ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนก  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกรดา  ไชยายงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมั่น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
5
เด็กชายกนธ์นธี  โชคกาญจกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  ชาภูบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลชนก  เรืองธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลฐนัสส์  เชาว์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรกนก  สารวัตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
10
เด็กชายกรวิชญ์  สุพรรณโมก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤช  มหาวรกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษกร  เกษีสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
13
เด็กชายกวิน  ชุ่มใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกวินธิดา  ทองมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
15
เด็กชายกสิณชน  ราชพล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
16
เด็กชายกอบโชค  เศิกศิริ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญจิราภรณ์  แข้งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพียรไลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โยธายุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
23
เด็กชายกันตพงษ์  คืนดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตภณ  พันธ์มุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
25
เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
26
เด็กชายกัลป์จารึก  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติพัชญ์  อุดซาชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติพันธ์ุ  อ่อนส้มกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติศักดิ์  พาลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
32
เด็กชายกีรดิต  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
34
เด็กชายกุลธวัช  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วคำพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกุลโรจน์  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเกวลิน  ทิพเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเกษร  เผ่าหอม
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงขวัญจิรา  เวียงภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงขวัญชนก  นัยจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
41
เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
42
เด็กชายคณพัฒน์  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
43
เด็กชายคิรากร  วิทยาวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
44
เด็กชายคุณานนท์  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
45
เด็กชายจักรภัทร  แก้วมาลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจารวี  สีสายชล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจารุวรรณ  คนคล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิดาภา  รูปเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิดาภา  วิริยธนชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
52
เด็กชายจิตติพัฒนกรณ์  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
53
เด็กชายจิตติพัฒน์  บางทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
54
เด็กชายจิตรเทพ  กงนะ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจินตภัทร  พรหมเสนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจิภาดา  วงษ์วิรัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
57
เด็กชายจิรโชติ  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
59
เด็กชายจิรพัฒน์  หมายมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
60
เด็กชายจิรภัทร  ชัยสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุภรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิรัชญา  พรสุรศักดิ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พาชอบ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิราภา  กันดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิราภา  รูปเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
66
เด็กชายจิรายุส  วิเศษศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
67
เด็กชายจีรภัทร  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจุฑาชินี  ประยงรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
69
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีนัครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
70
เด็กชายเจตนิพิฐ  คนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงเจนสุดา  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
73
เด็กชายเจษฎา  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชญาดา  แซ่เฒ้า
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชญานันท์  สายศักดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชญานี  บุญสัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
77
เด็กชายชนธัญ  รูปเหมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชนากานต์  มิตรวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชนิสรา  พันนุมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
81
เด็กชายชนุดม  ราชริวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
82
เด็กชายชโย  จินาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชลิตตา  พันธ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
84
เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
85
เด็กชายชวนากร  กับกระโทก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชาติญามา  พิมหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
87
เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
88
เด็กชายชิษณุพงษ์  ปะทะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
89
เด็กชายชีระวิทย์  แข้งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชุติสรา  สุตะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
92
เด็กชายเชี่ยวชาญ  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
93
เด็กชายโชติวุฒิ  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภานุ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงญานันธร  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
96
เด็กชายฐปกร  คำบ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงฐานิดา  ทรงประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองออน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงฐิตาสิริ  ธนโชติบุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
100
เด็กหญิงฐิตินันท์  อุทธศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัชชา  บัวจงกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัชชา  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พึ่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ดา  เคนถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  แข้งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐก์ชนนท์  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐฑนันท์  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐณิชา  บับพาน
ป.5
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐดนัย  เหมนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐธริดา  ผิวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทาเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐธีรณา  ไกยนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
117
เด็กชายณัฐนันท์  ปากหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐพล  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
120
เด็กชายณัฐภัทร  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐวัฒน์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนคช
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณิชานันท์  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณิชาภัทร  หิรัญภิงคา
ป.5
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
129
เด็กหญิงเณศรา  นวนอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
130
เด็กชายต้นน้ำ  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงต้องใจ  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
132
เด็กชายทศพล  จันทนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
133
เด็กชายทักษดนย์  โนนสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
134
เด็กชายทัตเทพ  แสงโทโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
135
เด็กชายเทพทัต  โนรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
136
เด็กชายเทพพิทักษ์  สิงเอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
137
เด็กชายธนกร  เจริญเลิศสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
138
เด็กชายธนกฤต  จันเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
139
เด็กชายธนกฤต  ศิรธนานนท์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
140
เด็กชายธนทรัพย์  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนพงศ์  ศรีประไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธนพร  พานโมก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองบพิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
144
เด็กชายธนภัทร  รัตนโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
145
เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธนวรรณ  ชมฉาย
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
147
เด็กชายธนวัฒน์  ติดวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
148
เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
149
เด็กชายธนัชชัย  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธนัชชา  สุภนิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธนัชพร  ชัยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
152
เด็กชายธนาวินทร์  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
153
เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
154
เด็กชายธวัชชัย  นครชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธัญจิรา  อัศววุฒิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธัญชนิต  ปากหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธัญญ์ชนก  หิรัณยัษฐิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ก้อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธัญสินี  ทาเรียงสม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ตาสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
163
เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
164
เด็กชายธีรโชติ  จั่นปุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
166
เด็กชายธีระศักดิ์  สานตูบ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนภัสสร  แก่นของ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
168
เด็กชายนมัสการ  เนยการุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
169
เด็กชายนรปพน  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนฤมล  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
172
เด็กชายนัฐวุธ  ธนะกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
173
เด็กชายนัทธพงศ์  ศรีโยหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
174
เด็กหญิงนัทธมน  มะโนธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนันทวรา  เสนาช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนันทิชา  สุขอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
177
เด็กหญิงนันทิดา  สุขอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
178
เด็กชายน่านน้ำ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
179
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดวงจันทร์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
180
เด็กหญิงน้ำริน  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงนิชชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนิชนันศ์  ทิพม่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
183
เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยสุระ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
184
เด็กหญิงเนติกาญ  โชติกานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
185
เด็กชายเนติธรรม  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
186
เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ไทร
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
187
เด็กหญิงบุญนิสา  สายสา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
188
เด็กชายบุรินทร์  มีเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
189
เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
190
เด็กชายปกชนญม์  ทองจาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
191
เด็กชายปฏิพล  คนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
192
เด็กชายปฐมพงศ์  วงศ์อนุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปฐมพร  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปทิตตา  ชาญเชิงลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าบง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
196
เด็กชายปภากร  สุริยะกมล
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปรรณพร  ทองสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
198
เด็กชายประดิพัทธ์  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปริยาภัทร  คำนึงผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปริศนา  ผุยคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปรียาพัชร  สังขพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
202
เด็กชายปฤณ  ชาลีพุทธาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
203
เด็กชายปวริศ  ทองเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
204
เด็กชายปัญญพนต์  เพียซ้าย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
205
เด็กชายปัณณธร  พันธ์วงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
206
เด็กชายปัณณวิชญ์  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปานไพริน  ฉิมพาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปาริชาติ  เทพสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
210
เด็กชายปาริตา  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปาลิดา  ลีลาอาภากูร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
212
เด็กหญิงปิยธิดา  สัสดีวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
213
เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
214
เด็กชายปิยะวัฒน์  วิศิษฏ์เสาวรภย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
215
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
216
เด็กชายปุณวัฒน์  คัชมุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
217
เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
218
เด็กชายพชร  ปพรรธน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพนิตานันท์  อบเชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
220
เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญทะระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพศิกา  โพธิ์ขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
223
เด็กชายพศุตม์  ญาณสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
225
เด็กชายพัชร  สวัสดิ์วงค์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพัชรพร  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพัชริดา  ขุราษี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
232
เด็กชายพัธดนย์  เกื้อทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
233
เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพิชชาพร  บุญเต็ม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพิชชาภา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพิชญา  จี้กระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพิชญาภา  ขวานแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
240
เด็กชายพิชญุตม์  แก้วชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
241
เด็กชายพิพัฒน์  อุทาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพิมนภัทร์  ศรีลาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพิรญาห์  พรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
244
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
245
เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพีรญา  โทนทา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
247
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
248
เด็กชายพีรวัฒน์  ปางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
249
เด็กชายพีระพัชร์  วังสะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
250
เด็กชายพุทธิพงษ์  วิศรุตมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
251
เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิตอามาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
252
เด็กหญิงแพรวา  คำภูษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
253
เด็กหญิงแพรวา  บุญทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
254
เด็กชายภคณัณท์  ศุชดชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
255
เด็กหญิงภควดี  สิทธกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
256
เด็กหญิงภลินี  ศรีพอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
257
เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
258
เด็กชายภัทร์ชนน  ทองเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
259
เด็กชายภัทรดล  กดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
260
เด็กหญิงภัทรทิวา  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
261
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
262
เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงภัทรพร  ไชยสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
264
เด็กหญิงภัทรวดี  ฉิมมา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
265
เด็กชายภาคิณ  ขวัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
266
เด็กชายภาคิน  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงภาณิชา  วิศรุตมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
268
เด็กหญิงภารุณี  ทุรานุต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิตประถม
269
เด็กชายภาสกร  เลวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
270
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูมิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
271
เด็กชายภูริช  อุปัญญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
272
เด็กชายภูรี  พันระนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
273
เด็กหญิงมนปรียา  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
274
เด็กหญิงมัณทนา  ศรีษาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
275
เด็กหญิงมัตระวี  ซาเสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
276
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
277
เด็กชายมิตรภาพ  ไชยยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
278
เด็กหญิงมุกดา  ใจคำต๋า
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
279
เด็กหญิงมุกธิดา  โพธิ์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
280
เด็กหญิงมุขกรินทร์  แสงสีนิล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายเมธา  ทองสืบสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
282
เด็กชายเมธาวิน  โทนุสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
283
เด็กชายยศกร  แก่นอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
284
เด็กชายยศพนธ์  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
285
เด็กชายรชต  น้อนนาดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
286
เด็กชายรณกร  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
287
เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
288
เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
289
เด็กชายรัชพล  สุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
290
เด็กหญิงรัฐนันท์  ใจช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
291
เด็กชายรัฐพล  ศาสตร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
292
เด็กชายรัฐวิชญ์  บุญโพธิ์อภิขาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
293
เด็กหญิงรัตวัน  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
294
เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
295
เด็กชายลัญจกร  มนต์นามอญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กชายลีโอนิเดส ริโก้  คัลดิโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
297
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
298
เด็กชายวรกฤษฏิ์  ขวานแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
299
เด็กชายวรภัทร  ยิ่งมานะเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวรรณชฎา  พรมร้อยโท
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
301
เด็กหญิงวรัชยา  ฤทธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
303
เด็กชายวรินทร  เนื่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
304
เด็กหญิงวริศรา  อินธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
305
เด็กชายวัชรินทร์  สัจจมุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
306
เด็กชายวันมงคล  ชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวันสิริ  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
308
เด็กชายวัสสันต์  สีโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
309
เด็กชายวิชชากร  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
310
เด็กชายวิฑิต  บุตดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวิณัฐนี  เผ่าเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
312
เด็กชายวิทวัส  บุตดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
313
เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
314
เด็กหญิงวีริยา  มั่นธรรมมงคล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
315
เด็กชายศรัณยพงศ์  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศสิณา  ไชชยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
317
เด็กชายศักยะ  หิมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
318
เด็กชายศักรินทร์  กำแหงพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
319
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธุระธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
320
เด็กชายศิริโชค  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
321
เด็กหญิงศิรินภา  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
322
เด็กหญิงศิริเมขล์  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
323
เด็กชายศุภกร  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
324
เด็กชายศุภนัฐ  อุปเสน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
325
เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
326
เด็กหญิงศุภัชญา  บุตรทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
327
เด็กชายสกลวัฒน์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
328
เด็กชายสภวัส  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
329
เด็กชายสรวิชญ์  อุปเสน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
330
เด็กชายสรวิศ  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
331
เด็กหญิงสวิตตา  วรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
332
เด็กชายสหรัฐ  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
333
เด็กชายสิทธินันท์  วงศ์สุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
334
เด็กชายสิทธิพร  บรรพชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
335
เด็กชายสิรภัทร์  สุริยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
336
เด็กหญิงสิริธาร  วงษ์ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
337
เด็กหญิงสิรินดา  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
338
เด็กหญิงสิรินภา  แมคเฟอร์สัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
339
เด็กหญิงสิริโสภา  ไกยะวินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
340
เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
341
เด็กชายสุกฤษฏิ์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
342
เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
343
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทรทะเกตุ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
344
เด็กหญิงสุชาวดี  นามแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
345
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
346
เด็กชายสุทิวัส  บุญมาศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
347
เด็กหญิงสุพัตรา  พรมหลาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
348
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
349
เด็กหญิงสุพิชญา  อารมณ์สวะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
350
เด็กชายสุภวัทน์  วงค์กระโซ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสุภัสสร  สุวะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
352
เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
353
เด็กหญิงสุวิชญา  ผานิตกุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
354
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เวชกามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
355
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พันอากาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
356
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุมภาลี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
357
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงโชกุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอชิตะ  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
359
เด็กหญิงอชิรญา  ศรีวะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
360
เด็กหญิงอชิรญาณ์  จำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
361
เด็กชายอชิรวิชญ์  เบ้าธรรมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
362
เด็กชายอโณทัย  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
363
เด็กชายอติรัณณ์  อุณวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
364
เด็กหญิงอธิชา  ทรงวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
365
เด็กหญิงอนงค์พร  วงษาเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
366
เด็กหญิงอนิทุกร  อนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
367
เด็กหญิงอนุชิดา  คำลือชัย
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
368
เด็กหญิงอภิชญา  เสนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
369
เด็กหญิงอภิชาดา  ผุยคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
370
เด็กชายอภิชาติ  จอมพุก
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
371
เด็กหญิงอภิฏชญา  คำปาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
372
เด็กชายอภิภู  วิศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
373
เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
374
เด็กชายอมตะ  ฐิติวานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
375
เด็กหญิงอรปรีญา  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
376
เด็กหญิงอริญชยา  พรหมกสิกร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
377
เด็กชายอริยะ  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
378
เด็กชายอรุณพิวัฒน์  แก้วศรีนวม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
379
เด็กชายอลงกรณ์  ทับแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
380
เด็กหญิงอัการาภัค  มหาดำรงค์วงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
381
เด็กชายอัยการ  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
383
เด็กชายอารยะ  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
384
เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอินทุอร  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงอินธิรา  พุฒิจีบ
ป.6
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอุษามณีย์  สารวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
388
เด็กชายเอกอนันต์  ไขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
389
เด็กชายเอื้ออังกูร  อิทธิวิศิษฎ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
390
เด็กหญิงกชกร  กรณวงค์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประวิทย์สิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่อพิลา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงกมลรัตน์  สาลีวรรณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
395
นางสาวกรรณิกา  สีคำ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
396
นางสาวกฤติยาภรณ์  คำมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงกฤษณา  พลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายกวิน  ธิยา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวกัญญารัตน์  วิศิษฎ์เสาวรภย์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญทันเสน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายกิจนิทัศน์  อึ้งธิติพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายกิตติภูมิ  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงกิตติมา  สังข์แก้ว
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
406
นายเกริกฤทธิ์  แผ่นพรหม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายคณาธิป  พลซื่อ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายฆนวัฒน์  ทองเภา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายจักรกฤต  ทองเภา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
410
นายจักรธร  อรรคศรีวร
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงจิตตราพร  ราชิวงศ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผุยคำสิงห์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วคำพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนึ่งคำมี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณวัติ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายฉัตรมงคล  ต้นภูมี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงชญานิศ  มหาโยธี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายชนกานต์  เครือพลอย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายชนกานต์  สุวรรณไตรย์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายชนะชล  ผุยคำสิงห์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายชนากานต์  วังสการ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
425
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญภา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงชลดา  ดีดวงพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายชลันธร  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายชาคริต  ดีสี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายชาญณรงค์  อุจฉกรรณ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงชุติมา  พาชิน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
432
นางสาวฐาปนี  โพธิ์ไทรย์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงฐิติกานต์  นาดี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เย็นใจ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์  ยืนยง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์มะหา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
438
นางสาวณัฐธิดา  พิกุลศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงณัฐนันท์  กุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายณัฐพงษ์  คำภูผง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงณัฐศิกานต์  สระบุรี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมหา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงณิชา  ป้องพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายทวีทรัพย์  ทุมโทน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายธนกร  บุญเนตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายธนชัย  พาลึก
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธนโชติ  พาลึก
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายธนนันท์  พาลึก
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธนวัฒน์  แสนจัทร์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงธนาวดี  เชื้อใย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงธัญชนก  แสงอ่อน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงธิญาดา  ซื่อสัตย์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงธิดารัตน์  อันทะไชย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายธีระพงษ์  หลักทองคำ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายนที  คำขันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายนนทพัทธ์  ทวีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายนพรัตน์  สีสด
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายนพสิทธิ์  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงนภัสสร  วังคะฮาต
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
460
เด็กหญิงนภาพร  กงนะ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายนราธิป  มณีพัทธพงศ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายนราธิป  ราชิวงศ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ปัททุม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
465
นายนันทศักดิ์  อัคศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์คง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายนิติพงษ์  ผาอำนาจ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายนิธิ  เวืองวัน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
469
นายนิมิต  ธิติโยธิน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงนิรัญญา  เมืองโคตร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวเนตรนภา  ทองผา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายบุญรัฐตินนท์  แซ่เลือง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์มุก
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายปฏิพัท  บางทราย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวปฐมาภรณ์  พุกยอด
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงปภาวดี  ไชยเพชร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงประกายมุก  ยืนยง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปอแก้ว  บุตรวงศ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูชื่น
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงปาจารีย์  ประทุมลี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพบุตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปิยธิดา  คำมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงผกามาศ  ยืนยง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายพงศกร  คำพิลา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายพงศกร  ไทยใหม่
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
487
นายพงศ์เดช  สุราทิพยวรรณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายพงศธร  มีงามดี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  โฉมสวย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายพงษ์ศธร  เมืองโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงพรทิพย์  บุญวิเศษ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
492
นางสาวพรธิชา  ฐานพรม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
493
นางสาวพรรณิภา  คำโยธา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
495
เด็กชายพรอนันต์  นามแก่ง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กูดโสม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สละวงษ์ลักษณ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพายุ  คณาโรจน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
501
นางสาวพิชามญชุ์  หมากดก
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายพิพัฒน์  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงพิรันดา  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายพิสิฐ  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพีระพัฒน์  เอกวิเศษ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงแพรวา  จำปา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
507
นางสาวภนธร  สุวรรณฑา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายภานุพงศ์  รุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายภานุวัฒน์  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายภาสกร  เมืองโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายมุกอนันต์  ติยะโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายเมฆ  ผิวผ่อง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายยศกร  อรรคศรีวร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงรดามณี  พิมพ์ไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงรติมา  สุวรรณพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงระพีภรณ์  ไชยชุติกาญจน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายรักเกียรติ์  ตรั่นวัน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงรัญชิดา  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์ศรีทา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายรัตนพล  กงนะ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พิกุลศรี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงรุ้งไพรินทร์  ชาธิพา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายฤทธิพงศ์  ว่องไว
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
524
นางสาวลลิตภัทร  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายลัดธพล  โทนแก้ว
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายวชิรเดช  ฆรินทุ์งามพิศ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
527
นางสาววนิดา  ศรีลุน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
528
นางสาววราภรณ์  วุฒิเวโรจน์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายวสุรัตน์  บุญธูป
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
530
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจตรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายวิวัฒน์  เหล่าจันทร์อัน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายวิษณุ  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายวุฒิชัย  แสนสา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายวุฒิศักดิ์  ประทุมลี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงศศิธร  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงศศิวิมล  บำรุง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยยายงค์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงศิรประภา  พาที
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงศิรประภา  ราษฎรติง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงศิริญญา  เชื้อกุณะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายศุภกร  นุ่มเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายศุภณัฐ  สินศิริ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงศุภรัตน์  ฉายอรุณ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงสรัญญา  ทุมพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงสุธิมา  สมีเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูชาติ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริศักดิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายอชิระ  พันธ์คูณ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงอภิชญา  แสนโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
553
นายอภิวัฒน์  ไชยวรรณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายอภิศักดิ์  ปานทอง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายอมรเทพ  สระแก้ว
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานเถื่อน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงอมลวรรณ  ประทุมลี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
558
นางสาวอรธีรา  เชื้อทอง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงอริสา  ที่ทำนัก
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวอลิชา  คำพิลา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
561
นายอาทิตย์พงศ์  แก่นสำโรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายอำนาจ  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงอินทิรา  อินทสิงห์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กีรติกานน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
นางสาวอุทัยทิพย์  พันธ์คูณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายอุทิศ  พรมภักดี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงไอละดา  วันทะวี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงกชพร  เดโชชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงกชพร  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงกชพรรณ  แฝงสาคู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
571
เด็กชายกตัญญู  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงกนกกร  สิงห์สุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงกนกชนก  ศรีโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงกนกนิภา  เพียรจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงกนกพร  ศรีมูลเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิศดิสัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชานุชิต
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงกนกวรรณ  สารธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงกมลชนก  ทองผา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงกมลชนก  ผากา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงกมลชนก  พรมภาค
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงกมลชนก  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงกมลชนก  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงกรกมล  ทองออน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงกรชนก  จันทะสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงกรชนก  อนุศักดิ์เสถียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงกรรวี  ผอบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงกรวรรณ  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
590
เด็กชายกฤตยชญ์  รักษ์วงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
591
เด็กชายกฤติเมธ  จันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
593
เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
594
เด็กชายกฤษณพล  โพธิ์ขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
595
เด็กชายกวิน  สีสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงกวินกานต์  ยังอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงกษมา  บุตรทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
598
เด็กชายกสิวัฒน์  ไชยยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
599
เด็กชายก้องภพ  เมฆพยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
600
เด็กชายก้องภพ  ฤทธิธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมเกาะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองกาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลประภาพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ไชยพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
606
เด็กชายกัณฑ์อเนก  สุกาวงค์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
607
เด็กชายกันต์ธีร์  วัฒนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
608
เด็กชายกันตพงศ์  ทองการ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
609
เด็กชายกันตภัทร  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงกันติชา  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
611
เด็กชายกันต์  ฤทธิ์มหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
612
เด็กชายกันต์  วงศ์พิบูลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
613
เด็กชายกัมปนาท  แผ่นพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรธนะพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงกัลยาณี  จอกนาค
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดำรงดาลัยพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงกัลลประภา  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วพรหมมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงกิตติกานต์  กงกาหน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
622
เด็กชายกิตติโชติ  ทาสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงกิตติญา  พวงหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
624
เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
625
เด็กชายกิตตินันท์  คำวิโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
626
เด็กชายกิตติพงษ์  กันยานุช
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายกิตติพงษ์  บุสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
628
เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบุรมย์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
629
เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยสุริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
630
เด็กชายกิตติภพ  ธุระธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
631
เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
632
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
633
เด็กชายกีรตะ  ภูวภรณืกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
634
เด็กชายกุลเชษฐ์  สารทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงกุลนันทน์  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
637
เด็กชายเกริกเกล้า  บุญมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงแก้วมาดา  บาดตาสาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
640
เด็กชายโกมินทร์  ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
641
เด็กชายไกรวิชญ์  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
642
เด็กชายขจรพงษ์  มีกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงขวัญกมล  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
644
เด็กชายขวัญกวี  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงขวัญข้าว  กูลธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงขวัญสุดา  ขันแข็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ท้าวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
648
เด็กชายข้าวขวัญ  อินธิเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงข้าวโพด  ดำชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงเขมิกา  ปัจฉิมะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
651
เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงคณัสนันท์  รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงคณัสวรรณ  แก้วประชามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
654
เด็กชายคณาธิป  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
655
เด็กชายคณิศร  ฐิตะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
656
เด็กชายครรชิตพล  จันทนาม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงคริสทิน จือ อวิ๋น  ค๊อก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
658
เด็กชายคุณานันท์  สันติคุณากร
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงเคที่ สุวีรยา  เดวี่ส์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงจงกลณี  ภักดีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงจณิสตา  มุงคำภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
662
เด็กชายจตุรภัทร  อุดชาชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงจริญญา  คนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
664
เด็กชายจักรพรรดิ  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
665
เด็กชายจักรภัทร  เสียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงจันทรรัตน์  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงจันทิมาธร  สิงห์สร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงจัสมิน  บาชมานน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
669
เด็กชายจาฎพัจน์  สุวรรณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงจิตรา  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
672
เด็กชายจิรกฤต  ภู่จีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กชายจิรฐา  ชัยรักไพบูลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงจิรปภา  เกษงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงจิรพรรณ  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
676
เด็กชายจิรภัทร  เสวะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
677
เด็กชายจิรภัทร์  สุริยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงจิรัชญา  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงจิรัชญา  วชิรวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงจิรัชยาพร  ไตรงามสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
681
เด็กชายจิรัฐิติ  พาชอบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงจิรากาญจ์  พาลึก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงจิราพร  อินปาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงจิราพรรณ  ป้อมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงจิราภัสสร  ภูแม่นำ้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงจิราภา  ความมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
688
เด็กชายจิรายุ  ลาภสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงจีรนันท์  วงค์ชา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงเจนจิรา  โชติวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
694
เด็กชายเจษฎา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
695
เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงชญาณี  นาคศรี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงชญาดา  วงศ์มุกดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงชญานิศ  ศิริวงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงชญาภา  รุ่งอนันตทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
703
เด็กชายชฏาภรณ์  ซุยพวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงชนกฤทัย  ชาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
706
เด็กชายชนนน  นนสะเกษ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงชนนพชร  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กหญิงชนนิกานต์  ก้อนศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงชนเนษฎ์  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงชนัญธิดา  ผลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
712
เด็กชายชนาธิป  ปะทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงชนาภา  อุคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงชนิกานต์  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงชนิดา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงชนิดาภา  วงษ์พิมพ์สร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
719
เด็กชายชยกฤช  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
720
เด็กชายชลชาติ  ภูมลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงชลธิชา  จันทะไทย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
722
เด็กชายภูฏาน  ตระกูลลำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
723
เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
724
เด็กชายชลสิทธิ์  ติยะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงชลิตา  วิชาผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงชลิตา  หาระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
727
เด็กชายชวัลกร  บัวระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงชวัลรัตน์  บัวระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
729
เด็กชายชวัลวิทย์  อ่อนคำหล้า
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงชวิศา  พันธ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
731
เด็กชายชวิส  รัศมีวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีจำลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
733
เด็กชายชานนท์  ศิลปศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงชาริศา  เทพสิริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงชาลิสา  บุญสาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงชิชญา  อินนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงชิดชนก  จันสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
738
เด็กชายชินดนัย  ภูเงินงอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
739
เด็กชายชินพัฒน์  เอื้อกิ่งเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
740
เด็กชายชิษณุ  ผิวสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงชิษณุตาภรณ์  ช่วยวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
742
เด็กชายชิษณุพงษ์  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กชายชิษพงศ์  คืนดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตียไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงชุตินันท์  พิมพ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
747
เด็กชายโชคศิริ  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
748
เด็กชายญาณาธร  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงญาดา  คำปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงญานิสา  ล่ำสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
752
เด็กชายฐนกร  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงฐนิชา  สายบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
754
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
755
เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
756
เด็กชายฐากร  ปนศิริวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
757
เด็กชายฐาปกร  ทองชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงฐาปนีย์  สุทธิเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงฐิตาพร  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงฐิตาภา  เลียบมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงฐิติกา  บุญเรืองนาม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
763
เด็กชายฐิติโชติ  ไชยสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงฐิติยา  สันต์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
765
เด็กชายณฐนนท์  ศรีวะโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงณฐมน  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
767
เด็กชายณพมงคล  คูสกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
768
เด็กชายณภัทร  ไชยายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงณภัสนันท์  พรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
770
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ์ชนะชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงณัญฑิฌา  ดาเหม็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
775
เด็กชายณัฏฐกรณ์  สุขสันรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
777
เด็กชายณัฏฐวี  เกตุแสนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กชายณัฐกรณ์  มักมะยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงณัฐกานต์  หลาบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
781
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงณัฐชา  กุลศรีวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงณัฐฐพร  แสนจู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงณัฐณิชา  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
787
เด็กชายณัฐดนัย  ราชิวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นพา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญซำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงณัฐธิตา  สาฤาษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
792
เด็กชายณัฐนนท์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
793
เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์มาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
794
เด็กชายณัฐนันท์  กุลศรีวนรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤคดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
798
เด็กชายณัฐพงศ์  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
799
เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
800
เด็กชายณัฐพล  บุญเอื้อ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
801
เด็กชายณัฐพล  พละสูนย์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
802
เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงณัฐมาภรณ์  คึมยะราช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงณัฐลภัส  อธิรัชต์ธนผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงณัฐวดี  ผากา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงณัฐวรา  เกษียร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงณัฐวิชชา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
808
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
809
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
810
เด็กชายณัฐิวุฒิ  ศรีพรหมมุนี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
811
เด็กชายณัทพงศ์  จักรพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงณิชกมล  เหมือนเขียน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กหญิงณิชกานต์  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
814
เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงณิชนันท์  เชื้อนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงณิชมน  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงณิชาภา  แสงประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงณิฐิพร  รัตนพลแสน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงณิระนันท์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงณํฐธิตา  อินานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
822
เด็กชายดลชา  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงดวงกมล  คำปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองโบราณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงดาวละออ  คำปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงเดชาวัฒน์  พรมออน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
827
เด็กชายตรีทศเทพ  อินทรพรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  โทนแก้ว
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงตรุนินทุ์  ตรงดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงตาลตะวัน  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
831
เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
832
เด็กชายติณห์ภพ  การเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
833
เด็กชายตุลยวัตร  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
834
นายเตชินท์  วงค์เฟียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
835
เด็กชายโตณณากาน  หนูปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
836
เด็กชายทฤษฎี  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
837
เด็กชายทศพล  เบ้าทอง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงทักษพร  ฑีฆะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงทักษอร  กุลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
840
เด็กชายทัศไนย  ทองออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงทิชาดา  แก่นวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงทิฑัมพร  มงคล
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
843
เด็กชายทินกร  รูปดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
844
เด็กชายทินภัทร  ไตรยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
845
เด็กชายทินภัทร  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อำมะรา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
847
เด็กชายทิวากร  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
848
เด็กชายทีปกร  เผือดนอก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
849
เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
850
เด็กชายเทพอาทิตย์  จันทร์เผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
851
เด็กชายธนกร  จำเริญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
852
เด็กชายธนกร  ราชิวงศ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
853
เด็กชายธนกร  วาปี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
854
เด็กชายธนกฤต  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
855
เด็กชายธนกฤต  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
856
เด็กชายธนกฤต  ณํฏฐ์ภูปภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
857
เด็กชายธนโชติ  วรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงธนธิดา  สมัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
859
เด็กชายธนพงษ์  ยศทนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
860
เด็กชายธนพนธ์  พาลึก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
861
เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
862
เด็กชายธนพล  แสนจันทะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
863
เด็กชายธนพัฒน์  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองผา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
865
เด็กชายธนภัทร  ดึนกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
866
เด็กชายธนภัทร  แทนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
867
เด็กชายธนภัทร  บำรุงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
868
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
869
เด็กชายธนภัทร  อัคศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
870
เด็กชายธนภูมิ  รักสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
871
เด็กชายธนวัฒน์  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
872
เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์นนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
873
เด็กชายธนวัฒน์  วิศรุตมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
874
เด็กชายธนวัฒน์  สมบุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
875
เด็กชายธนวิทย์  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
876
เด็กชายธนวินธ์  เสียงลำ้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงธนัญชนก  ปัจฉิมะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงธนัญชนก  ปัตณี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์พุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
882
เด็กชายธนากรณ์  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
883
เด็กชายธนาวัฒน์  ปุยจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงธมวรรณ  นาโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
885
เด็กชายธรณินทร์  สิทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
886
เด็กชายธรรมรัฐ  โสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
888
เด็กชายธรรมศาสตร์  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
889
เด็กชายธราธร  กิติราช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
890
เด็กชายธราธิป  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงธวนันท์  นามพุก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
893
เด็กชายธัชพงศ์  แจ้งประจักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงธัญชนก  วงค์สาลี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมพิงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงธัญญะภัคท์  แก้ววรรณา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงธัญญาเรศ  เพชรนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
898
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงธัญวลัย  จัทรโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงธัทยากร  รูปคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงธันยมัย  โคตรพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกิดผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปัญญาพ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงธิดาพร  โคสขึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันแข้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธุ์หมุด
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภวิเศษ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงธิดาวัลย์  ยนเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงธิติกาญจน์  รุ่งปริยศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงธินัดดา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
916
เด็กชายธีธัช  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
917
เด็กชายธีรกร  วาปี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
เด็กชายธีรดนย์  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
919
เด็กชายธีรเดช  เทพกระโทก
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
920
เด็กชายธีรเดช  ภูจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงธีรตา  กุสโร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
922
เด็กชายธีรเทพ  โพนทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
923
เด็กชายธีรพงษ์  กุโบรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
924
เด็กชายธีรภัทร  ไชยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
925
เด็กชายธีรภัทร  สมยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
926
นางสาวธีระพงษ์  ชัยยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงธีราพร  กิราชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
928
เด็กชายนนทนันต์  ก้านสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
929
เด็กชายนนทภัทร  คำแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
930
เด็กชายนนทภูมิ  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
931
เด็กชายนนทัศน์  กิมโล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงนภัจฉรา  โตเต็ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงนภัสนันท์  เลบิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงนภัสสร  รูปดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงนภัสสร  เสียงหวาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
937
เด็กชายนรากร  เนตวงษ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงนราพร  บุญสุทธา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงนราวดี  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงนรินทร์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
941
เด็กชายนฤชา  สุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
942
เด็กชายนฤเบศร์  ทองขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
943
เด็กชายนฤพล  ใสโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงนฤมน  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงนลินนิภา  สาลีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงนวพร  ปู่บุตรชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงนวรัตน์  แวงวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงนวล  ไชยราษฎร์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
949
เด็กชายนวันธร  นามคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงนัชชนันท์  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงนัชชา  ภูขมัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงนัชชากัญญ์  นิธีวรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
953
เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
954
เด็กชายนัทวิช  สุขอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญอร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงนันทวรรณ  ทุยบึงฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงนันทิชา  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงนันทิยา  จูมแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงนันธิดา  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงนาตลดา  แสงสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
964
เด็กชายนิติ  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงนิตินัท  อรรคคพิน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงนิติพร  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงนิรัชรา  ศิริเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงนิศรา  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงนุชศาสิริ  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงเนตรธิดา  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงเนตรนภา  สุขรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
972
เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
973
เด็กชายบรรณพัทธ์  ดีมา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
974
เด็กชายบวรภัค  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยิ่งผล
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
977
เด็กชายบุญชนะ  ขันธุลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงบุญมี  บุญญาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงบุศรินทร์  ไตรยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงเบญจมาพร  ทองผา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
983
เด็กชายปฏิพล  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
984
เด็กชายปฏิภาณ  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงปฏิมา  บับพาน
ป.6
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
วิทย์ประถม
986
เด็กชายปฐมพล  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรีษะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
988
เด็กหญิงปณิดา  พงวันดี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงปณิธิดา  ศรีลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงปนัดดา  โมกไธสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงปพิชญา  ดุสอน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
992
เด็กชายปภังกร  นาควิเชียร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงปภาดา  จันทาคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงปภาดา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงปภาดา  มินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงปภามาศ  อึ้งฐิติพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงปภาวรินท์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
998
เด็กชายปรเมศน์  เนตวงษ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
999
เด็กชายประวีณ  ไฮคำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงปราณปริยา  ผางพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายปราณีต  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายปราบ  ปาระมี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงปรารถนา  ผิวเรืองนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงปริฉัตร  อินพรหมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายปริชญ์  ชาศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายปริญญา  สีคำ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงปริตา  นา่โสก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายปริยวิศว์  แก้วสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงปริยากร  หิรัณย์ษฐิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงปรียาณิศา  วุฒิชัยรุจี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงปลายฝน  วงศ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงปลายฝน  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงปวรรัตน์  สอนจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายปวรุศม์  คล่องดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงปวีณา  เริงเมืองยศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงปัณชญา  เผ่าหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงปัณณ์ชญาณัฐ  อินผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายปัณณวัฒน์  เต็มใจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายปัทราช  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายปาณัสม์  ทองชุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงปาณิสรา  ขุมทรัพย์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1023
เด็กหญิงปาณิสสรา  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงปานชนก  วุฒิเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงปานวาด  กัลยาประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงปาริฉัตร  ความมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงปาริฉัตร  อนันตรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงปาริตา  ผางพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงปิยวรรณ  พิตรพิบูลย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายปิยวัฒน์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายปิยะนันท์  รัตนสมัคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จิตกระเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหมหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เบ้าธรรมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงเปมิกา  จันทรเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายไผทเฉลิม  วงค์ศรีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายพงศกร  คล้ายอ้น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายพงศกร  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายพงศธร  กงนะ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายพงศธร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายพงศภัค  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายพงศภัค  อุระ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายพงศ์ภัค  สายยศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายพงษ์ภิภักดิ์  ซองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายพงษ์วิทย์  หิรัญอร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายพชรดนัย  มีชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายพชรพล  ชัยเวชพิสิฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงพนิดา  โรจนชาลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมเจริญ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงพรชนก  โทนุสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงพรฑิพา  บุทธิจักร
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงพรทิพย์  ชินะจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงพรทิพา  สันต์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงพรพิชญา  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1058
เด็กหญิงพรพิมล  เอี่ยมเจริญ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงพรรณพิรีย์  อุทธศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงพรรณิภา  อาทิตย์ตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงพรสุดา  ใจสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงพรอนงค์  สูงศรี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายพระนาย  เพริดพราว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายพฤทธิ์  พิลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายพลธนวัต  ตุงคณะคร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงพลอยชมพู  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงพลอยมณี  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายพสกร  จันทจวง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายพัชรดนัย  โงนมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงพัชรดา  บัวชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงพัชรพร  ราชิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงพัชรพล  เชื้อคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายพัชรพล  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายพัชรพล  ศรีโยหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงพัชรา  คนเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงพัชราพร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาธิพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงพัชราภา  อรรคศรีวร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงพัทธวรรณ  พุทธวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงพาขวัญ  มณีกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงพิชชาพร  สมัญญา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  ใจคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศานุพัทธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายพิชญะ  สุคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงพิชญา  พิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงพิชญากร  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1093
เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายพิธา  ประภาธาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงพินทองทา  พงศ์ภัคพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามอินทร์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิมพ์กัน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงพิมพ์วิชา  ชาอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เนาวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สมบุญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายพีรณัฐ  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายพีรพงษ์  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายพีรพล  ศรีอรัญ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งโรจน์มุกดากุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายพีรวัส  อรรคศรีวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายพีระพล  นนท์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายพีระภัทร  ธานี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายพีระวัฒน์  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายพุฒิพร  พันธุ์พุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายพุทธารักษ์  เผ่าหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายเพชรพิรุณ  ปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายเพชรมงคล  สุวรรณโคตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงฟาริดา  ดึนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงภคพร  ชูละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงภทรพรรณ  กัลยาณลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายภราดร  คำนนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงภราดา  นะทีสี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงภัคจิรา  นามเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายภัคพล  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงภัคภร  วรากูลคงภัทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1128
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นาโสก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงภัณฑิรา  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงภัณฑิลาภรณ์  พนาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงภัทรธิดา  อินไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เสียงเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงภัทรปภา  หาญเชิงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายภัทรพงศ์  ดิษฐบรรจง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงภัทรพร  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงภัทรวดี  คิอินธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงภัทราวดี  คนคล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงภัทราวดี  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายภากร  วาลีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายภาณุพงษ์  สำรวมจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายภานุพงษ์  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญโม๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงภาสินี  ชมภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงภิญญา  ประจวบสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายภิญโญ  โนนหิน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงภีมรัมภา  ศรีธัญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายภูชิต  มูลศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายภูมิภัทร  เชื้อคำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายภูรินทร์  ผุยคำสิงห์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายภูรินท์  โคตคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายภูริภัทร  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายภูริภัทร  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายมงคล  วงศ์สายตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงมณีรัคน์  แห่งธรรม
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงมณีรัตน์  พาชิน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงมธุรดา  วุฒิปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายมนตรี  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงมนต์อัปสร  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงมนัสนันท์  คำตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1163
เด็กหญิงมนัสนันท์  พิลาเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายมนัสวิน  มุนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายมนุเชษฐ์  คนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงมริสา  มินิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายมังกร  นุ่นเส้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงมัลลิกา  พันโยศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายมานพ  ประทุมลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พนมพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงมิญาวดี  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายเมตตา  ภาวิชัยโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงโมทามิ  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงยามาระตีอรไท  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายยุทธจักร  เขตบุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงยุพรัตน์  โชติภัคพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายยูฟง  จาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงโยธิดา  ไชยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายรชต  วงศ์สุนะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายรชานนท์  ยิ่งสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงรดา  ปัญญาวิชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงรดา  ปิติอลงกรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงรดาชล  เพชรพลอย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงรติมา  สมงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงรมย์นลิน  มีพันลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1190
เด็กชายรัชชานนท์  ภิญญะชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1191
เด็กชายรัชพล  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงรัตนาพร  ผาจวง
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สุขรี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1194
เด็กหญิงรินรดา  สิริวัฒนชยกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1195
เด็กหญิงรุ่งธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1196
เด็กหญิงรุจิรา  ครุฑวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1197
เด็กหญิงรุจิรา  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม