ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัลยา  บัวภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงเกสรา  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจรรยาพร  วงค์ไทย
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจิตลดา  อั่งน้อย
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงเจนจิรา  กลั่นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายชญานิน  สะโรดม
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายชนาธิป  กลิ่นรื่น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชลณิชา  เทืองน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชลิตา  โสนา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชุติมา  ทองทา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงญาณิดา  แก้วเหลา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายฐานิต  ป้องท้าว
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงฐิตาภา  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงฐิติภร  ม้ายอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัชชา  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินกัน
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายณัฐพงศ์  วันยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัฐพร  เสวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงณิชา  แก้ววิไล
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณิชารีย์  บรรดิษวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงธนาพร  เดชโค้น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงธิดาพร  คงทัน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงแธมมาฬิน  คำมา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงนภัสร์ทราวดี  แจ้งธรรมมา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงปฏิมา  วงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงปนัสยา  ประมวล
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงปภินทิพย์  แก้วหนู
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงปาริชาติ  ใสยาน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงเปรมปรีดา  บุญพัด
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายพงศกร  แก้วกองแสง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพงษ์พัศรา  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงพัชรญาภา  สมสี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงพิชชานันท์  ชาเนตร
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงพิชญาพร  ทรัพย์เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเอวิตรา  คุณปรึกษา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงพิชญาภา  บูรณทอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงพิชญาภา  วิรัญ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงพิมพิมาศ  จันหนู
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงเพชรนารี  เปลยพลอย
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงฟ้าใส  ปินตาคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงภคพร  น้อยคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายภัทร  ชาเนตร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมมูล
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายภัทรพล  ปิ่นไชโย
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปิ่นปั่น
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงมุฑิตา  นวลเกตุ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงเมธาพร  พรมตา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายวชิรนนท์  ขุนเทพ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายวชิระ  นนบุญตา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายวชิรากร  พุทธา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงวนิชญา  อุดพ้วย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงวรรณิภา  งามกุศล
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงวรัญญา  ดีพา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงวรัญญา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายวัสนกร  เริญศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงวาสนา  หวายสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงวิภาวลี  อาจเอก
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงวิภาวี  พิมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายศรเทพ  ห้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงศศิธร  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ใยกะมุด
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงสรินทิพย์  ไฉนงุ้น
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงสิริวรรณ  สารีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงสุทธาสินี  ดีเมือง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงสุภาพร  สั่งสอน
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงโสภิดา  ปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงอนัญพร  เพียรสอน
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงอริศา  บูรณ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงอริสรา  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
74
เด็กหญิงกนกพร  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
นางสาวจริศยา  กุลเกียว
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงจันทมาส  พยาคำ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชนาพร  โนนงาม
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
นางสาวชนิกานต์  เขียวเหลือง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชลดา  สิงห์ทะโล
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงช่อปาริชาติ  สมรูป
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชาคริยา  กองพล
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงญาณิศา  อารีสุก
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงฐิติพร  ลุงติ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
นางสาวณัฐนิช  แซ่เถา
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
นางสาวดุษฎี  รอดชู
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายติรภัทร  สิงห์เส
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงธนพร  แสนอ่อน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนภัทร  จิแมน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนาเดช  กุลกรอม
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณโสภา
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นางสาวนิศารัตน์  สรวงศิริ
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงเนตรชนก  คำชู
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงบุศย์บงกช  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายพงศกร  รักเสมอ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายพิชชากร  กุลกรอม
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคคำ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นายอัษฎาวุธ  มีดี
ม.3
โรงเรียนบ้านวังบาล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงเพชรดา  เหง้าสา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
นางสาวภัทรวดี  ปวงกาวี
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงภัสร์นนท์  วันทองสุข
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
นายภูริภัทร  ปาสะบุตร
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงค์มณี
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
นางสาวเยาวลักษณ์  ตันยศ
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายรชต  อิ่มปรีชาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงรวิพร  แสงเทียน
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายรัฐพงษ์  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายรัตนชาติ  ศรีคำวงค์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายรากริช  อุกฤษโชค
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายวรากร  ทองแถว
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงวิชญาพร  บุญตา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงวิชญาพร  สีลากลาง
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายศิรวิทย์  เสมาทอง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงศุภกานต์  สุขมา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงสลิลา  ธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นางสาวสิริกร  สารีแก้ว
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายสิโรตม์  เนตรพูน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
นางสาวสุภานัน  เจือจาน
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นางสาวสุภาภรณ์  แสงจำปา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงหัทยา  กล้าหาญ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงอรทัย  ข้อทอง
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงกตัญชรี  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายกรภัทร์  คนตรง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงกฤติยา  แพงขะ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายกฤษณะพล  โคตะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทนเทียน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายกุลปรียา  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายเกรียงไกร  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงเกสรา  จงร่วมกลาง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายเกียรติกร  เศษโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายจันดี  ยาพันธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายจิตติพัฒน์  ขันตี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายจิรทีปต์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงจีราพัชร์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวิชี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชญาน์นันท์  กันหา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชนะชนา  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชนากานต์  บุชเบ้า
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายโชติภัสสร์  ศรีทรงเมือง
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงญาณภัทร  จียอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงฐิติพร  สาริต
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฐดนัย  พวกยะ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐริภา  พรมมาท้าว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันไพยา
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงดารุนี  พลกลาง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงทิพย์วิมล  เชียงสวนจิก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนพงศ์  ศรีมังกร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงธนพร  อินคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธนัชพร  เจเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธิภาวรรณ  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนนทกานต์  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายนพสิทธิ์  สนิทแจง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนภัสนันท์  แดนนอก
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนภัสสร  ไสยาน้อย
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายนิพิฐพนธ์  มาทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนุธิดา  กินสวย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงบัณฑิตา  เลขาโชค
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงหยกผกา  จันทร์หา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอรษา  หนูทัด
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงปณิดา  ป้องที
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปภัสรา  บูรณ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปริยากร  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทขันท์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปัญจพร  โรหิตะบุตร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปิยนุช  กี่หมื่น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปิยะธิดา  สีลาบุญ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วันพฤติ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพัชริดา  สนิทแจง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพิชชาพร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เหมมณี
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงแพรวา  แก้วเจียมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วกก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายภัทรภูมิ  สาระคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายภาณุวงศ์  เรืองขำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภิญโญวรเสฏฐ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ชา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายภูวดล  กองทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงมายญาดา  ศรีจันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  พามา
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงมุธิตา  วงษ์บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายรพีพงศ์  เล็กอำนวยพร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงวรรณฤดี  แสงโสภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวันสว่าง  อุประ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวิชญาภา  ตาแล
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงวิภารัตน์  หาญรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวิมลยา  พิมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายวุฒิพงศ์  อนุกูลนารี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศศินา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศิรประภา  หารวันนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงศิรินภา  เทศนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงศิริรัตน์  ยวงเงิน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงโศจิรัตน์  แก่นพา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายสิรวิชญ  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายสิริกร  หาพา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงสุธัญญา  วันเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสุปรีญาภา  กองแพง
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายสุรชัย  ญาณประภาส
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายหงสรถ  ประทุมธง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงอิงฟ้า  คล้ายทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ก้อนดี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์