ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณิฐา  กาสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  นุตภิบาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรวรรณ  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตานนท์  นวลนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤติน  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกวินธิดา  ลอยหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญ์ฑิญากร  จิตตะยโศธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาพักตร์  สามสี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
11
เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
13
เด็กชายกานตพงศ์  บุญยู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติปัญญา  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกิตติพิชญา  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์แปด
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
17
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
18
เด็กชายไกรสิทธิ  มีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเขมิกา  ชาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กชายคณิติน  พงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจริญญากรณ์  อิ่มจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
22
เด็กชายจิตรทิวัส  แก่นคำ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรภิญญา  สายแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
24
เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีนูเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงโฉบเเข  ทางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชฎานาฏ  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชฎารัตน์  กีรติธร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
28
เด็กชายชนกันต์  พิรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
29
เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ธนะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนาพร  พันธ์ชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนิกานต์  โสตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
33
เด็กชายชยางกูร  สินธุสนธิชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
34
เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
35
เด็กชายชวกร  จางไววิทย์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชวกรณ์  อุปสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
37
เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชาริณี  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชาลิณี  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
40
เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
43
เด็กชายไชยวิชิต  เตียประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงญานิกา  แก้วทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กชายณฐกร  แพงสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณฐภัทร  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐดนัย  คุณะสิทธิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐธิกา  วงศ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐพล  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณิชกานต์  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณิชนุติ  แสงใสแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณิชาภัทร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
59
เด็กชายตรีมาส  สามัคถิยะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
60
เด็กชายธนพงศ์  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
62
เด็กชายธนาธิวัฒน์  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
63
เด็กชายธรรม์ริศย์  วรฉัตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธัญพิชชา  ตั้งศิริสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดชาฎา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
68
เด็กชายธันยพัฒน์  พันธ์สายเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
69
เด็กชายธันวา  พลพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
70
เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีรภัทร  ทาจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
72
เด็กชายธีรภัทร  นวลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
73
เด็กชายธีรภัทร  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรวิชญ์  ชราศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
75
เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
76
เด็กชายธูปทอง  บุญอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนฤมล  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนันทัชพร  สีหานาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนันทิยา  ทองทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนารีรัตน์  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนิรัชดาพร  พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงบัญฑิตา  ปัญญาใส
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงใบบุญ  ศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปภาวริณท์  วิลัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
88
เด็กชายปรเมศวร์  แก้วบุปผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
90
เด็กชายปรีดิ์ติพัทธ  ไชยพลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
93
เด็กชายปัณณทัต  จรูญรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
95
เด็กชายปิยะชัย  ใช่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
96
เด็กชายปีติกานต์  คมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
97
เด็กชายปุณณวิช  ไพทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงเปมิกา  สมจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
99
เด็กชายพงศกร  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
100
เด็กชายพงศธร  ศรีวะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
101
เด็กชายพชรพล  หาไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพรนัชชา  สอนลิลิา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพรรณปพร  จรัญศิริไพศาล
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
104
เด็กชายพสิษฐ์  แก่นพุฒ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีเกษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพัชรพร  สิทธิมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพัชรินทร์  พัฒนภูทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุนทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นามแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
110
เด็กชายพิชญ์  ศรีโพธิ์อุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
111
เด็กชายพิตรพิบูล  ยุพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วาษ์อุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพีรดา  วงศ์อินตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงภรณ์ภัทร  คุณาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
119
เด็กชายภวิศ  เครือสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
120
เด็กหญิงภัททิยาภร  ตุดถีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
122
เด็กชายภานุพงษ์  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
124
เด็กชายภูมิรพี  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
125
เด็กชายมนัสวี  นครราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
126
เด็กชายยงยุทธ  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
127
เด็กหญิงยลดา  แสงใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
128
เด็กชายยศกร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
129
เด็กชายยศศักดิ์  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงรวิสรา  ประสมศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
132
เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
133
เด็กหญิงรัฐติยา  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
134
เด็กหญิงรุ้งพร  สุรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
135
เด็กชายเลิศนริทธ์  โฆษิตพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวรณัน  ศรีบุญนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
138
เด็กชายวรภพ  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวริศรา  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวิกาญดา  ชำนาญค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวิลาสินี  คงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
143
เด็กชายวิศวะ  ชาย์นติสมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
144
เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงศิรินญา  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
146
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
147
เด็กชายศุภสัณฑ์  ถูกธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
149
เด็กชายเศรษฐ์  นรศรี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
150
เด็กชายสหรัถ  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสาธิดา  เจริญใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
152
เด็กชายสิรภพ  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
153
เด็กชายสิรภัส  โรจนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
155
เด็กชายสุกฤษ  สงวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ไตยรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุชัญญา  วัตรสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุชาดา  ธิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
159
เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสุทัตตา  พิมพ์จำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสุธาวดี  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
162
เด็กชายสุธี  กวนเมืองใต้
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญขจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  โคตรจรรยา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสุราทิพย์  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
166
เด็กชายสุวิพงษ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
167
เด็กชายอติเทพ  สายสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
168
เด็กชายอติวิชญ์  เลากลาง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
169
เด็กชายอนิวัฒน์  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอรปรียา  มีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอศิรวรรณ  ปัญจะขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงอารยา  ไม้หมั่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
173
เด็กชายอิสริยยศ  โอฆะพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
174
เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
175
เด็กชายเอื้ออังกูร  คำผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงกชพร  นามบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกชพรรณ  อารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
179
เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกนกกาญจน์  มุ่งผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกนกลัดดา  เครือผือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกนกอร  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุมนนัฏ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกรกมล  พฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกฤชนนท์  ขอสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
189
เด็กชายกฤตภัค  จันใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
190
เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเเดนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
191
เด็กชายกฤติน  แสนจำลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกฤติภา  ดวงบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกฤติยาพร  แสงโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทา
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
198
เด็กชายกันต์กวี  นุสหรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
199
เด็กชายกันตพงศ์  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกันตพัฒน์  กิตติศุภวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกิตินันท์  โชติกุลรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกุลธิดา  สาทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
205
เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเกื้อกูล  องอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวว่อง
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
208
เด็กชายขวัญทิวา  ทุ่มโมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงคชาภรณ์  กวีกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายคณิศร  ทองบ้านทุ่ม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงครองกานต์  ครอบบัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
212
เด็กชายครองภพ  เซียงหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
213
เด็กชายคุณากร  กลั่นมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงจณิสตา  ทองมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
215
เด็กชายจักรินทร์  มีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
216
เด็กชายจิณณะ  พรหมกสิกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
219
เด็กชายจิรพัฒน์  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงจิรภิญญา  มาปะโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
221
เด็กชายจิรัฏร์  มาแสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
222
เด็กชายจิรานุวัฒน์  นนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงจิราภา  ภัยกุมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
224
เด็กชายจียะพัฒน์  จันทร์สุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจีราวรรณ  สุขสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
228
เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายฉัตรชัย  ปามุทา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
230
เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้้ำ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงชนกนันท์  ขยันทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงชนนภา  เยื้องกลาง
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์หาจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงชยุดา  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
236
เด็กชายชโยดม  บรรเทากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงชลธิชา  จันใด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
241
เด็กชายชัย  คำวิชิตธนาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
242
เด็กชายชัยรัตน์  แก้วบุดดา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
243
เด็กชายชาญณรงค์  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
244
เด็กชายชาร์คริส  เพ็งรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชาลิสา  วิเศษแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
248
เด็กชายชิติพัทธ์  สายสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
250
เด็กชายชิษณุพงษ์  วิสาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชุติสรา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
252
เด็กชายโชติพงษ์  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
254
เด็กชายญาณกร  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
255
เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงญาดา  ผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงญานิศา  เจ๊ะเถาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายฐาปณวรรศ์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงฐิติพร  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงฐิติวรดา  ภัคดียุทธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
262
เด็กชายฐิติวุฒิ  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงฑิตฐิตาพร  จินตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณพลวัต  ลุล่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณัชชา  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ป้องเศร้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิเศษรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัฏฐนันท์  อินทรวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
269
เด็กชายณัฐกิจ  ศรีหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
270
เด็กชายณัฐชนนท์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปาภูงา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
272
เด็กชายณัฐดนัย  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
273
เด็กชายณัฐดนัย  ทองสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐนันท์  โคกศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
276
เด็กชายณัฐพงศ์  พรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
277
เด็กชายณัฐพล  คุณารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
278
เด็กชายณัฐพล  จันใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
279
เด็กชายณัฐพล  ผิวทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
280
เด็กชายณัฐพล  ยกมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายณัฐภูมิ  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
282
เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาญวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐสุดา  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐิดา  วิเศษแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณิชคุณ  สิทธิไพบูลย์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณิชชานันทน์  สีเเดงก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณิชา  เกตุเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงณิชา  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณิภัทรชญา  ทองยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
290
เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายเดชาพล  สุทธิสนพรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
292
เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
294
เด็กชายติณณภพ  สุนทรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
295
เด็กชายโตธรรม  บุญเริ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  โกยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
297
เด็กชายทีปกร  แสงใสแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนัญชัย  แฝงธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธนากร  ถาวรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธนิดา  เศรษฐะ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงธนิดาภรณ์  เขียวคราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายธนินโชตน์  เวชสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองโสม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงชัญญานันท์  ครุสันธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงธัญพิมล  จันใด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ์ไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
313
เด็กชายธิติรุต  ธารีราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
314
เด็กชายธีรภัทร  บรรลือหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
315
เด็กชายธีรภัทร  สายโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีรภัทร์  จิตกระเสริม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
317
เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
318
เด็กชายนนทวัฒน์  พิมลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนภลดา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนริศรา  ปานพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
321
เด็กชายนวพล  หงค์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงนันทวรรณ  ประชุมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงนาราภัทร  ไวพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
328
เด็กชายนิติการ  แสงส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
329
เด็กชายนิธิศ  เพชรภู่
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงนิรชา  พันธ์ุเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงนุชวรา  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงเนตรธารา  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
334
เด็กชายเนติธร  สิงหะพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
335
เด็กชายบุญญพนต์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงบุญญิสา  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายบุพกร  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงบุษยา  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงปนัสยา  หาสำรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปพิชญา  โคตะขุน
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปภานัน  โพธิ์กัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนโสภาวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮองเรียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงปรวี  ศรีโชค
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
345
เด็กชายประภัชนัย  โพธิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายปรัตถกร  ศิลโภไคย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงปริยากร  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงปริยากร  บุญตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงปวิชญา  อุปฮาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปัญญาณี  ฉ่ำพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
352
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีอุทธา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงปาณิสรา  กลิ่นกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงปานวาด  ธิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงปารฉัตร  อุดมพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงปาลิกา  โทสิริกุลชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงปาลินี  พันเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงปิตินันท์  รักเพื่อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
360
เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชทสอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงปุณยนช  ธนุยุทธกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงเปมิกา  มิระสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายพงศ์กฤต  สลับศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
365
เด็กชายพงศ์ศิริ  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
366
เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพรชุลี  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
370
เด็กชายพฤษ  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาดดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
372
เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัตนพาณิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
374
เด็กชายพิชญะ  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพิชญานิน  สุดเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์นันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่กิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไอยะแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองอรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงพิมพยอม  สมานพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิยดา  อ่อนเฉวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายพีระภัทร์  แสนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงแพรวา  เหมลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายภณณ์  แก้วใสสนิท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงภวิศย์พร  เพียรยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงภัทรนรี  บทมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงภัทรพร  ปรารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงภันฑิรา  ไวว่อง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
398
เด็กชายภาณุทัตต์  แม็คโดนัลด์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
399
เด็กชายภูมิภัทร  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
400
เด็กชายภูวศิษฏ์  คำเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงมัลลิกา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงยุพารัตน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
403
เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงรัชนีกร  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
407
เด็กชายรัฐภูมิ  หาดคำ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงรัตติยากร  ไหลริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงรุ่งนภา  อารีรักษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงรุจาภา  โพธิแสง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงรุจิญาภรณ์  โนรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงเรเชล  บุดดาหาร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
413
เด็กชายเรืองศักดิ์  ราชวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงลลิดา  สนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
415
เด็กชายวชิรวิชญ์  นาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงวรกมล  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงวรกมล  เสมอภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงวรขวัญพัฒน์  สายสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงวรชญา  วงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
420
เด็กชายวรทา  นานาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
422
เด็กชายวรภพ  วงศ์แทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงวรรณภรณ์  บุตตะมะ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงวรรณิศา  สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงวรินรำไพ  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงวริศรา  ขุมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงวริศรา  คงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงวัชรินญา  เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
429
เด็กชายวันชนะ  วงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
430
เด็กชายวิชัย  เบ้าหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
431
เด็กชายวีระภัทร  สุวรรณเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
433
เด็กชายศวัสกร  หูตาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงศศิณัฐชยา  แก้วรักษา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงศศิยานันท์  ศิริโรจนวงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงศิรประภา  โลเชียงสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงศิริกัลยา  แม้นพวก
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงศิริขวัญ  วงษ์ใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงศิริมิ่งขวัญ  นาทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
441
เด็กชายศิวาวุธ  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงศุภิสรา  ทองลา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
443
เด็กชายสรวิชญ์  นนท์สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงสวรินทร์  มุลทา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงสาธิตา  ชิตชม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงสิฎาพัณฑ์  ทองทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
447
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ถมปัด
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
448
เด็กชายสิรภพ  เชื้อบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
450
เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงสิรินทร์ชญา  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงสิรินภา  จันเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
455
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงสุชาดา  เจริญ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสุชานาถ  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงสุทธิดา  ปัคมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
459
เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
460
เด็กชายสุธนัย  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
464
เด็กชายสุเมธา  ป้องเขตต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
465
เด็กชายสุรเชษฐ์  งามหลอด
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
466
เด็กชายสุรวุฒิ  แก่นชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
467
เด็กชายสุริยะพงศ์  ไชยงาม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสุวภัทร  จันใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ภูมิเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงอชิรญา  ทองวิทยาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงอชิรญา  สระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงอธิชา  ล้ำเหลือ
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
474
เด็กชายอนุกูล  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงอภิญญา  จันเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
476
เด็กชายอภิรักษ์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงอภิสรา  เกาะกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยสิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอรปรียา  ไชยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
480
เด็กชายอรรถพร  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอริศรา  อยุ่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงอริสรา  กุบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงอัญญาวรรณ  ไฝงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอารยา  ศรีทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงอารียา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอุมาพร  สลับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงเอมิกา  สระทองขม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงเอมิตา  แก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม