ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกีรติ  ปานเนียม
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
2
เด็กชายเจษฎา  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงชัญญานุช  โกศลจิตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
4
เด็กชายธัชกร  สิบทัศน์
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงเบญจวรรณ  โตพฤกษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงพรพรรณ  พงษ์สม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงพสมน  หงษ์สัจจะพงศ์
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงมัทนียา  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงวรฤทัย  ม่วงคราม
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงศิริประภา  เลาเลิศ
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงสุนิสา  สมานแก้ว
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
13
เด็กหญิงเกวลิน  ดุษฎีกุลวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
15
เด็กชายโทนี่  ไซสตาด
ป.5
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
16
เด็กชายศรัณย์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม