ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชคทา  แท่นประยุทธ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  สุขเพสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  เหมวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  จันทะมิตร
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกรัตน์  หาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  ภูสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลพรรณ  ปุริโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
8
เด็กชายกรวิชญ์  วิชระอนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
9
เด็กชายกรัณย์พล  ฐิติธณานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตภาส  ปัดชาศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตภาส  ภูมิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติน  กล่อมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกฤศ  จิตตะยโศธร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษกร  เหลาไผ่
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษฎา  เวียงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษฎากร  นาอ่อน
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษฎ์  บุตนุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกฤษฏาพร  วงศ์วิศิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
20
เด็กหญิงก้องกฤตยา  ก้องอัจฉริยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
21
เด็กชายก้องภพ  หงส์ชั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาภัทร  วรขันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญารัศม์  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัณทิมา  กำแพงเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัณลญา  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
27
เด็กชายกันตพงษ์  สินธุนันท์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
28
เด็กชายกันตภณ  เลิศฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เทศสนั่น
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีโนนโคตร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจัดการ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
32
เด็กชายกัลยกฤต  สามิบัติ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติกมล  บัวผัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติศักดิ์  เม้าศรี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกิตติ์สิริ  จันโทมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกีรติกา  ขระณีย์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเกตศิรินทร์  รังศรีคาร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
40
เด็กชายโกมินทร์  คำมูลนา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงขวัญชนก  ธราวุธ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
42
เด็กชายขวัญชัย  ไกยสวน
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
43
เด็กหญิงขวัญศิริ  อรรคดี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
44
เด็กชายคมิก  ด่านวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
45
เด็กชายครองภพ  สดมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
46
เด็กหญิงคริษฐา  สุราอามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
47
เด็กหญิงคิรากร  วงศ์กาไสย
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเครือฟ้า  ทศน้อย
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจริยา  คณาศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
50
เด็กชายจักรภัทร  ทำนา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
51
เด็กชายจักรภัทร  เมืองนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจาฏุพัจน์  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิณห์นิภา  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิรประภา  แวดอุดม
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิรภา  วัฒนาศีล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
57
เด็กชายจิระวัฒน์  ดวงอนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิราพัทธ์  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิราภา  สถิรสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจีรพร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
61
เด็กชายเจษฎากร  ไชยสิงห์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงฉัตรพร  วาทีภักดี
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฉันทิกา  เท้าไม้สน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชญานันท์  ชินศุภลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชญานิต  ศรีฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชฎารัตน์  น้อยโคตร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชนมน  คำภูเมือง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนัญชิดา  อามาตมุลตรี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชนารดี  โพธิ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชนินาถ  ยาวไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชมพูเนกข์  เล่งเวหาสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
72
เด็กชายชยธร  หอมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
73
เด็กชายชยพล  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
74
เด็กชายชยพล  บุตะเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชลณชกร  สัตรัตน์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
76
เด็กชายชวภณ  มงคลแก่นทราย
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชัญญา  ชูศรีเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชัญญา  วงษาเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
79
เด็กชายชัยปกรณ์  วงศ์หนายโกด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
80
เด็กชายชัยศิริวัฒน์  ภาระก้านตง
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
81
เด็กชายชาญชล  ชูช่วยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชิดชนก  อรรคคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วุฒิจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
84
เด็กชายชุติพนธ์  ทวีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชุติมน  ยังประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
86
เด็กหญิงญาณวดี  สมโมรา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
87
เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
88
เด็กหญิงญาลินดา  ปัญจเนตร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
89
เด็กชายฐกฤษ  จุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
90
เด็กชายฐนกร  ลิขิตวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
91
เด็กหญิงฐานิต  พันธุ์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
92
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทะดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
93
เด็กชายณปภากร  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
94
เด็กชายณพวรรธน์  โลกานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
95
เด็กชายณภัทร  ตันนิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
97
เด็กชายณวัฒน์  ชาบัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัชฤณัณฌ์  ศุภฤกษ์เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภรณ์  วงศ์สถาน
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฏฐชัยญ์  หอมโคกค้อ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฏฐ์ทิชา  ฉ่ำมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
102
เด็กชายณัฐกรณ์  โภคาแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐชยา  สบายดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐญาดา  สุวรรณธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฐฑริตา  หนองพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐดนัย  เธียรไชยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำโนนงิ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเวช
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฐนรี  จิตไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐนันท์  ก่อเกียรติโกมล
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐนารี  ธรรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐนิชา  สุกแก้ว
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐพร  อัญญะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
115
เด็กชายณัฐพล  ทิพย์มณี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
116
เด็กชายณัฐพล  บุญวิเศษ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
117
เด็กชายณัฐพล  เหรียญรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐพัฒน์  ยืนยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐภัทร  เกษทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐภัสสร  แสนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณัฐวรา  สบายดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมแดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณิชากร  ธรรมภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
124
เด็กหญิงตรีมูรติ  ประพาศพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
125
เด็กชายตรีวิทย์  พฤกษชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
126
เด็กหญิงตรีสรา  โคตุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
127
เด็กหญิงทรรชภรณ์  นพประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
128
เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชำนิ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงเทพธิดา  โพธินาม
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
130
เด็กชายแทนคุณ  เล็บขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
131
เด็กชายไท  ไชยรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
132
เด็กชายไทเลอร์  ฮิลเนอร์ชิส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
133
เด็กชายธนกร  นิติเสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
134
เด็กชายธนกฤต  กุรัง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
135
เด็กชายธนกฤต  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
136
เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
137
เด็กชายธนบดี  ชาญประไพร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
138
เด็กชายธนภัทร  จอมคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธนัชญา  ไตรทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธนัชญา  แผ่นทอง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธนัชพร  ดารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
142
เด็กชายธนาธิป  สุมมาตย์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
143
เด็กชายธนาพิพัฒน์  แสนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธนาภรณ์  กำแพงเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
145
เด็กชายธนิศร  พรมเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
146
เด็กชายธเนศพล  ทิพย์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
148
เด็กชายธราเทพ  สูงพล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพะนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธัญพิชชา  เชื้อสระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เมาะราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธัญสุดา  บุตรตะกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  พลเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
155
เด็กชายธันวา  มหาอุต
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
156
เด็กชายธาวิน  อนุไพร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
157
เด็กชายธีรชัย  รัตนศรีสมพร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
158
เด็กชายธีรโชติ  ชิตทรงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
159
เด็กชายธีรดนย์  พลท่าม่วง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
160
เด็กชายธีรเดช  เพ็งปอภาร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
161
เด็กชายธีรเดช  ศรีนุเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
162
เด็กชายธีร์วรา  วารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
163
เด็กชายนครินทร์  ถวิลรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนภสร  อัญญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนภาพร  อ่างสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
166
เด็กชายนราธิป  สาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนริศา  วัฒพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนัฐสุดา  ชินนะพา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนันฑริกา  โสลา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนันท์นภัส  เมาะราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
172
เด็กชายนาวิน  ชื่นวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
174
เด็กชายนิรัฐภูมิ  ปาสาเนย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
175
เด็กชายนิรัตศัย  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงบัญจิตรา  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
177
เด็กหญิงบุญลักษณ์  เดชสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
178
เด็กหญิงบุณณดา  จุฬารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
179
เด็กชายบุณยกร  สีสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
180
เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
181
เด็กหญิงบุษกร  ทองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
182
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ภูมิดอนเนาว์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
183
เด็กหญิงเบญญาภา  พันทะนา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
184
เด็กหญิงเบญญาภา  สายยางห้า
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
185
เด็กหญิงใบข้าว  ดอนไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
186
เด็กชายปฏิพัทธ์  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
187
เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปฐพร  แป๊ะพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปทิตตา  วัลภูมิ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
190
เด็กชายปนวัฒน์  ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปพิชาญาณ์  จำปาฉวี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
195
เด็กหญิงประดุจเดือน  สุพรรณอ่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปริชญา  วินทะไชย
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
197
เด็กชายปริญญา  สารรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
198
เด็กชายปรินทร  พันทะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปริยฉัตร  แพทย์เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปริยาภัทร  เนตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปลิตา  สว่างพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
202
เด็กชายปลื้มใจ  ทองสุพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
203
เด็กหญิงปวริศา  แม่นมาตยื
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
204
เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
205
เด็กชายปวิตร  มุมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทร์พันธ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปัจมาภรณ์  กาบดา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึก
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
209
เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิวินา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
210
เด็กชายปัณณวิชฌ์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปัตติยา  ถึสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
212
เด็กหญิงปาริตา  แก้วก่อ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
213
เด็กชายปิติพงษ์  นามไพร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
214
เด็กชายปิยะนันท์  เห็มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
215
เด็กชายปุณณัตถ์  ปิ่นกาญจนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปุษยา  ขันหนองจอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
217
เด็กหญิงผกาทิพย์  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
218
เด็กชายพงศกร  พรมมี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
219
เด็กชายพงศกร  วันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
220
เด็กชายพงศ์ปณต  บุญชาโด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
221
เด็กชายพงศ์ภรณ์  เดชบุรัมย์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
222
เด็กชายพชรพล  ภูมิดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพนิดา  นาใจดี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพรรษา  บุสพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพรสวรรค์  แก้วประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพรหมพร  กุลเวชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
227
เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
228
เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ศรัณย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
230
เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
231
เด็กชายพศิน  ประทุมภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
232
เด็กชายพัชรพล  พันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำรูญหิน
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพัชริดา  แดนระเบียบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพัชริดา  พัชรเวทิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
236
เด็กชายพัฒนศักดิ์  อสุระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพัณณิตา  พรมหนองแสง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
238
เด็กชายพัทธดนย์  กุลคำแสง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วกาหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิประโคน
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพิชญานันท์  วงศ์สอน
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพิชญาภา  เยาวเรศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
244
เด็กชายพิชญุตม์  โพลังกา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพิณไพเราะ  พิทักษ์ภิญโญกุล
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพิมพ์สิริ  คันยุไร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพิมลมาศ  กิจชำนาญ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพิรดา  แย้มพจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพิลิปดา  โล้เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพิศตะวัน  สีปาน
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
253
เด็กชายพีรณัฐ  พันธุ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
254
เด็กชายพีรณัฐสกุล  พงศ์สันติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
255
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีกลาง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
256
เด็กชายพีรวัส  พฤกษาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
257
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีวิจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
258
เด็กชายพีรวิชญ์  สวนรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
259
เด็กชายพีระวิชญ์  ไทยเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
260
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมผัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
261
เด็กหญิงฟาริดา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
262
เด็กชายภคพล  สีแก้วทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
263
เด็กหญิงภัคนันท์  กลางบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
264
เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤทธิชัย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
265
เด็กหญิงภัททิยา  วิชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
266
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขคี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
267
เด็กหญิงภัทรนันท์  รักไท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
268
เด็กหญิงภัทราภรณ์  กำเนิดแวงควง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
269
เด็กชายภากร  ตั้งบูชาเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
270
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีโคตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
271
เด็กหญิงภาวิณี  พรรคพล
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
272
เด็กชายภาสกร  สุระภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
273
เด็กหญิงภิรญา  ธนธีระกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
274
เด็กชายภูบดินทร์  พันทะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
275
เด็กชายภูมิทัศน์  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
276
เด็กชายภูมิสุข  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
277
เด็กหญิงภูริชญา  รู้รอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
278
เด็กชายภูริวัฒ  พลพาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
279
เด็กชายภูริวัฒน์  มหาคุฑ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
280
เด็กชายภูวิศ  ภาชนะวรรณ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายมงกุฎเพชร  ปากเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
282
เด็กหญิงมณีวรรณ  ตุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
283
เด็กชายมหานที  ชมภูบุตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
284
เด็กหญิงมุกญาดา  สุวรรณเวลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
285
เด็กชายรพีพงศ์  แหล่งสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
286
เด็กหญิงรวินท์นิภา  นิลผาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
287
เด็กหญิงระภัทร  วรรณุรักษ์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
288
เด็กชายรัชกร  จุรีมาศ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
289
เด็กหญิงรัชวิน  ปิ่นละออ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
290
เด็กหญิงรัชสุรางค์  วงศ์กระแสมงคล
ป.6
โรงเรียน โฮมสคูล
คณิตประถม
291
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ป้องโพนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
292
เด็กชายรัฐพล  พนมเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
293
เด็กหญิงรัตน์ปภัสสร  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
294
เด็กหญิงรัตนพร  รูทา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
295
เด็กหญิงรุจิรดา  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
296
เด็กชายโรจนศักดิ์  พรมเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
297
เด็กหญิงโรส  แรนซั่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
298
เด็กหญิงละอองดาว  เทพขาม
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
299
เด็กหญิงลักษิกา  วิชาพล
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
300
เด็กหญิงลิลลดา  อมรมรกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
301
เด็กชายวงศพัทธ์  เลิศวิชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
302
เด็กหญิงวงศ์ลดา  จงโวหาร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
303
เด็กชายวชิราภรณ์  นุชชาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
304
เด็กหญิงวชิราภรณ์  มันทะรา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
306
เด็กหญิงวนัสนันท์  อักษร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวรกมล  นุ่นนาแซง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวรกฤตยา  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
309
เด็กชายวรปรัชญ์  ชนะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
310
เด็กหญิงวรภร  ตลอดกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวรรณภัทร  สิงห์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
312
เด็กชายวรรธกรณ์  ทศวัฒน์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
313
เด็กหญิงวรัชยา  เดชบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
314
เด็กหญิงวรัญทรินทร์  อ้อคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวรัทยา  ขอมหงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวริศรา  จันทุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์อินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
318
เด็กหญิงวริศรา  หอมละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
319
เด็กชายวศิน  เหลืองสุวาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
320
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
321
เด็กหญิงวัฒน์สินี  อาจสมรรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
322
เด็กชายวันชนะ  นามบุญลือ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
323
เด็กชายวันระพี  แก้วกองนอก
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
324
เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ธนาไสย์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
325
เด็กชายวิชชาชุกร  สานุจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
326
เด็กหญิงวีรญา  สาวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
327
เด็กหญิงศดานันท์  สมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
328
เด็กหญิงศวรรยา  ทิพยโสต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
329
เด็กหญิงศศิธร  เผ่าภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
330
เด็กหญิงศศิวิมล  กลางพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
331
เด็กชายศักดินนท์  พลสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
332
เด็กชายศาสตร์วิสวัท  โพธิ์ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
333
เด็กหญิงศิมันตรา  แฝงสะโด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
334
เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
335
เด็กชายศิรภพ  สมมาศ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
336
เด็กชายศิรวิทย์  จันทะโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
337
เด็กชายศิรวิทย์  สิทธิไกร
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
338
เด็กหญิงศิรินา  จงหมั่น
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
339
เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉัตรเที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
340
เด็กชายศิวัช  ผาชา
ป.5
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
341
เด็กชายศิวัฒน์  ศักดิ์ศรีไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
342
เด็กชายศุภณัฐ  เพคยางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
343
เด็กชายศุภเสกข์  ชมหมื่น
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศุภาพัทธ์  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
345
เด็กหญิงศุภิสรา  แก่นนาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
346
เด็กชายเศรษฐวงศ์  จอมคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
347
เด็กชายสมประสงค์  สีพลไกร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
348
เด็กชายสาธุกานต์  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
349
เด็กหญิงสิตานน  พิทักษ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
350
เด็กหญิงสิรภัทร  พึ่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม2/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสิริยากร  นวกิจรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
352
เด็กหญิงสุนิสา  วรรณญาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
353
เด็กหญิงสุภนิดา  บุญแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
354
เด็กชายสุรยุทธ  โสดาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
355
เด็กหญิงสุริตา  อุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
356
เด็กชายสุริยา  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
357
เด็กหญิงสุริวิภา  มุสิกสูตร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
358
เด็กชายสุวิจักขณ์  อินทรจักรพงศ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
359
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คำมะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
360
เด็กหญิงหฤทชญา  อุทัยวศิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
361
เด็กหญิงอชิรญา  ยลอารีย์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
362
เด็กหญิงอนัญญา  ตรีกุล
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
363
เด็กหญิงอนัญญา  วิสูตรานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
364
เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณมุข
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
365
เด็กหญิงอนัญญา  อังคุนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
366
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
367
เด็กหญิงอนิสสรา  ศรีวงษ์กลาง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
368
เด็กชายอนุวัตร  วินทะไชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
369
เด็กหญิงอภิชญา  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
370
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมีเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
371
เด็กชายอภิวิช  เตชะโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
372
เด็กชายอภิวิชญ์  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
373
เด็กหญิงอมรรัตน์  เงินบำรุง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
374
เด็กหญิงอมรลดา  อมรมรกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
375
เด็กหญิงอรชพร  จอมคำสิงห์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
376
เด็กหญิงอรวรรณ  นามไพร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
377
เด็กหญิงอรวรินทร์  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
378
เด็กหญิงอรอินทร์  พลชนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
379
เด็กหญิงอริศรา  วงสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
380
เด็กหญิงอรียาภรณ์  โกศลกิตติอัมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
381
เด็กหญิงอลินลดา  บัวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
382
เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
383
เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิภาค
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
384
เด็กหญิงอัณศญา  ธานีวรรณ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอัยรดา  บรรพตพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม 2/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอัยรา  โยสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอานันดา  พิสุราช
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
389
เด็กหญิงอิระวดี  สิทธิมวล
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
390
เด็กหญิงกมลชนก  อนงค์นุช
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายกฤษกร  แสงงาม
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายกฤษดา  น้อมระวี
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงกัญชพร  ใบยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหระวัลย์
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหล่าศักดิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายกิตติชัย  สมฤาแสง
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงมนตรี
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายกิตติภพ  ริบแจ่ม
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงกุลยา  คำภักดี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวเกวลิน  มานะดี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
401
นางสาวขวัญประภา  ภาษีภักดี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายคิมมิคาเอล  เฟรดริกเซน
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
403
นางสาวจารุวรรณ  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงจิรนันท์  แน่นอุดร
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
405
นายจิรวัฒน์  จันทร์พานิชย์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงจิราพร  มาลาไสย
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวจุฑามาศ  ขะจิตทา
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายเจษฎากร  ทองธิสาร
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  นราทร
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงชนิดา  คำสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวชมพูนุช  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
412
นายชาคริต  จันทะคัด
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายโชคทวี  จงหมั่น
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
414
นางสาวญาณิสา  อรรคคำ
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงฐิตาพร  ผลาหาญ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงฐิติพร  แสนสง่า
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงฐิติมา  คำมุลคร
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายณัชพล  แน่นอุดร
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
419
นายณัฐพล  จันทะม่วง
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
420
นางสาวณิชา  สิทธิโภชน์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
421
นายธนชัย  ฝูงขจร
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงธนพร  ก้านจักร์
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
423
นายธนภัทร  พ้องเสียง
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธนภัทร์  ลครราช
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
425
เด็กชายธนวัฒน์  หินอ่อน
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวธัญกาญจน์  กัสรุกา
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พินิจการ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธินัญญา  พรหมทา
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
429
นายธีรศักดิ์  กระจ่างโพธิ์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
430
นายนพพล  ช่างชัย
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายนันทยศ  สังฆทิพย์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
432
นายนันทวัฒน์  โคตรบรรเทา
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนิลณภัสร  ปิ่นเกตุ
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายบัญญพนต์  สังวิบุตร
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
435
นายบูรพา  ชมมี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายปฏิภาณ  แก่นนาคำ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายปิยะวัฒน์  จินดามล
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายพงศธร  เอกวารีย์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงพรชิตา  ชุมพล
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงพรญาณี  บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงพรรณพษา  คนซื่อ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวพลอยไพลิน  ทองมี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงพัชญาภา  อิ่มใจ
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายพัชรพล  พรหมทอง
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงพิชชาพร  ฤทธิดิลก
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ป้องคำลา
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีรังสรรค์
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
448
นายพิริยะพัฒน์  ฉายวิไชย
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงภัทร์ลัดดาท์  กมลช่วง
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงมยุรี  ทรงศรี
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
451
นายยุทธพิชัย  ไชยนิจ
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงยูมิ  โฮ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงรวิสรา  ศุภศร
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงรัญชิดา  สังฆทิพย์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
455
นางสาววชิราภรณ์  เชี่ยวชาญ
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
456
นางสาววรนุช  แวงสุข
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงวรรณพร  ประกาโส
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงวราทิพย์  คำระไว
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายวัชรพล  มนตรีชน
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
460
นายศรัญยู  เรือนเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงศันศนีย์  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
462
นายศิวัช  บุญปก
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายศุภณัฏฐ์  แก่นภูมิคำ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายศุภาพงษ์  ตะราษี
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวสวิตา  คามมนตรี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายสิทธิธัช  กรองมาลัย
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงสุพรรณษา  คำผุย
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
468
นายสุรดิษ  สง่างาม
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวสุรางคนา  กัลยา
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงสุวพิชชา  ปุริตา
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงสุวลักษณ์  เลาไธสง
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุทับ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงอนัญญา  โชคประจักษ์ชัด
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงอรฤดี  ฉวีวงษ์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงอรอุมา  วันทะชัย
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายอิทธิกร  จามจุรีโสภาคย์
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ขาว
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ าคาร 2 ชั้น 1 ห้องหุ่นยนต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงกชพร  บัญหนองสา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงกชพรรณ  ทวีกัน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงกชวรรณ  เทพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงกนกวริน  ภูมิสุริยะ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงกมลทิพย์  กระเบากลาง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
483
เด็กชายกมลานันท์  กมลาศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงกรวินท์  วินทไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
485
เด็กชายกฤชปกรณ์  วิเชียรศรี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
486
เด็กชายกฤตภัค  ฉัตรจารุกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
487
เด็กชายกฤตเมธ  เศรษฐากา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
488
เด็กชายกฤติน  อาวรณ์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
489
เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
491
เด็กชายกวี  คุณากร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
492
เด็กชายกวีพันธ์  ชลธี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
493
เด็กชายก้องกิดากร  สุขโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
494
เด็กชายก้องภพ  โกวิทางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
495
เด็กชายกอดี  ศรีกู่กาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงกัญญภัช  รูปโสม
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญผิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกันต์กวี  วินมูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
499
เด็กชายกันตธีร์  ชัยคณารักษ์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงกันติชา  เหล่าศักดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
501
เด็กชายกัลป์ภัทร์  ภูริเจริญอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงกัลยกร  สามิบัติ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงกัลยกร  อารีเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงกัลยาณี  สีหาโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผาติเจริญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
507
เด็กชายกิตติกร  อุมาพร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
508
เด็กชายกิตติคุณ  กลมเปลือย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
509
เด็กชายกิตติทัต  ตั้งบูชาเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
510
เด็กชายกิตติพงษ์  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
511
เด็กชายกิตติพัฒน์  จอมไพรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกิตติยา  บุตรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง วีรสตาร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กชายกิติกร  ภูสีเขียว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงกีรัตยา  บาคาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงกุลจิราวรรณ  มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงเกวลิน  ลีนุกูล
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงเกษสินี  คำโนนงิ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
518
เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันดาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศิริโอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงขวัญศิริ  บุญพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงขวัญอนงค์  หงส์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
523
เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
524
เด็กชายครองธรรม  ศรีสุนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
525
เด็กชายคลองธรรม  กุนัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
526
เด็กชายจตุโชค  ตรีธันวา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
527
เด็กชายจตุรวิทย์  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  วิเศษวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จิตตนิยมบุญ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
530
เด็กชายจักรดุลย์  ราโช
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
531
เด็กชายจักรี  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงจารุกัญญา  บุตรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
533
เด็กชายจารุกิตติ์  ธนะแพสย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
534
เด็กชายจารุปกร  แสวงผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงจิดาภา  ธีรธนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงจิดาภา  หล่อศิวาวชิรสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงจิตรลัดดา  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงจิตราภา  มหัทธนธีรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
540
เด็กชายจิรฎน  กุลวัตรวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
541
เด็กชายจิรพนธ์  จิรพัธนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
542
เด็กชายจิรวัตร  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยมัชชิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงจิรัศชญา  เจียมทอง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงจิราพร  ศิริโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงจิราภรณ์  คุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์เมืองแพน
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสร้างคอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงจุรารักษ์  โพธิ์ศรีขาม
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
550
เด็กชายเจษฎา  สุทธิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงชญาดา  ข่าขันมะลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงชญาภรณ์  จุนทวิเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงชนันพร  ขจรฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
554
เด็กชายชนาธิป  สุมาลี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเนตร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
556
เด็กชายชยธร  เชื้อทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
557
เด็กชายชลณภัสส์  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงชลิตา  สมบูรณ์ถานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
559
เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงชัญญานุช  แดนขนบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงชาคริยา  โตรวัลลภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงชารีนารถ  ประทุมขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประสพศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
564
เด็กชายชุติเทพ  วีรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุญวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงโชติกา  ศรีเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
567
เด็กชายโชติโชติ  กำจรเมนูกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
568
เด็กชายโชติวัฒน์  วะทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงฌานิกา  ชาติบัญชากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงญานิศา  ศรีศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงญารินดา  เถาว์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
573
เด็กชายฐาปนพงศ์  นาโพนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงฐิตชญา  ผิวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงฐิตารีย์  เลาหพูนรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงฐิติกานต์  สังสุราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยสิงห์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
578
เด็กชายฐิติพัฒน์  คำพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงฐิติวรดา  พิทักษ์วัชรีกุล
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณฐมน  ตามบุญไกรสร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
581
เด็กชายณธรรม  บัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
582
เด็กชายณปพล  ขุมดินพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
เด็กชายณภัทร  นนทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณภัทร  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
585
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปลั่งกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณริศราพร  สีส่อง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณัชชา  สุโนภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
588
เด็กชายณัฎฐกรณ์  ศรแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ไชยยนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นาคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  ดีพลงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงณัฏฐานันท์  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
594
เด็กชายณัฏฐ์  เชียภาณุมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
595
เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงณัฐชยา  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เหลือง
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
598
เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงณัฐธิดา  นารีโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
601
เด็กชายณัฐพล  บุรณะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
602
เด็กชายณัฐพัชร์  อิฐรัตน์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
603
เด็กชายณัฐภัทร  ซ่อนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
604
เด็กชายณัฐภัทร  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงณัฐรดี  ทองสาดี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
606
เด็กชายณัทณณ  หาปูทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
607
เด็กชายณัทภัค  โอฬาริกโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณิชากร  วงค์อินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงณิชากร  อุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงณิชาภรณ์  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณิชาภัทร  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงดลนภา  ชมภูวิเศษ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
613
เด็กชายเดชพสิษฐ์  คมพิพัฒน์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
614
เด็กชายเดชาวัต  สอนสี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงทรงกลด  เชิงหอม
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
616
เด็กชายทัศนัย  ปักกังวะยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงทินญาดา  สุทธิบาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ดนตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กหญิงทิพย์สุดา  สะเดา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
619
เด็กชายเทพประทาน  ประกอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงแทลเลนท์ อันนิ  โฮนกาเนน
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
621
เด็กชายธนกร  ครุฑไชยันต์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
622
เด็กชายธนกร  เสรีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
623
เด็กชายธนชัยธรณ์  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธนโชติ  มิตะมะ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธนโชติ  แสนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธนดล  ศักดิ์ขวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธนน  สมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงธนนันท์  ไชยหมื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
629
เด็กชายธนพงษ์  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงธนพร  มะโนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงธนพร  สัตยาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธนภัทร  กกฝ้าย
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธนภัทร  กาญจนวิลานนท์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
634
เด็กชายธนภัทร  ศิริแข็ง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธนวินท์  แซ่ต่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
636
เด็กชายธนัช  ศรีโคตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงธนัญญา  จำปาแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
638
เด็กชายธนากร  สัตย์การ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
639
เด็กชายธนาพล  คำแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธนาภรณ์  สังฆมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงธริดา  หงษ์ลัดดาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงธวัลวรัตม์  ศิริสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงธัญชนก  ชาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงธัญชนก  มุทนาเวช
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธัญชนก  เวียงสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
647
เด็กชายธัญเทพ  พรมเสนา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงธัญเรศ  จันโทภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาญจนหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงธันยพร  ตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงธาราพร  แก้วเมืองทอง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
652
เด็กชายธาราวุธ  ขันขวา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กหญิงธิญาดา  สุดาปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
654
เด็กชายธิติ  อุทการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
655
เด็กชายธีรโชติ  กิจตวุฒิ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
656
เด็กชายธีรโชติ  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
657
เด็กชายธีรเดช  สารารัตน์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
658
เด็กชายธีรัตน์  สุพรหมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงธีราภรณ์  บุญชาโด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนภสร  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงนรมณ  พวงศรีเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
662
เด็กชายนราวิชญ์  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนวพร  หนูแสน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
664
เด็กชายนวภูมิ  พัฒนสระคู
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงนัทธมน  คมพิพัฒน์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงนัทธมน  ร้อยมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนันทปราชญ์  พงศ์ทลุง
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงนันทภัค  สีแก้วทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
669
เด็กชายนาคพงศ์  ชินคำ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
670
เด็กชายนิติคุณ  ตั้งกิตติ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
671
เด็กชายนิติธร  โอวรากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
672
เด็กชายนิธิพจน์  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงนิยรัศมิ์  หัตถนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงนิวาโต  ภูมิผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงนีรากัญจน์  เกิดเกรียงไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงเนตรดารา  ตฤณหริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
677
เด็กชายบารมี  สารพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงบุญยานุช  บุญสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงบุญรักษา  แสงรุ่งเรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงบุณญานุช  ศรีระกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงบุณยาพร  สวัสดิ์ผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงเบญจพร  ภูมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงเบญญาภา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงปฐมสวดี  โพธิ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สังวิบุตร์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โฟนิค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
เด็กหญิงปณิดา  ปกาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงปนัดดา  ตั้งปนิธานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงปพาวลิรณ์  อุตมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงปพิชญา  สาระพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
692
เด็กชายปภังกร  จิววงษ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปภานิน  เพียวงษ์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขาวงค์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงปภาวรินท์  มาศเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงประภากวิน  อุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงประภาธร  สุขยิ่ง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงปราณณ์  เหลืองณัฐรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงปราณปริยา  ธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงปราณภาฬ์วรินทร์  นามสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงปริชญา  ป้อมแสนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
702
เด็กชายปริชญ์  จรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
703
เด็กชายปริญญา  ศรีส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงปริยากร  สระกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงปริษา  หนูเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงปรียาภัสสร์  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงปฤณชนก  ลือชาธนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
708
เด็กชายปวเรศ  อินอุ่นโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
709
เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงปัญจพร  เอื้อการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงปัญญาพร  ปะวะภูชะโก
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงปัณณภรณ์  บุญศล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
714
เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉัตรธนะพานิช
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหลืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงปานตะวัน  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงปานปรียา  โคษาราช
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงปาลิน  นามเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงปิ่นมณี  ราชณุวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
720
เด็กชายปิยรัก  กันไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงปิยาอร  ธนะแพสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เพ็ญพิตรพิบูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องโฟนิค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กหญิงปุญญาพร  พิเดช
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงปุณณดา  จินตบุตร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงโปรดปราณ  ปั้นมา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
726
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นามกันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงพชรนนท์  บุญกาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
728
เด็กชายพชรวิชญ์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงพณิชา  อินทมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงพนิดา  งามสนิท
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงพรชนก  สุขารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงพรนัชชา  วิจิตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงพรนัชชา  แสงโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพรปวีณ์  เอื้อกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพรพิมล  อวงตระกูล
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
736
เด็กชายพรพิริยะ  วงศ์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพรไพลิน  นาชัยโชติ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพรรณกัญจน์  ลินดาพรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงพรรวินท์  เกือกสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงพรวิภา  จตุรวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์เกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงพอใจ  สรเลขกิตติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงพัชรพร  อัศวแสงพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพัชรีภร  สาโยธา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพัฐจิราภรณ์  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงพัฒน์ธนัฐ  เฉลยพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจนสระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
748
เด็กชายพัทธดนย์  นิลเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
749
เด็กชายพัทธดนย์  พันธนี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์เทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
751
เด็กชายพัทธนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพัทธนันท์  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
753
เด็กชายพันตรี  เขตเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวิลัย
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงพิชญาพร  โคตบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
758
เด็กหญิงพิชญาภา  อินทเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพิชยาพร  เฉลียวพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัตยาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไพหาร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกียรติกรทวียศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงพิมพ์วีณ์  เพ็ญนาดี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงพิมลพร  พรรณขาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงพิมลวรรณ  นีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงพิริษา  โทมุลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
769
เด็กชายพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
770
เด็กชายพิสิษฐ์  มีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
771
เด็กชายพีรทัต  วรรณทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
772
เด็กชายพีรพงศ์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
773
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
774
เด็กชายพีรภัทร  ตรีบุญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
775
เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงพุทธิชา  จารย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงพุธิตา  พาสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงเพชรลดา  นันทะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หลาบสีดา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงเพ็ญโภดัย  รุกขพันธุ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรียงยศ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงเพียงเพชร  วราธนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
783
เด็กชายไพรสณฑ์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
784
เด็กชายภทรธร  จตุเทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
786
เด็กชายภัทรกร  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงภัทรพร  ตรีบุญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
789
เด็กชายภัทรภูมิ  ทักษิณพิลา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงภัทรวดี  กุลเวชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
791
เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลเวชกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
792
เด็กชายภูมิ  มีชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กชายภูมิชนก  แก้วหาญ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
794
เด็กชายภูมิภพ  ร่วมรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
795
เด็กชายภูมิภัทร  ตรีบุญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
796
เด็กชายภูเมศวร์  ลำพาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงภูริชญา  นิยมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
798
เด็กชายภูริพัฒน์  มูลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
799
เด็กชายมงคล  อุดมกิจอารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์สายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงมธุว์สิริ  จันโทมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงมนปริยา  สวนเสริมผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงมนัสนันท์  กลางบุรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงมนิษา  อุทธิสินธุ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
805
เด็กชายมหรรณพ  พิมพ์เขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
806
เด็กชายมังกร  กลางโนนงิ้ว
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงมัญชุพร  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
808
เด็กชายมานะ  ปะวิโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
809
เด็กชายเมฑัส  วงศ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
810
เด็กชายยศกร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
811
เด็กชายยอดชาย  เสนพงศ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
812
เด็กชายรชจิรธร  ปนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงรติรัตน์  สีดามาตย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
814
เด็กชายรติวรรธน์  คันธจันทร์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
815
เด็กชายระภีภัทร  วรรณุรักษ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงรักชนก  พรรณขาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
817
เด็กชายรัชชานนท์  ซิดจีย์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงรัตนพร  อุสาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงรัสกร  หงส์ผาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงริญชิดา  กมลแสน
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ราชณุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
822
เด็กชายรุจิภาส  ตามบุญไกรสร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
823
เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรไชยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงลลนา  วงษาเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงลวิตรา  นามลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงวรกัญญา  อุ่นพิกุล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กหญิงวรนิษฐา  สมุทรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
829
เด็กชายวรภัทร  เขียวสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
830
เด็กชายวรภัทร์  ทองประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
831
เด็กชายวรรณลภย์  บูรณะกิตติ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงวรวลัญช์  อุ่นพิกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
833
เด็กชายวรัญญู  หงษ์ดำเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
834
เด็กชายวรัท  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงวรัทยา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงวรัทยา  สวัสดิ์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
837
เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
838
เด็กชายวรานันท์  พลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
839
เด็กชายวริทธิ์ธร  อำนวยพรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงวรินทร  พารานะที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บุตรไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงวริศรา  กุลกิจ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงวริศรา  ยินดีมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงวริศรา  วุฒิปรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงวริษศวรัตน์  หงส์วิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงวรุณยุพา  แย้มพจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงวฤณ  วิสูตรานุกูล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
848
เด็กชายวัชรนนท์  โคตรท่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
849
เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
850
เด็กชายวิชชากร  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
851
เด็กชายวิญญ์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
852
เด็กชายวิทวัส  จันทร์มณฑล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงวิภาวดี  เขตเจริญ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
854
เด็กชายวิรภัทร  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงวิรัลยุพา  บุญสินชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
856
เด็กชายวีรภัทร  เปลรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวีระชาติ  สีสมร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงศตพร  ถิ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
859
เด็กชายศตพร  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
860
เด็กชายศตานนท์  พิทักษ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
861
เด็กชายศรัญญู  สังเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
862
เด็กชายศรัณย์  ผิือโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
เด็กหญิงศริณย์พร  นิตุธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงศริณย์พัชร์  ราศีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงศรีสุภางค์  พลลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงศวรรยา  หาญอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงศศิวรา  ต้นพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิรโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิปะณี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
870
เด็กชายศิรวิชญ์  บุญโทแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงศิริณภา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงศิรินทร์พร  แก่นโมก
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
873
เด็กชายศิริวิทย์  พิมพ์มหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เฉวียงหงส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ไชยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
876
เด็กชายศิวกร  ชะราสุม
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
877
เด็กชายศิวัฒน์  สดมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงศิวาพร  สุขสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
879
เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
880
เด็กชายศุภกร  วิเศษสัตย์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
881
เด็กชายศุภกานต์  บังจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงศุภกานต์  ศุกรเวทย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
883
เด็กชายศุภชัย  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
884
เด็กชายศุภชัย  เมืองวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
885
เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
886
เด็กชายศุภวิชญ์  นรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
887
เด็กชายศุภวิชญ์  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
888
เด็กชายศุภเศรษฐ์  พิมพิสณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงสมิดา  ภูระก้านตง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงสมิตา  สง่าศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
891
เด็กชายสรวิศ  สุขสง่าเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงสรัญญา  โต๊ะสิงห์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงสรัญญา  โสมณวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงสรัญญา  อนงค์นุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
895
เด็กชายสหรัฐ  อภินันท์มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
896
เด็กชายสิธินันต์  ชัยตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
897
เด็กชายสิรภัทร  โคชา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
898
เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวัฒนวิบูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
899
เด็กชายสิรวิชญ์  ราชจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
900
เด็กชายสิรวิชญ์  วิเศษโวหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงสิริกานต์  เสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงสิริจุฑาภัค  บุญอะรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงสิริญญา  ร่วมกิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงสิริยา  อภัยพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงสิริยากร  วิชัยศร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
906
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ชิณวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงสุกัญญา  บัวเลิง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงสุกานดา  ดำรงวงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงสุจิราภรณ์  โพธิพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงสุชานันท์  พรมโนนศรี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงสุทัตตา  จำปาชุม
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงสุธาศิณี  อุลลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงสุธีกานต์  ป้องนานาค
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงสุนิสา  พลเวียง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
916
เด็กชายสุปวีณ์  ยางเงิน
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงสุพัชญา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงสุพิชชา  พันธ์เพชร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  มูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
920
เด็กชายสุภเวช  ทองสุพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงสุภัสสรา  หงส์ชั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
922
เด็กชายเสกฐวุฒิ  จุรีมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
923
เด็กชายโสภณวิชญ์  ชาชิโย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
924
เด็กชายโสภณวิชญ์  ปาปะเก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงโสภาสร  นิลผาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
926
เด็กชายหิรัญ  สัจจะมุนีวงศ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
927
เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
928
เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัจฉิมก้านตรง
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
929
เด็กชายอชิรวิชญ์  มงคลบุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
930
เด็กชายอชิรวิชส์  ศรีทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
931
เด็กชายอชิรวิทย์  ค้อชากุล
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอธิชา  จันทร์สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
933
เด็กหญิงอธิชา  พันธะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
934
เด็กชายอธิวัฒน์  กรวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
935
เด็กชายอภิชัย  วิสัชนาม
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงอภิญญา  คงโสภา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
937
เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
938
เด็กชายอภิสิทธิ์  นามไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอรกช  วงศ์จอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงอรชพร  ธนะแพสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงอรรพี  คำชาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงอริญชยา  ทิพศรีราช
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
943
เด็กชายอริญชัย  ประดาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
944
เด็กชายอัครพล  รันระนา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงอัจฉรียา  จำนงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์อามาตย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงอันติมะ  กุมผัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
948
เด็กชายอาชัญ  อดทน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงอาภิสรา  กิตติอนิรุทธ์เทวา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงอินท์ชลิตา  โสภาวะนัสนิติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงอินทิพร  ทะมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
952
เด็กชายเอกกวิน  นนทะภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงิพิชญา  ทิพยโสต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงํธนภรณ์  เวียงอินทร์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม