ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนก  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลรส  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
3
เด็กชายกรกฤตย์  ขมหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
5
เด็กชายกันตธร  สุขหนุน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
6
เด็กชายกันตภณ  เพชรไทย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันยากร  ทองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยาณี  มงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติภพ  การเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุโสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลนิติ  นาคตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
12
เด็กชายจิรพนธ์  เพ็ชรพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิรสุดา  อินทรลิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
14
เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
16
เด็กชายเจษฏา  ยังสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชญาดาภรณ์  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
18
เด็กชายชิตพล  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
19
เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
20
เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
21
เด็กชายชินภัทร  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชุติมันต์  แซ่อุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงญานิสา  ดีใจงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
24
เด็กชายฐาปกรณ์  สุดชีแสง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
26
เด็กชายณฐภัทร  สิงค์คาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัชชา  ทวรสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัชชา  แพพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐชนนท์  เอมพรม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐดนัย  พินิตตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
33
เด็กชายณัฐนนท์  วีระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดงชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรขำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตงเท่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณิชาพร  เนียมน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
41
เด็กชายดินไท  โตวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงทักษอร  ศักดิ์ทัศนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
43
เด็กชายธนกร  สุวรรณนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
44
เด็กชายธนกร  อานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
45
เด็กชายธนกฤต  แสงวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
46
เด็กชายธนพล  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
47
เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
48
เด็กชายธนัช  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธนัญชนก  สายสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
50
เด็กชายธนัท  เจศรีชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่สิงห์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนฤภร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
54
เด็กชายนาคินทร์  ศรีดาวัน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงบุญฑริกา  เพ็ชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเบญญาภา  ธนสัตยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
57
เด็กชายปภังกร  จินาพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปภาวรินย์  อยู่สินไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปรัษฐา  พัชรวิชช์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปรางณ์ปรียา  ประทุมขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงปริยฉัตร  เหลืองพุธทรังษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
62
เด็กชายปวรปรัชญ์  สุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
64
เด็กชายปุณณชญาณัฏฐ์  พูลคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
65
เด็กชายพงศกร  ร่มลมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
66
เด็กชายพงศพัฒน์  จันทรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพรปรียา  ด่านวัฒนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชรคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงภคมน  กฤตภูวพงศกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงภริตพร  เสือนาราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
72
เด็กชายภัทรกร  มัชฌิมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
74
เด็กชายภัทรพล  รัตนการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงภัทรภัสสร  ทองไพบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
76
เด็กชายภาสวรรณ  เขียววิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
77
เด็กชายภูภิญญ์  ภูมิเขต
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
78
เด็กชายภูริพัตร์  มะโดด
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
79
เด็กชายภูริพันธุ์  เถาปัญญา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภักดิ์สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเมธาพร  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
82
เด็กชายรัฐนันท์  หล้าธิ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
83
เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์เหล็ง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
84
เด็กชายรัฐภูมิ  เลาวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
85
เด็กชายวงศกร  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
86
เด็กชายวงศธร  จอเจริญพานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงวรวีร์  บุญชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงวรัชญา  นิลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
89
เด็กชายวราทัต  ล๊อกตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวรินทร  ใจเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
91
เด็กชายวัชระพล  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
93
เด็กชายศิวกร  แก้วศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
94
เด็กชายศุภกร  พิธุราชสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
95
เด็กชายศุภฤกษ์  อินทสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสิตานัน  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสุชาดา  นาคสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสุนิสา  ภูสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสุพิชญา  มั่นเหมาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงสุภนิดา  เพ็ชรมีดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
101
เด็กชายสุรพัศ  พ่วงพร้อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
102
เด็กชายอชิรวิชย์  พิสิฐภิญโญกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
103
เด็กชายอชิระ  มั่นสัตย์รักสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
104
เด็กชายอภิวิชญ์  สนพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
105
เด็กชายอัจฉริยเดช  มีภู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงอาภัสรา  วันแสง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอิศริยาภาณ์  มากระจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงไอศิมา  ชะนะโชติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กหญิงกชพร  ทรงไพรเดช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงกนกพร  แพรสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงกรกช  ดวงดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกรกนก  เมืองทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกฤติพักต์  บรรเจิดศิลป์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายกวิราช  ชาวเขา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลือพัฒธิมา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกัณวรา  มะโนเรือง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธุ์เอี่ยม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจีราภา  เสาแสง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงญาดา  มันตะสูตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทร์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายณัฐนัน  กลิ่นขำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายณัฐพงศ์  เกษรเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงณัฐรดา  ทองก๊วย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายตันติกร  พุฒแย้ม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงธนพร  ยาทา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายธนภรณ์  โหมดชัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงธัญญธร  มากทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงธัญลักษณ์  กวินรัตนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูตะกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงนัสนิชา  อิ่มรอด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงนิภาพันธ์  เรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงนิรมล  สอนสิงห์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงบุรีภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายปฐมรัตน์  ฟักตั้ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงปภาวดี  มีลุน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายประวิตร์  โมริตะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
142
นางสาวปลายฟ้า  ชายเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พรหมใจบุญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายมีโชค  อินสูนย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงมีนณิสา  ภักดีโต
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงวัชรี  แสงอัมพรรุ่ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงวิจิตรา  ธนูศร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงวีธรา  ตั้งใจ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายวีรภาพ  สงวนศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงศศิกานต์  สิทธิพงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงศศิชา  เกิดโอภาส
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวศศิพร  คำดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงศศิวิมล  ราชจริต
ม.2
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงศิรประภา  คำสามน้อย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
155
นางสาวศิริพร  วงศ์มั่น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ่อพืช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองปรุง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงสิตาพร  เหมือนเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงสุธิดา  สายดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์ลอ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวอารดา  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวอารดี  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงอารยา  พวงทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงอุมากร  ขาวเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กหญิงกชกร  กุญชร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกชกรณ์  ศรีสมุทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกชนิภา  พันแน่น
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกนกพร  ชินบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกมลรดา  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกรชนก  คุ้มรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกรองกาญจน์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
174
เด็กชายกฤษฏา  พรหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
175
เด็กชายกฤษตเมธ  เมณกูล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกษมา  พยัคศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
177
เด็กชายกษิดิศ  เปี่ยมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เยาวสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกัญญาวีรื  โปรยรุ่งทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
182
เด็กชายกันตภณ  สุขเปีย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
183
เด็กชายกันตินันท์  เร่งเงียบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกัลยา  สิทธิ์สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
186
เด็กชายกิตติพิชญ์  เรืองมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
187
เด็กชายกิตติรัตน์  ดอนจันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกีรติญา  วนะชีวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์ลอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
190
เด็กชายเกียรตินิยม  แก้วโมง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
191
เด็กชายเกียรติภูมิ  ชินปุษยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงขวัญชนก  สมถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงขวัญหทัย  เข้าเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
194
เด็กชายคณวัฒน์  พรมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
195
เด็กชายจักรกริช  สุวรรณเลิศ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
196
เด็กชายจักรพล  ใจยืน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงจันทิมา  จินาพันธ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจารุวรรณ  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  หอมมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตุงคะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงจิตติมา  ปะสุตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
203
เด็กชายจิรภัทร  ปัตตะแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงจิรภิญญา  คะระนันท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
205
เด็กชายจิรัฏฐ์  วิชัยต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชญานิศ  กายเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงชญานิศ  ดำมินเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชนกพร  มิ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
211
เด็กชายชนมวัต  จรียะธนา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชนัฐกานต์  บุญประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงชนากานต์  พุทละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงชนาภา  กล่อมเขียน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงชนิสรา  กันทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
217
เด็กชายชวินทร์วุฒิ  นาคไพศาลธน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
218
เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชัญญา  ชวลิตวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
220
เด็กชายชัยวัฒน์  ฤกษ์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชานิสา  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชาลิสา  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงชาลิสา  วงค์เดชานันท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
224
เด็กชายชิติพัทธ์  อัดโดดดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
225
เด็กชายชินภัทร  บุญธูป
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
226
เด็กชายชินภัทร  อุระอิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงชิสา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงญาณิศา  พฤกษะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อินทรเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงฐิตารีย์  พุ่มคนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงฐิตารีย์  อุดมโชคดำรง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงฐิติชญา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธูปหอม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงฐิติวรดา  กลิ่นผกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุมมา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
237
เด็กชายณฐนนท์  นาคะประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงณปภา  สุรภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณหทัย  ค้ำจุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาภา  อินทะศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คลังเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
242
เด็กชายณัฐชัย  ตระกูลพิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
243
เด็กชายณัฐปพน  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมเลิศ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
245
เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือป่างิ้ว
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
246
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แดงสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงณาริศา  พิมพิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงณิชการต์  พรมโชติ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
249
เด็กชายดนุพัฒน์  คำขาว
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงดารารัตน์  มูลเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
251
เด็กชายธกานต์  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
252
เด็กชายธเดช  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
253
เด็กชายธนกฤต  ประสิทธิ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
254
เด็กชายธนกฤต  พุกกลิ่น
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธนธรณ์  เดียวสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงธนพร  สุขบุญโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
257
เด็กชายธนวิชญ์  ชัยดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงธนัชชา  คลังเงิน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงธนัญญา  วังยาว
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงธนานันต์  วัฒนนาเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงธนาภา  พิมพิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
263
เด็กชายธรรดล  ปู่หลังกล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
264
เด็กชายธัชนนท์  กล่อมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงธัญชนก  พัฒณะบุญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงธัญญรัตน์  หุมอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ด่านรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แย้มกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กชายธีรพงษ์  ยาทา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงนนทวรรณ  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงนพรัตน์  จันอินทร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงนภัสสร  ชูประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
275
เด็กชายนรวัฒน์  โทมถา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
276
เด็กชายนราพัฒน์  น้อยจาด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
277
เด็กชายนฤมิตร  นาเมฆ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
278
เด็กชายนัทธพงศ์  นาป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
279
เด็กชายนัทวัฒน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงนันณภัทร  ไทยดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
281
เด็กชายนิติภูมิ  นาคตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
282
เด็กชายนิธิศ  รัศมี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
283
เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
284
เด็กชายนิพนธ์  พุฒสมบัติ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
285
เด็กชายนิพล  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงนิภาวรรณ  สิงห์เดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงนุชจรี  อินทร์ใย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงนุชประวีณ์  ไม้ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
289
เด็กชายบัญชา  อินตะมะ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงบัวชมพู  กองกันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงบุษกร  ไทยหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงเบญจภรณ์  โป๊ะโดย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงเบญจรงค์  ล้อมเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล้อมเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงปพิชชญา  แพรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงปภาดา  ปัจจะรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงปรมาภรณ์  สุขวิถี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงประภาพัชร  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงปราณรพี  เขียวเขิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ยอดนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงปริยาภัทร  พรหมมาวัน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
304
เด็กชายปวริศร์  ดอนดีไพร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงปวริศา  จูทิม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
306
เด็กหญิงปวริศา  มาลาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
308
เด็กชายปวีร์ภัทร  งามอ่อน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
309
เด็กชายปองพล  ยี่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงปัญชลิมา  รูปเขียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงปัญชิกา  ฑีฆะภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงปัญญาสิริ  อักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงปาลิตา  ฟักเงิน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงปิยฉัตร  มณีธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปิยธิดา  กรรณสูต
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปุญช์กนก  เรืองจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
318
เด็กชายปุณยวิชญ์  ปั้นเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงปุษยามาส  นาคชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
321
เด็กชายพชร  จันทร์สุขวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงพรนภัทร  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  รอดกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงพรรณรวี  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
325
เด็กชายพรสิทธิพรรณ  มีมาก
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงพัชรพร  สาวน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงพัชราภา  ฉิมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิเชียรสรรค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงพิชชาอร  ทองสาคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขันธวุธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงพิมพิกา  สีขาว
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
336
เด็กชายพีรพัฒน์  ผึ่งผาย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพีระญาณ์  ทองปลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพุทธพร  ฤกษนันทน์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพุทธิชา  ธรรมดีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณนิจ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
เด็กชายภัทรกร  ฝ้ายแสน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงภัทรธร  หุ่นลาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงภัทร์ธีรา  ศิริรัตนพงศ์ธร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
344
เด็กชายภัทรภณ  ดอนดีไพร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงภัทรศยา  สิงคะอุดม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
346
เด็กชายภาณุพันธุ์  รือนีย์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงภาพิชมนทน์  ผลส่ง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
348
เด็กชายภาวัต  ทองดอนยอด
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงภาสินี  จันทร์เชื้อ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
350
เด็กชายภูดิศ  ไสยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงภูริชญา  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
352
เด็กชายภูริณัฐ  พลูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
353
เด็กชายภูริพัฒน์  พลายเพลิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
354
เด็กชายภูริพันธ์  พันธนะพิริยกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงยุพารัตน์  โมอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
356
เด็กชายรชต  มังกรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงรมยกร  เพิ่มพรม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงรัญชิดา  สีหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
359
เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  พานิชพันธุ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงรัตนากร  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงรัตนาวดี  ร่วมสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สุ่มสวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงลภัสรดา  เฉลิมศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงลลิตา  ปั้นน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงวนัสนันท์  คงเนียม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงวนิดา  พุ่มผูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงวรกัญญา  ภูบรรจงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงวรณัฎฐ์  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงวรดา  เวชสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงวรรณภักสร  เต็นพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงวรรณรดา  พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงวรวลัญช์  พชรสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงวรายุภัสร์  ต้นพงษ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงวริศรา  เฉลิมพงษ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงวริศรา  โมคศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงวโรชา  เพชรไทย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
379
เด็กชายวรรณภูมิ  ถนัดทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงวสุกาญจน์  แล้วด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำเกิด
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
382
เด็กชายวิษณุสรรค์  ปันทวาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
383
เด็กชายวีรภัทร  กันสาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงวีรวรรณ  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
385
เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์สา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
386
เด็กชายวุฒิภัทร  วรสีหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงศนิชญา  ช้างเผือก
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงศรัณย์พร  เสาทอน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงศิริประภา  ดุลมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
390
เด็กชายศิริพัชร  แก้วเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์เถื่อน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงศิริวิมล  รอดกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
394
เด็กชายศิวกร  บุญเสรฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
395
เด็กชายศิวกร  รอดหิรัญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
396
เด็กชายศิวัช  ชาติกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
397
เด็กชายศุภกฤต  จิตสำรวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
398
เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงศุภรัตนา  ขวัญนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงศุภสุตา  ตาสี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงศุภากร  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
402
เด็กชายสรธร  ยศเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
403
เด็กชายสิปปวิชญ์  ชูอิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงสิรยา  เมฆโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงสิริกัญญา  คุ้มนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงสีดาพร  โคกทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
407
เด็กชายสืบสกุล  เจือประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงสุชานันท์  แถมพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงสุณรินทร์  แป้นไม้
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
410
เด็กชายสุธีรวัฒน์  สุขพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
411
เด็กหญิงสุปรีดา  พลชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงสุพิชชา  อุ่นม่อน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงสุพิตรา  ลาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงสุภาวดี  ศศิวิมลกาล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประวัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
416
เด็กชายหิรัญณภาคย์  รุทธศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงอชิรญา  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
418
เด็กชายอติวิชญ์  สินเพ็ง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
419
เด็กชายอธิษฐ์  มัฆวิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงอภิชญา  พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
423
เด็กชายอภินัทธ์  เปลี่ยนกริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
424
เด็กชายอภิรัฐ  สุมังเกษตร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
425
เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงอรรถยา  กสิฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงอริสา  พรโครกกรวค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จินตวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงอัญพัชญ์  กิติพงษ์พรสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงอัญมณี  ผะอบเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงอาภาภัทร  ชะนะโชติ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรีนามนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงอินทิพร  จินตวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงเอื้อการย์  จวนอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารพิจิตรกัลยาณี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงกมลนัทธ์  พรวรรณศิริเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
438
เด็กชายกรวิชญ์  แก่นสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
439
เด็กหญิงกรองทอง  กันฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
440
เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
441
เด็กหญิงกฤตยา  วิเชียรสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
442
เด็กชายกฤติพงศ์  มีอิสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
443
เด็กหญิงกลรัตน์  นุชบ้านป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
444
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อำพันพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
445
เด็กชายกันติพัทธ์  หนูเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
446
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เนียมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
447
เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
448
เด็กหญิงจีรณา  กวยมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
449
เด็กชายจีรายุศ  คุณสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
450
เด็กหญิงจุฑามาศ  วันเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
451
เด็กชายชนสิทธิ์  จิรธนไพศาลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
452
เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
453
เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
454
เด็กหญิงชาริสา  ศิษย์โรจนฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
455
เด็กชายชินกฤต  เกตุสิงห์สร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
456
เด็กชายโชคชัย  ไทยตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
457
เด็กชายฐณัชญ์พร  นวมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
458
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยอดวิญญูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
459
เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
460
เด็กชายณัฐดนัย  สตานิคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
461
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
462
เด็กชายณัฐพล  โรเด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
463
เด็กชายตวัฒน์วงศ์  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
464
เด็กหญิงทรรศชนก  สุขโอสถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
465
เด็กหญิงทักษพร  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
466
เด็กชายเทพนฤน  อินทุสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
467
เด็กชายธนกร  เพ็ชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
468
เด็กหญิงธนพร  ศรีศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
469
เด็กชายธนพัฒน์  น้ำทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
470
เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
471
เด็กชายธนวรรธน์  ฐานฐเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารพิจิตรกัลยาณี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
473
เด็กหญิงธนัชพร  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
474
เด็กหญิงธมลวรรณ  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
475
เด็กชายธัชพล  สงวนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
476
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรัพย์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
477
เด็กชายธีรภัทร  แทนปั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
478
เด็กชายธีรภัทร์  สุทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
479
เด็กหญิงนธาดา  เมฆโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
480
เด็กชายนพวรรษ  จิ๋วน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
481
เด็กหญิงนวพร  เงินคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
482
เด็กชายนันทภพ  ริตนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
483
เด็กหญิงนิชนันท์  เอี่ยมราคิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
484
เด็กชายนิธิศโชติ  เต่าแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
485
เด็กหญิงนุชฎา  บุญสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
486
เด็กหญิงเบญญาภา  เสนาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
487
เด็กชายปัญญวุธ  เมืองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
488
เด็กชายปิยสุวรรณ  มั่งคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
489
เด็กหญิงปุณยนุช  คงเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
490
เด็กชายเปรมสกุล  อินทะโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
491
เด็กชายพงศกร  มาตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
492
เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
493
เด็กชายพสธร  เพ็ชรพิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
494
เด็กหญิงพิชญธิดา  กลัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
495
เด็กหญิงพิชญาภา  ทัศพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
496
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
497
เด็กหญิงฟ้าใส  สวนเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
498
เด็กหญิงภูตะวัน  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
499
เด็กชายภูศณะ  มานัสนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
500
เด็กชายรัฐชานนท์  บุญผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
501
เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
502
เด็กหญิงลักษิกา  ทันขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
503
เด็กชายวทัญญู  ชัยเจริญลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
504
เด็กชายวรเศรษฐ์  รัตนพุกวรพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
505
เด็กหญิงวรินทร  ทองดอนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
506
เด็กชายวีรกุล  วสันติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารพิจิตรกัลยาณี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงศกลวรรณ  ศรีจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
508
เด็กชายศนิชชัย  ประสพสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
509
เด็กชายศราวุฒิ  กรวยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
510
เด็กชายศิวัช  แย้มนัดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
511
เด็กชายสกลพัฒน์  คำหมอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
512
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ตั้งประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
513
เด็กชายสรวิศ  สุทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
514
เด็กชายสิรภพ  ยังเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
515
เด็กชายสิรวิชญ์  จูมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
516
เด็กชายสิริวุฒิ  เต็งสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
517
เด็กหญิงสุณิสา  ทองอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
518
เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
519
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
520
เด็กชายอนุศิษฏ์  สิริปิยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
521
เด็กชายอาณัฐวิชญ์  แก้วมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
522
เด็กชายเอกธนา  ฤกษ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
523
เด็กหญิงเอมิกา  น้อยถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารพิจิตรกัลยาณี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กหญิงกชนิภา  รัตนประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงกมรวรรณ  สมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
526
เด็กชายกรวิชญ์  เพื่อนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
527
เด็กชายกฤติน  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกวินนา  เกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงกัณฐิกา  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงกันยาพร  พาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญทั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงกานต์สินี  ชูรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
534
เด็กชายกิตติคุณ  อ่ำเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
535
เด็กชายกิตติทัต  ราชาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
536
เด็กชายกิตติธัช  กุลเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
537
เด็กชายกิตติพัฒน์  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
538
เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
539
เด็กชายกิตติภูมิ  เพชรไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
540
เด็กชายกิตติศักดิ์  เล็กอุทัยพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงกุลนาถ  จันทนาภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงกุลนาถ  โพธิพะเนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงเกศวิไล  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
544
เด็กชายจักรกฤษ  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
545
เด็กชายจักรกฤษ  สุขกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
546
เด็กชายจักรกฤษณ  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงจิรนันท์  ลำปะละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์บัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงจิระพิญญา  ครูมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำค้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงเจรนันท์  แพรเปีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงฉัตรชนก  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงชญานิศ  สุขเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงชนัญชิดา  วังศรีคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
555
เด็กชายชนาธิป  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
556
เด็กชายชยพล  โคกทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
557
เด็กชายชยพล  หัสแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
558
เด็กชายชยานนท์  ศรีมณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารพิจิตรกัลยาณี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
เด็กชายชลกร  ดำสะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงชลิตา  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงฌาติมา  มัชฌิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงญาณัจฉรา  นางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงญาณิศา  ผลปราชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงญาณิศา  เม่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงฐิตารีย์  พลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงฐิตารีย์  อินเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงฐิติชญา  ยอดเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงณกุลกานต์  ม้วนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณชนก  สังข์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
571
เด็กชายณฐกร  สุขเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
572
เด็กชายณภัทร  อินทะกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณัชชา  พรมจาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณัฐกมล  นันท์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ริตนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณัฐณิชา  หย่ำวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณัฐนันท์  ค้ำชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณัฐพร  จ้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
580
เด็กชายณัฐภัทร  กล้ารบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณัฐรดา  มัชฌิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
582
เด็กชายณัฐวัตร  ทัดเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
583
เด็กชายณัฐศักดิ์  สาริกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณิชชรีย์  โชควรเลิศธนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณิชนันท์  เสาะซิ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณิชานาฏ  เสี่ยงสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณิชาภัทร  ก้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณิตินัดดา  ใจสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
589
เด็กชายดนุพงษ์  สุขหนุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงดารา  สุนทรวิภาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงตวงพร  ยกเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงทักษพร  โชคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
593
เด็กชายธนกร  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารพิจิตรกัลยาณี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กชายธนกร  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
595
เด็กชายธนพลธ์  พันธ์กสิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
596
เด็กชายธนวัฒน์  ขำมอญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
597
เด็กชายธนวัต  พุทธชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงธนัสถา  ไกรสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
599
เด็กชายธนาคิน  แพรปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงธมณวรรณ  เพชรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ทับทิมแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงธัญชนก  ม่วงหมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงธัญญารีย์  ฉัตรนิธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงธัญภวณัฏฐ์  ทองเนื้ออ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงธัญสินี  อินบึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงธารารัตน์  พรมเจียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงนพจิรา  จิตพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงนภสร  ธุระยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
609
เด็กชายนราธิป  เมืองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงนวพร  ไพรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงนัฐพร  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทิมหงิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
613
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สนอ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงนิภาวรรณ  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงบวรรัตน์  ทิพยเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงบัณฑิตา  โชติพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปนัดดา  กุชะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปรัชญา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงปาณิสรา  เยาวกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
620
เด็กชายพชรพล  เอื้อเฟื้อพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพณิชา  เมืองเยาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงพรรณวรัศม์  รัตนะบรรจงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพลอยรัมภ์ภา  ผิวเพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงพัณณิตา  บุดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพัณณิตา  ผะอบเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
628
เด็กชายพัทธดนธ์  สงวนสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารพิจิตรกัลยาณี ชั้น 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
629
เด็กหญิงพัทธานันท์  เกียรติพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพิชชาอร  เขตเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงพิชญาพร  เงินทะนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงพิชญาภา  เปลี่ยนเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
633
เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์ชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพิริยากร  จันทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพีชกัณดาร์  สารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพีรดา  กาเลี่ยน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงเพชรเงิน  รีเปีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงเพชรภัสรา  ด่านพิไลพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงแพรทิพย์  ฉิมพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงแพรวา  จันทรเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงแพรอัมต์พร  ผิวเพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
643
เด็กชายภศวัฒน์  เอนกพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
644
เด็กชายภศวีร์  เอนกพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงภัทรสุดา  งามไตรไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงภัทรียา  บุญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
647
เด็กชายภาณุ  ก๊กมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
648
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
650
เด็กชายมนัสวิน  บัวผัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
652
เด็กชายยศพล  รัตนการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
653
เด็กชายรฐนนท์  ชูกะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงรวีกานต์  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงรัตนาวดี  พันธ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รอดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงรุจิรา  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงลักษิกา  แก้วมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงวรพรรณ  รอดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงวรัญญา  พินิจภาระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงวริศรา  สระศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารพิจิตรกัลยาณี ชั้น 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
664
เด็กหญิงวัชรีพร  สถิตยานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
665
เด็กชายวายุ  มันตะสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงวิภาภรณ์  สงค์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงศิริกานต์  จุลกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงศิริพรรษา  อัครจาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงศีรนา  ศรีโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
670
เด็กชายศุภณัฐ  ดีโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงสโรชา  คำรศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
672
เด็กชายสิทธิชัย  ฟักแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
673
เด็กชายสิรภพ  ภูเตาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
674
เด็กชายสิรภัทร  พุ่มมาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
675
เด็กชายสิรวิชญ์  ศักดิ์เพ็ญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงสิริวิชญ์  ปินใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
677
เด็กชายสุกนก  รัตนวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงสุทธดา  แสงดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงสุพรรษา  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงสุภจิรา  แสงกร่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงสุภรดา  ยังเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงสุวิชญา  สอนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงสุวิมล  เพ็ญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
685
เด็กชายอดิศร  อ้นอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงอธิชา  ทองดอนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
687
เด็กชายอธิยุต  ทัดเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงอนัญญา  บุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
689
เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงอภัสรดา  เกตุอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงอภัสรดา  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงอภิญญา  ไทยดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงอมรพรรณ  เหลียวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงอรพิมพ์  อินธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
696
เด็กชายอริย์ธัช  บุญตอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงอรุโณทัย  ไทยสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงอัญชลี  อินตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิจิตร เขต 1

ณ อาคารพิจิตรกัลยาณี ชั้น 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
699
เด็กหญิงอารียา  ก๊กมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงอิสรีย์  ฉิมพานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงเอซินเน่ ฮาเร็ท  ออดิกาวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม