ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1


ห้องสอบที่
 0
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  นามบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพรรณ  อารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกณิฐา  กาสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกกาญจน์  มุ่งผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกลัดดา  เครือผือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  นุตภิบาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกอร  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุมนนัฏ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกรกมล  พฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรวรรณ  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤชนนท์  ขอสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤตภัค  จันใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเเดนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤตานนท์  นวลนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤติน  แสนจำลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤติน  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกฤติภา  ดวงบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกฤติยาพร  แสงโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกวินธิดา  ลอยหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญญ์ฑิญากร  จิตตะยโศธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญญาพักตร์  สามสี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทา
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกันต์กวี  นุสหรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกันตพงศ์  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกันตพัฒน์  กิตติศุภวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกานตพงศ์  บุญยู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกิตติปัญญา  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกิตติพิชญา  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกิตินันท์  โชติกุลรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกุลธิดา  สาทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์แปด
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเกื้อกูล  องอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายไกรสิทธิ  มีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวว่อง
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายขวัญทิวา  ทุ่มโมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงเขมิกา  ชาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงคชาภรณ์  กวีกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายคณิติน  พงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายคณิศร  ทองบ้านทุ่ม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงครองกานต์  ครอบบัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายครองภพ  เซียงหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายคุณากร  กลั่นมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจณิสตา  ทองมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจริญญากรณ์  อิ่มจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจักรินทร์  มีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจิณณะ  พรหมกสิกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจิตรทิวัส  แก่นคำ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจิรพัฒน์  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจิรภิญญา  มาปะโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจิรภิญญา  สายแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจิรัฏร์  มาแสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายจิรานุวัฒน์  นนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงจิราภา  ภัยกุมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายจียะพัฒน์  จันทร์สุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจีราวรรณ  สุขสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายฉัตรชัย  ปามุทา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีนูเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้้ำ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงโฉบเเข  ทางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชฎานาฏ  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชฎารัตน์  กีรติธร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชนกนันท์  ขยันทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชนกันต์  พิรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชนนภา  เยื้องกลาง
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ธนะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชนาพร  พันธ์ชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์หาจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชนิกานต์  โสตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชยางกูร  สินธุสนธิชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชยุดา  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชโยดม  บรรเทากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชลธิชา  จันใด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชวกร  จางไววิทย์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชวกรณ์  อุปสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายชัย  คำวิชิตธนาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายชัยรัตน์  แก้วบุดดา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชาญณรงค์  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายชาร์คริส  เพ็งรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชาริณี  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชาลิณี  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชาลิสา  วิเศษแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชิติพัทธ์  สายสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชิษณุพงษ์  วิสาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชุติสรา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายโชติพงษ์  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายไชยวิชิต  เตียประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายญาณกร  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงญาดา  ผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงญานิกา  แก้วทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงญานิศา  เจ๊ะเถาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายฐาปณวรรศ์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงฐิติพร  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงฐิติวรดา  ภัคดียุทธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายฐิติวุฒิ  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงฑิตฐิตาพร  จินตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณฐกร  แพงสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณฐภัทร  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณพลวัต  ลุล่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัชชา  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ป้องเศร้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิเศษรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายณัฏฐนันท์  อินทรวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฐกิจ  ศรีหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐชนนท์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปาภูงา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐดนัย  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณัฐดนัย  คุณะสิทธิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐดนัย  ทองสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐธิกา  วงศ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐนันท์  โคกศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายณัฐพงศ์  พรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายณัฐพล  คุณารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณัฐพล  จันใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณัฐพล  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณัฐพล  ผิวทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายณัฐพล  ยกมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณัฐภูมิ  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาญวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐสุดา  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณัฐิดา  วิเศษแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณิชกานต์  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายณิชคุณ  สิทธิไพบูลย์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงณิชชานันทน์  สีเเดงก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณิชนุติ  แสงใสแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณิชา  เกตุเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณิชา  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณิชาภัทร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณิภัทรชญา  ทองยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายเดชาพล  สุทธิสนพรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายตรีมาส  สามัคถิยะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายติณณภพ  สุนทรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายโตธรรม  บุญเริ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  โกยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายทีปกร  แสงใสแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนพงศ์  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนัญชัย  แฝงธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนากร  ถาวรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนาธิวัฒน์  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธนิดา  เศรษฐะ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธนิดาภรณ์  เขียวคราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนินโชตน์  เวชสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองโสม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธรรม์ริศย์  วรฉัตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธัญญานันท์  ครุสันธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงธัญพิชชา  ตั้งศิริสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงธัญพิมล  จันใด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดชาฎา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ์ไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธันยพัฒน์  พันธ์สายเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธันวา  พลพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธิติรุต  ธารีราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธีรภัทร  ทาจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธีรภัทร  นวลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายธีรภัทร  บรรลือหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธีรภัทร  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธีรภัทร  สายโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธีรภัทร์  จิตกระเสริม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธีรวิชญ์  ชราศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธูปทอง  บุญอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนนทวัฒน์  พิมลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนภลดา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนริศรา  ปานพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนฤมล  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายนวพล  หงค์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนันทวรรณ  ประชุมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนันทัชพร  สีหานาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนันทิยา  ทองทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนาราภัทร  ไวพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนารีรัตน์  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายนิติการ  แสงส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายนิธิศ  เพชรภู่
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนิรชา  พันธ์ุเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนิรัชดาพร  พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนุชวรา  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงเนตรธารา  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายเนติธร  สิงหะพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงบัญฑิตา  ปัญญาใส
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายบุญญพนต์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงบุญญิสา  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายบุพกร  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงบุษยา  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงใบบุญ  ศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปนัสยา  หาสำรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปพิชญา  โคตะขุน
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปภานัน  โพธิ์กัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงปภาวริณท์  วิลัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนโสภาวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮองเรียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายปรเมศวร์  แก้วบุปผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงปรวี  ศรีโชค
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายประภัชนัย  โพธิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายปรัตถกร  ศิลโภไคย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปริยากร  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปริยากร  บุญตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายปรีดิ์ติพัทธ  ไชยพลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงปวิชญา  อุปฮาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปัญญาณี  ฉ่ำพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายปัณณทัต  จรูญรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีอุทธา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปาณิสรา  กลิ่นกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปานวาด  ธิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปารฉัตร  อุดมพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปาลิกา  โทสิริกุลชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงปาลินี  พันเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปิตินันท์  รักเพื่อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายปิยะชัย  ใช่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายปีติกานต์  คมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชทสอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายปุณณวิช  ไพทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงปุณยนช  ธนุยุทธกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเปมิกา  มิระสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงเปมิกา  สมจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายพงศกร  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพงศ์กฤต  สลับศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพงศธร  ศรีวะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพงศ์ศิริ  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพชรพล  หาไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพรชุลี  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพรนัชชา  สอนลิลิา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพรรณปพร  จรัญศิริไพศาล
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพฤษ  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาดดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายพสิษฐ์  แก่นพุฒ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีเกษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพัชรพร  สิทธิมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพัชรินทร์  พัฒนภูทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัตนพาณิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุนทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพิชญะ  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพิชญานิน  สุดเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นามแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพิชญ์  ศรีโพธิ์อุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายพิตรพิบูล  ยุพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์นันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่กิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไอยะแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองอรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วาษ์อุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพิมพยอม  สมานพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพิยดา  อ่อนเฉวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพีรดา  วงศ์อินตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพีระภัทร์  แสนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงแพรวา  เหมลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายภณณ์  แก้วใสสนิท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงภรณ์ภัทร  คุณาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภวิศ  เครือสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงภวิศย์พร  เพียรยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงภัททิยาภร  ตุดถีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงภัทรนรี  บทมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภัทรพร  ปรารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงภันฑิรา  ไวว่อง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายภาณุทัตต์  แม็คโดนัลด์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายภานุพงษ์  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภูมิภัทร  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายภูมิรพี  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภูวศิษฏ์  คำเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายมนัสวี  นครราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงมัลลิกา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายยงยุทธ  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงยลดา  แสงใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายยศกร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายยศศักดิ์  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงยุพารัตน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงรวิสรา  ประสมศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงรัชนีกร  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายรัฐชนนท์  มิระสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงรัฐติยา  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายรัฐภูมิ  หาดคำ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงรัตติยากร  ไหลริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงรุ่งนภา  อารีรักษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงรุ้งพร  สุรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงรุจาภา  โพธิแสง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงรุจิญาภรณ์  โนรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงเรเชล  บุดดาหาร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายเรืองศักดิ์  ราชวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงลลิดา  สนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายเลิศนริทธ์  โฆษิตพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายวชิรวิชญ์  นาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวรกมล  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวรกมล  เสมอภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงวรขวัญพัฒน์  สายสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวรชญา  วงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวรณัน  ศรีบุญนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวรทา  นานาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายวรภพ  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวรภพ  วงศ์แทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงวรรณภรณ์  บุตตะมะ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงวรรณิศา  สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงวรินรำไพ  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงวริศรา  ขุมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงวริศรา  คงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงวริศรา  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวัชรินญา  เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายวันชนะ  วงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวิกาญดา  ชำนาญค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวิชัย  เบ้าหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวิลาสินี  คงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายวิศวะ  ชาย์นติสมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวีระภัทร  สุวรรณเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศวัสกร  หูตาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงศศิณัฐชยา  แก้วรักษา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงศศิยานันท์  ศิริโรจนวงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงศิรประภา  โลเชียงสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศิริกัลยา  แม้นพวก
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศิริขวัญ  วงษ์ใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงศิรินญา  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงศิริมิ่งขวัญ  นาทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายศิวาวุธ  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายศุภสัณฑ์  ถูกธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงศุภิสรา  ทองลา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายเศรษฐ์  นรศรี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายสรวิชญ์  นนท์สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสวรินทร์  มุลทา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายสหรัถ  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสาธิดา  เจริญใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสาธิตา  ชิตชม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสิฎาพัณฑ์  ทองทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ถมปัด
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายสิรภพ  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายสิรภพ  เชื้อบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายสิรภัส  โรจนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสิรินทร์ชญา  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสิรินภา  จันเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสุกฤษ  สงวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ไตยรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสุชัญญา  วัตรสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุชาดา  เจริญ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุชาดา  ธิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุชานาถ  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงสุทธิดา  ปัคมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสุทัตตา  พิมพ์จำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายสุธนัย  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสุธาวดี  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายสุธี  กวนเมืองใต้
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญขจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  โคตรจรรยา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายสุเมธา  ป้องเขตต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายสุรเชษฐ์  งามหลอด
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายสุรวุฒิ  แก่นชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงสุราทิพย์  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายสุริยะพงศ์  ไชยงาม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงสุวภัทร  จันใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ภูมิเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายสุวิพงษ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอชิรญา  ทองวิทยาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอชิรญา  สระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายอติเทพ  สายสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายอติวิชญ์  เลากลาง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอธิชา  ล้ำเหลือ
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายอนิวัฒน์  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายอนุกูล  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอภิญญา  จันเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายอภิรักษ์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอภิสรา  เกาะกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยสิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอรปรียา  ไชยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอรปรียา  มีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายอรรถพร  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอริศรา  อยุ่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอริสรา  กุบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอศิรวรรณ  ปัญจะขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงอัญญาวรรณ  ไฝงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอารยา  ไม้หมั่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอารยา  ศรีทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอารียา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายอิสริยยศ  โอฆะพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงอุมาพร  สลับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงเอมิกา  สระทองขม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงเอมิตา  แก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายเอื้ออังกูร  คำผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์