ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  วัฒนกุลชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชพร  แม่นลาย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชพร  รุนชิต
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกชพร  อนุมาศเมธา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกชพรรณ  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
8
เด็กชายกนกพล  เรืองมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกนกมุก  ภูตีนผา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  รักเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจันทร์ทับ
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกมลชนก  ทานะมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกมลชนก  ฟั่นแจ้ง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรกมล  หงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
15
เด็กชายกรกฤต  กันหา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกรชวัล  รักษาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
17
เด็กชายกรณัฐ  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกรวรรณ  จงรักษ์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกรวรรณ  แสงปาน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
21
เด็กชายกรวิชญ์  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
22
เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
23
เด็กชายกรอิศรา  ยาดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกฤตชญา  ตรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกฤตพร  ชามพูนท
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤตภาส  มั่งมีอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤตภาส  สอนง่าย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
28
เด็กชายกฤติกร  เกษน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
29
เด็กชายกฤติธี  ยิ่งยศเรืองรอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
30
เด็กชายกฤษฏิ์  ปู่พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
31
เด็กชายกฤษฏิ์  หล้าจอมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
32
เด็กชายกฤษฏ์  นุชเทียน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
33
เด็กชายกฤษณะ  ชื่นสมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกวินทิพย์  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกวินนาถ  รักษ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกวิสรา  พีรภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
37
เด็กชายกษิดิ์เดช  เจียมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
38
เด็กชายกษิดิศ  หวังดี
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
39
เด็กชายก้องกิดากร  นุชสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
40
เด็กชายก้องสกุล  สักกายะกรมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
41
เด็กชายกอบ  ขจิตวิชยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกัญชาดา  โชติสินสกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัญญพัฒน  แสงศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกัญญ์วรา  บูรณะชาติ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ล้อมชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สีรัตน์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกัญญาภัค  จั่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักษาไพร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกัณฐมณี  ฉิมสา
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
54
เด็กชายกัณฐ์วิรัญล์  พุ่มสลุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
55
เด็กชายกัณฑ์ตณะ  อยู่มา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
56
เด็กชายกันต์กวี  บัวพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
57
เด็กชายกันต์ธีร์  จิตวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
58
เด็กหญิงกันติชา  ภู่พันสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
59
เด็กชายกันทรากร  ดีรักษา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงกันยาวีร์  พูลหน่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงกัลยาณี  อังศุไพศาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิจมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
64
เด็กชายการัณยภาส  ขันธะสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
65
เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
66
เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
67
เด็กชายกิตติชัย  รุ่งสันเที้ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
68
เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
69
เด็กชายกิตติทัต  มากมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
70
เด็กชายกิตติธัช  พุ่มโกมล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
72
เด็กชายกิตติพัทธ์  ขำสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
คณิตประถม
73
เด็กชายกิตติพัศ  พงษ์โพธิ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
74
เด็กชายกิตติภพ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
75
เด็กชายกิตติภพ  อินไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  ชาราชิต
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
78
เด็กชายกุลศุกล  พงษ์ปรีชา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
79
เด็กชายเกรียง  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
80
เด็กหญิงเกวลิน  ลพเกิด
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเกสรีญา  เกตุอินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
82
เด็กชายเกียรตินิยม  กาวีพันธ์ปานเถื่อน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
83
เด็กชายไกรวิทย์  เกตุศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
84
เด็กชายขจรยศ  สืบกาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงขวัญชนก  เนื้อสีจัน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงขวัญรวี  ม่วงสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
87
เด็กหญิงขวัญหทัย  ฉิมอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
คณิตประถม
88
เด็กหญิงเขมจิรา  สอนภักดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
90
เด็กชายเขมชาติ  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
91
เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
92
เด็กชายคฑาวุธ  เรืองสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
93
เด็กชายคณิศร  ภิรมย์รื่น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
94
เด็กชายคุณานนท์  ครุฑรัมย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
95
เด็กชายจตุพร  กลิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงจริยาภรณ์  เฉลิมพิบูลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
97
เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
98
เด็กชายจักรทวีเดช  สิงหเดช
ป.6
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
คณิตประถม
99
เด็กชายจารุพัฒน์  ผ่าทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดวังแร่
คณิตประถม
101
เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
102
เด็กชายจิณนวัชร์  กุลคง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงจิดาภา  จิตต์รำพึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงจิดาภา  เมฆทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงจิดาภา  ศิริโชติสกุลชัย
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจิดาภา  อรรคคะ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
107
เด็กชายจิตตพัฒน์  มั่งทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
108
เด็กชายจิตติพัฒน์  พงษ์จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
109
เด็กหญิงจิตติภัทรา  น้อยจ้อย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
110
เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
111
เด็กชายจิตธนาสักก์  กรรขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
112
เด็กชายจิรกิตติ์  ผ่องสนาม
ป.5
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
113
เด็กชายจิรกิตติ์  อินสอาด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงจิรชยา  เครือกนก
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
115
เด็กชายจิรโชติ  โตปินใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
116
เด็กหญิงจิรปรียา  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
118
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
119
เด็กชายจิรภัทร  ซึงรุ่งโชติ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงจิรภิญญา  พาหวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
121
เด็กชายจิรเมธ  ฉิมสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
122
เด็กชายจิรวรรธ  ธนเกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงจิรัชญา  จรเอ้กา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
124
เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
125
เด็กหญิงจิรัชยา  เกตุหอม
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
126
เด็กหญิงจิราพร  คเณสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงจิราพร  ฉิมชาวนา
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
128
เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
129
เด็กหญิงจิราภรณ์  สมเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
130
เด็กชายจิรายุ  คริสปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
131
เด็กชายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  พรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
133
เด็กชายจุลภา  ยมสุขุมประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
134
เด็กหญิงเจ็ทซิก้า  ลาร์สสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
135
เด็กชายเจษฎากร  เปรมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
136
เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
137
เด็กชายเจ้าพระยา  โสภนางกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
138
เด็กชายฉัตรชัย  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงฉัตรตวัน  มากศรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงฉัตรลดา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงฉันชนก  คงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงฉันชนก  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
143
เด็กชายฉันทัช  คงศรี
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
144
เด็กชายเฉลิมชัย  วิชาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
145
เด็กชายชญณดี  ชยสิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชญาดา  ท่าโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
147
เด็กหญิงชญาดา  มีชัยโย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
148
เด็กชายชญานิน  จอยวงค์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมบุรุษ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงชญานิศ  มาน้อย
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงชญาภา  นันทนาพรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
152
เด็กหญิงชนม์เฉลิม  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
153
เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
คณิตประถม
154
เด็กหญิงชนัญญู  กูลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
คณิตประถม
155
เด็กชายชนัสปกรณ์  กองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงชนาภัทร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงชนาภา  ช่างพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงชนาภา  มณีสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
159
เด็กหญิงชนิกานต์  สายบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงชนิกานต์  หลิมศิริวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
161
เด็กหญิงชนิสรา  ภานุไพศาล
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
162
เด็กหญิงชมพูนท  โตสำลี
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงชมพูนุท  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
164
เด็กชายชยกูล  ฉันทวรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
165
เด็กชายชยธร  ธิยะใจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
166
เด็กชายชยพล  ใจกาวิล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
167
เด็กชายชยพล  ชุนพงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
168
เด็กชายชยพันธ์  ก้อนคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
169
เด็กชายชยังกูร  จันทร์รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
170
เด็กชายชยุต  หมอกเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
172
เด็กหญิงชลกร  แต้มประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
173
เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งละมูล
ป.6
โรงเรียนบางระกำ
คณิตประถม
175
เด็กชายชลสิทธิ์  อิ่มอยู่
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชลาวลัย  เครือวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
177
เด็กชายชวนากร  วงศ์จีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
178
เด็กชายชวนากร  สมพันธ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
179
เด็กชายชวิน  จันทร์นาค
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
180
เด็กชายชัชชน  ศรีโห้มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
181
เด็กชายชัชพงศ์  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
182
เด็กหญิงชัญญานุช  ธนูศร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
183
เด็กชายชาคริต  ทวีไชย
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
184
เด็กชายชาญชัย  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
185
เด็กชายชาติตระการ  ขันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
186
เด็กชายชานน  ไพสิฐสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงชาลิสา  รอดบ้านยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงชาลิสา  อินทะชุบ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
189
เด็กชายชิดชนก  วานิชวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
190
เด็กชายชินกฤต  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
คณิตประถม
191
เด็กชายชิษณุชา  ฝรั่งทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
192
เด็กหญิงชีวาพร  อ้นชาวนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงชุติพันธุ์  เหลี่ยมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
194
เด็กหญิงชุลีกร  จิวสืบพงษ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  วงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
196
เด็กชายโชติพิสุทธิ์  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงซาโยรี  บุญตา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
198
เด็กหญิงญนันทพร  มีประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
199
เด็กชายญาณภัทร  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
200
เด็กชายญาณภัทร  โพธิ์ดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
201
เด็กชายญาณวรุตม์  ดีชู
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
202
เด็กชายญาณวรุตม์  ดีวังยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
203
เด็กชายญาณวุฒิ  สุ่มเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
204
เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
205
เด็กชายฐากูร  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
206
เด็กชายฐาปนวัฒน์  ทองคำนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
207
เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
208
เด็กหญิงฐิตารีย์  ปรีชาศิลป์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
209
เด็กหญิงฐิติชญา  รอดกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
210
เด็กชายฐิติพงษ์  ลักษณ์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดงวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณฐนันทน์  นภาศิริปกรณ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
212
เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณธิดา  นันตาหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
214
เด็กชายณนฐกร  ทั่งทอง
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
215
เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
217
เด็กชายณภัทร  กิจพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
218
เด็กชายณภัทร  แพงวังทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
221
เด็กหญิงณภัทร  วรรณภิระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
222
เด็กชายณภัทรศกรณ์  กิติบุญญา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
223
เด็กชายณวัตร  ศิริสมษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
224
เด็กหญิงณัชชา  ทิพนัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทิทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
226
เด็กชายณัฏฐกรณ์  หมวกเมือง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
227
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ก้อนพรหม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
228
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาณุเจต
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
230
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จุ้ยเจ๊ก
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
231
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หอวรรณภากรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
232
เด็กชายณัฐกรณ์  เปี่ยมเนินกุ่ม
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
234
เด็กหญิงณัฐกานต์  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
คณิตประถม
235
เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
236
เด็กหญิงณัฐจิรา  วาลู้หลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
237
เด็กหญิงณัฐชญา  ภูมิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
238
เด็กชายณัฐชนน  ทองจำปา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
239
เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยประการ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงณัฐญาดา  ธูปชาวนา
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงณัฐฐิฏา  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รัตนโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
243
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแฟง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
245
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่างบุญตา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
247
เด็กชายณัฐดนัย  เงินบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
คณิตประถม
248
เด็กชายณัฐดนัย  พ่วงศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
249
เด็กชายณัฐดนัย  อทิศนาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่อมกล่ำนุ่ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
251
เด็กชายณัฐนนท์  กันสุข
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงณัฐนรี  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สิทธิสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
254
เด็กหญิงณัฐภัทร  ลิ้มรุ่งยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
255
เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
256
เด็กชายณัฐวัศ  เกิดบึงพร้าว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
257
เด็กชายณัฐวัศห์  นาคตระกูล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
258
เด็กหญิงณัฐ์วิศิณี  สุวรรณจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
259
เด็กชายณัฐศิษฐ์  เอี่ยมโหมด
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
260
เด็กหญิงณิชกานต์  อิ่มกิจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
261
เด็กหญิงณิชนันท์  สุขประสาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
262
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตลับนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์ด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
264
เด็กชายณิธิพล  อ่ำขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
265
เด็กหญิงดวงกมล  โตสมบัติ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
266
เด็กหญิงดารารัศมิ์  บัวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
267
เด็กชายดิษศเรศ  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
268
เด็กชายตฤณ  ชุมดวง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
269
เด็กชายตันติกร  ภูมิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
270
เด็กชายติณณภพ  วงศ์ชัยพานิชย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
271
เด็กหญิงติณณา  บาร์รอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
272
เด็กชายตุลย์  เมฆอรุณกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
273
เด็กชายเตชสิทธิ์  ดอนผิวไพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
274
เด็กชายเตชัส  ภูมิลา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
275
เด็กชายเตวัฒน์  นันทิพัฒน์โสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
276
เด็กชายถิรวัฒน์  นาคมี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
277
เด็กหญิงทรงพร  พูลประโยชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
278
เด็กชายทรงสิทธิ์  มีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
279
เด็กชายทอแสง  เกียรติวิชชุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
280
เด็กชายทัชชกร  เนียมสลุด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายทัตพงศ์  โนยศ
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
282
เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
283
เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
284
เด็กชายเทพประทาน  บรรจง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
285
เด็กชายเทพพิทักษ์  รอดชมภู
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงเทพสิริ  ทับจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
287
เด็กชายแทนคุณ  แก้วจันทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
288
เด็กชายแทนปิติ  ธีระบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
289
เด็กชายธงไชย  ศรีอรุณนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
290
เด็กหญิงธณัชชา  วันจันทร์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
291
เด็กชายธนกร  นันทยา
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
292
เด็กชายธนกร  โพธิวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
293
เด็กชายธนกร  อินทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
294
เด็กชายธนกฤต  ขำกรัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
295
เด็กชายธนกฤต  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
296
เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
297
เด็กชายธนกฤต  เพียงต่อ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
298
เด็กชายธนกฤต  มาศรี
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
299
เด็กชายธนกฤต  ราวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
300
เด็กชายธนกฤต  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
301
เด็กชายธนกฤต  อินทฉิม
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
302
เด็กชายธนกฤต  อินทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
303
เด็กชายธนโชติ  เข็มภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
304
เด็กชายธนโชติ  ราชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
305
เด็กชายธนโชติ  ศรียอด
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
306
เด็กชายธนดล  คงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
307
เด็กชายธนดล  เพาะผล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
308
เด็กชายธนเดช  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
309
เด็กชายธนธร  สืบกระแสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
310
เด็กชายธนธรณ์  นิลจันทร์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
311
เด็กชายธนธรณ์  ป้อมใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
คณิตประถม
312
เด็กชายธนนท์  ติระการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
313
เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
314
เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
315
เด็กชายธนพล  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธนพล  วันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
317
เด็กหญิงธนภรณ์  พูนบ้านแขก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
318
เด็กชายธนภัฎฐ์  จีนสลุด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
319
เด็กชายธนภัทร  ปัญจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
320
เด็กชายธนภัทร  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
321
เด็กชายธนภัทร  สุขคล้า
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
322
เด็กชายธนภัทร  แสนดี
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
323
เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
324
เด็กชายธนวิชญ์  อมรวิริยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
325
เด็กชายธนวิชพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
326
เด็กชายธนวิน  ทาหาร
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
327
เด็กชายธนวินท์  ดวงอุปะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
328
เด็กชายธนวินท์  แดงทองดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
329
เด็กชายธนัช  สุขสันต์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
330
เด็กหญิงธนัชชา  กันมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
331
เด็กหญิงธนัชพร  คล้ายทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
คณิตประถม
332
เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
333
เด็กหญิงธนัชพร  สุวราพัฒนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
334
เด็กหญิงธนัชพร  โสมาลา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
335
เด็กชายธนัชพิสิษฐ์  ศรีขวานทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
336
เด็กหญิงธนัญชนก  วรรณฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
337
เด็กชายธนัทภัทร  จิวประภากรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
338
เด็กหญิงธนันณัฏฐ  ประกอบไวทยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
339
เด็กหญิงธนิดา  โฉสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
340
เด็กหญิงธนิดา  อชิรประภัทร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
341
เด็กชายธนิตศักดิ์  วรเลิศชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงธนิษฐา  ไม้งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
343
เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
344
เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
345
เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมชัย
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
346
เด็กชายธรณ์ธันย์  เกษร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
347
เด็กชายธรรมลักษณ์  อริยธรรมนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
348
เด็กชายธรรมสรณ์  ไทยนิรันประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
349
เด็กชายธริต  คำสายพรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
350
เด็กชายธฤตวัน  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธฤตวัน  พงษ์นรินทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
352
เด็กหญิงธวัลภรณ์  บุญเริง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
353
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
คณิตประถม
354
เด็กหญิงธัญชนก  ไฉยากุล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
355
เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งกิจเจริญโรจน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
356
เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
357
เด็กหญิงธัญชนก  อินทรภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
358
เด็กหญิงธัญญรัศม์  อภิบาลไกรศร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
359
เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
360
เด็กหญิงธันยพร  อยู่นุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
361
เด็กชายธาดาพล  นาคามดี
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
362
เด็กหญิงธารฟ้า  งามอัจฉริยะกุล
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
363
เด็กหญิงธารารัตน์  พุ่มพยอม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
364
เด็กหญิงธาริณี  หวังตระกูลดี
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
365
เด็กชายธาริน  โชควรกุล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
366
เด็กหญิงธิชาภรณ์  กรองใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
367
เด็กหญิงธิดามุก  ชัยมาลา
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงธิดารัตน์  ผุยมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
369
เด็กหญิงธิตยา  แจ่มสว่าง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
370
เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วชูเชิด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
371
เด็กชายธิติวุฒิ  อินทะกูล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
372
เด็กหญิงธีญาดา  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
373
เด็กชายธีทัต  กาญจนะประโชติ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
374
เด็กหญิงธีรกานต์  แดงแสงสี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
375
เด็กหญิงธีรกานต์  เนียมสลุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
376
เด็กชายธีรโชติ  เขียวมี
ป.6
โรงเรียนน้ำดำ
คณิตประถม
377
เด็กชายธีร์ธวัช  มากระดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
378
เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
379
เด็กชายธีรพล  เปล่งขำ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
380
เด็กชายธีรภัทร  ปานมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
381
เด็กชายธีรภัทร  มานักฆ้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
382
เด็กชายธีรภัทร  เล็กกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
383
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
384
เด็กชายธีรภัทร  สังข์เที้ยม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
385
เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธีรภัทร์  นามไข
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
387
เด็กชายธีรภัทร์  พึ่งเพ็ง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
388
เด็กชายธีรเมธ  ชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
389
เด็กชายธีรเมธ  เอี่ยมเนตร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
390
เด็กชายธีรศักดิ์  รอทอง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
391
เด็กชายธีวรา  คงธนศุภกร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
392
เด็กชายนคเรศ  ดอนทิพย์ธรรม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
393
เด็กชายนนทพัทธ์  มีจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
394
เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
395
เด็กชายนพกร  สาระใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
396
เด็กหญิงนภกมล  พาทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
397
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงรอด
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
398
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดำจ่าง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
399
เด็กหญิงนภัสสร  อินแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
400
เด็กหญิงนภิศ  ภักดิ์ประไพ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
401
เด็กชายนรภัทร  มาศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
402
เด็กชายนรภัทร  ยิ้มน่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
403
เด็กหญิงนราวดี  เอมอ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดบึงกอก
คณิตประถม
404
เด็กชายนราวิชญ์  นิ่มอ้อน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
405
เด็กหญิงนฤชล  ถมอรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
406
เด็กชายนวคุณ  ประภาหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
407
เด็กหญิงนวพร  นาคเจือทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
408
เด็กชายนวพล  แย้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงนวรัตน์  เลิศเสม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
410
เด็กหญิงนวรัตน์  สิงห์เรือง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
411
เด็กหญิงนันท์นภัส  มีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
412
เด็กหญิงนันท์นภัส  สัตย์ซื่อ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
413
เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
414
เด็กหญิงนันทพร  ตั้งเขตการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
415
เด็กชายนันทวุฒิ  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
416
เด็กหญิงนันทิชา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
417
เด็กหญิงนัยน์ปพร  หาญไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
418
เด็กหญิงนาตาลี  วงศ์เศรษฐภูษิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
419
เด็กหญิงนารีรัตน์  อรรคราช
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
420
เด็กหญิงนิชาภัทร  อรุณอาศิรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงนิตา  จันทร์ไพบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
422
เด็กชายนิติธร  โม้อ้วน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
423
เด็กชายนิติวงศ์  โคตรเนตร
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
424
เด็กชายนิธิกร  อินทร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
คณิตประถม
425
เด็กชายนิธิพัฒน์  ธีระเพ็ญแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
426
เด็กหญิงนิภาวรรณ  รอดสุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
427
เด็กหญิงนิศารัตน์  จุ้ยขาว
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
428
เด็กหญิงนิษกา  เบ้านาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
429
เด็กชายบัณฑัต  ดีสุด
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
430
เด็กหญิงบัณฑิตา  กล่อมกระมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
431
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญศิริตระกูล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงบัวบูชา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
433
เด็กหญิงบุญญวาส  ฤทธิรอด
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
434
เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
435
เด็กชายบุญยชา  พงษ์วานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
436
เด็กหญิงบุญยนุช  บุญปั้น
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
437
เด็กหญิงบุญสิตา  ตันรัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
438
เด็กชายบุณยกร  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
439
เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
440
เด็กชายบุรเศณษฐ์  ธนาบูรณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
441
เด็กชายเบนยามิน  มารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
442
เด็กหญิงใบข้าว  สุริยะคำวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
443
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
444
เด็กชายปกรณ์  ธรรมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
445
เด็กชายปฏิภาณ  พรมเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
446
เด็กชายปฐมฤกษ์  เอกอุฬารพันธ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
447
เด็กชายปณัฐวัฒน์  รัตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
448
เด็กหญิงปณิตา  อมรวิภาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
449
เด็กชายปธานิน  มหาเรือนขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
450
เด็กหญิงปนัชดา  จันทโรจน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
451
เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
452
เด็กหญิงปพิชญา  ภูวเศวร์บดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
453
เด็กหญิงปพิชามญธุ์  เรืองพรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
454
เด็กชายปภังกร  มีเวชสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
455
เด็กชายปภังกร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายปภังกร  หมู่พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
457
เด็กหญิงปภาวดี  นาคเกิด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
458
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวิละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
459
เด็กชายปภาวิน  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
460
เด็กชายประพาฬพงศ์  บุตรทิพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
461
เด็กหญิงประภัสสร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
462
เด็กหญิงประภาพร  ขนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
463
เด็กชายปราณภัทร  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
464
เด็กชายปริญ  ตรียัมปราย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
465
เด็กชายปริยวิศว์  อนุรักษ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
466
เด็กหญิงปริยากร  ทองสนิท
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
467
เด็กหญิงปรีดียา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
468
เด็กหญิงปรีรชญา  ฉายประสาท
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
469
เด็กหญิงปวรรัตน์  กลิ่นทับ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
470
เด็กหญิงปวริศา  ศรีพยัฆ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
471
เด็กหญิงปวริศา  สิงห์พรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
472
เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
473
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แรมเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
474
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เทศสลุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
475
เด็กชายปองคุณ  ประทีปจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
476
เด็กชายปองคุณ  ร่วมรักพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
477
เด็กหญิงปัญกรญ์  พงศ์วิไลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
478
เด็กหญิงปัญจรัสมื์  ฐิตะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
479
เด็กชายปัณฑิตา  ธนะสีลังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
480
เด็กหญิงปัณฑิตา  ภูมิผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
481
เด็กชายปัณณธร  คำแป้น
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
482
เด็กชายปัณณพงศ์  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
483
เด็กหญิงปัณณรัตน์  ธีระธนินท์ฉัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
คณิตประถม
484
เด็กชายปัณณวิชญ์  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
485
เด็กหญิงปัณศ์ชญา  อินทนาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
486
เด็กหญิงปาณัทญา  มั่นมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
487
เด็กหญิงปาณิศา  แตงนิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
488
เด็กหญิงปาณิสรา  จั่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
489
เด็กหญิงปาณิสรา  เมโรนิต
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
490
เด็กหญิงปาลิกา  สีสุกใส
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงปาลิตา  นิราราช
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
คณิตประถม
492
เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
493
เด็กชายปิติคุณ  มีมา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
494
เด็กชายปิติภูมิ  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
495
เด็กหญิงปิ่นหทัย  พรหมสาธร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
496
เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
497
เด็กชายปิยภัทร  พาลวัล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
498
เด็กหญิงปิยวรรณ  ไพษา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
499
เด็กชายปิยวัฒน์  ฮับหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
500
เด็กชายปิยวิสิฐ  ปฏิยุทธพิริยการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
501
เด็กหญิงปิยะธิดา  สีคำแหง
ป.6
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
คณิตประถม
502
เด็กชายปิยังกูร  กล่ำแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
503
เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
504
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทับเชียงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
505
เด็กชายปุญญวัฒน์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
506
เด็กหญิงปุณณภา  ทองประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
507
เด็กชายปุณณสิน  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคุยยาง
คณิตประถม
508
เด็กชายปุณณัตถ์  พ่วงกระทุ่ม
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
509
เด็กหญิงปุณธดา  กาญธนปกรณ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
510
เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
511
เด็กหญิงปุณยนุช  คำพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
512
เด็กหญิงปุณยนุช  ปาละมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
513
เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
514
เด็กหญิงไปรนัดดา  อินทรพุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
515
เด็กหญิงไปรยา  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
516
เด็กชายพงศธนา  เอี่ยมสุดาษิต
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
517
เด็กชายพงศธร  ภาคทวี
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
518
เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
519
เด็กชายพงศ์ภัทร  โพธิ์พล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
520
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พระนาค
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
521
เด็กชายพงษ์รชต  ล้ำตระกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
522
เด็กชายพจน์  จำปีพันธ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
523
เด็กชายพชร  แป้นน้อย
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
524
เด็กชายพชร  ลบยิ้ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
525
เด็กหญิงพชรบงกช  ผเด็จพล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายพชรพล  ทิพย์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
527
เด็กชายพชรพล  ผลจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
528
เด็กชายพนมกร  ดอนจิ๋วไพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
529
เด็กหญิงพนิตนันท์  ทองประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
530
เด็กหญิงพรกนก  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
531
เด็กหญิงพรชนิตว์  ลาบุญ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
532
เด็กหญิงพรนภัส  โตแทนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
533
เด็กหญิงพรนัชชา  น้อยใจ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
534
เด็กหญิงพรปวีณ์  พุทธะอรุณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
535
เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
536
เด็กชายพรพิสุทธิ์  รัตนจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
537
เด็กหญิงพรไพริน  เรือนปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
คณิตประถม
538
เด็กชายพรภวิษย์  คงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
539
เด็กชายพรภิวรรตน์  อ่ำดัด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
540
เด็กหญิงพรรณปพร  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดวังเป็ด
คณิตประถม
541
เด็กหญิงพรรทิตตา  อ้วนวิจิตร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
542
เด็กหญิงพรลินี  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
543
เด็กหญิงพรหมภัสสร  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
544
เด็กชายพระทอง  เพ็งพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
545
เด็กหญิงพริมา  เหมะวัฒนะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
546
เด็กชายพลภัทร  คุ้มตะสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
547
เด็กหญิงพลอยชมพู  เขียวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
548
เด็กหญิงพลอยสวยส์  ทองศรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
549
เด็กหญิงพศิกา  เกตุเทศ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
550
เด็กชายพศิน  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
551
เด็กชายพสิษฐ์  วัฒนกสิวิชช์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
552
เด็กหญิงพัชรดา  สุภาเฮียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
553
เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
554
เด็กชายพัชรพล  ชัยดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
555
เด็กชายพัชรพล  แซ่ส่ง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
556
เด็กหญิงพัชรวลัย  อุลปาทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
557
เด็กชายพัฒนธันว์  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
558
เด็กชายพัฒน์วิทย์  ตรงสกุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
559
เด็กหญิงพัณณิตา  จันดี
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
560
เด็กชายพัทธ์ธีรา  ประสงค์วีรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูระวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
562
เด็กชายพันธกานต์  พลบำรุง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
563
เด็กชายพันธกิจ  วัดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
564
เด็กชายพันธวัช  เรืองรองกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
565
เด็กชายพัสนัย  ใฝ่กุศลกุล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
566
เด็กชายพัสสกรณ์  อรุณอาศิรกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
567
เด็กหญิงพิจิตรา  แจ่มเมือง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
568
เด็กหญิงพิชชาภา  มงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
569
เด็กหญิงพิชญธิดา  ช้างงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
570
เด็กชายพิชญะ  นฤขัตรพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
571
เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
572
เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
573
เด็กหญิงพิชญาภา  ต่ายหัวดง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
574
เด็กหญิงพิชญาภา  สมยาโรน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
575
เด็กชายพิชาญ์พล  เอียดสังข์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
576
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินตา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
577
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
578
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภโรจน์จิรกุล
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
579
เด็กชายพิธิวัฒน์  มั่นเดชวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
580
เด็กหญิงพินทุวรรณ  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
581
เด็กหญิงพินประภา  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
582
เด็กชายพิพัฒน์  ดีหนอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
583
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานบุญ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
584
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มขะมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
585
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลิช้ำ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
586
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เถระรัชชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
587
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แก้วจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
588
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
589
เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
590
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
591
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุขหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
592
เด็กหญิงพิมพาวดี  พูลชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
593
เด็กหญิงพิมพิศา  โนรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
594
เด็กชายพิสิฏพล  เดชวรรคณีย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
595
เด็กชายพิสิษฐ์  อยู่ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพีชยะภูมิ  ฟักเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
597
เด็กชายพีรกานต์  ธรรมรักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
598
เด็กชายพีรณัฐ  เทศสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
599
เด็กหญิงพีรนุช  บุญเซ็ง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
600
เด็กชายพีรพัฒน์  ขำปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
คณิตประถม
601
เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรเกลอ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
602
เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
603
เด็กชายพีรพัฒน์  สงวนนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
604
เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
605
เด็กชายพีรพันธ์  กันทะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
606
เด็กหญิงพีรยา  คำดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
607
เด็กชายพีรวัส  ทองชู
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
608
เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
609
เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
610
เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
611
เด็กชายพีรวิชญ์  ไพผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
612
เด็กหญิงพุทธรักษา  ขุนอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
613
เด็กหญิงพุทธสุดา  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
614
เด็กหญิงพูนกานฎาธ์  สิริสมบูณณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
615
เด็กหญิงเพชรดา  อบอินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
616
เด็กหญิงเพชรลดา  อ่องยิ้ม
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
617
เด็กหญิงเพ็ญนภา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8
คณิตประถม
618
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณลภ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
619
เด็กหญิงแพรวา  เปล่งผิว
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
620
เด็กหญิงฟ้าใส  ประจวบผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
621
เด็กชายฟิสิกส์  เอิบสภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
622
เด็กชายภพกวี  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
623
เด็กหญิงภริตภัสพร  พิพัฒน์ทิตธนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
624
เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
625
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ตันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
626
เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
627
เด็กชายภัทท์ชนน  โจวตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
628
เด็กหญิงภัททิยา  พจน์จิรานุกุูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
629
เด็กชายภัทรกร  ยอดเพชร
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
630
เด็กชายภัทรกร  อุปวัง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 1 ห้องป.5.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายภัทรดนัย  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
632
เด็กชายภัทรธนวีร์  ฤทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
633
เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมยัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
634
เด็กหญิงภัทรนันท์  ชาวงค์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
635
เด็กชายภัทรนันท์  ภัทรเรืองชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
636
เด็กชายภัทรพล  กิติ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
637
เด็กชายภัทรพล  โท้เพชร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
638
เด็กชายภัทรเวช  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
คณิตประถม
639
เด็กชายภัทรานนท์  สอนศิลป์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
640
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงศ์ครุฑ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
641
เด็กหญิงภัทราพร  ผลปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
642
เด็กหญิงภัทราวดี  เมฆมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
643
เด็กชายภัทศกร  แสนรักษ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
644
เด็กชายภาคภูมิ  รอดเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
คณิตประถม
645
เด็กหญิงภาณิชา  ลัคนากาล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
646
เด็กชายภาณุพงศ์  ศิวสัตตพร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
647
เด็กชายภานุวัฒน์  ทศพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
648
เด็กหญิงภาพิมล  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
649
เด็กหญิงภาพิมล  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
650
เด็กหญิงภารดี  นุชโพธิ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
651
เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
652
เด็กหญิงภาวินี  ทองพรม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
653
เด็กชายภาสกำภู  เชนรัชชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
654
เด็กชายภูกวิน  เงินจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
655
เด็กชายภูธเนศ  อินทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
656
เด็กชายภูเบศ  เหมือนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
657
เด็กชายภูเบศร์  ธีราช
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
658
เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
659
เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
660
เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
661
เด็กชายภูมิพัฒ  สอนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
662
เด็กชายภูมิภาส  รักศาสตร์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
663
เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสันติ
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
664
เด็กชายภูวภัทร  มายุรส
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
665
เด็กชายภูวิช  เขียวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายมกรธวัช  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
667
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์  ช้อยเครือ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
668
เด็กหญิงมัณฑนา  อาจสาริกรณ์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
669
เด็กหญิงมาลิสา  ศรีจันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
670
เด็กหญิงมินทร์ตรา  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
671
เด็กชายมีน  สุขเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
คณิตประถม
672
เด็กหญิงมุกมาดา  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
673
เด็กชายเมธา  มีบึงพร้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
674
เด็กหญิงเมธาพร  วิเศษสุมน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
675
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุ่นด่าน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
676
เด็กหญิงเมธิฎา  สุ่นสุข
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
677
เด็กชายเมธี  คำสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
คณิตประถม
678
เด็กชายยศกร  สอนผึ้ง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
679
เด็กชายยศพงศ์  พุ่มโพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
680
เด็กชายยศวรรธน์  น้ำฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
681
เด็กหญิงยูนิส  โบว์มอนท์
ป.6
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
คณิตประถม
682
เด็กหญิงเยาวเรศ  ธนสถาพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
683
เด็กหญิงโยษิตา  น้อยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
684
เด็กชายรชฏ  ฟูน้อง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
685
เด็กหญิงรชมล  ด่านศรีชาญชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
686
เด็กหญิงรฐาฑิตรา  ปู่ซึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
687
เด็กหญิงรตนกมล  สุขเกษ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
688
เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
689
เด็กหญิงรพีพร  สนองคุณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
690
เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
691
เด็กชายรมยกร  สุขนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
คณิตประถม
692
เด็กหญิงรมิดา  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
693
เด็กหญิงรสิตา  บัวกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
694
เด็กชายรักกานต์  รักท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
695
เด็กชายรัชชานนท์  เทวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
คณิตประถม
696
เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
697
เด็กชายรัชชานนท์  วีระเวช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
698
เด็กชายรัชชานนท์  สมอุ่มจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
699
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เกิดแพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
คณิตประถม
700
เด็กชายรัชพล  ยศหงษ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.5.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
702
เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
703
เด็กหญิงรัตน  คณิตผาติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
704
เด็กชายรัตนโชติ  ภู่จุฬา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
705
เด็กหญิงรัตนประภา  พลอยระย้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
706
เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
707
เด็กชายรามิล  วังตระกูล
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
708
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
คณิตประถม
709
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขอบเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
คณิตประถม
710
เด็กชายรุ่งโรจน์  สีดามา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
711
เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
712
เด็กชายฤทธินันท์  สุรีย์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
713
เด็กหญิงลภัสชา  สายเสือง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
714
เด็กหญิงลลิพร  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
คณิตประถม
715
เด็กชายวงศกร  เชื้อเพชร
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
716
เด็กชายวงศธร  เมฆประดับ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
717
เด็กชายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
718
เด็กหญิงวชิรญา  ยิ้มประดิษฐฺ์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
719
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองแกมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
720
เด็กชายวชิรวิทย์  คุ้มหน่อแนว
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
721
เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
722
เด็กหญิงวนัชญา  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
723
เด็กชายวรณัฎฐ์  เต็งคิว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
724
เด็กชายวรเทพ  มากโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
725
เด็กชายวรธันย์  ทัฬหสิริเวทย์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
726
เด็กหญิงวรนิษฐ์  อริยชัยอัมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
727
เด็กชายวรปรัชญ์  คชนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
728
เด็กหญิงวรพนิต  ปานนุ่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
729
เด็กหญิงวรมลวรรณ  วงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
730
เด็กหญิงวรรณวนิช  แสนทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
731
เด็กหญิงวรรณษา  เฉาอ่ำ
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
732
เด็กชายวรรณะวิทย์  แสนทอง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
733
เด็กชายวรรณะวิทย์  ห้อยพูน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
734
เด็กหญิงวรวิสาข์  ราบรื่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
735
เด็กหญิงวรวีร์  ฤทธิ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายวรเวช  อินทรชื่น
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
737
เด็กหญิงวรัทยา  ทองอิ่ม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
738
เด็กชายวรากร  บุญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
739
เด็กชายวริศ  บุรณโชคไพศาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
740
เด็กชายวริศ  วาดสันทัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
741
เด็กหญิงวริศรา  กะเหล็งเปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
742
เด็กชายวัชรนนท์  เดชณรงค์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
743
เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
744
เด็กชายวัชรากร  เนียมเปรม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
745
เด็กชายวัศพล  อำนาจวงค์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
746
เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
คณิตประถม
747
เด็กชายวิชญ์ภาส  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
748
เด็กหญิงวิชญาพร  จงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
749
เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีภิรมย์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
750
เด็กชายวิญญูสิทธิ์  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
751
เด็กชายวิฑูร  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
752
เด็กหญิงวิยะดา  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
คณิตประถม
753
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พิมพ์นาค
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
754
เด็กชายวิวิธชัย  เดชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
755
เด็กชายวิศรุต  มาตรรักชาติ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
756
เด็กหญิงวิศรุตา  เสวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
757
เด็กชายวีรภัทร  ปลิกแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
758
เด็กหญิงวีรยา  โกศลรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
759
เด็กชายวีระพัฒน์  คงวังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
760
เด็กชายวีระวัสส์  ชัยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
761
เด็กชายวุฒิกร  กลิ่นซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
762
เด็กชายวุฒินันท์  คงสกุล
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
763
เด็กชายศณกรณ์  โพธิ์ปลัด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
764
เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
765
เด็กชายศรัญยู  จันทพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
766
เด็กหญิงศราลี  มีภู่เพ็ง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
767
เด็กหญิงศรุดา  ศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
768
เด็กหญิงศศิ  สายสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
769
เด็กหญิงศศิธร  ปั้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
770
เด็กหญิงศศิธร  มีแสง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงศศิพัชร์  อนันตวีรผาสุข
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
772
เด็กหญิงศศิร์อร  วณิชยกุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
773
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
774
เด็กชายศักย์ศรณ์  นุชท่าโพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
775
เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
776
เด็กชายศาศวัต  ไพรอุดม
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
777
เด็กชายศิรชัช  จันทเขต
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
778
เด็กชายศิรชัช  จันโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
779
เด็กหญิงศิรประภา  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
780
เด็กหญิงศิรประภา  สมัยครีพ
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
781
เด็กชายศิรศักดิ์  กานสำโรง
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
782
เด็กชายศิระวิชญ์  สิริลิ้มสกุล
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
783
เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
784
เด็กหญิงศิราภรณ์  แจ่มเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
785
เด็กหญิงศิริประภา  หมอหวาน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
786
เด็กหญิงศิริพร  เพชรเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
787
เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ศรีเรืองโห้
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
788
เด็กหญิงศิริวรรณ  เจนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
789
เด็กชายศิริศวร์  ปะสะกวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
790
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สนั่นนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
791
เด็กหญิงศิลารี  เหล็กกลิ่น
ป.6
โรงเรียนน้ำดำ
คณิตประถม
792
เด็กชายศิวกร  ตันรัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
793
เด็กชายศิวณัฏฐ์  ใจขัน
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
794
เด็กหญิงศิโสภา  วสุชจรยศ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
795
เด็กหญิงศุทธภา  คณานนท์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
796
เด็กชายศุภกร  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
797
เด็กชายศุภกร  ยอดเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
798
เด็กชายศุภกร  ยอดเมือง
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
799
เด็กชายศุภกฤต  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
800
เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
801
เด็กชายศุภกานต์  ทิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
802
เด็กชายศุภชัย  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
803
เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
804
เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
805
เด็กชายศุภณัฐ  ฟักคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายศุภณัฐ  ส่งเมา
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
807
เด็กชายศุภณัทร  เนียมหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
808
เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธวิเศษ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
809
เด็กชายศุภฤกษ์  โตสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
810
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
811
เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณฤกษ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
812
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปัญญาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
813
เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
814
เด็กหญิงศุุภธิดา  ศรีชู
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
815
เด็กชายสงกรานต์  ทับสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
816
เด็กหญิงสมใจ  อึ้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
817
เด็กชายสรชัช  รักสถาน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
818
เด็กชายสรชัช  วัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
819
เด็กชายสรวิชญ์  ตรงต่อกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
820
เด็กชายสรวิชญ์  นาต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
821
เด็กชายสรวิชญ์  เป่าทอง
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
822
เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ชรจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
823
เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
824
เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิอักษร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
คณิตประถม
825
เด็กหญิงสรัลพร  สมพิมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
826
เด็กหญิงสรัลพร  เสายา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
827
เด็กหญิงสรัลพร  อินดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
828
เด็กชายสราวุฒิ  เฉยชมผล
ป.6
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
คณิตประถม
829
เด็กหญิงสโรชา  นันทะชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
830
เด็กหญิงสลิลทิพย์  บำรุงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
831
เด็กชายสหภูมิ  ระโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
832
เด็กชายสันตพงศ์  ใจเที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
833
เด็กหญิงสาริศา  สิงหเดช
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
834
เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
835
เด็กชายสิทธิกร  พงษ์วานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
836
เด็กชายสิทธิศักดิ์  อ่อนลิ้ม
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
837
เด็กชายสิปกร  เสืออ่ำ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
838
เด็กชายสิรภพ  วีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
839
เด็กชายสิรภัทร  ทองทา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
840
เด็กหญิงสิริกร  กฤตฤกษ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงสิริกัญญา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
คณิตประถม
842
เด็กหญิงสิริกัลพรรษร  สุรฤทธิ์โยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
843
เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
844
เด็กชายสิริเกษม  พนมชัยชยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
845
เด็กหญิงสิริฉาย  ข่มอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
846
เด็กชายสิริโชติ  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
847
เด็กหญิงสิริฑาภรณ์  ม่วงเพชร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
848
เด็กหญิงสิรินภา  ระวังญาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
คณิตประถม
849
เด็กหญิงสิรินยา  อุทาหรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
850
เด็กชายสิริภัทร  นิ่มนงค์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
851
เด็กหญิงสิริยากร  ม่วงป่า
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
852
เด็กชายสิสิร  กิจสนาโยธิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
853
เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
854
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภัทรรังษี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
855
เด็กหญิงสุจิตรา  นาคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
856
เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
857
เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
858
เด็กหญิงสุตาภัทร  จีนหลักร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
859
เด็กหญิงสุทธิดา  สวัสดิ์นะที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
860
เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
861
เด็กหญิงสุธินันทน์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
862
เด็กชายสุธินันท์  นาคอ้น
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
863
เด็กชายสุธีรภัทร  จินตรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
864
เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
865
เด็กชายสุประวีณ์  ปานแย้ม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
866
เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
คณิตประถม
867
เด็กหญิงสุพิชชา  ฉันทวรางค์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
868
เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
869
เด็กหญิงสุพิชญา  มหนิธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
870
เด็กหญิงสุภัสสร  กันแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
871
เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์อยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
872
เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
873
เด็กหญิงสุภาวิตา  ภาคบุตรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
874
เด็กหญิงสุรดา  ฟักทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
875
เด็กชายสุรวัฒน์  อัศวคีรีรุ่ง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายสุวพิชญ์  สุวรรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
877
เด็กชายเสฏฐวิทย์  อินศีชื่น
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
878
เด็กหญิงโสภาวรรณ  แดงวัง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
879
เด็กหญิงหทัยชนก  จิตไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
880
เด็กชายหรรษพล  ตาเจริญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
881
เด็กชายหัสกร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
882
เด็กชายหิรัญ  กรองทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
883
เด็กชายหิรัญเชษฐ์  ครองวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
884
เด็กหญิงอจิรวดี  จันทสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
885
เด็กชายอชิตพล  ทับทิมแท้
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
886
เด็กชายอชิตะ  สติใหม่
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
887
เด็กหญิงอชิรญา  บุญเก๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
888
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ตรงต่อกิจ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
889
เด็กชายอชิระ  มั่นมาตร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
890
เด็กชายอดิเทพ  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
891
เด็กชายอดิศร  หวาเกตุ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
892
เด็กชายอนพรรษ  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
893
เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
894
เด็กหญิงอนัญญา  ช้างพินิจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
895
เด็กชายอนันดา  พลอาสา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
896
เด็กหญิงอนินทิตา  พุ่มอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
897
เด็กชายอพิพัฒน์  พัดขอม
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
898
เด็กหญิงอภัสนันท์  รองมี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
899
เด็กหญิงอภิชญา  เกิดโภคา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
900
เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์เกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
901
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสร้อยพร้าว
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดง
คณิตประถม
902
เด็กหญิงอภิญญาพร  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
903
เด็กชายอภินัทธ์  เตชะมณีสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
904
เด็กชายอภินัทธ์  ศรทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
905
เด็กชายอภิรักษ์  แก้วแพงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
906
เด็กชายอภิรักษ์  พะโยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
907
เด็กชายอภิวัฒน์  ประสานสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
908
เด็กชายอภิวิชญ์  สีโพโต
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
909
เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
910
เด็กหญิงอภิสรา  ขุมทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงอภิสรา  ปานเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
912
เด็กหญิงอมราพร  พรหมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
913
เด็กชายอมฤต  เศรษฐสิริวัธนา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
914
เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
915
เด็กหญิงอรญา  ปิ่นเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
916
เด็กหญิงอรปรียา  สมบัติทองใบ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
917
เด็กหญิงอรัชพร  สายะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
918
เด็กหญิงอริศรา  อยู่กล่ำ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
919
เด็กหญิงอริษา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
920
เด็กหญิงอริสรา  ปางยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
921
เด็กหญิงอริสา  ศรีกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
922
เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
923
เด็กหญิงอรุณวรรณ  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
924
เด็กชายอัครเรศ  เลิศขจรสิน
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
925
เด็กชายอัครวินท์  จินตรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
926
เด็กชายอัครวินท์  ภู่เรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
927
เด็กชายอัครินทร์  บุระดา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
928
เด็กหญิงอัจฉรา  นาคนิล
ป.6
โรงเรียนน้ำดำ
คณิตประถม
929
เด็กหญิงอัชฎาพรรณ  เอกอุฬารพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
930
เด็กหญิงอัญชนา  เสือคง
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
931
เด็กหญิงอัญชิสา  ฤกษ์เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
932
เด็กชายอาชวิน  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
933
เด็กชายอิชิระ  เกตุเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
934
เด็กชายอิศรา  ศิลาเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
935
เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตั้งคำ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
936
เด็กหญิงอุปมาพร  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
937
เด็กชายเอกศิษฏ์  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)
คณิตประถม
938
เด็กหญิงไอรินทร์  โภคินดิษฐวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
939
เด็กหญิงิอธิชา  สุขป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.5.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
940
เด็กหญิงกนกพร  คนรักษา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงกนกพร  บำรุงดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงกนกรัตน์  แฝงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงกนกวรรณ  กุคง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงกมลชนก  เกตุชะรา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
945
เด็กชายกมลพรรษ  คล้ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
946
เด็กชายกมลภพ  สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงกรกนก  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงกรพินธ์  ใจวัง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงกรรณิการ์  สีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
950
เด็กชายกรวิชญ์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
951
เด็กชายกฤตภาส  คงหุ่น
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
952
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์นาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
953
เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์พงศธร
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงกฤติพร  ด้วยสาร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงกวินทรา  สุขแก่น
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงกวิสรา  สุขโยธินธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
957
เด็กชายกษิดิ์พัทร  สิงห์วี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงกังสดาล  แสงเพชรอ่อน
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมจุ้ย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขศิริ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ดีอ่ำ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
964
เด็กชายกันตพงษ์  วงษาวดี
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงกานต์พิชชา  น้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงกานนภัส  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงกิตติกา  ใจเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
968
เด็กชายกิตติชัย  ใจสอาด
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
969
เด็กชายกิตติพันธ์ุ  โสภณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
971
เด็กชายกุนต์  สระพินครบุรี
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงกุลธารินทร์  ไชยบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงเกตสิริ  ศรีรพีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.5.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
975
เด็กหญิงขวัญข้าว  รักศักดิ์สยาม
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงขวัญเนตร  ลูกเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงเขมรุจี  วงษ์กียู้
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงจรัสรัศม์  อินทรทัศน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงจันทร์สวย  ชีพสุมนต์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงจิดาภา  ขุนสุริยะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงวัฒนะสุข
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงจิดาภา  บ่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงจินดารัตน์  ทรงเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
984
เด็กชายจิรโชติ  อินทุยศ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
985
เด็กชายจิรภัทร  คำเป๊ก
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงจิรัชญา  เนตรโม
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงจิรัชยา  คงคาลัย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงจิรัชยา  ผูกพานิช
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
989
เด็กชายจิรัฏฐ์  พิพัฒน์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
990
เด็กชายจีรทัศน์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงจุฑามณี  รัตนารถ
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทับ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงจุฬะปภา  คงสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงฉัตรนภา  วงษ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงชญากาญจน์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงชญาณิน  ช้างพินิจ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงชญานนท์  ม่วงเขาย้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงชญาน์นัทช์  วัฒนชีวโนปกรณ์
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงชญาภา  ขุนสุริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงชญาภา  ศาลิคุปต
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายชนัญญู  ขุนหาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายชนัต  เปียมี
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงชนานันท์  พรหมธานี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงชนิภรณ์  โกมลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงชนิษฐา  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายชยทัต  โฆษิตวรกิจกุล
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายชยพล  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ปะนามะโก
ป.5
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.5.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1010
เด็กหญิงชลดา  รักเรือง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงชลิดาภรณ์  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายชัยวุฒิ  มณีฉาย
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายชาคริต  เหลี่ยมแฉ่ง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายชานล  เตชะกิติกรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงชาลิศา  คันศร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายชิษณุพงศ์  อิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายชุติพงศ์  พงศ์วรางกุล
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงชุติมา  สุดมี
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายโชกุล  ถมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงโซเนีย  บุญลาภ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายญาณเทพ  นิ่มปากน้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายญาณวัตย์  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงญาณิศา  การสมพิศ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงฐิตาพร  เดชาเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงฐิติชญา  ชาวเวียง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายฐิรพัฒณ์  พึ่งสลุด
ป.6
โรงเรียนวัดดงโคกขาม
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายณฐกร  สาคะรัง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงณ๊ฐนิชา  ก๊กมาศ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายณรงค์กร  รั้งท้วม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสุต
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงณัชชา  เนี๊ยะอั๋น
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงณัชพิมพ์  คำกาศ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  หาญขำพงษ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนันตภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สนสาย
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงณัฏฐพร  สร้อยทอง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงณัฏฐศศฺิ  แสงตูม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายณัฐกร  ไทรนนทรีย์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำราญวงค์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงณัฐกานต์  พิชเคียน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงณัฐชานันท์  นุชหนู
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไร่วิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1045
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีศักดิ์ดา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายณัฐนันท์  นุ่มเนตร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์กำเนิด
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงณัฐพร  กันทะสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงณัฐพร  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายณัฐพล  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์ยัง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงณัฐสิการ์  สิทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายณัฐสิทธิ์  น้อยสถิตย์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายณัทพงษ  ปั้นคุ่ย
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงณัทพัฒน์  แย้มกลีบ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงณิชกานต์  เอี่ยมนาค
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงณิชานันท์  ดาวดึงษ์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงณิชาภัทร  แจ๊ดล้อม
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงเดือนสิบ  นาคหาดกระบือ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายถิรพุทธิ์  ซุนพุ่ม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายถิรวัฒน์  พัชรพานิช
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ด้วงรอด
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงทิพย์หทัย  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายธนกร  ขุนคงเสถียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายธนชัย  จันทรากาศ
ป.6
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายธนธรณ์  เขียวมรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงธนน์ธรณ์  แก้วกระจ่างสินธ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงธนพร  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงธนพร  เฮือนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายธนัชชัย  ดอนผิวไพร
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงธนัชพร  รังสิโยภาส
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงธนัญชนก  สุดหอม
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายธนัฐกรณ์  อู่พุฒินันท์
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายธนัท  ศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงธนัทอนันต์  อินอ่วม
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายธนานพ  เล็กพันธ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงธยานิจ  นาพุก
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1080
เด็กหญิงธราธิป  เสือรอด
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีท้วม
ป.6
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ประสงค์วีรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นุนารถ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทิพย์ธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายธัญเทพ  หมีคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายธัญปวัฒศา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงธัญพิมล  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภู่คง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงธาราวดี  ต๊ะปัญญา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงธิดาพร  ขำน้ำคู้
ป.5
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงธิติมา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายธีรภัทร  วันจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายธีระศักดิ์  สุ่มสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายนครินทร์  คงหนู
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายนนธพัทธ์  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงนพดารา  พรมผิว
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายนภธร  น้อยเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงนภสร  ผลเกิด
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายนภสินธ์ุ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงนภัสสร  ชะลอน
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายนรวิชญ์  ฑิฒฝั้น
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงนริศรา  คำปาน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงนฤมล  งอกศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงนลินทิพย์  เกิดเกตุ
ป.5
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงนลินนิภา  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงนัชชา  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายนัดตพล  คำไพเราะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงนัทวิรินพัทน์  คำบุญศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงนันฑิกานต์  ยามา
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงนันทิกานต์  พงษ์พันเทา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดง
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงนาราภัทร  จันทะสี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายนิติภูมิ  พิงสำนัก
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงนิภาภัทร  กุนเกียว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1115
เด็กหญิงบุญฑริก  สังข์แสง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงบุญฑรีย์  สังข์แสง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงบุณยาพร  จุลมานพ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงบุษยา  ช้างงาม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงเบญญาภา  คุณมี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมสุ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายปฏิหาร์  ทองหยอด
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงปณิตา  พิมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงปนัดดา  คำปาน
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงปนัดดา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงปพัชญา  วรวิเศษกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงปพิชญา  กงมล
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุรีย์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงประสิฏา  มาตุรงค์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายปรัตถกร  ไกรราช
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงปริยากร  คุ้มจุ้ย
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงปริยาภัทร  ป้องเสือ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายปรีดิพัทธ์  โนราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เผือกเนียม
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายปลาบปลื้ม  มณีน้อย
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณพราม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงปัณณฉัตร์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงวิทยา
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายปัณณธร  อ่ำทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายปัณณวัฒน์  เมืองแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปลื้มวงศ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงปารมี  ศึกษากิจ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงปาริฉัตร  ตรีมูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงปิ่นมุก  คชนิล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายปิยพันธ์  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายปุญญวัจน์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงปุญญาพร  สระสม
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายปุณณสิน  พุ่มนาค
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงปุณยาภา  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงเปมิกา  สีสังข์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายพชรกวินทร์  ไกรสิน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1150
เด็กหญิงพรชนก  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แซ่กวาง
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงพรรณผกา  พูลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงพรรัชดา  อินน่วม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายพรหมวิริยะ  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายพฤฒิพงศ์  วันยาสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายพฤติพงศ์  บุญช่วยชู
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายพลกฤต  ระฆัง
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงพลอยพิชชา  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายพศิน  โมราถบ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายพัชรดนัย  กันเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงพัฐนิฌา  แก้วปัญญา
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาคยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายพัฒนพล  เทียนพันธ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงพัฒนียา  แก้วคันโท
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงพัณณิตา  กันยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายพัทธดนย์  ศรีมหาดไทย
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายพัลลภ  เติมลาภ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงพิชชานันท์  หุ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อ่อนใจ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงพิชญาดา  หุ้นเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เกตุรวม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรสุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปาน
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงพิมลมาศ  ธนภูมินพรัตน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงพิรัชญา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงพิรุณรัตน์  เขียวปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงพีรกานต์  สิริบุญญาชัย
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายพีรพัฒน์  บัวทองศรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายพีรวัส  วงศ์ประชารัตน์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายพีรวิชญ์  ปะระไทย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงพุทธินันท์  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายเพชรรุ่ง  คุ้มศรี
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1185
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มั่นประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงเพราพิลาส  แดงด้วง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงเพียงฟ้า  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงแพรวพิชชา  คล้ายหล่อ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม