ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกขวัญ  ไชยางพานิช
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนิษฐา  เจริญการ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองวงษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤตพล  มาดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
5
นายกฤตภาส  เพ็ชรล่อเหลียน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงอินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤศ  สุวรรณโณ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤษณวัฒน์  มุขพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤษณา  ปัญนารี
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกลิ่นตะวัน  กลิ่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกวินท์วิชญ์  ภู่นาค
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอกิตติไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
13
นายก้องภพ  ยะมะลี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายก้องศักดิ์  ไกรทอง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกอซซานีย์  ช่างเหล็ก
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญชพร  แสงไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัญชรส  แสงไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แต่บุญญานุภาพ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูวงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวกัญภัสสร์  พิศาลย์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกันต์ชนุตม์  ลิ่มศิลา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ยาวิลาศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกันตินันท์  โชติเชย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัลยกร  อิทธิพลธนินทร์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัลยรักษ์  เกื้อกูล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัสนีวา  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คล้ำมณี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกิตติธัช  แซ่อ๋อง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกิตตินันท์  ปิ่นชัยศิริ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
31
นายกิตติพศ  ขวัญยืน
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกิตติภพ  ศักดิ์หริรักษ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกิติพัฒน์  จักรทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกิรณา  วงศ์ชูปาน
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินธัญกุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงเกวลิน  โสภณธนะสิริ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายขจรเกียรติ  ขำสุข
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวขจีวรรณ  ห้วยเรไร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงขวัญกมล  นบนอม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงขวัญธิดา  บุญพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายขัตติย  เทียนมนัส
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงขันติยา  ปาทาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
44
นายเขมนันท์  ปัญญาศราวุธ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายคานาอัน  ขาวเข้ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจงกลพรรณ  เปาเรล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจรัสศรี  จินดานิล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองหวาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายจักรพรรดิ  กิ่งทอง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจิตตินันท์  สัมพันธมิตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายจิตรกร  สมขันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจิตรทิพย์  สมภูมิ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวจิตรวรรณ  สมภูมิ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
54
นายจิรกิตติ์  ทัศน์ไชยธาริน
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
55
นายจิรทีปต์  นาวารักษ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายจิรศักดิ์  ด่านขุนทด
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายจิรานนท์  บุญสพ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทับแก้ว
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจูนี  เตียงน้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงเจนจิรา  สาระบุตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวเจนนิเฟอร์  ฟอนอืดฮาร์ท
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายเจรมี  พัว
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายเจษฎา  มะลิแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
64
นายชญานนท์  รักษ์ธรรมกิจ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายชญานนท์  แว่นนาค
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายชนะภัทร  เอ่งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงชนากานต์  ศักดิ์แสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายชนาธิป  ศรีนาค
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายชัยโชติ  ห้วยทรายทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชัยยันต์ มิเชล นพนธ์  กาแลร์น
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายชาคร  สุภาษี
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายชาคริยา  สุดเสน่ห์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายชาญณรงค์  ปิเลี่ยน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายชาติชาย  ปาทาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงชาลิกา  เปาเรล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชาลิสา  เจนเจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายชิตตะวัน  พลอยขาว
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายชินกฤต  หลีตระกูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชุติพนธ์  ชุติพานิชย์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชุติมันต์  เจริญไพศาลถาวร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงโชติกาญจน์  เตียงทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
83
นายโชติฐิภูมิ  หนักแน่น
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายไซม่อน  อีเบลไลน์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงญาดา  กง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงญาตาวี  เนตรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายฐปนน  สินธุ์ประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายฐปนัท  วงมู้ดา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายฐานพัฒน์  สารีคำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงฐานิตณัฏฐา  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทรัพย์เภาสมบัติ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธุ์วิชาติกุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายฐิรพล  จูมครอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายณฐพัชร์  อานันท์ภิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายณภัทร  ชาญประพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายณภัทร  เวชพันธุ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายณภัษฎ์ชวีร์  ปลั่งศิริ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายณรุษ  ประยืนยง
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณศุภางค์  หงษ์วิเศษ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงณัฎนพิน  กองค้า
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
102
นายณัฏฐ์ชดล  สิชฌ์ชลภักษ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  พิศาลย์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  จันทกูล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จันทกูล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
107
นายณัฐชนน  ขุนทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณัฐชยา  ดาวตาล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงณัฐฑิกา  นาระต๊ะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วศรีกิจ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรนรา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณัฐพร  จุลลางกูร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายณัฐพล  ตั่งสุขเกษม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายณัฐพัชร  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณัฐอนงค์  เสนอินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงณิชชา  แซ่หย่าง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงณิชา  เหมรา
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณิชาภา  หนูอักษร
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายดนัทธ์  อินทสระ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายดานิช  รักมิตร
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายดานิช  สำเภารัตน์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงดารีน่า  ชาบาช๊อว่า
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายแดนเนียล โมไนย  แพทเทอร์สัน
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
124
นายต่อตะวัน  แย้มยิ่ง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายตะวัน  เพชรภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายติณณภพ  คุณลักษณ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวทฤฒมน  อึ้งรังษี
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายทศภณ  สกุลณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงทักษพร  จะอือ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายทัตพงศ์  พุ่มเจริญ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงทินธินาถ  พืชการ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
132
นายทิม  ไอซ์ฮอร์น
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
133
นายแทนไท  วงศ์วิเชียรกุล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายธนกร  สงวนนาม
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายธนกฤต  เกลี้ยงทิพย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายธนธร  ตันติพิริยะกิจ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายธนพจน์  นิยมค้า
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงธนพร  ตันกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายธนพล  บูรพา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
140
นายธนพัฒน์  แซ่อึ๋ง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนพัฒน์  บุญเอิบ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายธนพัฒน์  รีชีวะ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงธนภรณ์  อินทรางกูร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายธนภัทร  แก้วชัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงธนยา  แซ่ว่าง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายธนวัฒน์  ดาวเรือง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธนวัต  เตชาธรรมนันท์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงธนัญชา  สวัสดีอุดม
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธนากร  โสภี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายธนากร  เอียดผอม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงธนาทิพย์  โสภณธนะสิริ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายธเนศ  ไชยธงรัตน์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุสุขำ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงธรรมพร  อัยรักษ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงธัญภัทร  กุลอุบล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คัทมาราศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จอกลอย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายธัญวัฒน์  จันทรังสี
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงธันยนันท์  ตันวิวัฒน์เดช
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายธารพล  พงษ์นริศร
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีเพชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายธีร์ธวัช  รักสงบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายธีรพล  ครองยุติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
164
นายธีระศักดิ์  สำรองรักษ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธุวานนท์  หลักบ้าน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายนนทิวัชร์  บุญตั้ง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงนภสรณ์  พรหมณะ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงนรมน  ไมตรีจิตต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายนราวิชญฺ์  คงคุณากร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายนฤเบศ  หนูเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายนวพล  ไกรทัศน์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันอภิรมย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงนัสมีน  หมานมานะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงนัสรียา  รักโอ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
175
นายนาซาอีร์  อาหะมะ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนาตาชา  ลาวรรณ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายน่านนที  แป้นนวล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงนารา  เทพละออง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
179
นายนารายณ์  บัสเนท
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายนิธิพัฒน์  จึ่งสกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงนิวเยียร์  ลิพอนเขตต์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงเนตรนภา  พลีไพล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงบุญญภา  ศรีไพโรจน์กุล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงบุญสิตา  จั่นเพชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
185
นางสาวบุณยนุช  หลิมพัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงบุปผา  มิ่งพิจารณ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายบุริศน์  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ทองตัน
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายเบญจมีล  ภักดีวานิช
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงเบญญพร  อัยรักษ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงเบญญาภา  มุกคุณากร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
192
นายเบ็น  โบว์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายปฏิพล  พรมเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายปฏิภาณ  ฝอยทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายปฐากรณ์  นาทวีวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายปณต  มีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายปรเมษฐ์  คงทน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายประกายเพ็ชร  ซู
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายประวีร์  ธนากรสกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายปรัตถกร  ดีทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงปรายธินี  รักการดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงปริญญา  หลักมั่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายปรินทร์  รัตนอุไร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายปริพัฒน์  ปิยะนุกูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงปลายฟ้า  สารรักษ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงปวิชญาดา  แก้วสาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวปวิตรี  ชูราช
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายปวินท์ดิษย์ เดร์ริค  โอลันด์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทองด้วง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปองภพ  สำราญชัยกร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายปัณณวรรธ  ลือใจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงปาณิสรา  รอดสิน
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปิลันธน์  หมอแอ๋
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายปุณยวีร์  กรีมละ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายเปรม  ปรานนรเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายพงศ์ณภัทร  รักโอ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายพงศ์ธร  ไพรบุญเสริม
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วงศ์จักรพรรดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายพชร  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายพชร  สุขเลี่ยน
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายพชรพล  ปิยดิลก
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงพรชิตา  ซุ้นสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงพรรณนิษา  ช่วยบำรุง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
226
นายพรหมชาติ  ขาวผ่อง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายพลกฤต  วงษ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายพลพรรธน์  คำปิ่น
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายพลภัทร  จันทรสุต
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายพลษวรรธน์  มัชฌิมวงศ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงพอฤทัย  ใส่ด้วง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายพัชรพล  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายพันธุ์ธัช  ไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
234
นายพันอิทธิพล  พูนขาว
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงพิชชาธร  สิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณธาดา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงพิมพ์ศศิภา  สิริเพราะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงพิมพ์สุ  สุระประเสริฐภา
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายพีรพัฒน์  อัดซิ้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ่
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายพีรวิชญ์  เทียนทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
243
นายพีรวิชญ์  บุ่ยทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆใหญ่
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายพุทธคุณ  สังข์แก้ว
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเพชร  ขจรจบ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวแพรวา  จันทร์เมือง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงแพรวา  บุตรน้ำเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายฟาซี  วาหะรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายภคพล  หนูหมื่น
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายภคิน  จงคุ้มวงศ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายภราดร  จอมเมือง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  ชูจำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายภัทรวรรธน์  แซ่โล่
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
256
นายภัทราวุธ  โชคพรชัย
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงภาวิดา  ไกรทองอยู่
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงภิญญดา  เขียวคราม
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงภิระดา  ภัทระกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายภูธนะ  พรัดชู
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายภูมน  รักสิฐ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายภูมิ  มหาลาภบุตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
263
นายภูมินทร์  ไพฑูรย์เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายภูริ  อ่อนช้อยสกุล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายภูวริศ  กุลพันธ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายภูวิช  ปาณะศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงมทิรา  ชีวินเรืองเสถียร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงมนสิชา  แซ่หลิม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงมนัสญา  ลีลาอนันตวงษ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงยายิกา โซเฟีย  ตินเนอร์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายรณกร  ประสมกิจ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงรติบดี  บุญเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงรติฟ้า  รังสินธุรัตน์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงรมิตา  รักษ์ธรรมกิจ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายรักช์พันธ์  มีมาก
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายรัชชานนท์  ชีพเหล็ก
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายรัชมงคล  วุฒา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงรีนา  ตีวารี
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายรุ่งเรืองกิจ  แซ่จาง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงรุจาภา  รัฐปถัมภ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวเรณุกา  หิโตปกรณ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงเรืองระวี  พีรดนย์โกเศส
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
285
นางสาวลักษิกา  ดีก้องเสียง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงลิเดีย  อเซนอฟ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงลินลาณี  เรืองรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงลู้ฟโบฟ  เบฟรู้ฟโก้ว
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายวชิรวิทย์  สามารถ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แจ้งใจดี
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายวณ  วงษ์ปิ่น
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงวณิชยา  แซ่พู่
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงวนิสรา  สงคง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงวรรณพร  นิลวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงวรวลัญช์  ประสบมิตร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายวรวีร์  จันทร์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงวรัญญา  สกุลคุณานันต์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายวรายุ  หิรัญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายวริศ  ผดุงกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
300
นางสาววริศรา  กุลพันธ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วยชู
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงวฤนท์  วงษ์ปิ่น
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงวลัยทิพย์  อำมาตย์เอก
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงวสุนธรา  ยศขุน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายวัชรพัฒน์  ตันติพัฒนเสรี
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
306
นางสาววัญกัลมานี  อับดุลลาเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายวายุ  ง้อสุรเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายวิกรานต์  เพชรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายวิภัทร  นามสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงวิลาสินี  คลังทิพรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายศรัญญู  วงศ์ศิลา
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายศรัณย์ภัทร  รักสม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายศรัณย์  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงศศกรณ์  มโนการ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายศศธร  เหลืองประดิษฐ์กุล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศศิภัสสร  เอกวานิช
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงศศิวรรณ  ทวีสมาน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายศักดิธัช  เมฆใหญ่
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงศิรภัสสร  ปัญญาสิริพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงศิริญากร  นาวีว่อง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงศิริเพ็ญ  กันภัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงศุทธินี  ขาวกิจไพศาล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงศุภรดา  คงคุณากร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพริ้ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายศุภสิณ  จรัสอัครมนตรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายศุภเสกข์  ไชยเดช
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกตุสกุล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
329
นายสถาพร  จินาพงศ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงสโรชา  ระงับพาล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงสวิตตา  ศรีกฤษฎา
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายสิรวิชญ์  พวงจันทน์แดง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีโสภณพันธุ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวสุชาตา  ช่วงศรี
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงสุทธิกานต์  อนันตริยกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเปลว
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายสุเทพ  เชตรี
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายสุปวีณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โฮ่
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมชัยศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายสุเมธี  ศรีรัตนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงสุรัชนา  ศรีช่วย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงสุวิชาดา  ขาวทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วรพงศ์วัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงหทัยรัตน์  กิ่งแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายอชิระ  แก้วคุ้มภัย
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายอโณทัย  ยาดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายอดินันท์  เบ็ญนา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายอดิศร  ใจเหล็ก
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ อาคารฉลองขวัญ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายอติชาต  สุกใส
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายอธิป  กอบโกย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายอธิป  เครือสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายอธิวัฒน์  ดุมลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงอนัญญา  อำลอย
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงอภิชญา  อนันทวรรณ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์กมลลักษณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายอภิรักษ์  สำเภารัตน์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายอรชา  บุญลอย
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงอรณิชา  อุบล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งเทิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงอริสรา  มีทูดี
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายอรุโณทัย  ห้าวหาญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
364
นายอเล็คซันเดอร์ ทีโมที  อาล์มมัน
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงอัทธนีย์  ครอบครองวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงอันนา  วงศ์วัฒนกิจ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงอันน่า  เบฟรู้ฟโก้ว
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงอารดา  รุยวิชิต
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงอารยา  น้อยเกิด
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงอาษ์ศิราฐ์  ถิรธนวรรธน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายอาสาฬหะ  จันทร์พิบูลย์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายอิศรเมษษ์  รอบรู้
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายเอกรินทร์  แสนขัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงฮานะ  นา
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายฮูโก  ฮัมดาวี
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
379
เด็กหญิงกชกน  วงค์รอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกชกร  ศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกชณิช  พัฒน์สนิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกชมน  ก่อเกิดบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกชมน  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงกชวรรณ  นาคกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกชามาส  นาคขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
387
เด็กชายกตัญญู  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกนกกร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกนกจันทร์  พึ่งแรง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกนกวรรณ  เกลี้ยงเกลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิติธรรมมานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกมลกานต์  นาวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงกมลชนก  ซูแสวงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เกลี้ยงเกลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
397
เด็กชายกรกต  ทนน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกรกนก  อัยราชธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
399
เด็กชายกรณ์  เพ็ชรวรุณ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
400
เด็กชายกรณ์  สามัคคี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกรรณกนก  สารสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
403
เด็กชายกรวิชญ์  จุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
404
เด็กชายกรวิชญ์  ชลชวลิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกรองแก้ว  อึ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายกฤฏิ์  เนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
408
เด็กชายกฤตชพล  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกฤตนัย  เล้นสิ้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
410
เด็กชายกฤตภัค  สุกใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
411
เด็กชายกฤตภาส  ชูประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
412
เด็กชายกฤตภาส  ปิติชาญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงไอริสา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
415
เด็กชายัรัฐภูมิ  จันทมโณ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กชายกฤตเมธ  ชูประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกฤตเมธ  แป้นนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกฤตยชญ์  แตงกำเนิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีมุณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
420
เด็กชายกฤติโชค  ขันทีท้าว
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกฤติน  ไชยสุต
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายกฤติน  เพชรพราย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกฤติน  ยินห้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกฤติพงศ์  ทรงยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
426
เด็กชายกฤติพงศ์  อนุมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกฤติพัทธ์  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
428
เด็กชายกฤติภณ  ปัญญาชนะกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกฤติยาณี  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
430
เด็กชายกฤษฎา  อาญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
431
เด็กชายกฤษฎิ์  จิรภัทรพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
432
เด็กชายกฤษฎ์  เรือนนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
433
เด็กชายกฤษณะ  สิรภัทร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายกวิน  ดาบเหล็ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญญกาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
436
เด็กชายกวินภพ  ทองตัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกวิสรา  เพ็ชรนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกวิสรา  วังคำแหง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกษมา  แก้วท่าพญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
440
เด็กชายกษิดิศ  สุวรรณพาหุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
441
เด็กชายก้องกิดากร  สูยะนันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
442
เด็กชายก้องภพ  ดุมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกัญจนพร  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกัญจน์ภณ  โสภณเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุทธิสุขศรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฎฐ์  จีนภูเขียว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกัญญ์พิดา  มิตรชิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลีสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประทีป ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักสำราญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
451
เด็กชายอัทถโชติ  อรรคบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงอันดา  ข้อโนนแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไข่แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุสิกรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงศา
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริสัณฐิติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์อุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกัญยาลักษณ์  สร้างเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกัณฑ์พิชา  คงสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงกัณณ์ธีมา  เจริญกลกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
466
เด็กชายกันตพงศ์  บุตรมีชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
467
เด็กชายกันตวิชญ์  หวานนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
468
เด็กชายกันติทัต  แซ่หลิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
469
เด็กชายกันตินันท์  ประโยชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกันธภรณ์  โดยประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกันยรัตน์  สีนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงกัลยกร  เฟื่องประภัสสสร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงกาญจนาภา  เดชดำรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วีระสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงกานต์สินี  เสียงหย่อง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงกานต์สิรี  พิสิฐบรรยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
480
เด็กชายกิตติ  จันทะเกต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
481
เด็กชายกิตติกวิน  ฉลองกุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายกิตติกวิน  ทิพย์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
483
เด็กชายกิตติกันตพงศ์  งานรีบเร็ว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายกิตติคุณ  ก๊กศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
485
เด็กชายกิตติเชษฐ์  ภากรพิพัฒน์สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
486
เด็กชายกิตติทัต  สหัสรังษี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
487
เด็กชายกิตตินันท์  เขียวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
488
เด็กชายอันดา  หมัดเลียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
489
เด็กชายอันดามัน  ทิศา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กชายกิตติพัทธ์  วัฒนาเลิศรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
491
เด็กชายกิตติภพ  จิรศานต์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
492
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
493
เด็กชายกีรติ  ตรังคตระการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงกุลปิยา  เครือบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกุลิสรา  แก้วสมนึก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงเกตน์นิภา  ฉันท์ภิญโญภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงเกตนิกา  ขวัญชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วฉลวย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงเกวลิน  มุขดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงเกศกัญญา  เกศอำไพ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงเกศชนก  ปางสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนาวาท
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
503
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สัมโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
504
เด็กชายโกวิท  หละเขียว
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายโกษม  มวลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงขวัญข้าว  วิทยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศรีทวี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
508
เด็กชายขุมทรัพย์  อุดมกิจวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาชนะกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงเขมจิรา  พันธุ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงเขมมิกา  คลังเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงเขมากร  ชุมจีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายคเชนทร์ชัย  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายคณนาถ  เมธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
515
เด็กชายคณาธิป  กระแสใส
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงคณิตา  ดวงประดิษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงคณิศรา  ดำช่วย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
518
เด็กชายคมชาญ  สุขะตุงคะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงคันธารัตน์  หนูเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงคัมภีรดา  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
521
เด็กชายคาริค  แซบสเตด
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
522
เด็กชายคุณอินทร์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
523
เด็กชายคุณัชญ์ภูมิ  บุณโยดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงคุณัชญา  ติ้วอั้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงอันดามัน  รักษาแก้ว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายอันดามัน  หลีสกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กหญิงเครือวัลย์  เพ็ชรวิฑูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงแคเธอรีน  บอร์ธวิค
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงโฆษิตา  รัตนพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  นิลวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
531
เด็กชายจักร์ภรมน์  สี่คุ่ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
532
เด็กชายจักริน  แซ่เต่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
533
เด็กชายจักรินทร์  ปัญญาบวรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงจันทร์ติภาพร  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงจันทรรัตน์  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงจันทราพร  ชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงจัยดาอ์  เอกประเมินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงจิดาภา  กีรติวัฒนานุศาสน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงจิดาภา  ผลสลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์ศิโรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงจิดาภา  รัตนศิริเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงจิตตานันท์  ทิพย์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
543
เด็กชายจิตตินันท์  จันทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
544
เด็กชายจิตติพัฒน์  สุขะเจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงจิตติมนต์  สูงเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงจิตรลดา  ขุนเดื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงจิตรอารีย์  อนุกูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงจินตนา  เกตุพิจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
549
เด็กชายจิรฐา  เมืองวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
550
เด็กชายจิรพัฒน์  เสวก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
551
เด็กชายจิรพันธุ์  สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
552
เด็กชายจิรภัทร  เจียรตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
553
เด็กชายจิรภัทร  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงจิรภัทร  วงศุกร์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายจิรภัทร  สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
556
เด็กชายจิรภัทร์  โชคเกื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงจิรภิญญา  อนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
559
เด็กชายจิรวัฒน์  วันชาญเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรเหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงจิรัชยา  แสนเหลี่ยว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงอันติกา  พงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงอันโทเนีย กานต์รวี  วิสมายเยอร์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
564
เด็กหญิงจิรัญชยา  บุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
566
เด็กชายจิรัฏฐ์  ถลิมเผ่าพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
567
เด็กชายจิรัฐ  จ๋อมจ้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงจิรัฐพร  อุทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงจิราภรณ์  พ่วงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงจี มิน  หวาง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายจีรกิตติ์  อาชีวะระงับโรค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
572
เด็กชายจีฮาน  หวันหมาดเกบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนียมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักษาชล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงจุตินาถ  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รักเหมือน
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายจูนเว่ย  ซอ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงจูวัยนีย์  ประหยัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
579
เด็กชายเจสซี่ เจมส์  ซีมัวร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงเจียระไน  เฉลิมทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
581
เด็กชายฉลองราช  ภริงคาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  งามสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
583
เด็กชายฉัตรมงคล  วัฒกียานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงฉันทนันธ์  พุดยอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงชญาณ์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงชญาดา  อินนุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงชญานิศ  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงชญานิศ  ทรัพย์ทวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงชญานิศ  พรหมวงศ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ธรรมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงชญานุช  บุรินทอง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงชณิตา  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายชณินทร  ไชยพงค์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงชนกพิมพ์  คนคมน์กรสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
595
เด็กชายชนกันต์  ไกรสุธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงชนนิกานต์  โบราณบุบผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
598
เด็กชายชนะชัย  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอัยนาอ์  เส็มสัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงอัศวารินทร์  ปลูกไม้ดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงชนัดดา  ไชยผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงชนากานต์  ไกรเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงชนากานต์  แซ่อ๋อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
605
เด็กชายชนาธิป  ชุนเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงชนาภัทร  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงชนาภา  ไกรเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงชนิกา  วงศ์ฟู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงชนิกานต์  กาเดอร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงชนิกานต์  จอมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงชนิกานต์  ทดแทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงชนิกานต์  มุ่งสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
613
เด็กชายชนิดาภา  ยกย่อง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายชนินทร์  นํ้าใจตรง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงชนิษฐา  หยูด้วง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงชนิสรา  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
617
เด็กชายชยพล  ทรายทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
618
เด็กชายชยรพ  ตันฑวรักษ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายชยากร  นำมณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงชยามล  ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
621
เด็กชายชลธี  สิทธิโชคตระกูล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงชลิดา  หนูปลอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
623
เด็กชายชโลธร  หลาวหล้าง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
624
เด็กชายชวกร  ภู่อมร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
625
เด็กชายชวเมธ  คล้อยแคล้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
626
เด็กชายชวัลชัย  แสงม่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
627
เด็กชายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
628
เด็กชายชวัลวิทย์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
629
เด็กชายชอเช คอนเนอร์  ควอตี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงชัชธนพร  สุขมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงชัญญพิชญ์  สุดสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงชัญญา  วิทยปิยานนท์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงชัญญานุช  จิรวัฒนวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงชัยรัมภา  กูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
635
เด็กชายชัยวัฒน์  ซื่อสกุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงอัสมิตา  กุราเกน
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงอัสสรา  สรเตโช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายชัยวัฒน์  สุดมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
639
เด็กชายชาคริต  เขียนขาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงชาคริยา  ไทรงาม
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
641
เด็กชายชาญณรงค์  ก้ามก้าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
642
เด็กชายชาญยุทธ์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
643
เด็กชายชาญวุฒิ  ผุดมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
644
เด็กชายชานน  บุญเปกข์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
645
เด็กชายชายเนตร  โชติชนะพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงชาลิสา  จันปลั่งสิริกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงชาลิสา  มั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
648
เด็กชายชิษณุพงษ์  รองปาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงชิสากัญญ์  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงชีวารีย์  ครอบครองวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คนึงการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินธพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกเจริญวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงชุติญา  สีนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงชุติภา  ประทุม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงชุติมันต์  ภูริศักดิ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงชุติมา  ช่วยประคอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงโชติกา  วิเชียรวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงโชติชนิตา  แก้วนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงโชติรส  ไพรพยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงซัลมา  ยุคุณธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงซูฮาน่า  สายวารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
665
เด็กชายฌัชพล  ตันมณีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงฌามิล  อินทนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
667
เด็กชายญาณวรรธน์  โสพรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงญาณิศา  บรรเทิงจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงญาณิศา  บุตรโสภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงญาดา  ทับยัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงญาดา  อภิปัญญาโสดาภณ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงญาติกาญจน์  วิจักขณ์รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
673
เด็กชายอาจิณ  วิโรจนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
674
เด็กชายอาซาล  บุญรักเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
675
เด็กชายฐนกร  แซ่หลี้
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
676
เด็กชายฐปนรรฆ์  ลิ่มมานะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
677
เด็กชายฐปนวัฒน์  เตชกุลพงศ์กร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงฐานิฎฐ์  ว่องไววุฒิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงฐานิดา  คำวิเศษณ์๋
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงฐานิดา  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงฐานิดา  สินธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงฐาปานีย์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงฐิตา  รัตนโชติพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงฐิตารีย์  อัฐทรัพย์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
685
เด็กชายฐิติกร  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงฐิติกา  แซ่ฉั่ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  ตังคอารีย์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงฐิติพรรณ  สมใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
689
เด็กชายฐิติวิชญ์  ฐิตวังโส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงฐิรญา  เพลาโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงฑิติยา  จิรจารุกิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
692
เด็กชายฑีฆายุ  แก้วธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
693
เด็กชายณชพล  เลิศสินขจร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
694
เด็กชายณฐกร  ชัยจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
695
เด็กชายณฐกร  สิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงณฐมน  เถาว์พงศ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
697
เด็กชายณฐวัฒน์  เสริมรัมย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
698
เด็กชายณฐิวุฒิ  ปิเลี่ยน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
699
เด็กชายณพวุฒิ  คำแก่น
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
700
เด็กชายณภัทร  กาญจนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงณภัทร  งามขจรกุลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
702
เด็กชายณภัทร  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
703
เด็กชายณภัทร  ลิ้มวัฒนากูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
705
เด็กชายณภัสกร  วงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงณฤดี  ตุลยนิษก์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงณฤนาฏ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงณฤบล  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงณัชชนา  อ๋องสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงอาทิตญา  คงนคร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงอาทิตญา  ถนอมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กหญิงณัชชา  ชัยชนะธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงณัชชา  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงณัชมน  เต็มพูน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงณัฎฐากุล  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงณัฎธิดา  เยาดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  การะเวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  ศิริรังษี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงณัฏฐ์ชณก  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
722
เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์  ขันเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพคุณปูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผกาพรหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองจิรัษเฐียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
728
เด็กชายณัฏฐพล  สมบัติพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงณัฐกมล  ถิรตันตยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
731
เด็กชายณัฐกร  พู่ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงณัฐกัญญา  มาตรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงณัฐกานต์  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงณัฐกานต์  สุจริตธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
736
เด็กชายณัฐกิจ  วิชิตบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
737
เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
738
เด็กชายณัฐชนนท์  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงณัฐชยา  ล่องจ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงณัฐชา  ตายนะศานติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงณัฐชา  รอดจบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงณัฐชา  หมอยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
744
เด็กชายณัฐชานนท์  อานันท์ภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงณัฐชาวีย์  พสุธารัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงณัฐฐาพร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงอาทิตติยา  สงวนนาม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงอาทิตยา  ปอดมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
749
เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทยานฤมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภู่วิจิตร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงณัฐณิชา  มัตสยาวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงณัฐณิชา  สายเมือง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงณัฐณิชา  อักโข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงณัฐณิชา  อารีวัฒนากูล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายณัฐดนัย  ตังตกาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
757
เด็กชายณัฐนนท์  ฉิมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
758
เด็กชายณัฐนันท์  หวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงณัฐนิชา  พฤกษะศรี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
760
เด็กชายณัฐพงศ์  คำเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
761
เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
762
เด็กชายณัฐพงษ์  สพานทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
763
เด็กชายณัฐพล  พลายด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
764
เด็กชายณัฐพล  ลิ่มดุลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
765
เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงณัฐมล  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงณัฐริกา  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงณัฐริกา  น้อมศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงณัฐริกา  โวหาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงณัฐรุจา  ศิวะเพชราการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงณัฐวดี  เทพทองคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
772
เด็กชายณัฐวรรธน์  เยาว์ธานี
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
วิทย์ประถม
773
เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงณัฐวิภา  อะหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
775
เด็กชายณัฐวุฒิ  ว่องสิริโชค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
776
เด็กชายณัฐวุฒิ  โสฬส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงณัฐินันท์  ครอบบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงณัทธนิดา  ชาวชน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
779
เด็กชายณัทพสิษฐ์  บุญยนิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงณิชกมล  ทรงคุณ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงณิชกมล  ทิพย์มงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงอาทิตยา  มากผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงอาทิตยา  ฮกซุ้น
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
786
เด็กหญิงณิชา  พิพัฒน์เจษฏากุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงณิชากร  อินทโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงณิชากานต์  มวลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงณิชากานต์  สนั่นเอื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงณิชาภัทร  จินดามรกฏ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงณิชาภัทร  หลักบ้าน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงณิชาภา  ชัยชนะธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงณิชาภา  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงณิชาภา  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงณิศศา  แซ่หย่าง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
796
เด็กชายดลธร  มาลาทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงดวงธิดา  คำศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงดวงพร  พิริยะพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงดารารัตน์  รัตนานุกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงดาราวดี  ทองชอ้อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
801
เด็กชายดิษยนันทน์  เจ๊ะอาแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงดีทลินด์ มธุรดา  บอร์เกอร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
803
เด็กชายดุสิต  บุญโล่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงดุสิตา  หนูไหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
805
เด็กชายตรรถวิท  ขาวหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
806
เด็กชายตฤณ  แนบเนียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงตวงทอง  รอดนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงตวงพร  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
809
เด็กชายต่อตระกูล  พรหมอยู่
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
810
เด็กชายติณณ์ชนัย  อารยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงตุศิตา  สวัสดิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงเตชินี  ขาวเผือก
ป.4
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
วิทย์ประถม
813
เด็กชายใต้หล้า  ทองชะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
814
เด็กชายไตรภพ  วิเชียรสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงถาวรีย์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงถิรณิชา  วดีศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
817
เด็กชายถิรเดช  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงทยา  ประสารการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
819
เด็กชายทรงพล  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงทรรณรต  มณีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
821
เด็กชายอาธาน  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงอาภัสรา  ดวงไทย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
823
เด็กหญิงทรรศวรรณ  คงนวลใย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
824
เด็กชายทศพร  อัยรักษ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
วิทย์ประถม
825
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชาญยนต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
826
เด็กชายทาวัต  เขียวชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
828
เด็กชายแทนคุณ  รัชธร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
829
เด็กชายธนกร  ไชยทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
830
เด็กชายธนกร  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
831
เด็กชายธนกร  ทองกาวแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
832
เด็กชายธนกร  แสวงวิทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
833
เด็กชายธนกฤต  ถันพลกัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
834
เด็กชายธนกฤต  ทองมีบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
835
เด็กชายธนกฤต  พิณทอง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธนกฤต  วิมลพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธนกฤต  สินธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
838
เด็กชายธนกฤต  อัครกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
839
เด็กชายธนโชติ  นิลทัศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
840
เด็กชายธนดล  กุลบัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
841
เด็กชายธนดล  ดวงรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
842
เด็กชายธนดล  ผลฟูตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
843
เด็กชายธนดล  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
844
เด็กชายธนธรณ์  เกษมพิทักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
845
เด็กชายธนพจน์  พินจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงธนพร  บุญสพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
847
เด็กชายธนพร  สมอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงธนพร  อาจศิลา
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
849
เด็กชายธนพล  เพียรกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
850
เด็กชายธนภัทร  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
851
เด็กชายธนภัทร์  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
852
เด็กชายธนวัฒน์  คงรัก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
853
เด็กชายธนวัฒน์  ทองชอ้อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
854
เด็กชายธนวัฒน์  อินทรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
855
เด็กชายธนวิน  นาวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
856
เด็กชายธนศร  สิริวชิรภัคดี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
857
เด็กชายธนสิริ  เปรียบปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอารยา  คำฟู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
859
เด็กชายอาราอัยต์  ดาราศิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
860
เด็กหญิงธนสิริ  ร่วมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
861
เด็กชายธนัช  ศิริศรีวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
863
เด็กชายธนัชสินธุ์  ธนาชยุตพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงธนัญชนก  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
865
เด็กชายธนัญชัย  รักษาราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงธนัญญา  ปะจันทบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
867
เด็กชายธนัท  สำราญพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
868
เด็กชายธนา  เจริญพานิชวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
869
เด็กชายธนาคิม  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
870
เด็กชายธนาเทพ  สายสมุทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
871
เด็กชายธนิทธิ  เรืองด้วง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
872
เด็กชายธนินทร์  ชูสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
873
เด็กชายธนิสร  จวนกี่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
874
เด็กชายธเนศ  ไชยแก้วขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
875
เด็กชายธเนศ  สมานพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงธมกร  ดนตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองยะกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสินธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ขอสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
880
เด็กชายธรณินทร์  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
881
เด็กชายธรรมนูญ  พลธรรมศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงธรรมพร  แซ่อึ๋ง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
883
เด็กชายธรรมรัตน์  ดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
884
เด็กชายธฤษณุ  กิตติภาดากุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
885
เด็กชายธวัชชัย  น้อยคำ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
886
เด็กชายธวัชชัย  ประหารภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
888
เด็กชายธัชชัย  บางทอง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
889
เด็กชายธัชชัย  ศรีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงธัชรัฏฐ์  ฐิติภูรี
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
891
เด็กชายธัชริทธิ์  ทองอุทัย
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงธัญชนก  เป็งวัน
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงธัญชนก  เยาดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงธัญชนก  อัคนิทัต
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงอาห์เดีย  หะยีเจะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
896
เด็กชายอิทธิพล  ทองเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
897
เด็กหญิงธัญญรตา  องค์พฤกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงธัญญ่า  พนมธีรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงธัญธิเนศ  ชวนชิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงธัญพิชชา  จินะเสนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงธัญมน  แก้วลิพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงธัญยพร  ช่วยทองหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงธัญยภรณ์  หลิมรักษาสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มีสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงธัญวรรณ   จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงธัญสินี  มะห่ำหมาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงธัญสินี  รอดภัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงธันย์ชนก  กีรติวัฒนานุศาสน์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงธันย์ชนก  เอกวานิช
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงธันย์นิชา  อินชวนจิ๋ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงธันยพร  แซ่อึ๋ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงธันยพร  ระวิวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงธันยพัฒน์  สุวรรณศุภพนา
ป.5
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
วิทย์ประถม
914
เด็กชายธันวา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงธันวาภรณ์  ชูเหล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงธันวารัตน์  เกษร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงธันษา  บุญศรีโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงธัศนียา  หลิ่มมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงธารญา  พิภพวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงธารธารา  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงธารพระพร  เฟื่องเพียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงธาราทิพย์  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
923
เด็กชายธาวิน  บุญเรืองรุ่ง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
924
เด็กชายธาวิน  สิกขาจารย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตันติวิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญทนาดอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
927
เด็กชายธีธัช  เพชรอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
928
เด็กชายธีรกานต์  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
929
เด็กชายธีร์จุฑา  สุวรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
930
เด็กชายธีรโชติ  พันธ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงธีร์ธิตา  ศุกสวัสดิ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอินทรานีย์  ศรีหะรัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอุ่นรัก  ปะจันทบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
934
เด็กหญิงธีรนันท์  สวนยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
935
เด็กชายธีรภพ  สิงห์สิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
936
เด็กชายธีรภัทธ์  ศรีบัวลอย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
937
เด็กชายธีรภัทร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
938
เด็กชายธีรภัทร  แซ่อ๋อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
939
เด็กชายธีรภัทร์  สิงห์สิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
940
เด็กชายธีรวัต  แซ่น่ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
941
เด็กชายธีรวีร์  วุฒิกรณ์ทวีสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
942
เด็กชายธีระนัยน์  จีนลอย
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
943
เด็กชายธีรัตม์  ศรีฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
944
เด็กชายธีร์  นารีนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
945
เด็กชายนครินทร์  บุญแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงนงนภัส  ทุมเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงนงนภัส  สุตระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงนนท์นภัทร  จิตตรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
949
เด็กชายนนทพัทธ์  ภู่ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
950
เด็กชายนนทพัทย์  ศิริศฤงฆาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงนนทวรรณ  ใยฝ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
952
เด็กชายนพนนท์  คำหลวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
953
เด็กชายนพปฏล  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงนภธิดี  ขวัญเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
955
เด็กชายนภนต์  กอบโกย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงนภศร  เอกอนันต์กิจ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
957
เด็กชายนภสร  แดงงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงนภสร  ส่องช่วย
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
959
เด็กชายนภัทร  ศรีบุรมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงนภัทร  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
961
เด็กชายนภัสกร  บุญสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงนภาพร  พรมเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
965
เด็กชายนรบดี  แสงสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงนรมน  วงษ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
967
เด็กชายนรากร  พิชญากร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
968
เด็กชายนรากร  อิฐเขต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงอุบลกาญจน์  ราษฎร์ธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงอุไรพัชร  สิงห์สิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
971
เด็กชายนราวิชญ์  เอกทัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
972
เด็กชายนฤนาท  มุสิกะบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงนฤภร  มีเผือก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงนลัญกร  อภิจัตวาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงนลินา  มานะสมบูรณ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงนวดี  รอดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงนวพรรษ  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงนวรัตน์  ทรงประจักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงน้องมีนน์  ทวีสมาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงนะดา  มะวิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงนัจญาวา  หมัดเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงนัชชา  เทพละออง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงนัฐกานต์  หลิ่มมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงนัฐชนันท์  จันทร์ชาตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงนัฐธิดา  คำคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
986
เด็กชายนัฐพล  ศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทับยัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
988
เด็กชายนัทธพงศ์  ลำมะนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงนัทริกา  เอี่ยมอ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
990
เด็กชายนันทเดช  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดำ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองตะกุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงนันทิชา  พงศานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงนาซนีน  เกตุรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงนาซินีน  คุ้มบ้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงน่านทราย มาติลเด  เกรโก้
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงนิชาภัทร  ผลกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงนิชาภัทร  สาลิกา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายนิติภูมิ  ข้อโนนแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงนิธิวดี  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายนิพพิฌชน์  ถนอมสินธุ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงนิรชา  ปลูกไม้ดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายเอกประพล  วรรณวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงเอมิกา  หาญเคียว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารบุษกร ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1008
เด็กชายนิรัติศัย  ลิ่มวงศ์เสรี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงนิศากร  ไวยครุฑธา
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงนิศาญาณ์  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงนิษฐ์ณัฏฐา  หัตถกิจการกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงนิสรีน  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงนิสิตตา  หัยภาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงนิะิพร  พหลทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงนีรนาถ  จวบศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงเนติมา  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงบงกชกร  ปะจันทบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายบดินทร์ภัทร์  กิจกวินโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงบรรณสรณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายบริพัตร  ศรีพุทธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายบริวัฒน์  สุใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงบวรลักษณ์  นามเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายบวรวิชญ์  วิจิตรจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงบัณพร  วรรณบวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายบารมี  เพียรธรรมนัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงบุญญานุช  กิจทวีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายบุณยกร  โกยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายบุณยกร  จิรายุทธกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงบุษบาบัณ  หอมหวาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายบูกิต  พงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายบูรณ์ภิภพ  หอตระกูล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงเบญญภา  ทองจันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองเสมอบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายปกเกล้า  สุขมาศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงปกฉัตร  ปานช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายปกป้อง  สุวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายปกรณ์  ชลหัศถ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายปกรณ์  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายปฏิญญา  เขมานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายปฏิญาน  พรมนัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายปฏิภาณ  คงเจี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายปฏิภาณ  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายเอวา  ฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงเอื้อ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารนิลุบล ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1045
เด็กหญิงปฏิมากร  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงปฐมวรรณ  จุลภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงปณาลี  สุดเดือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงปณิตา  หมุนเวียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายปณิธาน  หิรัญวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายปณิธิ  แก่นหิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายปณิธิ  ตันติวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงปณิสร  วรนวกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงปทุมณิช  ชินภัทรสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงปธิตา  ศิรธนาพรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงปนัสยา  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายปพันพงษ์  สงขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงปพิชญา  ประทีป ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงปพิชญา  ไพรญาฮก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายปภงกร  นาคพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงปภาดา  ลิ่มลือชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงปภาวดี  เมฆพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ก้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงประจักษ์  สมัครไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงประภาศิริ  มโหฬาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายปราการ  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายปราณนต์  กิติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงปราณปรียา  จุลกะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงปริชญา  โกยสุทธิรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงปริชาติ  ตี้กุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงปริญญารัศมิ์  บุญทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงปริตา  ลิ้มรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายปรินทร  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายปริพัฒน์  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงปริม  ศานติสมบัติเกษม
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงปริยากร  มาทูกามาเก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงปริศรา  หนูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงปรีชญา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ศรีพันธมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายอนุเทพ  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายไอยรา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารนิลุบล ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1082
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงปวรา  คงเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายปวริศ  สังยวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงปวริศา  แซ่กิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงปวริศา  นันตากาศ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงปวริศา  โรจนกวินพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงปวันรัตน์  ญาณวัฒนพันธ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงปวิชานัน  เชื้อไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แสงนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงปวีณรัตน์  ปณิธชัยทัศน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงปัญจพาณ์  กาญจนวงศ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายปัญญา  ทรงคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงปัญญาพร  ตามชู
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปุ๋ยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายปัณณทัต  จันทร์พงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายปัณณธร  เศรษฐคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงปัณณิตา  ผาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายปัณณ์  ไม้แพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงปัสกา  ขาวเข้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงปานธิดา  สุปินนะ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงปานประดับ  หายะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงปานไพลิน  แก้วสีกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงปานรวี  โตสารภี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงปานระพี  ทำเผือก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายปารมีย์  วรรณคำ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายปารวีร์  พัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงปาริชาต  โชติทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงปาริชาติ  ราชนาวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงปาลิตา  ชลหัศถ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงปาลิตา  ดิลกมกรพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงปาลิตา  ทองเด็จ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายปิญชาน์  แสงประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายปิติภัทร  มุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงอพิชญา  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงอพิชญา  เร็วเรียบ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารนิลุบล ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1119
เด็กชายปิติภัทร  สุริยัน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงปิ่นญาดา  สงวนพงศานุกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  แย้มละม้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงปิ่นศิริ  พรหมราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงปิยนุช  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงปิยมน  คนึงการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายปิยวัช  คงยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงปิยะฉัตร  รัตนวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทผลา
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงปิยาภัสร์  หมัดแหละ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงปิลันธสุทธิ์  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เส้งรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายปุญญพัฒน์  วายุเหือด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่อื้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายปุญยวีร์  บุตรครุธ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงปุณณภัคร์  ชงโค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายปุณภพ  ทิพย์ประเสริฐสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงปุณยรัตน์  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายปุณยวัจน์  กรีมละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายเป็นไท  ฤทธิสมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงเปมิศา  นะนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงเปรมยุดา  ธรรมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงเปรมิกา  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงไปรยา  กงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงไปรยา  ชอบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายผดุงเกียรติ  ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายไผทเทพ  โมราวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงฝันสิริ  ขอสกุลไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายพงศกร  โพธิยก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายพงศกร  รัตนพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายพงศ์ดนัย  วงศ์วัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงอภิชญา  กันภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงอภิชญา  พะลีราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ อาคารนิลุบล ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายพงศ์พล  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายพงศ์พล  ผดุงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายพงศพัศ  บุญพิมพ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายพงศ์พัศ  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  มัคสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายพงศภัค  กีรติวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายพงศภัค  สุขใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ฝั้นอิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายพชร  คงหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายพชร  นาคทองกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายพชร  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงพชรกมล  ปุญญากรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายพชรณุพงศ์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายพชรพล  สีหาพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายพชรยชญ์  คงนุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายพนธกร  วงษ์กำแหง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิ