ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป1/1 อาคาร ป 1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จันทรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพรรณ  ซอหนองบัว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกรดา  จอดนอก
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรฉัตร  ศรีรัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
5
เด็กชายกรรณภัทร  ซ้ายสนิททำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณิกา  จรศรชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรณิการ์  วัฒนราช
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
8
เด็กชายกรวิชญ์  ชนะบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
10
เด็กชายกริชดนัย  ลุนอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤฏา  พิมพา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตธี  บุบผากอง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตพล  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤติเดช  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่านเขียน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษฎ์  ปวงปะชัน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษณะ  กระเช่าทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษติกูล  บุดดีด่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤษนันต์  ลำไธสง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
22
เด็กชายกลมวัฒน์  มะลาศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
23
เด็กชายก่อกุศล  ปะสังติโย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญากร  การะพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักกะสาตัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาพร  คำหารพล
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักกะสาตัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงหนองพอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณปะกา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกาญจนา  นิลเจียรนัย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกาญญาดา  มูลแวง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติ  เกตุดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติภพ  วรรณพฤติ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกิตติ์สุดา  คามะปะใน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป1/2 อาคาร ป 1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกศกนก  จันทคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
37
เด็กหญิงขวัญข้าว  หลงชรา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปาปะขำ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงขัวญชนก  ชาติขูลู
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเขมิกา  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
41
เด็กชายคลัปกรณ  ชินชะนะ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
42
เด็กชายคุนานนท์  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจตุรถี  ปัจจัยคา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
44
เด็กชายจารุพัฒน์  ชาวพงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจารุวรรณ  ปะกินังเต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปัดตาปัดโต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิดาภา  อาระหัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิรนันท์  พิมชาด
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
49
เด็กชายจิรภัทร  อ่อนทุม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรวัฒน์  นินทะสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
51
เด็กชายจิรสิน  วงศ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจีระภา  บรรจงปรุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิรัชญานันท์  ปะวะเข
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิรัญชยา  สืบสุนทร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
55
เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
56
เด็กชายจิราธิวัฒน์  ปทุมเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจีรนันท์  หวานคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
59
เด็กชายจีระพัฒน์  แก้วสังฆ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจุฑามณี  แสงส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
61
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประเสริฐคงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงเจนสุดา  พลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
63
เด็กชายเจษฎา  ปุงปอพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชญาดา  ปาสาจัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชณากานท์  หมั่นนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
66
เด็กชายชนะพล  พรดี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญวานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรงมั่นศีล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชนาภัทร  วัฒนวิบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป1/3 อาคาร ป 1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชลลดา  ตาขันทะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
คณิตประถม
72
เด็กชายชาติกล้า  วัฒนบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชาลิศา  ดอนเหนือ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
74
เด็กชายชินพัฒน์  ปาปะโถ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
75
เด็กชายชิษณุพงษ์  สะแกทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตราพิเนตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปริเตนัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณศิลป์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชูสกุล  สุขรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
80
เด็กชายญาณทัศน์  ภิบาลจอมมี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงญานิศา  คุณโน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
82
เด็กชายฐานทัพ  ปัดถามัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
83
เด็กชายฐิติกร  สัณฐิติบวร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐิตินันท์  เปตานัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฑิญานันน์  หนองแบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
86
เด็กหญิงฑิภาพร  มีหา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
87
เด็กชายณภัทร  แก่นไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
88
เด็กชายณภัทร  แสงโทโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัชชา  แก้วธานี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฎฐนิดา  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทศิลป์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฏฐ์พล  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฏฐากร  สวนนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐกรณ์  ทอนเสาร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐชยา  แสนประกอบ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐชะนันท์  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐพล  นิตย์คำหาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐพล  ปัตตานี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐพัชร์  อุปมัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐภรัทธา  มีโวหาร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐมสุภา  บุญหลง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒยุ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์ปุ๋ย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป1/4 อาคาร ป 1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐสุดา  จีนขี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณันทิภัคค์  ธนสินบวรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
108
เด็กหญิงดวงจันทร์  คำอ้อ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงดารา  สุนทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
110
เด็กชายตันติกร  เสี่ยงบุญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
111
เด็กชายตุรากร  สิริโชคเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงถุงทอง  เทพนนท์กลาง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
113
เด็กชายทนงเดช  คามะปะไน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
114
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชุยบุรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงทิพธิดา  โง่นทา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
116
เด็กชายทิวากร  คังดงเค็ง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
117
เด็กชายทีปกร  สลักคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
118
เด็กชายเทพรักษา  บริรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
119
เด็กชายเทพริษฐ์  จันทะจิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
120
เด็กชายธนกร  สุขอาษา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
121
เด็กชายธนกฤต  ลุนทาหงส์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
122
เด็กชายธนกฤต  หงส์พันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
123
เด็กชายธนพงษ์  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
124
เด็กชายธนพล  ลำเหลือ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
125
เด็กชายธนพัฒน์  ธนูสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
126
เด็กชายธนภัทร  เกตุศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
127
เด็กชายธนภัทร  พลเรือง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
128
เด็กชายธนภัทร  พันธ์รักษา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
129
เด็กชายธนภัทร  ภัทราบุญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
130
เด็กชายธนวัฒน์  พลกนิช
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
131
เด็กชายธนวัฒน์  อามาตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธนัชชา  เอ้ตุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
133
เด็กชายธนากร  ยิ่งดัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
134
เด็กชายธนิศรา  พิมพ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
135
เด็กชายธวัชชัย  เจริญชีพ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
136
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองพิมพ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประกิระนัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธัญชนก  ประมาคะเต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปักเขมายัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธันยพร  ราชสีห์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป1/5 อาคาร ป 1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธาดาพงษ์  ประทุมเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
142
เด็กชายธาวิน  ปักกะทานัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
144
เด็กชายธีรนาท  แก้วภา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
145
เด็กชายธีรพงษ์  สุรพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
146
เด็กชายธีรภัทร  วังสอง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
147
เด็กชายธีรวีว์  จุลศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธีราพร  ขุนวารินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
150
เด็กชายนรากร  ศรีลาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
151
เด็กชายนราวิชญ์  อาชะนะชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนริศรา  คำสะไมล์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนริศรา  ศรีวงยาง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
154
เด็กชายนฤบดินทร์  ชุมดี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
155
เด็กชายนวพล  พวงใต้
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
156
เด็กชายนวมินทร์  โนราช
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนัชชา  บัวรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนัฐติกาล  เศษถัง
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
159
เด็กชายนันทกร  หลาบสีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
160
เด็กชายนันทรัตน์  ชาวดง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนันทิกานท์  สุทธิสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
162
เด็กชายนาถวัฒน์  ทองสุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนารีรัตน์  ปะมาคะเต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
164
เด็กชายนาวิน  ราชสีห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
165
เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาจสารมนต์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนิชาภา  ฤกษ์สรรเสริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนิตยา  ไกรพล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนิติภรณ์  วิถาทานัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
169
เด็กชายนิธิกร  ยามา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนิรชา  คงสัตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
171
เด็กหญิงเนตรขวัญ  พรวนไชย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงบารมี  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
173
เด็กหญิงบุษราพร  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงเบญญาภา  พลจารย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
175
เด็กชายปกป้อง  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป1/6 อาคาร ป 1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปฏิพล  ปาติสัตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
177
เด็กชายปฏิวัติ  สงค์ตา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปณัฐดา  ดงกาวัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปนัดดา  ปะมังคะสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
180
เด็กชายปภังกร  ปลั่งจิรางกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปภัสรา  อำพินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
182
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองมี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัจจัยโคถา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มวลมนตรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
185
เด็กชายปรเมทศ์  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
186
เด็กชายปรวิศ  สุภนัก
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
187
เด็กชายประชาราช  ยางเครือ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
188
เด็กหญิงประทานพร  ชาวพงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
189
เด็กหญิงประไพรพักตร์  ปะวาระณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
190
เด็กชายปริญญา  ลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
191
เด็กชายปริวรรต  ปาสาบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปรียาภัทร  โยธาภักดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปัญญาพร  วัฒนวิบูลยกิจ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปาลิตา  ปะโสทะกัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปาลิตา  ปักการะโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
196
เด็กชายปาลิน  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปิยธิดา  ธรแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
198
เด็กชายปิยภัทร  ดีพรม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปิยมาวดี  โมสืบแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปุณณดา  มงคลพิศ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปุลินิตา  ปะกำแหง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงไปรยา  วรรณปะเกาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
203
เด็กชายพงศกร  ปาปะไพ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
204
เด็กชายพงศธร  ดงเสือ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
205
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นามไห
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
206
เด็กชายพชร  ปาปะไพ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
207
เด็กชายพชร  ยะชมภู
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพชรมน  นิราราศน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพรจิรา  วรรณปะเก
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป1/7 อาคาร ป 1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพรชนก  วรหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพรญาณี  จันดีกระยอม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
213
เด็กชายพรมศิริ  วิไลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
214
เด็กชายพรรษนนท์  บรรจงปริญญา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพรรัมภา  ปะติเท
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพฤกษา  มูลต้น
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพลอยขวัญ  อุ่นพิกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
218
เด็กชายพัชรพงศ์  ประทุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพัชริดา  อินธิพัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพัชรินทร์  สุปะมา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพัชริสา  ทังโส
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  บุปเก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพัราภา  ปาปะเต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพิขขาอร  คำประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์คมา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ม่วงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
227
เด็กชายพิทักษ์ชน  ปะวันนา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
228
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุปผา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพิมญาดา  กินากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสิน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพิมพ์ภิมล  มวลมนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพิมพิศา  คำฃัย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
233
เด็กชายพิริยากร  พันธุขันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
234
เด็กชายพีรพล  ชัยธานี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
235
เด็กชายพีรพัฒน์  แสงโทโพ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
236
เด็กชายพีรวิชญ์  ปิตโต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
237
เด็กชายเพียรธรรม  ปาปะทา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
238
เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
239
เด็กหญิงแพรวา  ปะมาคะเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
240
เด็กชายภควัต  สืบสุนทร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงภชรัชดา  พวงสีเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
242
เด็กหญิงภักรวี  เทเวลา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
243
เด็กชายภัคพล  แก้วบุตรสา
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงภัณฑิรา  วัชรไกร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภัณฑิลา  ใจเตอะ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป2/1 อาคาร ป 2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภัทธยพงษ์  ดงอุทิศ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
247
เด็กหญิงภัทรธิดา  โทนะหงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
248
เด็กหญิงภัทรปภา  ทยอมใหม่
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
249
เด็กชายภัทรพล  ประนามะ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
250
เด็กชายภัทรภณ  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
251
เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีชาด
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
252
เด็กหญิงภัทรลดา  อินทร์ชู
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
253
เด็กชายภัทราวุธ  ปะนัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
254
เด็กชายภาณุพงศ์  โชครัตนตระกูล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
255
เด็กชายภาณุสรณ์  สดไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
256
เด็กชายภานุพงษ์  เตียงชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
257
เด็กหญิงภิญญดา  ปรัชญพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงภิรษา  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
259
เด็กชายภูมิภัทร  ดงปะขา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
260
เด็กชายภูมิสิริ  วงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
261
เด็กชายภูริต  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
262
เด็กชายภูริพัฒน์  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
263
เด็กชายภูริภัทร  ช่างปัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
264
เด็กชายภูวดล  ทุมพร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
265
เด็กชายภูวดล  มะลาศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
266
เด็กชายภูวดล  สุวรรณบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
267
เด็กชายภูวเนศวร์  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
268
เด็กหญิงภูศณิศา  ดงเสือ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
269
เด็กชายมนัสนันท์  เจิมแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงมาลิษา  จรศรชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
271
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทาสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
272
เด็กชายมิตรธิศาล  รัตนสิงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
273
เด็กหญิงเมทาวี  ปักษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
274
เด็กหญิงเมธวี  ดาเหล็ก
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
275
เด็กหญิงเมยาวดี  มะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
276
เด็กหญิงเมริสา  จันทอุตสาห์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
277
เด็กหญิงยลดา  ศุภการนิมิต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
278
เด็กชายยศวริศ  ปรางค์นอก
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
279
เด็กชายยุทธนา  ไชยปัญหา
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
280
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ประเกาทัน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป2/2 อาคาร ป 2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงรวิพร  นิยมเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
282
เด็กชายรวิโรจน์  สิงห์คะนอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
283
เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
284
เด็กชายรัฐกานต์  เกิดพระจีน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
285
เด็กหญิงรัฐชนันฟ้า  ทิพนัส
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
286
เด็กชายรัฐพงศ์  สังฆบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
287
เด็กหญิงรัฐพร  ตะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
288
เด็กชายรัฐภูมิ  สืบสุนทร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
289
เด็กชายรัฐภูมิ  ใหลหาโคตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
290
เด็กชายรัฐศาสตร์  ใหลหาโคตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
291
เด็กชายรัตนะ  โสหนองบัว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
292
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสนิท
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
293
เด็กหญิงรุจิรดา  ปัตตาเนย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
294
เด็กชายฤชากรณ์  เพียรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
295
เด็กหญิงลลิดา  ประจันทร์ตัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
296
เด็กหญิงลลิตาพร  เทียบสี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
297
เด็กหญิงลักขณา  อาสาทำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
298
เด็กชายเลิศมงคล  กระทุ่มขันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
299
เด็กชายวงศพัทธ์  คร้ามอ่ำ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
300
เด็กชายวชิรวิทย์  อัปมะระกัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
301
เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
302
เด็กชายวรกานต์  ไกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
303
เด็กหญิงวรดา  ประพาศพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
304
เด็กชายวรพล  ซาสุด
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิจักร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
306
เด็กชายวรภัทร  ชัยธานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวรรณิดา  ปาปะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวรัชยา  พรหนองแสน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
309
เด็กชายวรัญชิต  พิมพ์บาล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
310
เด็กหญิงวรางคณา  คณะมะ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวราภรณ์  แจ้งศิลาอาจ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
312
เด็กหญิงวริยา  วรรณปะเก
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
313
เด็กชายวศกร  แคนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
314
เด็กชายวัชรพงค์  วรรณปะเก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวัชราภา  ไชยสถาน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป2/3 อาคาร ป 2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายวันชนะ  มาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวันวิสา  เรืองบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
318
เด็กหญิงวาสนา  วิชัด
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงวิชญาดา  ร้ายเสน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
320
เด็กชายวิทวัช  ดงเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
321
เด็กชายวิทวัส  ฤทธิ์จะนัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
322
เด็กชายวิธวัช  ลุนอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
323
เด็กหญิงวิมลศิริ  ขามไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
324
เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
325
เด็กชายวีรภัทร  ประสีระตา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
326
เด็กชายวีระนนท์  ธนันต์ชัยวรากุล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
327
เด็กชายวีระวัฒน์  พิมพุฒ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
328
เด็กชายวุฒินันท์  เกตราช
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
329
เด็กหญิงศรสวรรค์  เมิกข่วง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
330
เด็กหญิงศรันย์พร  โชติสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
331
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีธรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
332
เด็กหญิงศศิประภา  ศรอินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
333
เด็กชายศักดิธัช  จำปาโอ๊ก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
334
เด็กชายศาศวัต  บุบผา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
335
เด็กชายศิรวัฒน์  สิมชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
336
เด็กชายศิริชัย  ปทุมศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
337
เด็กหญิงศิริญากร  ระยาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
338
เด็กหญิงศิริประภา  ปัญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
339
เด็กหญิงศิริรัฐ  ข่าขันมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
340
เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิจักร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
341
เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
342
เด็กหญิงศุภกาญจน์  เกิดนพคุณ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
343
เด็กชายศุภณัฐ  รามสีดา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศุภิสร  ประจักกะตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
345
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เหล่าสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
346
เด็กหญิงสกลธรัตน์  จันดาผล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
347
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  โปรดเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
348
เด็กชายสรยุทธ  ขูลีรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
349
เด็กชายสรวิศ  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
350
เด็กหญิงสรัญญ่า  วงษาปันนา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป2/4 อาคาร ป 2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสวภาว์  อาระหัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
352
เด็กหญิงสายฝน  นุสีวอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
353
เด็กหญิงสาริศา  วรรณสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
354
เด็กชายสิทธิศักดิ์  มาดาโต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
355
เด็กชายสิมิลัน  เสริมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
356
เด็กชายสิรภัทร  ปุรำพะกา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
357
เด็กชายสิรภัทร  หนันทุม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
358
เด็กหญิงสิราภรณ์  โพธิสม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
359
เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทะเลิศ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงสิรินทรา  หลักคำพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
361
เด็กหญิงสิริพรรณ  บุตะกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสิริวิภา  มกขุนทด
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
363
เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
364
เด็กชายสุกฤษพล  ปักกังวะยัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
365
เด็กหญิงสุกัลยา  ปะวะเท
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
คณิตประถม
366
เด็กหญิงสุจิตรา  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสุจิตรา  สอนวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุจิรา  นามวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสุชานะรี  ปัดถาดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
370
เด็กหญิงสุดานันท์  เฮียงเหี่ย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
371
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดิษฐลินดา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสุดาวรรณ  ประทาย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสุดาศิริ  พินกอคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
374
เด็กชายสุทธินันท์  เสนารินทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสุปิยนันท์  เจริยสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
376
เด็กหญิงสุพรรณณิกา  นิ่มคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
377
เด็กหญิงสุพิชชา  สวาศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
378
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นามสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
379
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลโมกน์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
380
เด็กหญิงหทัยภัทร  จุลศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
381
เด็กหญิงอทิตยา  เทพนนท์กลาง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอทิตยา  อุปกัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
383
เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
384
เด็กชายอภัรักษ์  อันทะราลี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอภัสรา  ครองก่ำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป2/5 อาคาร ป 2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอภิณัฐสิทธิ์  ฝ่ายคำมี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอรดา  เนื่องโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอรปรีญา  คึขุนทด
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
389
เด็กหญิงอรวรา  พิมพา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
390
เด็กหญิงอรัญญา  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
391
เด็กชายอลงกร  ทรงมหากิจมากุล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
392
เด็กหญิงอังศุมาลิน  ปองไป
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
393
เด็กหญิงอัญชลี  ปะวันนะถา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
394
เด็กหญิงอัญชลีพร  ปะกิลาพัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอัญญมณี  ชิลวงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอัญรินทร์  มะธิปาปะโข
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
397
เด็กชายอัยการ  หล่าสกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
398
เด็กชายอัศนี  ประกายสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
399
เด็กชายอัษฎาวุธ  นามวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
400
เด็กชายอิทธิพรชัย  แก่นพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
401
เด็กหญิงอินทิรา  ชะชิกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
402
เด็กหญิงอินทิรา  ปินะสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
403
เด็กหญิงอิรวดี  จันดารัตน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
404
เด็กหญิงอุษาพรหมพร  ปุริสังฆเต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป2/6 อาคาร ป 2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
นางสาวชนกานต์  พลจารย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวชนิตรา  โชติบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวบุษบา  พานิชย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายยศกร  พลจารย์
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
409
นางสาววรรณิภา  กายงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
410
นายสุวัฒน์  วชิรปัญญาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวอรนิชา  มีศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
412
นายอัตถากรณ์  รัตนโชติ
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป3/1 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กชายกชกร  ศรีสุราช
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกชพร  มาตจินดา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
415
เด็กชายกตกร  นามปัตสา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกนกกร  ปะตังพะลัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกนกนิกา  สีวันดี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกนกพร  จีระออน
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกนกพร  แหวนหล่อ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกนกเพชร  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกนกรัตน์  วิสารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประพาศพงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงกมลชนก  กองโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงกมลชนก  ไฝดง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงกมลชนก  วัฒนะราช
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกมลชนก  เสนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกมลภัทร  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีประย่า
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกรรวี  แปนบ่้าน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
430
เด็กชายกรวิชญ์  ซ้ายสนิททำ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
431
เด็กชายกฤตณัฐ  ประนัดเต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
432
เด็กชายกฤตภาส  ปาระจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
433
เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
434
เด็กชายกฤษกร  การะน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
435
เด็กชายกฤษฎา  จันสว่าง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
436
เด็กชายกฤษฎ์  ขันธะบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
437
เด็กชายกฤษณพงษ์  นนตะสี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
438
เด็กชายกฤษณพล  บุตรโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
439
เด็กชายกฤษณะรัตน์  ทิพศรีราช
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
440
เด็กชายกฤษดา  ปัจจัยโคถา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกวินทรา  เอกรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
442
เด็กชายกวินท์  ปักกุนนัน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกวิสรา  ราหา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดงจารย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิตานันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชาระกำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทวะฤทธ์ิ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป3/2 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซามาตร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
450
เด็กชายกันย์ภวิษย์  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกัลยกร  ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปมัย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ตระการจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกาญจนา  ปักกะมานัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกานต์ธิรา  ทองกอง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกานต์ฟิชชา  โคตรศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงกิ่งดาว  แพงคำแสน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกิตติกานต์  ชัยธานี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
459
เด็กชายกิตติชนม์  จันทวาด
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
460
เด็กชายกิตตินันท์  บุญมาเรือง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
461
เด็กชายกิตติพัฒน์  กันโสภา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
462
เด็กชายกิตติภพ  ปาปะเพ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดภักดี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงกิตติวรา  แก้วลาย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
465
เด็กชายกิตติวัช  แช่มวิลัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
466
เด็กชายกิตติวัฒน์  ปะตังทะโล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
467
เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกีรภัทร  ชาตำแย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
469
เด็กชายกุลกิติกร  ปักโคทะกัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงเกศราวรินทร์  มัชปะโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงเกสรา  บาริศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
472
เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  นาคศิริศิล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
473
เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงแก้วตา  ปทุมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงขนิษฐา  ปุริสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงขวัญข้าว  อุ่นพิกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทองใคร้
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
478
เด็กชายเขมณัฎฐ์  ปัจจัยคา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงเขมนิจ  สุทธิเจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
480
เด็กชายคชภูมิ  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงคชมณี  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงคณาพร  บุญครอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป3/3 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กชายคมภิญญ์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงครองขวัญ  ดุสิต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงคริษฐา  เหล็กกล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
486
เด็กชายคุณากร  กิมชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
487
เด็กชายคุณาธิป  ไปมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
488
เด็กชายจงวิจิฐ  ศรีชุม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
489
เด็กชายจตุรงค์  ชินชาด
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงจรรยพร  เชาวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงจรรยพร  แสนสะท้าน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
492
เด็กชายจักรชัย  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
493
เด็กชายจักรภัทร  จันทะสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
494
เด็กชายจักรภัทร  แสนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
495
เด็กชายจักริน  มาลัยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงจันทกานติ์  ทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงจารุวรรณ  ลีนาค
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงจิดาภา  ประจะนัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงจิตตราภา  ขันติโล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
500
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศิริเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงจิรปภาพร  ละทัยนิล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
503
เด็กชายจิรพัฒน์  กุดนอก
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
504
เด็กชายจิระเมศ  ป้องแก้วปาน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงจิรัชญา  จะโลนา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงจิราพร  เหมือดนอก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงจิราพัชร  ไทยโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงจิราพัชร  พานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงจิราภา  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
511
เด็กชายจิรายุ  เทียบมัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงจีรณา  อินวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลุนทอ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำมั่น
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
515
เด็กชายเจริญพงษ์  เพ็ญศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงฉัตรไพลิน  ปฏินัดตัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
517
เด็กชายฉัตริน  ปิ่นโมรา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป3/4 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
เด็กหญิงชญานัท  กรไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงชนกภัทร  อุ่นศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงชนกวนัน  โพธิสนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
521
เด็กชายชนชน  สุทธิเภท
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงชนเนษฏ์  รัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
523
เด็กชายชนภัทร  นามพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์อุดม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงชนันภรณ์  มะโน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงชนากานต์  แพงคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงชนาพร  ท้วมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงชนาภรณ์  มะโน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงชนิกานต์  ประนัดศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงชนิสรา  ตระกูลเจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงชนิสรา  พิศนุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงชมพูนุช  โนศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
533
เด็กชายชยากร  ทองดวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
534
เด็กชายชยากร  ปุญยะสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
535
เด็กชายชยางกูร  อาจอารี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงชรินรัตน์  ปะนัดตา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
537
เด็กชายชลกร  ศิริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์หาญ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงชลนิทรา  ปะมาคะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงชลนิภา  ฤทธฺิ์จันดี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
542
เด็กชายชลภังกร  บัวบังใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงชลลดา  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงชลิตา  เคลื่อนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงชลิตา  เฮืองราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตันติอมรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงชวิศา  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงชัญกร  แก้วจันดา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงชัญญานุช  สิทธิเขต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
550
เด็กชายชัยนันต์  ปัตตาทานัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงชาลิสา  นินทะลาด
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป3/5 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงชุติกาญต์  เทียบลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงชุติกานต์  เภาอ้วน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
556
เด็กชายเชิดเกียรติ  ชาวด่าน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
557
เด็กชายโชคชัย  โนนอาษา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
558
เด็กชายโชควิทย์  แสวงพิมพ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
559
เด็กชายโชติพล  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงญาณิศา  เพชรอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงฐารียา  เขตคำขวา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
563
เด็กชายฐิติกร  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงฐิติกานต์  ภูหาร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงฐิติมา  บุญยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงณชญาดา  เจริญวานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณฐอร  อินทกรอุดม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณฤดี  ภูตเขต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเต็ม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงโทโพ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีพล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณัฐกานต์  วันทายุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปะริเตนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรแอน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพสีลาด
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณัฐนิชา  ประธรรมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณัฐปคัลย์  ปักกะทานัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
580
เด็กชายณัฐพงศ์  พันธวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
581
เด็กชายณัฐพงษ์  บาลไธสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัฐพร  สิงมาดา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
583
เด็กชายณัฐพล  แสนวังศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
584
เด็กชายณัฐมงคล  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณัฐมน  จตุพล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัฐวรา  สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณัฐวลัญจ์  วงภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป3/6 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กชายณัฐวัชร์  ปาสาเนย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
589
เด็กชายณัฐวุฒิ  นุพัด
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
590
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะโสติยัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณิชารีย์  บุญมาศ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณิชารีย์  แสงพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
593
เด็กชายดลธรรม  คงแสนคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงดวงกมล  ไกรจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงดวงหทัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงดุษฏี  แสงตะวัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
597
เด็กชายเดชาวัต  ผาวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
598
เด็กชายตรีเพชร  อินทร์เพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
599
เด็กชายตะวัน  แสงเกต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
600
เด็กชายติณณภพ  บุญศร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
601
เด็กชายถิรวิทย์  โสภูเขียว
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
602
เด็กชายทยากร  วิเชาว์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
603
เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
604
เด็กชายทวีศิลป์  โคช่วย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
605
เด็กชายทองทวี  จันภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
606
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
607
เด็กชายทักษ์ดนัย  น้อยมี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
608
เด็กชายทักษ์ดนัย  ปาคาถา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงทาริกา  ละสามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงทิพย์กัญญา  โพธิรุกข์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
611
เด็กชายเทิดไท  สิงห์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
612
เด็กชายธกร  เพ็งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
613
เด็กชายธนกร  เกียกสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
614
เด็กชายธนกร  สิงห์สา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
615
เด็กชายธนกฤต  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
616
เด็กชายธนกฤต  มูลทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธนชัย  ปุริสังฆเต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธนโชค  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
619
เด็กชายธนโชติ  เจิมแสน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
620
เด็กชายธนโชติ  ภูฮง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
621
เด็กชายธนบูรณ์  ประกอบแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
622
เด็กชายธนบูรณ์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป3/7อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
เด็กหญิงธนพร  บัวจันษร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงธนพร  สิริปิ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธนพล  หลายสีดา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธนพัฒน์  ประทุมรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธนภัค  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธนภัทร  นามอิน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
629
เด็กชายธนภัทร  บุษบา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนภัทร  ภูจำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนภัทร  มะปะโม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธนภัทร  แสวงดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธนภูมิ  ปะระทัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
634
เด็กชายธนภูมิ  ภูกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธนภูมิ  ภูวรรณา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
636
เด็กชายธนวัฒน์  จันทะจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
637
เด็กชายธนวัฒน์  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
638
เด็กชายธนวัฒน์  อุปมัย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
639
เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
640
เด็กชายธนสนธิ์  จันโทสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
641
เด็กชายธนะพัฒน์  กิตติธราสัณห์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
642
เด็กชายธนะรัชต์  อริวัน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญุเบกษา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงธนัตติยา  ปะชายะกา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
645
เด็กชายธนัยชนก  ศรีสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
646
เด็กชายธนากร  ประพาน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงธนาภา  มาตตรา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
648
เด็กชายธนาวุธ  อุทัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงธนิสรา  เสตเตมิย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธรภัทร์  บัวชิต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
651
เด็กชายธรรมวัตร์  พิลาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
652
เด็กชายธรรมวิสาข์  บัวสาย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
653
เด็กชายธราดล  จันทร์ลา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
654
เด็กชายธัชพงศ์  ยางแดง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขนันที
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุนทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิยะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป4/1 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทอนมาตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
659
เด็กชายธัญเทพ  ติธะรา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดงดินอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงธัญสินี  ตวงเนตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชาวเกวียน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
664
เด็กชายธันย์ปวัฒน์  กิตติเสรีบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
665
เด็กชายธันวา  ประกอบทัน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  ดวงกุลสา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุปินชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงธิติกานต์  เท่านัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงธิติพร  บุญน้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
670
เด็กชายธีรเดช  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
671
เด็กชายธีรภัทร  แสงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธีรศักดิ์  เจียมเชียง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
673
เด็กชายนครินทร์  จินโจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงนฏกร  เหลืองเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
675
เด็กชายนนทกร  เทเวลา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
676
เด็กชายนนท์ปวิธ  คำชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
677
เด็กชายนพวิชญ์  โคตุธา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
678
เด็กชายนพวิชญ์  ประสารสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงนภสร  พรมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
681
เด็กชายนภัทร  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
682
เด็กชายนภัสกร  จันทร์ปาน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงนภัสร  หมั่นบ้านต้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงนภัสสร  ติณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
685
เด็กชายนรภัทร  ปาปะไพ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
686
เด็กชายนรเศรษฐ์  นามมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
687
เด็กชายนราธิป  สุนทรห้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงนริศรา  หงษ์จันดา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงนฤมล  เกษมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
690
เด็กชายนัทธพงศ์  สีทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
691
เด็กชายนันทกานต์  โสนิราช
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
692
เด็กชายนันทชัย  ดวงพัตรา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป4/2 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
เด็กชายนันทชัย  แสนลี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงนันทน์ชนก  เพชรหนองชุม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงนันทภัค  ประทุมชู
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนันทัชพร  ชาวพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงนันทิกา  ไพรเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงนันทิยเทพ  นาคนิล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงนันธิกา  สิงห์ฉลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงนันธิชา  อุทุมภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงนันธิญา  อาจเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงนันนภัส  ไชวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
704
เด็กชายนิติพล  ปุญยะสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
705
เด็กชายนิติภูมิ  คุณบำรุง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
706
เด็กชายนิติภูมิ  สอนแสง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
707
เด็กชายนิติศักดิ์  คามะปะใน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงนิภาสิริ  ปะระทัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงนิรภา  ไปไหน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
710
เด็กชายเนติพงษ์  แก้วมะ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
711
เด็กชายบรรณวิชท์  แก้วธานี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
712
เด็กชายบริพัฒน์  เจริญพงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงคะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
715
เด็กชายบารมี  สีมนตรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
716
เด็กชายบุญมี  ทองดวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
717
เด็กชายบุญรักษา  ทุมมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงบุณณดา  ละแมนชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงบุณยาพร  ปัตตายะสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงบุษกร  สุตะนนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ยี่รัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
722
เด็กชายปกรณ์  พิมพล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
723
เด็กชายปฏิพน  เภตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
724
เด็กชายปฏิภาณ  บุญมาเรือง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
725
เด็กชายปฐถวี  อินธิแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงปฑิตาภรณ์  แสงธะนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงปณิตา  คำสีทา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป4/3 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
728
เด็กหญิงปณิตา  ทามาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงปณิตา  ปะวันนา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
730
เด็กชายปณิธาน  หิตายะโส
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์คำสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงปนิตา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงปภนิษา  อินทมนต์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงปภัสฎา  หีบแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงปภานิจ  ประพันธมิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วมั่น
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาวประสา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงประติภา  ปัตถามัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
739
เด็กชายประภัส  วงษ์์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงประภัสสร  ประพาสพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงประภัสสร  รัตนะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงประภาวดี  พิลาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงปรารถนา  แก้วบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงปริชญา  เสนาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
746
เด็กชายปริพัฒน์  นิราราช
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงปริยากร  พรมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
748
เด็กชายปริวัฒน์  เปาทัน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
749
เด็กชายปรีดีย์  หลาบสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
750
เด็กชายปวริศ  ปะวะเท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงปวริศา  ปักเคระเต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงปวริศา  ศิริเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
753
เด็กชายปวเรศ  โคตรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
754
เด็กชายปัญจพล  วงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงปัญจสิริ  จันทร์พรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงปัญญนุช  ปะติตัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
757
เด็กชายปัญญพัฒน์  กวางประชัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคตรสีเขียว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
759
เด็กชายปัณณวิชญ์  สัตย์สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปารณีย์  ราชแสง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงปารมี  จันแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป4/4 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
763
เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขารัมย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปาลิตา  นิมาลา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
766
เด็กชายปิติชนก  จูมเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปิธิดา  ชินะรา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
768
เด็กชายปิยวัฒน์  ดวงเท้าเศษ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงปุญญ์วรีย์  ภูมิชูชิต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปุณณารมย์  พุ่มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงปุณยาพร  ม่วงทา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
772
เด็กชายปุนยพัฒน์  กิตติรังษี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปูริดา  สุขโรจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
774
เด็กชายเป็นต่อ  ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
775
เด็กชายเป็นหนึ่ง  สีหาพรท
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงเปรมณัฐ  ธนะวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
777
เด็กชายพงนริทร์  ทองกันยา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
778
เด็กชายพงศกร  ไชยธงรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
779
เด็กชายพงศกร  มาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
780
เด็กชายพงศกร  ศรีลาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
781
เด็กชายพงศพัฒน์  รัตนพรมรินทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  แคนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
783
เด็กชายพงษ์นรินทร์  จรบุรมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
784
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สุขรักษา23
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
785
เด็กชายพชรพล  วงษ์ผักเบี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงพณิชา  ดอนสินเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
787
เด็กชายพนธกร  ค้าสุกร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
788
เด็กชายพนาธิป  ทางดี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงพรชนก  แก้วภา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพรชิตา  จูมเกต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงพรธีรา  พิณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงพรนภัส  ธนะสูตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงพรนภัส  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงพรพรรณ  ไมตรีจิตรเกื้อกลู
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
795
เด็กชายพรพิพัฒน์  ฤทธิ์จันดา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพรรณภัคร  ปรินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงพรศิริ  คนเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป4/5 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
798
เด็กชายพลกฤต  ชาวกะตา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
799
เด็กชายพลวัต  จันทแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงพัขราภรณ์  สัทธานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
802
เด็กชายพัชรพล  คนเพียร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพัชราวรรณ  มะโนราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพัชริญา  ฤทธิโย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพัชรินทร์  คำเปลว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงพัญญ์ธิตา  พุทธจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพัฒนพงษ์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
808
เด็กชายพัทธดนย์  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
809
เด็กชายพัทธดนย์  ไปบน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
810
เด็กชายพัทรนันท์  สุขฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
811
เด็กชายพันทวี  จันทุม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
812
เด็กชายพันธวัช  ภคะวา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพันธิตรา  เอ้ตุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพัสราดา  นาวัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพานธิดา  วรรณปะเก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพิชชญาภา  ปะสังขีนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพิชชาพร  แสนคำอ้วน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงพิชชาภา  สร้อยสุด
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพิชญทัพห์  น้ำมนต์ดี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพิชญธิดา  พลขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพิชญา  ตะภา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงพิชญาภัค  รสดี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงพิชญาภา  นามปัดสา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
827
เด็กชายพิชญุตม์  ธารายศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
828
เด็กชายพิชญ์  พรงทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมพล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
830
เด็กชายพิชิตชัย  จำปาเกตุ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงพิธุวรา  ชัยมลค
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงพิมพ์มนัส  อิงอาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป4/6 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
833
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นิลดวง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพิมพิกา  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพิยดา  ฉัตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพิรดา  ดีเรียน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  สกุลจร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
838
เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
839
เด็กชายพีรวัช  คุณสีขาว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
840
เด็กชายพีรวัฒน์  ผุยเตชะ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
841
เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
842
เด็กชายพีรายุ  กล่อมจิตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
843
เด็กชายพีรายุทธ  ฤทธิ์จันดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงพุทธพร  นุ่นหลักคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ชา  อาปัดชิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงแพรทิพย์  เดชศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงแพรวา  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงภคอร  ลุนไธสง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงภัชราภรณ์  เอ้ตุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงภัทรจาริน  นวลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
851
เด็กชายภัทรฉัตร  ปัตตาเนย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตราช
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงภัทรนันท์  กำมหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
854
เด็กชายภัทรพงศ์  ปะกิระณา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
855
เด็กชายภัทรพล  ประมูลจักโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
856
เด็กชายภัทรภณ  เพิ่งจันดา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงภัทรภร  ขายม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงภัทรวดี  เตโพธี์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงภัทรวดี  พิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
861
เด็กชายภัทรวิทย์  ชมภูพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงภัทรสุดา  ปุระเวทายัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงภัทราพร  รางศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงคลัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงภัศรา  ศิลา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
866
เด็กชายภานุวัฒน์  มูละสิวะ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงภาริตา  ประสพคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป4/7 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
868
เด็กชายภาวิน  มาดาโต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
869
เด็กชายภาสกร  สุวรรณโสภา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
870
เด็กชายภูณภัทร  พันธ์ชมภู
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
871
เด็กชายภูผา  อินทรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
872
เด็กชายภูมิระพี  ม่วงศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
874
เด็กชายภูริดล  โนศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
875
เด็กชายภูรินท์  ยศวังใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
876
เด็กชายภูริพัฒน์  เมฆขาว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
877
เด็กชายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
878
เด็กชายภูริวัฒน์  อามาตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
879
เด็กชายมฆวาร  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
880
เด็กชายมณฑล  เหลาทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงมณิศรา  ฝนใจเมือง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
882
เด็กชายมนชิต  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงมนฑิตา  ประวะเสนัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงมนัญชญา  เฉวียงหงส์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
885
เด็กชายมนัสกร  ปะมาระเต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงมุกมณี  แดงสง่า
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
887
เด็กชายเมธาวิน  ปนัดสาโก
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
888
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
889
เด็กชายยศภัทร  คำสิงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงยุภารัตน์  เทียกนา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
891
เด็กชายรชานนท์  แสนยามูล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงรติมา  สังฆมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
893
เด็กชายรพีภัทร  แก้วพา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงรวิพร  คำพัธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
896
เด็กชายระพีพัฒน์  ปะวันโน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
897
เด็กชายรังษิมันต์  ศรีสารคาม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
898
เด็กชายรังสิมันต์  ดวงจำปา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
899
เด็กชายรัชชานนท์  ปะทัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
900
เด็กชายรัชชานนท์ั  เจ๊กท้าว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
902
เด็กชายรัชต์ฐาณกร  ต.เจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป6/1 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
903
เด็กหญิงรัชนีกร  นามสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
904
เด็กชายรัฐพล  สืบสุนทร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
905
เด็กชายรัฐภาส  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
906
เด็กชายรัฐภูมิ  วงษาปัดนา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
907
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงมาตย์พล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
908
เด็กชายรัฐศาสาตร์  ทอนโพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงรัตติกร  บุญเพิ่ง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงรัตธภร  ดาเหลา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงรุจิรา  พลขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงลักษณ์พร  พิลาโท
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงลักษิกา  คะเชนทน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
914
เด็กชายลัสกร  อุปแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
915
เด็กชายวงศธร  คำดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
916
เด็กชายวงศธร  จักร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงวจนะพร  นามภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
919
เด็กชายวธัญญุตาพงษ์  คำเสนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงวรกัญญา  เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
921
เด็กชายวรชิต  วิระกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
922
เด็กชายวรธน  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
923
เด็กชายวรเมธ  ประเศรษโฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงวรรณวิษา  ต้นหยง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงวรวรรณ  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงวรัชยา  สาวัตถี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงวรัญญา  อาจเจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
929
เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงวรัฏฐา  จันทร์พินิจ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงวริศรา  ประโคทัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงวริศรา  ภูมาศ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงวริศรา  ยางเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงวริศรา  ห่วงทองหลาง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
935
เด็กชายวโรดม  ปาสาเนย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
936
เด็กชายวสันต์  ปะกิคะ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
937
เด็กชายวัชรกิต  ไชยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป6/2 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
938
เด็กชายวัชรากร  สิงห์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
939
เด็กชายวัชราธร  สิงห์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
940
เด็กชายวัทธิกร  คำมุก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
941
เด็กชายวัทธิกร  แหลมไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงวันวิสา  สีพิซิ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
943
เด็กชายวิชชกร  ลำเหลือ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
944
เด็กชายวิทวัฒน์  ปักการะนัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงวิภาดา  พันเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปิดสายะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
947
เด็กชายวิริทธิ์พล  สมอคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงวิลาสิณีย์  สอนวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงวิวทิชา  ปะมาคะเต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
950
เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองสาคร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงวีริยา  วิลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
952
เด็กชายวุฒิชัย  พาโคกทม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
953
เด็กชายวุฒิวัฒน์  แสนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทิชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงศรัญรัตน์  สุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
956
เด็กชายศรัณยภัทร  ชูคะรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงศรัณรัตน์  รัตน์อัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
958
เด็กชายศรันย์  ดีขามนอก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงศรินทร์ยาการ  ไชยสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
960
เด็กชายศรีณย์  พาขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงศวรรญา  ดาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงศศิกานต์  กู้พิมาย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงศศินา  รูปโฉม
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงศศิประภา  จันโทสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงศศิประภา  ตะนนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงศศิรา  กรโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงศศิวิมล  พรมสิงหกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงศศิวิมล  พัฒอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
969
เด็กชายศักดิ์ธัช  จำปาโอ้ก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
970
เด็กชายศักรินทร์  ดีจะมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
971
เด็กชายศิรชัช  ภูบานชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงศิรดา  วงศ์โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป6/3 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
973
เด็กหญิงศิรดา  หาคลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงศิรภัสสร  วันไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
975
เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
976
เด็กชายศิรวุฒิ  เหล่าสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
977
เด็กชายศิรสิทธ์ิ  เขตชมภู
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงศิรามน  ใจวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงศิริกุลนัดดา  คุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
980
เด็กชายศิริเจริญ  สุทธิเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงศิริชุมพร  อินทวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงศิรินเนตร  ตรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงศิริพร  ปักเหนือ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงศิริภัทร  ศรีวงศ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุจูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ้มสาระ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักคำพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
988
เด็กชายศิวกร  ประวัดศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
989
เด็กชายศิวกร  ไปวันเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
990
เด็กชายศิวกร  ไอยะรา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
991
เด็กชายศุกลวัฒน์  อำพา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
992
เด็กชายศุทธวีร์  ยืนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
993
เด็กชายศุภกฤต  อุ่นพิกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
994
เด็กชายศุภชัย  หงษาวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
995
เด็กชายศุภโชค  ทรภีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
996
เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงศุภรัตน์ชญา  ศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงศุภวดี  เจริญถนอม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
999
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองกำไร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงศุภสุตา  แคนเภา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงศุภัชญา  ประกิระสา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงศุภัตธนา  ปะวะศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายสหรัฐ  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายสิทธิชัย  พันธ์ไผ่
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายสิรกร  มัชปะโม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายสิรภัทร  ปะพะวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายสิรภัทร  ปัญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป6/4 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1008
เด็กชายสิรภัทร  เปกขานัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายสิรวัฒน์  ยอดทุม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายสิริกาญจน์  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายสิริวัฒน์   ยอดทุม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายสุกลวัตร  สิงห์เทพ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงสุกัญญา  ดงจารย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงสุกันญา  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงสุกานดา  ภาคฐิน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงสุชัญญาพร  มะโนชาติ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงสุชาดา  ภูสะเทือน
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายสุชานันท์  คะเชนทน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงสุชานาฎ  พยัฆวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงสุนันทิกานต์  แสงเนตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงสุนิสา  พิลาโสภา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงสุพรรณณี  เบญจศีล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาลมูลตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงสุภัคิรันดร์  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงสุภัชชา  ธงหาร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงสุภาวี  ปะวะภูชะโก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายสุรนาท  คงสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายสุรพงศ์  ขาวพา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงสุรพิชญา  สมศรีราช
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงสุรษา  ปะจะนัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายสุวิชชา  อินทร์ประจักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายสุวินัย  เกณฑ์มา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายเสฎธวุฒิ  มิตราช
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายเสสบาตชา  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายโสภณวิทชญ์  จูมแพงจารุพงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงหฤทัย  ปะนะมัง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายหัสดินทร์  แสวงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายอชิรวิทย์  พลชา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงอฐิติยา  โยอาศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายอดิศร  กว้างศูนย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายอดิศร  แคนสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป6/5 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1043
เด็กชายอดุลวิทย์  พันไธสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายอนวัช  โพธิละเดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงอนัญญา  โยธมาตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายอนันดา  จันทอุตสา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายอนันต  ไชยคุณ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายอนาวิล  พินไธสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายอนาวิล  อุดร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายอนุวัช  ปัดเต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงอภิชญา  พันหนองแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงอภิชณันท์  จำปาโอ้ก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายอภิรักษ์  วิชัยศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงอภิศิรกัญญา  วงศรีษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงอรจิรา  อุทัยแสน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงอรชพร  เชิดชูมาลัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงอรปรีญา  พรมแพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายอรรถภณ  ติมุลา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงอริศรา  มะลาศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงอริสรา  จันทิชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์โคตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงอริสรา  สัณฐิติบวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงอริสา  จันทพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายอัครชา  กุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายอัครนิจ  วังสอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายอัครพล  รัตนปัญญา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายอัคเรศ  วันศุกร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงอังคณา  หิตธิเดช
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายอัจฉริยะ  ใจชื้น
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายอัจฉริยะ  ชัยยุทธ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงอัจฉรียา  จิณารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงอัชฎากานต์  ปะกิคะเนย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงอันธิกา  ทองประสาน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงอัมพิกา  ปฏิโยก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายอัศวิน  ถิระชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงอาทิตยา  ปติเต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.6/6 อาคารปราชญ์ปทุม(อาคารใหม่) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1078
เด็กชายอานัดทร  โยธะมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงอารีรัตน์  มูลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายอิทธิ  บาริศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายอิทธิพล  คุณสีขาว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายอินทัช  โพธิ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงอินทิรา  ชมภูหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงอินธิรารัตน์  แสนบุดดา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงอุษามณี  พิมสอน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายเอกวิทย์  เดชสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงเอวิตรา  สาโสก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายิเอกภพ  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม