ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกนก  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกรดา  ไชยายงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมั่น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกนธ์นธี  โชคกาญจกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  ชาภูบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลชนก  เรืองธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลฐนัสส์  เชาว์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรกนก  สารวัตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรวิชญ์  สุพรรณโมก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤช  มหาวรกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษกร  เกษีสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกวิน  ชุ่มใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกวินธิดา  ทองมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกสิณชน  ราชพล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกอบโชค  เศิกศิริ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญจิราภรณ์  แข้งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพียรไลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โยธายุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกันตพงษ์  คืนดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันตภณ  พันธ์มุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกัลป์จารึก  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติพัชญ์  อุดซาชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติพันธ์ุ  อ่อนส้มกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกิตติศักดิ์  พาลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกีรดิต  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกุลธวัช  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วคำพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกุลโรจน์  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเกวลิน  ทิพเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเกษร  เผ่าหอม
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงขวัญจิรา  เวียงภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงขวัญชนก  นัยจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายคณพัฒน์  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคิรากร  วิทยาวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายคุณานนท์  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายจักรภัทร  แก้วมาลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจารวี  สีสายชล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจารุวรรณ  คนคล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิดาภา  รูปเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิดาภา  วิริยธนชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายจิตติพัฒนกรณ์  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจิตติพัฒน์  บางทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิตรเทพ  กงนะ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจินตภัทร  พรหมเสนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิภาดา  วงษ์วิรัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจิรโชติ  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจิรพัฒน์  หมายมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรภัทร  ชัยสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุภรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจิรัชญา  พรสุรศักดิ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พาชอบ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจิราภา  กันดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจิราภา  รูปเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจิรายุส  วิเศษศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายจีรภัทร  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจุฑาชินี  ประยงรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีนัครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายเจตนิพิฐ  คนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงเจนสุดา  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายเจษฎา  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชญาดา  แซ่เฒ้า
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชญานันท์  สายศักดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชญานี  บุญสัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชนธัญ  รูปเหมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชนากานต์  มิตรวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชนิสรา  พันนุมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชนุดม  ราชริวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชโย  จินาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชลิตตา  พันธ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชวนากร  กับกระโทก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชาติญามา  พิมหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชิษณุพงษ์  ปะทะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชีระวิทย์  แข้งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชุติสรา  สุตะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายเชี่ยวชาญ  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายโชติวุฒิ  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภานุ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงญานันธร  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายฐปกร  คำบ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงฐานิดา  ทรงประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองออน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงฐิตาสิริ  ธนโชติบุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงฐิตินันท์  อุทธศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัชชา  บัวจงกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัชชา  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พึ่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ดา  เคนถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  แข้งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐก์ชนนท์  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐฑนันท์  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐณิชา  บับพาน
ป.5
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณัฐดนัย  เหมนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐธริดา  ผิวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทาเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐธีรณา  ไกยนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณัฐนันท์  ปากหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณัฐพล  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายณัฐภัทร  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐวัฒน์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนคช
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณิชานันท์  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณิชาภัทร  หิรัญภิงคา
ป.5
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงเณศรา  นวนอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายต้นน้ำ  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงต้องใจ  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายทศพล  จันทนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายทักษดนย์  โนนสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายทัตเทพ  แสงโทโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายเทพทัต  โนรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายเทพพิทักษ์  สิงเอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนกร  เจริญเลิศสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนกฤต  จันเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนกฤต  ศิรธนานนท์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนทรัพย์  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนพงศ์  ศรีประไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธนพร  พานโมก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองบพิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธนภัทร  รัตนโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธนวรรณ  ชมฉาย
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธนวัฒน์  ติดวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธนัชชัย  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงธนัชชา  สุภนิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงธนัชพร  ชัยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนาวินทร์  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธวัชชัย  นครชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงธัญจิรา  อัศววุฒิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงธัญชนิต  ปากหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงธัญญ์ชนก  หิรัณยัษฐิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ก้อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธัญสินี  ทาเรียงสม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ตาสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธีรโชติ  จั่นปุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธีระศักดิ์  สานตูบ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนภัสสร  แก่นของ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายนมัสการ  เนยการุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายนรปพน  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงนฤมล  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายนัฐวุธ  ธนะกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายนัทธพงศ์  ศรีโยหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนัทธมน  มะโนธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนันทวรา  เสนาช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนันทิชา  สุขอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนันทิดา  สุขอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายน่านน้ำ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดวงจันทร์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงน้ำริน  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงนิชชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนิชนันศ์  ทิพม่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยสุระ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงเนติกาญ  โชติกานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายเนติธรรม  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ไทร
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงบุญนิสา  สายสา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายบุรินทร์  มีเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายปกชนญม์  ทองจาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายปฏิพล  คนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายปฐมพงศ์  วงศ์อนุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปฐมพร  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปทิตตา  ชาญเชิงลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าบง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายปภากร  สุริยะกมล
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปรรณพร  ทองสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายประดิพัทธ์  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปริยาภัทร  คำนึงผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปริศนา  ผุยคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงปรียาพัชร  สังขพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปฤณ  ชาลีพุทธาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายปวริศ  ทองเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายปัญญพนต์  เพียซ้าย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายปัณณธร  พันธ์วงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายปัณณวิชญ์  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปานไพริน  ฉิมพาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงปาริชาติ  เทพสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายปาริตา  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปาลิดา  ลีลาอาภากูร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงปิยธิดา  สัสดีวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายปิยะวัฒน์  วิศิษฏ์เสาวรภย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายปุณวัฒน์  คัชมุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพชร  ปพรรธน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพนิตานันท์  อบเชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญทะระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพศิกา  โพธิ์ขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายพศุตม์  ญาณสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพัชร  สวัสดิ์วงค์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพัชรพร  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพัชริดา  ขุราษี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายพัธดนย์  เกื้อทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพิชชาพร  บุญเต็ม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพิชชาภา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพิชญา  จี้กระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพิชญาภา  ขวานแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายพิชญุตม์  แก้วชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพิพัฒน์  อุทาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพิมนภัทร์  ศรีลาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพิรญาห์  พรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพีรญา  โทนทา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายพีรวัฒน์  ปางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายพีระพัชร์  วังสะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายพุทธิพงษ์  วิศรุตมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิตอามาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงแพรวา  คำภูษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงแพรวา  บุญทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายภคณัณท์  ศุชดชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงภควดี  สิทธกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงภลินี  ศรีพอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายภัทร์ชนน  ทองเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภัทรดล  กดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงภัทรทิวา  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงภัทรพร  ไชยสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงภัทรวดี  ฉิมมา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายภาคิณ  ขวัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายภาคิน  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงภาณิชา  วิศรุตมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงภารุณี  ทุรานุต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายภาสกร  เลวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูมิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายภูริช  อุปัญญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายภูรี  พันระนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงมนปรียา  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงมัณทนา  ศรีษาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงมัตระวี  ซาเสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายมิตรภาพ  ไชยยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงมุกดา  ใจคำต๋า
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงมุกธิดา  โพธิ์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงมุขกรินทร์  แสงสีนิล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายเมธา  ทองสืบสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายเมธาวิน  โทนุสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายยศกร  แก่นอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายยศพนธ์  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายรชต  น้อนนาดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายรณกร  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายรัชพล  สุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงรัฐนันท์  ใจช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายรัฐพล  ศาสตร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายรัฐวิชญ์  บุญโพธิ์อภิขาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงรัตวัน  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายลัญจกร  มนต์นามอญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายลีโอนิเดส ริโก้  คัลดิโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายวรกฤษฏิ์  ขวานแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายวรภัทร  ยิ่งมานะเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงวรรณชฎา  พรมร้อยโท
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงวรัชยา  ฤทธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายวรินทร  เนื่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงวริศรา  อินธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายวัชรินทร์  สัจจมุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายวันมงคล  ชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงวันสิริ  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายวัสสันต์  สีโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายวิชชากร  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายวิฑิต  บุตดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงวิณัฐนี  เผ่าเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายวิทวัส  บุตดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงวีริยา  มั่นธรรมมงคล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายศรัณยพงศ์  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศสิณา  ไชชยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายศักยะ  หิมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายศักรินทร์  กำแหงพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธุระธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายศิริโชค  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงศิรินภา  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงศิริเมขล์  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายศุภกร  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายศุภนัฐ  อุปเสน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงศุภัชญา  บุตรทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายสกลวัฒน์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสภวัส  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายสรวิชญ์  อุปเสน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายสรวิศ  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงสวิตตา  วรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายสหรัฐ  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายสิทธินันท์  วงศ์สุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายสิทธิพร  บรรพชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายสิรภัทร์  สุริยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงสิริธาร  วงษ์ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงสิรินดา  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงสิรินภา  แมคเฟอร์สัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงสิริโสภา  ไกยะวินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายสุกฤษฏิ์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทรทะเกตุ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงสุชาวดี  นามแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายสุทิวัส  บุญมาศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงสุพัตรา  พรมหลาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสุพิชญา  อารมณ์สวะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายสุภวัทน์  วงค์กระโซ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสุภัสสร  สุวะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงสุวิชญา  ผานิตกุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เวชกามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พันอากาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุมภาลี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงโชกุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงอชิตะ  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอชิรญา  ศรีวะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอชิรญาณ์  จำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายอชิรวิชญ์  เบ้าธรรมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายอโณทัย  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอติรัณณ์  อุณวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงอธิชา  ทรงวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงอนงค์พร  วงษาเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงอนิทุกร  อนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงอนุชิดา  คำลือชัย
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงอภิชญา  เสนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอภิชาดา  ผุยคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายอภิชาติ  จอมพุก
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงอภิฏชญา  คำปาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายอภิภู  วิศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายอมตะ  ฐิติวานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอรปรีญา  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงอริญชยา  พรหมกสิกร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายอริยะ  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายอรุณพิวัฒน์  แก้วศรีนวม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายอลงกรณ์  ทับแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอัการาภัค  มหาดำรงค์วงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายอัยการ  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายอารยะ  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอินทุอร  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงอินธิรา  พุฒิจีบ
ป.6
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงอุษามณีย์  สารวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายเอกอนันต์  ไขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายเอื้ออังกูร  อิทธิวิศิษฎ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
390
เด็กหญิงกชกร  กรณวงค์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประวิทย์สิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่อพิลา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงกมลรัตน์  สาลีวรรณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
นางสาวกรรณิกา  สีคำ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
นางสาวกฤติยาภรณ์  คำมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงกฤษณา  พลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายกวิน  ธิยา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
นางสาวกัญญารัตน์  วิศิษฎ์เสาวรภย์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญทันเสน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายกิจนิทัศน์  อึ้งธิติพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายกิตติภูมิ  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกิตติมา  สังข์แก้ว
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
นายเกริกฤทธิ์  แผ่นพรหม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายคณาธิป  พลซื่อ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายฆนวัฒน์  ทองเภา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายจักรกฤต  ทองเภา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
นายจักรธร  อรรคศรีวร
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงจิตตราพร  ราชิวงศ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผุยคำสิงห์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วคำพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนึ่งคำมี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณวัติ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายฉัตรมงคล  ต้นภูมี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงชญานิศ  มหาโยธี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายชนกานต์  เครือพลอย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายชนกานต์  สุวรรณไตรย์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายชนะชล  ผุยคำสิงห์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายชนากานต์  วังสการ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
425
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญภา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงชลดา  ดีดวงพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายชลันธร  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายชาคริต  ดีสี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายชาญณรงค์  อุจฉกรรณ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงชุติมา  พาชิน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
นางสาวฐาปนี  โพธิ์ไทรย์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงฐิติกานต์  นาดี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เย็นใจ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์  ยืนยง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์มะหา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
นางสาวณัฐธิดา  พิกุลศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงณัฐนันท์  กุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณัฐพงษ์  คำภูผง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงณัฐศิกานต์  สระบุรี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมหา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงณิชา  ป้องพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายทวีทรัพย์  ทุมโทน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายธนกร  บุญเนตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายธนชัย  พาลึก
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายธนโชติ  พาลึก
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายธนนันท์  พาลึก
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายธนวัฒน์  แสนจัทร์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงธนาวดี  เชื้อใย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงธัญชนก  แสงอ่อน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงธิญาดา  ซื่อสัตย์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงธิดารัตน์  อันทะไชย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายธีระพงษ์  หลักทองคำ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายนที  คำขันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายนนทพัทธ์  ทวีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายนพรัตน์  สีสด
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายนพสิทธิ์  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงนภัสสร  วังคะฮาต
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
460
เด็กหญิงนภาพร  กงนะ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายนราธิป  มณีพัทธพงศ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายนราธิป  ราชิวงศ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ปัททุม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
นายนันทศักดิ์  อัคศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์คง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายนิติพงษ์  ผาอำนาจ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายนิธิ  เวืองวัน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
นายนิมิต  ธิติโยธิน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงนิรัญญา  เมืองโคตร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
นางสาวเนตรนภา  ทองผา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายบุญรัฐตินนท์  แซ่เลือง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์มุก
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายปฏิพัท  บางทราย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
นางสาวปฐมาภรณ์  พุกยอด
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงปภาวดี  ไชยเพชร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงประกายมุก  ยืนยง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงปอแก้ว  บุตรวงศ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูชื่น
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปาจารีย์  ประทุมลี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพบุตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปิยธิดา  คำมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงผกามาศ  ยืนยง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายพงศกร  คำพิลา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายพงศกร  ไทยใหม่
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
นายพงศ์เดช  สุราทิพยวรรณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายพงศธร  มีงามดี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  โฉมสวย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายพงษ์ศธร  เมืองโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพรทิพย์  บุญวิเศษ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
นางสาวพรธิชา  ฐานพรม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
นางสาวพรรณิภา  คำโยธา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
495
เด็กชายพรอนันต์  นามแก่ง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กูดโสม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สละวงษ์ลักษณ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายพายุ  คณาโรจน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
นางสาวพิชามญชุ์  หมากดก
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพิพัฒน์  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพิรันดา  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพิสิฐ  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายพีระพัฒน์  เอกวิเศษ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงแพรวา  จำปา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
นางสาวภนธร  สุวรรณฑา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายภานุพงศ์  รุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายภานุวัฒน์  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายภาสกร  เมืองโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายมุกอนันต์  ติยะโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายเมฆ  ผิวผ่อง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายยศกร  อรรคศรีวร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงรดามณี  พิมพ์ไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงรติมา  สุวรรณพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงระพีภรณ์  ไชยชุติกาญจน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายรักเกียรติ์  ตรั่นวัน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงรัญชิดา  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์ศรีทา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายรัตนพล  กงนะ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พิกุลศรี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงรุ้งไพรินทร์  ชาธิพา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายฤทธิพงศ์  ว่องไว
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
นางสาวลลิตภัทร  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายลัดธพล  โทนแก้ว
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายวชิรเดช  ฆรินทุ์งามพิศ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
นางสาววนิดา  ศรีลุน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
นางสาววราภรณ์  วุฒิเวโรจน์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายวสุรัตน์  บุญธูป
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
530
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจตรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายวิวัฒน์  เหล่าจันทร์อัน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายวิษณุ  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายวุฒิชัย  แสนสา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายวุฒิศักดิ์  ประทุมลี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงศศิธร  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงศศิวิมล  บำรุง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยยายงค์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงศิรประภา  พาที
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงศิรประภา  ราษฎรติง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงศิริญญา  เชื้อกุณะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายศุภกร  นุ่มเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายศุภณัฐ  สินศิริ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงศุภรัตน์  ฉายอรุณ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสรัญญา  ทุมพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงสุธิมา  สมีเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูชาติ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริศักดิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายอชิระ  พันธ์คูณ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงอภิชญา  แสนโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทรง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
นายอภิวัฒน์  ไชยวรรณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายอภิศักดิ์  ปานทอง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายอมรเทพ  สระแก้ว
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานเถื่อน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงอมลวรรณ  ประทุมลี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
นางสาวอรธีรา  เชื้อทอง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอริสา  ที่ทำนัก
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
นางสาวอลิชา  คำพิลา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
นายอาทิตย์พงศ์  แก่นสำโรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายอำนาจ  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงอินทิรา  อินทสิงห์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กีรติกานน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
นางสาวอุทัยทิพย์  พันธ์คูณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายอุทิศ  พรมภักดี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงไอละดา  วันทะวี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงกชพร  เดโชชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงกชพร  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงกชพรรณ  แฝงสาคู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายกตัญญู  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงกนกกร  สิงห์สุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงกนกชนก  ศรีโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงกนกนิภา  เพียรจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงกนกพร  ศรีมูลเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิศดิสัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชานุชิต
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงกนกวรรณ  สารธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงกมลชนก  ทองผา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงกมลชนก  ผากา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงกมลชนก  พรมภาค
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงกมลชนก  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงกมลชนก  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงกรกมล  ทองออน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงกรชนก  จันทะสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงกรชนก  อนุศักดิ์เสถียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงกรรวี  ผอบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงกรวรรณ  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายกฤตยชญ์  รักษ์วงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายกฤติเมธ  จันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายกฤษณพล  โพธิ์ขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายกวิน  สีสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงกวินกานต์  ยังอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงกษมา  บุตรทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายกสิวัฒน์  ไชยยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายก้องภพ  เมฆพยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายก้องภพ  ฤทธิธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมเกาะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองกาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลประภาพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ไชยพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายกัณฑ์อเนก  สุกาวงค์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายกันต์ธีร์  วัฒนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายกันตพงศ์  ทองการ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายกันตภัทร  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงกันติชา  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายกันต์  ฤทธิ์มหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายกันต์  วงศ์พิบูลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายกัมปนาท  แผ่นพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรธนะพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงกัลยาณี  จอกนาค
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดำรงดาลัยพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงกัลลประภา  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วพรหมมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงกิตติกานต์  กงกาหน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายกิตติโชติ  ทาสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงกิตติญา  พวงหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายกิตตินันท์  คำวิโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายกิตติพงษ์  กันยานุช
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายกิตติพงษ์  บุสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบุรมย์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยสุริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายกิตติภพ  ธุระธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายกีรตะ  ภูวภรณืกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายกุลเชษฐ์  สารทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงกุลนันทน์  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายเกริกเกล้า  บุญมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงแก้วมาดา  บาดตาสาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายโกมินทร์  ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายไกรวิชญ์  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายขจรพงษ์  มีกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงขวัญกมล  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายขวัญกวี  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงขวัญข้าว  กูลธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงขวัญสุดา  ขันแข็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ท้าวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายข้าวขวัญ  อินธิเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงข้าวโพด  ดำชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงเขมิกา  ปัจฉิมะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงคณัสนันท์  รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงคณัสวรรณ  แก้วประชามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายคณาธิป  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายคณิศร  ฐิตะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายครรชิตพล  จันทนาม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงคริสทิน จือ อวิ๋น  ค๊อก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายคุณานันท์  สันติคุณากร
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงเคที่ สุวีรยา  เดวี่ส์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงจงกลณี  ภักดีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงจณิสตา  มุงคำภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายจตุรภัทร  อุดชาชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงจริญญา  คนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายจักรพรรดิ  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายจักรภัทร  เสียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงจันทรรัตน์  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงจันทิมาธร  สิงห์สร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงจัสมิน  บาชมานน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายจาฎพัจน์  สุวรรณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงจิตรา  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายจิรกฤต  ภู่จีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กชายจิรฐา  ชัยรักไพบูลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงจิรปภา  เกษงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงจิรพรรณ  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายจิรภัทร  เสวะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายจิรภัทร์  สุริยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงจิรัชญา  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงจิรัชญา  วชิรวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงจิรัชยาพร  ไตรงามสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายจิรัฐิติ  พาชอบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงจิรากาญจ์  พาลึก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงจิราพร  อินปาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงจิราพรรณ  ป้อมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงจิราภัสสร  ภูแม่นำ้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงจิราภา  ความมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายจิรายุ  ลาภสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงจีรนันท์  วงค์ชา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงเจนจิรา  โชติวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายเจษฎา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงชญาณี  นาคศรี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงชญาดา  วงศ์มุกดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงชญานิศ  ศิริวงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงชญาภา  รุ่งอนันตทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายชฏาภรณ์  ซุยพวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงชนกฤทัย  ชาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายชนนน  นนสะเกษ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงชนนพชร  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กหญิงชนนิกานต์  ก้อนศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงชนเนษฎ์  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงชนัญธิดา  ผลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายชนาธิป  ปะทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงชนาภา  อุคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงชนิกานต์  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงชนิดา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงชนิดาภา  วงษ์พิมพ์สร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายชยกฤช  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายชลชาติ  ภูมลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงชลธิชา  จันทะไทย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายภูฏาน  ตระกูลลำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายชลสิทธิ์  ติยะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงชลิตา  วิชาผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงชลิตา  หาระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายชวัลกร  บัวระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงชวัลรัตน์  บัวระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายชวัลวิทย์  อ่อนคำหล้า
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงชวิศา  พันธ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายชวิส  รัศมีวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีจำลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายชานนท์  ศิลปศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงชาริศา  เทพสิริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงชาลิสา  บุญสาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงชิชญา  อินนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงชิดชนก  จันสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายชินดนัย  ภูเงินงอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายชินพัฒน์  เอื้อกิ่งเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายชิษณุ  ผิวสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงชิษณุตาภรณ์  ช่วยวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายชิษณุพงษ์  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กชายชิษพงศ์  คืนดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตียไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงชุตินันท์  พิมพ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายโชคศิริ  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายญาณาธร  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงญาดา  คำปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงญานิสา  ล่ำสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายฐนกร  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงฐนิชา  สายบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายฐากร  ปนศิริวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายฐาปกร  ทองชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงฐาปนีย์  สุทธิเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงฐิตาพร  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงฐิตาภา  เลียบมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงฐิติกา  บุญเรืองนาม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายฐิติโชติ  ไชยสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงฐิติยา  สันต์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายณฐนนท์  ศรีวะโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงณฐมน  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายณพมงคล  คูสกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายณภัทร  ไชยายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงณภัสนันท์  พรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ์ชนะชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงณัญฑิฌา  ดาเหม็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายณัฏฐกรณ์  สุขสันรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายณัฏฐวี  เกตุแสนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กชายณัฐกรณ์  มักมะยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงณัฐกานต์  หลาบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงณัฐชา  กุลศรีวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงณัฐฐพร  แสนจู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงณัฐณิชา  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายณัฐดนัย  ราชิวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นพา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญซำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงณัฐธิตา  สาฤาษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายณัฐนนท์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์มาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายณัฐนันท์  กุลศรีวนรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤคดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายณัฐพงศ์  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายณัฐพล  บุญเอื้อ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายณัฐพล  พละสูนย์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงณัฐมาภรณ์  คึมยะราช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงณัฐลภัส  อธิรัชต์ธนผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงณัฐวดี  ผากา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงณัฐวรา  เกษียร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงณัฐวิชชา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายณัฐิวุฒิ  ศรีพรหมมุนี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายณัทพงศ์  จักรพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงณิชกมล  เหมือนเขียน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กหญิงณิชกานต์  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงณิชนันท์  เชื้อนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงณิชมน  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงณิชาภา  แสงประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงณิฐิพร  รัตนพลแสน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงณิระนันท์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงณํฐธิตา  อินานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายดลชา  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงดวงกมล  คำปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองโบราณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงดาวละออ  คำปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงเดชาวัฒน์  พรมออน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายตรีทศเทพ  อินทรพรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  โทนแก้ว
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงตรุนินทุ์  ตรงดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงตาลตะวัน  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายติณห์ภพ  การเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายตุลยวัตร  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
นายเตชินท์  วงค์เฟียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายโตณณากาน  หนูปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายทฤษฎี  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายทศพล  เบ้าทอง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงทักษพร  ฑีฆะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงทักษอร  กุลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายทัศไนย  ทองออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงทิชาดา  แก่นวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงทิฑัมพร  มงคล
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายทินกร  รูปดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายทินภัทร  ไตรยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายทินภัทร  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อำมะรา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายทิวากร  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
848
เด็กชายทีปกร  เผือดนอก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายเทพอาทิตย์  จันทร์เผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายธนกร  จำเริญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายธนกร  ราชิวงศ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายธนกร  วาปี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายธนกฤต  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายธนกฤต  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายธนกฤต  ณํฏฐ์ภูปภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายธนโชติ  วรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงธนธิดา  สมัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายธนพงษ์  ยศทนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายธนพนธ์  พาลึก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายธนพล  แสนจันทะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายธนพัฒน์  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองผา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายธนภัทร  ดึนกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายธนภัทร  แทนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายธนภัทร  บำรุงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายธนภัทร  อัคศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายธนภูมิ  รักสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายธนวัฒน์  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์นนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายธนวัฒน์  วิศรุตมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายธนวัฒน์  สมบุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายธนวิทย์  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายธนวินธ์  เสียงลำ้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงธนัญชนก  ปัจฉิมะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงธนัญชนก  ปัตณี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์พุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายธนากรณ์  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
883
เด็กชายธนาวัฒน์  ปุยจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงธมวรรณ  นาโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายธรณินทร์  สิทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายธรรมรัฐ  โสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายธรรมศาสตร์  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายธราธร  กิติราช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายธราธิป  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงธวนันท์  นามพุก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายธัชพงศ์  แจ้งประจักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงธัญชนก  วงค์สาลี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมพิงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงธัญญะภัคท์  แก้ววรรณา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงธัญญาเรศ  เพชรนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงธัญวลัย  จัทรโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงธัทยากร  รูปคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงธันยมัย  โคตรพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกิดผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปัญญาพ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงธิดาพร  โคสขึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันแข้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธุ์หมุด
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภวิเศษ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงธิดาวัลย์  ยนเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงธิติกาญจน์  รุ่งปริยศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงธินัดดา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายธีธัช  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายธีรกร  วาปี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
เด็กชายธีรดนย์  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายธีรเดช  เทพกระโทก
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายธีรเดช  ภูจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงธีรตา  กุสโร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายธีรเทพ  โพนทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายธีรพงษ์  กุโบรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายธีรภัทร  ไชยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายธีรภัทร  สมยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
นางสาวธีระพงษ์  ชัยยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงธีราพร  กิราชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายนนทนันต์  ก้านสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายนนทภัทร  คำแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายนนทภูมิ  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายนนทัศน์  กิมโล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงนภัจฉรา  โตเต็ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงนภัสนันท์  เลบิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงนภัสสร  รูปดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงนภัสสร  เสียงหวาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายนรากร  เนตวงษ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงนราพร  บุญสุทธา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงนราวดี  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงนรินทร์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายนฤชา  สุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายนฤเบศร์  ทองขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายนฤพล  ใสโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงนฤมน  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงนลินนิภา  สาลีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงนวพร  ปู่บุตรชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงนวรัตน์  แวงวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงนวล  ไชยราษฎร์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายนวันธร  นามคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงนัชชนันท์  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงนัชชา  ภูขมัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงนัชชากัญญ์  นิธีวรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
953
เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายนัทวิช  สุขอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญอร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงนันทวรรณ  ทุยบึงฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงนันทิชา  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงนันทิยา  จูมแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงนันธิดา  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงนาตลดา  แสงสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายนิติ  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงนิตินัท  อรรคคพิน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงนิติพร  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงนิรัชรา  ศิริเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงนิศรา  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงนุชศาสิริ  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงเนตรธิดา  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงเนตรนภา  สุขรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายบรรณพัทธ์  ดีมา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายบวรภัค  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยิ่งผล
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายบุญชนะ  ขันธุลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงบุญมี  บุญญาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงบุศรินทร์  ไตรยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงเบญจมาพร  ทองผา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายปฏิพล  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายปฏิภาณ  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงปฏิมา  บับพาน
ป.6
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายปฐมพล  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรีษะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
988
เด็กหญิงปณิดา  พงวันดี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงปณิธิดา  ศรีลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงปนัดดา  โมกไธสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงปพิชญา  ดุสอน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายปภังกร  นาควิเชียร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงปภาดา  จันทาคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงปภาดา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงปภาดา  มินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงปภามาศ  อึ้งฐิติพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงปภาวรินท์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายปรเมศน์  เนตวงษ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายประวีณ  ไฮคำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงปราณปริยา  ผางพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายปราณีต  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายปราบ  ปาระมี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงปรารถนา  ผิวเรืองนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงปริฉัตร  อินพรหมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายปริชญ์  ชาศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายปริญญา  สีคำ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงปริตา  นา่โสก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายปริยวิศว์  แก้วสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงปริยากร  หิรัณย์ษฐิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงปรียาณิศา  วุฒิชัยรุจี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงปลายฝน  วงศ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงปลายฝน  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงปวรรัตน์  สอนจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายปวรุศม์  คล่องดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงปวีณา  เริงเมืองยศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงปัณชญา  เผ่าหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงปัณณ์ชญาณัฐ  อินผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายปัณณวัฒน์  เต็มใจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายปัทราช  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายปาณัสม์  ทองชุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงปาณิสรา  ขุมทรัพย์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1023
เด็กหญิงปาณิสสรา  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงปานชนก  วุฒิเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงปานวาด  กัลยาประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงปาริฉัตร  ความมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงปาริฉัตร  อนันตรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงปาริตา  ผางพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงปิยวรรณ  พิตรพิบูลย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายปิยวัฒน์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายปิยะนันท์  รัตนสมัคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จิตกระเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหมหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เบ้าธรรมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงเปมิกา  จันทรเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายไผทเฉลิม  วงค์ศรีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายพงศกร  คล้ายอ้น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายพงศกร  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายพงศธร  กงนะ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายพงศธร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายพงศภัค  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายพงศภัค  อุระ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายพงศ์ภัค  สายยศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายพงษ์ภิภักดิ์  ซองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายพงษ์วิทย์  หิรัญอร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายพชรดนัย  มีชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายพชรพล  ชัยเวชพิสิฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงพนิดา  โรจนชาลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมเจริญ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงพรชนก  โทนุสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงพรฑิพา  บุทธิจักร
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงพรทิพย์  ชินะจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงพรทิพา  สันต์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงพรพิชญา  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1058
เด็กหญิงพรพิมล  เอี่ยมเจริญ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงพรรณพิรีย์  อุทธศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงพรรณิภา  อาทิตย์ตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงพรสุดา  ใจสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงพรอนงค์  สูงศรี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายพระนาย  เพริดพราว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายพฤทธิ์  พิลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายพลธนวัต  ตุงคณะคร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงพลอยชมพู  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงพลอยมณี  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายพสกร  จันทจวง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายพัชรดนัย  โงนมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงพัชรดา  บัวชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงพัชรพร  ราชิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงพัชรพล  เชื้อคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายพัชรพล  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายพัชรพล  ศรีโยหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงพัชรา  คนเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงพัชราพร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาธิพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงพัชราภา  อรรคศรีวร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงพัทธวรรณ  พุทธวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงพาขวัญ  มณีกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงพิชชาพร  สมัญญา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  ใจคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศานุพัทธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายพิชญะ  สุคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงพิชญา  พิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงพิชญากร  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1093
เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายพิธา  ประภาธาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงพินทองทา  พงศ์ภัคพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามอินทร์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิมพ์กัน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงพิมพ์วิชา  ชาอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เนาวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สมบุญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายพีรณัฐ  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายพีรพงษ์  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายพีรพล  ศรีอรัญ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งโรจน์มุกดากุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายพีรวัส  อรรคศรีวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายพีระพล  นนท์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายพีระภัทร  ธานี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายพีระวัฒน์  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายพุฒิพร  พันธุ์พุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายพุทธารักษ์  เผ่าหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายเพชรพิรุณ  ปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายเพชรมงคล  สุวรรณโคตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงฟาริดา  ดึนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงภคพร  ชูละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงภทรพรรณ  กัลยาณลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายภราดร  คำนนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงภราดา  นะทีสี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงภัคจิรา  นามเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายภัคพล  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงภัคภร  วรากูลคงภัทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1128
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นาโสก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงภัณฑิรา  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงภัณฑิลาภรณ์  พนาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงภัทรธิดา  อินไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เสียงเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงภัทรปภา  หาญเชิงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายภัทรพงศ์  ดิษฐบรรจง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงภัทรพร  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงภัทรวดี  คิอินธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงภัทราวดี  คนคล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงภัทราวดี  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายภากร  วาลีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายภาณุพงษ์  สำรวมจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายภานุพงษ์  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญโม๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงภาสินี  ชมภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงภิญญา  ประจวบสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายภิญโญ  โนนหิน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงภีมรัมภา  ศรีธัญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายภูชิต  มูลศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายภูมิภัทร  เชื้อคำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายภูรินทร์  ผุยคำสิงห์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายภูรินท์  โคตคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายภูริภัทร  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายภูริภัทร  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายมงคล  วงศ์สายตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงมณีรัคน์  แห่งธรรม
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงมณีรัตน์  พาชิน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงมธุรดา  วุฒิปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายมนตรี  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงมนต์อัปสร  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงมนัสนันท์  คำตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1163
เด็กหญิงมนัสนันท์  พิลาเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายมนัสวิน  มุนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายมนุเชษฐ์  คนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงมริสา  มินิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายมังกร  นุ่นเส้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงมัลลิกา  พันโยศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายมานพ  ประทุมลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พนมพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงมิญาวดี  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายเมตตา  ภาวิชัยโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงโมทามิ  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงยามาระตีอรไท  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายยุทธจักร  เขตบุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงยุพรัตน์  โชติภัคพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายยูฟง  จาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงโยธิดา  ไชยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายรชต  วงศ์สุนะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายรชานนท์  ยิ่งสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงรดา  ปัญญาวิชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงรดา  ปิติอลงกรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงรดาชล  เพชรพลอย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงรติมา  สมงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงรมย์นลิน  มีพันลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายรัชชานนท์  ภิญญะชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายรัชพล  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงรัตนาพร  ผาจวง
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สุขรี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงรินรดา  สิริวัฒนชยกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงรุ่งธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงรุจิรา  ครุฑวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงรุจิรา  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1198
เด็กชายล้นเกล้า  ธีรสาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงลภัสรดา  โทนสิมมา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงลักขณา  เผ่าหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงลินลาณี  จิตอามาตย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายเลิศชาย  ไชยขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายวงศกร  โคตรสขึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายวจนะ  เดชสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายวชิรวิชย์  ฉลูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงวนัสนันท์  คนเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงวนิดา  วงค์ศรีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงวรกาญจน์  สุภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงวรชา  คำแสน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายวรชิต  วงค์กระโซ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงวรนุช  พรมดมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายวรพจน์  ธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงวรรณลักษณ์  ช่วยชูหนู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงวรลดา  บางทราย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายวรวุฒิ  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายวรวุธ  บับพาน
ป.6
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงวรัญญา  สุดช่วย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายวรากร  เทพรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงวราภรณ์  เสือเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายวราวุฒิ  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงวริตรา  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายวรินทร  สุพร
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงวรินยุพา  สุพร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงวริศรา  วงษาเนาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงวริษา  เศรษฐนันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายวโรดม  กัลยาโส
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงวฤณดา  เชื้อพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายวัชรกร  ธาราสนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายวัชรพงษ์  เงาสมรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายวัชระ  ทองพั้ว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1233
เด็กชายวัณเฉลิม  แดงอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายวัณณุวรรธน์  ไพจันทร์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงวันวิสา  ธนโชคทิศอุทิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายวันใหม่  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายวิชชุกร  ประทุมมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายวิชานน์  พลลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงวินันท์ญา  วรวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงวิภาวดี  อุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงวิภาวี  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงวิมลสิริ  อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงวิลัตติกา  ผลสว่าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงวิลาวรรย์  ต้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายวิศรุต  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายวีรภัทร  วังสการ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายวีรภาพ  ขันติยู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายวีรวิชญ์  ยงกิจตรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายวีรศรุต  ทองมหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายวีระพล  ผิวเหลือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายวีรินทร์  มุกดาฐิติกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายวุฒิกร  ชลธิชาชลาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายวุฒิชัย  ขุนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงศตนันท์  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายศตายุ  เสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายศรัณย์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงศริญญา  ซามงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงศรินทราภรณ์  ศรีโบราณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงศรีรัตน์  เพียสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงศรุตา  สายใจ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงศศนันท์  พงษ์ศรียา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงศิตางค์  ห้วยทราย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงศิรดา  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงศิรประภา  โคตรพรม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงศิริกัลยา  รูปงาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1268
เด็กหญิงศิรินภา  รักบุญ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงศิรินเรศ  ทองต้น
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงศิริพร  สุริยวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงศิริพัตรา  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงศิริมา  ไหลหลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ปุยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมญา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงศิริวรรณ  วงค์กระโซ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายศิวทายิน  หลาบโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายศิวัฒน์  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงศุกลพัชร  วงศ์ละคร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายศุกลวัฒน์  เครือคำ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงศุจาริณีย์  สุจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายศุภกฤต  อุปนิ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงศุภานน  อนันต์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายเศรษฐพัชร  ส่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงสมฤทัย  ฮวินวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงสมิตานันท์  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายสรวิชญ  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายสรวิศ  ปูลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงสโรชา  เรืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงสายสลิล  ประสุนิงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายสิรวิชญ์  สมมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กชายสิรสินธุ์  สกุลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงสิริทัศน์  พัชรวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงสิริพรรณพิชญา  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงสิริมนต์  แก้วเชียงกุล
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงสุกัญญา  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กหญิงสุกัญญา  พันโกฏิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กหญิงสุกัญญา  ยานะนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงสุขพรรษา  นาโสก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302