ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  วัฒนกุลชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  แม่นลาย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชพร  รุนชิต
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกชพร  อนุมาศเมธา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกชพรรณ  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกนกพล  เรืองมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกมุก  ภูตีนผา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  รักเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจันทร์ทับ
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมลชนก  ทานะมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลชนก  ฟั่นแจ้ง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรกมล  หงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรกฤต  กันหา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรชวัล  รักษาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกรณัฐ  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกรวรรณ  จงรักษ์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกรวรรณ  แสงปาน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกรวิชญ์  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรอิศรา  ยาดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกฤตชญา  ตรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกฤตพร  ชามพูนท
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤตภาส  มั่งมีอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤตภาส  สอนง่าย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤติกร  เกษน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤติธี  ยิ่งยศเรืองรอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤษฏิ์  ปู่พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤษฏิ์  หล้าจอมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤษฏ์  นุชเทียน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกฤษณะ  ชื่นสมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกวินทิพย์  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกวินนาถ  รักษ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกวิสรา  พีรภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกษิดิ์เดช  เจียมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกษิดิศ  หวังดี
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายก้องกิดากร  นุชสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายก้องสกุล  สักกายะกรมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกอบ  ขจิตวิชยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญชาดา  โชติสินสกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัญญพัฒน  แสงศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัญญ์วรา  บูรณะชาติ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ล้อมชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สีรัตน์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกัญญาภัค  จั่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักษาไพร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกัณฐมณี  ฉิมสา
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกัณฐ์วิรัญล์  พุ่มสลุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกัณฑ์ตณะ  อยู่มา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกันต์กวี  บัวพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกันต์ธีร์  จิตวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกันติชา  ภู่พันสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกันทรากร  ดีรักษา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกันยาวีร์  พูลหน่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกัลยาณี  อังศุไพศาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิจมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายการัณยภาส  ขันธะสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกิตติชัย  รุ่งสันเที้ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกิตติทัต  มากมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายกิตติธัช  พุ่มโกมล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายกิตติพัทธ์  ขำสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกิตติพัศ  พงษ์โพธิ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายกิตติภพ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายกิตติภพ  อินไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  ชาราชิต
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกุลศุกล  พงษ์ปรีชา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายเกรียง  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงเกวลิน  ลพเกิด
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงเกสรีญา  เกตุอินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายเกียรตินิยม  กาวีพันธ์ปานเถื่อน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายไกรวิทย์  เกตุศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายขจรยศ  สืบกาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงขวัญชนก  เนื้อสีจัน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงขวัญรวี  ม่วงสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงขวัญหทัย  ฉิมอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงเขมจิรา  สอนภักดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายเขมชาติ  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายคฑาวุธ  เรืองสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายคณิศร  ภิรมย์รื่น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายคุณานนท์  ครุฑรัมย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายจตุพร  กลิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจริยาภรณ์  เฉลิมพิบูลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายจักรทวีเดช  สิงหเดช
ป.6
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจารุพัฒน์  ผ่าทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดวังแร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายจิณนวัชร์  กุลคง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิดาภา  จิตต์รำพึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจิดาภา  เมฆทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจิดาภา  ศิริโชติสกุลชัย
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจิดาภา  อรรคคะ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายจิตตพัฒน์  มั่งทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายจิตติพัฒน์  พงษ์จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงจิตติภัทรา  น้อยจ้อย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายจิตธนาสักก์  กรรขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายจิรกิตติ์  ผ่องสนาม
ป.5
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายจิรกิตติ์  อินสอาด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงจิรชยา  เครือกนก
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายจิรโชติ  โตปินใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงจิรปรียา  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายจิรภัทร  ซึงรุ่งโชติ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงจิรภิญญา  พาหวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายจิรเมธ  ฉิมสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายจิรวรรธ  ธนเกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงจิรัชญา  จรเอ้กา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจิรัชยา  เกตุหอม
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจิราพร  คเณสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจิราพร  ฉิมชาวนา
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจิราภรณ์  สมเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายจิรายุ  คริสปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  พรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายจุลภา  ยมสุขุมประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงเจ็ทซิก้า  ลาร์สสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายเจษฎากร  เปรมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายเจ้าพระยา  โสภนางกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายฉัตรชัย  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงฉัตรตวัน  มากศรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงฉัตรลดา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงฉันชนก  คงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงฉันชนก  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายฉันทัช  คงศรี
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายเฉลิมชัย  วิชาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชญณดี  ชยสิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชญาดา  ท่าโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชญาดา  มีชัยโย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชญานิน  จอยวงค์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมบุรุษ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชญานิศ  มาน้อย
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชญาภา  นันทนาพรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชนม์เฉลิม  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชนัญญู  กูลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชนัสปกรณ์  กองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชนาภัทร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชนาภา  ช่างพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชนาภา  มณีสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชนิกานต์  สายบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชนิกานต์  หลิมศิริวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชนิสรา  ภานุไพศาล
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชมพูนท  โตสำลี
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงชมพูนุท  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายชยกูล  ฉันทวรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายชยธร  ธิยะใจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชยพล  ใจกาวิล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายชยพล  ชุนพงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายชยพันธ์  ก้อนคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายชยังกูร  จันทร์รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายชยุต  หมอกเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชลกร  แต้มประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งละมูล
ป.6
โรงเรียนบางระกำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายชลสิทธิ์  อิ่มอยู่
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชลาวลัย  เครือวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายชวนากร  วงศ์จีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายชวนากร  สมพันธ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายชวิน  จันทร์นาค
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายชัชชน  ศรีโห้มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายชัชพงศ์  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงชัญญานุช  ธนูศร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายชาคริต  ทวีไชย
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายชาญชัย  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายชาติตระการ  ขันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายชานน  ไพสิฐสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงชาลิสา  รอดบ้านยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงชาลิสา  อินทะชุบ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายชิดชนก  วานิชวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายชินกฤต  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายชิษณุชา  ฝรั่งทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงชีวาพร  อ้นชาวนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงชุติพันธุ์  เหลี่ยมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงชุลีกร  จิวสืบพงษ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  วงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายโชติพิสุทธิ์  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงซาโยรี  บุญตา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงญนันทพร  มีประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายญานภัทร  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายญาณภัทร  โพธิ์ดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายญาณวรุตม์  ดีชู
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายญาณวรุตม์  ดีวังยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายญาณวุฒิ  สุ่มเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายฐากูร  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายฐาปนวัฒน์  ทองคำนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงฐิตารีย์  ปรีชาศิลป์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงฐิติชญา  รอดกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายฐิติพงษ์  ลักษณ์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณฐนันทน์  นภาศิริปกรณ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณธิดา  นันตาหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายณนฐกร  ทั่งทอง
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายณภัทร  กิจพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายณภัทร  แพงวังทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณภัทร  วรรณภิระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายณภัทรศกรณ์  กิติบุญญา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายณวัตร  ศิริสมษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณัชชา  ทิพนัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทิทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายณัฏฐกรณ์  หมวกเมือง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ก้อนพรหม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาณุเจต
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จุ้ยเจ๊ก
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หอวรรณภากรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายณัฐกรณ์  เปี่ยมเนินกุ่ม
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฐกานต์  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐจิรา  วาลู้หลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐชญา  ภูมิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐชนน  ทองจำปา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยประการ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฐญาดา  ธูปชาวนา
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐฐิฏา  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รัตนโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแฟง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่างบุญตา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณัฐดนัย  เงินบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายณัฐดนัย  พ่วงศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐดนัย  อทิศนาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่อมกล่ำนุ่ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐนนท์  กันสุข
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐนรี  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สิทธิสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงณัฐภัทร  ลิ้มรุ่งยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายณัฐวัศ  เกิดบึงพร้าว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายณัฐวัศห์  นาคตระกูล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฐ์วิศิณี  สุวรรณจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายณัฐศิษฐ์  เอี่ยมโหมด
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณิชกานต์  อิ่มกิจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณิชนันท์  สุขประสาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตลับนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์ด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณิธิพล  อ่ำขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงดวงกมล  โตสมบัติ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงดารารัศมิ์  บัวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายดิษศเรศ  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายตฤณ  ชุมดวง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายตันติกร  ภูมิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายติณณภพ  วงศ์ชัยพานิชย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงติณณา  บาร์รอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายตุลย์  เมฆอรุณกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายเตชสิทธิ์  ดอนผิวไพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายเตชัส  ภูมิลา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายเตวัฒน์  นันทิพัฒน์โสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายถิรวัฒน์  นาคมี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงทรงพร  พูลประโยชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายทรงสิทธิ์  มีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายทอแสง  เกียรติวิชชุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายทัชชกร  เนียมสลุด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายทัตพงศ์  โนยศ
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายเทพประทาน  บรรจง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายเทพพิทักษ์  รอดชมภู
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงเทพสิริ  ทับจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายแทนคุณ  แก้วจันทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายแทนปิติ  ธีระบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธงไชย  ศรีอรุณนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงธณัชชา  วันจันทร์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธนกร  นันทยา
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายธนกร  โพธิวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายธนกร  อินทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายธนกฤต  ขำกรัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธนกฤต  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธนกฤต  เพียงต่อ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธนกฤต  มาศรี
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธนกฤต  ราวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธนกฤต  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนกฤต  อินทฉิม
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนกฤต  อินทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนโชติ  เข็มภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธนโชติ  ราชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธนโชติ  ศรียอด
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธนดล  คงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธนดล  เพาะผล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายธนเดช  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธนธร  สืบกระแสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธนธรณ์  นิลจันทร์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธนธรณ์  ป้อมใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธนนท์  ติระการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธนพล  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธนพล  วันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงธนภรณ์  พูนบ้านแขก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธนภัฎฐ์  จีนสลุด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนภัทร  ปัญจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธนภัทร  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธนภัทร  สุขคล้า
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธนภัทร  แสนดี
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายธนวิชญ์  อมรวิริยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนวิชพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธนวิน  ทาหาร
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธนวินท์  ดวงอุปะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธนวินท์  แดงทองดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธนัช  สุขสันต์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธนัชชา  กันมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงธนัชพร  คล้ายทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงธนัชพร  สุวราพัฒนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธนัชพร  โสมาลา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายธนัชพิสิษฐ์  ศรีขวานทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธนัญชนก  วรรณฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธนัทภัทร  จิวประภากรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงธนันณัฏฐ  ประกอบไวทยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงธนิดา  โฉสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงธนิดา  อชิรประภัทร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายธนิตศักดิ์  วรเลิศชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงธนิษฐา  ไม้งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมชัย
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธรณ์ธันย์  เกษร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายธรรมลักษณ์  อริยธรรมนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายธรรมสรณ์  ไทยนิรันประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายธริต  คำสายพรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธฤตวัน  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธฤตวัน  พงษ์นรินทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงธวัลภรณ์  บุญเริง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงธัญชนก  ไฉยากุล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งกิจเจริญโรจน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธัญชนก  อินทรภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธัญญรัศม์  อภิบาลไกรศร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงธันยพร  อยู่นุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายธาดาพล  นาคามดี
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงธารฟ้า  งามอัจฉริยะกุล
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงธารารัตน์  พุ่มพยอม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงธาริณี  หวังตระกูลดี
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธาริน  โชควรกุล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงธิชาภรณ์  กรองใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงธิดามุก  ชัยมาลา
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงธิดารัตน์  ผุยมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงธิตยา  แจ่มสว่าง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วชูเชิด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายธิติวุฒิ  อินทะกูล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงธีญาดา  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายธีทัต  กาญจนะประโชติ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงธีรกานต์  แดงแสงสี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงธีรกานต์  เนียมสลุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายธีรโชติ  เขียวมี
ป.6
โรงเรียนน้ำดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธีร์ธวัช  มากระดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายธีรพล  เปล่งขำ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายธีรภัทร  ปานมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายธีรภัทร  มานักฆ้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายธีรภัทร  เล็กกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายธีรภัทร  สังข์เที้ยม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.2.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธีรภัทร์  นามไข
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธีรภัทร์  พึ่งเพ็ง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธีรเมธ  ชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธีรเมธ  เอี่ยมเนตร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายธีรศักดิ์  รอทอง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายธีวรา  คงธนศุภกร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายนคเรศ  ดอนทิพย์ธรรม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายนนทพัทธ์  มีจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายนพกร  สาระใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงนภกมล  พาทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงรอด
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดำจ่าง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงนภัสสร  อินแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงนภิศ  ภักดิ์ประไพ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายนรภัทร  มาศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายนรภัทร  ยิ้มน่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงนราวดี  เอมอ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดบึงกอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายนราวิชญ์  นิ่มอ้อน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงนฤชล  ถมอรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายนวคุณ  ประภาหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนวพร  นาคเจือทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายนวพล  แย้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงนวรัตน์  เลิศเสม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงนวรัตน์  สิงห์เรือง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนันท์นภัส  มีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงนันท์นภัส  สัตย์ซื่อ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนันทพร  ตั้งเขตการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายนันทวุฒิ  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงนันทิชา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงนัยน์ปพร  หาญไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงนาตาลี  วงศ์เศรษฐภูษิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงนารีรัตน์  อรรคราช
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงนิชาภัทร  อรุณอาศิรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงนิตา  จันทร์ไพบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายนิติธร  โม้อ้วน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายนิติวงศ์  โคตรเนตร
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายนิธิกร  อินทร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายนิธิพัฒน์  ธีระเพ็ญแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงนิภาวรรณ  รอดสุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงนิศารัตน์  จุ้ยขาว
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงนิษกา  เบ้านาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายบัณฑัต  ดีสุด
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงบัณฑิตา  กล่อมกระมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญศิริตระกูล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงบัวบูชา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงบุญญวาส  ฤทธิรอด
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายบุญยชา  พงษ์วานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงบุญยนุช  บุญปั้น
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงบุญสิตา  ตันรัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายบุณยกร  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายบุรเศณษฐ์  ธนาบูรณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายเบนยามิน  มารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงใบข้าว  สุริยะคำวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายปกรณ์  ธรรมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายปฏิภาณ  พรมเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายปฐมฤกษ์  เอกอุฬารพันธ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายปณัฐวัฒน์  รัตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงปณิตา  อมรวิภาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายปธานิน  มหาเรือนขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงปนัชดา  จันทโรจน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปพิชญา  ภูวเศวร์บดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงปพิชามญธุ์  เรืองพรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายปภังกร  มีเวชสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายปภังกร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายปภังกร  หมู่พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงปภาวดี  นาคเกิด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวิละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายปภาวิน  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายประพาฬพงศ์  บุตรทิพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงประภัสสร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงประภาพร  ขนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายปราณภัทร  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายปริญ  ตรียัมปราย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายปริยวิศว์  อนุรักษ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงปริยากร  ทองสนิท
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงปรีดียา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงปรีรชญา  ฉายประสาท
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงปวรรัตน์  กลิ่นทับ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงปวริศา  ศรีพยัฆ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปวริศา  สิงห์พรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แรมเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เทศสลุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายปองคุณ  ประทีปจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายปองคุณ  ร่วมรักพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงปัญกรญ์  พงศ์วิไลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงปัญจรัสมื์  ฐิตะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายปัณฑิตา  ธนะสีลังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปัณฑิตา  ภูมิผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายปัณณธร  คำแป้น
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายปัณณพงศ์  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปัณณรัตน์  ธีระธนินท์ฉัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายปัณณวิชญ์  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปัณศ์ชญา  อินทนาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปาณัทญา  มั่นมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปาณิศา  แตงนิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปาณิสรา  จั่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงปาณิสรา  เมโรนิต
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปาลิกา  สีสุกใส
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงปาลิตา  นิราราช
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายปิติคุณ  มีมา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายปิติภูมิ  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงปิ่นหทัย  พรหมสาธร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายปิยภัทร  พาลวัล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงปิยวรรณ  ไพษา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายปิยวัฒน์  ฮับหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายปิยวิสิฐ  ปฏิยุทธพิริยการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงปิยะธิดา  สีคำแหง
ป.6
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายปิยังกูร  กล่ำแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทับเชียงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายปุญญวัฒน์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงปุณณภา  ทองประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายปุณณสิน  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคุยยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายปุณณัตถ์  พ่วงกระทุ่ม
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงปุณธดา  กาญธนปกรณ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงปุณยนุช  คำพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงปุณยนุช  ปาละมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงไปรนัดดา  อินทรพุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงไปรยา  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายพงศธนา  เอี่ยมสุดาษิต
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายพงศธร  ภาคทวี
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายพงศ์ภัทร  โพธิ์พล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พระนาค
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายพงษ์รชต  ล้ำตระกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายพจน์  จำปีพันธ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายพชร  แป้นน้อย
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายพชร  ลบยิ้ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพชรบงกช  ผเด็จพล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายพชรพล  ทิพย์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายพชรพล  ผลจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายพนมกร  ดอนจิ๋วไพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพนิตนันท์  ทองประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพรกนก  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงพรชนิตว์  ลาบุญ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงพรนภัส  โตแทนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงพรนัชชา  น้อยใจ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพรปวีณ์  พุทธะอรุณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายพรพิสุทธิ์  รัตนจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพรไพริน  เรือนปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายพรภวิษย์  คงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายพรภิวรรตน์  อ่ำดัด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพรรณปพร  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดวังเป็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงพรรทิตตา  อ้วนวิจิตร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพรลินี  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพรหมภัสสร  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายพระทอง  เพ็งพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงพริมา  เหมะวัฒนะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายพลภัทร  คุ้มตะสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงพลอยชมพู  เขียวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงพลอยสวยส์  ทองศรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงพศิกา  เกตุเทศ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายพศิน  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายพสิษฐ์  วัฒนกสิวิชช์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงพัชรดา  สุภาเฮียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายพัชรพล  ชัยดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายพัชรพล  แซ่ส่ง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงพัชรวลัย  อุลปาทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายพัฒนธันว์  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายพัฒน์วิทย์  ตรงสกุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงพัณณิตา  จันดี
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายพัทธ์ธีรา  ประสงค์วีรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูระวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายพันธกานต์  พลบำรุง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายพันธกิจ  วัดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายพันธวัช  เรืองรองกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายพัสนัย  ใฝ่กุศลกุล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายพัสสกรณ์  อรุณอาศิรกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงพิจิตรา  แจ่มเมือง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงพิชชาภา  มงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงพิชญธิดา  ช้างงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายพิชญะ  นฤขัตรพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงพิชญาภา  ต่ายหัวดง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงพิชญาภา  สมยาโรน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายพิชาญ์พล  เอียดสังข์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินตา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภโรจน์จิรกุล
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายพิธิวัฒน์  มั่นเดชวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงพินทุวรรณ  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงพินประภา  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายพิพัฒน์  ดีหนอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานบุญ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มขะมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลิช้ำ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เถระรัชชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แก้วจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุขหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงพิมพาวดี  พูลชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงพิมพิศา  โนรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายพิสิฏพล  เดชวรรคณีย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายพิสิษฐ์  อยู่ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพีชยะภูมิ  ฟักเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายพีรกานต์  ธรรมรักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายพีรณัฐ  เทศสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงพีรนุช  บุญเซ็ง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายพีรพัฒน์  ขำปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรเกลอ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายพีรพัฒน์  สงวนนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายพีรพันธ์  กันทะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงพีรยา  คำดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายพีรวัส  ทองชู
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายพีรวิชญ์  ไพผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงพุทธรักษา  ขุนอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงพุทธสุดา  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงพูนกานฎาธ์  สิริสมบูณณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงเพชรดา  อบอินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงเพชรลดา  อ่องยิ้ม
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงเพ็ญนภา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณลภ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงแพรวา  เปล่งผิว
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงฟ้าใส  ประจวบผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายฟิสิกส์  เอิบสภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายภพกวี  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงภริตภัสพร  พิพัฒน์ทิตธนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ตันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายภัทท์ชนน  โจวตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงภัททิยา  พจน์จิรานุกุูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายภัทรกร  ยอดเพชร
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายภัทรกร  อุปวัง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 1 ห้องป.5.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายภัทรดนัย  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายภัทรธนวีร์  ฤทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมยัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงภัทรนันท์  ชาวงค์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายภัทรนันท์  ภัทรเรืองชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายภัทรพล  กิติ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายภัทรพล  โท้เพชร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายภัทรเวช  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายภัทรานนท์  สอนศิลป์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงศ์ครุฑ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงภัทราพร  ผลปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงภัทราวดี  เมฆมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายภัทศกร  แสนรักษ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายภาคภูมิ  รอดเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงภาณิชา  ลัคนากาล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายภาณุพงศ์  ศิวสัตตพร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายภานุวัฒน์  ทศพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงภาพิมล  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงภาพิมล  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงภารดี  นุชโพธิ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงภาวินี  ทองพรม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายภาสกำภู  เชนรัชชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายภูกวิน  เงินจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายภูธเนศ  อินทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายภูเบศ  เหมือนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายภูเบศร์  ธีราช
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายภูมิพัฒ  สอนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายภูมิภาส  รักศาสตร์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสันติ
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายภูวภัทร  มายุรส
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายภูวิช  เขียวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายมกรธวัช  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์  ช้อยเครือ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงมัณฑนา  อาจสาริกรณ์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงมาลิสา  ศรีจันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงมินทร์ตรา  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายมีน  สุขเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงมุกมาดา  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายเมธา  มีบึงพร้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงเมธาพร  วิเศษสุมน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุ่นด่าน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงเมธิฎา  สุ่นสุข
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายเมธี  คำสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายยศกร  สอนผึ้ง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายยศพงศ์  พุ่มโพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายยศวรรธน์  น้ำฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงยูนิส  โบว์มอนท์
ป.6
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงเยาวเรศ  ธนสถาพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงโยษิตา  น้อยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายรชฏ  ฟูน้อง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงรชมล  ด่านศรีชาญชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงรฐาฑิตรา  ปู่ซึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงรตนกมล  สุขเกษ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงรพีพร  สนองคุณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายรมยกร  สุขนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงรมิดา  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงรสิตา  บัวกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายรักกานต์  รักท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายรัชชานนท์  เทวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายรัชชานนท์  วีระเวช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายรัชชานนท์  สมอุ่มจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เกิดแพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายรัชพล  ยศหงษ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.5.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงรัตน  คณิตผาติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายรัตนโชติ  ภู่จุฬา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงรัตนประภา  พลอยระย้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายรามิล  วังตระกูล
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขอบเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายรุ่งโรจน์  สีดามา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายฤทธินันท์  สุรีย์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงลภัสชา  สายเสือง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงลลิพร  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายวงศกร  เชื้อเพชร
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายวงศธร  เมฆประดับ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงวชิรญา  ยิ้มประดิษฐฺ์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองแกมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายวชิรวิทย์  คุ้มหน่อแนว
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงวนัชญา  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายวรณัฎฐ์  เต็งคิว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายวรเทพ  มากโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายวรธันย์  ทัฬหสิริเวทย์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงวรนิษฐ์  อริยชัยอัมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายวรปรัชญ์  คชนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงวรพนิต  ปานนุ่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงวรมลวรรณ  วงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงวรรณวนิช  แสนทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงวรรณษา  เฉาอ่ำ
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายวรรณะวิทย์  แสนทอง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายวรรณะวิทย์  ห้อยพูน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงวรวิสาข์  ราบรื่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงวรวีร์  ฤทธิ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายวรเวช  อินทรชื่น
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงวรัทยา  ทองอิ่ม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายวรากร  บุญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายวริศ  บุรณโชคไพศาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายวริศ  วาดสันทัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงวริศรา  กะเหล็งเปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายวัชรนนท์  เดชณรงค์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายวัชรากร  เนียมเปรม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายวัศพล  อำนาจวงค์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายวิชญ์ภาส  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงวิชญาพร  จงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีภิรมย์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายวิญญูสิทธิ์  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายวิฑูร  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงวิยะดา  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พิมพ์นาค
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายวิวิธชัย  เดชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายวิศรุต  มาตรรักชาติ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงวิศรุตา  เสวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายวีรภัทร  ปลิกแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงวีรยา  โกศลรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายวีระพัฒน์  คงวังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายวีระวัสส์  ชัยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายวุฒิกร  กลิ่นซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายวุฒินันท์  คงสกุล
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายศณกรณ์  โพธิ์ปลัด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายศรัญยู  จันทพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงศราลี  มีภู่เพ็ง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงศรุดา  ศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงศศิ  สายสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงศศิธร  ปั้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงศศิธร  มีแสง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงศศิพัชร์  อนันตวีรผาสุข
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงศศิร์อร  วณิชยกุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายศักย์ศรณ์  นุชท่าโพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายศาศวัต  ไพรอุดม
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายศิรชัช  จันทเขต
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายศิรชัช  จันโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงศิรประภา  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงศิรประภา  สมัยครีพ
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายศิรศักดิ์  กานสำโรง
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายศิระวิชญ์  สิริลิ้มสกุล
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงศิราภรณ์  แจ่มเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงศิริประภา  หมอหวาน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงศิริพร  เพชรเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ศรีเรืองโห้
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงศิริวรรณ  เจนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายศิริศวร์  ปะสะกวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สนั่นนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงศิลารี  เหล็กกลิ่น
ป.6
โรงเรียนน้ำดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายศิวกร  ตันรัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายศิวณัฏฐ์  ใจขัน
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงศิโสภา  วสุชจรยศ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงศุทธภา  คณานนท์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายศุภกร  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายศุภกร  ยอดเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายศุภกร  ยอดเมือง
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายศุภกฤต  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายศุภกานต์  ทิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายศุภชัย  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายศุภณัฐ  ฟักคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายศุภณัฐ  ส่งเมา
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายศุภณัทร  เนียมหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธวิเศษ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายศุภฤกษ์  โตสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณฤกษ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปัญญาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงศุุภธิดา  ศรีชู
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายสงกรานต์  ทับสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงสมใจ  อึ้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายสรชัช  รักสถาน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายสรชัช  วัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายสรวิชญ์  ตรงต่อกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายสรวิชญ์  นาต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายสรวิชญ์  เป่าทอง
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ชรจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิอักษร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงสรัลพร  สมพิมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงสรัลพร  เสายา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงสรัลพร  อินดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายสราวุฒิ  เฉยชมผล
ป.6
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงสโรชา  นันทะชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงสลิลทิพย์  บำรุงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายสหภูมิ  ระโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายสันตพงศ์  ใจเที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงสาริศา  สิงหเดช
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายสิทธิกร  พงษ์วานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายสิทธิศักดิ์  อ่อนลิ้ม
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายสิปกร  เสืออ่ำ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายสิรภพ  วีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายสิรภัทร  ทองทา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงสิริกร  กฤตฤกษ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงสิริกัญญา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงสิริกัลพรรษร  สุรฤทธิ์โยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายสิริเกษม  พนมชัยชยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงสิริฉาย  ข่มอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายสิริโชติ  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสิริฑาภรณ์  ม่วงเพชร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงสิรินภา  ระวังญาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสิรินยา  อุทาหรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายสิริภัทร  นิ่มนงค์
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงสิริยากร  ม่วงป่า
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายสิสิร  กิจสนาโยธิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภัทรรังษี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงสุจิตรา  นาคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงสุตาภัทร  จีนหลักร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงสุทธิดา  สวัสดิ์นะที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงสุธินันทน์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายสุธินันท์  นาคอ้น
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายสุธีรภัทร  จินตรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายสุประวีณ์  ปานแย้ม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงสุพิชชา  ฉันทวรางค์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงสุพิชญา  มหนิธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงสุภัสสร  กันแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์อยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงสุภาวิตา  ภาคบุตรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงสุรดา  ฟักทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายสุรวัฒน์  อัศวคีรีรุ่ง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายสุวพิชญ์  สุวรรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายเสฏฐวิทย์  อินศีชื่น
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงโสภาวรรณ  แดงวัง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงหทัยชนก  จิตไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายหรรษพล  ตาเจริญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายหัสกร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายหิรัญ  กรองทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายหิรัญเชษฐ์  ครองวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงอจิรวดี  จันทสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายอชิตพล  ทับทิมแท้
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายอชิตะ  สติใหม่
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงอชิรญา  บุญเก๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ตรงต่อกิจ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายอชิระ  มั่นมาตร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายอดิเทพ  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายอดิศร  หวาเกตุ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายอนพรรษ  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงอนัญญา  ช้างพินิจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายอนันดา  พลอาสา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงอนินทิตา  พุ่มอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายอพิพัฒน์  พัดขอม
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงอภัสนันท์  รองมี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงอภิชญา  เกิดโภคา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์เกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสร้อยพร้าว
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงอภิญญาพร  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายอภินัทธ์  เตชะมณีสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายอภินัทธ์  ศรทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายอภิรักษ์  แก้วแพงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายอภิรักษ์  พะโยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายอภิวัฒน์  ประสานสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายอภิวิชญ์  สีโพโต
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงอภิสรา  ขุมทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้องป.4.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงอภิสรา  ปานเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงอมราพร  พรหมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายอมฤต  เศรษฐสิริวัธนา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงอรญา  ปิ่นเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอรปรียา  สมบัติทองใบ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงอรัชพร  สายะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงอริศรา  อยู่กล่ำ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงอริษา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอริสรา  ปางยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงอริสา  ศรีกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงอรุณวรรณ  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายอัครเรศ  เลิศขจรสิน
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายอัครวินท์  จินตรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายอัครวินท์  ภู่เรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายอัครินทร์  บุระดา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงอัจฉรา  นาคนิล
ป.6
โรงเรียนน้ำดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงอัชฎาพรรณ  เอกอุฬารพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงอัญชนา  เสือคง
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงอัญชิสา  ฤกษ์เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายอาชวิน  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายอิชิระ  เกตุเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายอิศรา  ศิลาเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตั้งคำ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงอุปมาพร  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายเอกศิษฏ์  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงไอรินทร์  โภคินดิษฐวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงิอธิชา  สุขป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.5.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
940
เด็กหญิงกนกพร  คนรักษา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงกนกพร  บำรุงดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงกนกรัตน์  แฝงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงกนกวรรณ  กุคง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงกมลชนก  เกตุชะรา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายกมลพรรษ  คล้ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายกมลภพ  สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงกรกนก  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงกรพินธ์  ใจวัง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงกรรณิการ์  สีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายกรวิชญ์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายกฤตภาส  คงหุ่น
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์นาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์พงศธร
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงกฤติพร  ด้วยสาร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงกวินทรา  สุขแก่น
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงกวิสรา  สุขโยธินธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายกษิดิ์พัทร  สิงห์วี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงกังสดาล  แสงเพชรอ่อน
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมจุ้ย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขศิริ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ดีอ่ำ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายกันตพงษ์  วงษาวดี
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงกานต์พิชชา  น้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงกานนภัส  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงกิตติกา  ใจเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายกิตติชัย  ใจสอาด
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายกิตติพันธ์ุ  โสภณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายกุนต์  สระพินครบุรี
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงกุลธารินทร์  ไชยบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงเกตสิริ  ศรีรพีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.5.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
975
เด็กหญิงขวัญข้าว  รักศักดิ์สยาม
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงขวัญเนตร  ลูกเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงเขมรุจี  วงษ์กียู้
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงจรัสรัศม์  อินทรทัศน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงจันทร์สวย  ชีพสุมนต์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงจิดาภา  ขุนสุริยะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงวัฒนะสุข
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงจิดาภา  บ่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงจินดารัตน์  ทรงเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายจิรโชติ  อินทุยศ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายจิรภัทร  คำเป๊ก
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงจิรัชญา  เนตรโม
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงจิรัชยา  คงคาลัย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงจิรัชยา  ผูกพานิช
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายจิรัฏฐ์  พิพัฒน์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายจีรทัศน์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงจุฑามณี  รัตนารถ
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทับ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงจุฬะปภา  คงสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงฉัตรนภา  วงษ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงชญากาญจน์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงชญาณิน  ช้างพินิจ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงชญานนท์  ม่วงเขาย้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงชญาน์นัทช์  วัฒนชีวโนปกรณ์
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงชญาภา  ขุนสุริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงชญาภา  ศาลิคุปต
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายชนัญญู  ขุนหาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายชนัต  เปียมี
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงชนานันท์  พรหมธานี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงชนิภรณ์  โกมลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงชนิษฐา  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายชยทัต  โฆษิตวรกิจกุล
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายชยพล  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ปะนามะโก
ป.5
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.5.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1010
เด็กหญิงชลดา  รักเรือง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงชลิดาภรณ์  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายชัยวุฒิ  มณีฉาย
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายชาคริต  เหลี่ยมแฉ่ง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายชานล  เตชะกิติกรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงชาลิศา  คันศร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายชิษณุพงศ์  อิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายชุติพงศ์  พงศ์วรางกุล
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงชุติมา  สุดมี
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายโชกุล  ถมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงโซเนีย  บุญลาภ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายญาณเทพ  นิ่มปากน้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายญาณวัตย์  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงญาณิศา  การสมพิศ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงฐิตาพร  เดชาเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงฐิติชญา  ชาวเวียง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายฐิรพัฒณ์  พึ่งสลุด
ป.6
โรงเรียนวัดดงโคกขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายณฐกร  สาคะรัง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงณ๊ฐนิชา  ก๊กมาศ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายณรงค์กร  รั้งท้วม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสุต
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงณัชชา  เนี๊ยะอั๋น
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงณัชพิมพ์  คำกาศ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  หาญขำพงษ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนันตภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สนสาย
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงณัฏฐพร  สร้อยทอง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงณัฏฐศศฺิ  แสงตูม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายณัฐกร  ไทรนนทรีย์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำราญวงค์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงณัฐกานต์  พิชเคียน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงณัฐชานันท์  นุชหนู
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไร่วิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1045
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีศักดิ์ดา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายณัฐนันท์  นุ่มเนตร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์กำเนิด
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงณัฐพร  กันทะสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงณัฐพร  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายณัฐพล  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์ยัง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงณัฐสิการ์  สิทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายณัฐสิทธิ์  น้อยสถิตย์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายณัทพงษ  ปั้นคุ่ย
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงณัทพัฒน์  แย้มกลีบ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงณิชกานต์  เอี่ยมนาค
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงณิชานันท์  ดาวดึงษ์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงณิชาภัทร  แจ๊ดล้อม
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงเดือนสิบ  นาคหาดกระบือ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายถิรพุทธิ์  ซุนพุ่ม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายถิรวัฒน์  พัชรพานิช
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ด้วงรอด
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงทิพย์หทัย  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายธนกร  ขุนคงเสถียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายธนชัย  จันทรากาศ
ป.6
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายธนธรณ์  เขียวมรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงธนน์ธรณ์  แก้วกระจ่างสินธ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงธนพร  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงธนพร  เฮือนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายธนัชชัย  ดอนผิวไพร
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงธนัชพร  รังสิโยภาส
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงธนัญชนก  สุดหอม
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายธนัฐกรณ์  อู่พุฒินันท์
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายธนัท  ศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงธนัทอนันต์  อินอ่วม
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายธนานพ  เล็กพันธ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงธยานิจ  นาพุก
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1080
เด็กหญิงธราธิป  เสือรอด
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีท้วม
ป.6
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ประสงค์วีรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นุนารถ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทิพย์ธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายธัญเทพ  หมีคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายธัญปวัฒศา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงธัญพิมล  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภู่คง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงธาราวดี  ต๊ะปัญญา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงธิดาพร  ขำน้ำคู้
ป.5
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงธิติมา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายธีรภัทร  วันจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายธีระศักดิ์  สุ่มสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายนครินทร์  คงหนู
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายนนธพัทธ์  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงนพดารา  พรมผิว
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายนภธร  น้อยเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงนภสร  ผลเกิด
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายนภสินธ์ุ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงนภัสสร  ชะลอน
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายนรวิชญ์  ฑิฒฝั้น
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงนริศรา  คำปาน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงนฤมล  งอกศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงนลินทิพย์  เกิดเกตุ
ป.5
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงนลินนิภา  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงนัชชา  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายนัดตพล  คำไพเราะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงนัทวิรินพัทน์  คำบุญศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงนันฑิกานต์  ยามา
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงนันทิกานต์  พงษ์พันเทา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงนาราภัทร  จันทะสี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายนิติภูมิ  พิงสำนัก
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงนิภาภัทร  กุนเกียว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1115
เด็กหญิงบุญฑริก  สังข์แสง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงบุญฑรีย์  สังข์แสง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงบุณยาพร  จุลมานพ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงบุษยา  ช้างงาม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงเบญญาภา  คุณมี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมสุ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายปฏิหาร์  ทองหยอด
ป.6
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงปณิตา  พิมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงปนัดดา  คำปาน
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงปนัดดา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงปพัชญา  วรวิเศษกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงปพิชญา  กงมล
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุรีย์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงประสิฏา  มาตุรงค์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายปรัตถกร  ไกรราช
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงปริยากร  คุ้มจุ้ย
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงปริยาภัทร  ป้องเสือ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายปรีดิพัทธ์  โนราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เผือกเนียม
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายปลาบปลื้ม  มณีน้อย
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณพราม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงปัณณฉัตร์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายปัณณธร  อ่ำทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายปัณณวัฒน์  เมืองแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปลื้มวงศ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงปารมี  ศึกษากิจ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงปาริฉัตร  ตรีมูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงปิ่นมุก  คชนิล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายปิยพันธ์  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายปุญญวัจน์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงปุญญาพร  สระสม
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายปุณณสิน  พุ่มนาค
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงปุณยาภา  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงเปมิกา  สีสังข์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายพชรกวินทร์  ไกรสิน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1150
เด็กหญิงพรชนก  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แซ่กวาง
ป.6
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงพรรณผกา  พูลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงพรรัชดา  อินน่วม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายพรหมวิริยะ  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายพฤฒิพงศ์  วันยาสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายพฤติพงศ์  บุญช่วยชู
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายพลกฤต  ระฆัง
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงพลอยพิชชา  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายพศิน  โมราถบ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายพัชรดนัย  กันเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงพัฐนิฌา  แก้วปัญญา
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาคยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายพัฒนพล  เทียนพันธ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงพัฒนียา  แก้วคันโท
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงพัณณิตา  กันยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายพัทธดนย์  ศรีมหาดไทย
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายพัลลภ  เติมลาภ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงพิชชานันท์  หุ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อ่อนใจ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงพิชญาดา  หุ้นเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เกตุรวม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรสุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปาน
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงพิมลมาศ  ธนภูมินพรัตน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงพิรัชญา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงพิรุณรัตน์  เขียวปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงพีรกานต์  สิริบุญญาชัย
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายพีรพัฒน์  บัวทองศรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายพีรวัส  วงศ์ประชารัตน์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายพีรวิชญ์  ปะระไทย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงพุทธินันท์  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายเพชรรุ่ง  คุ้มศรี
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1185
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มั่นประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงเพราพิลาส  แดงด้วง
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงเพียงฟ้า  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงแพรวพิชชา  คล้ายหล่อ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงแพรวา  ขาลสมดี
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงภคพร  กลางวงษ์
ป.6
โรงเรียนบางระกำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงภคินี  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายภณ  โกษาจันทร์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายภวัต  สวนสอน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงภัคธีมา  จันทร์ชาวนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงภัทรธิดา  เทียนป้อม
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญปกครอง
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายภาคิน  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายภานุพงศ์  ขำเกิด
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายภานุภัทร์  กันวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงภิญญากัณฑ์  วรรณเอก
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงภิรัญญา  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายภูมินันท์  คำพุฒ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายภูรินทร์  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วนิล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงมลฑกานต์  คงเกษม
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงมิสรา  พลอยจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายเมธัส  ฉัตรเงิน
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงเมวรินทร์  สอนเวียง
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงโยษิตา  นพมาก
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายรพีพัฒน์  สายสีนพคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายรฤกฐิคุณ  สุนทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงรวิพร  วงค์ทะกัน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงรวีนาถ  ศรีรพีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงรัชนีกร  มะรังษี
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงรัฐญาณีย์  ปฏิสนธิ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ศุภบดีสกุล
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายรัฐภูมิ  ตรีจักร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายรัฐภูมิ  สีขาว
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วสุวสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารอาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้องป.6.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1220
เด็กชายรัฐศาสตร์  สุดาปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายรัตนชัย  กลั่นคำ
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงรัตนากรณ์  ศรีสุก
ป.6
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายรัสปกรณ์  แก้วสระแสนวรโชติ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงรินรดา  อุดมรักพันธ์พง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงรุ้งนภา  แสงวันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงรุ้งเพชร  คุ้มกัน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงลลนา  โสมีชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงลินดา  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงวนิชภัทร  กันฟัก
ป.5
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายวรกานต์  บัวอิ่มพันธ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายวรชัย  ตาลเยี่ยน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงวรนิษฐา  ขาวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงวรรณิดา  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายวรวิชญ์  บัวอิ่มพันธ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงวรินทร์ประภา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายวสุวัฒน์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายวัณณุวรรธน์  โคตรเสนา
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงวัลภา  วรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายวายุห์นันต์  สังข์วงษา
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงวิชญาพร  ปาลาศ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงวิชุดา  ทาสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงวิฑิตา  อยู่ครอบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงวิลาสินี  ขำศรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงศตพร  ผลอินทร์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายศตวรรษ  วังศิลป์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายศรณัฐ  สรรคชา
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายศรัณย์ดนัย  นรชาญ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายศรัณย์  โกลาหะฬะ
ป.6
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงศรีกมล  อยู่อ่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายศวัสกร  เกตุนาคามณี
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงศศิกานต์  ลิลิตวรางกูร
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงศศิกานต์  สนคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารศรีธรรมไตรปิฎก ชั้น 3 ห้อง ป.6.1 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1255
เด็กหญิงศศิธร  พรมสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงศศิพิมล  แสงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงศศิวรรณ  เนรมัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงศศิวรรณ  ประนามะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายศิรพงศ์  วราวุฒิเกียรติ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงศิริกมล  สัทธานนท์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายศิวัชพิช  โพธิอภิญาณวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายศุภกร  กลิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายศุภกร  ภักดีวรการชนะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายศุภนัฐ  ทองดอนกระเดื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านคุยยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงสรณญาดา  คลังสมบัติ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงสรัญชนา  กลิ่นแจ่ม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงสรัลชนา  เลาะเซ็มวัน
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายุติธรรม
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายสิรวิชญ์  ดวนสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายสิรวิชญ์  อาภัสระวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงสุณฐา  คุ้มแพทย์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายสุดเขตต์  กล่ำทวี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงสุตาภัทร  ปันทิพย์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วสระแสน
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงสุทธินันท์  จันทะวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงสุทัตตา  ฤทธิ์ชาวนา
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงสุทิชา  กรแก้ว
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีชาติ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงสุนิสา  เรืองโชติ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงสุปัญญา  สอาดพลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงสุพรรษา  ธูปกลิ่น
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงสุพรรษา  บู่ทอง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงสุพิชชา  โคกปรางค์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่มีคง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงสุภาพร  แสงนาค
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงสุวภัทร  สัสดีเดช
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายหิรัญ  ศีตะจิตต์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงอชิรวิตา  คงหุ่น
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายอดิทีปย์  แซ่วี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคารศรีธรรมไตรปิฎก ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1290
เด็กชายอติวิชญ์  พนมพริ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงอทิตยา  ทรายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงอนัญญา  นวลปลอด
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ