ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.6 ชั้น 2 ห้อง1 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตานนท์  วะชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
4
เด็กชายกำแพง  ภูจุธาตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิรัชชา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชนิตนันท์  ชุมคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
8
เด็กชายชัยยุทธ  สำราญเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
9
เด็กชายณัฐพงศ์  ระหา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
10
เด็กชายธนาดุล  นิราพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
11
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
13
เด็กชายธีรวัตร  ชนะประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
14
เด็กชายนิติภูมิ  สามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีภูเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงผกามาศ  ผลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงพลอย  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
20
เด็กชายพัทธพล  วงศ์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงพิชญาพร  นามมั่น
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
22
เด็กชายภาณุพงษ์  พงษาปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
24
เด็กชายรัตนชัย  พนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกษรมาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
28
เด็กชายศุภโชค  คงทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
29
เด็กชายศุภศิษฏ์  ลุนาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงศุภิสรา  บงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.6 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
32
เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงสิริยากร  สุกใส
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
35
เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.6 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจณิตา  จันลาชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นวพัฒน์ธานี
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.5 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงกนกพร  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงกัญญานัฐ  วามะลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งราม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงกัลยาณี  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงกิตติญา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงจิณณพัต  วิเชียรศรี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ผิวเณร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงจินต์จุฑากานฏ์  จุนโนนยาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วิเชียรศรี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
48
เด็กชายจิรภัทร  ตรีภพ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงเจียระไน  เผ่าเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงชญานิศ  ดวงสี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
52
เด็กชายชยุตม์  จ้อยศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงชริฎาภรณ์  พละมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
54
เด็กชายชัยภัทร  อินทนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงชิดชนก  โพธิคาร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
56
เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
57
เด็กชายณภัทร  พิมพ์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
61
เด็กชายเดโชชัย  น้อยพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงธนัญญา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
64
เด็กชายธีรยุทธ  พลยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
65
เด็กชายนฤบดินทร์  กองไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงนันทนิต  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงนิภาพร  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.5 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
เด็กหญิงนุชธชาติ  คณะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงปนัดดา  คำผา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงปภัสนันท์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงปภัสสร  ป้องศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงปรัชญา  ป้องศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงปริยากร  มุละสีวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงพรทิภา  ไตรภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงพรพิมล  จำลองโพธ์ิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงพัชรีย์  อุ่นตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงพิรัลรัตน์  ดลโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไวยพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงไพลิน  จินดาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงภรณ์ประภา  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
82
เด็กชายภาคิน  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงมนัสนันท์  เสนาพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
84
เด็กชายยศพัทธ์  แก้วไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงรชิดา  นางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงรดาวัลย์  ขาวสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
87
เด็กชายรัฐพงศ์  จอดนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เยาวโนภาส
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงลิลลดา  อ่อนเฉวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงวรัทยา  กาลจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงวรัทยา  คุณุ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงศศินิภา  ปินะถา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
95
เด็กชายศิรากร  นานอก
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
96
เด็กชายศุทธวีร์  ทองวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงศุภลักษณา  เนื่องไชยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.5 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
98
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศรีมันตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
99
เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนชัง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงสุขธัญญา  นวพัฒน์ธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัตริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงสุทธิญา  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงสุภาวิตา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไตรยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
105
เด็กชายอภิชิต  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงอรพรรณ  ดาษดื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงอารยา  พรมเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงอารียา  สุทธิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงอิฐสราวกุล  โสนาคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตรีภพ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
111
เด็กชายกฤตยา  โคตอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงกฤติมา  นาโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
113
เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
114
เด็กชายกฤษติพล  แสงฉวี
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงกัลรัตน์  นนพละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
116
เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงกุสาวดี  ปูคะศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
119
เด็กชายคุณวุฒิ  สวนเพลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
120
เด็กชายจิณณะ  วรโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
121
เด็กชายจิรภัทร  ผิวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงจุทามาศ  โพธิ์น้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
123
เด็กชายเจษฏา  แก้วพิลึก
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายฉัตฐพงษ์  ถาวรบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ปัญญาใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงชฎาพร  ท้าวมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขสวาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชลธิชา  ไชยปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงช่อลดา  สร้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
130
เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
131
เด็กชายเชฏฐพงษ์  สุยะดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงญาณี  โชติเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทีพารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
134
เด็กชายณภัทร  บรรหารบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
135
เด็กชายณภัทร  เพ็ญเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
136
เด็กชายณัฐชพน  เพ็ชร์นอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐณิชา  สลางสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
138
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
139
เด็กชายเทพทัต  กุลยศคณาวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
140
เด็กชายธนกฤต  งามแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนภัทร  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
142
เด็กชายธนากร  ปางทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธัญญธร  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
144
เด็กชายนราภัทร  รุ้งไธสง
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนรินทร์ธร  สมิสพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงเนตรชนก  จันลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงปทิตา  แวดล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
148
เด็กชายประพรรณพงษ์  ดอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปานตะวัน  แสนวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
150
เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
151
เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
152
เด็กชายพงศกร  แสงนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพชรพรรณ  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพรทิพย์  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพรนัชชา  ปัญโญกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชื่นวิญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
159
เด็กชายพิเชษฐ  ไชยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
160
เด็กชายพุฒิพงษ์  นันทธีโร
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงภัทรชญา  โสพรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
163
เด็กหญิงรสิตา  ยืนยืดวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงรักษิณา  สมคะเณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
165
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงรัฐิญาภรณ์  ทาดาวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
167
เด็กชายราเชล  พิมพารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
168
เด็กชายวชิรวิทย์  ประวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
169
เด็กชายวิทวัส  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงศิรดา  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงศิรภัสสร  วรโยธา
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายศิวกร  อุ่นชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยจักร
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์ลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
176
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
177
เด็กชายสุวิตต์  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอนันทศักดิ์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
179
เด็กชายอโนทัย  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
180
เด็กหญิงกนกวรรณ  สัญจร
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายทศพล  สาธารณสุข
ม.1
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงปนัดดา  ไสยโคต
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวปริยากร  กิ่งสกุล
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวพรบุญ  ถึงแสง
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
185
นางสาวมณีรัตน์  สัตย์ศรี
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวรังสินี  ทองกัญญา
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
187
นางสาววรรณใส  วิเศษศรี
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวศศิประภา  ปฏิวร
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มสุโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกฤตชยา  อินไช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
192
เด็กชายกฤตเมธ  ทานุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกฤติกา  โอนอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกฤษณพร  ศรีธาตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาประธาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกิตติยา  ต้นบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกุสิตาภรณ์  เห่งหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงขวัญณภัทร  วุฒิเสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
200
เด็กชายจตุรภัทร  ธรรมปัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงจสนิตา  วาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
202
เด็กชายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงจิตราภรณ์  สร่างโศก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
205
เด็กชายจิระศักดิ์  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงจิราภรณ์  ทานุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุตรตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงจุติภรณ์  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงจุติมาศ  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชนากานต์  หาริชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชยุตรา  วิลัยกุล
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
213
เด็กชายชลริศ  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
214
เด็กชายชัยณรงค์  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
215
เด็กชายชัยวัฒน์  อร่ามเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
216
เด็กชายชิติพัทธ์  ชูนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
217
เด็กชายชิษณุชา  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชุติมา  คำเหลี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กหญิงญานิกา  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตังธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
222
เด็กชายณกร  บุญแนบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงณชเร  ภูษา
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงณัฐชยาพร  อังชุน
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงณัฐธิดา  รจนรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายณัฐนนท์  พัดพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
227
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทะหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
228
เด็กชายณัฐภัทร  สังข์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงณิชกานต์  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายธนพล  พละศูนย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายธนภัทร  โกรพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
234
เด็กชายธนากร  อุคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงธัญญศิริ  เปรยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงธัญพร  ขันติกิจ
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มะลิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผิวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายธีรเทพ  มุทาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงนรมน  ยาวะโนภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
242
เด็กชายนรินทร์  จั่นมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงนฤภร  โนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงนฤมล  มีทองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
245
เด็กชายนวมินทร์  โลมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงนันทิยา  ทีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงนิชาภา  เจือวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
249
เด็กชายบวรพล  จงเจริญเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายบัณฑิต  พันธุมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงเบญจพร  คันศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงเบญจพร  หาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงปฏิมา  แสงศักดิ์สิทธารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงประภาสิริ  ค้าข้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักขิณาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
257
เด็กชายปัณณธร  พลเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงปัณณพร  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายปิติภัฒน์  โมระดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงปุญญาณี  เขื้อบัญฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  สุวรรณคดี
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
263
เด็กชายพงศกร  เจียมจิตรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพรลภัส  ทองพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายพศวีร์  น้อยเมืองเปลือย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงพัชรพร  ผาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงพัทธนันท์  ร่วมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงพิชญาภา  เนื่องอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาลจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายพิรพัฒน์์  พิมพะสุทธอ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
271
เด็กชายพีรกานต์  จันทร์ไทย
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กชายพีระภาส  โกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงฟ้าใส  บุญประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงภคพร  กันยะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายภัทรพล  ศรีทาเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
277
เด็กชายภานุวิชยญ์  บุญทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงภาวิณี  ภาคน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กหญิงภาวินี  ภาคน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงมนิสรา  ปะหะระตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงมัฆวานี  ประเมินพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายรัฐภูมิ  หลักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
284
เด็กชายราชพันธ์  พันธ์ราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงลดาวัล  ผาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายวชิรพงษ์  ศิริโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงวนิตา  พิลาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงวนิศา  แสงบัวภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงวรนิษฐา  สายพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายวรากร  สระบัว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงวรินทรา  เชื้อโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงวันทิวา  ทานุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงวิลาสินี  ลาภยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
295
เด็กชายวีระศักดิ์  เสาะแสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงศศิกานต์  อัญญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงศิรินาถวันดี  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
298
เด็กชายศิวกรณ์  ละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
299
เด็กชายสถาพร  อุตมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
300
เด็กชายสันติภาพ  สุขเป็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
301
เด็กชายสิทธิ  พันธศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
302
เด็กชายสิทธิโชค  สายจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงสิทธินี  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายสุดที่รัก  ศิริวาลย์
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายสุทธินันท์  ทรงสังขาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงสุพิชญา  สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงสุภานัน  บัวนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงสุเมธินี  อรุณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กชายสุรพัศ  สุกาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิคะวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงอทิตยา  บุญเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
312
เด็กชายอภิรักษ์  ภาคพาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายอภิสิทธิ์  สุทธ์พัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยศวดี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงอรอนงค์  มณีสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงอริสรา  ดวงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงอริสรา  ทาระขจัด
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กชายอาทิกร  บุดดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงอาภัสสร  ปะวะกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายอำพล  มุกธวัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงอุรัสยา  ปรากฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
321
เด็กชายเอกรินทร์  ไชยวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงัณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม