ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองนพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญธิชา  พนาลัยสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
3
เด็กชายเกศฎา  มหาศักดิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิตประถม
4
เด็กหญิงขวัญจิตร  ขวัญสุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงขวัญภิรมณ์  มณีนิติกร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจริยา  ทิพวรรณ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจีรภัส  ธรรมขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
8
เด็กชายเจตน์  เจ้าดูรี
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชญานิศ  คงรักความดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
10
เด็กชายชัชชนน  กันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงญาณิศา  เนตรนภากาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฐาปนีย์  ดวงอาทิตย์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฐชยากร  เงินแก๊ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงธัญชนก  มีมาเมิน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
15
เด็กชายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
16
เด็กชายนพณัฐ  สุทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอื้องฟ้าไพรวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงนิรชา  กูพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงปภาดา  เกษมวนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
20
เด็กชายปัญจพล  บุญทาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กชายปุณยทรรศน์  ชัยปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงพรธิชา  พะยิ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงพริมริสา  สุภาประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
24
เด็กชายพิสิษฐ์  กันหม่อง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
25
เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงภัทรนันท์  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
27
เด็กชายภาณุวิชญ์  อุลลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงยุภารัตน์  สุริยเปล่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
29
เด็กชายราชพฤกษ์  วงค์สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงวิชุดา  ขยันกิจมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา
คณิตประถม
31
เด็กชายวีระศักดิ์  ยอดเมฆา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงศตพร  วนาเชิง
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงสุธินันท์  อินตาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
34
เด็กชายอชรายุ  อัมพรคีรีมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
35
เด็กชายอชิระ  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
36
เด็กชายอธิภัทร  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
37
เด็กชายอุเทน  ย่านทราย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงเกลวิน  วันเผด็จ
ม.2
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงพรพิมล  ปัญญาธีรเลิศ
ม.2
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงพิชญา  จันเป็ง
ม.2
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกมลพรรณ  ตาไฝ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตามอารมณ์
ป.6
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปํญญา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงกุลณัฐ  พลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไพรธิติ
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงเขมจิรา  รังษีจันทร์
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงเขมิกา  รัตนา
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงจารุพิชญา  ชื่นกรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงจิรัชยา  ณัฐรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
50
เด็กชายจิรายุทร  สง่าถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
51
เด็กชายจีรพันธ์  ดาวประกายสี
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทกุลพลพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงชนนิกานต์  วนากลิ่นสอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงชนิษฐา  วงศ์ศรีเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
56
เด็กชายชยากร  แก้วเตี๊ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงญาณาธิป  ชวลิตกิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา
วิทย์ประถม
58
เด็กชายณฐกร  คำน้อย
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
59
เด็กชายณฐพล  สนิทชาติ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
60
เด็กชายณัฎฐวี  มารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาวัง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิ่มสุดเจริญ
ป.6
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
วิทย์ประถม
63
เด็กชายณัฐนนท์  คำแหลง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
64
เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงดำรงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงณิชา  อะตะปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปูนมาก
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงณํฏฐภัทร  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
68
เด็กชายดากิ  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
69
เด็กชายทัตพร  บำเหน็จงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
70
เด็กชายทัศพล  คงความแสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
71
เด็กชายทินภัทร  วนาศรีกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
72
เด็กชายธนกิจ  เฮียงโฮม
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
73
เด็กชายธนพงศ์  สิริกรธนา
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
74
เด็กชายธนพนธ์  สิริกรธนา
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
75
เด็กชายธัชพล  สีสุข
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงธัญณิชา  สินสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยประโคม
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงนันทนัช  วัชโรธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงนันท์สินี  วิเศษไพรสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงนารดา  ศิลปะไพรวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงน้ำเพชร  คลังประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงนิรดา  ยารวง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงนีรชา  แก้วต๋า
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงเนตรนภิศ  ปัณณิกา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงบัวบูชา  แสนวิชัย
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงปภาดา  -
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงปริยากร  งามสม
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงปรียา  วงศ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิงสกุลเด่น
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงปัญญาพร  โคตุเคน
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์สูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงปานฤทัย  แก้วธิวัง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
94
เด็กชายปิยวัชร์  แตะต้อย
ป.6
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
วิทย์ประถม
95
เด็กชายเผ่าพล  เผ่าพันธุ์เหนือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงพรสิริ  พนาใสจันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงพอลุหลู่  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงพัทรดา  หยกพูนผลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงพิชชาภา  คงรักความดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงพิชญา  นายนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 7 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงพิชญา  พงศ์ไพรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชคงทน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงพิมน์ลภัส  บงกชนภาดล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่แลบ
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงพิระดา  บุญหนา
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงแพรวพิชชา  กุโพณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
106
เด็กชายภานุวัฒน์  จันเป็ง
ป.5
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงมณฑิรา  สิงห์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงเมตตา  โคสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีสุขสัขสันต์คงคา
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงรินลดา  อนันต์สัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงรุจิดา  โชคสุขเสียงวิเวก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงวนิตชญาภรณ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงวรกานต์  แจ่มสกุลฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงวรัชยา  สุธรรมยอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
115
เด็กชายวรากร  จิตดา
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงวรีรัตน์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงวิชญาพร  แสงธรรมสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
118
เด็กชายวีรวัฒน์  บุษยาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงศรสวรรค์  ทาอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำยืน
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 8 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงศุภิสรา  เทพเนาว์
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงสโรชา  แก้วกลางพนา
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงสุทธิรักษ์  นิธิธาราเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่แลบ
วิทย์ประถม
124
เด็กชายสุทธิวิวัฒน์  โสมนะวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงสุธาสินี  นิรันดร์พงศธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงสุภานันท์  ดาวประกายศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
127
เด็กชายสุวินัย  ษมาจิตมีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
128
เด็กชายอนุพงศ์  สุภาวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่แลบ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงอมราพร  กาใจ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงอรณี  จันจาเร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงอันนา  เปล่งแสงสุริยา
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงอัปศรา  วังปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงอัยยา  บุญสถิตย์กุล
ป.5
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
วิทย์ประถม
134
เด็กชายอิทธิกร  เกริกก้องฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม