ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  ศิริอินทร์
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  สุยอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะกล
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซิงห์เศรษฐี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงกุณา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีปัดถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยอาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำภา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
9
เด็กชายกมลเทพ  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
10
เด็กชายกมลภพ  นาคเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกมลวรรณ  พลศรี
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรกนก  กันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
14
เด็กชายกรณ์ดนัย  พิลานนท์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
16
เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองพวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
18
เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกฤชอร  พลจ่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตปณต  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกฤตพร  กมลวิจิตร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤตภาส  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกฤติกา  อ่อนโพธา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤติเดช  หารคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
28
เด็กชายกฤษฎา  จันทโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
29
เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธาณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกล่อมขวัญ  กั้วสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกวินตรา  มั่นยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกวินนาถ  ทิ้งเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
33
เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวลาด
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
34
เด็กชายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกะมลนิตย์  มะโนราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญารักษ์  หินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไมตรีแพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
39
เด็กชายกัณตพงศ์  วงศ์สุเพ็ง
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
40
เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
41
เด็กชายกันต์รพี  บัวนาเมือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกันยกร  โตหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัลยกร  เชื้อคำฮด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาสมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงการัณญภาส  อำรุงแคว้น
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
46
เด็กชายกิตติ  โพธิเสส
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
47
เด็กชายกิตติกร  คำบุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกิตติกา  ปางลิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
49
เด็กชายกิตติคุณ  เลิศทรัพย์มั่งมี
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
50
เด็กชายกิตติพงษ์  โหน่งบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
51
เด็กชายกิตติภพ  ทองลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกิตติยา  คำชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกิตติยา  ฟักเงิน
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงกิตติวรา  สุระโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
56
เด็กชายกิตติศักดิ์  กางเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
57
เด็กชายกิตินันท์  วรบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงกิติยา  ลือยงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงกุณช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  พรมวิชัย
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงกุลธิดา  คณะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงกุลนัดดา  นนยะโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกุลภรณ์  บริหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเกณิกา  กองรัตน์
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
65
เด็กชายเกริกก้อง  สอนซา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
66
เด็กชายเกริกไกรวัลย์  เกิดน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเกวลิน  กุลณโฮง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเกษกนก  คำโฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงขวัญชนก  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีปัดถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงขวัญเมือง  เมืองชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
72
เด็กชายเขมราช  จันทะลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
73
เด็กชายเขษมศักดิ์  ศิริสุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
74
เด็กชายคชภัค  พลหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงคณัสนันท์  สุทธิไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงคณาพร  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
77
เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
78
เด็กชายคณิศร  แสงกระจาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
79
เด็กชายคนที่หนึ่ง  แก้ววิศิษฎ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
80
เด็กชายครินย์ทิพย์  พลกล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงคาร่า  กิลล์เบิร์ก
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
82
เด็กชายคิมห์  มีนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
83
เด็กชายคีตนาท  สุวรรณวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
84
เด็กชายคีตะ  นิยมทอง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
85
เด็กชายคีรินทร์  เหล่าโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงจณิสตา  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
87
เด็กชายจักรพันธ์  ฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
88
เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงจารุจรรย์  ศิริสุวรรณศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงจารุพิชญา  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงจารุมน  ถาวิชัย
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงจิตรดา  กรมไธสง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงจิรนันท์  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
96
เด็กชายจิรพัฒน์  เข็มพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
97
เด็กชายจิรภิญญา  อหันตะ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
98
เด็กชายจิรเมธ  คงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วแกมทอง
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงจิรัชยา  ผดุงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงจิรัชยา  หนูชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
103
เด็กชายจิรัสย์  วลีธรชีพสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงจิราพัชร  โมทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงจีรนันท์  ขันสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายจีรภัทร  ฆารเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ลิ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไปนั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหล่าทองสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงจุฑาวดี  วงษ์สาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงจุรุฑา  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงจุไรพร  สีเครือดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชนิดนวล
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นนทะนำ
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรภาวีภิตินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงเจนจิรา  ทองบัวบาน
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงเจนพิชา  เวฬุวนาธร
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
119
เด็กชายเจษฎา  พรมบัวคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
120
เด็กชายเจษฎาพร  ทัพธานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงเจียระไน  ไชยปัญหา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
122
เด็กชายฉันทพัฒน์  น้ำรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชญาดา  พลเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงชญาดา  เหลี่ยมไธสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงชญานิน  พรมโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองแดงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
127
เด็กหญิงชนกพร  รัตตสนธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
128
เด็กชายชนกานต์  เทียมเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
129
เด็กชายชนภัทร  วิบูลยศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
130
เด็กชายชนวีร์  โคตรชาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชนัญชิดา  เตี้ยเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงชนัญญา  ศรีภัทรภิญโญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงชนัฐปภากร  ไปวันเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
135
เด็กชายชนันธร  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
136
เด็กชายชนันวัฒน์  ปักเขตานัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
138
เด็กชายชนาธิป  จันทร์ลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
139
เด็กชายชนาธิป  วงศ์วุฒิโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงชนิดา  วณานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชนิดา  อันพาพรหม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
142
เด็กหญิงชนิสรา  แก้วไกรสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงชนิสรา  แพงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
144
เด็กหญิงชนิสรา  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
145
เด็กชายชบางกูร  เหล่าวงษี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชมพูนุท  กอรักเฮียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
147
เด็กชายชยกฤต  ถิ่นสำอาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
148
เด็กชายชยากร  โคตรชาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงชยุดา  รัสมิงแก้ว
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงชยุตรา  ไกรอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
151
เด็กหญิงชลธิชา  ไปบน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
152
เด็กหญิงชลธิชา  เรืองสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงชลลดา  โพธิมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วมะไฟ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
155
เด็กชายชวัลวิทย์  ปรีชาสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงชาคริยา  คำปาแก้ว
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงชาริสา  ขันไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงชาริสา  บูรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
159
เด็กหญิงชาลิสา  ตะนัยสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงชาลิสา  ภูมิ่งศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
161
เด็กชายชิษณุพงศ์  คงแสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
162
เด็กชายชูเกียรติ์  คงหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
163
เด็กชายฌัลล์บรรหาร  เกษแสนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
164
เด็กชายญาณสิทธิ  จิตบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วสกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
166
เด็กหญิงญาณิศา  พิทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงฐานิดา  ภูมินอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
168
เด็กชายฐาปกร  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงฐิติกมล  สิงหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงฐิติกา  ผางยอยซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
171
เด็กชายฐิติพันธ์  บุตโรบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
173
เด็กชายฐิติรัตน์  ราชดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณฐพร  ศรีเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
175
เด็กหญิงณฐมน  มาจันแดง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณธภร  จิตต์มั่นการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
177
เด็กหญิงณภัทร  บุญประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
178
เด็กชายณภัทรศาสตร์  จันทจร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
179
เด็กชายณวัฒน์  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณหฤทัย  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณัชชา  ชัยลิ้นฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
182
เด็กชายณัฎฐชัย  อยู่โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
184
เด็กชายณัฏฐกร  เขจรไลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
185
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทมุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
186
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
187
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  พรมดอนกลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรกอง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
190
เด็กหญิงณัฐกมลพรรณ  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
191
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตมีย์เจริญถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
192
เด็กชายณัฐกิตติ์  คำนวนอินทร์
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
193
เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ลาศูนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
195
เด็กหญิงณัฐฑริกา  คุณาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
196
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
197
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิตวิลัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
198
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยมิตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
199
เด็กชายณัฐติกร  พรสีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
200
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประวันเนา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
201
เด็กหญิงณัฐธิดา  นนมูลตรี
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงณัฐธิดา  นรินยา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชรเวชการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงณัฐธิดา  สรรพศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
205
เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
206
เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
207
เด็กหญิงณัฐธีรา  ดวงพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งลอง
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
209
เด็กชายณัฐนนท์  ขาววิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
210
เด็กหญิงณัฐนิชา  โบราณมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ถามูลเลศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
212
เด็กชายณัฐปคัลภ์  รักษาภักดี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
214
เด็กชายณัฐพงศ์  ทันจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
215
เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
216
เด็กหญิงณัฐพร  ธนูสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงณัฐพร  สีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
218
เด็กชายณัฐภัทร  ภาคีชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
219
เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าลือชา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
220
เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์พันธุ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
221
เด็กหญิงณัฐริดา  โพธิ์ทองหลาง
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
222
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
223
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโยวงศ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
224
เด็กชายณัฐวรรธน์  ภูเผ่า
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
225
เด็กชายณัฐวัตน์  นาถาดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
226
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
227
เด็กชายณัฐวุฒิ  รุจิพัช
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
228
เด็กชายณัฐสิทธิ  หนูปัทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชะยิ่งอัครโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงณัยน์ปพร  ใหม่คามิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
231
เด็กหญิงณิชชาอร  จิตสุริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
232
เด็กชายณิชานันท์  หารพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
233
เด็กหญิงณิชาพร  ศิริโยธา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
234
เด็กชายดนุพัฒน์  คำน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
235
เด็กชายดนุพัฒน์  วงศ์ไชยรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
236
เด็กหญิงดลธร  ศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงดวงพร  นัดทะยาย
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
238
เด็กชายดิชพล  ดอนบรรจล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
239
เด็กชายดุลยวัต  แสนยะมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
240
เด็กชายเดชัต  ตรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
241
เด็กชายตฤณป์  พรสอน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงตวิษา  พิมดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
243
เด็กชายต่อพงศ์  บุณยวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
244
เด็กชายติณณภพ  แสนเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
245
เด็กหญิงไอรดา  ศิตศิรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายไตรภูมิ  วงษ์สะพาน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
247
เด็กชายทชาเดช  บำรุงพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
248
เด็กชายทรงภพ  บุญสุโข
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
249
เด็กหญิงทักษอร  รื่นรวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
250
เด็กชายทักษิณ  แสนสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
251
เด็กหญิงทักสิกา  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
252
เด็กหญิงทัชจิรา  เหล่าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงทัชชกร  เย็นสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงทัษณีพร  พาพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
255
เด็กชายทาวิน  ประคำมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
256
เด็กหญิงทิพมนต์  ปัญญาละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
257
เด็กชายทิพากร  เทพสถิต
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
258
เด็กหญิงทิพานัน  นงทิพย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
259
เด็กชายเทิดศักดิ์  ทุ่งสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงแทนขวัญ  คำพิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
261
เด็กชายธนกฤต  เสิกภูเขียว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
262
เด็กชายธนกฤต  อ่อนจินดา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
263
เด็กชายธนชาติ  กิจประยูร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
264
เด็กชายธนบดี  ฤทธิหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
265
เด็กชายธนพงศ์  ศุขหงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
266
เด็กหญิงธนภร  บุญพระธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
267
เด็กชายธนภัทร  ศรีหามาตร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
268
เด็กชายธนภูมิ  ทัพภูมี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
269
เด็กชายธนภูมิ  ภูดวงดาษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
270
เด็กชายธนรัชต์  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
271
เด็กชายธนวัฒน์  เฉลิมภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
272
เด็กชายธนวัฒน์  สุเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
273
เด็กชายธนวิชญ์  เจนทาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
274
เด็กหญิงธนัชชา  ถามุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงธนัชพรรณ  ผาระนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงธนัตดา  วันทาสุข
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
277
เด็กชายธนัท  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
278
เด็กชายธนัทเทพ  ใจปันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
279
เด็กชายธนากร  ประทุมชัย
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
280
เด็กชายธนากร  อัศวภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธนากฤษกร  ยนต์ดัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
282
เด็กชายธนาธิป  แก้วผล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
283
เด็กหญิงธนาพร  วรธิพรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
284
เด็กชายธนาพัฒน์  สีลาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
285
เด็กหญิงธนาภรณ์  ทิพพิชัย
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
286
เด็กชายธรณัส  พุ่มมาลา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
287
เด็กชายธราเทพ  ศรีสารคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
288
เด็กชายธราธิป  ศิริธนพลไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
289
เด็กหญิงธรินทร์ธิชา  ศรีพะนามน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงธลีสนา  จันทะฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
291
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
292
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
293
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แพงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
294
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไพสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
295
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภูแล่นไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
296
เด็กหญิงธัญรดา  ตะภา
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
297
เด็กหญิงธัญรัตน์  สุ่มยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
298
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พัฒยา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
299
เด็กหญิงธารทิพย์  รักษาภักดี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
300
เด็กหญิงธารารัตน์  อรรคฮาตะสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
301
เด็กหญิงธิดาไทย  ลครไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
302
เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
303
เด็กหญิงธิติมา  เลยวานิชย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
304
เด็กชายธิวากร  ถิตย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
305
เด็กชายธีรดนย์  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
306
เด็กชายธีรดนย์  ศรีเพียแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
307
เด็กชายธีร์ธวัช  ชารีผาย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
308
เด็กชายธีรพงศ์  กอรักเฮียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
309
เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ธานี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
310
เด็กชายธีรพัฒน์  มาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
311
เด็กชายธีรภัทร  ชมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
312
เด็กชายธีรภัทร  อุตอามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
313
เด็กชายธีรภัทร์  สุมาลีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงนฎา  คงบุญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
315
เด็กชายนนทจิตร  นาซอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายนภสินธุ์  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
317
เด็กชายนภัทร  พลสีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
318
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โพธิ์ชารี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
320
เด็กหญิงนภาพร  พรรณศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
321
เด็กชายนราธิป  นันทบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
322
เด็กชายนราธิวัฒน์  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
323
เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
324
เด็กชายนราวิชญ์  เจริญไทย
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
325
เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
326
เด็กหญิงนริษรา  สิงหรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
327
เด็กหญิงนรีรัตน์  พัฒเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
328
เด็กชายนวพรรษ  คำภะวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
329
เด็กหญิงนันท์นภัส  กรมแสง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
330
เด็กชายนันทิพัฒน์  นิลลาดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
331
เด็กหญิงนันทิยา  ทาบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
332
เด็กหญิงนันทิยา  ภูวนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
333
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศุภรวิชญานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
334
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
335
เด็กหญิงนิลาวัลย์  พัดเพ็ง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
336
เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
337
เด็กหญิงบัณฑิตาพร  นาคดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
338
เด็กหญิงบุญญิสา  แฝงสีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
339
เด็กหญิงบุษกรณ์  ลาสระคู
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
340
เด็กชายปฏิญญา  เลิศฤทธิ์รัตนาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
341
เด็กชายปฏิพล  ทองภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
342
เด็กชายปฏิพัทร์  สมบัติหอม
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงปฐมพร  คำโกแก้ว
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
344
เด็กหญิงปฐมาวดี  อุทัยเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
345
เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
346
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขุมหิรัญ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
347
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็ชรกอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
348
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สืบเหล่างิ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
349
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮมแสน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
350
เด็กชายปรเมษฐ์  นาสุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายปรวัฒน์  มาตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
352
เด็กชายปรวิทย์  ศิริพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
353
เด็กชายประณิธาน  หินคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
354
เด็กชายประพันธ์พงศ์  จีระเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
355
เด็กหญิงประภารุ่ง  แสนมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
356
เด็กชายประริวัฒน์  มาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
357
เด็กชายปรัชญา  ธีรวัชรกร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
358
เด็กชายปราชญพรรดิ  ศรีเครือดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
359
เด็กหญิงปราณปริยา  สุดจริง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
360
เด็กชายปรานต์วัฒน์  ฐานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
361
เด็กหญิงปรายฝน  บุตรตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
362
เด็กชายปริญญ์กร  ติละบาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
363
เด็กหญิงปริตรา  พลขันธ์
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
364
เด็กหญิงปริยากร  บุญถึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
365
เด็กหญิงปริยากรณ์  เทียมไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
366
เด็กชายปรีชากร  ยาสมร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
367
เด็กหญิงปรียาวดี  เกล็ดจีน
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
368
เด็กชายปวริศร  วังหอม
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
369
เด็กหญิงปวริศา  คังคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
370
เด็กหญิงปวริศา  ศรีจันทร์พล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
371
เด็กหญิงปวริศา  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
372
เด็กหญิงปวันรัตน์  อันอาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
373
เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
374
เด็กหญิงปวีณ์กร  มงคลกิจโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปรีชากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
376
เด็กหญิงปวีณอร  บุญสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
377
เด็กชายปัญญากร  กองพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
378
เด็กหญิงปัฐมาวดี  วังหิน
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
379
เด็กหญิงปัณฑารีย์  กาสิงห์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
380
เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
381
เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณทาป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
382
เด็กชายปัณณ์  ลวกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
383
เด็กชายปาณธาดา  จรูญวงษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
384
เด็กหญิงปาณิสรา  ทินน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
385
เด็กหญิงปารย์ณิสรา  ออกสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปิ่นรัก  แสนพิพิธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
387
เด็กหญิงปิยฉัตร  กอรับเฮือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
388
เด็กหญิงปิยธิดา  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
389
เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
390
เด็กหญิงปิยธิดาพร  วรแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
391
เด็กหญิงปิยภัสร์  พรหมยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงปิยะธิดา  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
393
เด็กชายปุญญพัฒน์  เทียมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
394
เด็กชายปุณกัญจน์  รัชสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
395
เด็กชายปุณยธร  ผัดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
396
เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วหะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
397
เด็กหญิงปุษยา  วงละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
398
เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงเปรมยุดา  สุขุนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
400
เด็กชายเปลวปรีชา  แสนศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
401
เด็กชายพงศกร  แก้วเนตร
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
402
เด็กชายพงศกร  ทับศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
403
เด็กชายพงศกร  อุประ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
404
เด็กชายพงศกร  อุไรแข
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
405
เด็กชายพงศธร  ทับศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
406
เด็กชายพงศ์พสิน  แสนบุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
407
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สมเสนาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
408
เด็กชายพชร  ฉายจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพชรพร  ชวนนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
410
เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
411
เด็กหญิงพรพรรณ  วันชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
412
เด็กชายพรภวิษย์  สิงหมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
413
เด็กหญิงพรภัทร  พลชำนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
414
เด็กหญิงพรภัทร์กร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
415
เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  ภูถี่ถ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
416
เด็กหญิงพรรณวจี  ศิลปชัยเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
417
เด็กหญิงพรรณวริสา  ตรีสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
418
เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีสารคาม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
419
เด็กชายพรหมพิริยะ  สุขแสน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
420
เด็กชายพรหมภวิศวร์  กั้วสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงพลอยใส  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
422
เด็กชายพสิษฐ์  ปากเมย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
423
เด็กหญิงพักตร์พิมล  เมฆวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
424
เด็กหญิงพัชชนิดา  สายหลักคำ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
425
เด็กหญิงพัชรธีรา  มีไธสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
426
เด็กหญิงพัชราพร  บุตรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
427
เด็กหญิงพัชราพร  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
428
เด็กหญิงพัชราภรณ์  นุชกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงพัชราวดี  ภูลายเรียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
430
เด็กหญิงพัชราวดี  เวินชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
431
เด็กหญิงพัชริญา  อวนใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
432
เด็กหญิงพัณณิตา  ขาวเป็นใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
433
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วริทธีวรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
434
เด็กชายพัทธพล  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
435
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทับสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
436
เด็กหญิงพิชชานันท์  อามวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
437
เด็กหญิงพิชชาภา  ปุริสา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
438
เด็กหญิงพิชญา  ตั้งเจริญวัฒนะกุล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
439
เด็กหญิงพิชญาภา  หัตถดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
440
เด็กชายพิเชษฐ์  มะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
441
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
442
เด็กหญิงพิมพ์ทองทา  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
443
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พรมหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
444
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ระภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
445
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  หล่อวัฒร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
446
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ลิ้มประจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
447
เด็กชายพีรณัฐ  ดอกคำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
448
เด็กชายพีรภัทร์  ลาหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
449
เด็กชายพีรวัส  เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
450
เด็กชายพีรวิชญ์  ทับสีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
451
เด็กหญิงพูนสิน  สินพูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
452
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ซ้ายยศ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
453
เด็กหญิงเพ็ญสุดา  ปัญญาละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
454
เด็กหญิงแพรวา  อรรคมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
455
เด็กชายโพธิ์ไท  จำปาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงภคธร  ชำนาญบริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
457
เด็กหญิงภคพร  สีนอเพีย
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
458
เด็กชายภคพล  สีลานนท์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
459
เด็กชายภคิน  คำสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
460
เด็กหญิงภรภัทร  ทองไกรรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
461
เด็กชายภรัณยู  คำเมืองคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
462
เด็กหญิงภัชภิชา  เหล่าโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
463
เด็กหญิงภัทรฐรีรัศ  พรสีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
464
เด็กชายภัทรดนัย  สันติธรรมการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
465
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
466
เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชโคตร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
467
เด็กหญิงภัทรนันท์  ตะภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
468
เด็กชายภัทรราชันย์  ธรรมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
469
เด็กหญิงภัทรวดี  แร่อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
470
เด็กหญิงภัทรานิษย์  ศรีกะแจะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
471
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
472
เด็กชายภาณุวิชญ์  กันพนม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
473
เด็กชายภานุพงษ์  หลงมาศ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
474
เด็กชายภานุภาพ  แสนนุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
475
เด็กหญิงภารตา  อามาตย์พล
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
476
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำวันสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
477
เด็กหญิงภูนศิริ  เคนสุโพ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
478
เด็กชายภูผาธรรม  แนวน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
479
เด็กชายภูมิภัฒน์  ปักกาโล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
480
เด็กชายภูมิรพี  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
481
เด็กหญิงมงกุฎเพชร  ทิพย์วงศา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
482
เด็กหญิงมณิภา  แสนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
483
เด็กหญิงมนัสนันท์  นามรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
484
เด็กชายมนัสวิน  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
485
เด็กหญิงมนัสวีร์  ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
486
เด็กหญิงมัลลิกา  อัครษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
487
เด็กชายมารุเทพ  จ้ำแพงจันทร์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
488
เด็กชายมินฑดา  นพตะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
489
เด็กชายเมฆา  บุญพิคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
490
เด็กชายเมฆาวิน  ภูแสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงเมฑิตา  ไชยโยชน์
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
492
เด็กหญิงเมลดา  มังคะรัตน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
493
เด็กชายยศกร  เหล่านุกูล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
494
เด็กชายยศพัฒน์  วัลละภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
495
เด็กชายยศพัทธ์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
496
เด็กหญิงยุพิน  ผลาผล
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
497
เด็กหญิงโยษิตา  ศิริทรัพย์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
498
เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
499
เด็กชายรฐารัชต์  นิธิรัฐพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
500
เด็กชายรพินทร์  ผลผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
501
เด็กชายรพีพัฒน์  งามลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
502
เด็กหญิงรมย์รวินท์  ชาญวงษ์สนิท
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
503
เด็กหญิงรวินท์นิภา  หาญชาญเลิศ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
504
เด็กชายรัชชานนท์  กาสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
505
เด็กชายรัชชานนท์  กำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
506
เด็กชายรัชชานนท์  มลาศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
507
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกณฑ์เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
508
เด็กชายรัชราช  สิทธิดา
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
509
เด็กหญิงรัญชนา  เหลาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
510
เด็กชายรัฐนันท์  จอมคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
511
เด็กชายรัฐศาสตร์  เทพชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
512
เด็กหญิงรัตติกร  โสภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
513
เด็กหญิงรัตติยา  วรรณทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
514
เด็กหญิงรันทรกานต์  วงชารี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
515
เด็กชายฤทธิพงษ์  ภู่ธราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
516
เด็กหญิงลลิดาวรรณ  โยธาภักดี
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
517
เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  พิมพิลา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
518
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
519
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุระสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
520
เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
521
เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
522
เด็กชายวณัฐพงษ์  ดวงเพียราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
523
เด็กชายวรทย์  ภักดีโต
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
524
เด็กชายวรพงษ์  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
525
เด็กชายวรพงษ์  วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงวรรณกานต์  ไชยผง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
527
เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
528
เด็กหญิงวรัชยา  เล่ห์กล
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
529
เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
530
เด็กหญิงวรัทยา  เรืองศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
531
เด็กหญิงวราภรณ์  พลทองสถิตย์
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
532
เด็กหญิงวริยา  เนื่องมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
533
เด็กชายวริศ  วุฒิโชติ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
534
เด็กหญิงวริศรา  เดชบุรัมย์
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
535
เด็กหญิงวริศรา  พงษ์มะณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
536
เด็กหญิงวลัยฬส  ตั้งกรสุวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
537
เด็กหญิงวาลวัชนีย์  เสนา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
538
เด็กหญิงวาลินี  ทับลคร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
539
เด็กหญิงวิชญาดา  แสงโทโพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
540
เด็กหญิงวิชาดา  ศรืวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
541
เด็กหญิงวินิทรา  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
542
เด็กหญิงวิภาดา  วิเศษสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวิภาดา  อินทะโภคา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
544
เด็กหญิงวิรดา  พิมบุตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
545
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุทธิปัญโญ
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
546
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
547
เด็กชายวิศรุต  แก้วไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
548
เด็กชายวิศวะ  ศิริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
549
เด็กหญิงวีนัส  กีรติโสภณกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
550
เด็กชายวีรภัทร  ต่างมงคล
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
551
เด็กหญิงวีรภัทรา  คำศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
552
เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
553
เด็กชายวีระ  จันทจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
554
เด็กหญิงเวธนี  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
555
เด็กหญิงศกลรัตน์  แสนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
556
เด็กชายศตรรฆ  สาระลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
557
เด็กหญิงศรัณยภัทร  เคนนิคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
558
เด็กชายศรัณย์  พุ่มบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
559
เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
560
เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวผัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงศศิกานต์  บำรุงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
562
เด็กหญิงศศิธร  ประทุมไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
563
เด็กหญิงศศินันท์  แสงวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
564
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีวฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
565
เด็กชายศาสตราวุธ  เนียมพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
566
เด็กหญิงศิรประภา  พาเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
567
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
568
เด็กชายศิรยุทธ์  วุฒิพันธ์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
569
เด็กหญิงศิริพักตร์  นาสินพร้อม
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
570
เด็กหญิงศิริลดา  ดีสวน
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
571
เด็กหญิงศิริสุพัตรา  โสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
572
เด็กชายศิวกร  เดชหามาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
573
เด็กชายศิวนาถ  ศรีมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
574
เด็กชายศิวัฒ  หนูปลอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
575
เด็กหญิงศีวปรียา  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
576
เด็กชายศุธีรวัฒน์  พาระแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
577
เด็กชายศุภกฤต  ยิ่งนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
578
เด็กชายศุภกาญจน์  มั่นหมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
579
เด็กชายศุภโชค  ลครทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
580
เด็กชายศุภโชติ  ตรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
581
เด็กชายศุภณัฐ  พิมภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
582
เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
583
เด็กหญิงศุภธิดา  ศุภเกษ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
584
เด็กชายศุภวิชญ์  อัมปะปาล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
585
เด็กหญิงศุภาวรรณ  วระไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
586
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ระวินู
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
587
เด็กชายเศรษฐสิษฐ์  ภูผาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
588
เด็กหญิงสไบทิพย์  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ
คณิตประถม
589
เด็กหญิงสริตา  หามนตรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
590
เด็กหญิงสโรชา  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
591
เด็กชายสันติราษฎร์  สุยอยอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
592
เด็กหญิงสายป่าน  ศรีโนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
593
เด็กหญิงสายใย  โททำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
594
เด็กชายสิทธิชัย  ประทุมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
595
เด็กชายสิปปวิชญ์  พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายสิรภพ  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
597
เด็กชายสิรวิชญ์  ปักกาเวสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
598
เด็กชายสิริกร  เหล่าสกุลไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
599
เด็กหญิงสิริกัลยา  ชุมแวงวาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
600
เด็กหญิงสิริกัลยา  มะเสนา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
601
เด็กหญิงสิริเขต  เขตคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
602
เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
603
เด็กหญิงสิรินันท์  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
604
เด็กชายสิริภพ  แสงคำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
605
เด็กหญิงสิริภัสสร์  บุษหมั่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
606
เด็กหญิงสิริภิญโญ  โมราสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
607
เด็กหญิงสิริยากร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
608
เด็กชายสิริราช  พูลสวาท
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
609
เด็กหญิงสุกัญญา  หันจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
610
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  คำวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
611
เด็กหญิงสุจามาณี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
612
เด็กหญิงสุจิตตรา  คงพูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
613
เด็กหญิงสุจิตรา  ดาพาโย
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
614
เด็กหญิงสุจิตรา  นามมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
615
เด็กหญิงสุจิตรา  บุญยะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
616
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสมรส
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
คณิตประถม
617
เด็กหญิงสุดารัตน์  คงหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
618
เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สุระป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
619
เด็กหญิงสุธาสินี  แทนหาร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
620
เด็กหญิงสุธิดา  บุรีมาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
621
เด็กหญิงสุธิดา  มุดไธสงค์
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
622
เด็กหญิงสุพรรณธิชา  อันสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
623
เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
624
เด็กหญิงสุพิชชา  นามเทพ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
625
เด็กหญิงสุพิชญา  ยะหัวดง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
626
เด็กหญิงสุพิชา  คำจันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
627
เด็กหญิงสุภนิชา  รักษาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
628
เด็กหญิงสุภัตรา  จะดี
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
629
เด็กหญิงสุภัสสรา  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
630
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงสุภาวิณี  ราชเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
632
เด็กหญิงสุภิชฌา  ตะภา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
633
เด็กชายสุมิตร  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
634
เด็กหญิงสุมิตรา  ไกยแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
635
เด็กชายสุรพล  จิณรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
636
เด็กชายสุรวีร์  ศิริโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
637
เด็กชายสุรศักดิ์  ยาทะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
638
เด็กหญิงสุโรชา  ไชยกองชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
639
เด็กหญิงสุวนันท์  ภูกาเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
640
เด็กหญิงสุวาริน  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
641
เด็กหญิงสุวิชาดา  ผิวผุย
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
642
เด็กหญิงสุวิดา  นิลลาดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
643
เด็กหญิงสุวีรยา  บัวละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
644
เด็กหญิงสุฬิษฎา  พิมภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
645
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
646
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
647
เด็กหญิงหทัยรัตน์  หินขัน
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
648
เด็กหญิงหยาดนภาง  จันทร์ลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
649
เด็กชายองค์รักษ์  แต้มดื่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
650
เด็กชายอชิตพล  นันทะแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
651
เด็กหญิงอณิษฐา  คงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
652
เด็กชายอโณชา  นาเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
653
เด็กชายอดิศักดิ์  จันทรคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
654
เด็กชายอติวิชญ์  บุปผไชย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
655
เด็กหญิงอทิตติยา  คิมหันตา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
656
เด็กหญิงอธิชา  ขันสาลี
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
657
เด็กชายอธิวัฒน์  สงวนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
658
เด็กชายอธิษฐ์  นำพูนสุขสันติ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
659
เด็กชายอธิสิชฌ์  ตาลรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
660
เด็กชายอนวัช  คำภูจูม
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
661
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีกงพาน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
662
เด็กชายอนุกูล  มะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
663
เด็กชายอนุกูล  วัดระดม
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
664
เด็กชายอนุภัทร  ทับศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
665
เด็กชายอนุวัฒน์  รังขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงอภิชญา  พลตื้อ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
667
เด็กหญิงอภิชญา  หอมดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ
คณิตประถม
668
เด็กหญิงอภิชญาฎา  พลเสน
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
669
เด็กหญิงอภิญญา  คำบุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
670
เด็กชายอภินันท์  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
671
เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์วิลาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
672
เด็กหญิงอภิสุตา  เบี้ยสำฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
673
เด็กหญิงอรชภร  วันโพนทอง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
674
เด็กหญิงอรปภา  สมสงวน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
675
เด็กหญิงอรปรียา  คำนวนอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
676
เด็กหญิงอรพรรณ  พลแก้ว
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
677
เด็กหญิงอรวรรณ  ทานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
678
เด็กหญิงอรวรรณ  วิชาหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
679
เด็กหญิงอรวรรณยา  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
680
เด็กหญิงอรอินท์วรรณ  ฉันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
681
เด็กหญิงอรัญญา  โสธิฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
682
เด็กหญิงอริสรา  เดชเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
683
เด็กหญิงอริสา  สีพา
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
684
เด็กชายออมสิน  ทินช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
685
เด็กชายอัคคพล  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
686
เด็กชายอัครชา  พลศิริ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
687
เด็กชายอัครภพ  กลับขัน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
688
เด็กหญิงอัจฉรา  แสนละคร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
689
เด็กหญิงอัชราภรณ์  หมื่นศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
690
เด็กหญิงอัญชิศฐากร  คงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
691
เด็กหญิงอัญฑิชา  รัตนธรรม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
692
เด็กหญิงอัญยาณี  ทับอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
693
เด็กหญิงอัยย์  จันทร์ถิระติกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
694
เด็กหญิงอาจารีย์  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
695
เด็กชายอาทิตย์  หล้าบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
696
เด็กชายอานุวัฒน์  ทะราศรี
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
697
เด็กหญิงอารดา  วงศ์ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
698
เด็กหญิงอารยา  บับภาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
699
เด็กหญิงอารยา  สมบัติคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
700
เด็กหญิงอารยาพร  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงอารีย์ยา  แก้าเกตุ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
702
เด็กหญิงอารียา  อ้วนล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
703
เด็กชายอาวุธ  จำนงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
704
เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
705
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุรัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
706
เด็กชายอินไทย  คำอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
707
เด็กชายอุกกฤษฎ์  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
708
เด็กหญิงอุรัสยา  ศิริภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
709
เด็กหญิงเอวิตา  จันทร์เปล่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
710
เด็กหญิงเอวิตา  พรหมเจดีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
711
เด็กหญิงเอื้อกรานต์  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
712
เด็กชายไอยรา  คูหะมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 (อาคารมัธยม) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
713
เด็กหญิงกชพร  ภิรมย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงกนกภรณ์  โชคสวัสดิืธนะกิจ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงกมลพร  มีตา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วัลละภา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ุุอุตราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายกมลศักดิ์  ภูวนาถ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายกรกฎ  วินทะวุธ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงกรวรรณ  เภาพาด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายกรวิชญ์  นาคสิงห์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายกรวิชญ์  เมืองพวน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายกรวิชญ์  วงศ์บุตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงกรวิภา  ดรผาย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
725
นายกริชแก้ว  เชยชม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงกฤตจารุ  เขตบุรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายกฤตยชย์  ไชยคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงกฤตลักษณ์  ล้ำจุมจัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายกฤษฎา  กลางนนท์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายกฤษณะพงษ์  บรรเทา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายกฤษติภัทร  แฝงสีพล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายกวินภพ  จุฬารี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายก้องภูมิ  จุฬารี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
735
นางสาวกัญญวรา  กาญจนรัช 
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงกัญญานันท์  เวียงนนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ตันเสดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงกัลยรัตย์  ไชยสงเมือง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
740
นางสาวกานต์ธิดา  ห้วยทราย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายกิ่งเพชร  ภูกิ่งพลอย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายกิตติ  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายกิตติกวิน  โยธะการี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายกิตติคุณ  ไชยเสนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงกิติกร  อินทร์จอหอ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายกิติคุณ  พรมมา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายกิติเมศวร์  เจริญธวัชพงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 (อาคารมัธยม) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
748
นายกีรดิต  ภูกิ่งหิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ
คณิต ม.ต้น
749
นายเกริกเกียรติ  ป้อมแสงสี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายเกียรติวงศ์  นามปัญญา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงขวัญชนก  ฤทธิ์ทรงเมือง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
753
นายจักรนรินทร์  บุญโชติ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
754
นายจักรพันธ์  สุยอย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
755
นางสาวจาณิสตาร์  เที่ยงบุตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายจารุวัฒน์  สุระเสน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าสีนาท
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงจิตติพัฒน์  การัดเสนา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายจิตติพัฒน์  สีวะปา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงจินดามณี  ตุ้ยศักดิ์ดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
762
นางสาวจินดามณี  ศรีลครไทย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงจินตนา  จันที
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ
คณิต ม.ต้น
764
นายจิรภัทร  วันโพนทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
765
นางสาวจิรัชญา  สุหา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงซ้าย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายจีรพัฒน์  เพ็งประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายจีระศักดิ์  เทียนแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงเจกิตาน์  นวนน่วม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงเจณิสตา  เนตรถาวร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงเจนวริน  อรัญสาร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
772
นางสาวเจียระไน  พฤกพัฒนาชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
773
นายชญานิน  บุบผาลุน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
774
นางสาวชฎาพร  สีพลลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายชนเมธ  รินทราช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
776
นายชนะชัย  เทพทองพูน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
777
นายชนะโชค  กาฬธิษา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายชนะพล  ปันสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงชนาภา  ไทยทรงธรรม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายชลกานต์  แสงจารุ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงชลดา  เทพจิต
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 (อาคารมัธยม) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กหญิงชลธิชา  ยี่สารพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายชลธี  เมฆวัน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
785
นางสาวชลิตา  เลิศวัฒนวัลลี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายชวิน  เลวัน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงชิดดาว  จินตานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายชิติพัทธ์  ชนะศึก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
790
นายชิษณุพงศ์  ลอยสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายชุติเดช  พรสอน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายชุติพนธ์  โพธิขี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายโชติวัฒน์  พ่วงหงษ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงญาชดา  พรพัชรพงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
795
นางสาวญาณินี  ด้วงคำจันทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงญาดา  ศิริวัฒนพงศา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงญาดารัตน์  เดชบุรัมย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงญาตาวี  อ่อนสำอางค์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายฐกฤษ  จันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายฐนกร  เทียงดาห์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงฐาปนี  คลังพระศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงฐิตาพร  น้อยศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายฐิติกร  โทคำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายฐิติภัทร  บุตโรบล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศุภพิตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงษ์วังทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงณภัทร  มะเสนะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงณัชชา  เชื้อวงค์พรหม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงณัฎธิดา  จิตใส
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดรนาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงณัฐกมล  ทับขวา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
815
นางสาวณัฐชยา  พลขยัน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงณัฐชยา  ลือนันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายณัฐดนัย  ทันทา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 (อาคารมัธยม) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กชายณัฐธพงษ์  หาดทะเล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยมหา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
820
นางสาวณัฐพร  ภูมิกาล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
821
นางสาวณัฐริกา  หันไชยศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายดรัณภพ  พลลาภ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงดวงแก้ว  คูณแสนโชติสิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงดาดุษฏี  เนืองเฉลิม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงดานิสา  ฉายพูล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงดิษกร  มาตรา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
827
นางสาวตติญาดา  พระจันทร์ลา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
828
นายตะวัน  ภูวิจิตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายตันติกร  วงภักดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายติณณภพ  ตะวะนะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายติณณ์  ลวกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงตีรณา  แสนคำภา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญวัฒนมณีชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายทรรศนพร  มหาอ้น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
835
นายทวีทรัพย์  ชอบหาญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายทักษ์ดนัย  สุระป้อง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงทักษพร  สมพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายทัตอินทร์  กั้วสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
839
นางสาวทิพย์ธีรา  ศิริสุวรรณศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
840
นายธงทอง  สังฆะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
841
นายธนกร  เพ็งสวรรค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายธนพงศ์  วงศ์พัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
843
นางสาวธนภรณ์  ดาษถนิม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายธนวรรธน์  ปีกลม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายธนวัฒน์  เที่ยวไชยภูมิ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายธนัช  ขาวผ่อง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายธนาโชค  ชูคันหอม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงธนาธาร  อุทปา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายธนาธิป  นิยมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายธนิก  หันสา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
851
นางสาวธวัลรัตน์  จุฑาศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงธันยมัย  จันทะลุน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 (อาคารมัธยม) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กชายธิติวุฒิ  ฝากกลาง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายธีรชาติ  บุดดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
855
นายธีรภัทร  บุตราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายธีรภัทร  พรหนอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายธีรภัทร  มิ่งคะโณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายธีรวัฒน์  คำไส
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายนครินทร์  บุญโชติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงนครีย์  บัวผัน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์เปล่ง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงนภัทรสร  บริสุทธิ์สุขศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายนภัสสร  สิงหรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายนราวิชญ์  คำแสน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายนราวิชญ์  ศิริพล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายนวพล  ศรีลาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงนวรัตน์  ภิรมย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายนัฐธนนท์  นามมูลตรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงนัฐธริกา  นามมูลตรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายนัฐนนท์  วิชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงนันทิยา  ชินแสง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายนาบุญ  ลิ้มสารา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงนิชาภา  มงคลศิริ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงนิติพร  บุญคำมี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายนิพพิชมน์  ประทุม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงนุขรัตน์  ตั้งเติมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
880
นายเนติชน  แสนบุดดา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายเนติภัทร  ภูครองเพชร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายบดินทร์  ภูแต้มนิล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงบุณฑริก  กายาผาด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายบุณยกร  ชาแท่น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงบุณยนุช  บุญลอด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายบุณยภู  นครศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 (อาคารมัธยม) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กหญิงเบญญาภา  อนันตริยะทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
889
นายปกรณ์  รักษาศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงปญาตา  ไชยคำภา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
891
นางสาวปณิดา  แถนสีแสง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงปธิตา  วาปีทะ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
893
นางสาวปพิชญา  แก้วกิ่ง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยะวงษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
896
นายปรมินทร์  วาปีทะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงประภาภัทร  ภูปรางค์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายปราบดา  พึ่งผล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงปริยากร  ญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงปวริศา  บริหาร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงปัญจพร  พงษ์ศิลา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายปัญจพล  ศรีคำทิพย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
904
นางสาวปัณณฑร  จิรัฐพิกาลงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายปัณณทัต  ศรีสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงปาณิศา  แตงพรม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงปาณิสรา  บุรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายปิยชาติ  เคนนิคม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
909
นางสาวปิยธิดา  จันสิทธิ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
910
นายปิยพล  อุ่นเมือง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายปิยวัฒน์  วงศ์ครบุรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงปุณฑริกา  คำแหง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงผกามาศ  บุญอินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
914
นายพงศกร  ขวัญสังข์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายพงศกร  ศรีสารคาม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายพงศภัค  ทำนานอก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงพนิตพิชา  หมวดนา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงพรรษา  ประวินโน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงพรสินี  สามแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
921
นายพลพัฒน์  ภูทองดี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชุมนุม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 (อาคารมัธยม) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
923
เด็กหญิงพัชรนันท์  สรรพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงพัฒลดา  เทศมาตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงพาขวัญ  แน่นอุดร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงพาฝัน  พงศ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรเเสนคม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมาหนองคู
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงพิชญาภา  ลำชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายพิทวัช  สืบเชืื้อ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายพิพัฒพงศ์  สืบชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงพิมชุติมาศ  คุรุพันธุ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงพิมพ์พิณฟ้า  ภูสาริ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ผิวงาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงพิรญาณ์  วิเศษศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
938
นายพีรภัทร  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงเพชรลัดดา  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงเพชรสุดา  คำเมรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ดาษดา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงฟ้าใส  มองเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายภพธร  อันเนตร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายภัทรพงศ์  สุดสน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายภัทรพล  อุดรเขตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
948
นางสาวภัทราภา  พลคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงภัทรียา  ผิวเรืองนนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายภาคภูมิ  หอมจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายภานุวิชญ์  การัดเสนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายภาวิต  ขาวผ่อง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายภูดิศ  เฉยไสย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายภูเบศร  พลลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงภูริชญา  สาขา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายภูริพัฒน์  รุ่งเทิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
957
นายภูริภัทร  มาตรษรศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
958
เด็กชายภูวิศ  จันทรจำนงค์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายมังกร  คูหะมณี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงมัณฑณา  ทองหล่อ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงมาดา  บุญเรืองลือ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงมาริสา  สมศรีสุข
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงเมแกนศิรดา  เพียส
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายเมธา  ลุนบง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงเมธาวี  อุทัยศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงเมษิณี  ชำนาญกิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายยุทธนา  คำทองยศ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายยุทธนา  สาไชยันต์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายรณรต  วงษ์ผักเบี้ย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายรพีภัทร  มูลมาตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายรพีภัทร  ศิริขันแสง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงรวิสรา  อาจดวงดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงรสิตา  พูนเทกอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงรสิตา  วงษ์วิลา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงรักษิณา  รักษาพล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงรังสิมา  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงรัญชิดา  จูวัฒนสำราญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
980
นายรัฐธรรมนูญ  มูลโยธา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายรัตนภูมิ  ก้านทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คณะมะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายราชภัฏ  แก้วหานาม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงราชาวดี  ชัยพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงริสา  ฉายผาด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
986
นางสาวรุ่งตะวัน  ไชยบุตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
987
นางสาวลักษิกานต์  ลครทิพย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
988
นายวชิรวิชญ์  สายหลักคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายวชิรศักดิ์  สุดวงงาม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงวชิราพร  มณีศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีราช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
993
เด็กชายวรกมล  จิณรักษ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายวรเทพ  กุณโฮง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายวรปรัชญ์  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายวรเมธ  พลอ้น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงวรรณวิสา  สุภาคม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงวรัญญา  ทองยอด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายวรากร  นาชัยเสียง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงวราภรณ์  แบวงค์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงวริศรา  วุ่นกลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงวริศรา  อนุเวช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงวริษฐา  สุขวิเศษ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงวรุณี  นามบุดดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงวศิณลักษณ์  จันทร์จิระ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงวันวิสาข์  ภูนาคำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงวิภาวี  ผลเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1010
นายวิริยะ  พูนเทกอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายวิวิธชัย  คงแสนคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายวีระจิตร  แก้วสีขาว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1013
นายศรายุทธ์  วรรณศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายศราวุฒิ  บุญรัตน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงศรุตยา  พลชำนิ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงศศิตา  นามพุทธา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1017
นางสาวศศิธร  ยะสะกะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1018
นายศศิพงศ์  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงศศิมา  สมบัติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1020
นายศักดา  ไพพา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายศาสตราวุฒิ  พรหนอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงศิขริน  สมอุ่มจารย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายศิรวิทย์  มะลี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงศิรัญญา  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงศิริพร  สุรันนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงศิริรัตน์  กองคำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต้นเนียม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1028
นายศิริวุฒิ  จันทร์เก
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายศิวัช  เภาคำพา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายศุภกร  ยศภัทรเอกวรา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1031
นายศุภกร  เรกะลาภ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1032
นายศุภฤกษ์  เนื่องมัจฉา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายศุภเสกข์  จงภักดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายศุภักษร  เฉลิมชาติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงศุภิดา  แทนบุญช่วย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายสรยุทธ  บุญใบ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายสรวิชญ์  กระจ่างจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายสราวุฒิ  นรินยา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงสวิตตา  เอมรื่น
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1042
นายสหภาพ  ประสานสุข
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงสาริศา  ราชเจริญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายสิทธิโชค  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงสิทธิภรณ์  พลโรม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงสิปาง  สีบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายสิรวิชญ์  ยอดมงคล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีซ้ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงสิริกร  พละชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ชาญศิริรัตนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงสิริวรินทร์  ปรีดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1054
นางสาวสุดารัตน์  ประดิษฐ์เกษร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายสุทิวัส  คุ้มตระกูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายสุธีกานต์  สำราญพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1058
นางสาวสุธีรา  มะลิงาม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงสุประวีณ์  โคตรนรินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงสุพิชญา  นิลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงสุพิศชา  สุวรรณภักดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1063
นายสุรศักดิ์  โพพิชัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายสุริยา  มอญขาม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1065
นางสาวสุวิมล  เสนาโนฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนราษี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงอชิรญา  ศิริเจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายอชิระ  เจริญวัฒนมณีชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงอพัชนิภา  ไวมาตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณโท
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1072
นายอภิชลักษณ์  โพธิ์ชารี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายอภิรักษ์  จีบค้างพลู
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายอภิรักษ์  สายยนต์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายอภิวิชญ์  สุวัฒนศิลป์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1076
นางสาวอมลรดา  สุวัฒนศิลป์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงอมิตา  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงอรนุช  แก้วประโคน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงอรุณรัตน์  พลขันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายอัครเดช  โคษาราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงอัยรดา  แสนสุด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1082
นายอัษฎายุทธ  ขันตี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์เขียว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายอิทิกร  วังหอม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงอินทิรา  สารพิมพ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงอุมากรณ์  มาตย์วังแสง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1088
เด็กหญิงกชมล  ทองเหลือง
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงกฏชกร  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงกนกกาญจน์  คชอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงกนกเกศวร์  คชอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงกนกนิภา  เหมือนเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงกนกพร  บุญเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงกนกวรรณ  กุหลาบโชติ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงกมรวรรณ  อนุอัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงกมลชนก  เบ้าบุญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงกมลชนก  พิมพิบาล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีมูลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายกมลชาติ  พลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายกมลดนัย  ไชยบุดดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงกมลทิพย์  อันอาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงกรกนก  ทับชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงกรกนก  เทียบอัน
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงกรกนกภัส  แสงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายกรกฤต  บรรเทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายกรกฤต  พุฒลา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายกรธวัช  พงสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายกรภัทร  ลุวิชาเวช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายกรวิชญ์  พิมศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายกรวีร์  บุตราช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายกริชณรงค์  หลงพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงกรุณา  เพชรสังหาร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงกรุณา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงกฤชณัฏฐ์  รัตนรักษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงกฤตญกร  พันธ์สอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายกฤตพัฒน์  สุวรรณเพ็ง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงกฤตภัทร  พันธ์สอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายกฤตภูมิ  สุขแแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1123
เด็กชายกฤติน  กุมภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงกฤติมา  ทะวังศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงกฤติยา  พาเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายกฤษฎา  เสนาลาด
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงกฤษฎาภา  ภูผาริช่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงกฤษณา  แก้วลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายกอปร์กานต์  สีเฉลียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงกัญจน์จิรัชญา  นันรักษา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงกัญญนิภา  เหล่าวิศาลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วังคะฮาด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาคูณ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลศิริ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงกัณฑีรา  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายกันต์กวี  ริกันต์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายกันตพัฒน์  คั่งฝา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายกันตรวัฒน์  โตสุพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายกันติทัต  เอกพจน์ถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงกัลยากร  สีเป้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงกัลยาณี  หนองสี
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หวันสู
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายกานต์นพนธ์  ราษีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงกานต์สินี  โพธิ์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายกิตติณรงค์  วงษ์ราชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายกิตติเดช  หาสุนโม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายกิตติพศ  สมรรคเสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายกิตติวัฒน์  อรัญมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1158
เด็กหญิงกุลณัฐ  เหล่าเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงเกวลิน  ธารภรศรี
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงเกวลิน  เยี่ยมยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงเกศริน  วิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายโกเมศ  กองสำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงขนิษฐา  พ่อศรียา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงขรินทิพย์  แจ้งศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงขวัญจิรา  อภัยนุกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงขัวญชนก  มรรครมย์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงเขมนิจ  อนุยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงคนึงนิจ  มาบุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายคุณากร  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีโฉมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงจรัญญา  ขจรอนันต์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงจรัญวฬา  ภูสีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายจักรภพ