ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัลยา  บัวภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงเกสรา  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจรรยาพร  วงค์ไทย
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิตลดา  อั่งน้อย
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเจนจิรา  กลั่นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายชญานิน  สะโรดม
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายชนาธิป  กลิ่นรื่น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชลณิชา  เทืองน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชลิตา  โสนา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชุติมา  ทองทา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงญาณิดา  แก้วเหลา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายฐานิต  ป้องท้าว
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงฐิตาภา  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงฐิติภร  ม้ายอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณัชชา  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินกัน
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายณัฐพงศ์  วันยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฐพร  เสวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณิชา  แก้ววิไล
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณิชารีย์  บรรดิษวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงธนาพร  เดชโค้น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงธิดาพร  คงทัน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงแธมมาฬิน  คำมา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงนภัสร์ทราวดี  แจ้งธรรมมา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงปฏิมา  วงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงปนัสยา  ประมวล
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงปภินทิพย์  แก้วหนู
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงปาริชาติ  ใสยาน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเปรมปรีดา  บุญพัด
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กชายพงศกร  แก้วกองแสง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงพงษ์พัศรา  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงพัชรญาภา  สมสี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงพิชชานันท์  ชาเนตร
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
36
เด็กหญิงพิชญาพร  ทรัพย์เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเอวิตรา  คุณปรึกษา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงพิชญาภา  บูรณทอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงพิชญาภา  วิรัญ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพิมพิมาศ  จันหนู
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงเพชรนารี  เปลยพลอย
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงฟ้าใส  ปินตาคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงภคพร  น้อยคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายภัทร  ชาเนตร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมมูล
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายภัทรพล  ปิ่นไชโย
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปิ่นปั่น
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงมุฑิตา  นวลเกตุ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเมธาพร  พรมตา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กชายวชิรนนท์  ขุนเทพ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายวชิระ  นนบุญตา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายวชิรากร  พุทธา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงวนิชญา  อุดพ้วย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงวรรณิภา  งามกุศล
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงวรัญญา  ดีพา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงวรัญญา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กชายวัสนกร  เริญศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงวาสนา  หวายสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงวิภาวลี  อาจเอก
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงวิภาวี  พิมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
คณิตประถม
62
เด็กชายศรเทพ  ห้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงศศิธร  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ใยกะมุด
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงสรินทิพย์  ไฉนงุ้น
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงสิริวรรณ  สารีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงสุทธาสินี  ดีเมือง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงสุภาพร  สั่งสอน
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงโสภิดา  ปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงอนัญพร  เพียรสอน
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
71
เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงอริศา  บูรณ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอริสรา  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
74
เด็กหญิงกนกพร  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวจริศยา  กุลเกียว
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงจันทมาส  พยาคำ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชนาพร  โนนงาม
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวชนิกานต์  เขียวเหลือง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชลดา  สิงห์ทะโล
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงช่อปาริชาติ  สมรูป
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชาคริยา  กองพล
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงญาณิศา  อารีสุก
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงฐิติพร  ลุงติ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวณัฐนิช  แซ่เถา
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวดุษฎี  รอดชู
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายติรภัทร  สิงห์เส
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงธนพร  แสนอ่อน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายธนภัทร  จิแมน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายธนาเดช  กุลกรอม
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณโสภา
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวนิศารัตน์  สรวงศิริ
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงเนตรชนก  คำชู
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงบุศย์บงกช  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายพงศกร  รักเสมอ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายพิชชากร  กุลกรอม
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคคำ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
98
นายอัษฎาวุธ  มีดี
ม.3
โรงเรียนบ้านวังบาล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงเพชรดา  เหง้าสา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวภัทรวดี  ปวงกาวี
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงภัสร์นนท์  วันทองสุข
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
102
นายภูริภัทร  ปาสะบุตร
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงค์มณี
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
104
นางสาวเยาวลักษณ์  ตันยศ
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายรชต  อิ่มปรีชาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงรวิพร  แสงเทียน
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายรัฐพงษ์  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายรัตนชาติ  ศรีคำวงค์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายรากริช  อุกฤษโชค
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายวรากร  ทองแถว
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงวิชญาพร  บุญตา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงวิชญาพร  สีลากลาง
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายศิรวิทย์  เสมาทอง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงศุภกานต์  สุขมา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงสลิลา  ธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวสิริกร  สารีแก้ว
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายสิโรตม์  เนตรพูน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวสุภานัน  เจือจาน
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวสุภาภรณ์  แสงจำปา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงหัทยา  กล้าหาญ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงอรทัย  ข้อทอง
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงกตัญชรี  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
124
เด็กชายกรภัทร์  คนตรง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกฤติยา  แพงขะ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
126
เด็กชายกฤษณะพล  โคตะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทนเทียน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
128
เด็กชายกุลปรียา  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
129
เด็กชายเกรียงไกร  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงเกสรา  จงร่วมกลาง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
131
เด็กชายเกียรติกร  เศษโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
132
เด็กชายจันดี  ยาพันธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
133
เด็กชายจิตติพัฒน์  ขันตี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
134
เด็กชายจิรทีปต์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงจีราพัชร์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
136
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวิชี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงชญาน์นันท์  กันหา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
138
เด็กชายชนะชนา  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงชนากานต์  บุชเบ้า
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
141
เด็กชายโชติภัสสร์  ศรีทรงเมือง
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงญาณภัทร  จียอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงฐิติพร  สาริต
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
145
เด็กชายณัฐดนัย  พวกยะ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
146
เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงณัฐริภา  พรมมาท้าว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
148
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันไพยา
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงดารุนี  พลกลาง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงทิพย์วิมล  เชียงสวนจิก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
151
เด็กชายธนพงศ์  ศรีมังกร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงธนพร  อินคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงธนัชพร  เจเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงธิภาวรรณ  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงนนทกานต์  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
156
เด็กชายนพสิทธิ์  สนิทแจง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงนภัสนันท์  แดนนอก
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงนภัสสร  ไสยาน้อย
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
160
เด็กชายนิพิฐพนธ์  มาทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงนุธิดา  กินสวย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงบัณฑิตา  เลขาโชค
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงหยกผกา  จันทร์หา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงอรษา  หนูทัด
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงปณิดา  ป้องที
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงปภัสรา  บูรณ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงปริยากร  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทขันท์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงปัญจพร  โรหิตะบุตร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงปิยนุช  กี่หมื่น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงปิยะธิดา  สีลาบุญ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
172
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วันพฤติ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพัชริดา  สนิทแจง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพิชชาพร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เหมมณี
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงแพรวา  แก้วเจียมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วกก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายภัทรภูมิ  สาระคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
180
เด็กชายภาณุวงศ์  เรืองขำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภิญโญวรเสฏฐ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
182
เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ชา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายภูวดล  กองทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงมายญาดา  ศรีจันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  พามา
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงมุธิตา  วงษ์บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กชายรพีพงศ์  เล็กอำนวยพร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงวรรณฤดี  แสงโสภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงวันสว่าง  อุประ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงวิชญาภา  ตาแล
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงวิภารัตน์  หาญรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงวิมลยา  พิมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
193
เด็กชายวุฒิพงศ์  อนุกูลนารี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงศศินา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงศิรประภา  หารวันนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงศิรินภา  เทศนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงศิริรัตน์  ยวงเงิน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงโศจิรัตน์  แก่นพา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กชายสิรวิชญ  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
200
เด็กชายสิริกร  หาพา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงสุธัญญา  วันเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงสุปรีญาภา  กองแพง
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กชายสุรชัย  ญาณประภาส
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กชายหงสรถ  ประทุมธง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงอิงฟ้า  คล้ายทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
206
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ก้อนดี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม