ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณิฐา  กาสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  นุตภิบาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรวรรณ  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตานนท์  นวลนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤติน  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกวินธิดา  ลอยหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญ์ฑิญากร  จิตตะยโศธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาพักตร์  สามสี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกานตพงศ์  บุญยู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติปัญญา  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกิตติพิชญา  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์แปด
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายไกรสิทธิ  มีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงเขมิกา  ชาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายคณิติน  พงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจริญญากรณ์  อิ่มจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิตรทิวัส  แก่นคำ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิรภิญญา  สายแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีนูเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงโฉบเเข  ทางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชฎานาฏ  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชฎารัตน์  กีรติธร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชนกันต์  พิรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ธนะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชนาพร  พันธ์ชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชนิกานต์  โสตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชยางกูร  สินธุสนธิชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชวกร  จางไววิทย์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชวกรณ์  อุปสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชาริณี  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชาลิณี  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายไชยวิชิต  เตียประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงญานิกา  แก้วทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณฐกร  แพงสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณฐภัทร  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐดนัย  คุณะสิทธิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐธิกา  วงศ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐพล  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณิชกานต์  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณิชนุติ  แสงใสแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณิชาภัทร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายตรีมาส  สามัคถิยะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธนพงศ์  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนาธิวัฒน์  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธรรม์ริศย์  วรฉัตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธัญพิชชา  ตั้งศิริสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดชาฎา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธันยพัฒน์  พันธ์สายเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธันวา  พลพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีรภัทร  ทาจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธีรภัทร  นวลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธีรภัทร  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธีรวิชญ์  ชราศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธูปทอง  บุญอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนฤมล  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนันทัชพร  สีหานาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนันทิยา  ทองทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนารีรัตน์  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงนิรัชดาพร  พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงบัญฑิตา  ปัญญาใส
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงใบบุญ  ศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงปภาวริณท์  วิลัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายปรเมศวร์  แก้วบุปผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายปรีดิ์ติพัทธ  ไชยพลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายปัณณทัต  จรูญรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายปิยะชัย  ใช่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายปีติกานต์  คมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปุณณวิช  ไพทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงเปมิกา  สมจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายพงศกร  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายพงศธร  ศรีวะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพชรพล  หาไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพรนัชชา  สอนลิลิา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพรรณปพร  จรัญศิริไพศาล
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายพสิษฐ์  แก่นพุฒ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีเกษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพัชรพร  สิทธิมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงพัชรินทร์  พัฒนภูทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุนทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นามแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพิชญ์  ศรีโพธิ์อุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพิตรพิบูล  ยุพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วาษ์อุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพีรดา  วงศ์อินตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงภรณ์ภัทร  คุณาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายภวิศ  เครือสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงภัททิยาภร  ตุดถีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายภานุพงษ์  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายภูมิรพี  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายมนัสวี  นครราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายยงยุทธ  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงยลดา  แสงใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายยศกร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายยศศักดิ์  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงรวิสรา  ประสมศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงรัฐติยา  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงรุ้งพร  สุรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายเลิศนริทธ์  โฆษิตพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงวรณัน  ศรีบุญนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายวรภพ  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงวริศรา  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวิกาญดา  ชำนาญค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวิลาสินี  คงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายวิศวะ  ชาย์นติสมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศิรินญา  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายศุภสัณฑ์  ถูกธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายเศรษฐ์  นรศรี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายสหรัถ  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสาธิดา  เจริญใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายสิรภพ  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายสิรภัส  โรจนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายสุกฤษ  สงวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ไตยรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสุชัญญา  วัตรสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงสุชาดา  ธิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงสุทัตตา  พิมพ์จำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงสุธาวดี  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายสุธี  กวนเมืองใต้
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญขจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  โคตรจรรยา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสุราทิพย์  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายสุวิพงษ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายอติเทพ  สายสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายอติวิชญ์  เลากลาง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายอนิวัฒน์  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงอรปรียา  มีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงอศิรวรรณ  ปัญจะขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงอารยา  ไม้หมั่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายอิสริยยศ  โอฆะพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายเอื้ออังกูร  คำผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงกชพร  นามบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกชพรรณ  อารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงกนกกาญจน์  มุ่งผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกนกลัดดา  เครือผือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกนกอร  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุมนนัฏ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกรกมล  พฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายกฤชนนท์  ขอสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายกฤตภัค  จันใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเเดนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายกฤติน  แสนจำลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงกฤติภา  ดวงบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงกฤติยาพร  แสงโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทา
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายกันต์กวี  นุสหรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายกันตพงศ์  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายกันตพัฒน์  กิตติศุภวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกิตินันท์  โชติกุลรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกุลธิดา  สาทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเกื้อกูล  องอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวว่อง
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายขวัญทิวา  ทุ่มโมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงคชาภรณ์  กวีกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายคณิศร  ทองบ้านทุ่ม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงครองกานต์  ครอบบัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายครองภพ  เซียงหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายคุณากร  กลั่นมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจณิสตา  ทองมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายจักรินทร์  มีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายจิณณะ  พรหมกสิกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจิรพัฒน์  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงจิรภิญญา  มาปะโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายจิรัฏร์  มาแสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายจิรานุวัฒน์  นนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงจิราภา  ภัยกุมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายจียะพัฒน์  จันทร์สุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจีราวรรณ  สุขสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายฉัตรชัย  ปามุทา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้้ำ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชนกนันท์  ขยันทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชนนภา  เยื้องกลาง
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์หาจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงชยุดา  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายชโยดม  บรรเทากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชลธิชา  จันใด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายชัย  คำวิชิตธนาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายชัยรัตน์  แก้วบุดดา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายชาญณรงค์  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายชาร์คริส  เพ็งรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชาลิสา  วิเศษแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายชิติพัทธ์  สายสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายชิษณุพงษ์  วิสาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงชุติสรา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายโชติพงษ์  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายญาณกร  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงญาดา  ผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงญานิศา  เจ๊ะเถาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายฐาปณวรรศ์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงฐิติพร  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงฐิติวรดา  ภัคดียุทธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายฐิติวุฒิ  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงฑิตฐิตาพร  จินตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณพลวัต  ลุล่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงณัชชา  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ป้องเศร้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิเศษรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายณัฏฐนันท์  อินทรวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายณัฐกิจ  ศรีหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายณัฐชนนท์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปาภูงา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายณัฐดนัย  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายณัฐดนัย  ทองสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฐนันท์  โคกศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายณัฐพงศ์  พรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณัฐพล  คุณารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายณัฐพล  จันใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายณัฐพล  ผิวทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายณัฐพล  ยกมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายณัฐภูมิ  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาญวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณัฐสุดา  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงณัฐิดา  วิเศษแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายณิชคุณ  สิทธิไพบูลย์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณิชชานันทน์  สีเเดงก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณิชา  เกตุเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณิชา  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณิภัทรชญา  ทองยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายเดชาพล  สุทธิสนพรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายติณณภพ  สุนทรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายโตธรรม  บุญเริ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  โกยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายทีปกร  แสงใสแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธนัญชัย  แฝงธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนากร  ถาวรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงธนิดา  เศรษฐะ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงธนิดาภรณ์  เขียวคราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธนินโชตน์  เวชสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองโสม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงชัญญานันท์  ครุสันธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธัญพิมล  จันใด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ์ไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธิติรุต  ธารีราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธีรภัทร  บรรลือหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธีรภัทร  สายโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีรภัทร์  จิตกระเสริม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายนนทวัฒน์  พิมลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนภลดา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงนริศรา  ปานพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายนวพล  หงค์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงนันทวรรณ  ประชุมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงนาราภัทร  ไวพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายนิติการ  แสงส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายนิธิศ  เพชรภู่
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนิรชา  พันธ์ุเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงนุชวรา  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงเนตรธารา  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายเนติธร  สิงหะพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายบุญญพนต์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงบุญญิสา  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายบุพกร  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงบุษยา  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงปนัสยา  หาสำรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงปพิชญา  โคตะขุน
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปภานัน  โพธิ์กัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนโสภาวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮองเรียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปรวี  ศรีโชค
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายประภัชนัย  โพธิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายปรัตถกร  ศิลโภไคย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงปริยากร  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงปริยากร  บุญตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงปวิชญา  อุปฮาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปัญญาณี  ฉ่ำพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีอุทธา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงปาณิสรา  กลิ่นกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงปานวาด  ธิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงปารฉัตร  อุดมพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปาลิกา  โทสิริกุลชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงปาลินี  พันเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงปิตินันท์  รักเพื่อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชทสอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปุณยนช  ธนุยุทธกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเปมิกา  มิระสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายพงศ์กฤต  สลับศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายพงศ์ศิริ  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพรชุลี  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายพฤษ  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาดดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัตนพาณิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายพิชญะ  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพิชญานิน  สุดเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์นันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่กิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไอยะแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองอรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพิมพยอม  สมานพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิยดา  อ่อนเฉวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายพีระภัทร์  แสนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงแพรวา  เหมลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายภณณ์  แก้วใสสนิท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงภวิศย์พร  เพียรยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงภัทรนรี  บทมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงภัทรพร  ปรารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงภันฑิรา  ไวว่อง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายภาณุทัตต์  แม็คโดนัลด์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายภูมิภัทร  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายภูวศิษฏ์  คำเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงมัลลิกา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงยุพารัตน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงรัชนีกร  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายรัฐภูมิ  หาดคำ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงรัตติยากร  ไหลริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงรุ่งนภา  อารีรักษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงรุจาภา  โพธิแสง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงรุจิญาภรณ์  โนรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงเรเชล  บุดดาหาร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายเรืองศักดิ์  ราชวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงลลิดา  สนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายวชิรวิชญ์  นาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงวรกมล  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงวรกมล  เสมอภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงวรขวัญพัฒน์  สายสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงวรชญา  วงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายวรทา  นานาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายวรภพ  วงศ์แทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงวรรณภรณ์  บุตตะมะ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงวรรณิศา  สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงวรินรำไพ  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงวริศรา  ขุมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงวริศรา  คงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงวัชรินญา  เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายวันชนะ  วงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายวิชัย  เบ้าหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายวีระภัทร  สุวรรณเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายศวัสกร  หูตาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงศศิณัฐชยา  แก้วรักษา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงศศิยานันท์  ศิริโรจนวงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงศิรประภา  โลเชียงสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงศิริกัลยา  แม้นพวก
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงศิริขวัญ  วงษ์ใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงศิริมิ่งขวัญ  นาทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายศิวาวุธ  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงศุภิสรา  ทองลา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายสรวิชญ์  นนท์สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสวรินทร์  มุลทา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสาธิตา  ชิตชม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสิฎาพัณฑ์  ทองทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ถมปัด
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายสิรภพ  เชื้อบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสิรินทร์ชญา  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงสิรินภา  จันเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงสุชาดา  เจริญ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงสุชานาถ  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงสุทธิดา  ปัคมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายสุธนัย  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายสุเมธา  ป้องเขตต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายสุรเชษฐ์  งามหลอด
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายสุรวุฒิ  แก่นชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายสุริยะพงศ์  ไชยงาม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสุวภัทร  จันใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ภูมิเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอชิรญา  ทองวิทยาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอชิรญา  สระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอธิชา  ล้ำเหลือ
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายอนุกูล  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอภิญญา  จันเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายอภิรักษ์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอภิสรา  เกาะกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยสิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอรปรียา  ไชยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายอรรถพร  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอริศรา  อยุ่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอริสรา  กุบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงอัญญาวรรณ  ไฝงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงอารยา  ศรีทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงอารียา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงอุมาพร  สลับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงเอมิกา  สระทองขม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงเอมิตา  แก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์