ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 3 ห้องภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกกร  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  กาลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรนรินทร์  เพ็ชร์อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษณพล  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกวิสรา  สมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติเดช  แผ้วเกษม
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกีรติ  วงค์ประสงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกุลจิรา  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเกรียงไกร  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายเกียรติภูมิ  โกษาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายขจร  เฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายขจรศักดิ์  นพแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงคคนางค์  ใจต๊ะมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจรณินท์  สุภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจันทกานต์  แถะโกง
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธนาทิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจิดาภา  ห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรภาส  เครืออินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจีรนันท์  แสงไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวใหญ่รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงฉันท์ชนิต  สัวกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชนนิภา  แสนหูม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชนะชน  ชุ่มเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชิษณุพงค์  เดชาวิภพกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาวีจันทร์
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาแก้ว
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุ่นจะนำ
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ดอกพิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายณชพล  ข่ายแก้ว
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณฐาณิสรา  ปินไข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณภัทร  พุ่มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐกานต์  คู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัฐชนนท์  วงศ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใจมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฐติญา  ปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐธิดา  พระสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณัฐนันท์  ตาเอ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐนันท์  พลอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณัฐวัศห์  อิ่นสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธิยาถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัติกร  คำเกิด
ป.4
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณิชนันทน์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตาณะฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงดารารัตน์  ปินตามูล
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายตรีณภัทร์  ถาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงตามใจ  ทวีพันธ์
ป.4
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายเตชิน  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธนกร  ไชยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธนกร  สิงห์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนบูรณ์  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงธนภรณ์  อินตาปุม
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนภัทร  วงศ์สายปัน
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงธนัชชา  พรหมเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงธันยพร  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธาดา  การินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธิตินันท์  ชุ่มปิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธีรพร  คำสีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธีรภัทร  ปินไข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายนฤธร  จรรยพัฒน์ธน
ป.4
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนวพร  นามวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงนัทชา  ปัญญาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนันทิยา  เด็ดขาด
ป.4
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนาราภัทร  สุทะเอ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุรินตา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนิศาชล  สุริยาโส
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 3 ห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายบัลลังก์ราช  จองนันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายปกาสิต  เหมือยรินทร์
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เบ็ญจวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายปรม้ตถ์  เพ็ญสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงปานชีวา  น้อยมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายปานลิขิต  แสงแก่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายปิยะวัฒน์  สืบสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายปุณณสิน  เหมือนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปุณยนุช  กันทาสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายพงศธร  สืบแสน
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายพบพริษฐ์  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีมูลไลย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงพัชอร  กองมงคล
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจเงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงพาฝัน  สุรินแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงพิมพจี  แสนแจ้
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงพิยดา  ตาปิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายพิริยะ  ตาปิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายพีรพัฒน์  เครืออ้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพีรพัฒน์  ทาแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพุฒิสรรค์  ต๊ะเอ้ย
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงเพชรดา  เปียงเก๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายภัทรดร  กุลธัญวรากร
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายภัทรพล  สุวรรณวรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงภิญญดา  ใจนนถีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายภูตะวัน  ต้นศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายภูมิภัทร  จิรภาณุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงภูริชญา  จาคำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายภูริส  กสิกรกุล
ป.4
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายภูวดล  มุ่งงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายมโนวัศ  จองไฟ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเมธิยา  พินทรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายเมธี  ขรรศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงราชาวดี  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายวงศกร  ดำรงวรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายวชิรวิทย์  อุดทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงวรกานต์  กาเป็ง
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายวรเทพ  เหมยชุมสืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงวรรณิษา  ปัญญาเบอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงวรัญภรณ์  วรรณภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายวรากร  เป็กกันใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายวัชระ  ดอกสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงวัชราภรณ์  อาริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ถากุล
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงวิมนลักษณ์  ภูมิโคกรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวิศรุต  ไทยทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายวีรภัทร  เป็งโม๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายวุฒิชัย  เหล่ากวางโจน
ป.4
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายวุฒิภัทร  นวมนิ่ม
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงศรุตา  มาปุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงศิรประภา  อาริยะ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงศิรภัสสร  อะรินแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายศุกลวัฒน์  ติ๊บมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายศุภกร  ข่ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายศุภกฤต  อินรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายศุภณัฐ  อนุสนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงศุภัชญา  จันดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงศุภัชญา  ฤกษ์ยาม
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายสรยุทธ  นราพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายสิทธิราช  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายสุชิน  ขอบเมฆ
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุพรรษา  ถิ่นพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสุภาพร  สุระวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายสุริยะ  วงศารัตนศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำไก่
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงหนึ่งอรุณ  ทองติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายอติรุจ  ยะฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอธิชา  ยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายอภินันท์  อรัญวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงอมลญาภรณ์  เทศะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายอัครินทร์  ธิติมูล
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงอัญชลี  เงินศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอารยา  อินทร์ศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอิวทิง  ลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายเอกรินทร์  นิยมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายกรชา  วงศ์ศิริปัญญา
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงกัลยกร  ป้อสี
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายกิตติณัฐศักดิ์  เจริญแพทย์
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายกิตติศักดิ์  ดอกสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นางสาวขนิษฐา  สิสา
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชนิเนตร  สุขเเก้ว
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นางสาวณิชาดา  รักเดช
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธารีรัตน์  ทวีพันธ์
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนันทวัน  ขุนจันทร์
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนาฎศินีย์  สีสด
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงน้ำฝน  สุขเเก้ว
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนุจิรา  ชาสังข์
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
นางสาวประกายฟ้า  ตันบุตร
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นางสาวประการดาว  ตันบุตร
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปวีณอร  สีตา
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปาริชาติ  ขุนจันทร์
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปิยกานต์  แสนหลวงอินทร์
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปิยธิดา  ซุนสัก
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปิยภัทร  คำเกิด
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพรรณพร  ยิ้มประยูร
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพัชรินทร์  โนคำ
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์แพทย์
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพันธกานต์  สุริยสุข
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพุทธิดา  ขอดคำ
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมา
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงภัคจิรา  เลาแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายเมฆ  เป็งโม๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นางสาวรวินทร์นิภา  บุปผาพ่วง
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวรกานต์  จงเกิดผล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ปัญญาเนตร
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวรัทยา  ริดเต็ม
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงศศิวิมล  เครืออ้าย
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจบุญ
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสันต์ทศน์  คำไก่
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสิยารัตน์  ฟูเสาร์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารศรีดอนคำ ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงสุภาวดี  ตาใจคำ
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  อัสถิ
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอรณิชา  ใจดำ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอริศรา  ต๊ะแก้ว
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบัวขาว
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงไอรดา  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ อาคารศรีดอนคำ ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงกนกนภา  ฝั้นแบน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงกนกวรรณ  ธินวล
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกนิษฐา  จันต๊ะหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายกรวิชญ์  จอมมานพ
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกฤษณะ  วงค์สม
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหมืองห้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ใยญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายกัญฑพงศ์  อินสองใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายกิตติคุณ  หลู่เวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายกิตติพิชญ์  วีจันทร์
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกุลกานดา  นุนำ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายเกียรติภูมิ  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายคมชาญ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายคุณานนท์  หาญดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงคุนัญญา  ชัยวรรณธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ทรัพย์ไตรภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายจิรพัฒน์  ติ๊บมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายจิรภัทร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงจิรัชญา  มาแก้ว
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายจิราเจตน์  คำเสาร์
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายจีรพัฒน์  ทิน่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงเจนวิษา  ถาเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงฉัตรชฎากร  เมืองลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายชญานนท์  ใจป้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชนิสรา  จันตาแปง
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชลดา  ใจตื้อ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันไสย
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลธิยา
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายญาณากร  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงญาณิศา  ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ อาคารศรีดอนคำ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงฐินันพร  แก้วไชยศรี
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณฐชนน  อิมพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กาสา
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฏสราภรณ์  ศรีราชา
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฐธิดา  ป้อมูล
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัฐธิตา  จันทร์สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฐนัย  มาลาฉวีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐหทัย  ปัญญาใจ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณิชกุล  ต่อตัน
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงดานิยา  ใสสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงดาวเรือง  เครืออ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายโดมินิค  ลินสเบาเออร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายเตชิต  โลหะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงทิฆัมพร  ธงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายธนโชติ  มิตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายธนโชติ  โลหะเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธนพงษ์  มะโนรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงธนภคอร  แก้วไก่
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธนภัทร  อนาเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนวัฒน์  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงธัญชนก  สีธิ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงธัญยชนก  กึกก้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธันย์ชนก  กุมภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงธันยพร  ชมสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงธิรัญญา  โพธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธีรภัทร  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายธีระทัศน์  วันอ้วน
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายนนทพัทธ์  น้ำหอม
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ่มสว่าง
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนฤภร  ช่วยเกื้อกุล
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายนันทภพ  มุ่งดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนันทิกานต์  ท้วมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายนิธิกร  ส่างคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ อาคารศรีดอนคำ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กชายนิรวิทธ์  สิงอุด
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงบรรณสรณ์  วันบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนสว่าง
ป.4
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงปณพร  วงค์ทา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปทุมทิพย์  พลอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปภังกร  แสนหลวงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปภาวรินท์  สุภาแก้ว
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงปรียาภัทร  ชื่นสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายปาราเมศ  พรานไพร
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปาริฉัตร  ป้องทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปาลิตา  วอทอง
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปิยากร  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายพงศกร  ขันมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายพรหมมินทร์  เอี่ยมปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพัชราภา  จันตาแปง
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพัฒนากร  จันทร์ใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายพัทธดนย์  โค้คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  โค้คำหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไฮงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองสุวรรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายภาคิน  ใจยะสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายภาณุพงษ์  เววา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายภาณุวัตร  อัจจิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายภูดิศ  จากน่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายภูมิณัฐ  กมลรัตนนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายภูมิรพี  บุญคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงมนต์นภา  สายถิ่น
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงมนภรณ์  ฝั้นมงคล
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงเมธาพร  กันทะเขียว
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงยลรดี  จาอาบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายรังสิมันตุ์  ต๊ะคำ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ อาคารศรีดอนคำ ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์จีน
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจป้อ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงเรยา  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงลลิตา  เครือดวงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายวรอัตถ์  วงศ์แสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวรัญญา  ไกรพรม
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงวรัญญา  พุทธอาสน์
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงวลัยพรรณ  มากสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายวัฒนกุล  บุญเสร็จ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงวันทนา  กาวี
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงวิภาวี  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายวิมาน  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายวีรกรด  อุปะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายศักดิธัช  เทียนศิริ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงศิรัลพัชร  อุตตะมะ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศิริพร  ทาปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงศิริภัทร  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายศุภณัฐ  ปัญญาสา
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีคำขลิบ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงศุภากานต์  ปิงสมปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายสรวิชญ์  ทิน่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสิรภัทร  โค้คำหล้า
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายสิริยุกต์  หมุดเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายสืบสกุล  เอมะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงสุฐิวา  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงสุทธิกมล  ตรีเดช
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงสุทิตย์ตรา  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสุธาทิพย์  จาคำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสุวิภา  นุคำ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริสานสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทิมจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงอพิชญานันท์  พันธรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ อาคารศรีดอนคำ ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กชายอภิรักษ์  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงอรจิรา  ชมภูหมุด
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงอัญชิษฐา  บางโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอิทธิกร  คำมี
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายอิทธิกร  ปัญญาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารปาริชาติ ชั้น ป.4 ห้องที่ 1 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงกชกร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกชกร  อินต๊ะพุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายกฤษเรศ  ปรินรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงสร้อย
ป.4
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายคมเพชร  แจ้งถิ่นป่า
ป.4
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายจักรพล  ม่วงทอง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  จินะใจ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงชนิสรา  ทิศหน่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงชยุดา  เจริญรุ่งเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายชัชฤทธิ์  ปุญญมัย
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงฐานิตา  โปธาตุ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณภัทร  ก่อกอง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงณลิลาภรณ์  สุทธการ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงณัชชา  เทียนชัยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณัฏฐ์กมลพรรณ  เทพอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณัฐกาญ  สล่าชาญ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณัฐริกา  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายณัทณเอก  กาวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงณิชกานต์  กระหวาย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงณิชากานต์  เสืออบ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงณิชาภา  ชีพจิรคง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายเตชภณ  พอสม
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายเตชัส  สุดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายทนงเกียรติ  เชยเทิบ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธนโชติ  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธนดล  ดาวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธนวรรธน์  วรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงธิดารัตน์  เรือนคำ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงธีรกานต์  ก๋วยข้าว
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายนพวิชญ์  วงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารปาริชาติ ชั้น ป.5 ห้องที่ 2 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กชายนัฎฐกมล  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายนำทัพ  เรืองสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนิศารัตน์  วงค์กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนุรดา  ยีจิ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายปรัญชัย  กันทะสอน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคนโท
ป.6
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงปิยนุช  คบลา
ป.5
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายปุณณวิชญ์  สวนดอก
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายพชรพล  มากมาย
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพลอยนฤมล  แจ้งถิ่นป่า
ป.6
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายพัทธดนย์  รักไทย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพิชญางกูร  โลกคำลือ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพิมพกานต์  วงศ์ดาว
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิมพิศา  กาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายพีระณัฐ  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายภคพล  ต้องโพนทอง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายภคพล  เหล่างาม
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงภัทรวดี  นามสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายภัสกร  เงินทิม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีใจวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายภาสกร  เงินทิม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายภูชิต  รอบเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายภูมิสิริ  ดอกผึ่้ง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายภูริทัต  กำทอง
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายวิทวัส  กันหอม
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายศตายุ  สุกสด
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงศรสวรรค์  พูลม่วง
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายศรัณยพงศ์  อินติ๊บ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายสราทร  นุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุชานันท์  เฑียรทอง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสุวิชญา  ฝักฝ่าย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายอัศณี  กางสี
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารปาริชาติ ชั้น ป.3 ห้องที่ 10 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กชายอุดมศักดิ์  ทะลอย
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ม.1 ห้องที่ 6 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กหญิงกนกทิพย์  เขียวคราม
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวงค์
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายกฤษฎา  ชอบธรรม
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายกิตติพงศ์  จำปาหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายกิตติศักดิ์  งอกไม้
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายกิติกร  อ่อนสีดา
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายจักรกฤษณ์  เพราะปลูก
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงจิระดา  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายจิรายุทธ  สุดประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงจุฑามาศ  เที่ยงดี
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายจุฑาวัฒน์  มีชัย
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายเจษฎาภรณ์  เครือพาน
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงชญานี  ผัดผ่อง
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายชนินทร  ชอบธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อเชญ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นางสาวชัญญานุช  ประเทศ
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายชัยชนะ  แหวนวงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายชัยณรงค์  ภัคศุภร
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายซีวา  ยาดอร์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงณัชพล  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายณัฐปคัลภ์  พุ่มนาค
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายณัฐพงษ์  กาใจ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายณัฐพล  สนกระโทก
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายณัฐพล  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายณัฐภาส  เนียมธนวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงณัฐริกา  คำหมื่น
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดับร้อน
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายดนัยนันท์  ดวงทัย
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงดาริกา  ขวัญยืน
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายถิรภัทร  ทองอิ่น
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายธนกฤต  ดาวแดน
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงเทียน
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายธันยพงษ์  รอบโลก
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงธิดาเขต  พริ้งเพลิด
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ม.1 ห้องที่ 7 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กชายนพรัตน์  คงยืน
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงบัณฑิตา  ก้อนคำ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงประภาวรินทร์  อินทร์ขำ
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายปารเมศ  สุขสกล
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงปาริฉัตร  ลามคำ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงปาริดา  ครองราษฎร์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงปาลิตา  แย้มกลัด
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพรชิตา  อินสอนศาสตร์
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพรพิพัฒน์  สุดานิตย์
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพิยดา  ภูเขา
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
นางสาวพีชาณิการ์  ต๊ะสอน
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงเพชรลดา  ขุนชุ่ม
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายภานุวัฒน์  ดังดี
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายภูเบศร์  กาศเกษม
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงมาลิสา  หาคีรี
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงรักษณาลี  ชิดชม
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงรักษณาลี  เหรียญทอง
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โด่งดัง
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายวรพงศ์  บัวระพา
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงวราภรณ์  เติมประทีป
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายวีรภัทร  โด่งดัง
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงศิรินรัตน์  สีสุข
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายศุภากร  คำทา
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูเขา
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายสรรพวัต  กลั่นสกุล
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายสรศักดิ์  อินทะวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
นางสาวสโรชา  ชายป่า
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายสานิต  ละม่อม
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอยลอม
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงสุประวีณ์  ดวงเทียน
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงสุภารัตน์  ชะม้าย
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงสุภาวิดา  งามเขียว
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงหทัยชนก  คงยืน
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายอนาวิล  ดวงเทียน
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายอนุภัทร  เพิ่มพูน
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่ เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้องอาเซียน ห้องที่ 9 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงอภิญญา  ผาทอง
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอรุณรัตน์  กองหิน
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงอรุณรุ่ง  กองหิน
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายอัครฐาน  ดวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอังคณา  ดวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์รอน
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายอาทิตย์  ชมเชย
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายอิทธพัทธิ์  ดวงเทียน
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายเอกราช  เจนจัด
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
นายเอลีชาย์  ประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ อาคารปาริชาติ ชั้น ป.6 ห้องที่ 3 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนควบ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงกรวรรณ  เละเซอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงกฤติยวณี  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายกฤษฐาภร  จันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกัญญ์จิรา  แก้วเจริญตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายกิจวิชญ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  จันสม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายเกียรติสกุล  นิติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงขวัญพิชชา  สระทองอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายเขมณัฐ  เดชธรรรม
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงจันทวรรณ  งามทรง
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายจารุกิตติ์  งามทรง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงจารุวรรณ  แปงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายจิตรภณ  วารปรีดา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายฉัตรชัย  ตาละลักษณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชิดชม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายชนาธิป  อัชนกุล
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงชลดา  อุ่นใจน้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้ยยวง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงญาณธร  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงญาตารี  โพธิตาปนะ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงฐิติมา  ทองพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายณชิต  บุญยะอนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธน์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณภัทร  ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณภัทร  เวียงเจ็ด
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณภัทร  อู่เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายณภัทร์  เทศเพียว
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ อาคารลดาวัลย์ ห้อง ป.1 ห้องที่ 4 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กหญิงณัชชยา  มั่นเหมาะ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัชชา  ผูกจิต
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงพรม
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายณัฏฐ์ประณัย  คัณธานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณัฐชภา  ชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณัฐฐ์ฎาพร  วงศ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงรอบ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงณัฐธิชา  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงณัฐนิชา  อินสุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงดลยา  อุทุมภา
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงธณัญญารัตน์  ต่ายชาวนา
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงธนภรณ์  กำรูป
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายธนภัทร  ปุราณานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงธนัญญา  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธนากร  เวียงสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงธัญพิมล  ประมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงธัญสินี  โคบุตร
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงธารา  ธนอัศวนนท์
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงธิมาพร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธีรพัทธ์  เขียวชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายธีรภัทร  ชอบธรรม
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายธีรภัทร  หมั่นขีด
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายธีรวีร์  ศรีวิวัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงนนทกมล  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์สงคราม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงนราวดี  พลอยสี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายนฤเบศ  สุกสด
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงนวรัตน์  กำเนิด
ป.6
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายนันทชัย  ถุงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงนาริศา  ก๋าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ อาคารลดาวัลย์ ห้อง ป.2 ห้องที่ 5 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กอบกำ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายปรีดเบอล  เทือกเพีย
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงปวริศา  กันทะกะ
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงปวิชญา  ก้อนกลีบ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายปุริมปรัชญ์  วังใจ
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายพงศกร  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงพจน์ณิชา  อินสม
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงพรพรหม  รักอำนวยกิจ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงพรวิกา  เกลี้ยกล่อม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงพอเพียง  บุญศรีพร้า
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายพิชชากร  จักรรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  อัศวาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงพิชาญาณ์  จัณรุณ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงค์กันตา
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงเพชรลดา  จักรเงิน
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายภัควัฒน์  กาบจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงภัทรฉัตร  สุราภา
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงภัทรธิรา  มูลควร
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายภิวัฒิ  ขนทอง
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงมนชญา  อินทวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายมัญดี่ย์  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงรมย์รวินท์  บุษราคำ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงรมิตา  ยาดอร์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงรัตตนา  เกลี้ยงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงลีลาวดี  พูนพิน
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงวรนิษฐา  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงวรินทร์ลดา  บัลลังก์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงวิคตอเรีย  เลอร์โร ฟง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงวิชญาพร  สีงาม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงวิภาวิน  จิตรผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงวิภาวี  ใบบัว
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายวีรภัทร  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงศกลวรรณ  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ม.3 ห้องที่ 8 โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
593
เด็กชายศรัณย์  โลกคำลือ
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงศิริประภา  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายศุภกร  วดีอินทวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงสรกมล  วังวนสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงสิริกัญญา  เซ็งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงสุธัญญา  ชัยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงสุณัฏฐา  สีล้ง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงหทัยชนก  พอใจ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายอนันต์ธวัช  กงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงอรปรีญา  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงอโรชา  วงค์สมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์