ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  กันชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  พรมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกมล  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตฏณฐพล  สำราญพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
5
เด็กชายกวิน  เกตุบัวขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวินธิดา  ภุมรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกวินธิดา  ภูหนองโอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
9
เด็กชายกันต์ธีร์  สุวัฒน์ธนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติภูมิ  วงษ์นิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกิตติมา  ผุยมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภู่สงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
13
เด็กชายกีรติ  อินทรจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
14
เด็กชายไกรวิชญ์  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
15
เด็กชายคณิศร  กงแซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
16
เด็กชายจารุวัฒน์  สดเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิราพัช  พบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจีรดา  ทองทับ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชรินดา  คงรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชวิศา  สิงห์ไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงช่อลดา  กองเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
22
เด็กชายชัยณรงค์  ไชยวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
23
เด็กชายชาญชล  คงจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
24
เด็กชายชิติพัทธ์  ขำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
25
เด็กชายไชยพงศ์  ชยุดาไพสิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงฐิดาพร  เอียดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงฐิติภา  นิใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
28
เด็กชายณฐพง  ครูประเสริฐวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณภัทรศรณ์  คณเกณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
30
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฐกิตติ์  แขรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงสิทธิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐนันท์  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐวีร์  พิมพ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณิชาภา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายดนัยณัฐ  พวงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
37
เด็กชายเดชนรินทร์  คงขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
38
เด็กชายตนุภัทร  ดิฐภักดีบวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
39
เด็กชายแทนคุณ  ทองทับ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
40
เด็กชายธณะกุณย์  ฤทธิรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
41
เด็กชายธนชาญ  อรุณประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
42
เด็กชายธนวัฒน์  คุ้มวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
43
เด็กชายนพคุณ  ปรุงวนิชกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนภัส   แสวงชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
45
เด็กชายนราวิชญ์  สระมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนลินนิภา  ราชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
48
เด็กชายนันทพงศ์  แจ้งสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
49
เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
50
เด็กชายนิติวัฒน์  พึ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงนูริน  สะเหมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงเนตรดาว  พรมเท้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
53
เด็กชายปฏิพล  ตาลสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
54
เด็กหญิงประภัสสร  คุ้มตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปานนัสดา  พลอยสำลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปารณีย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
57
เด็กชายปุณยพัฒน์  อานไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพรณรีย์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพริสร  มาจาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
60
เด็กชายพลพล  พึ่งพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพัชราวดี  แดงกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
62
เด็กชายพิชฏ์ญุฒน์  ประจันตะเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีมาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตีระพิมลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงภัทรธิดา  คำภิรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงภัทรภร  วงษ์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
67
เด็กชายภูวภัสสร์  กฤษดาเดชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
68
เด็กชายมังกรทอง  ศิริวัฒนาพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงรมิตา  แถมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
70
เด็กชายรักชนน  นาจอมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายรัชพล  พรหมสะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงรัตนาวดี  กลับกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
73
เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญยะใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
74
เด็กหญิงลักษมน  โสพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
76
เด็กชายวรภพ  ทันประโยชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
77
เด็กชายวรภพ  เลยวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
78
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศักดิ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวริศรา  สุธาพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
80
เด็กหญิงวิชญาพร  สงวนเพชรจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
81
เด็กชายวีรพล  มะลิภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
82
เด็กชายศรุต  ยนต์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงศศิธร  ธงภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
84
เด็กชายศักดา  ดำเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
85
เด็กชายศุภกิจ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศุภัทรา  เก้าจ้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสมิตานัน  หวนขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสลิดทิพย์  หอมสิงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสวรรยา  ไทยแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสิตานัน  นาควงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
92
เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์เต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสิรินันท์  สารวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสิริภัชร  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุนันยา  ปานเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสุภชัญญา  สวนปรารมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงอชิรญา  มะโนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงอาริษา  ศรีวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กชายกรินทร์  วาจาจริง
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายกฤษฎิ์ษดา  แป้นสุขา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พามา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามขำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายไกรสร  ปานตะโหนด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงขนิษฐา  เซ็งขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวขวัญจิรา  หมื่นสีดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายจักริน  หมั่นจำรูญ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจิรัชติกาล  เทียมเมฆ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวจิรัฐติกาล  สำเร็จดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจีรวรรณ  บังหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
110
นายจุฑาภัทร  ทิพย์แสง
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายเจษฎา  ภูมิรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายเจษฎาพร  ใจอารีย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายฉัตรชัย  พัดเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชลนิชา  ฉวีอินทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายชัยเชษฐ์  แย้มพจนา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายชัยวุฒิ  โค่นบ่อรัง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายณลากรณ์  ฤทธิ์เดช
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวณัฐชา  ดีงาม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายณัฐภัทร  ทองประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ์  ห้อยดอกหอม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวทิพรัตน์  จำปาทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายธนทัต  อิ่มจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายธัชพล  เจดีย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายธีรภัทร  เนเยือด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายธีระภัทร  หลิ่วทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายนพรัตน์  นัดรู้
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
128
นายนรินธร  ปิ่นตาพวง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงบุษกร  พงษ์เพชร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจียสารัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายปฏิรพ  สมหนองหว้า
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
133
นายปรเมศ  ศรีจางวาง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงประฑิตตา  ทวีโชติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายปริญญา  เกตุทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงปุณยนุช  เครือทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉิมมุจฉา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายพันธกานต์  บรรณทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายพิพัฒน์  สาดสี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายพีรพงษ์  เกื้อสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายพีระพัฒน์  พุทธศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายภูชิช  เขียวปาน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายมงคล  หินโทน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กิ่งคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงลลิตา  จันทร์โท
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงวรกมล  ชมชื่น
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
147
นายวัชชิระ  เสนาขันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายวัฒนชัย  เพียรโนนไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายวิทูร  กระบวนรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ฉิมใจงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้อยศรีพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงศุภานัน  ดำเนิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงสิริวรรณ  พิณสว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายสิริวุฑฒ์  จิตมา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงสุธาวี  เพชรวารี
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงสุภาพรรณ  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายอดิศร  กองภูเขียว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายอนุวัฒน์  สิงชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายอภิรักษ์  ทำพันดุง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายอภิสิทธิ์  อินกง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงอรรัมภา  ฟุ้งสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงอินทุอร  หวังนากลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกนกพร  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกนกพร  ป้อมสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกมลนิตย์  มโนวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกรวี  ราชสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกฤติกานต์  ปลื้มสูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกฤติยา  จารเขียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกฤติยา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
174
เด็กชายกฤษณะ  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกฤษณา  พัชนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกลรัตน์  รอดเริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกัญญากร  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วีระกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
179
เด็กชายกัณฑ์อเนก  จันทร์อุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกันยาวีร์  กลัดเข็มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกัลยกร  จับเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
182
เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์สา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
184
เด็กชายคเณศ  ดาวสดใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
185
เด็กชายคุณานนท์  ขันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
186
เด็กชายจักรินทร์  ศิริอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงจาฏุพัจน์  มั่นสลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงจิณัฐตา  พงษ์สุกรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงจิตติภัทรา  อ่อนสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงจิรัชญา  อบมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงจิราภรณ์  เกิดสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
192
เด็กชายจีโน่  มูลติกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงชฎาภัทร  กิจพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
195
เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
196
เด็กชายชัชนันท์  ชุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
197
เด็กชายชิษณุพงศ์  พรมเท้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงญาณี  บุญสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงญาดาวดี  หงษ์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เกตุพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
201
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  วรก้องกิจไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
202
เด็กชายณัฏฐชัย  งูคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฐกมล  เถียรอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีตองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณัฐณิชา  อัยรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
208
เด็กชายณัฐดนัย  แข็งกร่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
209
เด็กชายณัฐพร  ปะริมาตา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
210
เด็กชายณัฐพล  จิตดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
211
เด็กชายณัฐพล  ติ๊บถ้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
212
เด็กชายณัฐพล  สาระนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงณัฐวิภา  ลือแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
214
เด็กชายณัฐวุติ  มาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงณิชา  ไสวกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงดวงกมล  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
217
เด็กชายดุจเทพ  ท้าวเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
218
เด็กชายถิรเดช  อิมานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
219
เด็กชายธนกร  พึ่งแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
220
เด็กชายธนภัทร  เขียวมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธนวุฒิ  รัตนวิภาคกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
222
เด็กชายธนเสฐฐ์  กันตพลโภคิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงธนาภา  กุมพล
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
224
เด็กชายธนาวัฒน์  รุ่งเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธนิต   แจ่มประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญสุขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงธัญชนก  ห้อยดอกหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
228
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงธัญสุดา  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงธันชนก  นนทะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
231
เด็กชายธันวา  กันทะสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
232
เด็กชายธีรภัทร  กาโนนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
233
เด็กชายนนท์นภัส  นนทะสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงนภัสสร  โสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
235
เด็กชายนรวิชญ์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงนวลพรรณ  อินทรานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงนวีนา  ศรีบัวคม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงนัทธกานต์  พริ้งเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
239
เด็กชายนัธทวัฒน์  กระตุดนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
240
เด็กชายนันทิพัฒน์  วิศูนย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
241
เด็กชายนิติธร  ใสหยด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงบุญณิสา  เนื้อไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงบุญยารัต  อรัญณา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
245
เด็กชายปฏิพัทธิ์  เปลี่ยนสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
246
เด็กชายปณชัย  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงปทิตตา  พุทธะศักดิ์เมธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงปนัดดา  ใจใหญ่สลุง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงปภัชญา  เพียงพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
250
เด็กชายปรัฎชญา  ลอยลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงปริตา  หงษ์ดำเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงปริยพิชญ์  วงศ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงปวีณนุช  พงษ์ประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงปัญฑารีย์  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงปุญช์ชนก  ม่วงสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
256
เด็กชายพงศธร  จิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
257
เด็กชายพรณภัทร  สังข์แดง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพรพิมล  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงพราวนภา  สิทธิกัณย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพัชรพร  กำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
262
เด็กชายพัชร์วรรษ  รวงสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนะเศรษฐวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภัทรีย์พีรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
265
เด็กชายพิตรพิบูล  หงษ์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สิตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  พรมยวง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงพิศชนาฏ  บุญถูก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กชายพุฒิพร  พลไทยสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
270
เด็กชายภัคพล  ริดเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงภัณฑิลา  ยกบุญญาธิการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงภัทรวดี  จีนมหันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
273
เด็กชายภิวัฒน์ไชย  พุทธชาติคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
274
เด็กชายมณฑล  นุชนางศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงมนัสนันท์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
276
เด็กชายมารีโอ้  มูลติกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
277
เด็กชายเมธานันท์  สันหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงเมษา  มหาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จันทร์เขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงรวิสรา  เทียมเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์อ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงลักษิกา  สอนสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงลัชธนาภา  ลอยเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
284
เด็กชายวงศกร  สมรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
285
เด็กชายวชิรวิชญ์  กานสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงวนัชพร  ขจรไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงวนิดา  ชาญตะบะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงวนิดา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
289
เด็กชายวรวุฒิ  ประภาชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ครุฑเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงวิรชา  พฤกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
293
เด็กชายวิษณุ  ระหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงวีระดา  มาศนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  กรมนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
296
เด็กชายศักย์ภูริ  เหลืองดำรงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงศันสนีย์  ศิริอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
298
เด็กชายศุภเดช  ลำฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงสวัญญา  แรงกสิวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงสิรภัทร  พงษ์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงสิรินดา  โตแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงสุจินตนา  ธุระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงสุชาดา  เกษรเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กหญิงสุธางศุ์พิชฌาย์  โพธิ์อุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงสุพรรณิกา  คำโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงสุพัตรา  อินทรสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงสุภัชญา  น้อยกลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงสุมาลี  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงสุรัตนา  ไทยแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงสุรัมภา  ขานพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงสุรัสวดี  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เถาเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงเสาวลักษณฺ์  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
316
เด็กชายโสภณัฐ  บัวตูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
317
เด็กชายโสภณัฐ  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
318
เด็กชายหัฏฐกร  สาระชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงเหมือนฝัน  เวฬุวะนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
320
เด็กชายอภิชัย  สุดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงอภิญญา  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงอรพรรณ  วรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
323
เด็กชายอัครพล  บุญเรืองนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
324
เด็กชายอัครวินท์  แก้วแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงอังควิภา  นิลน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงอุมาพร  ผ่องใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงไอริน  ไพรสวอเตอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กชายกษิดิศ  แก้วสงค์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
329
เด็กชายกิตติศักดิ์  ดีสุข
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
330
เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษชาติ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
331
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธ์ภูรักษ์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงขวัญวลัยลักณ์  โสประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
333
เด็กชายคณิศเทพ  มั่นสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
334
เด็กชายคมกฤษ  จันทร์เครื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
335
เด็กหญิงจิรภัทร์  จันทร์ขำ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
336
เด็กชายเฉลิมราชย์  เอี่ยมคุ้ย
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
337
เด็กหญิงชมพูนุท  บู่ทอง
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
338
เด็กหญิงชลดา  ภานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
339
เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะชัน
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงชลธิชา  พรมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
341
เด็กชายชัยชนะ  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
342
เด็กหญิงชาลิสา  เมืองเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
343
เด็กหญิงณัชชา  รุณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
344
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วพินิจ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
345
เด็กหญิงณัฐวดี  โมหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
346
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
347
เด็กหญิงทิฆัมพร  บำเพ็ญเชาว์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
348
เด็กหญิงธนพร  ช่างปลูก
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
349
เด็กชายธนวัฒน์  สีหาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
350
เด็กชายธนาดล  สุดไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
351
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
352
เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
คณิตประถม
353
เด็กหญิงนนทพร  อนนท์
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
354
เด็กหญิงนภสร  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
355
เด็กชายนิธินันท์  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
356
เด็กหญิงนิริญา  โฉมยา
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
357
เด็กหญิงนิศามณี  วิลาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
358
เด็กหญิงนุชนาฎ  คำจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
359
เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมสุกใส
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
360
เด็กหญิงปรางทิพย์  อินตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
361
เด็กหญิงปวรวรรณ  หาวัน
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงปัณณพร  สิทธิวัง
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
363
เด็กหญิงปาร์มปรีญา  เชื้อวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
364
เด็กหญิงปุณณภา  รอนยุทธ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
365
เด็กหญิงพรรณรินทร์  เทพศิริ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพิชญาวี  เลียบชาย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พิมสิงห์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
368
เด็กชายพีรพัฒน์  สร้อยสาย
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
369
เด็กหญิงเพชรลัดดา  ต.ไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
370
เด็กชายภัทรพล  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
371
เด็กชายภานุวัชร  ธวัชกุญภิญโญ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
372
เด็กชายมงคล  ครบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
373
เด็กหญิงรมิดา  โสประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
374
เด็กหญิงรัตนากร  เบ้าจูม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
375
เด็กหญิงรินลดา  จั่นเพิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
376
เด็กชายรุจิกร  ศรีวังคำ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
377
เด็กหญิงลดาวัลย์  เทียบฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
378
เด็กชายวีรภัทร  พรหมอารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
379
เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
380
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีเผือก
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
381
เด็กชายศุภโชค  แข็งจันทร์ทึก
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
382
เด็กชายศุภโชติ  จั่นรักษ์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
383
เด็กชายสิทธิเดช  สายบุญยง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
384
เด็กหญิงสิริกร  สิงห์โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
385
เด็กหญิงสิริทรัพย์  บุญพา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
386
เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
387
เด็กหญิงสุทารัตน์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
388
เด็กหญิงสุธาศินี  สร้อยสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
389
เด็กหญิงสุพรรษา  เถาโคตรศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
390
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ร่าเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
391
เด็กหญิงสุภาวดี  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
392
เด็กหญิงเสาวภาพ  แจ่มจรัส
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
393
เด็กหญิงอธิชา  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
394
เด็กชายอนุชา  ชุดพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
395
เด็กชายอนุพงษ์  เนียมถนอม
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
396
เด็กชายอภิวิชญ์  กาญจนรัชต์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอรญา  ยางอ่อน
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กชายอรีย์ธัช  ปานคำ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สินคงป้อง
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอินทิวร  โสประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
401
เด็กหญิงอุบลวรรณ  หงษ์คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
นางสาวกนกวรรณ  บุญเทพ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงกรชนก  กมลเสถียร
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงกัลยา  กุลธินี
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายกิตติพงศ์  บัณฑิตย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงเกษรา  คำเวียง
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
407
นายคณิติน  ดวงคำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงจันทร์ประภา  เหลาพรม
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงจิตราพร  ใจจูมปา
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายจิรศีล  อินหันต์
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  นาดี
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงชลณิสา  อินปลัด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงชารินี  เชื้อบุญมี
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงชิดชนก  ใจหนัก
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายชินกร  ไกยสวน
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงณัฐชา  ถุนพุฒดม
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
417
นายณัฐพงษ์  ลาปะ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายณัฐภูมิ  อินตะมะ
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงณิชมน  พาคำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงทิพรัตน์  ไหมสกุล
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
421
นางสาวธนภรณ์  วงศ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงธนัญญา  กอนปิ่น
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวธัญสุดา  อินดี
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวน้ำส้ม  น้อยกุล
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
425
นางสาวนิลฤบล  เสือเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวบุษบา  ทับทิม
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
427
นางสาวปฐมาวดี  พิลาหอม
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวปภัสรา  อายุยืน
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงประกายเพชร  จินดามัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงประภานิช  หวังแก้ว
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงพรไพลิน  สินคงป้อง
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงพัชรพรรณ  พิมพา
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
433
นางสาวพัชรากร  บุญดาสา
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงพัทธิฏฐา  จันเฮ้า
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีอุดม
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งมณี
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
นางสาวพิยดา  ปิ่นไทย
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงพิริศา  จวงสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงภัควลัญช์  มณีศรี
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงภาวิดา  ชื่นล้อม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงภูริชา  คุ้มยิ้ม
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายยงยุทธ  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงรัตน์ดา  ลาสาร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แก้วอ่ำ
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
445
นางสาวรุ่งรวี  อินตะมะ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงวรลักษณ์  เนธิบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงวรวรรณ  เนธิบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ถุนพุฒดม
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวศวิตา  ต่ายจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงศิระประภา  คำพิฑูรย์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงสิดารัศมิ์  จ่าเหลา
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงสิรีธร  ขุนสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงสุกัญญา  ปานมพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงสุชาดา  กงที
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงสุทธิตา  นวลนิล
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
456
นางสาวสุธิดา  สวยกระโทก
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงสุประวีณ์  สามสี
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงสุวนันท์  โสประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงอนันดา  อาสมาน
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
460
นายอนุภัทร  อ่อนขำ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงอนุสา  ใจเที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงอรญา  พุ่มทอง
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงอัญมณี  พาภักดี
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงอารียา  คำเขียน
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงไอยดา  อ่อนขำ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงิพิชชาภา  ญาติบำรุง
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงกนกนาถ  ยิ้มละม้าย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกฤติยาณี  เฉวียงวาศ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกุลริสา  ศรนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงจันจิรา  นาจพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงจันทกานต์  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงชญาภา  หม่องศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงชนิสรา  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงชลดา  ระภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
476
เด็กชายณลวิชญ์  ถามั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูรอด
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
478
เด็กชายณัฐสิทธิ์  กองตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณิชกานต์  ขุนเณร
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายธนทัต  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงธนารีย์  สมพร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำขุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
483
เด็กชายธีธัช  ลุนทา
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงนพภัสสร  พาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงนลินี  ศรีทานวล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงนัชปภา  จักศรี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงนันทนัช  ชะโยมชัย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงนันทิยา  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงนายิกา  แก้วเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
490
เด็กชายปกรณ์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงปณิศา  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงประกายดาว  จันทร์พราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงปรียานุช  ร่องมะรุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปานระพี  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงปิ่นมณี  ปิยะมิตรบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายพชรพล  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพัชริดา  มณีธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงพัดชา  ศิริสุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงพิมพ์พจี  วรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงเพชรลดา  ปัณณระศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กหญิงเพ็ญนภา  มุขสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงภคพร  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงภัคนันท์  บุตรฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงภัชภิชา  กิรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงภัทรธิดา  นาคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
508
เด็กชายภัทรพล  นาคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงภัทราวดี  อุดมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
510
เด็กชายภาณุพงศ์  สุทธะ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายภานุพงษ์  เพิ่มพรม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงเมธาวินี  ผาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงรภัทภร  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงรินนตา  โสขุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงรุจิรา  แก่นโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงลลิตา  กำไรทรพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงวรดา  สีภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงวรรณนิษา  อินทร์ใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงวรัญญู  จันทะหวา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
520
เด็กชายวสุรัตน์  สุริยชัยพรอุดม
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงวาสนา  ติดโนน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พลโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวิไลวรรณ  แนวเงินดี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงศศินา  เคนคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
525
เด็กชายศุภณัฐ  เจิมเฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงสมิหรา  พุ่มไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงสายธาร  แดงทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงสิริกร  สมรูป
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
529
เด็กชายสุกฤษฎิ์  หลวงนิหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงสุพัตรา  อินหันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงสุพิชญา  นวลนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงสุภนิดา  มหันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงอภัสรา  เหลาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
534
เด็กชายอภิชาติ  จั่นจอน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงอรพรรณ  จันมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงอิสยา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กชายณัฏฐพล  ชาคำจัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
คณิตประถม
538
เด็กชายธีรภัทร  ภูบานชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
คณิตประถม
539
เด็กชายปัณณธร  เพชรมี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
คณิตประถม
540
เด็กหญิงสโรชา  ทองที
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
541
เด็กหญิงอรัญญา  ขวัญใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
คณิตประถม
542
เด็กหญิงอริศรา  เซ็นกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
คณิตประถม
543
เด็กหญิงอริศรา  บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
คณิตประถม