ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 2 (ป.6/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  จันรอดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  นิชพันธ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพรรณ  ทองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สงขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายเกลีัยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  สินดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมนียา  แกล้วกสิกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกมล  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลชนก  อรัญวารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกมลชัย  นวลนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรแก้ว  วุฒิโอฬารกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรณ์ดนัย  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรณ์ศิวิชญ์  สงสมทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรณัฐา  ชุมดวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกรัณรัตน์  ไข่ช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤดิ  ทรงเดชาไกรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤตภาส  ชิณนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤตภาส  เศียรอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤตยชญ์  ปรัศนียาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกฤติยาณี  หัสมิตต์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤษฏิ์กุล  สมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤษฏ์  คงพูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤษณ์พงศ์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกวิญตรา  ด้วงเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกวินท์  พงค์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกวิสรา  พึ่งแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกษิดิ์เดช  ตราชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวากาลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกษิตินาถ  ยังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายก้องภพ  เย็นใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกอบการเอก  เรืองพุทธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกัญจภพ  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 2 (ป.5/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวานช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัณฐิกา  รอดสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกัณทร  อินทร์ยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกันตพิชญ์  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกันตวิชญ์  ไวณุนาวิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกัลยวรรธน์  หนูวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เกลี้ยงสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกาญจนสุดา  ชอบงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทิพย์นุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกานต์ทิมา  ช่อสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกานติมา  นกหุน
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงการะเกด  หนูยก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกำพลศักดิ์  เกลาฉีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ชูเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกิตติชัย  ไข่เส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกิตติทัต  ยิ้มสง่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกิตติธัช  เม่าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกิตติพัฒน์  ฉิมสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกิตติพัฒน์  หนูเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกิตติภพ  รุ่งภูเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกิตติมนัส  เหล่ากอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกิตติยา  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกีรติ  จันทร์ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกีรติกา  เศวตฉัตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกีรติกานต์  สระประเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกีรติญา  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงเกณิกา  อินทร์อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 2 (ป.5/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงแก้วกัลยา  เสนชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงขวัญพิชชา  รักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงขวัญรัตน์  มาสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงเขมจิรา  เส็นบัตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเขมนิจ  เทพเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายเขมพัฒณ์  กรดเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายคณาธิป  ณะรัตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายคณาธิป  ทับยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายคณิศร  มาสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายคุณานนท์  ชูวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายคุณาพฤกษ์  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายฆฤเณศ  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเงาแข  คล้ายสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายจตุฌาน  แก้วรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจอมธิดา  สุขพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายจักรภัทร  เต็มราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจันทกานต์  เจ๊ะหีม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงจิตติ์สุภา  ธรรมเพชร
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจิตรทิวา  คงจุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจิรกาญจน์  เหมือนทองกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายจิรกิตติ์  ภักดีวณิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายจิรทิปต์  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิรสุดา  ชวเศรษฐโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจิรสุตา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจิรัชญา  พลเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจิรัชยา  มะโนภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจิราพัชร  เกลี้ยงกลม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจิราพัชร  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิราพัชร  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจีรนันท์  พลายงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจุฑามาส  สีนองช่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/1) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจุลสมัย  จุลโสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงเจมนิจ  จันทวดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายเจษฎากร  นุ้ยขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายเจษฏาพงศ์  ขวัญนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงฉัตรติญา  ปานดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฉายปรางค์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชญานิน  ซ้อนขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชญานิษฐ์  คงใหม่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชฎาพรรณ  จริยงศ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชนกพร  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายชนกันต์  อินทร์เมฆ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชนกานต์  รักษาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชนัญชิดา  มุสิการุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชนัญชิดา  หัสเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชนันดา  ชูเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชนากาญจน์  เลื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายชนาธิป  หนูนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายชนาภัทร  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชนิกานต์  เกื้อพะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชนิตา  กรดเต็ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชมพูนุช  พุ่มนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายชยพล  ทิพย์สง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชยพล  พาป้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายชยพัทธ์  จินตาคม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชยมน  สมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชยุต  มณเฑียรสุภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชลธาร  คงหาเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชลพัตร  เรืองสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายชลันธร  นงค์นวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชัญญนุช  นิลวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/2) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชัญญา  อุ่นจังหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชัยพร  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายชัยพัทธ์  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชัยวัฒน์  มีขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชาคริยา  สุขเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชานนบดินทร์  นุ้ยมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชินภัทร  แก้วดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชินานาถ  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชิศณุพงศ์  เต็มราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชิษณุพงศ์  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชุณหโชค  ณิชากรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชุติเดช  อะนะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงโชติกา  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายฌาณชนะ  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายญาณธร  สันติเจริญโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายญาณพัฒน์  ปฐมกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงญาณิกา  สงแช้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงญาณิศา  เทพมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงญาณิศา  สันเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายฐกฤต  มานันตพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายฐปนวัฒน์  เดชสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงฐิตา  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงฐิตาภา  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญชรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงฐิติกานต์  กลิ่นสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงฐิตินันท์  ชายเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายฐิติวริศ  ใจโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ทองขุนดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฑิมพิกา  ขุนชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณ พปฐม  ร้อยไพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/3) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณฐกร  รัฐคุณานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณฐนนท์  เกิดณรงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายณฐพงศ์  เธียรสุรารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายณฐพัฒน์  วรรณบวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณฐมน  ส่งแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณพสร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายณภัชร์  อนุตรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายณภัทร  ทองแกมนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายณรงค์สิทธิ์  สุขดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงณรัฐชริญ  รักชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณัชชานันท์  วรรณจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณัชชานันท์  สงด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณัชภัส  สุริโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พูนช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  พูลสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดำรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกลี้ยงสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เปล้าแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายณัฏฐากร  ชูเพชร
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณัฏฐิธิชา  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายณัฐกรณ์  คงทองฉิม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายณัฐกรัณย์  รัตนสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงณัฐกฤตา  งามดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงณัฐกานต์  ไข่คงรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงณัฐกานต์  เส็นฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณัฐชนา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณัฐชพน  จุลพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  แก้วมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณัฐฐิชา  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณัฐณิชา  คชสิงห์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญพรัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณัฐทิชา  ทาวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัฐธณิชญ์  ชูหว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สงยัง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษฐสะโร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัฐธิดา  เอียดหมุน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณัฐนนท์  ไชยทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายณัฐนนท์  พรหมปลอด
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายณัฐนนท์  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณัฐนันท์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายณัฐพล  อินทร์เกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายณัฐพล  อินทร์จุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัฐพัชร์  คณาวุฒิธนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฐมน  เหตุทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฐยา  ไชยวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฐลดา  พรหมยก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศาปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฐิวุฒิ  เหมือนขาว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณิชกมล  พงษ์สุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณิชกานต์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณิชกานต์  รอดสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณิชนันทน์  ไข่แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณีรนุช  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายดรัณภพ  แซ่เจ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงดลชนก  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงดลญา  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงดวงหทัย  ทองสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายเดชาธร  คงเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายตรรกภพ  สยามพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายตะวัน  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายตุลยธร  ทองจีน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายเตชณัฐ  สุขมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายเตชวัน  มุสิกะสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายเตชิต  มีสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายเตชิน  มุสิกิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายเตชินท์  อักษรผอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายเตชินร์  เจริญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายไตรภพ  รังษีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายถนัตถ์  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายทรงพล  ชีวะสาโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงทรรศนียา  สัมผัสนพพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายทวทศ  รักใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงทักษอร  รักขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงทัชชกร  อินทรมงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  อเปสริยโย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายทิพย์อรรถ  สุดดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายเทพกร  โสภณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายเทพนรินทร์  บัวเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธณรรถกร  ปานทุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนกร  เที่ยงทัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนกร  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนกฤต  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนกฤษณ์  แก้วเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนวรรธน์  คลองวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนวัฒน์  ชุมดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนวัต  ปล้องใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนวิชญ์  หมูกาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธนอรรถ  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธนัญญา  จันทะศร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธนัท  คะภะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธนาธิป  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธนาวุธ  ยิ่งเสมอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ชั้น 3 (ป.6/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธนิภรณ์  นาคพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธนิสร  พรอภิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธรรม  อัพภาสกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธรรมกิตติ์  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธรรม์ณภัทร  มากจันทร์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายธรรมรงค์  วางกลอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธรรมรัตน์  จิตขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธราเทพ  จันทร์ชู
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงธฤษวรรณ  บัวผุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายธัชชัย  คงศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงธัญชนก  ผุดพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธัญชนก  สายเสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธัญยมัย  แป้นถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงธันยารัตน์  วงศ์อินทรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธานัท  รักษ์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธารทอง  จุลพูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธารเทพ  เพชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธาวิน  ธัญญอนันต์ผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายธำรงศักดิ์  บุณยาดิศัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธิญาดา  จรัสด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธีธัช  เกื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธีรดนย์  ปั้งวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธีรบถ  พลจรัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธีรภัทร  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธีรเมธ  เกื้อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 3 (ป.6/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีรุตม์  พงศ์จันทรเสถียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธีวสุ  จิตรราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนนทกร  รอดเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายนนทพัทธ์  ทองใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนนทพันธ์  ขวัญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายนพธรรม  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายนพรัตน์  หนูเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายนภัสกร  หนูผุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนภัสกรณ์  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงนภัสภรณ์  เหลือนุ่นขาบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายนรภัทร  คงไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายนรภัทร  ฉิมรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายนราชัย  พูลสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงนริศรา  หนูวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงนริสรา  หน่อทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงนฤกานต์  ร่มเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงนฤตปรีชา  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงนฤพร  เวชมงคล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนฤสรณ์  ศรีโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงนลพรรณ  ทองขุนดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงนลินทิพย์  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายนวิน  กุลโศภิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงนัฎธิกานต์  พลคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงนัทชนาถ  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายนัทธวัฒน์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  หนูฉ้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนันท์นภัส  พราหมณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงนันทัชพร  ดำรงชยานุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงนิตนภา  สารคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายนิติภูมิ  โชติไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 3 (ป.4/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายนิธิ  ชุมช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายนิธิศธร  นุ่นสังฆ์
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังแสตมป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงนิศามณี  ท้าวซุ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนีรชา  แสนเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนุชนาฏ  แก่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนุชรดี  อินนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงเนตรนภา  ชูชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงเนตรนภา  อนุวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายบรรณวิทย์  จันทรขนิฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายบัญญวิต  มากชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุมไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงบัวชมพู  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงบุญญาพร  ภู่วิจิตรสุทิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงบุญวสุชา  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงบุณยานุช  ยี่สิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายบุริศร์  ขวัญกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขสันต์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายปฎิพัฒน์  ระฆังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายปฎิวัติ  บุษราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายปฏิพัทธ์  วุ่นชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายปฏิพัทธ์  สงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายปฐมพงษ์  นุ่นแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายปฐวี  ปานมั่น
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงปณิตา  คงชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงปัดนัดดา  คงนุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายปภพ  หนูเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายปภังกร  ขาวนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายปภังกร  มาเอื้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายปรเมศวร์  บัวทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงประกายเพชร  เพ็ชรทอง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงประภาศิริ  ส่อศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายประยุทธศักดิ์  พูนชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายปรัตถะ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปรัสรา  ขุนพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 3 (ป.4/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปรางค์เทพ  อภัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปริฉัตร  คงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปริชญา  รักษ์ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงปริชญาดา  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายปริญญ์  คุ่ยเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงปริยภัทร  แก้วแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายปวริศ  ขาวนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงปวริศา  แก่นคล้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปวริศา  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปวริศา  ปานเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปวันรัตน์  มณีพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปวิชญา  ชูรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายปวีณ  เกื้อพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปวีณา  แดงโรจน์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายปัญญากร  สงนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงปัณฑ์วดี  แวลอเดร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ศรีกรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปัณฑิตา  วุ่นบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองจันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปาณาฬี  หมวดมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปณิตา  มีมุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปาณิศา  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปาริชาติ  บุบผาแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปาลิตา  เมธีกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายปิติภูมิ  คงเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายปิยะชัย  คงทวี
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปิยาพัชร  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปีติอร  สุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 2 (ป.4/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉูหวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงปุณญธิดา  กรอบเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายปุณณวัฒน์  อ่อนแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายปุณยวัฒน์  สงย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปุณยาพร  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปุณิกา  มุณีโน
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายปูรณ์  จีระพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงเปรมกมล  แท่นประมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงเปรมสินี  สอนไกรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงเปรมสิริ  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายพงศกร  บัวแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายพงศกรณ์  พงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายพงศ์พัฒน์  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรันย์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพชรพล  สงมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพรชนก  ทองพุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงทัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งติเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายพรพิพัฒน์  มาแทน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงนรมน  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพรรณรมณ  ทองฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพลอยงาม  บัวเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพลอยอันดา  คชเสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายพัชรพล  นาคขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายพัชรพล  ยกมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพัชริศา  พลายแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพัฒฑิรักษ์  วัฒนอัมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพัทรดา  รักชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพันธ์พิพัฒน์  สงทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายพันธรักข์  บุญนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายพันธุ์เอื้อ  ประสมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ชั้น 2 (ป.4/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายพัสกร  นุ่นนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายพัสกร  ทองสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายพาทิศ  นวลอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายพาทิศ  พัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพิชชานันท์  ชูหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  หมื่นฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงพิชญาภัค  ขุนหมาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพิชญาภา  ร่วงราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพิชารักษ์  อักโขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดประดู่ทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤกษ์สุทัศน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขุนหมาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพิมพ์ปฏิมา  ทองยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มรกตคันโธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายพีรดนย์  สีขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพีรดา  บงสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิรงค์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพุฒิพงศ์  นิ่มคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพุฒิพงษ์  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพุทธิพรรธน์  บำรุงเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงเพชรชนก  ชูจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลพิมพ์ไทย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงแพรธฬญ  บัวทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงแพรนภา  คงนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงแพรวรรณ  เอียดเฉลิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงแพรวา  โฆษิตกุลพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงแพรวา  ทองทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายภควัต  ขุนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายภคินธร  เนียมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายภพธร  อินทนุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงภรภัทร  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายภฤศ  พรหมยก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 2 (ป.4/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายภัทรกร  จันทคณางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายภัทรชัย  ชูหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายภัทรดนัย  ขุนภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงภัทรธิดา  พลชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายภัทรพล  ราชาประจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงภัทรมน  หมื่นคลิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายภัทรยุทธ์  พุดคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงภัทรวดี  จันทนชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงภัทราวดี  ชูปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงภัทราวดี  หนูเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงภัทรียา  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายภาคิน  ชูสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายภาณุพงศ์  นิลปักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายภาณุพงศ์  เนื่องโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภาณุวิชญ์  หมอกม่วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภานุรุจ  มาเนี่ยว
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายภีฐภัทร  ณ บางช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายภูชิชย์  พุทธานุวัฒิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายภูธิป  นิตยเดชพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายภูมิพงศ์  สุขเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงภูมิพัฒน์  เนียมวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายภูมิพัฒน์  อินทนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายภูมิภัทร  ศรีโดน
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายภูมิรัฐ  นุ่นเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายภูมิสิริ  สิริเบญจมาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายภูริพัฒน์  ชูมนตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายภูวนนท์  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายภูวิศ  คภะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงภูษณิศา  ชอบเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายภูษณะ  ทองดีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงมณีรัตน์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองไซร้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงมนตกานต์  บุญทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 2 (ป.4/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงมนัศญา  รักรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงมลธิรา  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายมังกร  พรหมจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงมัณฑนา  คงหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงมัณฑิรา  หนูกฤษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงเมธาวี  บัวทองเรือง
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายเมธี  ยิ้มปลื้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงยมลภัทร  หมั่นภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงยศวดี  บุสมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงยศวดี  หอยสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายยศวริศ  ขุนไชยทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายยศวริศ  วาซู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงโยษิตา  สุวานิช
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงโยษิตา  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายรฐนนท์  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายรเณศ  จันธำรงค์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงรวิภา  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงรวิสรา  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายรัชตะ  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายรัฐกานต์  จันทร์รอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงรัฐชญา  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายรัตนทัต  คงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงรัตนปรีดา  รัตนานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงรัตนากร  ชูสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงรุจิรา  นาคเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงรุจิรา  วงศาจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายเรวัตร  ศรีจุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายเรืองเกียรติ  สกลประกายกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงเรืองตะวัน  ขณะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงลภัสรดา  ช่วยเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงลภัสรดา  สุรเกียรติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 2 (ป.4/3) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายลิปิกร  จุลสัตย์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงวชิตา  แสงหอย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายวรกันต์  ระเบียบ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงวรกานต์  ทองพลาย
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายวรท  เพชรขาวช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงวรัทยา  มากช่วย
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายวรนิพิฐ  ทิพยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงวรพนิดา  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงวรพิชชา  กาวชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงวรรณกุลิน  สาระพิทยาธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงวรรณรดา  บุญมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงวรรณรดา  ศรีเกตุ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงวรรณิก  ฉิมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงวรรษมน  ใหม่วุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงวรัญญา  ธีลาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงวรัญญาทิพย์  รักล้วน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายวรากร  เก้าคุณากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายวรากร  จันทร์เกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงวราภรณ์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายวรายุส  แซ่เง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายวรินทร  เนียมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงวริศรา  พรมนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายวสุ  เทพเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายวัรภัทร  ลิ่ววิริยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงวาเลนไทน์  เกื้อสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงวิกันดา  พินิจสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายวิชชรัชต์  ทิพย์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายวิชญ์ภาส  ชูมากเลี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายวิชญ์ภาส  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงวิชญาพร  ทองพรหม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายวิชาการ  ก้งเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงวิปัสสนา  ศรีช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงวิภาวี  ขาวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงวิภาวี  มีมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 (ป.3/3) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงวิมลสิริ  หมื่นรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงวิลาสินี  มุสิกเสรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ฤทธิเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายวีระพงษ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงวีริสรา  เกตุชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงเวณิกา  ปรีดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงศยามล  จันทร์ด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายศรัณยพงศ์  แก้วปราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายศรัณย์  สังคะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายศรัทธาวุฒิ  ราดจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายศรายุทธ  ทองฤทธิ์นุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  คงดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายศรุต  ทองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงศลิษา  เสือพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงศศิภิมล  พริกสุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงศศิธร  คงทุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายศศิน  ชายเกตุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงศศินิภา  มากชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงศศิประภา  มุสิกเสรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสงส้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงศศิภา  อินแพง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงศศิวิมล  สังฆะสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงศศิวิมล  เหมือนพรรณราย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงศศิษมา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายศักรนันทร์  ศรีราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายศิรชิต  จินตสูต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงศิรดา  คงอินพาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงศิริกาญจน์  แสงขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงศิรินทร์นภา  เศียรอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงศิริรัตน์  ธุมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายศิริวัฒน์  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงศิลป์ภัสสร  หมานริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายศิวกร  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 (ป.3/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายศิวกร  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายศิวรักษ์  อุศรัตนิวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายศิวัช  ชูดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายศิวัชช์  ช่างชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงศุทชา  ตุลยนิาก์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายศุภกฤต  สุขทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายศุภกิตติ์  เงินเจริญ
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ชูสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายศุภฤกษ์  เกิดวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายศุภวิชญ์  จิรพัฒน์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายศุภวิชย์   จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายศุภสันห์  ชูขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายศุภเสกข์  หุ้นไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงศุภิศรา  เปรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายสรพัศ  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายสรภัศ  ธรรมเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายสรวิชญ์  ขุนคต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายสรวิชญ์  พิจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายสรวิชญ์  วัตรขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายสรสิช  ทิพยอนันต์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงสโรชา  เต็มยอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงสลิษา  คงเหนียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายสหพิชญ์  มูสิกปาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญณจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสาริศา  กิ้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงสาส์นรักษ์  ด้วงเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายสิทธิโชค  จุลรอด
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายสิทธิโรจน์  รอดเนียม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงสินีนาฎ  จุลดำเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายสิปปวิชญ์  แดงบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายสิรธีร์  ศิริมโณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 (ป.3/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายสิรภพ  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายสิรภพ  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายสิรวัชญ์  กลิ่นมะณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงสิริกัญญา  เกตุขาว
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงสิริพร  ไหมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายสิริวิชญ์  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงสุกฤตา  ทาตะภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรวิระวงค์วารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงสุขุมาลินี  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงสุจิตรา  สลางสิงห์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายสุชา  พุฒจอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายสุดเขต  นุ้ยคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองชูดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงสุธาลินี  ช่วยยก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงสุธิศา  ทองพลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงสุธีกานต์  นิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงสุธีธิดา  ปั้งวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงสุนิษา  ข่ายทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายสุปวีญ์  ด้วงเล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงสุพรรษา  ข่ายทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีนวลเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายสุภกิตติ์  คงเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายสุภสิทธิ์  ช่วยนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงสุรพิชญ์  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงสุวพิชญ์  โกศัลยวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงสุวภัทร  สว่างรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงเสาวริน  เกาไสยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงโสพิชชา  ชุมนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงโสภิตา  มูสิกะอุปถัมถ์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงโสวดี  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงหทัยชนก  ฉิมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.3/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายหรรษกร  เพชรกาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงหฤทชนัน  นามประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายหัฏฐกร  เพชรย้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายฬียฤทธิ์  พลายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายอชิรวิทย์  สื่อเสรีธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายอดุลย์  อุสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายอติวิชญ์  ดวงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายอติวิชญ์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงอธิติยา  หนูเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงอภิชญา  ยอดราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงอภิญญา  เรืองประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงอภิษฐา  พิศาลวัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงอภิสุตา  สนธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงอรกานต์  จิตบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงอรณิชา  สาสังข์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายอรรษวรรธ  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงอรลัตดา  ธรรมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงอริยะ  คำคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงอวิกา  แก้วเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงอ้อมกร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงอัครคีตา  อักษรเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายอัครพล  เทศนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายอัครวินท์  เกษรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงอัญชลี  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงอัญมณี  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายอัฐวิกร  กูลศิริศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงอันนา  พูนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงอัยนาฮ์  ชนะมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายอัศม์เดช  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายอัษฎายุธ  ชูลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงอาทิมา  แป้นชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชูเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงอารีรัตน์  คเชนทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงอุมากร  แสงขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายเอกเก้า  เหล็กจันอัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.3/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
738
เด็กชายศุภศิษฎ์  สิทธิ์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงกชกรกัลย์  อุบลไทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงกชพร  ใหม่อ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงกชมนวรรณ  หนูนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายกนก  รัตนรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงกนกจันทร์  ฤทธิสุนทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงกนกนุช  หนูคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงกนกเนตร  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายกนกพงค์  ทองหนูเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สามดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงกนกพิชญ์  หนูหมาน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงกนกอร  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเปรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงกมลชนก  สงศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ช่วยสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงกมลพรรณ  ยอดซื่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายกรณ์ดนัย  จิตใจรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงกรนันท์  แจ้งจุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงกรผกา  จอมประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายกรวิชญ์  หลีวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงกรอร  ธนทรจำนงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายกฤตธัชพงศ์  เต็มราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายกฤตนัย  เพ็งหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายกฤตพัศ  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายกฤตภาศ  กาญจโนภาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายกฤตภาศ  เรณุมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายกฤตยชญ์  รุยัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายกฤติไกร  คงมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงอิศวีร์พร  สำราญสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.3/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กชายกฤติธี  รัตนมุสิก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายกฤติน  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายกฤติน  ปิยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงกฤติยากุล  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายกฤษฏิ์  รัตนอุบล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงกฤษณภา  อำพัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายกฤษนนท์  บุญโยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงกวินธิดา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงกวินธิดา  ปราบไพรีราฎร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงกวิสรา  เรืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายกษิดิศ  คงศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายกษิดิษ  แกนบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายก้องภพ  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายกอบรัก  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงกัญญ์วรรษา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พิสมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิลปสมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงกัญญานัฐ  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุ่นเสียม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายกัณตภณ  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายกัณภพ  ชนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายกันตพิชญ์  วุ่นชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายกันตภณ  หนูโท
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงกันตา  เกียรติเลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงกันติชา  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงกันติชา  พัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงกันติชา  สมัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายกันติธร  อินริสพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายกันทณัฏฐ์  สนิท
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงกัลยกร  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงกัลยาณี  สังข์หอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงอุนนดาวีร์  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.3/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
810
เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  คงเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงกาญธิดา  ชนกชนีกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงกานดา  มุขตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองแก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูจีน
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงกานต์มณี  คำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงกิตติญาดา  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายกิตติทัศ  เตียวเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายกิตติธัช  อนันต์เพชร
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายกิตติพัฒน์  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายกิตติพิชญ์  มูสิกสง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายกิตติภพ  พุทธศรี
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายกิติศักดิ์  ยูงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงกุลญาณิช  จิตตรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วประถม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงเกวลิน  เพ็งคล้าย
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีพุฒทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์พรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงเกศินี  ขุนพินิจ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงเกศินี  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงเกษมณี  บุญถาวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายเกียรติยศ  ทองดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายเกียรติสวัสดิ์  มาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายไกรเลิศ  ด้วงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายไกรวิชญ์  สังคานาคิน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงขวัญหทัย  หนูเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงเขมจิรา  เกษตรสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงเขมจิรา  จันทโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงเขมณัฐ  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายคณพศ  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายคณินท์  สุภาพบุรุษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายเอกวิกร  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.2/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
846
เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายคาร์ธิกเกยะ  โลเกช
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายคุณานนท์  แก้วบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายคุณานนท์  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงคุนัญญา  บุญคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีละมุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายฆนาพัทธ์  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายจตุรภัทร  ดำเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายจตุรวัฒน์  เกลี้ยงอุบล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงจริยาภรณ์  ลิ่มอนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายจอห์น  โจโฉ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายจักรกฤษณ์  รัตนาละออ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายจักรพรรดิ  เพิ่มบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายจักรภพ  หาญเชิงค้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายจักรินทร์  คงเหมือน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงจันทิมา  สีปานะ
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงจันทิรา  จันทรมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายจารุวัฒน์  รักปลอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดิ์ล้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงจิตาภา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงจินตนา  ทองพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงจิรฐิดา  ยอดสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายจิรทีปต์  แซ่โฮ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายจิระพงค์  มาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงจิรัชยา  หนูพลาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงจิราพา  ดำนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายจิรายุทธ  ทองเด็จ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงจิราวรรณ  เสียงแจ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงจีรนันท์  หนูชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายจีรพัฒน์  แสงขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงเอมปวีร์  วัฒนพานิชดำรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.2/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
882
เด็กหญิงจีระนันท์  หนูยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงจุฑามาต  เพชรหนองชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจ้ยชุม
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วหนูนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เมืองสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายเจษฎา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายเฉลิมราชย์  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงชฎารัตน์  ชัยชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงชนกนันท์  หมอกม่วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงชนกวรรณ  ชูชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปราบกรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายชนัญญู  ชูเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงชนัญวรัศ  ลายทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงชนาภัทร  เพ็ชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงชนิกานต์  รอดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงชนิกานต์  วิจิตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงชนิฎฐา  ชูสิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงชพิสา  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงชมพูนุช  คงศรีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงชยนันท์  ยายมาก
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายชยพล  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงชลิตา  ทุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายชวกร  พุมมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายชวกร  รักษ์หนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยรุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงชัชญาพร  ปุรินทราภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงเอมิกานต์  นุ่ยหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 4 (ป.2/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
เด็กหญิงชัญกัญญา  ศรีพุฒทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายชาคริต  จันทรากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงชาคริยา  หยะกังฉัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายชาญฉกรรจ์  หนูดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงชิตชนก  วุ่นน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายชิติพัทธ์  ใหมเต็ม
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงโชติรส  ดอนเพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงญดา  ไชยจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงญาฎา  คงศรีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงญาณกร  เลี่ยนศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงญาณิศา  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงญาณิศา  พันนายัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงญาณิศา  แสงหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงญาณิศา  หนูเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงญาณีรัตน์  นมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงญาธิป  จันทรสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายฐณชาติ  สุดขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายฐปณัช  จันทระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงฐปณัสม์  พลนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายฐปนวัฒน์  ดีช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายฐานพัฒน์  ชูเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงฐานิศรา  เทพดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงฐิญาพร  สมจีน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงฐิดาพา  เถื่อนเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงฐิดาภา  เพชรกาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงฐิตาภา  พิบูลนิธิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงฐิตามินทร์  ชนะสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงฐิติกาญจ์  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สีหราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงไอศิกา  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 1 (ป.2/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
954
เด็กชายฐิติศักดิ์  เทียนเสรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายฐิติสุทธิ์  สมจีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงณชชา  คงสอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายณชิษณ์  โมกข์งาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายณฐกร  ชูหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายณฐภัทร  บวรเวทย์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายณฐิโชค  ดำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงณฐิตา  ขาวเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายณภัทร  ธรรมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงณภัทร  หงษ์โสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงณภัทรดา  เรืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงณฤดี  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงณวรา  ปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงณัชชา  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงณัชฐพิธิดา  คงเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงณัชยา  ยตะโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ชนะเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ย่องลั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ถัดสีทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงณัฏฐริดา  อ่อนชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ช่างประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายณัฐกร  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายณัฐกรณ์  แดงปรก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายณัฐกรณ์  อินทร์ทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงณัฐกานต์  สงทองมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายณัฐกิตติ์  สังแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงณัฐชฎา  พิศาลวัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 1 (ป.2/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
989
เด็กชายณัฐชนน  ศรีใหม่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายณัฐชนน  เหมือนชุม
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายณัฐชนนท์  จูดมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงณัฐชา  ยอดขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงณัฐญา  ทองสงฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงณัฐญา  ภูแช่มโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงณัฐณิตา  ช่วยเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายณัฐดนัย  ผอมสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สถิตระวังภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงณัฐธิการ  สืบประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายณัฐธีร์  เหล็มปาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงณัฐนรี  ฝั่งชลจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายณัฐนันท์  รอดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงณัฐนาท  ตุลาธน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายณัฐพล  เรืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงณัฐพิชฌา  ปล้องไหม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายณัฐพิพัฒ  เพชรโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงณัฐภาวีร์  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงณัฐวดี  ดีนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายณัฐวิทย์  รักล้วน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงณัฐวิภา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทา
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำปาน
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มมะลิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงณัฐษกานต์  รุยหะชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงณัฐิพร  ช้อยเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงณันฐิภาวรรณ  อุ่นแก่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ชั้น 1 (ป.2/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1024
เด็กหญิงณิชกานต์  นุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงณิชาบูล  เกลาฉีด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงณิชาภัทร  เตชะวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงณิชาภัทร  เศียรอุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงณิศวรา  เนียมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายดนุวัศ  ตาดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงดลภคพร  สิงห์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงดวงกมล  จริงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายดววงเพชร  ศรีชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงดารินทร์  ชูขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงดุษาร์กร  ปานนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายเดชาวัต  คงราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงตรีชฎา  มูสิกะอุปถัมถ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายติณณวิชญ์  ดุลยาดุษฎี
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายเตชะสิทธิ์  อินทร์สังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายเตชินท์  แก้วอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายเตชินท์  นัดสูงวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายทรงธรรม  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายทวีศักดิ์  เพชรสังวาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงทศวรรณ  พรหมเช็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายทักษ์ดนัย  อ่อนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงทักษพร  นุ้ยเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงทัตพิชา  วิทยาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงทับทิมทอง  นาคะวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายทัศน์พล  ทะประสิทธิ์จิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงทิพย์ศิริ  คงใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงทิพยาภร  ชุมช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงทิพวรรณ  เหตุทอง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายทีปกร  สมาธิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงแทนพรรณ  นิลวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายธนกฤต  เกื้อบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายธนกฤต  ขาวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารศกุนตลา ชั้น 2 (ป.1/9) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1059
เด็กชายธนกฤต  จันทร์ชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายธนกฤต  ดำด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายธนกฤต  นิ่มวุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายธนกฤต  รักล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายธนชาติ  ขาวมาก
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายธนดล  แก้วด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายธนเดช  พลอยดำ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายธนทัต  เสนพริก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายธนพงษ์  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายธนพนธ์  หนูห่อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงธนพร  ทองแกมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงธนพร  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงธนพร  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายธนภัทร  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายธนภัทร  พลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายธนภัทร  วิมลรัตน์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายธนภูมิ  เทพแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์รอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายธนวัฒน์  แซ่โฮ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายธนวัฒน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายธนวินท์  คงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายธนวินท์  วัฒน์หนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงธนัชพร  อักษรชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงธนัญกรณ์  คงมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายธนากร  สุขมิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายธนาธิป  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายธนาธิป  สงนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายธนิสร  จันทร์ชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายธเนศ  ยิ้มเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงธยานี  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายธรรศกร  สุคนธากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงธฤษวรรณ  คงพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงธัญกช  ทองสม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วศรีขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงธัญชนก  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารศกุนตลา ชั้น 2 (ป.1/8) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1094
เด็กหญิงธัญชนก  ทองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงธัญชนก  แย้มทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกรด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชุมรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงธัญพิชชา  รามทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงธัญยธรณ์  นวลกลับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงธัญเรศ  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงธัญวลัย  ชูแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงธันยพร  ไหมสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงธามิกา  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงธิณัชชา  หนูแจ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงธิดากริช  คำบุบผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายธิดาทิพย์  พลวงงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปราบปัญจะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายธิติพัทธ์  พงศ์อภิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายธิติพันธ์  เทพชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายธีเดช  หนูเกตุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงธีรกานต์  สุกทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงธีร์ณิสรา  คงกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายธีรเทพ  สงเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายธีรภัทร  สินธ์ุแสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายธีรภัทร  หนูรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายธีรวุฒิ  หนูนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงธีริศรา  ทองปันแต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงนงนภัส  เตชะวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงนงนภัส  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงนธิดา  หนูวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายนนทกานต์  ยิ้มเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงนนทพร  แก้วพิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายนนธวัช  พรหมจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายนพวิชญ์  สงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายนพอนันต์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารศกุนตลา ชั้น 2 (ป.1/7) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1129
เด็กหญิงนภสร  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงนภสร  มารักษ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงนภสร  มีขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงนภสร  ฤทธิสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายนภสินธุ์  มณีปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงนภัสกร  ยังสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงนภัสสร  ทองยัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงนภัสสร  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายนฤเบศ  หวานนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายนฤเบศร์  เลี่ยนกัตวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายนฤสรณ์  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงนวพร  วีรประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายนักรบ  เมืองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงนัจกร  เรืองอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงนัจกร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงนัชชา  พริกเบ็ญจะ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงนัซมี  สันสาคร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายนัฐวัฒน์  มากกนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายนัทธพงศ์  ชูช่วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงนัทนันทกาญจน์  บุญญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายนัทพล  วรศรี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายนัธวัฒน์  แก้วขุนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงนันทกานต์  ดำหนูอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงนันทกานต์  เสมาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงนันท์นภัส  กาวชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายนันท์นภัส  ดวงวิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรสังฆาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงนันท์นลิน  บัวเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงนันทวัน  จันทร์เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายนันทศักดิ์  ยอดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารศกุนตลา ชั้น 2 (ป.1/6) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1164
เด็กหญิงนันวิกา  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงนัยน์ยภัค  ปลอดฟัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  หนูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงนิชนันท์  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงนิชาภา  รอดคืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงนิชาภา  เวชจันทร์สิน
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงนิชาวีร์  ถิ่นจะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายนิติพนธ์  อนันตธนวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายนิทิวัฒน์  แสงสุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพ็ชรหีด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงเนตรอัปสร  คำภูเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงบัณฑิตา  ผอมนุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงบาจรีย์  นุ่มจอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงบุญยาพร  ทองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายบุณยเกียรติ  หนูฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงบุณยอร  ยิ่งสมถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงบุลพร  จตุรพิธสุภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงบุศราพร  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงบุษปวัน  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงเบญจพร  มาอินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงเบญญทิพย์  วิสูตรธนาวิทย์
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงเบญญาภา  ไหมหมาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงปกฉัตร์  แก้วยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายปฎิวัติ  สุวิทยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายปฏิพัทธ์  ขุนราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงปพิชญา  กาญจนาปักษี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงปภาวรินท์  จินณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงปรตา  รอดอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายปรมัตถ์  ชุมอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายปรเมศวร์  หนูขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงประกายดาว  กรกฎ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารศกุนตลา ชั้น 2 (ป.1/5) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1199
เด็กหญิงประกายฝัน  ทองใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายปริญญา  ชูขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงปริยาภัทร  ด้วงเล็ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุขจุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองทับทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายปวรเชษฐ์  เพชรเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายปวริศร  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายปวริศร์  คชฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงปวริศา  ชูปาน
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงปวริศา  ด้วงอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายปวรุตม์  จีนเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงปวิชญา  หนูเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายปวีณ์กร  มีฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงปัญจรัศม์  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายปัญญพัฒน์  กาญจนาปักษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงปัณชิตา  รักขันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูสิกะอุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายปัณณวัฒน์  ถึงมุสิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกื้อชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายปัณณวิชญ์  ช่วยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองหยู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมบุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายปานเทพ  วรศรี
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงปารวี  สังข์สี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงปาริฉัตร  ชุมคง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงปาริชาต  ทองไซร้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงปาลิณ  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายปิติภัทร  ปานสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชุมดำ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงปิ่นมุก  จันทร์ศรีใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองหนูนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงปิยฉัตร  ชูเท้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสีดา ชั้น 2 (ป.1/4) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1234
เด็กชายปิยทัศน์  เพ็ญจำรัส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงปิยนุช  นุ่นปาน
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงปิยพัชร์  เศรษฐสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายปิยวัฒน์  นุ่นปาน
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายปิยะดล  ประไพภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายปิยังกูร  คณะแนม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายปิยังกูร  ชูเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงปิยาพัชร  พันฤทธิ์ดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงปีกุลกัญจญ์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงปียาพัชร  จีนนุกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทองปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงปุญญิศา  พงศ์จันทรเสถียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายปุณญพัฒน์  รักจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงปุณณาณี  เลื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงปุณยนุช  สมบัติทอง
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายปุณยวัจน์  นวลเปียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงปูริดา  รักษ์ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายฝนธรรมมา  เทพนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายพงศกร  แก้วใหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายพงศกร  โสวโสภณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายพงศพัศ  พาป้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายพชร  พตพันธ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายพชรกร  สุขเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายพชรพล  พร้อมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายพชรพล  เพชรรักษ์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงพชรวนันท์  ยกฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงพนิตตา  จริยานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงพรชนันต์  สุนทรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงพรนัชชา  ด้วงสีนวล
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงพรปวีณ์  นุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โสะขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงพรรณรัตน์  สุบรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงพรรัตน์  ขาวสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงพรลภัส  ทองช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฏฐี ชั้น 3 (ป.5/1) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1269
เด็กหญิงพราวภวิภาวี  กล้วยเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงพริบดาว  โฆษิตกุลพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงพริมมาพร  อินทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายพลธรณ์  ไกรมุ่ย
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายพลภูมิ  คงทอง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายพลวรรธน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายพลวัฒน์  ศรีมะณี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เพ็งหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายพลากร  ชุมพาที
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายพสิษฐ์  ทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายพอพิชัย  เพชรศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงพัชญภรณ์  พรหมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงพัชรชญา  เอียดสุย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายพัชรดนัย  ดำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงพัชรพร  เพิ่มบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงพัชรากร  ช่วยนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงพัชราภา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายพัฒน์ทพงษ์  สายแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงพัณณิตา  นวนเปียน
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงพันธิตรา  สุวรรณศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข