ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารเทวาสถิตย์ ห้อง 1.1 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรตะวัน  ชูพุทธพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
2
เด็กชายกล้า  วาจาสัจกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
3
เด็กชายกิตติพศ  คมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
4
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชิงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
5
เด็กชายจิรพัฒน์  เทพราชา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
6
เด็กชายจิรภาส  สิทธิเชน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ช้อนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจีระพรรณ  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
10
เด็กชายเจษฎากร  อยู่หลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชญาดา  สระทองน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนาภา  จันดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
13
เด็กชายชยพล  คำพัน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชรินรัตน์  ขำนาพึง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงญาณิศา  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงทัณฑิกา  จันทะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
18
เด็กชายทิณวงศ์  แซ่หลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
19
เด็กชายธนวัฒน์  อินทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
20
เด็กชายธนวันต์  หล่อสินชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
21
เด็กชายธนาดุล  โทจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงธีริษรา  เสือสา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงนภัส  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
24
เด็กชายปฎิภาณ  พัดเพียเมิอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
25
เด็กชายปรัชญา  นภาศิริปกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงปราณปรียา  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงปุณยนุช  อินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
28
เด็กชายพัชรพล  สุขยอด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
29
เด็กชายพิธิวัฒน์  แซ่หลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
30
เด็กชายพิพัฒน์  แซ่หยาง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
31
เด็กชายพีรภัทร  พรมขันตี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงภัทราภรณ์  การะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
33
เด็กชายภาคิน  อยู่ยังเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงภานุมาศ  จันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารเทวาสถิตย์ ห้อง 1.2 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงโยษิตา  มาเร็ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงรัตนมน  ทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงรัตนากร  โตหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
39
เด็กชายลัทธพล  แซ่หลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงเวณิกา  หล่ออินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
42
เด็กชายศิริคล  มงคลคีรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงศิริประภา  โทจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
44
เด็กชายศิริวราณณฑ์  ถิ่นแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
45
เด็กชายสิทธิโชค  หนูพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
46
เด็กชายสุรชัย  วิทยลาภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
47
เด็กชายสุรเดช  วิทยลาภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
48
เด็กชายสุรศักดิ์  บุญทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
49
เด็กชายอธิวัฒน์  ใจผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงอภัสสร  นิลาทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
51
เด็กชายอภิชาต  มงคลคีรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงอริสา  บุปผาสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารเทวาสถิตย์ ห้อง 1.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
53
เด็กหญิงกนกพร  ขุมขำ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
54
นายกรวิชญ์  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัญยาณี  ถิ่นแย้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์ปลี
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
57
นายกิตติพงษ์  สวยงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงจินตนา  ยาจำปา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
60
นายจุลดิษฐ์  ศรีฟอง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงชนกาญจน์  เผือดนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวชนาพร  พรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายชูวิทย์  ปูจิปา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงญาวิภา  จันทร์หอม
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวณัฐริกา  ทาสีดา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
66
นายทิชานันท์  สุขตา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายธงชัย  บัวลา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายธนวัต  ดีป้อง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
69
นายธีรสิทธิ์  สีลา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายนพรัตน์  ทองจันดา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
71
นายนรงค์ศักดิ์  อินปัน
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงนริศรา  ป้องคูหลวง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
73
นายนฤพล  อ่อนนาเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงนฤมล  สีลา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงนิภาภัทร  โทจำปา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
76
นางสาวปฏิพัทธ์  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายปฏิภาณ  นิวงศา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงพรณาวรรณ  บุญติ๊ด
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
79
นายพฤษธิชัย  คงอ้วน
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงพลอยนารายณ์  เขม้นเขตการณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
81
นายพิษณุ  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงภัทรสุดา  มั่นใหญ่
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายภูมินทร์  ฟองจางวาง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวมนัสนันท์  สุขตา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มั่นเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายรัฐฑกร  หล่ออินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายวีรพงศ์  กรมโนนไทย
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารวิจิตรจรัสแสง ห้อง 1 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
88
เด็กหญิงศกุลตลา  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงศีวาพร  ทาสีดา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายสิทธิชัย  เสนานุช
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรศร
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวสุวิสาข์  ดวงอุปะ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
94
นายอนุสรณ์  เกตุพุด
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารวิจิตรจรัสแสง ห้อง 2 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กหญิงกชนุช  แสนลาน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกนกพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกรรณิการ์  หล่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกัลยธนารีย์  โฉมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงกัลยารัตน์  นกยูงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
101
เด็กชายกิตติชัย  สังเกื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
102
เด็กชายกิตติพงษ์  พรมภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
วิทย์ประถม
103
เด็กชายกุลชา  แซ่หยาง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
104
เด็กชายเกียรติชัย  แสงอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
105
เด็กชายเกียรติพัทธ์  สัตยวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงขวัญกมล  บุญสอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงขวัญฤดี  วิทยลาภา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงขวัญฤทัย  อาตมา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
109
เด็กชายคงคา  ทับทิมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
110
เด็กชายคามินทร์  วงศ์ปู่
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
111
เด็กชายจักรตรา  สงศิลาวัต
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
112
เด็กชายจักรินทร์  บุญมโนรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
113
เด็กชายจันทกานต์  เสือสา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
115
เด็กชายจามร  มหาการเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงจารุวรรณ  สีลา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
117
เด็กชายจิรวัฒน์  เงื่อนจันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงจีรวรรณ  มีนน้ำอ่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
121
เด็กชายจุฬารุ่ง  สังข์พรม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
122
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีแสงเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
123
เด็กชายชนัญญู  แสนลาน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงชนันธร  ชื่นอารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงชนินาถ  สุโคมุต
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงชลลดา  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
127
เด็กชายชวลิต  ชินรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
128
เด็กชายชวิน  ดวงศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
129
เด็กชายชัยโรจน์  มงคลคีรีโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารวิจิตรจรัสแสง ห้อง 3 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กชายชุติพนธ์  อุประ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงโชคธินันท์  มั่นเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงญาณิศา  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
133
เด็กชายฐิติโชติ  รัตนากร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
134
เด็กชายฐิติวัฒน์  โทจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงณัชชา  วาจาสัจกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  เพ็งพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
137
เด็กชายณัฏฐากร  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงณัฐชนก  กวมอำไพ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงณัฐชยาพร  วงษ์แก้วมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงณัฐชา  จันทะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
142
เด็กชายณัฐพงษ์  คำภา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
143
เด็กชายณัฐพัฒฑ์  แสงจันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
144
เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวนิลเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณิชกุล  พงษ์ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
146
เด็กชายดนัยกฤต  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
147
เด็กชายดนุนัย  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
148
เด็กชายดาราศักดิ์  แซ่ว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
149
เด็กชายติณณภพ  อินทร์หน่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
วิทย์ประถม
150
เด็กชายถิรธนา  ศรสิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงทิวาวรรณ  แซ่สง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
152
เด็กชายธนกร  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
153
เด็กชายธนโชติ  แซ่สง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
154
เด็กชายธนพงษ์  คำผงแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
155
เด็กชายธนพันธ์  คำผงแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
156
เด็กชายธนวัฒน์  ช้างลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
157
เด็กชายธนวัฒน์  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
158
เด็กชายธนัญชัย  โทจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงธนาพร  อินปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
160
เด็กชายธเนศ  ดิษฐ์บ้านไร่
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงธัญชนก  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงธัญพิชชา  หล่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อ่ำพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
164
เด็กชายธีรโชติ  คำภาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารวิจิตรจรัสแสง ห้อง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กชายธีรธวัช  ทาสีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
166
เด็กชายธีรสิทธิ  โทจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
167
เด็กชายธีระภัทร  แซ่หลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
168
เด็กชายนธวัฒน์  แสงบุดดี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
169
เด็กชายนนทกร  เงื่อนจันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
170
เด็กชายนนทพัทธ์  บุญคำกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงนพเก้า  บริหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
172
เด็กชายนพรัตน์  โคกน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงนพวัลย์  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
174
เด็กชายนราธิป  จันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
175
เด็กชายนัฐพงศ์  อ่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
176
เด็กชายนันทวัฒน์  ทัพเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
177
เด็กชายนาวิน  สิงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงนิชานันท์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
179
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พิมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
วิทย์ประถม
180
เด็กชายบดินทร์  คุ้มวันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
181
เด็กชายบูรณ์พิภพ  คชมาตร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
182
เด็กชายเบญจมินทร์  สุทธิผุย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
183
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สุนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
184
เด็กชายปฏิพล  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
185
เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
186
เด็กชายปรมัตถ์  มูลติ๊ด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงประภัสสร  หล่ออินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงปรัชญาภร  รอดพ่าย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
189
เด็กชายปรากฤต  โทจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
190
เด็กชายปัณณทัต  ธงกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงปาลิตา  กาศสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงปิ่นฐิชาภัคร  คณะใน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
193
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปิยอร  กุศลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
195
เด็กชายปิยะโชค  ไชยพยอม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายปุณญพัฒน์  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงไปรยา  อุ่นพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
198
เด็กชายผาภูมิ  สารบรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
199
เด็กชายพงศา  ซ่งสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารวิจิตรจรัสแสง ห้อง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กชายพรชัย  อาตมา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่สง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพรทิพา  หล่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพรพรรณ  แสนแทน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพรพิมล  พงษ์อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพัชริดา  อยู่ทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทักษี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
208
เด็กชายพิชธวัช  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงพิชามญช์  หล่ออินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
210
เด็กชายพินิต  พาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายพิพัฒน์พล  ทองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงพิราวรรณ  พลายสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงพิลาพร  บุตรดา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
215
เด็กชายพิษณุนราช  อินทสโร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
216
เด็กชายพีรณัฐ  เสาร์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
217
เด็กชายพุฒิธร  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
218
เด็กชายพุทธิภาส  ชัยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทาสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
220
เด็กชายโพธิกร  แรงคง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
221
เด็กชายไพโรจน์  แซ่หยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงภริตพร  ฟองจางวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายภักดี  ศรีฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงภัคญาดา  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
225
เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
226
เด็กชายภัทรธนพงษ์  หล่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงภัทรธิดา  อาจสุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงภัทราวดี  คำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
229
เด็กชายภาณุพงษ์  คำทา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
230
เด็กชายภาณุวัตน์  มีใจดี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
231
เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงภาวิดา  สอนสอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
233
เด็กชายภูรีภัทร  ตรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
234
เด็กชายภูวเดช  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารวิจิตรจรัสแสง ห้อง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กชายมงคลภัทร  แสงบุดดี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คณะใน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงมนชนก  ตรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงมลชญา  ดีโก้
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
239
เด็กชายมังกร  ภูสิตตา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงมาลิณี  ลาสม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงมินตรา  สุขโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงยุฑาวรรณ  ดวงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงรติกร  แก้วปิตา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
244
เด็กชายรติวรภัทร  ทิพย์อุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงรสรินทร์  ภูสิตตา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงริญญาพร  อุปวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
247
เด็กชายเรืองยศ  มงคลคีรีโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงลลิดา  แซ่หลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงลักษิกา  สีสุราช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะนามะทัง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงวนิดา  หล่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงวรกานต์  ชื่นแสงมอญ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงวรพรรณ  พงษ์อำพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
254
เด็กชายวรภัทร  ทาสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงวรรณนิสา  ธรรมกุ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
256
เด็กชายวรวิทย์  ลมลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงวรัชยา  สีลา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงวลิดา  เงาะงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงวลิตา  เงาะงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
260
เด็กชายวันมีชัย  สุขพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงวาสนา  แซ่หว้า
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงวิกานดา  ทองมา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงวิภาวดี  ปางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แซ่สง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
266
เด็กชายวิศรุต  แซ่สง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
267
เด็กชายวีรชัย  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
268
เด็กชายวีรภัทร  ม่วงทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงศรัญรัตน์  นภาศิริปกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารวิจิตรจรัสแสง ห้อง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กชายศรีเพชร  มงคลคีรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงศรีวิภา  พิเชียรนรการ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงศิริสุดา  วิระพัฒ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
274
เด็กชายศุภกร  มงคลคีรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
275
เด็กชายศุภกิตติ์  คำภาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
276
เด็กชายสมพงษ์  วาจาสัจกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
277
เด็กชายสมพล  วาจาสัจกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
278
เด็กชายสรพัศ  อินทรมา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
279
เด็กชายสรยุทธ  พิมพา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
280
เด็กชายสิทธิพล  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงสุชานันท์  สุทธิผุย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงสุธิมา  โพธิ์ดง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
283
เด็กชายสุธิวัช  ดวงอุปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
285
เด็กชายสุเมธ  การคิด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสุวภัทร  คงอ้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
287
เด็กชายเหมันต์  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
288
เด็กชายอดิเทพ  พระสมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
289
เด็กชายอติคุณ  ปานโป๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
290
เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่สง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายอนุชา  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายอนุภัทร  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
293
เด็กชายอภิชัย  ขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
294
เด็กชายอภิชาติ  ทองราช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
295
เด็กชายอภินันท์  ภูสิตตา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
296
เด็กชายอัยการ  ดีธงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายอัสนาวิน  พงษ์โชติภาคิน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอารีรัตน์  มงคลคีรีโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
299
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองคง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
300
เด็กชายอิสระ  โม้อ้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารสุวรรณหงส์ ห้อง 1 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงกัญญาพร  อุดเรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
302
เด็กชายกิตติกวิน  สุขสุดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงจามิกร  กาวี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
304
เด็กหญิงจิณณพัต  นุ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงจิราภรณ์  วิพงศ์เดช
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
306
เด็กชายธนากร  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
307
เด็กชายธนาคิม  สุขแสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
308
เด็กหญิงนูรอิซ่าห์ อูมมาอิร่า  บินยังยา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงเนตรชนก  กุนเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
310
เด็กหญิงปริญากรณ์  สนกันยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปาริตา  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์ลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
313
เด็กชายพิชิดชัย  วิไลวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
314
เด็กชายวุฒธิชัย  ทองก่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
315
เด็กชายศิวะ  ประกอบบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
316
เด็กหญิงสายธาร  สีเขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสุจิณณา  สุมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
319
เด็กชายสุทธวีร์  มาบุญลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
320
เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
321
เด็กหญิงอรอุมา  เตจ๊ะปุ๊ด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอริสา  จันจุติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงอังคณา  สาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
324
เด็กชายอูมมาร์ อิสวรรณดี  บินยังยา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารสุวรรณหงส์ ห้อง 2 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กชายกฤษฎา  กันสี
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายกฤษธรณ์  เพชรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายจักรี  เทินสะเกษ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงจินดารัตน์  เพชรจิ๋ว
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายณัฐนากรณ์  แพทย์เกษร
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธิรศักดิ์  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายธีรพงษ์  ทองเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงนพเก้า  จินคง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงนิตยา  มีรอด
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงนิรมล  บับภา
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายรพีภัทร  พิงไทยสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงรังสิมา  กองจา
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงศศิวิมล  สมอคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงศุจินทรา  กันวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายสราวุธ  ผาลา
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีหาวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคารสุวรรณหงส์ ห้อง 3 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
เด็กชายกันตโชค  ขวัญชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
342
เด็กชายกิตติพงษ์  นาคคงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
343
เด็กชายจิรายุ  สายนำพามีลาภ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
344
เด็กชายเจษฎา  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
345
เด็กชายธีภพ  อรอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
346
เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
347
เด็กชายปรเมศวร์  ทับทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
348
เด็กชายปรเมษฐ์  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
349
เด็กชายพัชรพล  สนกันยา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
350
เด็กชายภัทรพงศ์  เจริญรูป
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
351
เด็กชายภานุวัฒน์  นามวงศา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายสิทธิกร  จุดวิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
353
เด็กชายอนุชา  สุวรรณ์ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
354
เด็กชายอาทิตย์  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.1 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
355
เด็กหญิงกุญช์ณิฌา  โพธิ์ปี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
356
เด็กหญิงจรรยาพร  วงษ์หา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
357
เด็กชายจิรัฎฐ์  โชติสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
358
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุริเวก
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
359
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพทะทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
360
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อมรบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
361
เด็กชายเตชินท์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
362
เด็กชายธนพล  จันทร์ต๊ะสุริน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
363
เด็กชายธีรภัทร  ชื่นสนุก
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
364
เด็กชายนพเดช  ยอดดำเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
365
เด็กหญิงนิรมล  อยู่คง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
366
เด็กชายปัญญา  มีสา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
367
เด็กหญิงฟาติมา  รั้งท้วม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุพีรณัฐ  มุสิกร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.2 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กชายกิตติชัย  แซ่พ่าน
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงปุณยนุช  มั่งแดง
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทับอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงสุกฤตา  รูลา
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงสุภัคสินี  จันนา
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
374
เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  คำมี
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
375
เด็กชายจิรวัช  มีคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงเจนจิรา  มาเวหา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณัฐณิชาร์  ตันตุลา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
378
เด็กชายณัฐนันทร์  สามงามเหล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีอุ่นดี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงปวริศา  น้อยเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
381
เด็กชายพงศกร  พรหมจารี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงพรรณิภา  สระทองยา
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองดี
ป.4
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวาลย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงศิรภัสร  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงศิริวรรณ  อยู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
387
เด็กชายศุภวิชญ์  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงสุพิฌชาย์  ยี่วังตะกู
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
389
เด็กชายอดิเทพ  ศรีอุ่นดี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
390
เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์สารีกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงอนัญญา  ดาคำแสง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงอโรชา  ทองเครือมา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงอิสสรา  ใยแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร ศุภชัย-สงวนศรี ห้อง 302 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขำรัก
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
395
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่ำอยู่
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
396
เด็กหญิงกันติยา  คงอินทร์
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
397
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
398
เด็กหญิงชนากานต์  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
399
เด็กหญิงชนาธาร  คงเพชร
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
400
เด็กหญิงชนิดาภา  ธูปเหมือน
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
401
เด็กหญิงชโลทร  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
402
เด็กชายชัยภัทร  ประสงค์
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
403
เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโนนกอก
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
404
เด็กหญิงฐิติพร  สุกสอน
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
405
เด็กชายณบวร  เฉลิมศาสตร์
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
406
เด็กหญิงณัฐธิดา  แตงน้อย
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
407
เด็กชายธนโชติ  รุจะโคม
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
408
เด็กชายธนภัทร  มีทั่ง
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
409
เด็กชายธนวินท์  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
410
เด็กชายธนากร  เมืองเปรม
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
411
เด็กชายนนทพันธ์  ดอนพิมพา
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
412
เด็กหญิงนภสร  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
413
เด็กชายนภสินธุ์  ภูต้องใจ
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
414
เด็กหญิงนันนภา  คำรินทร์
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
415
เด็กหญิงนิชาภา  เปี่ยมสาย
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
416
เด็กหญิงปทิตา  พรมสีนอง
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
417
เด็กชายปรวรรตน์  แดงเรือง
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
418
เด็กชายปวเรศ  อยู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
419
เด็กหญิงพนิดา  สายทองคำ
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
420
เด็กชายพลช  สุขชัง
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
421
เด็กชายพัชรพล  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
422
เด็กหญิงพิชชานันท์  พานทอง
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
423
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉิมไหล
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
424
เด็กหญิงภัทรวดี  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
425
เด็กชายภาคภูมิ  อยู่ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
426
เด็กชายภาคิน  สิงห์กวาง
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
427
เด็กชายภาณุวิชญ์  คล้ายเขียว
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
428
เด็กชายภูตะวัน  รักแก้ว
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร ศุภชัย-สงวนศรี ห้อง 304 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
429
เด็กหญิงราชาวดี  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
430
เด็กชายวชิรวิชญ์  อุ่นวงค์
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
431
เด็กหญิงวรกานต์  มาขุน
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
432
เด็กหญิงวรรณิกา  หลักเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
433
เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีสถาน
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
434
เด็กชายศุภกรณ์  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
435
เด็กชายสุวินิษญ์  แตงกำเนิด
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
436
เด็กชายอธิศ  บุญอ้น
ป.5
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
437
เด็กหญิงอภิสุตา  ขุนด่าน
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
438
เด็กหญิงอรอุษา  อิ่มเลิศ
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร ศุภชัย-สงวนศรี ห้อง 305 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
เด็กหญิงกชกร  สุวรรณพุ่ม
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงกรองแก้ว  ยี่ภู่พันธ์
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวกัณฐิกา  อ่ำอยู่
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงกานต์ธีรา  บรรยง
ม.1
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
นายฉันท์ทัต  แก้ววงษา
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ชรมา
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายชนาธิป  นันโต
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จิตรมั่น
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงฐิดายุ  ไผ่งาม
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงณัฐณพิน  มาเกตุ
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงณัฐณิชา  สระทองสงค์
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายณัฐดนัย  น้ำคำ
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายณัฐภณ  สีหไกรย์
ม.1
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
นายณัฐวุฒิ  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพพันพา
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกิดทอง
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงปภาวี  นุ่มน้อย
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงปวรา  เอี่ยมอาจ
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายปาราเมศ  ทองอ่ำ
ม.1
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายปุณกันต์  เดชนันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  พันหลัก
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงพลอยวรีย์  พันหลัก
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงพิรญาณ์  ปรักมาส
ม.1
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงพิลาสินี  ทองเมือง
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายภัทรวุฒิ  เงินศิริ
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายภีรนันท์  อินทร์ค่ำ
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายภูเบศวร์  สิงห์กวาง
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายรติกร  บุญอ้น
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงรัฐนภาภรณ์  ท้วมหลุ่น
ม.1
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายรุจิกร  ภาคภูมิ
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายวรพล  ประเสริฐสิริสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์ตูม
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงวิมลรัตน์  จ่างโต
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงวิริยา  บุญญะ
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงศศิธร  สงฆ์ทอง
ม.1
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร ศุภชัย-สงวนศรี ห้อง 306 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
474
เด็กหญิงศิรประภา  พูลทอง
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายศิลปกร  อ่องจริต
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายสธณ  สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วทองแท้
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงสุณัฐชา  บุญเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงสุพัตรา  สีโนรักษ์
ม.1
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวสุรภา  เพชรลานน์
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
481
นางสาวอธิชา  ไกรมนตรี
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายอนันดา  ไวยวารี
ม.1
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงอรุชา  จันทนากูล
ม.2
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายัรัฐธรรมนูญ  พัดเปีย
ม.3
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้องสอบ 121 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กหญิงกนิษฐา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
486
เด็กชายกฤต  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
487
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
488
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
489
เด็กหญิงฐิติพร  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
490
เด็กชายตะวัน  เชื้อสามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
491
เด็กหญิงทอฝัน  ตันตุลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
492
เด็กชายธนกร  อุ่นพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
493
เด็กชายธนพัฒน์  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
494
เด็กหญิงธนภรณ์  จำนงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
495
เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
496
เด็กชายธนัทฐนันธ์  รัตนวิรัศมิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
497
เด็กชายธนาธาร  ราชานุวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
498
เด็กหญิงธัญชนก  คุ้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
499
เด็กหญิงธิญาฎา  นอกใน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
500
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
501
เด็กหญิงธีรกานต์  วงลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
502
เด็กชายธีรภัทร  วินะรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
503
เด็กชายธีรภัทร์  ดวงไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
504
เด็กชายนภัสสร  สารีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
505
เด็กชายปพนสรรค์  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
506
เด็กชายปรีติ  มุ่นเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
507
เด็กชายปัญณพล  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
508
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
509
เด็กชายพรพิพัฒน์  จีนภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
510
เด็กหญิงพรพิมล  อุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
511
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
512
เด็กชายภาณุกร  ชะออม
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
513
เด็กชายภูผา  กองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
514
เด็กชายมีน  ทนหงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
515
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
516
เด็กชายรพีภัทร  ไททะนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
517
เด็กหญิงรัตติกาล  ธนะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
518
เด็กชายวรเมธ  สารีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
519
เด็กหญิงวารินทร์  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้องสอบ 122 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
520
เด็กชายวิชิตชัย  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
521
เด็กหญิงวิระยา  แสงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
522
เด็กชายศิริโชค  อินต๊ะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
523
เด็กชายศุภกฤต  มีโทน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
524
เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
525
เด็กหญิงสุธีธิดา  แสงสีห์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
526
เด็กหญิงสุพรรษา  ทิวาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
527
เด็กหญิงสุวิมล  กุลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
528
เด็กหญิงอภิชญา  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
529
เด็กหญิงอภิญญา  โสภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
530
เด็กชายอมรชัย  รังษัีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้องสอบ 123 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กหญิงกนิษฐา  สงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เนตรภักดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายกฤษฏยศ  ทองเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงกษมา  อุ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญภักดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงกัลยกร  จันทร์โหล่น
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงกัลยากร  ป้องแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงการะเกตุ  ด้วงนาค
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
539
นางสาวจัตุพร  สารบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์ทรง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายจิตนวัตร  บางศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงจิรนันท์  อุ่นไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายจิรพัฒน์  อิ่มชม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงจิรัชญา  บางศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายชลธี  อุ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงชุตินันท์  ป้องแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
547
นางสาวชุติมา  แก้วรี
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงฐิตินรี  คชมาตย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงณัฎชญา  เรื่อศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ท้าวจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรื่อศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายณัฐพล  ปิกรอด
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทรง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายดุสิต  อิ่มชม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายตันติกร  จงไกรจักร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายเตชินท์  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์คง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายทวีศักดิ์  นุชนารถ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายแทนคุณ  บุญอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายธนโชติ  เจริญภู
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายธนพนธ์  แก้วสีทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายธนวัฒน์  ม่วงเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายธนากร  ทองเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุกันทา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงธารารินทร์  นวลไสย
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้องสอบ 124 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กชายธีระพัฒน์  คำบุญเกิด
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์เสวก
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายนราธิป  เอี่ยมโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายนฤสรณ์  อิ่มชม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายนวพล  ขวัญแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายนัฐพล  อุ่นพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายนัทธพงษ์  สุวันรัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงนาตาลี  หมีดง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายนิติธร  จันทร์สุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ประทุมทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงเนตรนภา  ยศปัญญา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวเบญจมาศ  แสงราช
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายประสิทธิ์  หาญแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายปรีชา  หัตถา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายปัญญพัฒน์  ยุติธรรม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงปัทมา  กาใจตรง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายปิยพันธ์  จันทร์เรือง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงปิยะดา  อุ่นพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายปุณณพัฒน์  พร้าโต
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
585
นางสาวผกามาศ  บัวเหมือน
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายพงศกร  ยิ้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
587
นายพงศ์สวราช  เกษาแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงพรนภา  ดอนคำไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงพัชรี  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายพันธมิตร  หมีดง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
591
นายพิพัฒน์พล  ชัยอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายพีรพัฒน์  ปานเกิด
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงเพชรดา  คงบาง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายภคิน  มาดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายภัคพล  ด้วงนาค
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองมี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายภานุพงษ์  พรมเดื่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายภานุวัฒน์  ลอยทับเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายภูมินทร์  พรมมาพงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงมาริษา  บางศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้องสอบ 131 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายยศพนธ์  มะอุเทน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายยอดดนัย  สอนจีน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
603
นายรชานนท์  กุมภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงรัตน์ศิมา  อิ่มชม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายราเมศวร์  บุญเครือพวง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คชฤกษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง
ม.2
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายวรภัทร  อุ่นพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายวรัญญู  จีนภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายวสันต์  ดานุ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายวันชนะชัย  อุ่นพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงวิรัตชฎาภรณ์  บางศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายศราวุธ  สิงโต
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงศศิประภา  ตุ้ยสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายศักรินทร์  จาดสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายศิริวัฒน์  เดชบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายศิวัช  โพธิ์ปัน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บางศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายสิปปภาส  หุ่นทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
621
นางสาวสิริวิมล  ระโส
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงสุกัญญา  เซะสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
623
นางสาวสุดารัตน์  พุ่มเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
624
นายสุทธิพจน์  พรมวงษ์ซ้าย
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายสุทธิพจน์  มะอุเทน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฤทธิกรม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงสุมิตรา  มาศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงอคิราภ์  ลอยทับเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ปาน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายอนาวิน  พร้าโต
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายอนุวัตร  ศรีพลลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายอโนชา  ราชานุวัติ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงอภิชญา  ป้องแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงอักษราภัค  อุ่นไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายอาทิตย์  มั่นยืน
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้องสอบ 132 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กชายอิทธิกร  กลิ่นเกตุ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้องสอบ 133 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
เด็กชายจิรพัฒน์  พึ่งเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
638
เด็กชายจิรภัทร  อ่อนกำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงจิรัสชญา  ยศคำแหง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
640
เด็กชายเฉลิมชัย  ขวัญแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมสวย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
642
เด็กชายฐานัส  มะโฮงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
643
เด็กชายณัตภูมิ  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
644
เด็กชายเตวิช  นนทโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงทักษิณา  คุ้มอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
646
เด็กชายธนกฤต  สุขชัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
647
เด็กชายธนภัทร  สีนวลขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
648
เด็กชายธราเทพ  สิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงพิมพกานต์  ปานเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
650
เด็กชายเพชรรัตน์  เกิดช้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
651
เด็กชายภัทรพล  อิ่มชม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงภาวิณี  คชฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
653
เด็กชายภูริภัทร  อิ่มชม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
654
เด็กชายราชวิศ  อินเสือ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
655
เด็กชายรุษจิโรจน์  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม