เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม้สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
580
เด็กชายปฏิภาณ  จ่าหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
581
เด็กชายปฐมพร  มะละกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
582
เด็กหญิงปนัดดา  เรืองมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
583
เด็กหญิงประกายแก้ว  บรรสุทธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
584
เด็กชายประกาศิต  มะระม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
585
เด็กหญิงปราวีณา  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
586
เด็กหญิงปริยากร  ทิสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
587
เด็กหญิงปรียากร  เมยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
588
เด็กชายปัญญพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
589
เด็กหญิงปานประดับ  ประหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
590
เด็กหญิงปาริชาติ  โคโตศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
591
เด็กหญิงปาลิตา  เนื้ออ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
592
เด็กหญิงเปรมปรียา  งามสวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
593
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
594
เด็กหญิงผลิดา  หอมสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
595
เด็กชายพงศกร  เจติยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น3 ห้องป.6/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพงศกร  สัตนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
597
เด็กชายพงศกร  หาญชะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
598
เด็กชายพงศกร  อุทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
599
เด็กชายพรชัย  ทองสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
600
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมนิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
601
เด็กหญิงพรไพลิน  เนตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
602
เด็กหญิงพลอยธันวา  ตาลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
603
เด็กหญิงพลอยศิลา  โอลาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
604
เด็กชายพัทธนันท์  สีโนนยาง
ป.4
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
605
เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
606
เด็กชายพีรวิชญ์  เคาวะลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
607
เด็กหญิงฟ้าใส  พนมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
608
เด็กหญิงภรณ์รัตน์  น่าบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
609
เด็กชายภาคิน  แย้มแสงฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
610
เด็กชายภาณุพงศ์  พื้นพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
611
เด็กชายภานุเดช  ทองหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
612
เด็กชายภานุพงศ์  พรมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
613
เด็กหญิงภานุมาศ  สินสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
614
เด็กหญิงภารดี  อารีเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
615
เด็กหญิงภาวิณี  จักษุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
616
เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
617
เด็กหญิงมนัสนันท์  บรรณาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
618
เด็กหญิงมานิตา  จิตรนอก
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
619
เด็กชายเมธาวิน  ปะตังพะลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
620
เด็กหญิงยศวดี  แสงแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
621
เด็กชายยศอนันต์  พันธโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
622
เด็กชายรชต  รัตนเถรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
623
เด็กชายรพีภัทร  สูงรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
624
เด็กชายรัฐนันท์  สุวลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
625
เด็กชายรัฐพล  จันโทภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
626
เด็กชายรัฐศาสตร์  โดโม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
627
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
628
เด็กชายรัตนวงศ์  ไตรยสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
629
เด็กหญิงลลิดา  ชื่นตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
630
เด็กชายวงศกร  เกตุบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น3 ห้องภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงวชิรารัตน์  น้อยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
632
เด็กชายวรวิช  แก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
633
เด็กหญิงวรัญญา  โคตรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
634
เด็กหญิงวรัญญา  ลุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
635
เด็กหญิงวรัญญา  โศกค้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
636
เด็กหญิงวรัญญา  สุริอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
637
เด็กชายวสันต์  แก้วเสน่ห์ใน
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
638
เด็กชายวัชระ  บัวแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
639
เด็กชายวัชริศ  สิบหมู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
640
เด็กหญิงวิทิตา  อาหาสิเม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
641
เด็กชายวิรุณ  เพ็ชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
642
เด็กหญิงวิลาศินี  จันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
643
เด็กชายวีนภัทร์  วงศ์วราวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
644
เด็กชายวีรภัทร  ผาลิกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
645
เด็กชายวีรภัทร์  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
646
เด็กชายวีระชัย  กาฬวันนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
647
เด็กชายวุฒิกร  แพงสกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
648
เด็กชายศฏิย  กฤษฎารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
649
เด็กชายศรชัย  สมคะเณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
650
เด็กหญิงศรัญญา  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
651
เด็กชายศรัญภัทร  นิลไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
652
เด็กชายศรัณย์  อุทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
653
เด็กชายศรันย์  สีคำสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
654
เด็กชายกอบโชค  พันธโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
655
เด็กหญิงศรินยา  จันทร์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
656
เด็กหญิงศศินิภา  ช่วงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
657
เด็กหญิงศศิมา  ผาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
658
เด็กหญิงศิริกัลยา  หนองนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
659
เด็กชายศิวพล  จันทร์สา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
660
เด็กชายศุภกรณ์  ศรีบูรพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
661
เด็กชายศุภกิตติ์  ผาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
662
เด็กชายศุภโชค  ชาภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
663
เด็กชายศุภสิทธิ์  ปากวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
664
เด็กหญิงศุภิสรา  อดกลั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
665
เด็กชายสรวิชญ์  อุดมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น2 ห้องป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายสรศักดิ์  คัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
667
เด็กหญิงสรัญยา  สีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
668
เด็กชายสิทธิชัย  ลีลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
669
เด็กหญิงสิริญาพร  ทองศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
670
เด็กหญิงสุจิตรา  พนมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
671
เด็กหญิงสุชานันท์  ดงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
672
เด็กหญิงสุทธิดา  ดาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
673
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หนึ่งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
674
เด็กหญิงสุภณิชา  พนมทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
675
เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
676
เด็กชายอดิศร  ศิษย์ศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
677
เด็กหญิงอนัญญา  วิสีปัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
678
เด็กหญิงอนัญพร  ชาคำไฮ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
679
เด็กหญิงอนัญพร  ศรีวิทยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
680
เด็กชายอนุชา  สุยคำไฮ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
681
เด็กชายอนุชิต  จันทะนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
682
เด็กชายอนุรักษ์  แก้วพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
683
เด็กชายอภิชาติ  คินันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
684
เด็กหญิงอภิญญา  ยอดวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
685
เด็กชายอภิรักษ์  หล่องบุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
686
เด็กชายอภิวัฒน์  จิตติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
687
เด็กชายอภิวิชญ์  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
688
เด็กหญิงอมรรัตน์  ธงอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
689
เด็กหญิงอรณิช  มณีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
690
เด็กหญิงอริศรา  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
691
เด็กหญิงอริสรา  บุญบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
692
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สาระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
693
เด็กชายอันดามัน  สุขะธนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
694
เด็กชายอัศวิน  ถวิลผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
695
เด็กหญิงอาธิตยา  ถวิลไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
696
เด็กหญิงอาริยา  หันตุลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
697
เด็กหญิงอาริษา  ศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
698
เด็กชายอุภัยภัทร  ตาสุ่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น 2 ห้องป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
699
เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงกมลชนก  แข็งขยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
701
เด็กชายกรกมล  ตีประเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
702
เด็กชายกรินทร์  ไพเราะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
703
เด็กชายกฤษตเมธ  ประสิทธิ์สัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
704
เด็กชายกวี  มณีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกัญจนพร  สร้อยหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงกัญญากร  โสหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เศรษฐนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
708
เด็กชายกันตพณ  ศรีพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกัลย์กมล  บานแบ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงกาญจนา  สุดาเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงกานต์ฏาวฏีก์  ผิวใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
712
เด็กชายกานต์ณภัทร  อาภรณ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
713
เด็กชายกิตติธัช  นิลไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
714
เด็กชายกิตติธัช  มรรคนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
715
เด็กชายกิตติวัฒน์  กองเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงกุลลดา  พุทธเจริญลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
717
เด็กชายไกรวิชญ์  เกษสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงขวัญข้าว  หมื่นรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
719
เด็กชายจรัญ  ขันติพจน์พณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
720
เด็กชายจอห์น ลินคอน  ตันขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
721
เด็กชายจักกฤษณ์  ทิพบุพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงจันทราทิพย์  จันทร์หยวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงจิตจรภรณ์  แทบทาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงจิรัชยา  กุหลาบศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
725
เด็กชายจิราชา  งามสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงจิราพร  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงจิราพร  ไวเขตร์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
728
เด็กชายจิรายุ  เล้าเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรน้ำคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
730
เด็กชายเจษฎา  แจ้งสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
731
เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
732
เด็กชายฉัตรณวัฒน์  อนุจักรวาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงชญากาญจน์  เฮ้ากอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น2 ห้องป.5/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
734
เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
735
เด็กชายชยุต  เนตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
736
เด็กชายชลธี  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงชลนิภา  กาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงชิดชนก  ดวงชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
739
เด็กชายชิตวัน  สวัสดิ์ผลจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
740
เด็กชายชินดนัย  จันขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
741
เด็กชายชินบุตร  ชัยอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงชุติมา  มุ่งอ้อมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
743
เด็กชายไชยา  คมสารพางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงซามีร่า คาทูน  ข่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กุชโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงฐิติมา  เคาวะลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
747
เด็กชายณพสิทธิ์  ไพรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
748
เด็กชายณรงค์  โคตรภูมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัชฌิมะบุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองสินหลาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
751
เด็กชายณัฐกิตติ์  วงษ์ธัญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
752
เด็กชายณัฐชนัน  โตไทยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงณัฐณกร  สีบุพะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
755
เด็กชายณัฐนัย  แว่่นใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
756
เด็กชายณัฐพงศ์  เข็มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
757
เด็กชายณัฐพล  ดีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
758
เด็กชายณัฐพล  อรุโณทัยขจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
759
เด็กชายณัฐพัชร์  คำหงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
760
เด็กชายณัฐพันธ์  คำนันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คินันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงณิชนันท์  กิจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงณิชาพัชร์  คำพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
764
เด็กชายดนัยเจตน์  บุรารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
765
เด็กชายเดชาวัฒน์  พรมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
766
เด็กชายตุลยทรรศน์  บุตรกินรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
767
เด็กชายธนกร  นิลภาทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
768
เด็กชายธนโชติ  สังการี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น2 ห้องป.5/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กชายธนดล  พิทักษ์วาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงธนพร  บริวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
771
เด็กชายธนพล  นาคยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
772
เด็กชายธนพล  สูงรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
773
เด็กชายธนพล  เสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
774
เด็กชายธนภัทร  มูลจันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
775
เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
776
เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
777
เด็กชายธนภูมิ  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
778
เด็กชายธนวัฒน์  บุญศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
779
เด็กชายธนัช  พนมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำนวนดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงธิดานันท์  จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงธิดามาศ  กลิ่นฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงธีรกัญญา  ประสิทธิ์สัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
784
เด็กชายธีรชัย  วรรณพนม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
785
เด็กชายธีรภัทร  เทพลิทิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
786
เด็กชายธีระพงษ์  ไชยเรียบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
787
เด็กชายธีระวัฒน์  คำนัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงนริสราพร  ศรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงนฤมล  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงนันทิชา  สมจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงนารา  ตรีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
792
เด็กชายนิธิศ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
793
เด็กชายนิพัทธ์  พรมท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
794
เด็กชายบรรยงค์  ตัญขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
795
เด็กชายเบญจพล  บุญเอนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
796
เด็กชายเบญจมินณ์  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงปณิตา  ผาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงปพิชญา  ธงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงปภัสสร  บุญเอนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำนวณดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
801
เด็กชายปรัชญา  รักษาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงปริญาภรณ์  กุลไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงปริตราภา  หงศ์มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น2 ห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
804
เด็กหญิงปริยาภัทร  กันภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงปรีวรา  วิเศษวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
806
เด็กชายปฤณ  อ้วนกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงปวีณา  พนมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงปัณณธร  จันทะริมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
809
เด็กชายปัณณวิชญ์  โทมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงปาริตา  ปุริสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงปิยณัฐ  สุยคำไฮ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสามัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงปิยวรรณ  มะณีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงปิยะนันท์  มณีไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงปุณญาดา  จูฑังคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงผกามาศ  มลาวาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
817
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ป๊อกหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
818
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทองเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพนิตพร  แซ่เถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
820
เด็กชายพลพล  หมวดชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
821
เด็กชายพัชรพล  พุทธละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
822
เด็กชายพัทธพล  ป้องทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
824
เด็กชายพรหมพิริยะ  มิรัตนไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพิชาอร  ศรีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงเพชรรัตน์  กองพอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงเพชรลัดดา  กันยาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงเพ็ญธนัชชา  สิงหาชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงแพรวตา  ลายันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงแพรวา  อักษรพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
833
เด็กชายภรัญญู  โลภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงภัทรมล  ขันโมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงภัทริยา  จรรยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
836
เด็กชายภาคิน  กาลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงภิญญา  โสนาคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
838
เด็กชายภูริดนัย  บรรณาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น1 ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
839
เด็กชายมงคลชัย  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
840
เด็กชายยศภัทธ์  ลำเพยพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงรัชนี  สุดาเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
842
เด็กชายรัชวิทย์  รอดยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงรัดเกล้า  นาอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
844
เด็กชายราเชน  เพียสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีน้ำจ้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงลลิตา  จุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
847
เด็กชายวงศพัทธ์  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
848
เด็กชายวชิระ  ชาวเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
851
เด็กชายวีรวิชญ์  เภาวะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
852
เด็กชายวีระวัฒน์  ธงอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงวีริศรา  สนธิ์สังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงวีริสา  สนธิสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
855
เด็กชายวุฒิพงษ์  แสนสองชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงศิรินทิพย์  เลาะหะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
857
เด็กชายศศินทร์  ฝากไธสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
858
เด็กชายศักดิ์ณฤทธิ์  โนภาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงศิริภัทร์  บุตรวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
860
เด็กชายศุภกร  พงศ์ไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
861
เด็กชายศุภวัทน์  มูลกิตติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
862
เด็กชายศุภวิชย์  รอดยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
863
เด็กชายสมพงษ์  เนตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
864
เด็กชายสมมตอมร  ดอกจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
865
เด็กชายสิรวิชญ์  โพลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงสิริกัญญา  สางทุกข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
867
เด็กชายสิริมงคล  สัตนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสิริรัตน์  เข็มเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสุชาดา  ชินรุ่งโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสุพรรษา  เรืองมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงสุภัสรา  ผาริการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
872
เด็กชายสุรเชษฐ์  หนึ่งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
873
เด็กชายอนันดา  ภววิจารย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคารตึก3ชั้น ชั้น1 ห้องภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
874
เด็กชายอนันดา  ศิษยศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
875
เด็กชายอนันตืชัย  ไตรยะสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
876
เด็กชายอนุชัย  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
877
เด็กชายอนุชา  นิจโกฎิฺ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
878
เด็กชายอนุชา  ภารไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
879
เด็กชายอภิวิชญ์  กลางคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
880
เด็กชายอลงกรณ์  จันทร์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
881
เด็กชายอวิธัช  นามโฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
883
เด็กชายอัษฏาวุธ  สิงหาชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงอาญาดา  วิชัยคำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
885
เด็กชายอาณาเขต  จันพิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
886
เด็กชายอำพล  ถวิลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงอินทิรา  อุปัสสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
888
เด็กชายเอนกชาติ  กาญจนศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงไอยรดา  จารึกกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม