ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรวิชญ์  โรยศิริ
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรวิชญ์  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตภาส  ว่องภาณุสกุล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤตากานต์  ปิริพฤกษานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤติธี  โชติมารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษพล  บุญปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายก้องภพ  ศิลมะโย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัซตูรี  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณชัยรบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกันต์ฐิฌา  บุญสะกันต์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกันตพิชญ  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกันตภณ  จันทชูโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัลย์นภัส  ด้วงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกานต์พิพัฒน์  สิริธรรมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติพัศ  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติภณ  สุรทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกุมลา  สะนอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกุลศรัณย์  มณีคันธวงศ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกูอะห์หมัด  แซแร
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกูอิรฟาน  โตะกูยือแร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเกธิษา  อัครกรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงเกษรา  กูบาฮา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงแก้วสวรรค์  เอียดนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายคมสัน  เบญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจักรพงศ์  ชัยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจันทกานต์  ขาวอุทัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจันทกานต์  ทองประเสริฐสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจัสมีน  วาเล็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจารมัยน่า  โอ๊ะดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิตรกานต์  อุศมา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิรัชญา  สีนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจีฮาน  เจะนิ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขชุม
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายฉัตรดนัย  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชญานิน  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชนากานต์  ตระกูลพาณิชย์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชนานันท์  มุสิกสังข์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชนุตย์  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชยากร  อ่องรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชลิตา  รัตนศิลากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชวิศา  สุระคำแหง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชาจิภัทร  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชารีฟ  วาหลง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงโชติกา  ลิขิตสาธรสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงโชติมา  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงซามีมี่  มะแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงซีนอร์ดีน  ปาลกาลย์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงซุลฟาร์  กาเจ
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงซูซัน  อุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายซูไฮมี  ดาหะมิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงญาตาวี  จินตรา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายฎาอีย์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงฐิตาพร  ช่วยมณี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงฐิติชญา  อาจอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงฐิติธัญญ์  ทวีลาภธนะวงศ์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชไพสิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณ แก้วรัสเกล้า  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณฐพร  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณภัทร  เทพกรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณรัช  ตั้งลิริวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณวมินทร์  บุญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัจมัย์  สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัชชา  ธรรมวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลผล
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐกมล  อ่อนทอง
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐกฤต  แก้วศรีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐกฤตย์  เกษตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฐชนน  ไหมพรม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐชนาภา  หนูแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณัฐชัย  วงศ์ประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐตินันท์  ศรีละมุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัฐธพร  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัฐธัญ  ลูกอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตนืเนตร์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัฐพล  มากมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐพัชร์  ไม้จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐภัทร  นาคพันธ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรัตนานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐวัฒน์  ราษเรือง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัยฟีน  แหละหลีหมีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณิชกุล  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณิชาภัทร  ธรรมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณิชารีย์  ลูกอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงดรุณี  พิชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงดาลีลา  อาแด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงดุสิตา  ชิดทองปาน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายเดชาธร  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงต่วนรูฮานา  สนิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงตัสนีม  สราง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงตัสนีมนิอาม  มะยุนุ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงติฟตาสามีย์  กีละ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงตุแวลานี  นิเน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายเตชัส  เหลืองภัทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายทศธรรม  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายทักษ์ดนัย  ช่วยมาก
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เดโชชัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายทีฆายุ  ศรีแก้วอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธนกฤต  ทองเหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนกฤต  บวรธีระโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนกฤต  หงนิพนธ์
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนธร  แสงสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนพงศ์  สุ่ยจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนวัฒน์  ติ้วตระกูล
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนาธิป  สาอิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีชาชาญพิชิต
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงธยาน์  ศรัทธารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธรรมปพน  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงธัญจิรา  หนูชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์กิ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธัญญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธัญรัตน์  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธันย์ชนก  ขาวเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธันยพร  ศรีวิมล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธาดา  ศิริครินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธารวิสุทธิ์  พุทธกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธีณพัฒน์  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธีรภัทร  ทัดทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธีรวรรธน์  เทพาสิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนฎกร  ช่วยพก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายนพคุณ  สุจวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนภษร  ภูนุชอภัย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนราภัทร  บอซู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนริญตรา  พัชณี
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนฤภร  จิตรปฏิการ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายนัจญ์มีย์  เบ็ญลาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายนัจมีย์  อิสรพงศ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายนัซรันทร์  สามะอาลี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนัทธมน  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนันท์ทิฌา  เบ็ญอ้าหมาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนันท์นภัส  จงไกรจักร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพรมมาศ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนัศรีน  ซง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนัสริน  มะแซ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนัสรี่ย์  ศิริวัลลภ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนัสเราะฮ์  อับดุลเลาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนาซีเระห์  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนาเดีย  ดาแม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนาเดีย  แมเราะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายนาบิล  มะรือสะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนารีมาลย์  เจะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนารีรัตน์  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนารีรัตน์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนาอิ๊ฟ  เฮงตาแก๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนิซาร่า  มะกาเจ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายนิซูเฟียน  มะลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายนิดานิช  วงษ์ตานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนิดารียา  วงษ์ตานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนิเดียณาร์  อีสอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนินัซนีน  ฮูลูสาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายนินัศรุดดีน  สะอิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนิพัทธ์ภา  พิศวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงนิฟารดา  เจะแว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนิมัยฮานีย์  นิเดร์ฮะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงนิสรีน  สาและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายนิอดัม  ขาเดร์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายนิอาลาวี  อาแว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนูรฟัญญรีย์  เฮงตาแก๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนูรฟาติน  เปาะอีแต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงนูรอัสมะ  มามะแตหะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนูรฮัมนี  มามะแตหะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงนูรฮานีซา  เปาะจิบราโอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนูรุลอาซีกีน  มามะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนูรุสซูฮาดา  สิติเลาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงโนรมา  บือโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงบัวชมพู  นิติธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายบาซิม  บินแวยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายบาดาวีศ์  บาดง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงบุญญพร  แก้วเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงบุญทิวา  คลังนิพิตร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงบุณยานุช  ไสยผอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงเบญญาภา  เมืองสว่าง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลมาล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายปฏิภาณ  กาญจนเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายปณิธาน  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปภาวรินท์  อ่อนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายปรมินทร์  ภู่น้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยลำยา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปริตา  นาถภานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงปรียาภรณ์  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงปวริศา  แซ่ปุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปวริสร  แสะอาหลี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายปองคุณ  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงปานทิพย์  จินตภากร
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายปารย์ปรินทร์  รุธิรโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปาริฉัตร  สระเลิศ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงปาลิตา  แนวชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงปิญารีน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปิยทัศน์  ปรียาวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายปิยะชาติ  นวลหุน
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วบพิธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายปุญญพัตน์  วรรคย์วทัญญู
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปุณปวีร์  ช่วยนรินทร์
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงฝิตรี  ล่าเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายพงศ์ปณต  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพชรดนัย  วัชรวิภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายพนมนพพร  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพรธวัล  แก้วจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายพรภวิษย์  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพลอยชมพู  คงคางาม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวบาล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพลอยไพลิน  อักโขมี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพลัฏฐ์  วรศักตยานันต์
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพศิน  พรหมเมือง
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพศิน  ภูริรัตนโภคิน
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายพอเพียง  ช่วงรัตน์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพอเพียง  อมรรัตน์ทวีป
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพัชย์ทิตา  ร่มโพเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพัฒนีญา  หาบยุโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ช่างหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพัสกร  แก้วแดง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพาขวัญ  หงส์นฤทัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพิชชานันท์  เลิศวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพิชญา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายพิชญุตย์  มากชัย
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงพิชาภัทร  พะยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงพิชามญชุ์  มากหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ  สุดวิไล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพิมพ์ตา  แก้วมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพีรพล  โซ่สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพีรวิชญ์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพูลพิทวัส  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงแพรไหม  หะหวัง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงฟัรฮานา  มะลีลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงฟาฎอนี  มะยีแต
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงฟาดาร์  กูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงฟาเดีย  สาแม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงฟาเดียร์  ดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงฟาติน  เพรชจำรัส
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงฟาติมา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงฟาติล  ดามูซอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงฟารีดา  หะวอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายฟารุกซ์  อารีบุหงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงฟิตดาว  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงฟิรดาวส์  เด็งพาแน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงฟิรดาวส์  บ่าวเบ็ญหมัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะร๊ะ
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงฟุฎลา  กอดิรีย์
ป.6
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายภัทรพล  ได้รูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายภัทรพล  อัมพวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงภัทรภร  สยมภาค
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงภัทรินทร์  มณีเชวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายภาคภูมิ  บุญทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายภาณุวิชญ์  จ่ายวานิชย์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายภาณุวิวัตน์  รุจิจินดาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายภูบดี  รักขลา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายภูผา  พิทักษ์พงษ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายภูมิรัฐ  สุภัทรชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงแภรววนิต  จุลเทพ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงมนัสนันท์  เวชนิล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายมฤคพล  นกเกตุ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงมสุรีย์  หะยีสะมะแอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงมัรยัมอนิส  อัฮมัดมูซา
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายมุสลิม  นิตา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงมูณีเราะ  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอี  สะแต
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายมูฮัมหมัดรออิส  นอ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายมูฮัมหมัดริซกี  ยาซิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายมูฮำหมัด  มารอูมาร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายมูฮำหมัดฟารุส  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงยลาดา  สือแม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายยศวรรธน์  ทะวะชาลีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงยัสมีน  หะยีลาเปะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายยูนัยดี  มุสตอฟา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงรติมา  นีระฮิง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงรังสิมา  รัตนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายรัชพล  เพชรซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงราณญ่า  ยีระแมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายรุซดาน  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงฤทัยชนก  เกษตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงลลิตา  ทัศศรี
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงลิยานา  โตะสนิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงลียานา  โต๊ะขุนละใบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายลุฎฟีย์  เพ็ชรหวล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คูนิอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายวรชิต  แท่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงวรรณนิสา  ฤทธิญาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์สุวรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวรัญญา  สุทธิศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวรินทร  แซ่แต้
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงวริศรา  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงวริษฐา  กัณตะตาโร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงวสุรัตน์  เทพไชย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายวัชรพงศ์  อรุณแสงสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงวันนูรฮาลีซา  ซามะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวันฟิตตรียา  ลาแซ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายวันริฎวาณ  จะปะกิยา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายวัฟรี  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงวาสนา  บุญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  หนูน้อย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ขุนแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายวิลดานน์  โซะหะแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกศโร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงวิฬารลักษณ์  หวังนุรัักษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายวีรภัทร  ทองธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงวีอาม  ยูนุ๊
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงวีอาม  วันหะยี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงศรินทิพย์  ศิริโชคดำรงกุล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงศรีริต้า  บุญยมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงศลิษา  สังข์ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายศวัสกร  เพ็ชรสีขาว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงศศิกานต์  คงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงศิรภัสสร  วิกรัยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายศุภกิตติ์  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายศุภณัฐ  โตเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายศุภณัฐ  สายสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายศุภณัฐ  ไอยรากาญจนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายศุภนัฐ  ภาชโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงศุภพิชญ์  มาถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายศุภรุจ  พินิจสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายศุภวิชญ์  จิวะพงษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศุภิสรา  โสภณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงโศรดา  รามวงศ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายสรวิศ  คงทอง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงสรัณย์พร  อุปธรรม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสริลพร  เพ็ชรพัฒศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายสิทธิภาคย์  นิยมยาตรา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสิรดา  บุญธรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยชนากานต์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงสิริกร  ทองศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงสิริกร  นลินเบญจพรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายสิริวิชญ์  วจีวรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสุกัญญา  คงหิ้น
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสุกัญญา  สาเมาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสุคนธมาส  จิตหลัง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสุเดียนา  บาดิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายสุทธิภาสน์  เหลืองภัทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสุธัญญา  คงทน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสุภัสสร  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสุไรฟา  จาแน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายสุไลมาน  ดอนิ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมดำ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายหิรัณย์  แววทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายอชิษพล  สุวรรณฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงอติกานต์  คงทะเล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงอนงค์ปรีญา  กุลนาแปง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงอนันตญา  แย้มศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอนันต์  บินอิดรีซ
ป.6
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงอนาเดียร์  วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอโนชา  หน่อแดง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายอภิกรม์  แก้วลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงอมราวดี  อาสสมโพช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอริสรา  แท่นเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอลินนา  แอเก็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายอะหมัด  หีมกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายอัครพนธ์  เฉลียวศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงอัครภา  อิสโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วบพิธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงอัญพัชร์  พนากิจสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายอัฟฎ็อล  เบ็ญจามาลูดีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายอัฟดร  เจตานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงอัฟนาน  จีนารง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงอัฟนาน  แวนะไล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงอัฟนานี  สือนิ
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายอัฟฟาน  โดยหมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงอัฟฟาร์  สามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายอัฟฮัม  ขวัญคาวิน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายอัลดา  เบ็นอับดุลเลาะห์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอัลฟารุส  อาแวกะจิ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงอัลวาณีย์  แนหะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงอัลิปรียา  หยาตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอัสณีญา  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอัสมา  ตอเละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงอาญา  ขุนตามา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอานันต์ดา  นาคนาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายอานัส  จันทร์กิงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายอานิส  เจ๊ะสู
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายอานิส  แซ่เง้า
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอาบีร  ละใบซอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายอาบูบักร์  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายอาฟีดีน  ซามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอาฟียา  ยานยา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอามัล  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงอามานี  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอามานี  มามะแตหะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายอามิร  หะยีวาเงาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายอายุฟรีย์  อิสมาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายอาร์ชาวิน  เมืองแคล้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงอาลิซา  ไอซอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายอาลิฟ  บือซา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงอาวาติฟ  ฆอดัม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงอาวาตีฟ  สลามัต
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงอาวาตีฟ  สะอะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายอิงครัช  แท่นเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายอิชซาน  อาบู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายอิทธิพัทธ์  นวลนิล
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงอินซานีย์  จารู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายอินทัช  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะมามะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายอิรฟาน  หะยีตาเยะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายอิสมาแอล  นาคสง่า
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงอีมาน  ยิมะแซ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายอุดมวงศ์  วรรณเริก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายอุษมาน  ไทยสิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายอุสมาน  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงอุสมานา  สาและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายเอาฟา  หะยีเด
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายไอมาน  ยีดาลอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงฮนีฟ  อาแว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงฮัซซูน่า  มะโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายฮัยตามีย์  แหละ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงฮานาน  สะหัดอีตำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายฮิลมี  เกตุสัตบรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงฮุสนา  แวสุหลง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงฮุสนียะห์  สาอุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายฮูซัยฟี  มาฮะ
ป.6
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
เด็กหญิงเกาซัร  วาเตะ
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
นางสาวขวัญฤดี  ประสมกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงคอบเสาะ  มะลี
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงคอปือเสาะ  รือสา
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงชนิษฐา  รักพงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายซาฟิน  กะมูนิง
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงซิลมีย์  กาเจ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายซูเนียร์  มะตีมัน
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงซูไบยะ  ซา
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงซูฮัยลา  เฮงบารู
ม.1
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงซูไฮนี  สาแล๊ะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงณัฐนิชา  คงรังษี
ม.3
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงตัสนีม  ตือตือลีมา
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงตัสนีม  ไสสากา
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงตูแวนิชาดา  นิเน
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายธนันชัย  รักษ์ณรงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงนัซมีย์  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงนัซมีย์  ตอแลมา
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงนาซูฮาย์  สุดะการิง
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงนาเดีย  สาและอารง
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายนาวาฟ  ดาตู
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงนิโซเฟีย  มือฆะ
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงนิมัสฟาตีฮะห์  สือรี
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายนิอัลฟาน  มะโสง
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนิอิฟตีนา  กือจิ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  สะแอ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงนูร์อามีนา  บินอูเซ็น
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงนูร์ฮูดา  เจ๊ะเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงนูรีซัน  ดือรามะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพรชัย  มีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายฟรุสวรรณ  เจะแม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงฟารีซาน  สลาเมาะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายฟาอิส  ยาบี
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงฟิรดาว  มะลิแต
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กหญิงฟิลซาร์  แวหะมะ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงมัษวา  หีมมิหนะ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงมาซือนี  มาหะมะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงมารียะห์  ดูดิง
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงยานีตาร์  สาแม
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงยูนัยดา  เย็นประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงรัยมีย์  คารี
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงรูซานี  มูดี
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายลุกมัน  ดีสะเอะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงไลลา  กาเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภิบาลฆ่าสัตว์
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวันวิสา  ศรีวะรมย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายวีซาม  กะลูแป
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวีอาม  อุปมา
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงศวิตา  สุบรรณน้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายสุบกีย์  มะลี
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายสุรวิทย์  แก้วกับทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายอนัส  สุไงบารู
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายอภิสิทธิ์  พลายแสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปากแพรก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายอมันดา  เจะแว
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงอรัญญา  เบญสะอาด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
นายอริสมันส์  บือราเฮง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายอัครพันธ์  แพทย์ศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายอัซมุอีย์  การี
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายอันวา  สุไงบารู
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายอัฟฎอลล์  ดือราแม
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงอัฟนาน  ยานยา
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายอัษฎา  ซาราเซะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงอัสมานี  สะเตาะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายอัฮมาดา  ยิงทา
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายอานัส  เจะแว
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงอาฟีนี  จะปะกียา
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายอารีฟีน  เด็งพาแน
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงอาวาติ๊ฟ  กะลูแป
ม.3
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
514
เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงอาแอเซ๊าะ  สะอิ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงอิซซาตี  สาแม
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายอินอาม  มาโซ
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงอิมตีนาน  ดาตู
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายอิมรอน  หะยีปิยวงศ์
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายอิรฟาน  ยาวอ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายอิฮซาน  มาโซ
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงอุมาภรณ์  โอชาอัมพวัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงอุลญา  ชายกุล
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายอูบัยดิลละห์  ดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงโอภาพร  ขาวทอง
ม.3
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงฮาซานะห์  กาหลง
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงฮาซานะห์  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงฮานานี  ฮามะ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงฮุสนา  ฮามะ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
530
เด็กหญิงกชกร  ทองก่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงกชกร  ปักเขตานัง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงกชนุช  มงคลพรากรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงกชพร  วัชระสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายกชมน  เรืองสง่า
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงกชอินทร์  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงกนกกร  พูนจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมณี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยังอุ่น
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณเริก
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงกนกอร  พูนจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงกมลชนก  จิระโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงกมลมาศ  นิยมธรรม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงกมลรัตน์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พยากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายกรกฎ  วงค์ษารี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงกรรณ์ติชา  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายกฤชสร  แก้วปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงกฤตพร  คีรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายกฤตยชญ์  อินทราวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงกฤตยา  มั่งมีโชติโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายกฤติเดช  จอดนาค
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงกฤติมา  พงศ์เกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงกฤษณฤดี  แก้ววิจิตร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายกฤษณศร  ลิมกังวาฬมงคล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายกฤษดา  ลายเจียร
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายกลวัชร์  ไชยเสวต
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายกวิน  อุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงกวินทรา  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงกวินธิดา  ด้วงหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงกษมา  โตะเยาะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายก้องภพ  เหมือนเมือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  คงพัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ส่งสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวนาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงกัญญานัฐ  สะหะกะโร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างวงค์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงกัณฐ์ตวรรณ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายกัตดาฟี  สะดะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงกันต์สินี  กาญจน์วรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงกันติยา  ศรีวิริยะธรรม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงกันติยา  อเปสริยโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงกาญจนา  แสวงดี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงกานต์ชนิดา  แท่นทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงกาวากิ๊บ  ตานิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายกิตติวินท์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงกุลนันท์  มาศปิยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงกุลนิภา  อ่อนจัน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงกุลวานีย์  มอลอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงกูฟาดีละห์  โตะรายอ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงเกตชนก  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงเกวลี  โอชาอัมพวัน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงเกศทิพย์  สุวรรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรธรรม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงขวัญชนก  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงขวัญชนก  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงขวัญฤทัย  หอมโสภา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงเขมิกา  หงส์มณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงเขมินทรา  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงเขมิสรา  จิตรหมั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายคณาทิป  พรหมดำ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงคณาพร  พินิจวัจนะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายคอยรูลอามีน  บินนุรดีน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายคีฏณภัจจ์  เก้าเอี้ยน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายคีตภัทร  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายคุณานนต์  ไชยขวัญ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
600
เด็กชายโฆสิต  โมทะนะ
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงจริยาวดี  ไชยม่อม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงจัฎวา  กะมูนิง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงจันทกานต์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงจัสติน  โหดสุบ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงจัสมิน  ปูลา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายจารุวิทย์  คงคลอด
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายจิตติพัฒน์  คำแสนโต
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงจิรชยา  เพ็ชร์ปล้อง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายจิรทีปต์  กูลณรงค์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงจิรภัทร  วิรัตยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงจิรวดี  ผลพลา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงจิรัชญา  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงจิรัฐกาล  ชินวุฒิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงจิราทิพย์  แก้วคงทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงจิราพร  แต้มทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริพนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายจิราภัทร  ดาวกระจาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงจุฑามาศ  ซุ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายเจตดิลก  ศุกรวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายเจษฎากร  พรรักษา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายเจษฐกานต์  อัชยาศัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายเฉลิมรัตน์  บุญยรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงชญานิศ  ฐานานุกรม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงชนันท์ฐิภา  ภูนุชอภัย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงชนากานต์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงชนาธิกานต์  จินดา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงชนิกานต์  นวลเกี้ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงชนิดาภา  หมัดหลงจิ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงชนิตา  แสงสุวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายชยพัทธ์  เพชรแสงฉาย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
635
เด็กหญิงชลิตา  ชัยเจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายชาคร  เขียวผุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายชาฟาอัต  คอลออาแซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายชารีฟ  อูมา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายชิษณุพงศ์  อาสน์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงชีฟาร์  ตายาลอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายโชติวรา  เลิศพงศ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายซอฟาล  นาคูดา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายซัซวาน  เวาะและ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายซัฟวัณ  แวดาลอ
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงซัมซูรี  แนมะลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายซัยฟาน  สมาแฮ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงซัยฟิตา  ยาบิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายซัยฟีน  ยีสะเอะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายซัยฟุดดีน  จารง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายซัยยิด  กาแบ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงซัลซบีลล์  เจ๊ะแต
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงซัลมา  รัสมาน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายซากีรีน  เจ๊ะแวสะนุง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
นายซาซานา  วาแมดีซา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายซาฟิน  อามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงซาฟีนะห์  ยะหริ่ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงซาริน  แก้วธงชัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายซาริน  แดงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายซารีฟ  หะแวมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายซิลมี  สาเมาะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงซิลมีย์  กาปา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงซีรีน  เจ๊ะแม
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงซุลฟา  ยาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงซุลฟาร์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายซุลฟิกรีย์  มาโซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงซุลไฮฟา  เจ๊ะมะสอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงซูไรดา  มะสีละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงโซบีนา  กาซอ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กหญิงไซนับ  มาลาเฮง
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงไซนับบินติคอลิดูน  อับดุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงญัลวาตี  สาหะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงญัลวานี  สาหะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงญาณพัฒน์  ชูเพ็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงญาณัจฉรา  โรจน์บำรุง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงญาดา  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงญานิศา  บิลสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงญาศินันท์  แสนโยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงฐานิกา  มหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงฐายินี  หนูม่วง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงฐิชารัตน์  ทองลี่
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงฐิติชญา  สลับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตำแอ
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ท้วมอ่ำ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงฐิติวรดา  มะกูวิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงฑิตยา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายณพัฐกรณ์  พรหมวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงณภัทร  ไชยนาพงค์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงณภัทรา  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงณัชชา  ฮื่นเซ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงณัซนีน  เจ๊ะซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายณัฏฐกรณ์  มามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อินทร์ช่วย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายณัฏฐภัทร  นิธิวิสุทธ์ิ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงณัฏฐาโชติ  โกยอมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายณัฐกฤษ์  วิไลพันธ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายณัฐกิตต์  จิตณรงค์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายณัฐชนน  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงณัฐชยา  บาโง๊ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงณัฐฑิพา  ทองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงณัฐนรี  โปติบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรกูล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายณัฐพัชร  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงณัฐมล  พุธจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงณัฐริกา  จินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงณัฐรินีย์  กอวัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงณัฐวดี  ประแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงณัฐวรา  ช่องชะนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงณัฐหทัย  ล่วนล่อง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงณิชกาณต์  หนูเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงณิชากร  สุคนธชาติ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงณิชาพร  พงษะพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายดะฮ์ลัน  ปล่องหอย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายดานีส  เจ๊ะตีรอกี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงดามิยาอ์  ศรีตุลาการ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงดารียา  สะนี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงดาลิยา  ลิงาลาห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงต่วนซัซวานี  อีแยบาซอ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงต่วนตัสนีม  สาเหาะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายต่วนนัสรีย์  สูเระ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายต่วนฟูรกอน  นิอาแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงต่วนอันดาร์  สูเระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงตอยยีบะห์  สุหลง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงตัซนีม  นิตา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงตัสนีม  สะตือบา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงตัสนีมห์  เบ็ญฮัจญีเซ็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงตัสรีฟ  ดำรงค์หวัง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงตัสรีฟ  อุเซ็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายตัสรีฟรอฮีม  มะยุนุ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
740
เด็กชายตูแวอาบัส  รอเซ็งแตซา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายทองทัต  ยานุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงทิฆัมพร  อ้องสุพานิช
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงทิพเนตร  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงทิพปภา  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงทิพรัตน์  ทวีสุข
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายธณรัฐ  แท่นรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงธนกร  แซ่โหง่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายธนกฤต  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายธนกฤต  ไชยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายธนกฤต  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายธนกฤต  สุขาเขิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายธนชาติ  ชมชอบ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายธนชาติ  แย้มสระโส
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายธนวรรธน์  นิลเขียว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายธนวุฒิ  มีเสน
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงธนัชพร  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายธนัท  มณเฑียรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายธนากร  กันธะวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายธนากร  สัจจะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายธนินันท์  พร้อมสิริโภคา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายธรณัส  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายธรรมนูญ  สระเลิศ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายธราเทพ  บุญมากช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงธัญกร  ผลพลา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงธัญชนก  พลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงธัญพร  สุขกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทับสระ
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตชนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงธัญยปวีณ์  จันทรโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงธัญวลัย  ช่วงรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงธัญสินี  สายสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายธันวา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายธาม  ปรุงเลิศบัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
775
เด็กหญิงธามิษา  ไชยแสงศรี
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงธีนิดา  โชติมารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงธีรดา  จิตต์หลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายธีรพัฒน์  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายธีรพัฒน์  มีทองแสน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายธีรภัทร์  สุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายธีรภาพ  ตาสีแดง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายธีระเดช  ชุมช่วย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายนฐวรรธ  นาคพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายนนทพัทธ์  จันทบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายนนน  นิบงคุณวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงนพธีรา  จันทรพิลา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงนภสร  อุทัยเกษม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงนภัค  หอมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วรักษ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงนภัสสร  ผิวนวน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงนภาพร  จันทเลิศ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายนราทร  ชำระ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงนริศรา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายนฤปนาถ  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงนวนันท์  ผลผลา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงนวินดา  เพ็ชรมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงนะดา  เกื้อกูล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงนะดา  ลาโฮ๊ะยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงนะดา  วาเงาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงนะโม  รัฐพิทักษ์สันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายนะห์ดี  บาเน็ง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายนะอีมมุลลอฮ  วามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เต๊ะกาแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงนัจญ์วา  วามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงนัจมีน  สังสกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงนัจมีย์  อาแลเลาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงนัซนีน  บัวสาม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงนัฐฎี  กีละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
810
เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีคันธวงค์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดเมฆ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายนัศรุน  กาสง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงนัสรินทร์  บาราเฮง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงนัสรีน  ตาเละ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงนาซนีม  หะยีบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงนาดา  หะยีลาเตะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงนาดิร  หะสาแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายนาดีม  นิมุ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงนาดีย๊ะ  ลาโฮ๊ะยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงนาตาชา  รามมง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายนาบิล  มะทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายนาบีล  เจ๊ะแต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายนาบีล  อาแว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงนาราภัทร  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงนารีมานย์  บราเฮง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงนิกัลยา  จริยะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงนิชาดา  ศรีเงินถม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยพูน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงนิชานันท์  นันทเสน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายนิชาบิลล์  ชุมประเวศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายนิซอฟวัน  บรึดู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายนิซัซวาล  สามาแห
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงนิตัสนีม  เบญจมาพร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายนิติธร  ขุนนุช
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายนิธิกร  มะกูวิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายนิธิฤทธิ์  จันทวาศ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงนินัจมีย์  ฮูลูสาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงนิบิลกิสย์  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงนิฟาดา  เส็มชูโชติ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงนิฟาเดีย  โต๊ะเกะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงนิฟาติน  แวยูโซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายนิฟาฮัจย์  สุหรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
845
เด็กชายนิฟุรกร  นิและ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายนิฟุรซาน  ดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงนิร็อยมี  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงนิวิจือดานร์  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายนิศ็อฟวาน  เจ๊ะเละ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงนิสฟา  อีแมดอสะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงนิอลิสา  บาเหะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายนิอาเดย์  ยามา
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงนุรซากีรีน  มูซาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงนุสริน  วาอายีตา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงนุสริน  แฮร์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายนูเฟล  มากาลียา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงนูรญาณี  หะยีเจ๊ะนิ
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงนูรฟาซีลาห์  เอื้อสมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงนูรฟาฏีมะฮ์  เปาะซู
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงนูรฟาติน  ขาฆี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงนูรฟาติน  ดูสิ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงนูรฟาติน  สะอุ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงนูรฟาติน  สาเมาะดอแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงนูร์รัยมี่  หะยีมะสาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงนูรอัยมี  เลาะมิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงนูรอัสรียะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงนูรอินอาม  เจ๊ะมามะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงนูรอีย์มาน  มะเตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงนูรเอฟา  กะลูแป
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงนูรฮัยฟา  มะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงนูรฮัยฟา  อิแต
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงนูรฮูดา  ดอปอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงนูรีตา  ดิิงสะเอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงนูรีน  มาลิกุลสลาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงนูรีย์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงนูรีย์  ดาซอตาลาแด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงนูรุลนัจญ์มี  แซะอาหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงนูรุลอัยน์  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กหญิงนูรุสดา  มะดีเยาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงนูอัยม์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงเนตรนภา  เบญยูนุส
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายบัลยา  ชายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงบัวมาศ  ณ สงขลา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายบัสฏอม  แมเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายบัสรี  สามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายบารมี  เงินราษฎร์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงบุญนิศา  นิลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายบุญลือ  ไชยนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงบุณณดา  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายบุณยกร  แดงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงบุณยาพร  บำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงบุสรอ  โต๊ะแว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงเบญญาภา  เจนพาณิชพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงใบเงิน  พงษ์อักษร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงปกฤตธิรา  คงขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายปฏิวัติ  ศรีแก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงปฐมพร  ศรีพลอย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายปฐวี  จงกลพืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงปดิวรัดา  ปริเปรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายปภังกร  สองแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายปภาวิน  ขุนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายปรเมศร์  อนุวรรค
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายปรริณ  เศวตวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายประเทศ  ไชยณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงประวีณา  เผ่าสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงปริณดา  แพทย์ศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงปริณดา  ลีลาศุภกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายปรินทร  สาและ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงปริมรดา  ตั้งเสรีวงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงปริวิตา  หมาดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงปรีณาภา  วรรณชาลีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศุกรวัติ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงปลายฟ้า  กออวยชัย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
915
เด็กชายปลี  ประจักษ์เลิศวิทยา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายปวริศร  ปล้องบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายปองภพ  เก้าเอี้ยน
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงปัณฑา  วิเชียรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยลำยา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงปัลญานี  อักโขมี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงปาจรีย์  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงปาณิศา  จารุสิน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงปาณิสรา  บำรุงชู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงปิยานุช  ชัยสงคราม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายปุญญพัตน์  พร้อมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายปุณณเมธ  โทบุรี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายปุณยวัจน์  ลิ่มศรีพุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงเปรมฤดี  ปิ่นละมัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงผกามาส  พรหมสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายพงศพัศ  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงพนิดา  ด่านนคเรศ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้วไฝ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงพนุวรรณ์  ก๋งหุย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงพรกมล  บุญแพทย์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงพรธิดา  เหมือนคิด
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงพรนภา  ประกอบวนิชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงพรปวีณ์  สินทวี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงพรพิมล  รอดมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงพรรณฐิตา  สุขจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงพรรณพัชร  ว่องนาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงพรรนพัทร์  มณีมาตย์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงพลอยมรกต  ก้งหุย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายพศวัต  สีเพ็ชรสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงพัชญวดี  ตะมะเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงพัชรกันย์  หุ่นกาญจนพร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กหญิงพัชรพร  อัลภาชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงพัณณิตา  โมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงพิชชานันท์  คุ้มแคว้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงพิชชานันท์  วัชรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงพิชชาอร  พร้อมญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงพิชญ์พิมล  รัตนมณี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เมฆศิขริน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงพิชญาภา  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงพิชามญช์  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลศไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แสงสีดำ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  จำเริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายพิรชัช  อินทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายพีรศุ  ห่อทอง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วปฏิมา
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงเพชรดา  ลายเจียร
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงแพรวา  ขันธ์ถาวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงแพรวา  เรียบประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงฟะห์มีย์  ยานยา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงฟัฎนิน  มะแซ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงฟัตนีน  มอลอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงฟัยรูซ  ลิแต
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายฟาดิล  แปเหาะอิเล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงฟาดูวา  แวนิ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายฟาเดลล์  อิสลามิกกุล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงฟาติน  ดอละ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงฟาติน  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ปูยี
ป.6
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
985
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สะเตาะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายฟารูกดีน  หะวอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงฟาลิสา  กานา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงฟ้าใส  พลเวียงแก
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงฟ้าใส  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายฟาอิฟ  เจ๊ะมาด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงฟาฮาน่า  มะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายฟิกรี  กมาลอดิง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะสแลแม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายฟิรกีน  วงษ์มุนีวร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงฟิรดาวส์  สะดะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายฟุรกอน  ชูพุ่มพัว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงภัคพสุตม์  สุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงภัทรศยา  อกนิษฐ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงภัทรศิริ  ดาเดะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายภาคภูมิ  เกิดแสงสุริยงค์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงภิญญดา  บุญมากช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงภิรญา  นาคบรรพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายภูชนก  คงพัน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงภูนีษา  มะดงแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายภูบดินทร์  เกตุชู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายภูมิรพี  ไชยอัษฎาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายภูริณัฐ  พรมวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายภูริทัต  วัฒนคีรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายภูรินทร์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายภูริวัตร  นิยาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงมธุรดา  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงมนัสพร  สากอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายมัจญ์ดีย์  ชายเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายมัชฌิมา  รามาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงมัยซาน  เจะดีรอกี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงมัสรียา  แกสมาน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงมาซีเตาะห์  ลามอ
ป.5
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงมาดีนะห์  กะโด
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1020
เด็กหญิงมานี  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงมาริษา  ตะลีตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายมาวิน  จันทรพงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงมีนา  สารถ้อย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงมุซรีฟะฮ  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายมุสตากีม  มะดรอฮิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายมุสลิม  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงมูนา  โต๊ะยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงมูนีเราะห์  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงมูรณีย์  บาตู
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายมูหัมมัดซอฟี  เจะยะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายมูฮัมมัดสเตฟาน  สาแม็ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายมูฮัมหมัด  รักษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรุล  มูซอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายมูฮัมหมัดมารุซกี  บือแน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา  สาแม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายมูฮำหมัด  ดอนิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงเมธาพร  กิตติสุวัฒนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงเมธาพร  วรรคย์วทัญญู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังสกุล
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงเมธิตา  อาแล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายยศกร  เป็งมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายยศกร  อินทรสกุล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายยศพล  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงยัสมี  แวดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายยามิน  โอกฤษ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงยุพา  ไชยยนต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงยุวกานต์  มะสง
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายยุสรี  เตะบากง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายรฐนนท์  เหตุเหล๊าะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงรวิสรา  ปิยะญาติ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงรอซาเนีย  เบ็ญมูซา
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายรอมฎอน  สันสำราญ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1055
เด็กชายรอมฎอน  อายะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงรอยฮันท์  ไซซิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงรอยฮาน  กาแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายรัชชานนท์  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายรัชอานนท์  เจ๊ะแต
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายรัฐพงษ์  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายรัฐศาสตร์  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายริฎดวน  แวหามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงรินรดา  ไหมเหลือง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายริฟกีย์  มูซอดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงริฟฮาน  กาจิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงรีฮาม  มูซู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงลลนา  ไชยหมาน
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงลลิตา  พรหมดำเนิน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงลักษิกา  จันทรจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงลาซานา  ไชยบุตร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงลีย์นา  แวหะยี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายลุฏฟี  สุไลมาน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายวงศธร  ประสิทธินุ้ย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายวงศธร  วิเสทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายวชิรวิทย์  จอมงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายวชิรวิทย์  ชูเมือง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายวรดร  สองแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงวรดา  ธรรมประพัทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงวรัญญา  จันทรศิริภาส
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายวรากร  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายวรากร  หะยีสะมะแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงวราวัสสา  เฮ่าบุญ
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงวริศรา  บาราเฮง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายวฤทธิ์  บุญยมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงวันอัสลีนา  โตะแวโซะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายวาซีม  ลีมอปาแล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายวาริส  ศรีศรยุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1090
เด็กหญิงวาฤดี  มะและ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงวิภาดา  เนื้อเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงวิรดา  รอแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงวิลดานี  โต๊ะลูเจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายวิสิฐ  มณีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายวีรกานต์  เหมประทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายวีรธิษศ์  ไชยวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายวีรพัส  มหาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายวีรภัทร  บุญชู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงวีลดา  มะลาเฮง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงวีอาม  มะแอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายวีอาม  มีซอ
ป.6
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงแวนาเดีย  เจ๊ะอุบง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงแวนุรฟาฏิน  แวหะยี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงแวนุสมีน  หะยีสาเมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงแวฮานัน  มะลี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายไววิทย์  วาเด็ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายศตภัทร  สอดส่อง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายศตวรรษ  ดอนไผ่ล้อม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายศรัณย์กร  กาวันนา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุญดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายศราวุธ  วิริยะกริมกมล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงศศิชา  ขานทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงศศิธร  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงศศิวิมล  ไวยากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายศักดิ์ศิริ  ลอยทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงศิดิภา  บุญเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงศิธานันท์  พรหมวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงศิรประภา  วิเศษโกสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงศิรภัสสร  โชครังสฤษฎ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคะวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมชัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายศิระยศ  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงศิริญนิพพา  เค้าไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปักษิณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1125
เด็กชายศิริวัฒน์  อินสังข์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงศิวัชญา  ชูคดี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายศุภกร  แซ่เลี้ยว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายศุภกร  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายศุภณัฐ  จงกลพืช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายศุภณัฐ  สงทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายศุภวิทญ์  หนูทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุตทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายสเตฟาน  กาซอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  เชื้อทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายสหรัฐ  รัตน์น้อย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงสาริศา  เชือทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงสิตานัน  บุญกลึง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายสิทธิพงศ์  อินทรเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายสิทธิพล  คูหามุข
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายสิรณัฏฐ์  แพทย์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายสิรภัทร  ไหมคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายสิรวิชญ์  ยงยศยิ่ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงสิรินดา  โตะซา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงสิรินดา  ลิ่วคุณูปการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายสิริพงษ์  หนูคลิ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงสิริยาพร  สุวรรณ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายสิริวัฒน์  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงสิิริประภา  ใหม่ชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงสีตลา  พิมเสนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงสุกัญญา  โกมลเมนะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงสุคนธา  แก้วสุกใส
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงสุชญา  นราธนากร
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงสุธาศินี  เปียกระโทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงสุนิษา  พานิชกรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงสุพัตรา  อักษรถึง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงสุฟีญา  เปาะเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงสุภานันท์  โต๊ะดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1160
เด็กหญิงสุภาวดี  อินเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายสุริเยศ  โอสถสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายสุวพิชญ์  เบ็ญจกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงสุวลักษิณี  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงสุวิชญาน์  เตซะระ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พนาวรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศาสน์ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงแสงอรุณ  ประกอบวญิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงโสภาพรรณ  อุ่นแดง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงโสรยา  วาฮับ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงโสรยา  สนละ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงหงสรถ  รักแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ซุนหลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงอชิรญา  บุญธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปฏิเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สายะบุตร
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายอธิภัทร  รัตคาม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงอนัญญา  วังเวียงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงอนัญญา  แสงสินชัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงอนิส  บางปู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงอนิส  เบ็ญลาเต๊ฟ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายอนุนัย  จิตระกูล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายอนุภัทร์  ไชยสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายอภิชน  ฤทธิเรือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงอภิริสา  ศิริเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายอภิลักษณ์  สุวรรณธารา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันฑะสีมาเฉลิม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงอมรารัตน์  สุขโอ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงอมิตา  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงอมินดา  อดุลยศาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงอรชัญญา  เรืองยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงอรดา  พรหมจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงอรนลิน  จันทร์วิมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1195
เด็กชายอรรถพล  สังสี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงอรรพี  สังข์ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงอรอนงค์  จันที
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงอรัญวารินทร์  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายอรีฟ  กาเดร์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงอลิน อากาฌา  อามิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายออมกฤษฎ์  ธรรมสะโร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายอะหมัดฮัยซูม  ดอปอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงอักษราภัค  นวลนาค
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายอัครวินทร์  อินทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายอัครัช  ไชยผลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงอังคณา  ศรีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงอัซนีฟาร์  เพ็ชรัตน์
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงอัซฟาร์  ปะจูลี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายอัซมี  ภูมิณรงค์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงอัญชิสา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ล้อมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายอัฑฒกร  ฤกษ์เมือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายอันนาส  อาแวกือจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายอันวา  เกื้อเส้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงอันวารี  หลงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายอับดุลวาริด  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายอับดุลฮาฟิช  เจ๊ะเมาะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายอัฟการ  กือลือแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงอัฟนันร์  กรียอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงอัฟนาน  เซะ
ป.6
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงอัฟนาน  บินมะเย็ง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายอัฟนาน  หะยีอาซา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายอัฟฮัม  มาซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงอัมนี  ยานยา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงอัมพุชินี  สุขทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายอัมมาร  อาบู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงอัยณูร  อีแมดือเระ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงอัยนาตาซาร์  มะเม็ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1230
เด็กหญิงอัยมี  อาบู
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงอัยมี่  กาซอ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงอัลยา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายอัลยุฟรี  มะลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายอัลลาม  อาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงอัลวาณีย์  จินารง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงอัลวีณา  โต๊ะตาหยง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงอัสมา  สาหนุ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงอัสรียาวาตี  มูซอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงอัสวา  มูลอ
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายอัสวาน  ดีสะเอะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงอัสวานี  สาแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงอาซีย๊ะ  สิติเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงอาซูรีนย์  บือแน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายอาดิล  ทา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายอาดีฟย์  แวดาย๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายอาดีลัน  แนดาแล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอาตีกะฮ์  เปาะมะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงอาทิติยา  มะยีงอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายอานัส  บือซา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายอานัส  อัสมะแอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงอาฟานี  วาเล็ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงอาฟีณา  เจ๊ะเด็ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอาฟีฟ  จะปะกียา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอามัลฮามีมี  คาเร็ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงอามาล  กือลือแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอามาลีญาอาลานี  กาหลง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอามาลีนา  ผ่องมหึงษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงอามาลีนา  รัสมาน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงอามาลีน่า  อับดุลมูตาเละ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายอามีน  มะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงอามีนี  กอและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายอามีรุลอัซฟาร์  มีฮะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงอายะห์  โตะหลง
ป.5
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงอารดา  เจะหะมะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1265
เด็กหญิงอารดา  ดอนสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายอารอฟะ  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายอาริต  เดชศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงอารีซา  แวดาลอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายอารีฟ  เจ๊ะแฮ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายอารีฟ  พานิชย์อัตรา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายอารีฟ  โพหะดา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายอารีฟ  อาแซบาก้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายอารีฟีน  บือซา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงอารียา  ตอแลมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายอาลิฟ  สิเดะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงอาลิสา  ลิขิตสาธรสกุล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายอาลีฟ  ดีเย๊าะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงอาวฟาร์  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงอาวาติฟ  อับดุลฮามิ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงอาวาตีฟ  ตะนิรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายอิฆลัส  จารงค์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงอิงอร  จันทร์กลิ่น
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงอิซดีฮาร  มุขยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงอินนัษ  หลังปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงอินอาร์ม  อ่อนตุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงอิบติฮาล  เจะแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงอิฟฟะห์  สะอะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงอิมติซาล  มะรานอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงอิลยีนส์  แวมามะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายอิลฮัม  สะอิ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงอิศรา  วรวิกวัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงอิสรีย์  ดือรามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายอุดมทรัพย์  พุ่มเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงอุรัสยาพร  บำรุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงเอมีร่า  รัสมาน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงแอมมีเรีย  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงไอรดา  แขวงเมืองปักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กชายฮัซซัน  มูดอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1300
เด็กหญิงฮัยฟาร์  วิชา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงฮาซานา  มูซอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กหญิงฮาซานี  เจะหลง
ป.6
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กชายฮานีฟ  มูซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์