ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 2

ณ ห้องประชุมอดินันท์ปากบารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงซูไรฮาน  สะอะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงโซเฟีย  อับดุลลี
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงตาสูบีเราะห์  แล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงนัสริน  คาเร็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงนาบีละฮ์  มะรือสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงนีอามี  สาอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงนูรมี  อาบู
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงนูรอซีกีน  ลือแบลูวง
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายบูคอรี  ดอปิ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงมุสลีมะห์  สะอุ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงรอสนี  เจะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายษะมัร  มีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงสีตีมารีแย  ยิ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายอัฟฟาน  ดอคอ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงอัสมาวาตี  สะเตาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงอานีซ  ยะหริ่ง
ป.6
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงอาแอเสาะ  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ ห้องประชุมยีลาปัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
20
เด็กหญิงเดียนา  กามา
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงนัสรินทร์  กอเดร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงนัสรินทร์  มานะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงนูรลัยลา  มะเก็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงฟามีน  กาเดร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงมูนา  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีมี  วานิ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงรูกอยยะห์  แวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงวิลดาน  อับดุลลอฮ์หะซัน
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะห์  บือแน
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงอัฟนาน  ยาลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายอาดีนันท์  สะอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงอามีนะห์  เจะเสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงอาแอเสาะห์  กาโปง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงฮาเดีย  สาแมยาลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงฮุสนา  แวกะจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์