ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  ดอนเดือนไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรรณิกา  โสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษกร  ผลสุด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงสถิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเกตุศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
6
เด็กชายกันตพัชร  หนูจุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตภณ  ม่วงมันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่างคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติพงศ์  ชูหิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิตติวรรณ  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักเคทาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
12
เด็กชายกิติพงศ์  เนียมสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
13
เด็กชายโกวิท  ตะกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนแท่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
15
เด็กชายคณิศร  คำจัด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
16
เด็กชายคุณานนท์  โตน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรเมธ  อันอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรวัชร  วันกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ด้วงยา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์มูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงเจนจิรา  นาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิตประถม
24
เด็กชายชนะภูมิ  อุ่นธง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
25
เด็กชายชนาธิป  ทองสุมาตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชยาภรณ์  ชะบางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชยุดา  ชิงชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชลธิชา  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชลธิชา  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
30
เด็กชายชวกร  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชวิศา  ภูกะบิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชวิศา  เหล่าสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชิดชนก  โนนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
34
เด็กชายชินดนัย  อินทระ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
35
เด็กชายชุติพนธ์  โพธิ์ศรีอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงญาณิศา  บุญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงฐานิตย์  เทียมอ๊อด
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ด่านแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนสี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฎฐชา  เกตุวิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐชยา  สู่ผ่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐชา  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนขาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  จันทร์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาววงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งญาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐนันท์  นุ่มประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐพงศ์  เสนาผล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐพล  ชาวเขา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐพล  ศรีเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐพัฒ  วรรณวาท
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  กาวินคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐวุธ  สมปล้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณิชากร  สุขเสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
59
เด็กชายดนัย  บุญชู
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงดลยา  พาครุฑ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงตรัส  ทวีสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
62
เด็กชายธนกฤต  รบศึก
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
63
เด็กชายธนพร  อิ่มอรชร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
64
เด็กชายธนภัทร  ยอดเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
65
เด็กชายธนภัทร  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธนวรรณ  ธีราฉัตรมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
67
เด็กชายธนวัฒน์  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิตประถม
68
เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
69
เด็กชายธนวัตน์  ภูทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธนัญชนก  สุม่วง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีธรรมมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธัญชนก  วิลัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธัญชนก  สาดสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธิดาญา  ประทุมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
76
เด็กชายธีรดนย์  พิเศษฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
77
เด็กชายธีรภัทร  ลีศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
78
เด็กชายธีรภัทร์  ดอนไพรนุช
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
79
เด็กชายธีราพัทธ์  นุ่มนิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนภษร  ป้านพลู
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนภัสสร  เป่าวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนภัสสร  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนลินทิพย์  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนลินวราห์  จันทน์มุณิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนวพร  ยางผสม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
86
เด็กชายนวัตกรณ์  มาชัยนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
87
เด็กชายนัทกร  หาญสายพา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนิชาพร  ทรัพย์ถนอม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิตประถม
90
เด็กหญิงเนตรชนก  บุดดาใส
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงบุณยวีร์  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยาแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปภิญญา  ชูกลิ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงประกายดาว  ดารา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ธัญญะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
97
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปานตา  พรมมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วเกษศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปาลิตา  วงศ์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปิยะดา  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
102
เด็กชายเปรมปิติ  สารีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพบพร  พุ่มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพรชนก  วังคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพรณภา  สุไชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพรธวัล  สวัสดิ์ชัยสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพรพัฒน์  คำเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไหวพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพัชรพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพัชราภา  สาระผล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
113
เด็กชายพิชาภพ  พัดบางซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
114
เด็กชายพิพัฒน์  ดอนไพรนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
115
เด็กชายพิพัฒน์  ทอดแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลัดนุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นารี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ชาญสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิมพฤกษา  แก้วนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
120
เด็กชายพีรเดช  บุญอ้น
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
121
เด็กชายพีรพล  เพชรชื่นสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
122
เด็กชายพีรศักดิ์  บังสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
123
เด็กชายเพทาย  แสงบัวท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
124
เด็กชายภรัคพล  พินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
125
เด็กชายภักดี  ร้อยพวง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
126
เด็กชายภัทรกร  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
129
เด็กชายภาคิน  กันยุบล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
130
เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
131
เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
132
เด็กชายภิควัตร  บำรุงขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
133
เด็กชายภูริภัทร  พารารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
134
เด็กชายภูริภัทร  สายธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
135
เด็กชายมงคลชัย  กัมมูลลัด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงมนพร  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
137
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพฤกษ์นุกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุพรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงเมธาวี  ชาวเขา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
140
เด็กชายยูอุโตะ ธนบดี  อินนามิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงรจนกร  คำฟู
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
142
เด็กชายรชต  เกตุรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
143
เด็กชายรชต  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
144
เด็กชายรติ  บุญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
145
เด็กชายรัฐภูมิ  คำภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
146
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงลภัสธวัล  เมืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
148
เด็กชายวรโชติ  แก้วเกตุศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวรัญญา  วังนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
151
เด็กชายวรากร  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองจุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงวริศรา  บุญตา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
156
เด็กชายวิทวัส  ยิ้มจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวินิธา  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงศรัณย์พร  รุจิโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศิรดา  ชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
160
เด็กชายศิรวิชญ์  น้อยพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
161
เด็กชายศิวกร  นิยมญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
162
เด็กชายศุภากร  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสิตา  ชัยโย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสิรินทรา  พิมดา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสุชลดา  จักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
167
เด็กชายสุธาวี  รุนมอน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
168
เด็กชายสุพพัต  โปร่งจันทึก
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุพรรษา  เขาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุพิชฌาช์  วงษ์พรม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุวิชาดา  สมิงพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
172
เด็กหญิงหทัยชนก  อาจบุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิตประถม
173
เด็กชายอติเทพ  คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
174
เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
175
เด็กชายอรงค์กรต  วัลลิภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอรสินี  ตันตุลา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอัฉราภรณ์  ฮุ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอัญชิสา  เชื้อทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
180
เด็กชายอานันดา  เพียพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอาภาสิริ  สามะเถื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอินทิมา  วงค์อุปรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอินทิอร  แสงเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
184
เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ฮุ่งเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กชายกฤษดา  เกี่ยสมัครพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงจารียา  ชูหิรัญ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุพรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายจิรเมธ  วันกลิ้ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายจิรวัฒน์  สมจิต
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาลศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชนิกานต์  ทุมมี
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชลดา  ศรีษะเดช
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชัญญา  ภู่กองเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายชัยณรงค์  ชาวป่า
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงญาตาวี  คลังตอง
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ่มอรชร
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนะวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงธมลวรรณ  โตน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวธัญญรัตน์  บุญสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนียมเปี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายธันยธรณ์  อินสา
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายนนทพัทธ์  บานแย้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงนฤมล  จันแดง
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมคง
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงนันทวัน  ขาวทรงธรรม
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงน้ำใจ  ส่งกลิ่น
ม.3
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงเนื้อทอง  ศรีสวาท
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวพรธีรา  วันทองสังข์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายพิเชฐ  อัครถิรวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวพิมพ์ณดา  โชติทวีวรพวศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
213
นายพีรพงษ์  ยางนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงแพรวรุ้ง  จันทรงกรด
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงภคปิยา  จันทร์สุริย์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายภาณุชัย  วังคีรี
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงมณฑิตา  วงษ์สา
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
219
นางสาวมานัดจัง  เสตะปุตตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กชายรังสิมันต์  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
221
นางสาววราภรณ์  ป้อมสาหร่าย
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายวันชัย  สุดแสวง
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายวีรภัทร  ผิวนวล
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายสถบดี  ผาตินาวิน
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายสิทธิโชค  กล่อมดวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
226
นางสาวสุกัญญา  มิ่งเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวสุพัตรา  ศรีวะเสาร์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสุพิชฌา  คงอยู่
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์พันธุ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวสุภาพิชญ์  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงเสาวภาคย์  ศิริประยงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงอจิรภาส์  แก้วเกษศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงอภิชญา  ปาดจัก
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงอภิสรา  จันเครือยิ้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กชายกฤตเมธ  อุทธิยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
236
เด็กชายกันตภณ  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกิตติกาณต์  ต้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
238
เด็กชายกุศลิน  ทาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงเกษศิริ  เกตุนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
240
เด็กชายคริส  หาญสายพา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจิตรดา  เปรมกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
242
เด็กชายจิรวงศ์  แสนสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
243
เด็กชายจิรวัฒน์  บำรุงศร๊
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายชาญวุฒิ  แก้วเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงณริศรา  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงณัฐชา  เสนาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตินานพ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
249
เด็กชายณัฐพล  คำสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
250
เด็กชายทศพร  พรมวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
251
เด็กชายทินภัทร  ทะริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงทิพย์ประภาพร  อินทรปราง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
253
เด็กชายธนโชติ  ปคุณพูลสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
254
เด็กชายธนดล  เรืองวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
255
เด็กชายธนพัฒน์  ศูนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงธนวดี  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงธนัชชา  ทุมชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
259
เด็กชายธีรสิทธิ์  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงนพภัสสร  หอมคง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงนาถจินดา  ขอหาญกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
262
เด็กชายนิติพัฒน์  เกตุพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนิธิศา  สำราญรื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงบุณยาพร  เข้มแข็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงปันยศิริ  สุวรรณโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
266
เด็กชายพิษณุ  ผองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงมนฐกานต์  บุญแนน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กหญิงลักษมี  ทองสีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงวรัชยา  พิมพู
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงวัลภา  ก๊กมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงวิภาวี  นิลเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
274
เด็กชายวิวัฒน์  สระทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
275
เด็กชายวิศรุษ  อยู่เบิก
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงศศิธร  ทุมมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงศุภานันท์  ใจเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
278
เด็กชายสเตเว่น  คัมมิ่งส์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสมิตานันท์  ปุ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสลินทิพย์  พุ่มแพร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงสุวิชญา  ท่าดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
282
เด็กชายอชิระ  ชะบางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงอดิภา  ทองนรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงอนิศรา  แก้วฝ่าย
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
285
เด็กชายอิทธิพล  ชานุวัจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ ดินทอง 1 สพป.พล.เขต 2
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงกุลธิดา  ทับแผลง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งปะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ ดินทอง 1 สพป.พล.เขต 2
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงนภัสสร  ชำนาญผา
ป.6
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส
วิทย์ประถม