ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพัชร  บุญสิงมา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกรดา  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพืชผลไทย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญค้ำชู
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  เลียวเลิศสกุลชัย
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลกานต์  ถุงคำ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลฉัตร  กองเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลชนก  ใจสว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมลชนก  ทองพลาย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลนิตย์  เนืองนิตย์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลพัชร  พันธุ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกมลภพ  หงษ์เจ็ด
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันกา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกรกฤต  ชูฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกรกัญญา  นันตา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกรรณิการ์  หลาดไหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกรวรรณ  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรวิชญ์  ช่างไม้
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกรวิชญ์  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกรวิชญ์  ยะปะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกรวิชญ์  อาชาศรัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกรวิทย์  เรือนไชย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  กันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤชสร  ปรัชญาโณทัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤตพจน์  อุปถัมภานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกฤตพร  มรกต
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤตเมธ  ผัดขัน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์เห
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกฤติกา  สถาภี
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกฤติกานต์  เสนวิรัช
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกฤติญา  สุขสนอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกฤติมา  จินารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกฤติยา  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกฤษฎา  ใสสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกฤษฎ์  วาทนิยะกุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกฤษณพล  ทุ่งสงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกฤษณะ  ฟุ่มเฟือย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเอ้ย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกวินธิดา  หวังสืบ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกวิสรา  ประเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกษิดิศ  รักนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกษิเดช  บุญภา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกัญจนีสุทิน  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มัยราช
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โป่งเส็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปัตตะเน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงค์ฉายา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาอิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำลม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนผล
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกัณณารัตน์  แสนอุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัยษร
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสันต์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกันต์ธิดา  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกันตพัฒน์  สมบัติทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายกันตภณ  สายคง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกันตรัตน์  ชัยแขม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ทาบุญ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกันยากร  สุทธคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกาญจน์ปาภัช  อินทรรุจิกุล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกานต์ชนิดา  หอมดอก
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกานต์ดนัย  ตานาม
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุตรเสน
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกานต์ธีรา  กาวิน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วังหา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกานต์รวี  ใจเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกานต์รวี  มุ่งดี
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกานติมา  เสียงหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายกายสิทธิ์  เลิศอัมรานนท์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกาลัญญุตา  อายะนันท์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายกิจชัย  บุญญพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกิจฤทัย  วอนสร้อย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายกิตติกานต์  กุนวงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายกิตติธัช  หม้อกรอง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกิตติธัญญา  ไชยราชา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายกิตตินันท์  ปีบ้านใหม่
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายกิตติพศ  ล้อบุณยารักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายกิตติพศ  ศรีสด
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายกิตติภพ  รสหอม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงกิตติมา  ขันทะยา
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงกิตติวรา  สุทธคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงกุลณัฐดา  แดนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  คูหา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงกุลธิดา  พงค์ถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงกุลนัท  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงกุลปริยา  นวลเป้า
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงกุลปรียา  ผัดขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุ่มเชย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงกุลรัตน์  ปัญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายกุลวัฒน์  วัฒนพร
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงเก็จณาฬี  ศรีภิรมณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงขวัญจีรา  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงขวัญชนก  พึ่งราษฎร์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายขวัญชัย  ธรรมไชยางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงขวัญมนัส  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงขวัญฤทัย  พักตรผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายขัตติยะ  โกสินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงเขมจิรา  งานขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ธง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเขมนันทน์  น้อยเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายเขมรัศมิ์  ฟูคำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงเขมิกา  ปัญญาใจ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายคณพศ  คันธวัง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายคณาธิป  เวียงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายคเณชา  อุเทน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายครรชิตพล  คำมูลตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงครองขวัญ  จิระพงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายคุณานนต์  ป่าดอน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายคุณานนท์  บุญรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายคุณาสิน  จริตไวทย์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายจตุณพัทธ์  รัตนตรีประสาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายจตุวัฒน์  อานคำ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจันทนา  วันวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายจารุกิตติ์  กาศทนัน
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายจารุกิตติ์  จันทาโฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายจารุพัสตร์  บัวมูล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมนัด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 736 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  สุวิทชาญวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เดือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายจิตรการ  ปกเครือ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายจิตรภณ  สุกใส
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงจิตรลดา  เหล่ารัดเดชา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงจิตวรินทร์  สุวรรณประภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงจิรปรียา  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายจิรพงศ์  เขื่อนสาม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญามาก
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงจิรภัทร  จองแก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายจิรภัทร  ปัญญามา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงจิรภิญญา  ข่มอาวุธ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายจิรเมธี  ฉัตรสุขสิริ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายจิรวุฒิ  ตะไมล์
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงจิรัชญา  บัวชุม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงจิรัชญา  สายถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงจิรัชญา  สุภา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงจิรัชยา  เวียงชัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายจิรัฏฐ์  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงจิราพัชร  กันทบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายจิรายุ  ฝายถิ่น
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขื่อนสาม
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทราวุธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายเจษฎากร  พรมแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายฉัตตพฤกษ์  เหล่าคุณากร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายฉัตรมงคล  หงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวียงชัย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ไฝทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชญานิน  เทพทวี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชญานิศ  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงชญานิศา  ปานขลิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงชญาภา  หล่ายหก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชฎาพร  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายชนกันต์  ขันคำนันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงชนม์นิภา  เรืองศรีมั่น
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายชนสรณ์  ขอบรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงชนัญชิดา  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงชนัญธิดา  เสาร์แดน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายชนัฏฐวุธ  กาศเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายชนัฏนันท์  แนวราช
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายชนาธิป  มุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงชนิกาน  มุ้งกุลณา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงชนิกานต์  น้ำไหลทุ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงชนิกานต์  ม้าเมือง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชนิกานต์  อุทธังกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายชนินท์  วงค์วุฒฺ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชนินาถ  ปันปวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงชมภูนุช  มะโนสีลา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายชยังกร  พรมปันดิ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายชยานันท์  ประจญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงชรินทิพย์  อุ่นกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงชลกร  เถระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงชลชยา  สิงห์มะโน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงชลธิชา  ปินะสุ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงชลพรรษา  จันทร์มณี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงชวัลนุช  กันนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายชัชชัย  อมรศตพรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายชัยญากร  กาวีวน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายชัยวัฒน์  โลกคำลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงชาลินี  กาวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงชาลิสา  ตรัยสรณะพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงชาลิสา  พายัพท์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายชิญณุพงศ์  วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายชิติพัทธ์  จุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชินันพร  คำมา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายชิษณุพงศ์  กันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  วงศ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเชิญขวัญ  นุขุนทด
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงโชติกา  เวชอุบล
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายโชติวัฒน์  โสมพัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงซีตีซูฮาดา  บินตี้อาหมัดคาริด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายญาณกร  วรรณสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายญาณกิตติภัทร  ปกรณ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายญาณพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงญาณัจฉรา  หล่ายเจ็ด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงญาณิศา  จันสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงญาณิศา  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงญาณิศา  พิมมา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงญาณิศา  ศิริใจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงญาณิศา  เสงี่ยมวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงญาณิศา  อินกาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงญาณิศา  อินตะโจ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงญาดา  เสภารัตนานันท์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงญาตาวี  นุกูลจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงญานิศา  ผันจะโป๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงญาราสิรินทร์  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายฐปนวัฒน์  จันเสนา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงฐาปณี  ฟองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงฐิดารัตน์  ลีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงฐิตาพร  คำอุดม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุคันธมาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงฐิติชญา  เกลี้ยงดี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เนื่องพืช
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงฐิติพร  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายฐิติพันธ์  ธวัชศิโรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงฐิติมา  วีระคำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงฐิติวรดา  คำเหมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายฐิติศักดิ์  จานแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงฑิตยา  ขันธ์นิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณชาศิลป์  คำแตงกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณฐกร  คนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายณฐกร  จั่นเทศ
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณฐพงศ์  ปันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณนิรันธน์  รัตนพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณพัธ  นักเทศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายณภัทร  เขื่อนสาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายณภัทร  นาวีพัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายณภัทร  หงษ์สาม
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงณภัทรา  ทานท่า
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายณัช  อินทรรุจิกุล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณัชชา  คงนภา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัญจะลา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมอุ่น
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายณัฎฐนันท์  สุวรรณสนิท
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณัฎฐ์นันท์  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะแพทย์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายณัฏฐกานต์  ข้ามสาม
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วังลึก
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงณัฏฐ์ทวี  ภัทรวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  วิเชียรกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มโนรส
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างทิศ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายณัฏฐภัทร  ยอดเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณัฏฐริกา  นันทแขม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายณฐกร  แสนอิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายยืด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มโดด
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฐกาญ  สิทธิพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงณัฐชญา  เมืองติ๊บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายณัฐชนน  โป่งจินา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงณัฐชา  ประสารยา
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงณัฐชากร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายณัฐชานน  แสนวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัฐฐ์ปภัส  เทพศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายณัฐฐเอก  จากน่าน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาสีเพชร
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณัฐณิชา  ม้าหิรัญ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์ละคร
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายณัฐดนัย  เชียงเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายณัฐธนานนท์  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฐาปนา
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญแพทย์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงณัฐธิดา  มุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลทุ่ง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายณัฐนนท์  พริบไหว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตนอุดมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณัฐนิชา  เถาบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายณัฐพงษ์  จันทินทรางกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายณัฐพล  ทาปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายณัฐพัชร์  ลี้สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงณัฐพัชร์  เหมืองหม้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายณัฐภัทร  เขียวสลับ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงณัฐภัทร  เป็นใจ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไชยวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณัฐภาวดี  เทียนขาว
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเหมาะ
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงณัฐวรา  คำศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฐวรา  ชุมภูอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายณัฐวัชต์  แอ่งสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุ่มเหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายณัฐวิกรณ์  ภิอาย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วกัลยา
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฐิดา  ลำใย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณิช  ปล้องมาก
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณิชกมล  สุรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณิชนพันธ์  พัฒนศิริเวทิน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณิชมน  อินทรภู่
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณิชารีย์  กังหัน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณิชาวัลญ์  สิงห์ขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายดนัยเทพ  เรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายดนุพัฒน์  เ่หมืองอุ่น
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงดลพร  สายปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงดีมาตร  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายเดชพนต์  เทียมแสน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายเดชอนันต์  ชัยนาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายเดชาวัต  ศรีใจวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายเตโชดม  พรมเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายไตรรัตน์  ใจกลม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋ากันมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงทรรศนีย์  ศรีเชียงพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายทรัพย์มงคล  วงศ์ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายทวีรัชต์  พรมพราย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายทวีวัฒนา  โทมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายทักษ์ดนัย  ถิ่นหลวง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายทัตธน  ปิยะสาธุกิจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงทัศนัยพร  สุขใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงทิติภา  พูลบัว
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายทินกฤต  เวียงนิล
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงทิพย์กาญจน์  ดวงโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงทิพยวรรณ  มาบุญ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงทิพวรรณ  กิติวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงทิพาภัสสร์  จันทร์ดาเสือ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปันดิ
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายทิวัตถ์  นันทะวิชัย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงทิวากานต์  พานิชตระกูลทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายธณชกร  ดวงหอม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงธณัฐตา  วงค์สาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายธนกร  นาฆ้อง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายธนกร  มีเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธนกร  วันทา
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธนกร  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธนกฤต  การะเกต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธนกฤต  โกสินทร
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายธนกฤติ  ใบโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงธนกานต์  ธีรประยูร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธนโชค  กลิ่นเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายธนโชติ  ส่างกาน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายธนทัต  มูลเปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายธนธรณ์  คืนฝัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธนธรณ์  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธนปพน  มโนพันธ์ุงาม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงธนพร  พุฒิพาณิชยกิจ
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายธนพล  ปัญญาฉลาด
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงธนภรณ์  วังป่า
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาใจ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายธนภัทร  จุนต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธนภัทร  ชูเกียรติ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธนภัทร  ผาเพียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายธนภัทร  เพชรหาญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงธนมน  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธนยศ  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายธนวัฒน์  ดาวนันท์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธนวัฒน์  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธนวินท์  ปัญญามณีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธนวิสุทธิ์  รัตนกมลวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายธนัช  สุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงธนัชชนก  เหมืองอุ่น
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงธนัชญา  สุคนธพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงธนัชพร  นวลนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงธนัชพร  หมื่นโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงธนัชพร  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงธนัตดา  รัตนคช
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายธนิสร  หมายชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงธมกร  พงศ์รัชต์วิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธรรมสรณ์  เขื่อนสีอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายธรรศ  มนกลม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงธรัญญา  ล่ำข้อ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายธวราชัย  ศรีโพธา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขัดแสนจักร์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงธัชชาภัทรา  ไผ่ผล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายธัชพล  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพืชผลไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมชัย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงธัญชนก  สกุนนา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ร่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นกาศ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงธัญญาพร  ไผ่คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วงค์แพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายธัญธร  กันยะมี
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงธัญพร  โกศัสุขพัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงธัญพิชชา  ผูกจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงธัญพิมล  บุญทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทพบริรักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงธัญภัทร  จุมพิศ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเอื้อย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปันต๊ะรังษี
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงธัญวลัย  พวงดอก
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 714 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายธันยธรรศ  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงธันยพร  มงคล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงธันยารัตน์  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายธาม  ลิ้มกมลทิพย์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธาวิน  เหมืองห้า
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงธิดามาศ  เจนใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงธิตยา  วิเศษไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงธีร์จุฑา  แสนยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงธีรดา  สมุทรเพ็ช
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงธีรตา  เสนาใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายธีร์ธนัท  รัตนสมเกียรติ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายธีร์ธวัช  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงธีรธิดา  วิชัยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงธีรนาฏ  เพ็ชรรื่น
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายธีรปกรณ์  บรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายธีรภาคย์  กรุงศรี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายธีรศักดิ์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงธีริศรา  คำไหว
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงธีริศรา  จิตสัตยากุล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายนครินทร์  คำวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงนดา  พยัคเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงนนทนัฐดา  ภิรมนัดณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงนนทพร  เข็มวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายนภทีป์  ลี้สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงนภสร  อินทุดม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงนภัทรชล  ท่วงที
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายนภัสกร  สีเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายนภัสรพี  สุกิน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงนภัสรา  วิชัยวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงนภาพรรณ  เหมืองหม้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงนภาศิริ  ตาเตียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายนรภัทร  พันธุ์บุบผา
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายนราวิชญ์  แมตสอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายนฤพล  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายนฤพัทธ์  สงรอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงนลินนิภา  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายนวกิจ  สุภมโน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายนวดล  พุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงนวรัตน์  เขื่อนสอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงนวรัตน์  แดนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายนวิน  พยัคเลิศ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงนัจภัค  ทนันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงนัจมีย์  หอมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงนัทธมน  พันธุ์ดี
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายนันทกร  คันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงนันท์นภัสธัญภัทร  งามประภาสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉลอม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงนันทรัตน์  จิ้มลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงนันทรัตน์  อุ่นอก
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงนันทิชา  ฟุ่มเฟือย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงนันทินี  สายยนต์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงนันทิพร  ฟั่นเฟือย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงน้ำเพชร  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายนิกร  จันทราพรม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงนิชานัน  สิงหนาท
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายนิติพล  คำเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายนิติพล  นุ่มนวล
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายนิธิกร  สำเนียง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงนิพาพร  โอดเทิง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 716 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงนิศากร  คู้ลู้
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงนุชจรีญา  หล้าศรี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงนุชชา  คงรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงนุตรธิดา  พิมพ์ภาค
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ธงกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงเนตรนรี  น้ำหล่าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายเนติภูมิ  มีเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายบรรณพล  ณ พิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงบัณฑิกา  ปัญญาศรี
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงบัณฑิตา  มาอุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายบุญชวริสมิ์  อิ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงบุญยอร  ทองประไพ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายบุญรักษา  เขื่อนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงบุณญิศา  ถิ่นถา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายบุณยเณจฉ์  คำปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายบุณยวีร์  คำปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงบุษกร  รัตนรุ่งรวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวอิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงเบญชญา  ร่มโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงเบญญาดา  เสนาธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงเบญญาภา  คงประจักษ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงเบญญาภา  ปวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงใบหยก  แตงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายปกรณ์  แก้วศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายปฐมพร  เกตุวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายปพนศิลป์  นันปารียอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายปภังกร  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายปภังกรณ์  รามัญอุดม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงปภานัน  สิทธิแสงชัย
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงปภาวรินท์  รอบรู้
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงปภาวิณี  เอกจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายปภิณวิทย์  มะเต่า
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายประธานพร  พันธุแพทย์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงประภาศิริ  พันธ์กวาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายปรัชพล  ธัญญาพานิชกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงปราง  สวนกูล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงปราณปรียา  กาญจนพงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายปรายฟ้า  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงปรารถนา  เส็งชา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงปริชญา  ต๊ะเรียน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงปริตา  พุทธลก
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายปริพัตร  ยวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์กรอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงปริยากร  โพธิ์พันธ์ทูล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงปรีชญา  นานัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงปรียากร  เอกจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงปรียาภัทร  ปะระมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงปวริศา  กรองบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงปวริศา  กาสาร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายปวเรศ  กาวีแดง
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงปวิชญา  จานแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงปวีณ์ณุช  พิมพ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงปวีณพิชญ์  ท่วงที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายปัญญา  ขันเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายปัญญากร  จำพรต
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายปัณณ์ฉัตร์  จารุสิริภักดี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายปัณณทัต  กรอบคำ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายปัณณทัต  โนจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงปัณยตา  ปิยะดา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงปัทมพร  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงปัทมพร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายปาณัทพงษ์  มาอุ่น
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงปาณิสรา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงปานไพลิน  ชูใจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงปานฤทัย  ประเทือง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปาริฉัตร  คันธะมาลา
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิฉัตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปาลิดา  อ่อนสอนง่าย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปิณฑิรา  สั่งสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปิ่นมุข  ฝาเรือนดี
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปิยมน  เมฆอากาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงปิยอร  เมฆอากาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายปิยะวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายปุญญพัฒน์  แมตเมือง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายปุณณธิภัทร  ทาจีนะ
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายปุณณภพ  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายปุณพจน์  ปัญโญ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงเปมิกา  ้เป็นใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์ดาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายเปรมณัฐ  ปลูกเพาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภัทรกุลพิสิฐ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงผิงดาว  อาษานอก
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายพงศ์กรณ์  คำชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายพงศ์ชพันธุ์  เจตนานนท์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายพงศธร  ประกอบเขตรการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายพงศ์พล  ซื่อทรงธรรม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายพงศภัค  รสเข้ม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์  เวียงโอสถ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายพชร  หมดมลทิน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงพนิตนันท์  จารุเลิศพิศุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายพบโชค  เวียงนาค
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายพบพริษฐ์  พรมวังขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงพรชิตา  ปลูกเพาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยสาย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพรนภัส  แก้วแหวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายพรพิพัศ  จันลิ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพรรณธร  สการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงพรรณพัชร  พงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพรรณภัทร  ปิฏกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพรรณษมล  ปีอาทิตย์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพรรษชล  หอมดอก
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพรลดา  เสาร์แดน
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพรลภัส  สุจริต
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายพฤทธิ์  แก้วโมรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพลอยปภัส  จิตรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ตาเถิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายพลเอก  สายยืด
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายพสธร  สีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายพสิษฐ์  ชื่นบาน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงพอเพียง  คำวิริยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  มาสุด
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพัชรพร  มณีทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงพัชราพร  ม้าวิ่ง
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงพัชราภา  จีกัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงพัชราภา  อินทาหลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพัชรีพร  จี
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพัชรีพร  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายพัทธดนย์  ตูหม่อง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันตาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลาศรี
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สันป่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายพัทธนธีร์  กลิ่นระพิน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทรรุจิกุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายพัทธ์ยศ  วงศ์ฟู
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายพัทธวีร์  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายพัสกร  หมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงพาขวัญ  สร้างตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายพาทิศ  ทันใจ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  กรุงศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงพิจิตรา  อุตส่าห์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงพิชชาพร  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพิชชาพร  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนชมภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรียนมั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงพิชญาภร  เกตวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงพิชญาภร  โคตะมี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเด็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงพิชญาภา  เสนานุรักษ์วรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาศโอสถ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายพิทักษ์ชนก  แนวณรงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายพิพัฒน์  เกิดขุ่ย
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงพิมพ์นารา  พิศพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ณะอิ่น
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพิมพ์ภัช  สุปินะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพิมพ์มณี  ยศประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีใจ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินต๊ะนอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  วงศ์ตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพิมพิกา  จันทิ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพิมพิกา  วงศ์มาก
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพิรดา  สุทธิพงศ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพิราวรรณ  คำโศรก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายพิษณุพงศ์  สบายสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายพิสิษฐ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงพีรกานต์  กาทองทุ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายพีรณัฐ  ปัญโญ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายพีรพฒน์  จินดาสุรารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายพีรพล  นิลเกษ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายพีรวิชญ์  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายพีรวิชญ์  นาแหลม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายภพธนินทร์  สมัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายพีรวิชญ์  สุรจิต
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายพีร์  เพ็งเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายพุฒิพงศ์  เสาร์แดน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายพูนพิพัฒน์  ชุมภูอินทร์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงเพ็ชรณดา  เพ็ชรหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงเพชรลดา  พรรณสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงเพชรลดา  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงเพชรใส  ศรีจันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงแพรวพิชชา  แมตหก
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงแพรวา  วรรณา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงไพลิน  ป่งสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงฟาริดา  โท่คำเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงภคนันท์  ปฐมกุลธนาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงภคพร  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายภคพล  หมูสาร
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงภควดี  ชัยชนะชโยดม
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงภรภัทร  ยอดกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายภวิชษ์  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงภัคจิรา  กันยะมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายภัคพงษ์  ยะกะจาย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ท้าวน้อย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายภัชรกานต์  ปลอบโยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงภัททิยา  มโนเสถียรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงภัททิยา  วงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายภัทรกร  จักรพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงภัทรชาภรณ์  เพ็ชรหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายภัทรดนัย  พลานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุรจิต
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉิมภารส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงภัทรนันท์  มหายศ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายภัทรพล  อินนะใจ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายภัทรภูมิ  มีนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีลาวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงภัทริยา  ตันจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายภาคภูมิ  โชติถาวร
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายภาคิน  มหาวงศนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายภาคิน  สุปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายภาณุพงษ์  คำห้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วพุฒ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายภาณุวัฒน์  เลาศรี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายภานุวัฒน์  อนามัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงภานุสรณ์  สุขหลอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายภาวิช  บรรจงอักษร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายภิญญโญวิทย์  โลหะเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เรือลม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมืองหม้อ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงภิรญา  ชิโนทัย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงภิรัญญา  ทานัด
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายภูตะวัน  กล้าพังเทียม
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายภูตะวัน  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายภูตะวัน  ผามะณี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายภูตะวัน  วงค์ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายภูมิพัชร์  โลชา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายภูมิรพี  สุขผสม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายภูริคุณ  มีโส
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายภูริณัฐ  ทองประไพ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญศัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายภูริภัทร  โป่่งคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายภูริวัฒน์  อุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายภูรี  รัตนวิมลชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงภูวธิดา  สิงห์ดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงมณีกานต์  ค่าทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงมธุรฎา  กลั่นเกษตรวิทย์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงมนทกาญจน์  ละหงส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงมนสิชา  เรือลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายมนัสชนนท์  สืบลี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงมนัสนันท์  เขียวบุตร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขคงเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงมนัสวรรณ  โชติชมภูพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงมลธิกานต์  กันทะจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงมัชฌิมา  สอิ้งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงมัญชุภรณ์  ดีปาละ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงมารีน  ใจธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงเมษา  ทองจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงแม่น้ำ  เจริญสิริวรดิฐ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายยศวริศ  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายรตนดนัย  วงศ์ถานะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายรพีภัทร  แมตเมือง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงรวิพร  รักการ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายรวิภาส  มุตยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงรวิสรา  กาทองทุ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงรวิสรา  สุปินชมพู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงรวีนิภา  ดอกเเก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงรสกร  วรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงรสธร  ประสารยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงรสิตา  ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงรักษณาลี  เหมืองสาม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงรักษิณา  ขว้างมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายรังสิมันตุ์  วงค์ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายรัชชานนท์  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงรัชตะวัน  พูลประสาท
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงรัญชิดา  ป้อกันทัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงรัญญารัศมิ์  แห่งพิศภวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายรัฐ  เจียศิริพงษ์กุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายรัฐศาสตร์  ทุ่งสิบสาม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงรัตตนาภรณ์  นนทะรา
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายราชันย์  ชูทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายรามิล  สิทธิวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายถิ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงรุจจิรา  สุริยะเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงรุจิรดา  อินต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงลภัสรดา  ขานไข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงลลนา  จันทร์กา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงลลนา  รักแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงลลิตภัทร  กิสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงลักษมณ  โสพรมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายวชิรวิทย์  ชามนตรี
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายวชิรวิทย์  ตันมา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายวชิรวิทย์  นันทะยานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงวนคีตา  จักรสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงวรกัญญา  มูลใจคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงวรธิดา  ดอนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงวรนุชนันท์  พัชรณิศนุชัย
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายวรพล  พอจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงวรพิมพ์ชสุดา  น้ำคำ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงวรยา  รัตนวรทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มกลิ่น
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงวรรณใหม่  ชุมถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงวรรณิดา  เสนากูล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงวรรษชล  สมปา
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงวรวลัญช์  ปริสุทธิไพศาล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงวรวลัญช์  วัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายวรวิทย์  เรือนคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงวรัชยา  คำปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงวรัชยา  นาฆ้อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายวรัญชัย  วิใจคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงวรัญญา  ปวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงวรัญญา  มาระเสน
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงวรัญญา  วงค์บุญมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หมื่นรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายวรัตนถ์  ปราสนธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงวรัทยา  เหลาดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงวรางคณา  ป้องปัด
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงวราภรณ์  ขันคำนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงวราลี  ถิ่นหนึ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงวรินทรา  มีปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงวรินรำไพ  คาระโก
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงวริศรา  วรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงวริศรา  สระทองออย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์แพทย์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายวัชรพงษ์  เขียวสลับ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงวัชรมน  เขียวกลม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายวัชระพงษ์  จักร์จาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายวัชรากร  หมื่นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงวัชราภรณ์  สะระมูลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงวัลลภา  ประกอบเขตรการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงวัลลภา  สวนผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงวารียา  วิระคำ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงวาสินี  ม่วงคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงวิชชุลดา  ไพศาลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนเอิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงวิชญาพร  แนวลาด
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงวิชญาพร  วงค์แสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงวิชญาพร  สุริยะทัศน์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงวิณัฐดา  ชนม์สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงวิภา  แดนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงวิมลณัฐ  อนุบุตร
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันทะวิทย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายวิวรรธน์  เจริญบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายวิวัธนา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศิริ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงวีรญาภรณ์  ธีระไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายวีรพล  พจนานุวัตร
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายวีรภัทร  นาห้วย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงวีระกมล  ปรีดี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายวุฒิภัทร  ฟูศิรินันท์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์วาร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายเวชวิสิฐ  เมฆกิจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายศตายุ  ดวงวัง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายศตายุ  อินทศิริ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปั้นไล้
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายศรัณย์พงศ์  หมายมั่น
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงศรัณรัตน์  สัญญา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงศศินันท์  ข้ามสาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงศศินันท์  ถิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายศศิวิมล  ตรีสุขรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงศศิวิมล  สาริการินทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายศศิศ  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงศิรดา  มหาวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงศิรดา  แหลมหลวง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงศิรประภา  หล่ายข้าม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายศิรพัชร  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงศิรภัสสร  เพียรเกตุวิทย์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงศิริญาพร  แพงคำดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีไทยธรรมา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงศิริประภา  วิโรทุษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงศิริภัทรสรณ์  สวัสดิมงคล
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายศิริรวิชย์  มั่นเหมาะ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงศิริรัตน์  เกิดกรุง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายศิวกร  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายศิวกร  สายสมุทร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายศิิวกร  นาเหมือง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายศุกลวัตน์  ลาภยศ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงศุจีภรณ์  จักร พรรดิ์
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงศุจีรา  ศิริกิจภิญโญกุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงศุภกานต์  ตังเพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายศุภกิจ  ปาโผ
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายศุภกิตติ์  ปินตารินทร์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายศุภเชฎฐ์  เป็นใจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายศุภณัฐ  จองพิพัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายศุภพล  เทศะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์วัน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคสิงห์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาลีมนต์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจปาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงศุภิชญา  อินทรรุจิกุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงศุภิสรา  ใจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายเศรษฐ์พล  วันชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายเศรษฐพิชญ์รพี  บุญจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงโศภิดา  จีกัน
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงสกุลรัตน์  อุตรศรี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายสรณ์วรยศ  ทองวิภาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายสรรค์สิริ  ไข่คำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายสรัญ  แดนผ่องพักตร์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงสรัลพร  ทาขาว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงสรัลพร  ธนกิจประภาพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงสโรชา  นาคเครือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงสโรชา  พิริยานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงสโรชา  วุฒิโอสถ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายสิทธิโชค  วงค์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายสิปปกร  ศรีอำไพ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายสิปปกร  เหมาะดี
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายสิรภพ  ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายสิรภพ  แสนศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายสิรวิชญ์  จะเฮิง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงมูล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายสิรวิชญ์  สินประวัติ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์สามสิบเจ็ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงสิรามล  แสนวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงสิริกร  ชูโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงสิริกัญญา  สระทองทา
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายสิรินาวิน  ต๊ะปัญญา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกษสุมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงสิริมาส  ฉลอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงสิริยากร  วรรณสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงสิริยากร  เอกจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายสิริราช  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงสิริวรรณ  พันธ์มาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงสิริวัฒน์  วัดสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงสุจิรา  มีมนต์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงสุชานันท์  ลัคนะเวทย์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  สารแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงสุตาภัทร  กุละวงค์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายสุทธิพงศ์  นันต๊ะปัน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงสุธิญา  เพ็ชรหาญ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายสุธีกานต์  ขันคำนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายสุปวีร์  กวาวหนึ่ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นดี
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงสุพัชยา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีธนะ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญกุศล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงสุภารัต  สะอาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงสุภารัตน์  เขื่อนเก้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายสุรพงศ์  อินทรีย์
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายสุรัฐพงษ์  สีเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงสุรัตติญา  ทองวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายสุวิจักขณ์  มาตรมนตรี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงสุวิดา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงเสฏฐี  ชัยนันท์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายเสรีพิศุทธิ์  ยืนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงแสงนวล  ลุงจาย
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงหทัยภัทร  ธวัชวงค์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงหฤทัย  ทวีกิจสถาพร
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายอชิตะ  เชียงเนาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงอชิรญา  กวาวทอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยนิลวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายอดิศร  รัตนวิมลชัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงอทิตยาณี  ทองประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  กิจพรอนันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายอนภัช  สนวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงอนัญญา  ภัทรรังสิกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงอนันติญา  อินต๊ะจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายอนุชิต  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายอนุวัต  อนันชัยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายอเนชา  เข็มวิชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงอโนมา  สุทธนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงอภัชญา  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงอภิชญา  กันเกา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงอภิชญา  ท่าทาง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงอภิชญา  ทุ่งสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงอภิชญา  เทียมแสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงอภิชญา  พิรุณไพศาล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงอภิชญา  วันมหาใจ
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงอภิญญา  ชุ่มอินถา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงอภิญญา  อุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายอภินันท์  พลอยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายอภิรวัฒน์  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายอภิสร  เกิดแล้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงอภิสรา  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงอมรรัตน์  วังตา
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงอรกัญญา  ธรรมเนียม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงอรณิชชา  แย้มแขไข
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงอรณิชา  กุลธนพิพัฒน์พงศ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงอรดี  ยั่งยืนทวี
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงอรวรรยา  สุขถาวร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายอริญชย์วิธน์  ธงสิบสอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงอริสา  หนองช้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงอรุโณชา  เค้าเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงอลิเซีย  เชอร์รี่
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงอลิตซาเบธ  แวนไวค์
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายอัคคเดช  ปั้นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายอัครเดช  สุขเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงอังคณา  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงอัจจิมา  ศิริลักษณาวดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงอัจฉรียา  สุขจรัญ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วสุทธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงอัญญิกา  สุขใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายอาชัญ  วัฒนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายอาณัฐ  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงอาภัสรา  ฝั้นนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงอารียา  นันตา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงอารีรัตน์  หนองช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงอิชญาภรณ์  ฝึกหัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เวียงยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงอินทิรา  ใจชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงอินทุภา  เขื่อนเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงอินธิมนต์  ธรรมยุติสัตย์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงอิ่มบุญ  อนุมาวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงอิ่มเอม  โอภาสพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายอิราวัฒน์  โสชารี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายอิศรา  อังกานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มะโนรา
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายเอกรินทร์  ศรีอินทยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงเอมิกา  ธรรมสอน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายเอื้ออังกูร  รัตนดอนดี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงเอื้ออารี  เดชธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1078
เด็กชายกชกร  สุวรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงกชพร  วรรณสมพร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายกนกทอง  หงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงกนกพร  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงกมลวรรณ  จำเริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายกรกฎ  พวงเมฆ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงกรกนก  ชยเมธานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงกรนันท์  ประจิตร
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงกรพรรณ  ปัญญาแฝง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงกรรวี  ยะกะจาย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงกรวรรณ  พรินทรากุล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายกรวิชญ์  กันตี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  วงค์ตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายกรินณกริช  ตันมา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายกฤชกร  ใจสามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายกฤชณัท  จอมทัน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายกฤชพล  วรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายกฤตณัฐ  มุ่งหมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงกฤตยา  สาจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายกฤติน  เรืองศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายกฤปเทพ  สุภณาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายกฤษณพงศ์  ธูปเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายกฤษติธี  ดอนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายกวินพันธุ์  เทียรฆนิธิกูล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายกวินภพ  เทียรฆนิธิกูล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายกวียภาส  ท้วมเทศ
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงสม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงกัญต์ญาภัค  มั่งมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายกัณณ์  วรรคตอน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชชนัทพงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายกันตภณ  เอกวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงกันติชา  คชปัญญา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายกันตินันท์  วัฒนภิญโญ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงกัลยกร  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม้ายอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงกานร์พูล  เพชรปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศิริมาตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายกิตติภูมิ  มีรส
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายกิตติภูมิ  เรือนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายกิตติรักษ์  รักตลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปันทิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงเกวลิน  ธงสิบสอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายเกื้อพงษ์  เลิศกาญจนาพร
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายไกรสร  ศึกษากิจ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงขณิฐา  เขื่อนวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทพิมพ์
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงขวัญข้าว  โชติบวรนันทกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงขวัญทิพย์  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงข้าวทิพย์  พันธมาศ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
เด็กชายเขมทัต  วิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงเขมิกา  เข็มวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายคณาธิป  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายคัมภีร์  นันทิยา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายคัมภีร์  ศรีคำภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงคุณัญญา  ต้นกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายจตุมงคล  ชัยแขม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายจิชรัตติพงศ์  สุขทั่วญาติ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายจิณณพัต  กัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงจิณัฐชญาย์  จินดามณี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายจิตณกุล  เชื้อไทย
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนกือ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ช่มอาวุธ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายจิรพัส  สุวรรณเวช
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายจิรภัทร  ยาถี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงจิรภิญญา  ยะพรม
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงจิรัชญา  ตันมา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายจิรัชนนท์  ใยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์ฟู
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงจิรานันท์  ฤทธิ์ทองโพธิ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงจีรนันท์  วะรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายจีรพัฒน์  หมุดปิน
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายจีรภัทร  เครือใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงจีรวรรณ  สุขคำปา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียมแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สายถิ่น
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงจุฑามณี  สุคันธมาลา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสารยา
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ห้อง LEP โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1183
เด็กหญิงจูเนียร์  พาโกท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายเจตพล  โสภารัตนกูล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงฉัตรณิชา  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงชญาดา  ปลาส่วน
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายชญานนท์  พรินทรากูล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงชญานันท์  วันมหาใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงชนมน  อู่เงิน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สินสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงชนาภัทร  เพชรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงชนาภา  แก้วสง่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงชนิกานต์  ชิโนทัย
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงชนิดาภา  สีเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายชยพล  นากิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงชยาภรณ์  เสนากูล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงชลธิชา  กรวดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงชลนิชา  รอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายชวนันท์  เกตวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายชวภณ  ฉัตรเมธิน
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงชวิศา  เมธาสิทธิธีระกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายชัชนันท์  อนันตพรรค
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงชัญญารัตน์  ฟองคำ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายชัยภัทร  เธียรธรรมการ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายชัยฤกษ์  ไชยมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายชาตโยดม  ชัยธรรม
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายชินาธิป  ปลาหนองแปน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายญาณภัทร  จุมพิศ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงญาณภัทร  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงญาณภัทร  รมยาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1218
เด็กชายญาณวัฒน์  ร่องซ้อ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงญาณาภรณ์  อุทธังกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงญาณิศา  กิมเกถนอม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงญาณิศา  มีสอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงญาดา  โรแลนด์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงฐานิสา  บูชาบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหงี่ยมไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายฐิตินันท์  คำชัย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายฐิติพงศ์  อิ่นธิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มียศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายฐีรวัฒน์  ฝักฝ่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายณฐกันต์  ต๊ะวิกา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายณพรุจ  ผิวเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายณภัทร  ต๊ะวิกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายณภัทร  เวียงนาค
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงณภัทร  แห่งพิษ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงณัชชา  วันมหาใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงณัชริญา  สถานอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายณัฎฐเขต  อินทะ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  บุญลำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร  อุปยะโสธร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ดุเหว่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะภิใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายณัฏฐนันท์  ปราชญาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายณัฏฐนันท์  ลี้สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงณัฏฐวี  เผ่าจันทร์วงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายณัฐ  หาญสิทรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายณัฐกมล  แสนทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายณัฐกร  มั่นเหมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมรส
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายณัฐกิจ  ชนะจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1253
เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงณัฐชา  วงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวสลับ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงณัฐณิชา  นำสม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลาผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงณัฐณิชา  พระพุทธ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำดวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสียงหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงณัฐนันท์  วรินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายณัฐนันท์  หงษ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงณัฐนันท์  อุปนันไชย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงณัฐนิชา  สุจาคำ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายณัฐนิติ  จันทร์ศิริยานันท์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายณัฐปคัลภ์  สายน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายณัฐพล  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายณัฐพล  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายณัฐพล  สายาจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายณัฐภัทร  สุปินะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายณัฐรักษ์  วงศ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สินธุชัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายณัฐวัตร  ตอนจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายณัฐวีร์  วงศ์เขียนทอง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองถิ่น