ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพรรณ  มากซุง
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  กุลณาวงค์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  วิริยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤชณรงค์  สุขหร่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตเมธ  เคาไวยกุล
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤติกานต์  สุระสมบัติพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
10
เด็กชายก้องภพ  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขำเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกุลฤทัย  สุมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
16
เด็กชายเกียรติพงษ์  ผ่องผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
17
เด็กชายเกียรติมนัส  จันทร์แป้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
19
เด็กหญิงขวัญข้าว  อนุกูลเรืองกิตติ์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์เชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
21
เด็กชายจตุรพร  คำหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
22
เด็กชายจิตติพัฒน์  ผะดาวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิตรลดา  ปูรณัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจินต์จุฑา  หาลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรชยา  สีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิราพัชร  ส่ายพุฒ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนนิกานต์  มานิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
31
เด็กชายชยานันต์  มั่นศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ถนอมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
33
เด็กชายชัยภัทร  กลั่นหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
34
เด็กชายชัยวุฒิ  สุขเอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชิตา  สังขจันทร์
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภู่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชุติมา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฌาณิษาห์  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
41
เด็กหญิงญาณิศา  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
42
เด็กหญิงญาณิศา  ยุทธนาระวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
45
เด็กชายณราธร  รัตน์ด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บางขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐกรณ์  สากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐธิดา  เนียมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐนัย  วงศืพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐพล  พวงนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวบสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐภัทร  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณิชานาฏ  ไชยเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณิชารีย์  อ่ำรักษ์
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
59
เด็กชายถวัลย์พัฒน์  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
60
เด็กชายเทวินส์  มั่นรักคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
61
เด็กชายธณกฤษ  วิเศษแพทย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
62
เด็กชายธนกร  เทียนมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
63
เด็กชายธนดล  นาควิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
64
เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
65
เด็กชายธนากร  สอนจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญชนก  ธนัชลาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธันวรัตน์  ชุนศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธาราทิพย์  คำยันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
69
เด็กชายธีรเทพ  วิทัยสงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
70
เด็กชายธีรภัสกร  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
72
เด็กชายนริศร์  ปาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนันทิยา  บัทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนิรดา  ขวัญเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
75
เด็กชายนิรวิทย์  ปันอิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปณิตา  สนสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
77
เด็กชายปภาวิชญ์  มีคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
78
เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปราณปรียา  เบ้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
80
เด็กชายปฤญจ์  เเท่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปวีณ์นุช  แก้วมุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
82
เด็กชายปองกิตติ์  ชูสงฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
83
เด็กชายปัญญากร  ศรียิ้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
84
เด็กชายปัณณวัชญ์  พิมพาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปาณปรียา  บรรเจิดกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปาริชาต  สังข์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
87
เด็กชายปุญญาพัฒน์  ดีมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปุณยนุช  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงไปรยา  เชื้ออินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
90
เด็กชายผลิตโชค  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพรธีรา  ปัญญาอินทร์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพรปวีณ์  สุดยอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพัชรินทร์  เผ่าโมด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพัชรินทร์  มีกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
96
เด็กชายพิชิตฌาน  ทองแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพีรดา  ลาภะชัยวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงภัคนันท์  กล่ำทัพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
100
เด็กหญิงภัทรธิดา  เนตรสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
101
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
102
เด็กชายภัทรศักดิ์  ดาวสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
103
เด็กชายภาคิน  เพชรนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
104
เด็กชายภาณุวัฒน์  ตาลเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
105
เด็กหญิงภิณชะรัชย์  ชุ่มมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภีมพล  ชัยโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
107
เด็กชายภีรภัทร  ไข่รัศมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
108
เด็กหญิงมัญชรัตน์  คงเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
109
เด็กหญิงมัณยาภา  ศรีนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
110
เด็กหญิงมานิตา  อ่วมอิ่ม
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
111
เด็กชายเมธากร  คำจ่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเมธาวี  คงทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
113
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
114
เด็กชายเมธิชัย  ไชยฮด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
115
เด็กหญิงยลดา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
116
เด็กชายยศวริศ  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
117
เด็กหญิงโยธิตา  รวมครบุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
118
เด็กชายรชต  อินทร์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงรวินิษฐ์  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
120
เด็กชายรวิภาส  เขียวต่าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
121
เด็กหญิงรวิสรา  สมบูรณ์สงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
122
เด็กชายรัชกฤช  บุญโชติวฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
123
เด็กชายรัชชานนท์  อยู่สิน
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงรัตติกาล  ทรัพย์มา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
125
เด็กหญิงลลิตา  จันทรางกูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
126
เด็กหญิงลักษมีกานต์  ยศมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
127
เด็กหญิงลักษิกา  อภัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
128
เด็กชายวชิรา  พรหมอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
129
เด็กชายวรภัทร  สุขรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
130
เด็กชายวรเลิศ  ฤกษนันทน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
131
เด็กชายวรากรณ์  พันทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
132
เด็กชายวรุฒม์  พวงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวศินี  แจ่มทิมบำรุงสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
134
เด็กชายศรายุทธ  โคกศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
135
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงบุญ
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กชายศิรวิชญ์  สันตติทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์สอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
139
เด็กชายศุภกร  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
140
เด็กชายศุภกร  ปลื้มประมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายศุภณัฐ  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงศุภิสรา  อินสำเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
143
เด็กชายสรวิศ  อ่อนเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
144
เด็กชายสหภาพ  เปี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
145
เด็กชายสัณฐิติ  น้อยนาเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
146
เด็กชายสิรภัทร  สั่งศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
147
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสิริรัตน์  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุกัญญา  แสงอัคคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสุภาวดี  นวลหุ่น
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอนัญญา  บุตรแปง
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอนันญา  แก่นกำจร
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
154
เด็กชายอนันต์สิทธ์  จันทร์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
155
เด็กชายอนุศิษฏ์  ฤกษ์ดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
156
เด็กชายอภิชาติ  กระสายทอง
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอรปุลิน  พวกเเก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอรพรรณ  เกิดหิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
คณิตประถม
159
เด็กชายอรรถวุฒิ  เหมเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
160
เด็กชายอรรธพล  บุญโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอรัชพร  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอริศรา  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
163
เด็กหญิงอัฏพร  โสแก้ว
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
164
เด็กชายอัฑฒกร  ไข่เกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
165
เด็กชายอัสนี  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอารวี  นรการ
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวยพวก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
168
เด็กชายอิทธิพล  วงค์เขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอุษยาภรณ์  หอมแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
นายกมลชัย  โสมประยูร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงญาณินี  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงณปภัช  แสงขันตี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงณัฐชา  ทราฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
174
นายดุลยทรัพย์  นามเชื้อ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายธัญเทพ  มีศิริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงปณิตา  อั่วหงวน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงปริยา  ดวงใจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงปัณณภัสร์  มัชแมน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงพรรณทิพย์  ผ่องศิริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็งแจ้ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงพิชชากรณ์  ศิลลา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
182
นายภูมิพัฒน์  วงษาบุตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
183
นายภูวดล  ลักษณาวงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กหญิงกชพร  จีนน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกนกพร  เนตรมีขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกมลพรรณ  พิมพ์เสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกรวิชญ์  กลางสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
189
เด็กชายกฤตานนท์  ธำรงปฏิภาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
190
เด็กชายกฤติกร  จันทร์กอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกฤติมา  บุญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
192
เด็กชายกฤษกร  พันธุ์ส้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกษิตานันท์  กลางสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
194
เด็กชายกอบุญ  บุญญาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกัญจพร  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงกัญญพัตร์  คลังเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกันต์ธิดา  อ่อนเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกัลยกร  กรรขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกาญจนา  เพิ่มสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกิตติวัฒน์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกุลณภัสสร์  เปี่ยมสิน
ป.4
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกุลณัฐน์  ภู่กัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
203
เด็กชายเกียรติยศ  ปรีดามณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงแก้วกัญญา  สารคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงขวัญข้าว  ติ่งมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์บุญนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
207
เด็กชายคณพัฒน์  อัปปะมัตตา
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายคณิศร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงคนธรส  หาเเก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
210
เด็กชายจักริน  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
211
เด็กชายจารุกิตต์  มากพา
ป.4
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงจิณัฐตา  พรหมทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงจิดาภา  ศักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงจิรชญา  มะสิน
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
215
เด็กชายจิรวัฒน์  ไล้พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงจีราพัชร  อยู่วัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
217
เด็กชายเฉลิมชัย  โฉมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชญาพรรณ  เอี่ยมซิ้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชลกานต์  โคชะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชาญาฏา  รักขิตะวัฒนา
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภู่ไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงโชติกา  ขวัญเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายญาณพงศ์  สีสมพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงญาณพัฒน์  ศักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงญาณิดา  อาจสัตรู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
228
เด็กชายฐปณกร  กลั่นนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
230
เด็กชายณฐกร  ชอบรักษ์ฉันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
232
เด็กชายณภัทร  คำรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิญาณ์  ราชคม
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงณัฐธิดา  สินกำแพง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
236
เด็กชายณัฐนันท์  สอนริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณัฐพร  พิศอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงณัฐพร  มั่นรักคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
240
เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
241
เด็กชายดนยวรรธน์  เครือประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงดมิสา  เหลี่ยมแฉ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
243
เด็กชายเตชิต  ปิยะจรูญสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
244
เด็กชายทรงวุฒิ  ทรัพย์บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงธนัชชา  ทองประสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงธัญนภัสร์  จันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จุ้ยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงธาวินันต์  บุญผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
252
เด็กชายธีรภัทร  เศรษฐสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงนฐกร  คำแฝง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กชายนนทพัท  ม่วงเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงนพธีรา  หริ่มเทศ
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงนพพรรณ  สหเมธาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงนพวรรณ  ทองเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงนพสรณ์  เดชจบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงนภัสชา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอุชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงนภาพร  แสงตุ๊
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงนฤมล  ฤาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนวพรรษ  แก้วอุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงนวินดา  จุ้ยแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงนัฏฐวรรณ  มีสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชาพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงนันทิดา  อยู่ถมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงนัยนา  สุดวิลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
270
เด็กชายนาถวัฒน์  พุ่มประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงนิชนันท์  ชูยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงนิชา  ศรีพึ่งจัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
273
เด็กชายนิรภัทร  ผ่องอรุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
274
เด็กชายบริวัฒน์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงบุญฐิสา  ประยงค์กุล
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงบุญยอร  เรืองจิตชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงปฐมาพร  ชุมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
278
เด็กชายปณุสรณ์  พูนเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปพิชญา  แนมบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
281
เด็กชายปภังกร  โภคศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงปริณดา  วัยวราวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พุ่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงปรีณาภา  ชมศรี
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงปรีณาภา  พุ่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
288
เด็กชายปัณณวัฒน์  โพธิ์พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กหญิงปาณิสรา  ชิณศรี
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงปิ่นศิริ  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงปิยวรรณ  ปัญญามี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
292
เด็กชายปิยังกูร  พิสูจน์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
293
เด็กชายพงศ์ปณต  กลีบใบ
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพชรพร  ขันตีกุล
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพชรมน  ตันหยงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงพรพิมล  เงินเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
298
เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพัชรพร  จั่นมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพัฒน์สรณ์  พิสิษฐ์เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพัตรพิมล  ใจจันทร์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงพิชญธิดา  เนียมปูน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงพิชญา  เณรหลำ
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงพิชญาภา  ต้อขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงพิมพ์นารา  หล่ายพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายพีรกานต์  ช้างทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
309
เด็กชายพีรยุทธ  คำมีภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
310
เด็กชายพีรวิชญ์  วังทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทรคณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงเพียงพิศ  โลทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงฟ้าใส  สาลีฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงภัททิยา  มั่นคำ
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายภัทรพล  พรรณเชษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงภัทรภร  เกตุโกวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงภัทราพร  พุกสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
318
เด็กชายภาณุกฤษฏิ์  สายราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
319
เด็กชายภีรพัฒน์  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
320
เด็กชายภูวศิษฎ์  ยศธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงมาธวี  แสงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงโมริน  พรมดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
323
เด็กชายรชต  มากโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กชายรณชัย  มาตย์เฮือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงรักเกล้า  สุขเอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงรัชฏาพร  เปี่ยมศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
327
เด็กชายรัฐพงษ์  วงษ์ขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์ขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงรุจิราภา  จั่นประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงลภัสรดา  กล่อมกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงลัดดา  แก้วสอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
333
เด็กชายวณฐนนท์  ดีบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงวณิชญา  ทีสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ปรักมาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงวรัญญา  เมืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงวริศรา  รอดเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงวริษา  มณีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงวิชญาดา  นิมิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงวิรินทร์ลดา  เหง่าศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงศรุตา  โตเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงศลิษา  ส่งพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงศศิพิมพ์  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุทธิพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงศศิภา  กล่อมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงศิริพร  ช่างทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
349
เด็กชายศุภกร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงศุภกานต์  กล่ำทัพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
351
เด็กชายศุภณัฐ  อ้นนารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
352
เด็กชายศุภฤกษ์  แป้นถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงสกุลธิดา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
354
เด็กชายสถาพร  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงสวรรญา  นีระวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
356
เด็กชายสิรวิชญ์  คำแผลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงสิรินทิรา  อินทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงสุปรียา  เสือเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
359
เด็กหญิงสุพรรณษา  ศักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงสุพิชชา  เพ็ญนคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
361
เด็กชายสุรยุทธ  อยู่บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
362
เด็กชายสุวรรณศาสตร์  น้อยบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
363
เด็กชายสุวิจักขณ์  เปรมสิริรัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงสุวิมล  ทองพู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
365
เด็กชายอดิรักษ์  เหล่าเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
366
เด็กชายอธิปภูมิ  อรรถรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
367
เด็กชายอภิสิทธิ์  สมีเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงอริณยากรณ์  อัศวีนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
369
เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงอันนา  พงศ์อายุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงอัมธิกา  ฉิมคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงอิงลดา  กาศสกุล
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
วิทย์ประถม