ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 2 (ป.6/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  จันรอดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  นิชพันธ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพรรณ  ทองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สงขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายเกลีัยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  สินดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมนียา  แกล้วกสิกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
10
เด็กชายกมล  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกมลชนก  อรัญวารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
12
เด็กชายกมลชัย  นวลนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรแก้ว  วุฒิโอฬารกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
14
เด็กชายกรณ์ดนัย  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
15
เด็กชายกรณ์ศิวิชญ์  สงสมทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกรณัฐา  ชุมดวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกรัณรัตน์  ไข่ช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤดิ  ทรงเดชาไกรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤตภาส  ชิณนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตภาส  เศียรอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤตยชญ์  ปรัศนียาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกฤติยาณี  หัสมิตต์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤษฏิ์กุล  สมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤษฏ์  คงพูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤษณ์พงศ์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกวิญตรา  ด้วงเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
27
เด็กชายกวินท์  พงค์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกวิสรา  พึ่งแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
29
เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
30
เด็กชายกษิดิ์เดช  ตราชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
31
เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวากาลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
32
เด็กชายกษิตินาถ  ยังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
33
เด็กชายก้องภพ  เย็นใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
34
เด็กชายกอบการเอก  เรืองพุทธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
35
เด็กชายกัญจภพ  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 2 (ป.5/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวานช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกัณฐิกา  รอดสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
43
เด็กชายกัณทร  อินทร์ยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
44
เด็กชายกันตพิชญ์  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
45
เด็กชายกันตวิชญ์  ไวณุนาวิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
46
เด็กชายกัลยวรรธน์  หนูวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เกลี้ยงสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกาญจนสุดา  ชอบงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทิพย์นุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกานต์ทิมา  ช่อสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกานติมา  นกหุน
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงการะเกด  หนูยก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
53
เด็กชายกำพลศักดิ์  เกลาฉีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ชูเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
55
เด็กชายกิตติชัย  ไข่เส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
56
เด็กชายกิตติทัต  ยิ้มสง่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
57
เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
58
เด็กชายกิตติธัช  เม่าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
59
เด็กชายกิตติพัฒน์  ฉิมสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
60
เด็กชายกิตติพัฒน์  หนูเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
61
เด็กชายกิตติภพ  รุ่งภูเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
62
เด็กชายกิตติมนัส  เหล่ากอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกิตติยา  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
64
เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
65
เด็กชายกีรติ  จันทร์ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงกีรติกา  เศวตฉัตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงกีรติกานต์  สระประเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงกีรติญา  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเกณิกา  อินทร์อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 2 (ป.5/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงแก้วกัลยา  เสนชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงขวัญพิชชา  รักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงขวัญรัตน์  มาสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงเขมจิรา  เส็นบัตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงเขมนิจ  เทพเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
76
เด็กชายเขมพัฒณ์  กรดเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
77
เด็กชายคณาธิป  ณะรัตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
78
เด็กชายคณาธิป  ทับยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
79
เด็กชายคณิศร  มาสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
80
เด็กชายคุณานนท์  ชูวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
81
เด็กชายคุณาพฤกษ์  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
82
เด็กชายฆฤเณศ  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงเงาแข  คล้ายสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
84
เด็กชายจตุฌาน  แก้วรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงจอมธิดา  สุขพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
86
เด็กชายจักรภัทร  เต็มราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงจันทกานต์  เจ๊ะหีม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
88
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
89
เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงจิตติ์สุภา  ธรรมเพชร
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงจิตรทิวา  คงจุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
93
เด็กหญิงจิรกาญจน์  เหมือนทองกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
94
เด็กชายจิรกิตติ์  ภักดีวณิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
95
เด็กชายจิรทิปต์  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงจิรสุดา  ชวเศรษฐโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
97
เด็กหญิงจิรสุตา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงจิรัชญา  พลเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงจิรัชยา  มะโนภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
100
เด็กหญิงจิราพัชร  เกลี้ยงกลม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงจิราพัชร  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงจิราพัชร  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงจีรนันท์  พลายงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงจุฑามาส  สีนองช่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/1) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจุลสมัย  จุลโสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงเจมนิจ  จันทวดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
108
เด็กชายเจษฎากร  นุ้ยขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
109
เด็กชายเจษฏาพงศ์  ขวัญนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงฉัตรติญา  ปานดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
111
เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงฉายปรางค์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
113
เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
114
เด็กชายชญานิน  ซ้อนขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชญานิษฐ์  คงใหม่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชฎาพรรณ  จริยงศ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชนกพร  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
118
เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
119
เด็กชายชนกันต์  อินทร์เมฆ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชนกานต์  รักษาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชนัญชิดา  มุสิการุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
122
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชนัญชิดา  หัสเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงชนันดา  ชูเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
125
เด็กหญิงชนากาญจน์  เลื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
126
เด็กชายชนาธิป  หนูนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
127
เด็กชายชนาภัทร  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชนิกานต์  เกื้อพะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
130
เด็กหญิงชนิตา  กรดเต็ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชมพูนุช  พุ่มนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
132
เด็กชายชยพล  ทิพย์สง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
133
เด็กชายชยพล  พาป้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
134
เด็กชายชยพัทธ์  จินตาคม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงชยมน  สมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
136
เด็กชายชยุต  มณเฑียรสุภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
137
เด็กชายชลธาร  คงหาเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
138
เด็กชายชลพัตร  เรืองสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
139
เด็กชายชลันธร  นงค์นวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงชัญญนุช  นิลวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/2) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชัญญา  อุ่นจังหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
142
เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
143
เด็กชายชัยพร  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
144
เด็กชายชัยพัทธ์  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
145
เด็กชายชัยวัฒน์  มีขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
147
เด็กหญิงชาคริยา  สุขเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
148
เด็กชายชานนบดินทร์  นุ้ยมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
150
เด็กชายชินภัทร  แก้วดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
151
เด็กหญิงชินานาถ  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
152
เด็กชายชิศณุพงศ์  เต็มราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
153
เด็กชายชิษณุพงศ์  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
154
เด็กชายชุณหโชค  ณิชากรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
155
เด็กชายชุติเดช  อะนะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงโชติกา  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
157
เด็กชายฌาณชนะ  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
158
เด็กชายญาณธร  สันติเจริญโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
159
เด็กชายญาณพัฒน์  ปฐมกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
160
เด็กหญิงญาณิกา  สงแช้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงญาณิศา  เทพมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
162
เด็กหญิงญาณิศา  สันเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
163
เด็กชายฐกฤต  มานันตพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
164
เด็กชายฐปนวัฒน์  เดชสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงฐิตา  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
166
เด็กหญิงฐิตาภา  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
167
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญชรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงฐิติกานต์  กลิ่นสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
169
เด็กหญิงฐิตินันท์  ชายเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
170
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
171
เด็กชายฐิติวริศ  ใจโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
172
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ทองขุนดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงฑิมพิกา  ขุนชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
175
เด็กชายณ พปฐม  ร้อยไพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/3) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณฐกร  รัฐคุณานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
177
เด็กชายณฐนนท์  เกิดณรงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
178
เด็กชายณฐพงศ์  เธียรสุรารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
179
เด็กชายณฐพัฒน์  วรรณบวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณฐมน  ส่งแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณพสร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
182
เด็กชายณภัชร์  อนุตรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
183
เด็กชายณภัทร  ทองแกมนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
184
เด็กชายณรงค์สิทธิ์  สุขดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
185
เด็กหญิงณรัฐชริญ  รักชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
186
เด็กหญิงณัชชานันท์  วรรณจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณัชชานันท์  สงด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
188
เด็กชายณัชภัส  สุริโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พูนช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
190
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  พูลสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
191
เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
192
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดำรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
194
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
196
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกลี้ยงสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
200
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เปล้าแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
201
เด็กชายณัฏฐากร  ชูเพชร
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
202
เด็กหญิงณัฏฐิธิชา  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
203
เด็กชายณัฐกรณ์  คงทองฉิม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
204
เด็กชายณัฐกรัณย์  รัตนสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
205
เด็กหญิงณัฐกฤตา  งามดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
206
เด็กหญิงณัฐกานต์  ไข่คงรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
207
เด็กหญิงณัฐกานต์  เส็นฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงณัฐชนา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
209
เด็กชายณัฐชพน  จุลพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
210
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  แก้วมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงณัฐฐิชา  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณัฐณิชา  คชสิงห์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
214
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
215
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญพรัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงณัฐทิชา  ทาวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
217
เด็กหญิงณัฐธณิชญ์  ชูหว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
218
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สงยัง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
219
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษฐสะโร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
220
เด็กหญิงณัฐธิดา  เอียดหมุน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
221
เด็กชายณัฐนนท์  ไชยทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
222
เด็กชายณัฐนนท์  พรหมปลอด
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
223
เด็กชายณัฐนนท์  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
224
เด็กชายณัฐนันท์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
225
เด็กชายณัฐพล  อินทร์เกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
226
เด็กชายณัฐพล  อินทร์จุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
227
เด็กชายณัฐพัชร์  คณาวุฒิธนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
228
เด็กหญิงณัฐมน  เหตุทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
229
เด็กหญิงณัฐยา  ไชยวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
230
เด็กหญิงณัฐลดา  พรหมยก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
232
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศาปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
233
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
234
เด็กชายณัฐิวุฒิ  เหมือนขาว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
235
เด็กหญิงณิชกมล  พงษ์สุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
236
เด็กหญิงณิชกานต์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
237
เด็กหญิงณิชกานต์  รอดสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงณิชนันทน์  ไข่แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
239
เด็กหญิงณีรนุช  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
240
เด็กชายดรัณภพ  แซ่เจ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงดลชนก  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
242
เด็กหญิงดลญา  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงดวงหทัย  ทองสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
244
เด็กชายเดชาธร  คงเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
245
เด็กชายตรรกภพ  สยามพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
247
เด็กชายตะวัน  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
248
เด็กชายตุลยธร  ทองจีน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
249
เด็กชายเตชณัฐ  สุขมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
250
เด็กชายเตชวัน  มุสิกะสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
251
เด็กชายเตชิต  มีสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
252
เด็กชายเตชิน  มุสิกิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
253
เด็กชายเตชินท์  อักษรผอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
254
เด็กชายเตชินร์  เจริญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
255
เด็กชายไตรภพ  รังษีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
256
เด็กชายถนัตถ์  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
257
เด็กชายทรงพล  ชีวะสาโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
258
เด็กหญิงทรรศนียา  สัมผัสนพพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
259
เด็กชายทวทศ  รักใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงทักษอร  รักขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
261
เด็กหญิงทัชชกร  อินทรมงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  อเปสริยโย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
263
เด็กชายทิพย์อรรถ  สุดดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
264
เด็กชายเทพกร  โสภณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
265
เด็กชายเทพนรินทร์  บัวเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
266
เด็กชายธณรรถกร  ปานทุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
267
เด็กชายธนกร  เที่ยงทัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
268
เด็กชายธนกร  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
269
เด็กชายธนกฤต  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
270
เด็กชายธนกฤษณ์  แก้วเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
271
เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
272
เด็กชายธนวรรธน์  คลองวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
273
เด็กชายธนวัฒน์  ชุมดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
274
เด็กชายธนวัต  ปล้องใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
275
เด็กชายธนวิชญ์  หมูกาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
276
เด็กชายธนอรรถ  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงธนัญญา  จันทะศร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
278
เด็กชายธนัท  คะภะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
279
เด็กชายธนาธิป  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
280
เด็กชายธนาวุธ  ยิ่งเสมอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธนิภรณ์  นาคพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
282
เด็กชายธนิสร  พรอภิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
283
เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
284
เด็กชายธรรม  อัพภาสกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
285
เด็กชายธรรมกิตติ์  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
286
เด็กชายธรรม์ณภัทร  มากจันทร์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
287
เด็กชายธรรมรงค์  วางกลอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
288
เด็กชายธรรมรัตน์  จิตขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
289
เด็กชายธราเทพ  จันทร์ชู
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
290
เด็กหญิงธฤษวรรณ  บัวผุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
291
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
292
เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
293
เด็กชายธัชชัย  คงศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
294
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
295
เด็กหญิงธัญชนก  ผุดพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
296
เด็กหญิงธัญชนก  สายเสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
297
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
298
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
299
เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
300
เด็กหญิงธัญยมัย  แป้นถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
301
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
302
เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
303
เด็กหญิงธันยารัตน์  วงศ์อินทรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
304
เด็กชายธานัท  รักษ์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
305
เด็กชายธารทอง  จุลพูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
306
เด็กชายธารเทพ  เพชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
307
เด็กชายธาวิน  ธัญญอนันต์ผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
308
เด็กชายธำรงศักดิ์  บุณยาดิศัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
309
เด็กหญิงธิญาดา  จรัสด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
310
เด็กชายธีธัช  เกื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
311
เด็กชายธีรดนย์  ปั้งวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
312
เด็กชายธีรบถ  พลจรัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
313
เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
314
เด็กชายธีรภัทร  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
315
เด็กชายธีรเมธ  เกื้อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 3 (ป.6/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีรุตม์  พงศ์จันทรเสถียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
317
เด็กชายธีวสุ  จิตรราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
318
เด็กหญิงนนทกร  รอดเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
319
เด็กชายนนทพัทธ์  ทองใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
320
เด็กชายนนทพันธ์  ขวัญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
321
เด็กชายนพธรรม  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
322
เด็กชายนพรัตน์  หนูเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
323
เด็กชายนภัสกร  หนูผุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
324
เด็กหญิงนภัสกรณ์  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
325
เด็กหญิงนภัสภรณ์  เหลือนุ่นขาบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
326
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
327
เด็กชายนรภัทร  คงไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
328
เด็กชายนรภัทร  ฉิมรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
329
เด็กชายนราชัย  พูลสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
330
เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
331
เด็กหญิงนริศรา  หนูวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
332
เด็กหญิงนริสรา  หน่อทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
333
เด็กหญิงนฤกานต์  ร่มเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
334
เด็กหญิงนฤตปรีชา  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
335
เด็กหญิงนฤพร  เวชมงคล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
336
เด็กหญิงนฤสรณ์  ศรีโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
337
เด็กหญิงนลพรรณ  ทองขุนดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
338
เด็กหญิงนลินทิพย์  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
339
เด็กชายนวิน  กุลโศภิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงนัฎธิกานต์  พลคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
341
เด็กหญิงนัทชนาถ  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
342
เด็กชายนัทธวัฒน์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
343
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  หนูฉ้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
345
เด็กหญิงนันท์นภัส  พราหมณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
346
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
347
เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
348
เด็กหญิงนันทัชพร  ดำรงชยานุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
349
เด็กหญิงนิตนภา  สารคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
350
เด็กชายนิติภูมิ  โชติไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 3 (ป.4/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายนิธิ  ชุมช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
352
เด็กชายนิธิศธร  นุ่นสังฆ์
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
353
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังแสตมป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
354
เด็กหญิงนิศามณี  ท้าวซุ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
355
เด็กหญิงนีรชา  แสนเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
356
เด็กหญิงนุชนาฏ  แก่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
357
เด็กหญิงนุชรดี  อินนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
358
เด็กหญิงเนตรนภา  ชูชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
359
เด็กหญิงเนตรนภา  อนุวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
360
เด็กชายบรรณวิทย์  จันทรขนิฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
361
เด็กชายบัญญวิต  มากชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
362
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุมไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
363
เด็กหญิงบัวชมพู  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
364
เด็กหญิงบุญญาพร  ภู่วิจิตรสุทิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
365
เด็กหญิงบุญวสุชา  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
366
เด็กหญิงบุณยานุช  ยี่สิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
367
เด็กชายบุริศร์  ขวัญกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขสันต์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
369
เด็กชายปฎิพัฒน์  ระฆังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
370
เด็กชายปฎิวัติ  บุษราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
371
เด็กชายปฏิพัทธ์  วุ่นชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
372
เด็กชายปฏิพัทธ์  สงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
373
เด็กชายปฐมพงษ์  นุ่นแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
374
เด็กชายปฐวี  ปานมั่น
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
375
เด็กหญิงปณิตา  คงชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
376
เด็กหญิงปัดนัดดา  คงนุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
377
เด็กชายปภพ  หนูเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
378
เด็กชายปภังกร  ขาวนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
379
เด็กชายปภังกร  มาเอื้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
380
เด็กชายปรเมศวร์  บัวทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
381
เด็กหญิงประกายเพชร  เพ็ชรทอง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
382
เด็กหญิงประภาศิริ  ส่อศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
383
เด็กชายประยุทธศักดิ์  พูนชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
384
เด็กชายปรัตถะ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงปรัสรา  ขุนพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 3 (ป.4/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปรางค์เทพ  อภัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
387
เด็กหญิงปริฉัตร  คงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
388
เด็กหญิงปริชญา  รักษ์ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
389
เด็กหญิงปริชญาดา  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
390
เด็กชายปริญญ์  คุ่ยเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงปริยภัทร  แก้วแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
392
เด็กชายปวริศ  ขาวนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
393
เด็กหญิงปวริศา  แก่นคล้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
394
เด็กหญิงปวริศา  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
395
เด็กหญิงปวริศา  ปานเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
396
เด็กหญิงปวันรัตน์  มณีพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
397
เด็กหญิงปวิชญา  ชูรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
398
เด็กชายปวีณ  เกื้อพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
399
เด็กหญิงปวีณา  แดงโรจน์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
400
เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
401
เด็กชายปัญญากร  สงนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
402
เด็กชายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
403
เด็กหญิงปัณฑ์วดี  แวลอเดร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
404
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
405
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ศรีกรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
406
เด็กหญิงปัณฑิตา  วุ่นบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
407
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองจันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
408
เด็กหญิงปาณาฬี  หมวดมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงปณิตา  มีมุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
410
เด็กหญิงปาณิศา  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
411
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
412
เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
413
เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
414
เด็กหญิงปาริชาติ  บุบผาแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
415
เด็กหญิงปาลิตา  เมธีกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
416
เด็กชายปิติภูมิ  คงเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
417
เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
418
เด็กชายปิยะชัย  คงทวี
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
419
เด็กหญิงปิยาพัชร  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
420
เด็กหญิงปีติอร  สุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 2 (ป.4/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉูหวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
422
เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
423
เด็กหญิงปุณญธิดา  กรอบเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
424
เด็กชายปุณณวัฒน์  อ่อนแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
425
เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
426
เด็กชายปุณยวัฒน์  สงย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
427
เด็กหญิงปุณยาพร  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
428
เด็กหญิงปุณิกา  มุณีโน
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
429
เด็กชายปูรณ์  จีระพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
430
เด็กหญิงเปรมกมล  แท่นประมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
431
เด็กหญิงเปรมสินี  สอนไกรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
432
เด็กหญิงเปรมสิริ  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
433
เด็กชายพงศกร  บัวแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
434
เด็กชายพงศกรณ์  พงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
435
เด็กชายพงศ์พัฒน์  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
436
เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรันย์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
437
เด็กชายพชรพล  สงมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
438
เด็กหญิงพรชนก  ทองพุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
439
เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงทัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
440
เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
441
เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งติเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
442
เด็กชายพรพิพัฒน์  มาแทน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
443
เด็กหญิงนรมน  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
444
เด็กหญิงพรรณรมณ  ทองฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
445
เด็กหญิงพลอยงาม  บัวเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
446
เด็กหญิงพลอยอันดา  คชเสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
447
เด็กชายพัชรพล  นาคขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
448
เด็กชายพัชรพล  ยกมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
449
เด็กหญิงพัชริศา  พลายแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
450
เด็กหญิงพัฒฑิรักษ์  วัฒนอัมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
451
เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
452
เด็กหญิงพัทรดา  รักชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
453
เด็กชายพันธ์พิพัฒน์  สงทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
454
เด็กชายพันธรักข์  บุญนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
455
เด็กชายพันธุ์เอื้อ  ประสมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 2 (ป.4/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายพัสกร  นุ่นนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
457
เด็กชายพัสกร  ทองสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
458
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
459
เด็กชายพาทิศ  นวลอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
460
เด็กชายพาทิศ  พัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
461
เด็กหญิงพิชชานันท์  ชูหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
462
เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  หมื่นฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
463
เด็กหญิงพิชญาภัค  ขุนหมาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
464
เด็กหญิงพิชญาภา  ร่วงราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
465
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
466
เด็กหญิงพิชารักษ์  อักโขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดประดู่ทอง
คณิตประถม
467
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤกษ์สุทัศน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
468
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขุนหมาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
469
เด็กหญิงพิมพ์ปฏิมา  ทองยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
470
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มรกตคันโธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
471
เด็กชายพีรดนย์  สีขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
472
เด็กหญิงพีรดา  บงสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
473
เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิรงค์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
474
เด็กชายพุฒิพงศ์  นิ่มคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
475
เด็กชายพุฒิพงษ์  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
476
เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
477
เด็กหญิงพุทธิพรรธน์  บำรุงเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
478
เด็กหญิงเพชรชนก  ชูจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
479
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลพิมพ์ไทย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
480
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
481
เด็กหญิงแพรธฬญ  บัวทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
482
เด็กหญิงแพรนภา  คงนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
483
เด็กหญิงแพรวรรณ  เอียดเฉลิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
484
เด็กหญิงแพรวา  โฆษิตกุลพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
485
เด็กหญิงแพรวา  ทองทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
486
เด็กชายภควัต  ขุนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
487
เด็กชายภคินธร  เนียมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
488
เด็กชายภพธร  อินทนุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
489
เด็กหญิงภรภัทร  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
490
เด็กชายภฤศ  พรหมยก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 2 (ป.4/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายภัทรกร  จันทคณางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
492
เด็กชายภัทรชัย  ชูหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
493
เด็กชายภัทรดนัย  ขุนภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
494
เด็กหญิงภัทรธิดา  พลชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
495
เด็กชายภัทรพล  ราชาประจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
496
เด็กหญิงภัทรมน  หมื่นคลิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
497
เด็กชายภัทรยุทธ์  พุดคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
498
เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
499
เด็กหญิงภัทรวดี  จันทนชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
500
เด็กหญิงภัทราวดี  ชูปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
501
เด็กหญิงภัทราวดี  หนูเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
502
เด็กหญิงภัทรียา  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
503
เด็กชายภาคิน  ชูสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
504
เด็กชายภาณุพงศ์  นิลปักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
505
เด็กชายภาณุพงศ์  เนื่องโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
506
เด็กชายภาณุวิชญ์  หมอกม่วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
507
เด็กชายภานุรุจ  มาเนี่ยว
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
508
เด็กชายภีฐภัทร  ณ บางช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
509
เด็กชายภูชิชย์  พุทธานุวัฒิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
510
เด็กชายภูธิป  นิตยเดชพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
511
เด็กชายภูมิพงศ์  สุขเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
512
เด็กหญิงภูมิพัฒน์  เนียมวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
513
เด็กชายภูมิพัฒน์  อินทนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
514
เด็กชายภูมิภัทร  ศรีโดน
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
515
เด็กชายภูมิรัฐ  นุ่นเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
516
เด็กชายภูมิสิริ  สิริเบญจมาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
517
เด็กชายภูริพัฒน์  ชูมนตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
518
เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
519
เด็กชายภูวนนท์  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
520
เด็กชายภูวิศ  คภะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
521
เด็กหญิงภูษณิศา  ชอบเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
522
เด็กชายภูษณะ  ทองดีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
523
เด็กหญิงมณีรัตน์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
524
เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองไซร้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
525
เด็กหญิงมนตกานต์  บุญทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 2 (ป.4/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงมนัศญา  รักรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
527
เด็กหญิงมลธิรา  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
528
เด็กชายมังกร  พรหมจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
529
เด็กหญิงมัณฑนา  คงหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
530
เด็กหญิงมัณฑิรา  หนูกฤษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
531
เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
532
เด็กหญิงเมธาวี  บัวทองเรือง
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
533
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
534
เด็กชายเมธี  ยิ้มปลื้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
535
เด็กหญิงยมลภัทร  หมั่นภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
536
เด็กหญิงยศวดี  บุสมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
537
เด็กหญิงยศวดี  หอยสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
538
เด็กชายยศวริศ  ขุนไชยทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
539
เด็กชายยศวริศ  วาซู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
540
เด็กหญิงโยษิตา  สุวานิช
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
541
เด็กหญิงโยษิตา  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
542
เด็กชายรฐนนท์  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
543
เด็กชายรเณศ  จันธำรงค์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
544
เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
545
เด็กหญิงรวิภา  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
546
เด็กหญิงรวิสรา  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
547
เด็กชายรัชตะ  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
548
เด็กชายรัฐกานต์  จันทร์รอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
549
เด็กหญิงรัฐชญา  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
550
เด็กชายรัตนทัต  คงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
551
เด็กหญิงรัตนปรีดา  รัตนานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
552
เด็กหญิงรัตนากร  ชูสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
553
เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
554
เด็กหญิงรุจิรา  นาคเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
555
เด็กหญิงรุจิรา  วงศาจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
556
เด็กชายเรวัตร  ศรีจุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
557
เด็กชายเรืองเกียรติ  สกลประกายกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
558
เด็กหญิงเรืองตะวัน  ขณะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
559
เด็กหญิงลภัสรดา  ช่วยเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
560
เด็กหญิงลภัสรดา  สุรเกียรติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 2 (ป.4/3) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายลิปิกร  จุลสัตย์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
562
เด็กหญิงวชิตา  แสงหอย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
563
เด็กชายวรกันต์  ระเบียบ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
564
เด็กหญิงวรกานต์  ทองพลาย
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
565
เด็กชายวรท  เพชรขาวช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
566
เด็กหญิงวรัทยา  มากช่วย
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
567
เด็กชายวรนิพิฐ  ทิพยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
568
เด็กหญิงวรพนิดา  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
569
เด็กหญิงวรพิชชา  กาวชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
570
เด็กหญิงวรรณกุลิน  สาระพิทยาธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
571
เด็กหญิงวรรณรดา  บุญมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
572
เด็กหญิงวรรณรดา  ศรีเกตุ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
573
เด็กหญิงวรรณิก  ฉิมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
574
เด็กหญิงวรรษมน  ใหม่วุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
575
เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
576
เด็กหญิงวรัญญา  ธีลาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
577
เด็กหญิงวรัญญาทิพย์  รักล้วน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
578
เด็กชายวรากร  เก้าคุณากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
579
เด็กชายวรากร  จันทร์เกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
580
เด็กหญิงวราภรณ์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
581
เด็กชายวรายุส  แซ่เง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
582
เด็กชายวรินทร  เนียมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
583
เด็กหญิงวริศรา  พรมนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
584
เด็กชายวสุ  เทพเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
585
เด็กชายวัรภัทร  ลิ่ววิริยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
586
เด็กหญิงวาเลนไทน์  เกื้อสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
587
เด็กหญิงวิกันดา  พินิจสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
588
เด็กชายวิชชรัชต์  ทิพย์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
589
เด็กชายวิชญ์ภาส  ชูมากเลี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
590
เด็กชายวิชญ์ภาส  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
591
เด็กหญิงวิชญาพร  ทองพรหม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
592
เด็กชายวิชาการ  ก้งเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
593
เด็กหญิงวิปัสสนา  ศรีช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
594
เด็กหญิงวิภาวี  ขาวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
595
เด็กหญิงวิภาวี  มีมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 (ป.3/3) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงวิมลสิริ  หมื่นรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
597
เด็กหญิงวิลาสินี  มุสิกเสรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
598
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ฤทธิเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
599
เด็กชายวีระพงษ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
600
เด็กหญิงวีริสรา  เกตุชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
601
เด็กหญิงเวณิกา  ปรีดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
602
เด็กหญิงศยามล  จันทร์ด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
603
เด็กชายศรัณยพงศ์  แก้วปราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
604
เด็กชายศรัณย์  สังคะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
605
เด็กชายศรัทธาวุฒิ  ราดจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
606
เด็กชายศรายุทธ  ทองฤทธิ์นุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
607
เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  คงดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
608
เด็กชายศรุต  ทองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
609
เด็กหญิงศลิษา  เสือพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
610
เด็กหญิงศศิภิมล  พริกสุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
611
เด็กหญิงศศิธร  คงทุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
612
เด็กชายศศิน  ชายเกตุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
613
เด็กหญิงศศินิภา  มากชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
614
เด็กหญิงศศิประภา  มุสิกเสรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
615
เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสงส้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
616
เด็กหญิงศศิภา  อินแพง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
617
เด็กหญิงศศิวิมล  สังฆะสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
618
เด็กหญิงศศิวิมล  เหมือนพรรณราย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
619
เด็กหญิงศศิษมา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
620
เด็กชายศักรนันทร์  ศรีราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
621
เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
622
เด็กชายศิรชิต  จินตสูต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
623
เด็กหญิงศิรดา  คงอินพาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
624
เด็กหญิงศิริกาญจน์  แสงขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
625
เด็กหญิงศิรินทร์นภา  เศียรอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
626
เด็กหญิงศิริรัตน์  ธุมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
627
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
628
เด็กชายศิริวัฒน์  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
629
เด็กหญิงศิลป์ภัสสร  หมานริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
630
เด็กชายศิวกร  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 (ป.3/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายศิวกร  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
632
เด็กชายศิวรักษ์  อุศรัตนิวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
633
เด็กชายศิวัช  ชูดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
634
เด็กชายศิวัชช์  ช่างชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
635
เด็กหญิงศุทชา  ตุลยนิาก์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
636
เด็กชายศุภกฤต  สุขทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
637
เด็กชายศุภกิตติ์  เงินเจริญ
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
638
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ชูสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
639
เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
640
เด็กชายศุภฤกษ์  เกิดวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
641
เด็กชายศุภวิชญ์  จิรพัฒน์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
642
เด็กชายศุภวิชย์   จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
643
เด็กชายศุภสันห์  ชูขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
644
เด็กชายศุภเสกข์  หุ้นไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
645
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
646
เด็กหญิงศุภิศรา  เปรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
647
เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
648
เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
649
เด็กชายสรพัศ  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
650
เด็กชายสรภัศ  ธรรมเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
651
เด็กชายสรวิชญ์  ขุนคต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
652
เด็กชายสรวิชญ์  พิจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
653
เด็กชายสรวิชญ์  วัตรขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
654
เด็กชายสรสิช  ทิพยอนันต์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
655
เด็กหญิงสโรชา  เต็มยอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
656
เด็กหญิงสลิษา  คงเหนียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
657
เด็กชายสหพิชญ์  มูสิกปาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
658
เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญณจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
659
เด็กหญิงสาริศา  กิ้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
660
เด็กหญิงสาส์นรักษ์  ด้วงเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
661
เด็กชายสิทธิโชค  จุลรอด
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
662
เด็กชายสิทธิโรจน์  รอดเนียม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
663
เด็กหญิงสินีนาฎ  จุลดำเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
664
เด็กชายสิปปวิชญ์  แดงบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
665
เด็กชายสิรธีร์  ศิริมโณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 (ป.3/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายสิรภพ  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
667
เด็กชายสิรภพ  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
668
เด็กชายสิรวัชญ์  กลิ่นมะณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
669
เด็กหญิงสิริกัญญา  เกตุขาว
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
670
เด็กหญิงสิริพร  ไหมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
671
เด็กชายสิริวิชญ์  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
672
เด็กหญิงสุกฤตา  ทาตะภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
673
เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรวิระวงค์วารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
674
เด็กหญิงสุขุมาลินี  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
675
เด็กหญิงสุจิตรา  สลางสิงห์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
676
เด็กชายสุชา  พุฒจอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
677
เด็กชายสุดเขต  นุ้ยคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
678
เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองชูดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
679
เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
680
เด็กหญิงสุธาลินี  ช่วยยก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
681
เด็กหญิงสุธิศา  ทองพลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
682
เด็กหญิงสุธีกานต์  นิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
683
เด็กหญิงสุธีธิดา  ปั้งวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
684
เด็กหญิงสุนิษา  ข่ายทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
685
เด็กชายสุปวีญ์  ด้วงเล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
686
เด็กหญิงสุพรรษา  ข่ายทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
687
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีนวลเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
688
เด็กชายสุภกิตติ์  คงเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
689
เด็กชายสุภสิทธิ์  ช่วยนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
690
เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
691
เด็กหญิงสุรพิชญ์  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
692
เด็กหญิงสุวพิชญ์  โกศัลยวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
693
เด็กหญิงสุวภัทร  สว่างรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
694
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
695
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
696
เด็กหญิงเสาวริน  เกาไสยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
697
เด็กหญิงโสพิชชา  ชุมนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
698
เด็กหญิงโสภิตา  มูสิกะอุปถัมถ์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
699
เด็กหญิงโสวดี  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
700
เด็กหญิงหทัยชนก  ฉิมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.3/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายหรรษกร  เพชรกาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
702
เด็กหญิงหฤทชนัน  นามประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
703
เด็กชายหัฏฐกร  เพชรย้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
704
เด็กชายฬียฤทธิ์  พลายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
705
เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
706
เด็กชายอชิรวิทย์  สื่อเสรีธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
707
เด็กชายอดุลย์  อุสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
708
เด็กชายอติวิชญ์  ดวงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
709
เด็กชายอติวิชญ์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
710
เด็กหญิงอธิติยา  หนูเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
711
เด็กหญิงอภิชญา  ยอดราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
712
เด็กหญิงอภิญญา  เรืองประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
713
เด็กหญิงอภิษฐา  พิศาลวัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
714
เด็กหญิงอภิสุตา  สนธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
715
เด็กหญิงอรกานต์  จิตบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
716
เด็กหญิงอรณิชา  สาสังข์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
717
เด็กชายอรรษวรรธ  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
718
เด็กหญิงอรลัตดา  ธรรมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
719
เด็กหญิงอริยะ  คำคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
720
เด็กหญิงอวิกา  แก้วเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
721
เด็กหญิงอ้อมกร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
722
เด็กหญิงอัครคีตา  อักษรเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
723
เด็กชายอัครพล  เทศนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
724
เด็กชายอัครวินท์  เกษรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
725
เด็กหญิงอัญชลี  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
726
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
727
เด็กหญิงอัญมณี  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
728
เด็กชายอัฐวิกร  กูลศิริศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
729
เด็กหญิงอันนา  พูนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
730
เด็กหญิงอัยนาฮ์  ชนะมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
731
เด็กชายอัศม์เดช  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
732
เด็กชายอัษฎายุธ  ชูลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
733
เด็กหญิงอาทิมา  แป้นชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
734
เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชูเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
735
เด็กหญิงอารีรัตน์  คเชนทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
736
เด็กหญิงอุมากร  แสงขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
737
เด็กชายเอกเก้า  เหล็กจันอัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.3/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
738
เด็กชายศุภศิษฎ์  สิทธิ์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงกชกรกัลย์  อุบลไทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงกชพร  ใหม่อ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงกชมนวรรณ  หนูนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
743
เด็กชายกนก  รัตนรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงกนกจันทร์  ฤทธิสุนทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงกนกนุช  หนูคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงกนกเนตร  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
748
เด็กชายกนกพงค์  ทองหนูเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สามดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงกนกพิชญ์  หนูหมาน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงกนกอร  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเปรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงกมลชนก  สงศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ช่วยสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงกมลพรรณ  ยอดซื่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
759
เด็กชายกรณ์ดนัย  จิตใจรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงกรนันท์  แจ้งจุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงกรผกา  จอมประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
762
เด็กชายกรวิชญ์  หลีวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงกรอร  ธนทรจำนงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
765
เด็กชายกฤตธัชพงศ์  เต็มราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
767
เด็กชายกฤตนัย  เพ็งหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
768
เด็กชายกฤตพัศ  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายกฤตภาศ  กาญจโนภาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
770
เด็กชายกฤตภาศ  เรณุมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
771
เด็กชายกฤตยชญ์  รุยัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
772
เด็กชายกฤติไกร  คงมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงอิศวีร์พร  สำราญสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.3/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กชายกฤติธี  รัตนมุสิก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
775
เด็กชายกฤติน  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
776
เด็กชายกฤติน  ปิยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงกฤติยากุล  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
778
เด็กชายกฤษฏิ์  รัตนอุบล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงกฤษณภา  อำพัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
780
เด็กชายกฤษนนท์  บุญโยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงกวินธิดา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงกวินธิดา  ปราบไพรีราฎร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงกวิสรา  เรืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
784
เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
785
เด็กชายกษิดิศ  คงศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
786
เด็กชายกษิดิษ  แกนบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายก้องภพ  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
788
เด็กชายกอบรัก  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงกัญญ์วรรษา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พิสมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิลปสมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงกัญญานัฐ  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุ่นเสียม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
795
เด็กชายกัณตภณ  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
796
เด็กชายกัณภพ  ชนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
797
เด็กชายกันตพิชญ์  วุ่นชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
798
เด็กชายกันตภณ  หนูโท
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงกันตา  เกียรติเลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงกันติชา  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงกันติชา  พัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงกันติชา  สมัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
803
เด็กชายกันติธร  อินริสพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
804
เด็กชายกันทณัฏฐ์  สนิท
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงกัลยกร  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงกัลยาณี  สังข์หอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงอุนนดาวีร์  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.3/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
810
เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  คงเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงกาญธิดา  ชนกชนีกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงกานดา  มุขตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองแก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูจีน
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงกานต์มณี  คำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงกิตติญาดา  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
819
เด็กชายกิตติทัศ  เตียวเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
820
เด็กชายกิตติธัช  อนันต์เพชร
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
821
เด็กชายกิตติพัฒน์  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
822
เด็กชายกิตติพิชญ์  มูสิกสง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
823
เด็กชายกิตติภพ  พุทธศรี
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
824
เด็กชายกิติศักดิ์  ยูงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงกุลญาณิช  จิตตรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
827
เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วประถม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงเกวลิน  เพ็งคล้าย
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีพุฒทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์พรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงเกศินี  ขุนพินิจ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงเกศินี  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงเกษมณี  บุญถาวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
834
เด็กชายเกียรติยศ  ทองดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
835
เด็กชายเกียรติสวัสดิ์  มาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
836
เด็กชายไกรเลิศ  ด้วงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
837
เด็กชายไกรวิชญ์  สังคานาคิน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงขวัญหทัย  หนูเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงเขมจิรา  เกษตรสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงเขมจิรา  จันทโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงเขมณัฐ  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
843
เด็กชายคณพศ  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
844
เด็กชายคณินท์  สุภาพบุรุษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
845
เด็กชายเอกวิกร  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.2/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
846
เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
847
เด็กชายคาร์ธิกเกยะ  โลเกช
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
848
เด็กชายคุณานนท์  แก้วบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
849
เด็กชายคุณานนท์  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงคุนัญญา  บุญคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีละมุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
852
เด็กชายฆนาพัทธ์  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
853
เด็กชายจตุรภัทร  ดำเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
854
เด็กชายจตุรวัฒน์  เกลี้ยงอุบล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงจริยาภรณ์  ลิ่มอนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
856
เด็กชายจอห์น  โจโฉ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
857
เด็กชายจักรกฤษณ์  รัตนาละออ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
858
เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
859
เด็กชายจักรพรรดิ  เพิ่มบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
860
เด็กชายจักรภพ  หาญเชิงค้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายจักรินทร์  คงเหมือน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงจันทิมา  สีปานะ
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงจันทิรา  จันทรมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
864
เด็กชายจารุวัฒน์  รักปลอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
867
เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดิ์ล้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงจิตาภา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงจินตนา  ทองพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงจิรฐิดา  ยอดสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
872
เด็กชายจิรทีปต์  แซ่โฮ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
873
เด็กชายจิระพงค์  มาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงจิรัชยา  หนูพลาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงจิราพา  ดำนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
877
เด็กชายจิรายุทธ  ทองเด็จ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงจิราวรรณ  เสียงแจ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงจีรนันท์  หนูชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
880
เด็กชายจีรพัฒน์  แสงขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงเอมปวีร์  วัฒนพานิชดำรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.2/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
882
เด็กหญิงจีระนันท์  หนูยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงจุฑามาต  เพชรหนองชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจ้ยชุม
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วหนูนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
889
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เมืองสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
890
เด็กชายเจษฎา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
891
เด็กชายเฉลิมราชย์  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงชฎารัตน์  ชัยชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงชนกนันท์  หมอกม่วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงชนกวรรณ  ชูชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปราบกรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
898
เด็กชายชนัญญู  ชูเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงชนัญวรัศ  ลายทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงชนาภัทร  เพ็ชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงชนิกานต์  รอดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงชนิกานต์  วิจิตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงชนิฎฐา  ชูสิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงชพิสา  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงชมพูนุช  คงศรีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงชยนันท์  ยายมาก
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
908
เด็กชายชยพล  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงชลิตา  ทุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
911
เด็กชายชวกร  พุมมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
912
เด็กชายชวกร  รักษ์หนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
913
เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยรุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงชัชญาพร  ปุรินทราภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงเอมิกานต์  นุ่ยหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.2/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
เด็กหญิงชัญกัญญา  ศรีพุฒทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
920
เด็กชายชาคริต  จันทรากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงชาคริยา  หยะกังฉัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
922
เด็กชายชาญฉกรรจ์  หนูดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงชิตชนก  วุ่นน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
925
เด็กชายชิติพัทธ์  ใหมเต็ม
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
927
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงโชติรส  ดอนเพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงญดา  ไชยจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงญาฎา  คงศรีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงญาณกร  เลี่ยนศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงญาณิศา  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงญาณิศา  พันนายัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงญาณิศา  แสงหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงญาณิศา  หนูเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงญาณีรัตน์  นมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงญาธิป  จันทรสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
939
เด็กชายฐณชาติ  สุดขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
940
เด็กชายฐปณัช  จันทระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงฐปณัสม์  พลนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
942
เด็กชายฐปนวัฒน์  ดีช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
943
เด็กชายฐานพัฒน์  ชูเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงฐานิศรา  เทพดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงฐิญาพร  สมจีน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงฐิดาพา  เถื่อนเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงฐิดาภา  เพชรกาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงฐิตาภา  พิบูลนิธิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงฐิตามินทร์  ชนะสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงฐิติกาญจ์  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สีหราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงไอศิกา  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 1 (ป.2/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
954
เด็กชายฐิติศักดิ์  เทียนเสรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
955
เด็กชายฐิติสุทธิ์  สมจีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงณชชา  คงสอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
957
เด็กชายณชิษณ์  โมกข์งาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
958
เด็กชายณฐกร  ชูหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
959
เด็กชายณฐภัทร  บวรเวทย์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
960
เด็กชายณฐิโชค  ดำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงณฐิตา  ขาวเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
962
เด็กชายณภัทร  ธรรมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงณภัทร  หงษ์โสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงณภัทรดา  เรืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงณฤดี  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงณวรา  ปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงณัชชา  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงณัชฐพิธิดา  คงเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงณัชยา  ยตะโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ชนะเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
972
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ย่องลั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ถัดสีทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงณัฏฐริดา  อ่อนชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ช่างประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
981
เด็กชายณัฐกร  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
982
เด็กชายณัฐกรณ์  แดงปรก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
983
เด็กชายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
984
เด็กชายณัฐกรณ์  อินทร์ทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงณัฐกานต์  สงทองมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
986
เด็กชายณัฐกิตติ์  สังแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงณัฐชฎา  พิศาลวัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
988
เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 1 (ป.2/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
989
เด็กชายณัฐชนน  ศรีใหม่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
990
เด็กชายณัฐชนน  เหมือนชุม
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
991
เด็กชายณัฐชนนท์  จูดมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงณัฐชา  ยอดขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงณัฐญา  ทองสงฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงณัฐญา  ภูแช่มโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงณัฐณิตา  ช่วยเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
999
เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายณัฐดนัย  ผอมสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สถิตระวังภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงณัฐธิการ  สืบประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายณัฐธีร์  เหล็มปาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงณัฐนรี  ฝั่งชลจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายณัฐนันท์  รอดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงณัฐนาท  ตุลาธน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายณัฐพล  เรืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงณัฐพิชฌา  ปล้องไหม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายณัฐพิพัฒ  เพชรโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงณัฐภาวีร์  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงณัฐวดี  ดีนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายณัฐวิทย์  รักล้วน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงณัฐวิภา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทา
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำปาน
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มมะลิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงณัฐษกานต์  รุยหะชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงณัฐิพร  ช้อยเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงณันฐิภาวรรณ  อุ่นแก่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 1 (ป.2/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1024
เด็กหญิงณิชกานต์  นุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงณิชาบูล  เกลาฉีด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงณิชาภัทร  เตชะวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงณิชาภัทร  เศียรอุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงณิศวรา  เนียมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายดนุวัศ  ตาดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงดลภคพร  สิงห์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงดวงกมล  จริงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายดววงเพชร  ศรีชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงดารินทร์  ชูขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงดุษาร์กร  ปานนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายเดชาวัต  คงราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงตรีชฎา  มูสิกะอุปถัมถ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายติณณวิชญ์  ดุลยาดุษฎี
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายเตชะสิทธิ์  อินทร์สังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายเตชินท์  แก้วอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายเตชินท์  นัดสูงวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายทรงธรรม  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายทวีศักดิ์  เพชรสังวาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงทศวรรณ  พรหมเช็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายทักษ์ดนัย  อ่อนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงทักษพร  นุ้ยเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงทัตพิชา  วิทยาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงทับทิมทอง  นาคะวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายทัศน์พล  ทะประสิทธิ์จิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงทิพย์ศิริ  คงใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงทิพยาภร  ชุมช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงทิพวรรณ  เหตุทอง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายทีปกร  สมาธิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงแทนพรรณ  นิลวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายธนกฤต  เกื้อบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายธนกฤต  ขาวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารศกุนตลา ชั้น 2 (ป.1/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1059
เด็กชายธนกฤต  จันทร์ชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายธนกฤต  ดำด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายธนกฤต  นิ่มวุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายธนกฤต  รักล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายธนชาติ  ขาวมาก
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายธนดล  แก้วด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายธนเดช  พลอยดำ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายธนทัต  เสนพริก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายธนพงษ์  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายธนพนธ์  หนูห่อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงธนพร  ทองแกมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงธนพร  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงธนพร  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายธนภัทร  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายธนภัทร  พลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายธนภัทร  วิมลรัตน์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายธนภูมิ  เทพแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์รอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายธนวัฒน์  แซ่โฮ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายธนวัฒน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายธนวินท์  คงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายธนวินท์  วัฒน์หนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงธนัชพร  อักษรชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงธนัญกรณ์  คงมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายธนากร  สุขมิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายธนาธิป  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายธนาธิป  สงนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายธนิสร  จันทร์ชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายธเนศ  ยิ้มเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงธยานี  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายธรรศกร  สุคนธากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงธฤษวรรณ  คงพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงธัญกช  ทองสม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วศรีขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงธัญชนก  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารศกุนตลา ชั้น 2 (ป.1/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1094
เด็กหญิงธัญชนก  ทองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงธัญชนก  แย้มทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกรด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชุมรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงธัญพิชชา  รามทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงธัญยธรณ์  นวลกลับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงธัญเรศ  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงธัญวลัย  ชูแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงธันยพร  ไหมสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงธามิกา  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงธิณัชชา  หนูแจ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงธิดากริช  คำบุบผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายธิดาทิพย์  พลวงงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปราบปัญจะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายธิติพัทธ์  พงศ์อภิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายธิติพันธ์  เทพชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายธีเดช  หนูเกตุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงธีรกานต์  สุกทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงธีร์ณิสรา  คงกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายธีรเทพ  สงเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายธีรภัทร  สินธ์ุแสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายธีรภัทร  หนูรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายธีรวุฒิ  หนูนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงธีริศรา  ทองปันแต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงนงนภัส  เตชะวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงนงนภัส  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงนธิดา  หนูวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายนนทกานต์  ยิ้มเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงนนทพร  แก้วพิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายนนธวัช  พรหมจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายนพวิชญ์  สงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายนพอนันต์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารศกุนตลา ชั้น 2 (ป.1/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1129
เด็กหญิงนภสร  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงนภสร  มารักษ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงนภสร  มีขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงนภสร  ฤทธิสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายนภสินธุ์  มณีปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงนภัสกร  ยังสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงนภัสสร  ทองยัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงนภัสสร  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายนฤเบศ  หวานนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายนฤเบศร์  เลี่ยนกัตวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายนฤสรณ์  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงนวพร  วีรประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายนักรบ  เมืองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงนัจกร  เรืองอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงนัจกร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงนัชชา  พริกเบ็ญจะ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงนัซมี  สันสาคร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายนัฐวัฒน์  มากกนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายนัทธพงศ์  ชูช่วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงนัทนันทกาญจน์  บุญญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายนัทพล  วรศรี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายนัธวัฒน์  แก้วขุนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงนันทกานต์  ดำหนูอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงนันทกานต์  เสมาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงนันท์นภัส  กาวชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายนันท์นภัส  ดวงวิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรสังฆาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงนันท์นลิน  บัวเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงนันทวัน  จันทร์เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายนันทศักดิ์  ยอดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารศกุนตลา ชั้น 2 (ป.1/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1164
เด็กหญิงนันวิกา  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงนัยน์ยภัค  ปลอดฟัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  หนูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงนิชนันท์  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงนิชาภา  รอดคืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงนิชาภา  เวชจันทร์สิน
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงนิชาวีร์  ถิ่นจะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายนิติพนธ์  อนันตธนวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายนิทิวัฒน์  แสงสุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพ็ชรหีด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงเนตรอัปสร  คำภูเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงบัณฑิตา  ผอมนุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงบาจรีย์  นุ่มจอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงบุญยาพร  ทองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายบุณยเกียรติ  หนูฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงบุณยอร  ยิ่งสมถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงบุลพร  จตุรพิธสุภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงบุศราพร  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงบุษปวัน  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงเบญจพร  มาอินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงเบญญทิพย์  วิสูตรธนาวิทย์
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงเบญญาภา  ไหมหมาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงปกฉัตร์  แก้วยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
1188
เด็กชายปฎิวัติ  สุวิทยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม