ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คีรีเขตสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพรรณ  กฤณะภูติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกณิกา  อนุสรณ์เมธีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกตพร  ปุ๊กละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกพร  โชติอัศวนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  กันทาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลพรรณ  เกษมจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรกมล  คำทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
10
เด็กชายกรณ์ดนัย  ขจิตการญจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
11
เด็กชายกรภวัทน์  สุทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
12
เด็กชายกรรชัย  ฟองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรวรรณ  พิมมะสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
15
เด็กชายกษิดิศ  โกศลปลั่งศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
16
เด็กชายกสิร  วรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
17
เด็กชายก้องภพ  สกุลหอมออ
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟ้าตระการ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกานต์สินี  ตามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกิ่งกมล  ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตตินันท์  ปิติวานากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติศักดิ์  นรมาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกุลกัลยา  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
27
เด็กชายเก่ง  สดใสสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
28
เด็กชายไกรวิท  จงอมรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
30
เด็กชายขวัญชัย  พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
31
เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์บูรณาเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงคำหลาว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
35
เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคุณากร  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
37
เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
38
เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
39
เด็กชายจักรี  พงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจันทร์ฟอง  เมืองนาย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
41
เด็กชายจายหลง  ลุงต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
42
เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจารวี  แซ่หล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
44
เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิณณพัฒ  กวินธิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
46
เด็กชายจีรพัฒน์  ตระกูลวิริยะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
47
เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฉันท์ญาดา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
50
เด็กชายชญานนท์  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชญานุช  มูลฟอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
52
เด็กชายชนกนต์  ฉันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
53
เด็กชายชนกันต์  ธยาน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
54
เด็กชายชนกันต์  มหาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนนิกานต์  เหมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
57
เด็กชายชนาธิป  ธยาน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนานันท์  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
59
เด็กชายชยกร  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
60
เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
61
เด็กชายชยพล  รัตนาวรรณกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
62
เด็กชายชยากร  ชลธารเสาวรส
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
63
เด็กชายชยากร  ชูพันธ์สิทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
64
เด็กชายชยางกูร  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
65
เด็กชายชยานันท์  วุฒิวงศโชติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
66
เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
69
เด็กชายชัยชนะ  ลิ้มวรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
70
เด็กชายชานน  จิตรภานุทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คีรีอิ่มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
73
เด็กชายซอเหน่มู  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงญาณิษา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
75
เด็กหญิงญาดา  นภาเวชกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
76
เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณชนก  ตายน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
78
เด็กชายณฐกร  หงษ์ใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
79
เด็กชายณเดช  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชิกว้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐชนน  ตาจุมปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐชยา  เพียรพรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีละวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐธาดา  สารลิขิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐยศ  ธนานุรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐรินีย์  อิสริยะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
95
เด็กชายดนย์ปิยะ  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
96
เด็กชายดนัย  ลุงทุน
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
97
เด็กหญิงดุจดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
คณิตประถม
98
เด็กชายทวีศักดิ์  พิทักษ์ปิยะกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
99
เด็กชายธนบดี  นิลไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
100
เด็กชายธนพัฒน์  จรรยารัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
101
เด็กชายธนภัทร  การเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
102
เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
103
เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
105
เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธราเทพ  ตยาคีทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
107
เด็กชายธราเทพ  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
108
เด็กชายธวัชัย  วิจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธัญภรณ์  อัมพรสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
110
เด็กชายธีรเทพ  อนุรักษ์วนาไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
111
เด็กชายธีรนันท์  เผ่าอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
112
เด็กชายธีรวัฒน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
113
เด็กชายนภทีป์  วัฒนวราห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
114
เด็กชายนภัสรพี  ศิริยุทธสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนฤภร  มุจรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนลินี  วนาลัยธำรง
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
117
เด็กชายนัทธกร  ซื่อตรงไพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
118
เด็กชายนัทธพงศ์  ชูสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
121
เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
122
เด็กชายน้ำปาย  เพ็ชรอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวราห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
124
เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนิรา  ไพรจุฬากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
126
เด็กหญิงบน  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
127
เด็กชายบรรณวิชญ์  บุญโหล่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
128
เด็กชายบารมี  นฤนาถเมธีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
131
เด็กหญิงบุตรสวรรค์  ไพรวิทยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
132
เด็กหญิงเบญจางค์  พินิจประชารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
133
เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
134
เด็กชายปฏิภาณ  สิริสุธาดาวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
135
เด็กชายปฐมโชค  วงค์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปณัฎฎา  มนฑนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
137
เด็กหญิงปณิดา  ยินดีภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปริชาติ  วรารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
139
เด็กชายปรีดียาธร  ปัญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
140
เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พึ่งสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
143
เด็กชายปาฏิหารย์  ทองพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุวรรณฤทธิ์กุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
146
เด็กชายปิยวัฒน์  คะละภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
147
เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
148
เด็กชายปู  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
149
เด็กชายเปรมชาติ  ชัยวีรางกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
150
เด็กชายพงค์พันธ์  อริญาวิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
151
เด็กชายพงศกร  วงศ์เชิดศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
152
เด็กชายพงศกร  ศรีเกาะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
153
เด็กชายพงศธร  เจิมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
154
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพชรพร  วรชัยวิบูลย์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพนิตสุภา  แสงโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพรธีรา  ขัตติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพรพัชรา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
159
เด็กหญิงพรรณกร  ม่อยภิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
160
เด็กชายพรสวรรค์  อินธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
161
เด็กหญิงพลอย  กิติดรไพรศาล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพลอย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
163
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุมนวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
164
เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
165
เด็กชายพสิษฐ์  สินธพทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงพัชรมัย  ก้องพนาไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
168
เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
170
เด็กชายพัดโบก  ไตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
171
เด็กชายพัทธรดล  ยอดคณิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
172
เด็กชายพัทรพล  ไพรจุฬากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
173
เด็กชายพัสกร  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
174
เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพิทยา  ศรีธิเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิฉายสกุลวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชไพรพนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉายบุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สุนันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อินทะสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพิมพ์อร  พรไพลินเดชา
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
184
เด็กหญิงพิสชา  สิทธิ์คงขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
185
เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
186
เด็กชายพีรพล  กลิ่นจงกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
187
เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์  ดอนโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
188
เด็กหญิงภคพร  ภานุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
189
เด็กหญิงภรันยา  โนตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
190
เด็กหญิงภัทรธิดา  มิ่งลักษมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
191
เด็กชายภาคิน  ธิดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
192
เด็กชายภูมิ  นฤมลนภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
193
เด็กหญิงมณฑา  ประหยัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
194
เด็กหญิงมนัญชญา  คีรีเบญจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
195
เด็กชายเมธพนธ์  รัตนชัยชาญหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงเมนู  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
คณิตประถม
197
เด็กชายโมฮา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
198
เด็กหญิงยลลดา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
199
เด็กหญิงยุวเรศ  อรรถเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
คณิตประถม
200
เด็กหญิงเยบีพร  แฮหมือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
201
เด็กหญิงรดา  ต้องชนะลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
202
เด็กหญิงรริสรา  จรัสโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
203
เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
204
เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
205
เด็กหญิงลลนันท์  ธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
206
เด็กหญิงลันนา  เป็งมาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
207
เด็กหญิงเล็ก  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิตประถม
208
เด็กชายวงศธร  ลิขิตรุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
210
เด็กหญิงวรกมล  วนากุลพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวรกานต์  รักสงบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
212
เด็กหญิงวรรณพร  จินดารัตนา
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
213
เด็กหญิงวรรัตน์  ผู้ชงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
214
เด็กชายวรัชญ์  วงศ์วิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงวรัทยา  ใฝ่มหากุศุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
217
เด็กชายวรากร  ทารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
218
เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
219
เด็กชายวิภพ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
220
เด็กหญิงวิรดา  ไพรโพนทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิตประถม
221
เด็กหญิงวิลัยพร  มณฑนม
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
222
เด็กชายวีรากร  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
223
เด็กหญิงวีรินทร์  วารินทร์สิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
224
เด็กหญิงเวธนี  ต้องชนะลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
225
เด็กหญิงศกลรัตน์  สาวารส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
226
เด็กหญิงศญานันท์  ศรีนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
227
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรพรวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
228
เด็กชายศรันย์  วีระวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
229
เด็กหญิงศรีสมร  กุลจิระวนนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
230
เด็กหญิงศศิรดา  อุปสอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
231
เด็กหญิงศิรดา  วงศ์จันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
232
เด็กชายศิรพัฒน์  จอกู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
233
เด็กหญิงศิรินทร  ศิรไพศาลสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
234
เด็กหญิงศิริรัตน์  เสมมหาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
235
เด็กชายศิวกร  แพร่ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงศุภรัตน์  คงสวัสดิ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
237
เด็กหญิงษมาวดี  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
238
เด็กชายสมจิตร  กู้นะมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
239
เด็กชายสมตระกูล  สีจันทร์สุกสกาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
240
เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
241
เด็กชายสหัสวรรษ  หล้าทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงสาธิกา  นภาเวชกุบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสายฝน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสาวิตรี  รักเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
245
เด็กชายสิทธิโชค  สุทธิจิตผ่องใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายสิเมโอน  ภิรมย์สดุดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
247
เด็กชายสิรวิชญ์  กระแสเงินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
248
เด็กชายสีหราช  แสนอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
249
เด็กชายสืบสกุล  หว่างป่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
250
เด็กชายสุชนกนันท์  อรินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
251
เด็กหญิงสุชานันท์  การเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
252
เด็กชายสุธินันท์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
253
เด็กหญิงสุนิดา  ศิรไพศาลสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
254
เด็กชายสุประวีร์  ผ่านภพพนาสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
256
เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
257
เด็กชายสุภาษิต  ศักดิ์คีรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
258
เด็กชายสุรชัช  ศิริบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
259
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิริยภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
260
เด็กชายโสภณัฐ  เชาว์เลขา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงหทัยชน  อภิธนเมธี
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
262
เด็กหญิงหมวยหญิง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
263
เด็กชายใหม่  จิรเรศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงอติกานต์  วิไลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
265
เด็กชายอธิชนม์  ศรีจันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอธิชา  เวชศุภกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
267
เด็กชายอธิวัฒน์  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
268
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
269
เด็กหญิงอภิชญา  ธนิตกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
270
เด็กชายอภินันท์  นำสุขกายใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
271
เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
272
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
273
เด็กหญิงอรจิรา  อ้นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
274
เด็กหญิงอรนลิน  จันทรบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
275
เด็กหญิงอรัญญา  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
276
เด็กหญิงอัญญาณี  คำวงศ์ปิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
277
เด็กหญิงอันจิมา  ศานตมนัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงอันชัน  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
279
เด็กชายอาทิตกานต์  กรรณิการ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
280
เด็กชายอาทิตย์  วัฒนวรดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอาย  พอก้า
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
282
เด็กชายอารีฟ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
283
เด็กชายเอสรา  บัวบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
284
เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
285
เด็กชายเอื้ออังกูล  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงการเกด  ประกิตกิตติกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายจายน้อง  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงบุณยวีย์  ศักดิ์คีรีงาม
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงภัสสริน  แก้วดวง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงรัชนี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายวรพงษ์  เล่อกา
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงวิยะดา  ไพรบูรพา
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงวิไล  จรรยาอร่ามกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงสาธิกา  ม่านฟ้าสีคราม
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงสิดาพร  ก้องปฐพีสกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารมะลิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรแก้วทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
298
เด็กชายกรกช  อุดมสิริวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
299
เด็กชายกรกฏ  พิมพ์รส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
300
เด็กชายกฤตธี  กางเมืองพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
301
เด็กชายกฤตเมธ  มณีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
302
เด็กชายกฤษฎา  แบเจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
303
เด็กชายกฤษณะ  บุญสะรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกษิรา  เครือทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชโชติภัทรสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกันต์พัฒน์  พงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
308
เด็กชายกันตพิชญ์  อินทร์ชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกานตน์รวี  เล่อกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
310
เด็กชายกานต์พิชชา  กันทาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกิตติภณ  ทาแกง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกิตติวัฒน์  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกีรติกา  โชตินาจิณดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกุลธิดา  ผดุงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงเกวลิน  ผาติกุลบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
316
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟูเกียรติธนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงขวัญหทัย  นิติกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงขวัญอัปสร  รัตนจำเริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงคนัสนันท์  เรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
322
เด็กชายครองศีล  จิณะเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงคันธรส  ติวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
324
เด็กชายคัมภีร์  ธนานุรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
325
เด็กชายคุณอนันต์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
326
เด็กชายจอมอินทร์  จันทราอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
327
เด็กชายจักรพล  อุปการะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
328
เด็กชายจักรพันธ์  ทองศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
329
เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงจารุณี  ค้ำชุนโคทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารมะลิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายจิรกิตติ์  โสภาการเวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
333
เด็กชายจิรพันธุ์  สุมะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญโญใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงจิรัชญา  คำหมั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
336
เด็กชายเจตนิพัทธิ์  รักธัญญะการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายฉัตรวัตต์  ท่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
338
เด็กชายชนจันทร์  จิตธรรมดี
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชนฑิชา  ทนันชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงชยานุตม์  แจ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
342
เด็กชายชลกานต์  พรมมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงชลธิชา  หล้าคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงชัญญานุช  สกุณาสีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
วิทย์ประถม
345
เด็กชายชัยพฤกษ์  ใจหมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
346
เด็กชายชาญวิทย์  อุดมปิยะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงชาลิสา  เกียรติกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงชุดา  เจอสว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
349
เด็กชายเชาว์รรธน์  อโนทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
350
เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
352
เด็กชายณฐพล  สิทธิฟอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
353
เด็กชายณฐรักษ์  วิลัยปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณภัทร  คงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาน์  สุภาสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณัฎฐนิช  โลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สุริยน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
362
เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐฐา  พานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชานนท์สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารมะลิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายณัฐดนัย  พรนราวีรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
367
เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนุษย์พัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สายชลจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
371
เด็กชายณัฐภัทร  สิริกุลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
372
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
วิทย์ประถม
373
เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
374
เด็กชายณัฐวุฒิ  นุนพนัสสัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณิชากร  ดวงสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณิชามน  มหาภูมิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายเดชวุฒิ  เล่าเรียนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
379
เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
380
เด็กชายเตชินท์  ส่างเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
381
เด็กชายทศวรรษ  ปานยุ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
382
เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
383
เด็กชายทักษ์ดนัย  โอชาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงทักษอร  สิงหศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธนกร  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
386
เด็กชายธนกร  ธนกรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
387
เด็กชายธนกร  หน่อวงศ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
388
เด็กชายธนพจน์  เปี่ยมหทัยชล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
389
เด็กชายธนพนธ์  สีสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงธนพร  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงธนพร  แสงหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงธนภรณ์  หิรินิยมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์ชวลิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนวัฒน์  เครือญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธนากร  กิจติรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธนากร  ธนกรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธเนศพล  ศรีชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธรนันท์  ธารานพดล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
400
เด็กชายธรรมรัตน์  ผาธำรงไท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อินต๊ะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
402
เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  ภูมิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงธันยธรณ์  สง่ากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธิติวุฒิ  เบ้าชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธีรวิทย์  เฟื่องประสบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
408
เด็กชายนครินทร์  สมอุทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงนพธีรา  ลอก๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงนภมณี  ปารมีรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
411
เด็กชายนรธีร์  สนุกใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
412
เด็กชายนฤดม  เครือสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
413
เด็กชายนฤทธิ์  ทุนน่อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
วิทย์ประถม
414
เด็กชายนันทนัช  อะริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
416
เด็กชายนาวี  เสรีย์วงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
417
เด็กชายน้ำปอน  เพ็ชรอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงนิตยา  มูลมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
419
เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนิภาพร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนุชวรา  ส่าเหล่วา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่านฟ้าสีคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงบุณยวีร์  หมีจันทร์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
424
เด็กชายบุพกร  หิรินิยมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
425
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สมประกอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
426
เด็กชายปณิธาน  เล็กอิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงปทิตตา  รักพินิตยิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
428
เด็กชายปพนธีร์  นาคะปรีชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายปรเมศ  มังกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายประพลเดช  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
433
เด็กชายปัจพงศ์  โรจนจิรนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงปัทมวรรณ  บุญดิษฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
436
เด็กหญิงปารมี  ปุละเปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เศษธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงปุณยวีร์  อาฟู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงปุณยาพร  กุลจินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
441
เด็กชายพงศกร  รุ่งอรุณเบิกฟ้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
442
เด็กชายพงศ์ภัค  ศิลปนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพนิดา  เล่อกา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงพรทอง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพรทิพ  พรโชคชัยกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพรภวิษย์  ทองประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุงเรือง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพอเพียง  วนากมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพัชรพร  มณีธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
451
เด็กชายพัทธพล  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
452
เด็กชายพันธวัช  บวรพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพิชชา  วรชัยวิบูลย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพิชชานันท์  หัตถา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพิชญา  เสรีธนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
457
เด็กชายพิชิตพงษ์  จงอมรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
458
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ภัทธรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หมอกทรายขาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงพิมพิดา  พนาคุ้มครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
462
เด็กชายพิรชัช  เต็งอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
463
เด็กชายพิรุฬห์  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
464
เด็กชายพีรณัฐ  คันชิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตุใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพีรดา  พรสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรรณธีรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงฟ้าใส  ดำรงรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
469
เด็กชายภัคธร  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงภัชรณิฎา  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงภัณฑิรา  พันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
472
เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายภัทรภณ  ภู่รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์กุลนันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
475
เด็กชายภูเบศ  โพธิ์จักร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายภูมิ  รัตนบูรณสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
477
เด็กชายภูมิ  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
478
เด็กชายภูริณัฐ  มูลคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
479
เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิ์คงตั้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
480
เด็กชายภูรินทร์  สีวังนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภูวดล  ก้องตะวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
482
เด็กชายภูวดล  ศรีคำปัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
483
เด็กชายภูวนัตถ์  จามจุรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
484
เด็กชายภูวเนศวร์  เพียรจริง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
485
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใหม่นา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
486
เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงโมไนย  เลยไธสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
488
เด็กชายยศกร  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายยศกร  พงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงยุภาพร  ศิริชัยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงยุวดี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
492
เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงร่มฉัตร  ฟองวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยศกำจาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายรักชาติ  พงษ์หนองเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
498
เด็กชายรัชชานนท์  จาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
499
เด็กชายรัชชานนท์  สังขจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
500
เด็กชายรัชตะ  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงรัตนวดี  ฉีโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงลลนา  ก๊กเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงลิเดียร์  กวางทู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารพวงชมพู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงวรดา  ธิชานนท์สันติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์วิไลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงวรัญญา  ไพรอมรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
509
เด็กชายวรากร  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงวราทิพยื  ศรีกันไชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงวราลี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงวริศรา  รติกาญจนสุขกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงวัฒนภา  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
514
เด็กชายวัณณุวรรธน์  ศรีสุนันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงวันวิสา  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงวัลยา  เล่อกา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงวิชุดา  ศักดิ์ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทรัพย์มงคลรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
519
เด็กชายวีรภัทร  วิรัตน์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
520
เด็กชายวีระศิลป์  สงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
521
เด็กชายวีรัช  ไพรสรรเสริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
522
เด็กชายศกลวัฒน์  ฉีโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
523
เด็กชายศรณ์จิรา  จีรณิชย์พานิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงศรัณย์พร  ผดุงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายศรัณย์  บุญกัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงศรีสวรรค์  มงคลสิริปรีชา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงศศินิภา  วงค์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
528
เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงศันศนีย์  ประหยัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
วิทย์ประถม
530
เด็กชายศิขริน  นามเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงศิชานันท์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้างแผ่นผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
533
เด็กชายศิริ  มงคลเกษรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีบุญมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
536
เด็กชายศุกลพัฒน์  เล่อกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงศุภกร  ปันติ๊บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
538
เด็กชายศุภกฤต  กิ่งแก้งโกศล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
539
เด็กชายศุภกฤต  ประทีปแสงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
540
เด็กชายศุภณัฐ  อ่องตียะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารพวงชมพู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กชายศุภณัฐ  อินงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
542
เด็กชายศุภดิษถ์  มั่นประกอบบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
543
เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่าภพพนาสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิญญายอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงสายสกุล  ผาติจิรโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงสินิยากุล  สุริยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงสิริกร  จันทร์โอภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
550
เด็กชายสุข  มอนแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงสุขฤทัย  เชิดชูไพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงสุจิรา  ภูจีวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงสุชัญญา  กวางทู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสุชานาถ  เปรมสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายสุทธิชัย  ปุรณะวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายสุธชาติ  สงวนพันธ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสุธาวัลย์  จิตต์ภาวนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงสุธิพร  ภูษิตวิโรจ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสุภาวดี  สะอาดจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงสุมาตรา  จรัสเดชากร
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสุมิตตา  วงค์ซุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
562
เด็กชายเสาร์หิน  วราฤทธิ์นราธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงแสงคำวรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
564
เด็กชายหน่อเมือง  กฤติบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงหมู  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงอธิชา  ตะโนรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงอนัญญา  ก้องพนาไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงอนัญญา  เวชศุภกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
569
เด็กชายอภิกรม์  ดวงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงอภิชญา  รัตนชัยปรีชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
571
เด็กชายอภิชาต  อูปเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
572
เด็กชายอภิชาติ  สันต์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
573
เด็กชายอภิเชษฐ์  เกียรติกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
574
เด็กชายอภิลักษ์  วรชัยนิติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายอภิวิชญ์  มหาพงไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารพวงชมพู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กชายอรรถพร  สุวรรณนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
577
เด็กชายอ่องจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
578
เด็กชายอัครชัย  ฐิตินันท์พัชรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงอัจฉรา  เนตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
580
เด็กชายอากร  มนต์บุปผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
581
เด็กชายอานนท์  ปุยะติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงอารดา  ทอผ้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงอารยา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอารียัลเนอร์  วอนอาร์ค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายเอ็ม  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
586
เด็กชายฮัดซัน  วิชัยยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
587
เด็กชายิอินสอน  เกียรติธนากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กชายกรณ์ดนัย  แชมี
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
589
เด็กชายกรวิชญ์  โชติเวทย์ฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
คณิตประถม
590
เด็กชายกรวิชญ์  ปันวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
591
เด็กหญิงกันต์ธิดา  กำเนิดกรุณา
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
592
เด็กหญิงเกศราภรณ์  พาลิแล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
593
เด็กชายโกสินทร์  ชนิดกานน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
594
เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
595
เด็กหญิงจันทิมา  เลาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
596
เด็กหญิงจินตภา  รัตนอารยธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
คณิตประถม
597
เด็กหญิงจีรณา  จะนู
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
598
เด็กหญิงฉัตรกนก  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
599
เด็กหญิงชญาดา  รัตนผาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
600
เด็กชายชัยวัฒน์  นันทฉัตรมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
601
เด็กหญิงฑิฆัมพร  วังสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
602
เด็กหญิงณัชชา  ชญานีนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
603
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิริปุณยธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
604
เด็กชายณัฐภูมิ  สรานนท์เมธากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
605
เด็กหญิงณิชนันทน์  รัตนอารยธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
606
เด็กหญิงตะวันฉาย  อุตมงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
607
เด็กหญิงทรงพร  จะหยี
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
608
เด็กหญิงทับทิม  ทาคำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
609
เด็กชายธนกฤต  พรศุภฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
610
เด็กชายธนากร  พรนราหัสดีกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
611
นายธิติพล  เยี่ยมนภาโยธิน
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
612
เด็กหญิงนัฐรียา  ร้านทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
613
เด็กชายนิวิฐ  ธรรมแดนไพร
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
คณิตประถม
614
เด็กชายพงศ์นาถ  สิงห์นาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
615
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
616
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แข่ลีซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
617
เด็กหญิงพุทธรัตน์  ยาเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
618
เด็กชายมโนพัศ  แดนทวีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
คณิตประถม
619
เด็กชายมิรอิ  ตากาฮาชิ
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
620
เด็กชายยศกร  บุญศรีประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
621
เด็กหญิงรัญชิดา  บุญกิติ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
622
เด็กชายเลิศชัย  สิทธิพรคำลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
เด็กหญิงวงศ์เดือน  มณีสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
624
เด็กหญิงวรรณิตา  วราฤทธิ์ภาคกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
625
เด็กชายวิภพ  รวมมิตรสมัคร
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
626
เด็กหญิงสลิลทิพย์  มงคลชัยวารี
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
627
เด็กหญิงสวิตรา  แซ่จาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
628
เด็กชายสิงควรรณ  สุภาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
629
เด็กชายสิภิวัฒน์  ดอยจรัสฟ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
630
เด็กหญิงสุภานา  เลายี่ป๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
631
เด็กชายสุรพัศ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
632
เด็กหญิงสุริยา  จะแล
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
633
เด็กหญิงสุวนันท์  ศักดิ์นภาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิตประถม
634
เด็กชายหม่อง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
635
เด็กหญิงอนุดา  โชคนันทภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
นางสาวกันต์ธิดา  พงศ์ปัญญาธร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวกันติยา  อุดมอัมพร
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงกัลยกร  เลายี่ปา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลาหมี่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
641
นางสาวขวัญรัตน์  มนตรีสถิตกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายคนาธิป  แข่ลีซอ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
643
นางสาวคีตภัทร  พร้อมธงชัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
644
นางสาวจริยาพร  คีรีหลักเพชร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงจรุณี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายจักรกฤษณ์  นามพรหม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
647
นายจักรภัทร  ไชยวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายจักรวาล  ชนิดกานน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
649
นางสาวจักษณา  วัฒนแสนสุข
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงจันทกานต์  บุญนำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
652
นางสาวจันทนา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายจิ่งเมือง  โสภนรัตนากร
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงจิดาภา  ดอยเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงจิตชญา  เลาหมี่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงจินตนา  ตะแซ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงจิยาทร  ปานยุ้น
ม.1
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
658
นางสาวเจนจิรา  แซ่ว่าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
659
นายฉัตรมงคล  รัตนาผาแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายฉันทวัฒน์  พรมสีใหม่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
661
นางสาวชนาภา  ธนาใจรักษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายชัชวาล  โพธิหล้า
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงญาณิศา  เพชรประดับ
ม.1
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงฐิติกานต์  น้อยหลวง
ม.1
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
665
นายฐิติวุฒิ  สิทธิพรคำลือ
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
666
นายณัฐวุฒิ  หล้าวงศา
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
667
นางสาวณิชนันท์  กิจโดมกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
668
นางสาวดรณี  หลักแต่ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
669
นางสาวดรุณี  เลาหมี่
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
670
นางสาวดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
671
เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงธัญญมัย  ไพรประดิษฐ์ผล
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงธัญทิพา  แซ่ยั้ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิรินฤการ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
679
นางสาวธิดาภรณ์  ผาแดงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
680
นายธีรพงษ์  อุกอาจ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายธีรวัฒน์  เสลาสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงนนทิชา  ยี่ปา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
683
นางสาวนวลจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงนันท์มนัส  จิรอดิศัยถาวร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
685
นายนันทวัฒน์  โชติเวทย์พัชรกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงนันทิสา  เลาลี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
687
นางสาวนิรมล  ชอบชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
688
นางสาวเบญจวรรณ  ไพรประสิทธิผล
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
689
นางสาวปณิดา  เลายี่ปา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายปุญวิชญ์  ใหญ่ผา
ม.1
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงพรรณี  ณัฐวดีมงคล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงพรสิณี  เลายี่ป๋า
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงพลอยใส  คำยอด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายพิชิตพงศ์  รัตนาผาแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
695
นายพิทยุตม์  สมานคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
698
นายพีรพล  จะชา
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
699
นายพุทธชาติ  สกุลลอย
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงภัคจิรา  คงวรปรัชญ์
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
702
นายภานุวัฒน์  พัฒนกสิกร
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายภูริษ  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงมณีรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
705
นางสาวมล  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
706
นางสาวมอญอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงเมลิสสา  เสดวงชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
708
นายเมืองลา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงรติกานต์  เจริญนิลวรรณ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงรติกานต์  เชียงใหม่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงรพิชา  หยกแก้วตระการ
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
712
นางสาวรวิพร  หมายแสง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงวรดา  พิทักษ์พนาสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
714
นางสาววรางคณา  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงวราลี  แข่ลีซอ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงวาริษา  จิตราภากุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงวิจิตรา  หลักแต่ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
719
นายวิชยา  จีนาแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายวีรกร  ขวั่งจ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
721
นายศรายุทธ  ผาสุขวงศ์ศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
722
นางสาวศุภนา  ชัยทีวงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายสดใส  นาคสืบวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
724
นายสมชาย  แก้วโพธิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
725
นางสาวสโรชา  วัฒนาญาดา
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
726
นางสาวสุจารี  พนาสูง
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
727
นางสาวสุดที่รัก  เกียรติโสคิน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงสุทธิดา  นราพินิจกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
730
นางสาวสุทีทิดา  แซ่จาง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
731
นายสุรชัย  ประสงค์พนาไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายเสือมน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงแสงหอม  คำแดง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงหนุ่มไทย  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงหอมฮืน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายอธินาถ  เลาลี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงอธิพร  ปิยชาติโชติกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงอักษราภรณ์  ทองอักษรานนท์
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
740
นางสาวอัปสร  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
741
นายอัศวิน  ขุนเขาให้สิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
คณิต ม.ต้น
742
นายเอกพันธ์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กหญิงกนกพร  เลิศศักดินา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงกนกรัตน์  ไพรภราดร
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
745
เด็กชายกฤติ  สินเกิดสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงกฤษจารี  ผาเลิศสกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาณิชย์ธนกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไพรรัตนาคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงกิตติมา  ธรรมชาติพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
750
เด็กชายเกรียงไกร  นายทา
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
751
เด็กชายไกรวิชญ์  สินเกิดสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงเขมิกา  รัตนนัยสุริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
753
เด็กชายคฑาวุฒิ  สลักจิตรสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงคำขิ่น  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
755
เด็กชายจักรีภัทร  จะนู
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงจารุกัญญา  ไพรประดิษฐผล
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
757
เด็กชายจารุพัฒน์  ไพรสูงส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงจิรภาส  ภัทรกานต์ชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
759
เด็กชายจิรเมธ  ยอดนิปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
760
เด็กชายจีรศักดิ์  พินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ทวีเพิ่มพูน
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงชัญฤทัย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
763
เด็กชายไชยวัฒน์  ฟองอารมณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงณภัทร  ทวีโชครัตน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์กุลชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
767
เด็กชายณัฐนนท์  คงน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงณิชาภา  จะหย่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
769
เด็กชายทัตเทพ  สลักจิตสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
770
เด็กชายทัตธน  สลักจิตสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
771
เด็กชายทัศนัย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
773
เด็กชายเทวินทร์  รัตนอารยธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
774
เด็กชายธนกฤต  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
775
เด็กชายธราเทพ  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงธัญพิมล  ฟ้าอมร
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
777
เด็กชายธิเดช  จะอือ
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กชายธีเดช  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
779
เด็กชายนพดล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
780
เด็กชายนพรัตน์  สายศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงนภา  ธรรมนิติสุขกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
782
เด็กชายนรวัฒน์  ผาแดงสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงนฤมล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
784
เด็กชายนันทิพัฒน์  ธรรมนิติสุขสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงนารี  ชื่นสุขเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงนิชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงนิษฐกานต์  พจนาพาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงนุชวรา  สุภาพวรนาถ
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงบานชื่น  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงบุษญาภรณ์  วงศ์เพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงประภัสสร  เลาหรี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงปวันรัตน์  คีรีไพรวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
794
เด็กชายปาราเมศ  พนาสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขสมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
796
เด็กชายพงศกร  รัตนาผาแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงพรชนิตว์  นุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
798
เด็กชายพรชัย  โชติเวทย์พัชรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพรทิพย์ดา  แสงทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพรพิรัตน์  เอกวัฒน์วงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงพรไพลิน  ไพรรัตนาคีรี
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงพรวลัย  ฐิตินันท์ศรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพรวลัย  ไพรประดิษฐผล
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
804
เด็กชายพลเทพ  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพัชรา  คีรีปรีชาวิทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงพัชรา  มังคละ
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงพาณิภัค  พรนราพินิจกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงพิชญพร  วิเชียรยอดกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพิรานันท์  ปิยะวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
811
เด็กชายภักดี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กชายภานุเดช  อาภาไพรวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
814
เด็กชายภาสกร  วิเชียรยอดกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
815
เด็กชายภูริวัฒน์  พนาสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
816
เด็กชายภูวนาถ  นาคสืบวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
817
เด็กชายมีชัย  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงรจนา  เลาลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงรวิษฎา  ร่มโพธิ์อร่ามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  วงค์อุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
821
เด็กชายรัชพล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
822
เด็กชายรัฐภาค  จันทร์ตระการ
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงรินลดา  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงรุ่งนภา  นันทฉัตรมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงลีลาวดี  เอกวัฒน์วงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
826
เด็กชายวรวัตร  วงศ์กะเหรี่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงวรัทยา  ธรรมนิติสุขสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
828
เด็กชายวรินทร  คงวรปรัชญ์
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
829
เด็กชายวันชัย  ธรรมธรสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงวิมลมณี  โตตระกูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
831
เด็กชายวีรพล  ชื่นชไมยพร
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
832
เด็กชายวีรภาพ  สลักจิตสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงศศิภา  สกุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
834
เด็กชายศิวกร  วิเชียรผาแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญูกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
836
เด็กชายสกล  ชนาธิกานต์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  อาหว่า
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
838
เด็กชายสามหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
839
เด็กชายสิทธิพล  โอวาทประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงสุพัชรีพร  นาใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
841
เด็กชายสุภกิตติ์  หยกแก้วตระการ
ป.6
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
842
เด็กชายสุรชาติ  เมฆสวรรค์บำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงโสภารัตน์  ธรรมนิติสุขกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงอะลิซาเบ็ท  เลาเตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงอังคนา  สุนทรนาคา
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงอาทิตยา  เลาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงอารียา  อัมพรมีปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
848
เด็กหญิงกชพร  ปาละวงศ์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
849
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โก่งสายเงิน
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
850
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสล้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
851
เด็กหญิงคำแลง  -
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
852
เด็กหญิงชญาดา  เจริญโชคธนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
853
เด็กหญิงชยาภรณ์  ชื่นทรวงจิต
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
854
เด็กชายชัยวัฒน์  ยมกิจ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
855
เด็กชายณัฏฐภูมิ  ปัญญาศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
856
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
857
เด็กหญิงธนัญชนก  เยาวโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
858
เด็กชายธีรภัทร  เวฬุสาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
859
เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
860
เด็กหญิงนิชาภัทร  โกสุม
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
861
เด็กหญิงนิตยา  -
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
862
เด็กหญิงพรปวีณ์  กลมเกียรติ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยนา
คณิตประถม
863
เด็กหญิงพัชชานันท์  นันธิสิงห์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
864
เด็กหญิงพัชรพรรณ  โนรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
865
เด็กหญิงพิยดา  ลุงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
866
เด็กชายพุฒิพงศ์  พนมไพร
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
867
เด็กหญิงมานิตา  นายวม
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
868
เด็กชายรัฐพงษ์  ถิ่นวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยนา
คณิตประถม
869
เด็กชายเลวี  เจริญเจ้าสกุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
870
เด็กหญิงวาสนา  แซ่ว่าง
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
871
เด็กหญิงวิราสิณี  วงศ์พรพระ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
872
เด็กชายศิภูริน  บางโพ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
873
เด็กหญิงสิริวิมล  โชติชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
874
เด็กหญิงสุทธิดา  ก้อนมณี
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
875
เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่จัง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ปินตาคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายดนุสรณ์  กอบจิตสะอาด
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงวริษฐา  พุทธานุภาพกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
879
นางสาววิชญาดา  ยาลังกา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายวีรภัทร  ไกรเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายศักรินทร์  นะสุ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงสายสุณี  พรนัดดา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
883
นางสาวสุดา  เกษมพูนสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงสุริตา  ศักดิ์อมรรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กระทงทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิ่งแก้วเพชร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร4 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
887
เด็กหญิงกชกร  เขียวคำฝั่น
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงกมลชนก  โตริ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
889
เด็กชายกมลภพ  อรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงกรองกาญจน์  อินตั้ง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงกัณชนันท์  ใจยาว
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงกันติยาพร  แสงเฮ่อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงกานมณี  สุปินธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
895
เด็กชายกิตติพศ  ใจเลิศฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโรจน์ชัยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กระบวนพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงเขมิกา  วงค์บุตร
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
899
เด็กชายคริสธิเดช  กอดวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
900
เด็กชายจิรกร  กิ่งแก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงจีรวรรณ  ก่อนอุษา
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยภูธร
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
903
เด็กชายเจตนิพัทธ์  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงเจนจิรา  โกมัย
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงชนนิกานต์  รักป่าไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยนา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงชมพูนุช  กองทุนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
907
เด็กชายชัยวัฒน์  ยงทองจรัสกุล
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงญาณิกา  พรหมผัด
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงฐิตาภา  สิงขรพิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนเกียรติวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงฐิติพร  ตรียารักษ์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงฐิติมน  พัฒนาเกษตร
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงทอฝัน  ยงตระกูลพันธ์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
914
เด็กชายธนกฤติ  ปิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงธนภร  ทิมผ่องใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงธันยพร  ชมสมองเลิศ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญจิตต์ขวัญใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
918
เด็กชายปรเมษฐ์  ขุนทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงประภัสรา  ชัยเลิศ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงปริชญา  กิกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงปรีย์วรา  กรองสติปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร4 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
922
เด็กหญิงปาริชาติ  ก่อนเศรษฐ๊
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
923
เด็กชายพชร  กิจโดมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยนา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงพรสวรรค์  อมรศักดิ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงพลอย  จรัสประสานกุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิติกาญจนากร
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
927
เด็กชายพัสกร  ขจรงามแท้
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
928
เด็กชายพิเชษฐ์  ใจมูล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เต็มคำ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงภัทรพร  บุญชี้นำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
931
เด็กชายภาคิน  -
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
932
เด็กชายภุเบศร์  พินิจธรรมธีระ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
933
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชอบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
934
เด็กชายวรากร  เมฆจงดล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงวรินทรา  นวลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงวริศรา  ชมกระจ่างดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงสายธาร  หาดสีทอง
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงสิริกร  -
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชี้นำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงสุนิตา  ตาลประดับ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กระบวนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงหญิงระวิง  ก่อนใครใคร
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
944
เด็กชายอัครพล  เกษมสุขพูนวัตถุ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
945
เด็กชายก้องภพ  แซ่หลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
946
เด็กชายกันตภณ  ธิติชัยกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
947
เด็กชายกันตวัตน์  แซ่ลิ่ว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
948
เด็กชายกาฟวิน  ลุนเดย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
949
เด็กหญิงเกวลิน  จิตใฝ่ธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
950
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นะแยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
951
เด็กชายเกียรติศักดิ์  วัชรชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
952
เด็กชายเขมมนัส  สิ่งส่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
953
เด็กหญิงคันธารัตน์  แสวงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
954
เด็กหญิงคำอิ่ง  -
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
955
เด็กชายจตุพร  แซ่เซ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
956
เด็กชายจรูญโรจน์  หม่องมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
957
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ปวงฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
958
เด็กชายจิตตะวัน  นิยมชัยพร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
959
นายจิรพนธ์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
960
เด็กหญิงจิรัชยา  อุปละ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
961
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
962
เด็กชายเจียวฮัว  ชิง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
963
เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย เจนกินส์  อุตะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
964
เด็กชายชนกันต์  คำหลู่
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
965
เด็กชายชยานันต์  เสร็จซี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
966
เด็กหญิงชลธิชา  โยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
967
เด็กชายชัชนันท์  จะแฮ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
968
เด็กชายชุติศรณ์  จองน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
969
เด็กหญิงโชษิตา  สินรัตนสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
970
เด็กหญิงญาณิศา  พนาสันติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
971
เด็กชายณัชพล  ศรีธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
972
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปันแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
973
เด็กหญิงณัฐกานต์  เกียรติศักดิ์พนา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
974
เด็กชายณัฐดนย์  แอพุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
975
เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ่นวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
976
เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
977
เด็กชายดนุพร  โชติเวทย์อนุกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
978
เด็กชายดนุวัศ  คำแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
979
เด็กหญิงติ้ง  สร้อยแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
980
เด็กหญิงทอฝัน  นครเขต
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
981
เด็กชายแทนคุณ  มงคลสุวรรณยา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
982
เด็กชายธนกร  เต็มนวคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
983
เด็กชายธนโชติ  ตามอย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
984
เด็กชายธนภัทร  เชาวลิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
985
เด็กชายธนวัฒน์  จะดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
986
เด็กชายธนัชชวินท์  วงศ์เมธาวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
987
เด็กหญิงธนัชพร  ยานะดำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
988
เด็กชายธราเทพ  คำซาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
989
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนอิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
990
เด็กชายธัญเทพ  รักพิทักษ์มั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
991
เด็กชายธันวา  แซ่ย่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
992
เด็กชายนภสินธุ์  จายสัก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
993
เด็กชายนภสินธุ์  ปันสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
994
เด็กชายนรากร  คำโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
995
เด็กชายนฤนาฏ  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
996
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
997
เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
998
เด็กชายปรเรศ  อินต๊ะสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
999
เด็กหญิงประกายมุข  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1000
เด็กชายประเสริฐ  ยิ่งสุภัค
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1001
เด็กหญิงปวีณนันท์  ปัญญาตา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
1002
เด็กชายปวีร์  ธรานันทวิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1003
เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1004
เด็กหญิงปาลิตา  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
1005
เด็กหญิงปิยธิดา  มูลคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
1006
เด็กชายพงศกร  มูลน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
1007
เด็กชายพรพิพัฒน์  จะฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
1008
เด็กหญิงพิชญาพร  แซ่หล่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1009
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
1010
เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร  สุนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1011
เด็กชายพีรณัฐ  ชัยแสงสุรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1012
เด็กหญิงเพชรชรี  สายเตง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1013
เด็กชายภัทรกร  แซ่เย้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1014
เด็กหญิงภัทรวดี  ดำรงค์ชีพ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1015
เด็กชายภานุพงศ์  จะนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
1016
เด็กชายภาสุ  ลุงน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1017
เด็กชายภีมวัศ  น้อยวงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
1018
เด็กชายภูมินันท์  วงศ์นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1019
เด็กชายภูรินทร์  คฑาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1020
เด็กชายภูริวัฒน์  ขุนนางจ่า
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
1021
เด็กหญิงภูษณิศา  สิริโชควิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1022
เด็กชายมนตรี  อาสาภิญโญ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
1023
เด็กชายมนัญชัย  นาวิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1024
เด็กหญิงรังสิมา  ปวงฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
1025
เด็กชายรัชชานนท์  เครืออ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1026
เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ม้า
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1027
เด็กหญิงวริสรา  เกษมสิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1028
เด็กชายวิมล  ไอยี่
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1029
เด็กหญิงวิรากานต์  สังวรนำชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
1030
เด็กหญิงวีรดา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
1031
เด็กชายวีรยุทธ  อาพาซี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1032
เด็กชายไวทยา  แซ่ลี่
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1033
เด็กชายศรัณย์  แซ่จิง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1034
เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1035
เด็กชายศักย์ศรณ์  เบญจสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1036
เด็กชายสกุลญาวัจน์  ภัทร์จุมพล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1037
เด็กชายสมพงษ์  กำเนิดกรุณา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
1038
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1039
เด็กชายสิทธิชาติ  เซ่งเฮ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1040
เด็กชายสิทธิพล  ซาทู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1041
เด็กชายสุกฤษ  สุกลคงยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1042
เด็กหญิงสุปรียา  โชติอารยะพร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1043
เด็กหญิงสุพรรณ  พิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1044
เด็กหญิงสุพิชญา  อะเม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1045
เด็กหญิงสุภัสสร  กิจกาญจนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
1046
เด็กชายสุรพงษ์  ลุงเลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1047
เด็กหญิงแสงดาว  พูลเขตวิทย์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1048
เด็กชายอธิป  ใต้ร่มประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1049
เด็กหญิงอภิชญา  บุญทา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1050
เด็กหญิงอรจิรา  นงยา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1051
เด็กหญิงอรจิรา  สินลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1052
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไพรปรีเปรม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
1053
เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฉี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
1054
เด็กหญิงอารยา  สังวรนำชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
1055
เด็กชายอิทธิพล  มหาอนันต์ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารมัธยม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1056
นายกฤติน  จือจ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงกันต์ธิดา  เลาหมี่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงกันต์สุดา  เนตรคำยวง
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงเกศสุดา  อ่องสุนทร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงคณิสรา  บุญถนอม
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงคำลืน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงคำหลี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายจิระภัทร  สะมะบุ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายชนสวัสดิ์  สมจิตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงชนิภา  แซ่ย่าง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1066
นายชาญชัย  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงญานินจันทร์  จันทร์เต็ม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายณภัทร  เดี่ยวตระกูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายถิรายุส์  สีย้าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1070
นายทุน  ใจคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายทุนจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายธนกฤต  เลายี่ปา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่หม่า
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงธีรนุช  แซ่จริง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงนลินี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงนาตยา  สายคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงน้ำหวาน  รวมไทยอารี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงนิภาภรณ์  อุ่นยาว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงเบญญานุช  ภูริรุจา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เลาชว้าง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1081
นางสาวปาริฉัตร  มณีแนว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1082
นางสาวปาริชาติ  มณีแนว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายผัด  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายพันธวัช  แก้วดวงแสง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1086
นางสาวพิกุล  สมบัติทิพย์ศิริ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายพีรัชชัย  แซ่ถิ่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงแพรพิไล  เลายี่ป๋า
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายมอน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารมัธยม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1091
เด็กชายยุทธนา  ปัญญานันท์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงรติมา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงรมิตา  คำหมาย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อุปละ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงวิชชุดา  หล่อเดชาถิรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายศุภสัณห์  ฝั้นกันตี
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงสมพิศ  ธีระปัญญากุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายสว่าง  ลุงอ่อง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงแสงธร  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1102
นายหน่อคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงหม่าน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายหลาวคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1105
นายหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงแหลง  ดาด้า
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายอธิฐาน  แก้วเกย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1108
นายอมรเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายอ่องคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงอารี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงอินทิพร  สินลี้
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร2 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กหญิงกชกร  โอดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงกชพรรณ  วันมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงกรรกมล  อิงลืน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายกษาปณ์  ทำกิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายก้องภพ  นวลเตอะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงกัญญภัค  แด้แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วผิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายกัณตภณ  ธิติชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันต๊ะคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สินลี้
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่จาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายกิตติพงศ์  สินลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายกิตติพงษ์  -
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายกิตติพงษ์  ชายชาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงกุลยรัตน์  คำเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงเกสรา  เที่ยงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายโกมล  สีจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายไกรวิน  มะวาจา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงขวัญข้าว  กูนาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายขุนพล  หมอคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายคณิศร  เลาหมู่
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงคนิษฐา  เลาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงคิรามาลี  เลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายฆนรุจ  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปานแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายจารุวิทย์  ศรีธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายจิรวัฒน์  มัฆวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายจีรพัฒน์ ชี  โรเบิร์ตสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายจีรยุทธ์  แซ่จื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงจุฑามาศ  จองหว่าละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงเจนจิรา  วนารุจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงชนิภรณ์  ขจรเลิศวิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร2 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
เด็กหญิงชมพูนุท  สีว่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายชยานันต์  ปวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงชลิตา  พฤกษาสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายชัย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอพาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายญาณวรุตม์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงญาณิสา  ชนะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายณภัทร  สารคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายณรงศักดิ์  วิทยวิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงณัชชา  ลุงยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงณัชชา  ลุงอ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงณัฐชา  หล่ายเจ็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลีลาฐิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายณัฐดนัย  ใจกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยพีรพัฒย์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงดารินทร์  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงดำ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงตริตาภรณ์  หมายหมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)