ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุ่มคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมนธิดา  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรกมล  ผลชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกรณ์ดนัย  พักนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกรปฐม  แก้วน้ำเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกรรณเอนก  นากใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตพร  ทองประสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตภาส  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกฤติยา  มีบุษยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤศปกรณ์  แซมสีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีษะใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
20
เด็กชายกสิกร  คงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
21
เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
22
เด็กชายก้องไท  โพธิ์เตียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกอว่าน  ด้วงมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สิงห์อำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญพัชร  กิ่งคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
30
เด็กชายกันตธีร์  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
31
เด็กชายกันตยศ  เฉลิมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
32
เด็กชายกันตินันท์  พรมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
33
เด็กชายกานต์ธีรา  อาษอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติ  ดาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกิตติยา  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เสือดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
39
เด็กชายเกริกชัย  ภาษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
40
เด็กชายเกื้อกูล  เมืองเหลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงขวัญสุดา  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
43
เด็กชายคณาธิป  ปุณยานันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
44
เด็กชายคนัมพร  วิปัสสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงคุนัญญา  โปรยเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
46
เด็กชายจตุรงค์  เมืองมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
47
เด็กชายจาฎพัจน์  กำแพงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
48
เด็กชายจารุเดช  วันสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิดาภา  หนองยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตาลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
52
เด็กชายจิรกร  เลิศประวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
53
เด็กชายจิรโชติ  พรหมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิรภิญญา  แดงด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิราภา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
58
เด็กชายจิรายุส  จงภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
59
เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
60
เด็กชายจีรวุทธิ์  หิรัญมงคลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจีราณัฏฐ์  เกตุเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจุฑามาศ  เต็มใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจุฑารักษ์  คงจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
66
เด็กชายเจตต์สุวรรณ์  เปรมศิริปภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงฉัตตนันท์  มาจาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชญาภา  เสร็จประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
70
เด็กชายชนกนันท์  บุญพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชนายุส  รบชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
73
เด็กชายชยางกูร  แฝกหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
74
เด็กชายชโยดม  วัฒนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชลกร  พรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
76
เด็กชายชลัช  จันทพิมพะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
77
เด็กชายชวัลวิทย์  นามเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
78
เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
79
เด็กชายชัยกาญน์  เทียมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชานิดา  อินทรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชิดชนก  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
82
เด็กชายชิตาพงษ์  มะโนผาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
83
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
85
เด็กชายซารีฟ  ยาชะรัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงฌานิศา  เกสรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
87
เด็กชายญาณวุฒิ  จันวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงญาณิณดา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
89
เด็กชายฐากูร  เวลาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงฐิตาภา  ภูคันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงฐิติชญา  ดีทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
93
เด็กชายฐิติภัทร  บุษราคัม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลี้ยงพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
96
เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณชิกุล  จันทะยานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณฐนน  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
99
เด็กชายณฐนนท์  พิพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
100
เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์ตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
101
เด็กชายณฐวรรธน์  ด้วงทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
102
เด็กชายณธนกร  สายโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณภัทร  คุ้มสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
104
เด็กชายณภัทร  ซิวคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณลานันท์  พรหมเศรณีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
107
เด็กชายณัชพล  ยอดนางรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัชริญา  ปานนูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฎฐกรณ์  ตั้งติด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  จันทร์หยวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฎฐพงศ์  ศิลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฏปรียา  ใจชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐธร  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐประภา  พรพฤฒิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐพล  ตาลสุกเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
122
เด็กชายณัฐพัชร์  เบ้าตุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทราลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐวัตร  คำงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณิชกานต์  ราตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
131
เด็กชายดนุพัฒน์  สาทสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงดลลพร  สีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงดากานดา  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
134
เด็กชายเดชาธร  เศวตกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
135
เด็กชายติยะราช  พุทธมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
136
เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
137
เด็กชายถิรพิทย์  ด้วงขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
138
เด็กชายถิรวัฒน์  กอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
139
เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญาภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
140
เด็กชายทัศน์พล  สุขโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตะกรุดแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
143
เด็กชายทิวัตถ์  ไชยสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
144
เด็กชายทิวัตถ์  อรรคนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
145
เด็กชายแทนคุณ  สุขเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
146
เด็กชายธนกฤต  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
147
เด็กชายธนกฤต  รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
148
เด็กชายธนโชติ  โคตรชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
149
เด็กชายธนโชติ  หมื่นฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
150
เด็กชายธนดล  เง่าฝอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
151
เด็กชายธนดล  สภานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
152
เด็กชายธนดล  แสงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
153
เด็กชายธนทร  รุ่งเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
154
เด็กชายธนธรณ์  สุขเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
155
เด็กชายธนพนธ์  แก้วเปี้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธนพร  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธนพร  ด้วงมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธนพร  ปีนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
159
เด็กชายธนภัทร  มีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
160
เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธนัชพร  โสสุวรรณเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์วิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธนีพร  มีมอญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธมนวรรณ  กองถัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
165
เด็กชายธัชธรรม์  ทองเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธัญชนก  จูมปู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธัญชนก  ไตรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธัญญ์ทิพา  ญาติพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่องเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธัญณิชา  อิศรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงธัญภรณ์  ไมสเนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงธัญสินี  ขำทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธีธัช  พรหมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
177
เด็กชายธีภาพ  สอนทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
178
เด็กชายธีร์กวิน  เจนจบธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
179
เด็กชายธีรเทพ  แก้วนุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
180
เด็กชายธีรภัทร  เชื้ออิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
181
เด็กชายธีรภัทร  หาญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
182
เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
183
เด็กชายธีรเมธ  แก้วแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงธีร์วรา  ฤทธิ์คุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
185
เด็กชายเธียรชัย  หุ่นสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
186
เด็กชายนนท์ปวิช  วงษ์ทำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
187
เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
189
เด็กชายนภัสกร  เอื้อศิริรัตนไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนภัสสร  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนรกมล  วงกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
194
เด็กชายนรภัทร  แก้วแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
195
เด็กชายนเรนฤทธิ์  ท้าววิลาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
202
เด็กชายนันทวัฒน์  สังพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงนิชาดา  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงนิชาภา  เสือน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
205
เด็กชายนิติธร  ไชยทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
206
เด็กชายนิติธร  ต้นเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
207
เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
208
เด็กชายนิภัทธ์  ทับแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
209
เด็กชายเนติธร  คำชด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
210
เด็กชายเนติรพี  จิตรณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายบัญญวัต  ไชยแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงบุญศลิษา  วรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงบูลภรณ์  บัวไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์วานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
216
เด็กชายปฏิยุทธ์  สิงคราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปทิตตา  ทศพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปนัดดา  ป้านต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
219
เด็กชายปพนธีร์  จันทนาลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โทนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
222
เด็กชายประณิธาน  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
223
เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธิ์เตียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
225
เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปวริศา  นาคปานเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
229
เด็กชายปวิช  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงปัณฐิตา  นันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
232
เด็กชายปัณณธร  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
233
เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงปานรดา  โพล้งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงปิ่นมุข  ภมรกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
236
เด็กชายปิยังกูร  ประกอบเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
237
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันสุขะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
238
เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์เรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปุณนรี  ธัญญะอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
240
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ฤทธิบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
241
เด็กชายเป็นเอก  ฤทธิบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
242
เด็กชายพงศ์กฤต  คงอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
243
เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
244
เด็กชายพงศ์ภัค  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
245
เด็กชายพงษ์พาณิชย์  ศรีประดู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพชรชล  จำชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพชรพร  มุกดาลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
248
เด็กชายพชรพล  พิมเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพรพฤกษา  แก้วลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพรรวินท์  เพชรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
255
เด็กชายพศวีร์  แสนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
256
เด็กชายพสธรณิ์  โสพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
257
เด็กชายพัชรพง  โฉมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
258
เด็กชายพัชรพล  ฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
259
เด็กชายพัชรพล  เหล็กสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
260
เด็กชายพัชรวุฒิ  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพัชรากร  อร่ามทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
262
เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
264
เด็กชายพัสกร  ปลัดท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
266
เด็กชายพิชญุตม์  วุธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพิชยา  พงษ์เส็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ไกรเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงพิมภัสสร  จันทร์เศียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
271
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพิราวัลย์  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
273
เด็กชายพิสิษฐ์  สมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
274
เด็กชายพีรดนย์  จักคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
275
เด็กชายพีรดา  พรหมหลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
276
เด็กชายพีรเมธ  ปลัดท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงพีรยา  อาจมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
278
เด็กชายพีรวัฒน์  จุลละสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
279
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองแผน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
280
เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพุฒิธร  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
283
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
284
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงภคพิชญา  อ่อนสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
286
เด็กชายภวินท์  ทองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงภัณฑิลา  วงษ์พุทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
289
เด็กชายภัทรดนัย  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงภัทรพร  ดำรงแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
291
เด็กชายภัทรพล  เรืองธนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงภัทรวดี  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนโยน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
295
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงภัรธา  อรุณอุ่นเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
297
เด็กชายภากร  อินทรพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
298
เด็กชายภาณุกร  วุฒิธนูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
299
เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงภาวิภรณ์  วงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
301
เด็กชายภูตะวัน  แสงนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
302
เด็กชายภูตะวัน  แสงเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
303
เด็กชายภูผา  ภาคใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
304
เด็กชายภูพิรัฐ  ชัยเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
305
เด็กชายภูมิพัฒน์  กองคำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
306
เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
307
เด็กชายภูมิภัทร  รังวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
308
เด็กชายภูริเดช  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
309
เด็กชายภูวเดช  จันทงวศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
310
เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลปปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงมนทิราลัย  ชัยเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
312
เด็กหญิงมนพร  กลิ่นเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
313
เด็กชายมังกร  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
314
เด็กชายยศพล  มีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
315
เด็กหญิงยศวรรณ  บรรพกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายยุทธนา  จันทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
317
เด็กชายโยธิน  โป้ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
318
เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
319
เด็กชายรชฏ  นาคสีสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
321
เด็กชายรณกร  เปาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
322
เด็กชายรณกฤต  ศรีอรุโณทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงรพีพรรณ  อ่อนตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
324
เด็กชายระพีพัฒน์  ศุภสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
325
เด็กหญิงรัชญา  ศรีธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
326
เด็กชายรัชพล  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
327
เด็กหญิงรัฐติยาภรณ์  เดชาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
328
เด็กชายรัฐภูมิ  โยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
329
เด็กชายรัตนพงศ์  นาสมวาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
330
เด็กหญิงรัตนภรณ์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
331
เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
333
เด็กชายวงศธร  อริยะกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
334
เด็กหญิงวณิชญา  โบราณมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
335
เด็กชายวรปรัชญ์  พวงนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
336
เด็กชายวรพล  เอี่ยมเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
337
เด็กชายวรมันต์  ศีลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
338
เด็กชายวรวัฒน์  มาปราบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
339
เด็กชายวรวิช  ภูมิภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
340
เด็กชายวรัญชิต  สร้อยภู่ระย้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
341
เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
342
เด็กชายวรัญยู  กฤติกาเมษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
343
เด็กชายวรานนท์  วิปัสสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงวรินทร์ธร  วงษ์ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
345
เด็กหญิงวริศรา  แก้วสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
346
เด็กหญิงวริศรา  ทินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
347
เด็กชายวัชรากร  จวนรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
348
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
349
เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
350
เด็กหญิงวิชญาพร  หอมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยมาไกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
352
เด็กชายวิศรุต  ศรีบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
353
เด็กชายวิเศษสุทธิ์  ศักดิ์เสถียรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
354
เด็กชายศรณ์ศักย์  เลิศประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
355
เด็กหญิงศรัญญา  สายสุดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
356
เด็กชายศรัณย์รัฐ  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
357
เด็กชายศรัณยวิชญ์  โสรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
358
เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
359
เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
360
เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
361
เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
362
เด็กชายศิริชัย  ชาญโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
363
เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
364
เด็กชายศิววงศ์  รอดไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
365
เด็กหญิงศีลัชญา  อ่างศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
366
เด็กชายศุภณัฐ  กาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
367
เด็กหญิงศุภรดา  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงศุภากานต์  แก้วฉอ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
370
เด็กชายสถาพร  ปลัดท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
371
เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
372
เด็กชายสรวิชญ์  ทองคำสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
373
เด็กชายสรวิชญ์  น้อยหน่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
374
เด็กหญิงสโรชา  โพธิสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสัตตกมล  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
376
เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์พิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
377
เด็กชายสิทธิเดช  เจตต์ฬุคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
378
เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
379
เด็กชายสิทธิพล  งามแม้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
380
เด็กชายสิรภพ  บุญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
381
เด็กชายสิรภพ  หวังแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
382
เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
383
เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
384
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงสิริยุพิน  พงศ์ภัคศุภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายสิริวิชญ์  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
388
เด็กหญิงสุพัตรา  ชินโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
389
เด็กหญิงสุพาทินี  ปราบณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
390
เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
392
เด็กชายสุเมธ  สายทองมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
393
เด็กชายสุรวิทย์  เถาสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
394
เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
395
เด็กชายสุริโย  ชำนาญพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
396
เด็กชายสุวิจักขณ์  กัลยาประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
397
เด็กหญิงโสภิตตา  เครือผือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
398
เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
399
เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
400
เด็กชายอติกุล  วงษ์ท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
401
เด็กชายอติชา  ชลานันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
402
เด็กชายอติภัทร  เหียมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
403
เด็กชายอนุพงษ์  อรชุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
404
เด็กชายอนุพัฒน์  เพียรเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงอภัสนันท์  ลำเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
406
เด็กหญิงอภิญญา  พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
407
เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
408
เด็กหญิงอภิษฎา  เอี่ยมป้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงอรนลิน  รอดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงอรปรียา  ใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
411
เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
413
เด็กชายอลงกรณ์  พุทธสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
414
เด็กหญิงอัจฉริยพร  ตรีทิพย์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
415
เด็กชายอัจฉริยวัฒน์  ดาวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
416
เด็กชายอัจฉริยะ  ต๊ะวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
417
เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
418
เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
419
เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
420
เด็กชายอานนท์  สุกใสเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงอารียา  โนนยะโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
422
เด็กชายอิงควัต  มังษาอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
423
เด็กชายอิทธิกร  ลิ้มธีรโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
424
เด็กชายอิทธิกร  วุฒิจิรัฐิติกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
425
เด็กชายอิทธิพล  ศิลปปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
426
เด็กหญิงไอลัดดา  ทินกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
427
เด็กชายีรัชพล  พรหมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
428
เด็กหญิงกชกร  แก้วปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกชพร  ประกอบสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกชพรรณ  จุมพลมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกนกกาญจน์  โกละกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกนกนิภา  ลาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกนกพร  สนั่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกนกลดา  ตั้งบูรพากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกนิษฐกานต์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกมลภัทร  ทองสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประมาณเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกรกนก  พงษ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงกรกมล  เพ่งพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกรรฐิกา  จีนคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายกรวิชญ์  โกวิทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายกรวิชญ์  ดาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกรวิชญ์  โต๊ะยะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายกรวิชญ์  อัคษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกรวิภา  กันล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายกฤตพจน์  ดีดาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
448
เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกฤติกา  สังข์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายกฤษฎา  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายกฤษดา  อิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กชายกวิน  นันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงกวินธิดา  สร้อยนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายกสิณณชพจน์  สุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกอแก้ว  ธำรงภูวดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายกอปฬบุญ  จารุรัตน์จามร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อยู่อ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกัญยานี  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายกันตพงศ์  ชื่นเชี่ยวยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายกัปตัน  สุโนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงกัลย์กมล  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกานต์สิริ  หรรษนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายกิตติรัช  เปลี่ยนทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายกิตติศํกดิ์  พิมพ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายกีรติ  เมฆพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงเกวลิน  บ่อคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายโกศิยพงษ์  กิ่งโม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายขจรศักดิ์  กันยาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงขวัญข้าว  ขวัญเขมสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายขวัญชัย  เพ็ชรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายคณพศ  ฉัตรวัฒนาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายคณิตศาสตร์  ถึงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายคมน์ณพัทธ์  ชัชวาลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงจงกล  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงจตุพร  ตันธราพรฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แผลงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงจรัสรวี  อ่องยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายจันทกร  มั่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายจารุวิทย์  พลบท
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงจิตตราพร  ขุนแก้วแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายจิรโชติ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงจิรภัญญา  ช่วยบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายจิรวัฒน์  นาคะอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงจิระประภา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายจิระเมธ  บุญพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายจิรัฐฎ์  สมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายจีรโชติ  อุกสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงเจนนภา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
501
เด็กชายเจริญศักดิ์  ขวัญนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายเจษฎากรณ์  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กชายฉัตรดนัย  ทากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงชญาณิช  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงชญาดา  พรชัยนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงชญานิศ  เหลืองศิริเธียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิง่ชฏาภา  นกเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายชณชัย  ทองแผ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
509
เด็กชายชณัชร  คุ้มสิงสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายชนะสรณ์  ศุภดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงชนันธร  อ่อนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงชนาภา  กองสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงชนิฐธิดา  แก้วเบี่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายชยพัทธ์  กาฬะสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายชยากร  การภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายชยางกูร  เหล่าเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงชรินรัตน์  มีแสงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงชลกร  เหมือนเผ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงชลธิชา  วาพิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงชลลดา  ปู่อยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายชลวิทย์  คงทนแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายชวัลวัศ  เมฆประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายชัชรินทร์  ชำนาญผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงชัญญา  มามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายชัยพฤกษ์  แบะเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายชาญณรงค์  นกเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
530
เด็กชายชานน  จำปาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กชายชิณภัทร  แสนโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชะนะมาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายชิษณุพงษ์  คุณประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายชิษณุพงษ์  ยะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
537
เด็กชายชิษณุพงษ์  วงศ์ธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงชุตินันท์  มีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงชุติมตี  สีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงชุติมันต์  หนูกลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงโชติกา  ไขคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
542
เด็กชายโชติชนก  กล่ำป่วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงซารีนา  เนินนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายญาณพัฒน์  ศิริชื่นวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
545
เด็กชายญาณวุฒิ  ปาริฉัตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำคลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงญาณิศา  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงญาณุตา  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงญาดาพร  ภักดีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายฐาปนพงศ์  เพียซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงฐิตาพร  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงฐิตาภา  รังษีสกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายฐิติวัสส์  บำรุงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายณชพล  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายณฐกร  ไชยศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงณฐอร  โทนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กชายณภัทร  เกาะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กชายณภัทร  รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายณรงค์กร  งามระโหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
563
เด็กชายณฤเดช  จันทร์ลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงณลิณณิพัชร์  การกิ่งไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายณัชกฤตธร  รอดเครือวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงณัชชา  มามั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณัชชา  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงณัฎยรัตน์  น้อยคนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จักรเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายณัฏฐชัย  เอิบอาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายณัฐชนนท์  มีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณัฐชา  เกรียงไกรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กชายณัฐฐ์  อินอิ่มวรปราชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิดไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
577
เด็กชายณัฐดนัย  คงรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณัฐธีรา  บุบผาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณัฐนันท์  กลมกลิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์หล่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายณัฐพงษ์  ปลัดท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณัฐพร  ชมมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
586
เด็กชายณัฐพัชร์  อินพรมมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณัฐลดา  พจน์พิศิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอนไพรฮวบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
591
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
592
เด็กชายณัฐศักดิ์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงณัฐษาทิพย์  สุนันทวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงณาฎชา  เกิดไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงณิชากานต์  คงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์ช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงณิชารีย์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  หุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายติณณภพ  หนองยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายตุลา  เจนประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
602
เด็กชายเตชินท์  อ่อนโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กชายทยุตธร  จำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงทักษอร  มารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
605
เด็กชายทัศน์พล  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายทินภัทร  ป้อมแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายทินภัทร  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงทิพย์มนทรา  สีใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
611
เด็กชายแทนคุณ  เลิศสินไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงธนกร  ชูจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายธนกร  เอี่ยมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
614
เด็กชายธนกฤต  ขมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายธนกฤต  ชุนเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
616
เด็กชายธนกฤต  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธนชัย  พูนฟัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธนชาติ  วงษ์ท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
619
เด็กชายธนโชติ  จันเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายธนดล  ช่วงชิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
621
เด็กชายธนดล  ชาวบางมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายธนทัต  ณ วิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
623
เด็กชายธนธรณ์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธนบดี  อ่อนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธนพงศ์  อาจมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธนพล  กัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธนพล  ป้องบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธนพัต  ลิลเยียดอห์ล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธนวัฒน์  จันสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
634
เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงธนสร  ชูจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
636
เด็กชายธนัชชัย  ไชยศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงธนัชชา  เสลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กหญิงธนัชญา  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงธนัชพร  จิตจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
640
เด็กชายธนากร  จันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
641
เด็กชายธนานนท์  ไพจิตรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงธนาภรณ์  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายธนายุต  อ่อนโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงธนาวดี  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงธัญกร  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายธัญวิสิษฐ์  จิตต์ชัยชณัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงธันยพร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงธันยพร  ปิ่นสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงธิชา  ทัดเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
653
เด็กชายธีร์กวิน  เหรียญเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายธีร์กวิน  อ่อนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
655
เด็กชายธีรเดช  พรหมมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
656
เด็กชายธีรนันท์  แสงขาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
658
เด็กชายนทรัพย์  เมฆประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนภสร  แจ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงนภสร  ศิริฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนภัทร  กันธุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
663
เด็กชายนภัทรพี  ศรีพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงนภัสกมล  พุ่มเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
666
เด็กชายนภัสกร  ช่วยเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงนภัสสร  จำปานวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงนภัสสร  นามทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
670
เด็กชายนรเทพ  ตันเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
671
เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงนริศรา  สุนันทวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กชายนฤเบศวร์  พรหมเศรณีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงนฤภร  สุคนธสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงนฤสรณ์  ประเสริฐพัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงนันท์นภัส  สงวนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงนันทนาพร  ตุนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงนันทพร  ดีมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายนันทพัทธ์  โททะมัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงนันทิพัฒน์  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายนิชคุณ  วิลัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงนิชนันท์  ปาละกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
689
เด็กชายเนติทรณ์  กระทู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงเนรัญชรา  ศรีจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงบัญฑิตา  ปลัดท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงบัญฬริกา  แก้วก๋อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงบัวชมพู  คลังวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงบุญธิดา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงบุณฑริกา  ราวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
697
เด็กชายบุณยกร  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงบุปผวรรณ  น้อยนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงบุษกร  จิตวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงเบญญาภา  อภิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงเบณจวรรณ  แก้วใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
704
เด็กชายปฏิวัติ  ก๋งเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายปตฤณกฤษ  มาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงปนัดดา  วิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายปพนธนัย  อ๊อดสก้า ฮาร์ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
709
เด็กชายปพนธีร์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงปพิญญา  สีทำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงปภัสสร  สาริมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงปภาวรินท์  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงประกายกานต์  ศรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงประภาสิริ  สิงห์โตทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงปราณปรียา  คำภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงปรียาภัทร  เมฆประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงปวริศา  เกิดบึงพร้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
719
เด็กชายปองชัย  บุณยวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงปัญญาพร  ดีสะท้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงปัณฑิตา  ตอแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
722
เด็กชายปัณณทัต  มีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
723
เด็กชายปัณณทัต  ศรีมณฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงปัณณธร  โสภาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงปัณณพร  นกมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงปาณิศรา  บุญเอนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วคงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงปานชีวา  บุญปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายปิยภัทร  ต่างใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงปิยภัสร์  สังข์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
732
เด็กชายปิยวรพัฒน์  สุวรรณวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
733
เด็กชายปิยวัชร์  ทองแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายปิยวัฒน์  ธานีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
735
เด็กชายปิยะธร  ถาวรสารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงปิยะปรัชญ์  วิชชุโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายปุณณสิน  โสวัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงปุณยาพร  ยูงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
741
เด็กชายเปรมชัย  มั่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงผ่องมนัส  พัฒนพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กชายพงศกร  ด้วงภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายพงศกร  วงศ์จันเรื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
745
เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
746
เด็กชายพงศ์พล  เมืองเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
748
เด็กชายพชร  วงศ์ลาภพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงพนัชกร  พชรภาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงพรชนก  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงพรธิดา  กุญชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงพรนัชชา  อ้นกลิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพรนิภา  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพรประภา  เอี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพรปวีณ์  รุ่งทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงพรลภัส  เกศาอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
760
เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
761
เด็กชายพลกฤต  ล่ำชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงพลอยนภา  หุ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพลอยปภัส  อภิรัฐเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
765
เด็กชายพศิน  ขุนพิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายพสธร  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
767
เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงพัชรธิดา  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายพัชรพล  ลำเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
770
เด็กชายพัชรวัฒน์  ตันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเกี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงพัชราภา  อ่ำนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวนราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
776
เด็กชายพัทธนันท์  ใจใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
777
เด็กชายพัทธนันท์  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงพิชฎา  ใจมารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงพิณแพรวา  ศรีสมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายพิพัตน์พงษ์  วงส์ดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร  ตาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กลิ่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
789
เด็กชายพิศิษฐ์  คำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
790
เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
791
เด็กชายพีรพงศ์  เนินนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
792
เด็กชายพีรพัฒน์  กุนเกียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายพีรวิชญ์  จุลชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
794
เด็กชายพีระวิชญ์  บุญช่วยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
796
เด็กชายพุฒิพงศ์  ยิ้มบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงเพชรนันท์  เฉยเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
798
เด็กชายภคกร  ดีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงภัคจิรา  เทพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงภัคภิรมย์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
802
เด็กชายภัทรพล  ทองประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงภัทรวดี  กิจไร่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงภัทราพร  ขำสาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงภัทราพร  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยศภัทรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
811
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
812
เด็กชายภาณุวัตร์  ตลับแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กชายภานุวัฒน์  คงยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงภารดี  ตลับแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงภูชิตา  ปักธงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
816
เด็กชายภูธเนศ  คนธาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
817
เด็กชายภูเบศวร์  ขาวลูกอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
818
เด็กชายภูเบศวร์  สายสุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
819
เด็กชายภูมิรพี  สุขเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงภูริชญา  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
821
เด็กชายภูวดิท  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
822
เด็กชายภูวปัรัชญ์  ทุ่งสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายภูวสุภัสสร์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงมณฑิตา  อู่สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงมนัญชยา  พระบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงมนัสนันท์  เมฆประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
827
เด็กชายมรรษกร  มากมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
828
เด็กชายมรุพงศ์  ธรรมมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
829
เด็กชายมังกรเพชร  บุญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงมิ่งพร  ประสพบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
831
เด็กชายเมธัส  อุตกันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงเมธาวี  ปานไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
833
เด็กชายเมธาสิทธ์  แสงแหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงเมธิสา  ชัยสุทธิกุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
835
เด็กชายยศพล  คนขยัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
836
เด็กชายรชต  ตั้งกิจเจริญโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงรดา  สงวนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงรตพร  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงรติมา  ตลับเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
840
เด็กชายรพีภัทร  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
841
เด็กชายระพีพัฒน์  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงรัชนันท์  วีระศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
843
เด็กชายรัฐศาสตร์  ยศสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงรัตนกาญจน์  รัตนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
845
เด็กชายรัตนชัย  พาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
846
เด็กชายรัตนพล  พาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงรุ่งระวี  เกษงอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
848
เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  เศรษฐี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
849
เด็กชายโรจน์จณกร  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงลลนา  ซาอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงลลิดา  นันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงลลิตา  ชาอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงวงศพร  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
854
เด็กชายวชิระ  รักภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสมาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวทัญญู  ช่วงเมืองปักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
858
เด็กชายวทัญญู  เลไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
860
เด็กชายวรเมธ  ขีดขิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายวรเมธ  ถิ่นบัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
862
เด็กชายวรเมศ  พิมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงวรรณกร  แก้วทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
864
เด็กชายวรรณภูมิ  จันทร์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงวรรณิดา  ยี่ภู่ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงวรวรรณ  วงษานิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงวรัญชลี  มีมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
868
เด็กชายวรัญญู  เหลือศิริเธียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงวรัทยา  พลอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงวริศรา  ผโลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงวริษฎา  รบชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
872
เด็กชายวสิษฐ์พล  สนามทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
873
เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
874
เด็กชายวัชรพงศ์  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
875
เด็กชายวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
876
เด็กชายวันชนะ  จันทร์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์แย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงวาสินี  ชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
879
เด็กชายวิชญ์พล  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงวิชญาดา  จันทรศัพท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
881
เด็กชายวิชานนต์  พรประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงวิริยา  ทองรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
883
เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หิรัญวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
886
เด็กชายวีรากร  ครุฑวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
887
เด็กชายศรัณยู  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงศรุดา  เพ่งพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
889
เด็กชายศวัสกร  เจนวิชชุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงศศินิภา  ชินหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงศศิมา  จันทร์สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงศศิวรรณ  คำแพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงศิรดา  สังข์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงศิริกมล  วิปัสสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
895
เด็กชายศุภกร  เจียงเต็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
896
เด็กชายศุภกร  ศันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
897
เด็กชายศุภกร  สุขรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
898
เด็กชายศุภกฤต  ใจหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
899
เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
900
เด็กชายศุภมิตร  บานเช้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
901
เด็กชายศุภเสกข์  ชะนะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงศุภิสรา  พานิชสิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
903
เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงสรัลพร  สีสุขสาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงสโรชา  พงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
906
เด็กชายสหชาติ  บุญยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
907
เด็กชายสหณัฎฐ์  พรมลัทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงสัญญ์สรา  หมวกน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงสาธิกา  พิลาเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
910
เด็กชายสิทธิชัย  มาลาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงสินิทรา  สุระพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
912
เด็กชายสิรภัทร  พรหมลัทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายสิรภัทร  เสตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
914
เด็กชายสิรวิชญ์  ต่วนโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงสิริกร  กันจะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงสิรินยา  สุวรรณคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
เด็กหญิงสุชาดา  สุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์ชัยโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงสุทธสินี  ยอมใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงสุทาธินี  แสนใจวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงสุทินา  แดงจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
924
เด็กชายสุธีพงศ์  พูลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงสุพรรณษา  พุทธานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงสุพิชญา  เถื่อนถ้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
928
เด็กชายสุภโชค  นามคาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
929
เด็กชายสุภพัฒน์  ไสยาทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงสุภาพร  ชาปิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงสุภิญญา  พรมส้อยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงสุวภัทร  มาจันตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
934
เด็กชายสุวรรณภูมิ  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
936
เด็กชายเสรี  กลมเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงหงส์หยก  พรหมมาดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไข่ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงหิรัญญิการ์  หาญลำใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
940
เด็กชายเหมหิรัญ  พรมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงอชิรญา  ต้นทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานนูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงอชิรญาณ์  มั่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุคันธตุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
945
เด็กชายอชิรวิชญ์  แลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
946
เด็กชายอดิเทพ  จันระวังยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
947
เด็กชายอติคุณ  พัฒนะสันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงอนิจฉรา  นิลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
949
เด็กชายอนุรักษ์  กลิ่นนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
950
เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงอภิสรา  อนุกูลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
952
เด็กชายอภิสิทธิ์  โชคพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
953
เด็กชายอมเรศ  เขียวนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงอมิตาดา  เวียงแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงอรปรียา  เย็นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
956
เด็กชายอรัญ  จันมีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
957
เด็กชายอลงกรณ์  พงศ์รณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงอลิน  วงศ์ศิลธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงอาภัสรา  พงศ์รณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
961
เด็กชายอิทธิ  สีรินแปลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
963
เด็กชายอุกฤษฎ์  ปิ่นป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงเฮเลน่า  ไปรเยท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
965
เด็กหญิงกชกร  วันฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
966
เด็กหญิงกมลพร  คำพู
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
967
เด็กหญิงกฤตยา  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
968
เด็กหญิงกฤติญา  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
969
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
970
เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
971
เด็กหญิงชลดา  ม่วงจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
972
เด็กหญิงณัฐกานต์  จูมสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
973
เด็กหญิงณัฐนรี  อัครวิชชานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
974
เด็กชายณัฐภูมิ  โพเสือ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
975
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมบัติศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
976
เด็กหญิงนันทนา  ดีเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
977
เด็กหญิงบัณฑิตา  แนบกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
978
เด็กหญิงปภาดา  หนูตา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
979
เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
980
เด็กหญิงรัตนาวดี  ชำนาญการ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าบง
คณิตประถม
981
เด็กหญิงวรันธร  พันธุ์มาก
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
982
เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
983
เด็กชายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
984
เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์เส
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
985
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายกิตติชัย  ภูชมชื่น
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงจิดาภา  สมทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายจิรภัทร์  ภูมิรุน
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงจิราพร  กุลโสพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชำนิ
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
991
นางสาวชลธิชา   พรมมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงชลิตา  โสพันพิม
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายเด็กชายชัยยุทธ  คำอาบ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณโน
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายธนวัตน์  กวยทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายธินกร  ขวัญผิว
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
998
นางสาวนลินทิพย์  ปุราทะกังะกัง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
999
นางสาวเบญจวรรณ์  บุญตา
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงพรวิมล  คำเติม
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายพิพัฒน์  คำภูมิ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายพิพัฒน์  วังคีรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1003
นางสาวพิมพ์ลภัส  สายคำมูล
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโชติ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายรัฐภูมิ ร  รุ้งแวง
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายวงศธร  บุญใสยัง
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงวิภาดา  หลักมิยา
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายวิสิฐศักดิ์  ยิ้มน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายศตวรรษ  คำทุม
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงศศิประภา  หวานหอม
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายศิลา  บุญมี
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิรุน
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงศุลีพร  รังสิกรรพูม
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีจริยา
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงอรรฆพร  ดีมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1016
นางสาวอังคณา  กระเป๋าทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1017
เด็กหญิงกฤษชวรรณ  คำเลี้ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายจักรกฤต  พูนยอด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงชนม์นิภา  คงเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงชลธิชา  ทางศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชูเชย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายดลภัทร  บุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายทักษิณ  คำซ่อม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงนัทริกา  รุ้งแวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงนิติลัดดา  คำพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงปราณี  ต่างใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงพัชชา  บัวไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงพัชรพร  โกษาจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงภัทรา  ซินสีทา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงภาวิดา  แก้วด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์พนัส
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงอนุธิดา  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงอภิญญา  คำสิบ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1040
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
คณิตประถม
1041
เด็กชายก้องภพ  ด้วงขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1042
เด็กหญิงกาญจนา  ขำตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1043
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีปิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1044
เด็กหญิงเขมนิจ  นิลเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1045
เด็กหญิงจิรัชยา  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1046
เด็กหญิงจุทามณี  สกุลณี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1047
เด็กหญิงชญานินท์  สนองคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1048
เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1049
เด็กชายชลกรณ์  ไชยมาตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1050
เด็กชายชิษณุพงษ์  นึกมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิตประถม
1051
เด็กชายชูศักดิ์  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิตประถม
1052
เด็กหญิงณัฐฐาพร  พันธ์วัน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1053
เด็กชายทัตพงษ์  โพธิ์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1054
เด็กชายธนดล  นรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1055
เด็กชายธนากร  วันสาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1056
เด็กชายธนาเทพ  ชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1057
เด็กชายบุณยพัต  ไทยโกฏิ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1058
เด็กหญิงบุณยาพร  ไทยโกฏิ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1059
เด็กหญิงใบเงิน  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1060
เด็กชายปฤทธิ์ธานันท์  วัฒนะอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1061
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กำยุค
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1062
เด็กชายปัญณพนต์  กระจงกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1063
เด็กชายปุณณวิชญ  อินงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1064
เด็กหญิงพันธ์วิรา  เฉื่อยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1065
เด็กหญิงพิชชา  สอาดเอม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1066
เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์เงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิตประถม
1067
เด็กชายเพชร  พิจัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1068
เด็กหญิงแพรวา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1069
เด็กหญิงภณิดา  สีไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1070
เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพาด
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1071
เด็กหญิงภัทรศร  สันโดษ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1072
เด็กชายเมฆินทร์  โสนาพูน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1073
เด็กหญิงรินรดา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1074
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1075
เด็กหญิงรุ้งมณี  พวงสวาท
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1076
เด็กหญิงรุธิดา  โสดามา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1077
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
คณิตประถม
1078
เด็กหญิงลิปิการ์  พงศ์ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1079
เด็กชายวชิรวิทย์  ดีประดับ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1080
เด็กหญิงวรัชยา  นิถากรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1081
เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1082
เด็กชายวิริทธิ์พล  ชินคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1083
เด็กหญิงศิรภัสสร  เมนกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิตประถม
1084
เด็กชายศิรศักดิ์  เพชรทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1085
เด็กหญิงศิริพร  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1086
เด็กหญิงศิริพร  ประจำตน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1087
เด็กชายศุกลวัฒน์  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
คณิตประถม
1088
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1089
เด็กหญิงสมิตานัน  ชัยน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1090
เด็กชายสราวุธ  พิมพ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
คณิตประถม
1091
เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์ประสาท
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิตประถม
1092
เด็กหญิงสายใจ  พิมพ์เกษร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1093
เด็กหญิงสิริภรณ์  วิเศษสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1094
เด็กหญิงสุชาดา  มรกต
ป.4
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
คณิตประถม
1095
เด็กชายสุทธิชาติ  เพ็งอ่วม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1096
เด็กหญิงสุรีพร  จรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1097
เด็กชายเสกสรรค์  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1098
เด็กหญิงโสภิตนภา  ชาญพนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1099
เด็กชายอดิศักดิ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
คณิตประถม
1100
เด็กชายอนุพงษ์  เข็มทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1101
เด็กชายอนุวัฒน์  จูจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1102
เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1103
เด็กชายอลงกรณ์  จันคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1104
เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
1105
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จิวะพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1106
เด็กหญิงอัฐภิญญา  เพชรพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
คณิตประถม
1107
เด็กชายอินทิราช  วาที
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1108
เด็กหญิงกกกร  วงศาสสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงกนกกร  อินทะชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงกรกนก  รักเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายกฤษณะ  การะเกตุ
ม.2
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กชายกฤษณะ  มีคาน
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายก้องปฏิภาณ  ชาวสวน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายกันต์พงศ์  เรียงผา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงกาญจนา  แท่งทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงกาญจนา  สารภี
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงกาญธิดา  ดวงปาโคตร
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมกูล
ม.3
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายกิตติวัฒน์  ขาธรรม
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ล้ำวารีกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายเขมทัต  ทองเนียม
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงไข่มุก  ชาญเทียม
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายคฑาวุธ  แช่มจู
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงจริดา  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงจันทกานต์  สีหอม
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงจิตรฤดี  ขังขำ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายจิระศักดิ์  ลาภะ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงจุฑามณี  จูจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายฉัตรมงคล  อยู่ศิล
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธรรมวิราช
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายชัชชัย  สิทธิโภชน์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายชุติพนธ์  ชุ่มสินส่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สกุลณี
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงณัฏชนันท์  วงษา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงณัฐชนก  ชูใจหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงณัฐชา  ฤทธิ์สกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีพงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายเด่นพงษ์  ใจหาญ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1143
เด็กชายตรีเทพ  ประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายต่อลาภ  ต้นประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายทินภัทร  น้อยส่วน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายธนวัฒน์  สุชัยสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงธนัชชา  คำมี
ม.2
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงธนัชชา  หมื่นโฉม
ม.3
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายธีรภัทร  ไชยสุนทร
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายธีรวัช  รักเมือง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายธีรศักดิ์  พันศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายนนทกร  นิ่มจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายนพธรรศ  สมสุภาพ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงนลินทิพย์  พุกวาน
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายนวนนท์  กันจร
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงนัฏชา  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายนิลพัตร  มาขำ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กชายบารมี  ชัยรังษี
ม.3
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กชายบุริศร์  เกียมทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายบุริศร์  โพธิ์มี
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กชายบุลวัฒน์  ชื่นปาน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายปฏิภาณ  กรสังข์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  โสภา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายประจักษ์  ธรรมโชติ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงปริณดา  หอมไม่หาย
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายปวริศร์  สีไพร
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายปวิชญา  จันทร์แตง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงปวีณา  จันทร์วงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงปานญารัตน์  นพรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายพงศพัฒน์  มณีวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงพรพิมล  ปะปาเพ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงพรภาริณีย์  มังคละพรมมา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงพรรณพร  ผูกสมบัติ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงพรรณราย  รักเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายพรสวรรค์  กุยุคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1178
เด็กหญิงพลอย  คำมูล
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงพิชญา  รักเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ลาภะ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านท่า