ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ขาวนวล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
2
เด็กชายกชภัทท์  จันทร์มาก
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกเกษ  เจือหอม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  หมายนำกลาง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลรส  กันกง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤตพร  ยี่สาร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติณัฏธ์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
8
เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งส่าย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
9
เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งส่าย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
10
เด็กชายกันตพัฒน์  บุญยง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติกร  ดำรงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติภูมิ  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติภูมิ  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
16
เด็กชายเขมณัฏฐ์  เปลี่ยนสมัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
17
เด็กชายคชภู  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
18
เด็กชายคณัชนันต์  ธนาพิบูลพงศา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงคณัฐดา  ธรรมนนทิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
20
เด็กหญิงคุณามัย  พัชรานุกูลการ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจันทรรัตน์  หลินบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติเดชาวิทย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรกร  สมรมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรภัทร  หัตถกรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิราพัชร  ทับสี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
26
เด็กชายจิราภัทร  ช้างพลาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจีรนันท์  อุทัยธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
28
เด็กชายชนม์ชนก  สกุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
29
เด็กชายชนมภูมิ  หล้าแหล่ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
30
เด็กชายชนาธิป  แก้วกมล
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
31
เด็กชายชนาธิป  ช่ออบเชย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
32
เด็กชายชนาธิป  ปั้นเหน่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
33
เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนิดาภา  พลยมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนิดาภา  ระย้าย้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชยพล  เจริญสิน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรียนรู้
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
คณิตประถม
40
เด็กชายชัยภัทร  ทองสำนุึก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
42
เด็กชายญาณสิทธิ์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงญาณิศา  เชื่อมรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงญาดา  อุดมสุด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โปศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฐิติรดา  ภู่เงิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
49
เด็กชายณฐภทร  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณมณ  กนกหิรัญธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
51
เด็กชายณฤชล  ไม้แก้ว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผื่อนพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ส่งฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียนหอม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐกานต์  ตึกพราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐชนน  โพธิประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐท์นารี  มณีสิริกาญจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐนพิน  พราหมณ์ชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐภัทร  ดิษฐ์ประดับ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปุณยภัทรากรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณีราชา  วิทูประพัทธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
65
เด็กชายเดชัส  เวียงวีระ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
66
เด็กชายติณณกร  วนาธนะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
67
เด็กชายติณณภพ  พูลสำราญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
68
เด็กชายตุลยณิช  กนกโชติยานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
69
เด็กชายเตชินท์  รักษาราษฎร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเตมิสา  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงทอฝัน  หนังสือ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
73
เด็กชายธนกร  ชนมนิัส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
74
เด็กชายธนกฤต  คชกฤษ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
75
เด็กชายธนกฤต  จันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
76
เด็กชายธนกฤต  อุดมขันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธนพร  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธนพร  อ่อนเอื้อน
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธนภร  มีบุตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนวรรณ  จ่างศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
82
เด็กชายธนาธิป  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธนารีย์  คล้ายเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
84
เด็กชายธนิสร  ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญพร  เนตรน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธัญพร  อินมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธัษษร  ดวงเนตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
88
เด็กชายธิปก  รองพินิจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
89
เด็กชายธีร์ธวัช  ประเสริฐบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
90
เด็กชายนนทวัชร์  หอสุวรรณานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนภัสนันท์  ดุรงค์ธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
93
เด็กชายนรภัทร  หมื่นภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์วาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
96
เด็กชายนิติกร  มากมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
97
เด็กชายนิติธร  ปรีดีศรีพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
98
เด็กชายนิธิศ  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนิพาดา  เตียวรุ่งเรืองสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนุชสรา  น้อยเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงเนื้อแพร  หนองมีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชิดปราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
103
เด็กชายบัณฑิต  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมโส
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงบุณยพร  สุนทรรังสรร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปณิตา  ฤทธิอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปพิชญา  เทียมอุทัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปภาวริญณ์  ทะลิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
109
เด็กชายปภาวิชญ์  กลิ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
110
เด็กชายปวร  แย้มสรวล
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปวริศา  ขันติกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปวริศา  ตันสิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปวริศา  อนันตศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
114
เด็กชายปวเรศ  ช่อดอกไม้
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปัญญาดา  อุ่นศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
117
เด็กชายปัณณธร  สระทองจุติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปัณณพร  เพทัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
119
เด็กชายปัณณวัฒน์  อิงค์ปัญจลาภ
ป.6
โรงเรียนราฎร์วิทยา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปันนา  ขันทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปารณีย์  หอสุวรรณานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
122
เด็กชายปิติณัช  ร่ายเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
123
เด็กชายปุญญพัฒน์  สรยุทธยรรยง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปุญญิศา  สินธ์สวัสดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทร์จุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพรชนก  หนุนอุดร
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพรณภัทร  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพรนภา  เย็นเปรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพรพิพัฒน์  จันทร์ตรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพรวรพฤนท์  ศรีพลอย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพรษิตา  เพิ่มนาค
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
133
เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพัฒน์นรี  อ่วมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญมีโชติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพิชชาภา  พลายแดง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
137
เด็กชายพิชญตม์  ใช่ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
139
เด็กชายพิตตินันท์  น้องวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นิลงาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพิภู  บุญกอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาตรสุริย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพิริยากร  พิมพ์รส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
144
เด็กชายพีรดนย์  กลิ่นอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
145
เด็กชายพีรภาคย์  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
146
เด็กชายพีรเวธน์  ธีรการย์ชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ม่วงเสม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงเพียงพอ  ชัยรัมย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
149
เด็กชายภรัณยู  เผือกผ่อง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงภัทรมน  พรมสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงภิญญดา  แย้มปลื้ม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
152
เด็กชายภีรพศ  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงมณิทฐ์สรา  ทองเทศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
154
เด็กชายมนต์เขตต์  เปี่ยมสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
155
เด็กหญิงมนัสฐา  ปิ่นทะศิริ
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงเมทินี  ช้างน้ำ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
157
เด็กชายรตรธร  มาแผ้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงรมิดา  สายทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
159
เด็กหญิงรมิตา  ราชปักษา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
160
เด็กชายรวีเกตุการณ์  เกตุการณ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
161
เด็กชายรัชชานนท์  อุฬารวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
คณิตประถม
162
เด็กชายรัชพล  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
163
เด็กชายรัฐธีร์  เฉลิมนิธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
164
เด็กชายรุ่งรดิศ  ปิ่นเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงลลดา  วรเดชทวีสิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงลักษมน  บุญคง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงลักษิกา  ติดสุ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
168
เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
169
เด็กชายลิปปกร  ชนะสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายวงศกร  ต่วนศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
171
เด็กชายวณิชย์  คลับคล้าย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
172
เด็กชายวรปรัชญ์  ทองหยาด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
173
เด็กชายวรพล  บุญอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
174
เด็กชายวรัชญ์  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงวศินี  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวัชรพงศ์  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
178
เด็กหญิงวิลาวัณย์  กริชเพชร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
179
เด็กชายวีรภัทร  สันติขจรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
180
เด็กชายศรัณยพงศ์  พุฒเทศ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงศลิษา  ประกอบพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
182
เด็กหญิงศันศนีย์  ใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศิริพรรษา  ม่วงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
184
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กรีธาธร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
185
เด็กชายศิวกร  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงศิสุนัญ  พระนิมิตร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
187
เด็กชายศุภกฤต  อมริต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
188
เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณเทพ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสมิตตนันทน์  โชพิกุลโย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
190
เด็กชายสรกฤษ  ดวงสิน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสรัลรัตน์  เพิ่มทองมาก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
192
เด็กชายสิทธินนท์  บุญมั่น
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
193
เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
194
เด็กชายสิรภพ  น้อยนาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
195
เด็กชายสิรวิชญ์  รูปงาม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
196
เด็กหญิงสิรินุช  สุวรรณปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
197
เด็กชายสุธนัย  ทางทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
198
เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสุพิชญา  สุดสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
201
เด็กหญิงสุภัชชา  นามมั่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
202
เด็กชายสุเมธ  อิศราธิกูล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
203
เด็กชายสุรวีร์  ทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงอกินันท์  ศรีธัญญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
205
เด็กชายอธิษฐาน  แก้วอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
206
เด็กหญิงอนัญพัทธ์  สมบัติทวีพูน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอภิญญาพัชร  ศุภมณีวิทย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอภิสรา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
209
เด็กหญิงอริสรา  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอริสา  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงออมสิน  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
212
เด็กชายอัครวัฒน์  สุทธิภูมิ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
213
เด็กชายอัศม์เดช  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
214
เด็กชายอัศวิน  นวมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แย้มถนอม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายธีร์ธวัช  ทองเงิน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กชายกร  กราดกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
219
เด็กชายกรองเกียรติ  กานุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
220
เด็กชายกฤติณ  บางแค
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
221
เด็กชายกฤษฏ์  แสงแดง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกฤษปฤณ  สุวพรหม
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกวิสรา  วงค์ตาผา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
224
เด็กชายกษิดิ์เดช  จุโฑปะมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
225
เด็กชายก้องภพ  เกตุสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกัญชพร  ผ่องน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ผลห้า
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร  สังข์ลาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงสัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
230
เด็กชายกิตติชัย  ไยซี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
231
เด็กชายกิตติธัช  แสงสวัสดิภากร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกีรติ  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกุลปรียา  เกื้อสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงขวัญอุษา  นุชพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
235
เด็กชายคณุฒน์  บุตรสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
236
เด็กชายคุณาสิน  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงจริง  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจันทราพร  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจิตตานันท์  มหาเจริญสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงจิตรลดา  บูรณารมย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
241
เด็กชายจิรภัทร  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
242
เด็กชายชญานิน  เนียมเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชญานิศ  วาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
244
เด็กชายชนะสรณ์  พวงไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
245
เด็กชายชนาธิป  จัตตุพรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชนิกษ์นิภา  ล้ออิสระตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงชนิกานต์  คุ้มรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชลกร  ธรรมวัตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
249
เด็กชายชัยธัช  โพล้งละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
250
เด็กชายชัยนันท์  คล้ายทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
251
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชาลิสา  ทองจันดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
254
เด็กชายชิดชนก  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
255
เด็กชายญาณพัฒน์  แผลงศราวุธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
256
เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงฎีกาแก้ว  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วกำเหนิดพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงฐิตารีย์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณฐกชกล  กุสุมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
262
เด็กชายณพวรรธน์  ทันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณภัทร  มณีศิลาสันต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณัชชา  อ้นดิสถ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อังสพัทธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองสัมฤทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัฐศักดิ์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
269
เด็กชายดรัณภพ  นนท์นภัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงเตชิตา  เลิศนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
271
เด็กชายไตรภพ  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงถิรพร  ปานรอด
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
273
เด็กชายทินพันธุ์  คุ้มพงศ์โชติกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงทิพย์เนตร  จันทร์เปล่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงทิวาทิพย์  เตียวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
276
เด็กชายธนกฤต  หงวนศาลา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงธนวรรณ  นาเวชวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
279
เด็กชายธนวิชญ์  หอพิสุทธิสาร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงธนาภรณ์  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงธนารีย์  ศรีสุกัญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงธนิดา  เทียนลี้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมเทศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
284
เด็กชายธัชกร  อรุณเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายธัชพล  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธัญเทพ  น้ำผึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
287
เด็กชายธัญยธรณ์  อุสาหะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
288
เด็กหญิงธัณญสิริ  เฟื่องฟุผดุงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
289
เด็กชายธิติวรรธ  แสงดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
290
เด็กชายธีรภัทร   แจ่มจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
291
เด็กชายธีรภัทร  ไพรอร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
292
เด็กชายธีรภัทร  ร่ายเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงนงนภัส  บุญพูลมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงนฏกร  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงนนฐภทร  ภักดีเสมอ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
296
เด็กชายนนทกร  แดงประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
297
เด็กชายนนทพัทธ์  วงค์เลขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
298
เด็กชายนพกร  แดงประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงนิชาภา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงนิรุชา  พงศ์เกษม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงบวรลักษณ์  รักษาชล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงบัณฑิตา  นามปักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
303
เด็กชายบุริศร์  กลิ่นเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงเบญญาภา  สะอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงปพิชญา  จงดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงปภาดา  นักเบศร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงปราญชลี  อบแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
308
เด็กชายปริญ  เหล็กแท้
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงปริยกร  กรนิติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงปรียาภา  จินดาไทย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
311
เด็กชายปวริศ  บูรณ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงปวริศา  รวงผึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงปัญญิศา  นิลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงปัณณพร  ต้วมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงปาณิศา  เกิดจิตต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปิ่นเพชร  สวาทสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
317
เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์เกษร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
318
เด็กชายผาเพชร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
319
เด็กชายพงศ์ปณต  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
320
เด็กชายพงศภัค  ศรีสุขใส
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
321
เด็กชายพชร  ฉิมเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
322
เด็กชายพชร  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
323
เด็กชายพชร  พงศ์ไพศาลศรี
ป.6
โรงเรียนราฎร์วิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายพรเกียรติ  สุธาภราเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงพรชนก  บุญจงค์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
326
เด็กชายพศิน  ประสาททอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
327
เด็กชายพอเพียง  พนัสพาชี
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
328
เด็กชายพัชรพล  นาคอนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงพัณฐ์ฐิช  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มาเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงพัทธนันท์  ภิงคารวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
332
เด็กชายพาทิส  ตันติสุขารมย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงพิชชาภา  กตเวทิตาวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงพิชญภาส์  ตราชูวณิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เพชรโยธิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงพิชามญช์  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ขาวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดุรงค์ธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
339
เด็กชายพิรชัช  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพีรดา  ชวนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพีรยาพร  ธีระองค์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
342
เด็กชายพีรวิชญ์  ชัยอารีราษฎร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงเพชรไพลิน  สรฉัตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ญาณโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงแพรทองธาร  ด่านสุขณรงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงฟ้าริน  วัฒนพงศ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงภควดี  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงภัคธีมา  ดีเซ็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลาหภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
350
เด็กชายภาสกร  กรกุม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงภาสินี  ชวนอุดม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงภูริชญา  ปราณประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
353
เด็กชายภูริณัฏฐ์  เนียมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงมธุรพัจน์  คงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
355
เด็กชายยิ่งคุน  กังวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
356
เด็กชายยุทธภูมิ  เทศยิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
357
เด็กชายรชต  เงินศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กหญิงรวิพร  คำหริ่ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงราชาวดี  ราชวัตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงลลิตภัทร  นาคบุบผา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
361
เด็กชายวชิรวิชญ์  วีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงวรพร  อักโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
363
เด็กชายวรพล  ยิ้มศรวล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงวรพิชชา  รอดเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงวรรธมน  ยวงใย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงวรรษมล  มิตรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงวรวีร์  โพยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงวรัชยา  โฉมเชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงวราลี  ภูรัต
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงวัชราวลี  จำปาเต็ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงวีรยา  เชื้อเพชร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงศรีสัจจา  ศรีสวัสดิ์นุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงศศินา  อ่อนสำอาง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงศศิมา  กรกุม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
375
เด็กชายศิรสิทธิ์  ปรางค์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
376
เด็กชายศิรเสกข์  ตราชูวณิช
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
378
เด็กชายศิลาฤทธิ์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
379
เด็กชายศุภณัฐ  แก้วคัลณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงศุภิสรา  ประทุมเทศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงสตรีรัตน์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
382
เด็กชายสพลกร  ลำดับวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
383
เด็กชายสรศักดิ์  คชเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสโรชา  สุ่มอ่ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงสายฝน  ทวีเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงสิตางคุ์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
387
เด็กชายสิรจิรัฏฐ์  บุญมาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงสุชญา  เมืองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงสุณัฏฐา  ครึกคริ้น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงสุทธินันทกาญจน์  ปิ่นปี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงสุธินี  จั่นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสุประวีณ์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารพระเทพสุวรรณมุณี (อาคาร 3) ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กหญิงสุพัสราภรณ์  ทางทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงสุภัชญา  ไวยพงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
395
เด็กชายสุวพัชร์  อุ๋ยตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
396
เด็กชายสุวิจักขณ์พล  ผาบุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงแสงแห่งฟ้า  จินดาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงอทิตยา  มาคล้าย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงอภิชญา  วีระไพศาล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงอมรมาศ  บุรุษภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กชายอรรถกร  อานามวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอรอุมา  เกิดโภชน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงอรุโณทัย  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอัจฉรา  อรัญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอัญชลินทร์  อ่วมพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
406
เด็กชายอัฐเศรษฐ์  เรืองสุุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กชายอัทธยา  แดงยิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงอาภัสรา  โรจนวิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงอารียากร  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
410
เด็กชายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
411
เด็กชายอิทธิศักดิ์  เรืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กชายเอกศรัญย์  ชาติทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม