ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 112 อาคารพังงา ชั้น 1 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกณิศา  สร้อยสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกร  เสรีกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  หนูปล้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองยอด
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  สมันกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรชวัล  ปานสง่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตเมธ  ขอมชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤติน  เรืองนะ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤศกร  จาระกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษกร  ชมขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษฎิ์  ชุติโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษณะ  ทองสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกฤษณาพร  พฤกษนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษดา  กาหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
17
เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทีป ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
18
เด็กชายกษิดิ์เดช  พิมพ์โคตร์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกอวีย์  งามทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตพงศ์  แซ่อ๋อง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัลยาณิน  ศิริตัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลยาณี  เกใน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกาญจน์ณัฎฐา  เอี๋ยวสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
คณิตประถม
25
เด็กชายกิจติพงศ์  ณ อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติพงศ์  วาหะรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติพงษ์  ทองวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติ์ภูเมศ  สงวนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกีรติกา  บุญชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเกศรินทร์  คงเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขวัญธิชา  ประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเขมิกา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงคณิดา  สรรเสริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 113 อาคารพังงา ชั้น 1 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณิตศร  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
37
เด็กชายคมศร  พูลผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
38
เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเครือวรรณ  จำปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
40
เด็กชายจตุรพร  สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจันทร์ติฉาย  บุญเฉิด
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  ใจดี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิณัฐตา  ธรรมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิดาภา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิรนันท์  บางอ่ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิรนันท์  เพ็ชรไส
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
47
เด็กชายจิรวรรธ  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรวัฒน์  คงครอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
49
เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรวัฒน์  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิราพร  วาหะรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิราพัชร  คงรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเจนติตา  เสมอภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
55
เด็กชายฉลองชัย  ฤกขะวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงฉัตรฑามณฑน์  จีนเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชตมนต์  แช่ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนัญชิตา  เสนอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนันธร  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนาณัน  พรมแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
62
เด็กชายชนาธิป  พึ่งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชมพูนุช  นุชชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
64
เด็กชายชยณัฐ  ทองสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
65
เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชลธิชา  ส่องสุริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชวัลรัตน์  เนื้ออ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
68
เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
69
เด็กชายชัชวาล  เพชรไพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
70
เด็กชายชาญณรงค์  สุขเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 114 อาคารพังงา ชั้น 1 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชานนท์  ไพรพฤกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
72
เด็กชายชารีฟ  อัลฮัมดานีย์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
73
เด็กชายชิตวัน  ไอยรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัชชะวณิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
75
เด็กชายญาณเมธี  การเร็ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงญาณิกา  รัตนนุพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงญาณิดา  ปากลาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงญาริณดา  ลีนานุนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
82
เด็กชายฐิติ  พรมสมปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฐิติกานต์  หวังหอมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐิติชญา  ชายเขียว
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณภัทร  ขุทสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
87
เด็กชายณภัทร  ศิริประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
88
เด็กชายณรินธร  อดทน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปุรเชษฐาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐฐา  พรมสมปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐณัญ  จุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐพล  เจริญการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
98
เด็กชายจารุพัฒน์  พิละ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐพัชร์  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
105
เด็กชายดนัยนันท์  อาจปรุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 115 อาคารพังงา ชั้น 1 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงดวงกมล  โพธิ์อภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงดวงแก้ว  ถาวรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงดากานดา  อุดมศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงดาวประกาย  อมร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
110
เด็กชายเดชอติชา  เดชสุภา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงตนัตดา  เหมสลาหมาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
112
เด็กชายตนุพัทร์  พวงมาลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงตักตวงทอง  แก้วแท้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
114
เด็กชายเตชินทร์  แสนเฉย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงถาวรีย์  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงถิรพร  คงสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
117
เด็กชายทินภัทร  แสงไฟ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงทิพย์เกสร  ถนัดช่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธชพรรณ  มิตรงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
120
เด็กชายธนกร  ปานถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
121
เด็กชายธนกร  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
122
เด็กชายธนธร  สิทธาคม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
123
เด็กชายธนธรณ์  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
125
เด็กชายธนภัทร  เปรมจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
126
เด็กชายธนภูมิ  เจริญชนม์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
127
เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธนาวดี  โกลิบุตร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธมนวรรณ  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธมลวรรณ  รองเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
132
เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
133
เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
134
เด็กชายธัชวัฏพล  วีริยานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธัญชนก  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
136
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กู้เขียว
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธัญวรัตน์  การะพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองแก้วบุญ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธันว์ดา  วิไลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธิติมา  สันสมุทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 116 อาคารพังงา ชั้น 1 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธีธัช  ธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
142
เด็กชายธีภพ  วิศาลธรรมกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธีมาพร  สิงห์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
144
เด็กชายธีรติ  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
145
เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
146
เด็กชายธีร์ธวัช  ปั้นตะกั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
147
เด็กชายธีรศักดิ์  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
148
เด็กชายธีรัชม์  ยิ่งเจริญภักดี
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
149
เด็กชายนนทกานต์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
150
เด็กชายนฤดม  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนฤมล  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
152
เด็กชายนวพล  เพ็ชทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
153
เด็กชายนวัช  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนวินดา  ชนะกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนวินดา  หมาดอ่าดำ
ป.5
โรงเรียนเกาะปันหยี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนัจวา  สรรพกิจผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
157
เด็กชายนัทธพงศ์  บริพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
158
เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
159
เด็กชายนาเมร์ต  เศกปทาน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนิชาภัทร  ใจฟ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนิชาภา  พลอยขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนิภานัน  เขน็ดพืช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนิรชา  เสรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนุชรี  สุดสวาท
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนูรัยดา  อัลฮัมดานีย์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนูรีซัน  สกุลปักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
167
เด็กหญิงบงกชพรรณ  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
168
เด็กชายบดีศร  เอี๋ยวเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
169
เด็กชายบัสลันท์  ศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
170
เด็กชายบาซิล  หัสนีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงบุศยา  ช่วยชำแระ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
173
เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
174
เด็กชายปฏิพล  บุตรหมัน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงปติมา  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 126 อาคารพังงา ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปนัสยา  ไม้แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
177
เด็กชายปพนธีร์  ดีเอง
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  ศักดิ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
179
เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปริตตา  จรัสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
182
เด็กชายปัณณวัชญ์  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปัณรส  เจริญสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปาณิศา  ทองเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปาริชาต  จอมชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปิ่นมุข  บุษยัษเฐียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปิยมณฒ์  ลิ่มคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปิยมล  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
190
เด็กหญิงปิยะพัชร  ภูมิมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปิยากร  ศรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปุณิกา  ดีบุก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงเปมิกา  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงผกามาศ  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงผกามาศ  ทวีรส
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
199
เด็กชายแผ่นดิน  ถิ่นหนองจิก
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
200
เด็กชายพงศกร  กลับคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
201
เด็กชายพงศกร  เดชจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
202
เด็กชายพงศกร  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
203
เด็กชายพงศ์ปณต  กอบกิจธีรโรจน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
204
เด็กชายพนา  สิบสอาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพรนภา  วัดสี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพรไพลิน  ระวังภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพรรณดาวส์  สงวนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
210
เด็กชายพลาธิป  พรหมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 125 อาคารพังงา ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพสิษฐ์  มาศมหาศาล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพัชราวัล  หนูขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพัชริดา  มั่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงพัฑฒิดา  อ้นเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพิชชากรณ์  วงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
216
เด็กชายพิชชาณัฎฐ์  จาริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพิชชาภา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
218
เด็กชายพิชญางกูน  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพิชรัชต์  ยมนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
220
เด็กชายพิภพภัท  บุญเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพิมพ์พจี  สังข์วงค์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเกาะปันหยี
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
224
เด็กชายพีภัทร  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
225
เด็กชายพีรนัฐ  ย่อแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
226
เด็กชายพุทธชาติ  ส้มจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพุธิตา  ชาติชำนาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
228
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงเพาพิลาส  แสงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงแพรทอง  ศุภรส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
231
เด็กหญิงแพรวา  ขมักการ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
232
เด็กชายไพศาล  ทศวิชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
233
เด็กชายไฟว์รุซ  เร๊ะดือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
234
เด็กชายภควา  พวงจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
235
เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงภวรัญชน์  ขุนชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
237
เด็กชายภัณณ์  อติสุธาโภชน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงภัทรกัญญา  ปรีดาผล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงภัทรธิดา  ลิพอนพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
240
เด็กชายภัทรพล  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
241
เด็กชายภาณุวิชญ์  นาวาล่อง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
243
เด็กชายภิณณ์  อติสุธาโภชน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
244
เด็กชายภูรินทร์  พิเภก
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภูษณิศา  ขิมทองดอนดู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 124 อาคารพังงา ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายมงคลธรรศ  มาลัยวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
247
เด็กชายมณีเวชย์  เหมาะมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
248
เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันติมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
250
เด็กชายมรุพงศ์  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
251
เด็กหญิงมัญชรี  ลิ่มสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
252
เด็กหญิงมุกอันดา  เผดิมผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
253
เด็กหญิงเมทนี  ศักดิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
254
เด็กชายยี่สิบเก้ามกรา  แก้วบุตรสา
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
255
เด็กชายรชต  เกื้อผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
256
เด็กหญิงรมย์ชลี  ทิพย์มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงรลดา  เกื้อมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
258
เด็กชายรักษกร  ประดับศิลป์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
259
เด็กชายรังสิพล  เจริญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
260
เด็กชายรัชชานนท์  จ๋วนเจนกิจ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
261
เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
262
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญฮก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงรัตนภรณ์  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงรัตนภัทร  ตันประภา
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
265
เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองติก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
266
เด็กชายเรื่องศักดิ์  รักษ์บุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงโรสมีณีย์  ผิวดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
268
เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นนทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
270
เด็กชายวรวัฒน์  รองปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวรัชยา  สอนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
272
เด็กหญิงวรางคนา  เนื้อนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงวริศรา  เพ็งงาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
274
เด็กชายวัชรพงศ์  สนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
275
เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงวันทนาพร  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
277
เด็กหญิงวารุณี  กาละสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
278
เด็กหญิงวิชญาณี  กะสิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวิภาณี  นิลทัศน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
280
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ตันฑเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 123 อาคารพังงา ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวุฒิศักดิ์  คงรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงศรัญญารัตน์  หมายแร่
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
283
เด็กหญิงศราวดี  เด็นศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
284
เด็กหญิงศศิมา  เด็นศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงศศิรินทร์  สวัสดิรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงศศิโสม  ครองมัจฉา
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงศิริประภา  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
288
เด็กหญิงศิริภัสสร  เงาะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
289
เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
290
เด็กชายศุภกร  วรุดมสุธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
291
เด็กชายศุภกฤต  เพชรวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
292
เด็กหญิงศุภภัคสรณ์  นาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงศุภรัตน์  มงคลธรรม
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
294
เด็กชายศุภฤกษ์  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
295
เด็กชายศุภวิชญ์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสตรีรัตน์  เหมทานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
297
เด็กชายสรณ์  ชุติโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสรัลพร  กิจกล้า
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
299
เด็กหญิงสลิจรัตน์  จันประเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงสาลิณี  บุญรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
301
เด็กชายสิรภพ  ทองพุฒน์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
302
เด็กชายสิรภัทร  เงาะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดนารี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พืชพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
305
เด็กหญิงสุชาดา  สเหล่ราษฏร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงสุธาสินี  โกยสกุล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
307
เด็กชายสุปรีย์  แก้วพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงสุพพตา  คงสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
309
เด็กหญิงสุพิชชา  นิยมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
310
เด็กหญิงสุพิชญา  มีหิ้น
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
311
เด็กหญิงสุภาพร  ขุนพิลึก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
312
เด็กหญิงสุภาวดี  ดรุณมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
313
เด็กหญิงสุมลฑา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
314
เด็กชายสุริยา  วาหะรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสุวรรณพร  อุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พังงา

ณ ห้อง 122 อาคารพังงา ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พัฒน์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
318
เด็กชายแสนตะวัน  สงวนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
319
เด็กหญิงอตินุช  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงอทิตยา  วิรันจตี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
321
เด็กชายอธิภัทร  สันองค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอนิสรา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
323
เด็กชายอนุภัทร  อยู่ยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
324
เด็กหญิงอภิชญา  ศิริผล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
325
เด็กหญิงอภิชญา  สุขา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
326
เด็กชายอภิชาติ  กาละสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
327
เด็กหญิงอรกัญญา  สังข์ชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
328
เด็กหญิงอรณภา  ยสนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
329
เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
330
เด็กหญิงอรอนงค์  คีรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
331
เด็กหญิงอรอินทร์  อินทีลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงอรินรัตน์  ริ้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
333
เด็กชายอลัญจกร  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
334
เด็กชายอังกูร  บุญหนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงอังคณา  บูรณทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
336
เด็กหญิงอัญชลี  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงอัญชลี  อดออม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
338
เด็กหญิงอันดา  กล้าสมุทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
339
เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
341
นายอับดุลลาเต๊ะ  หะหยีบาเหม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
342
เด็กชายอัมพรินทร์  สถาธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
343
เด็กชายอัมรินทร์  ชื่องาม
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
คณิตประถม
344
เด็กหญิงอาภัสรา  บูรณทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
345
เด็กหญิงอาราดา  กาหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
346
เด็กหญิงอารียา  เหมรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
347
เด็กหญิงอาฬสา  นิรัญชล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
348
เด็กชายอิทธิวัฒน์  พลพิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
349
เด็กชายเอกรินทร์  เด็นสิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา

ณ ห้อง 121 อาคารพังงา ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สงวนนาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายตอเฮด  จารง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงธนารีย์  บุญภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงธัญญาเรศ  กุตนอก
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
354
นางสาวเนตรนภา  รักขนาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายภูมิภัส  ลิ่มอ้อ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงมัณทนา  ลูกเล็ก
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
357
นายฤกษ์ชัย  ทองบุญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายวรเวทย์  ทองพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายวัชรินทร์  พูลศิริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
360
นางสาววาสินี  ทวีลาภ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงสุพัตรา  มุ่งจิตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัญทวิจิตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงหทัยชนก  ทัฬหกิจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้อง 131 อาคารพังงา ชั้น 3 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงกชพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกนกกร  นาคพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กวดกิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกนกพรรณ  สัจจารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงกนธิชา  คำสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงกนธิชา  บุญคง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานคง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกมลวรรณ  พิริเกรง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรเล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายกรกฤต  เกตุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
379
เด็กชายกรคุณ  ชัชวาลชลธีระ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกรชนก  จุลนนท์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
382
เด็กชายกฤตธนพล  เวชรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
384
เด็กชายกฤษฏิน  เกตแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
385
เด็กชายกฤษณะ  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายกฤษธนา  มังคะการ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกวินนา  สิงฆาฬะ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
388
เด็กชายกษิดิศ  เย็นเอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายก้องกิตากร  อาจกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายก้องภพ  ก้อนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกัญญณัช  ชูสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายกัณตพัฒส์  อนันต์ธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกัณติมา  ส่วงเมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
397
เด็กชายกัตคาน  กาญจนเมธีวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้อง 132 อาคารพังงา ชั้น 3 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กชายกันตวิชญ์  ผลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกันติชา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
402
เด็กชายกันตินันท์  ดำแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกาญจนี  ส่องแสง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกิตติมา  พลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายกิตติราช  โสดารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกีรติกา  ชัยฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกุลญาวรรณ์  เวชรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงเกศกนก  ศิริผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงเกศศิณี  สฤษดิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงเกศินี  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงขวัญข้าว  อลิเชีย ดีทริช
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงเขมจิรา  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงเขมนิจ  วิไลกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงเขมรินทร์  อินทะระนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
418
เด็กชายคฑาวุฒิ  พืชชน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายคณาธิป  บุณกานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายคณิสร  จุงจิตร์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายคมเดช  มะลิวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายคุณากร  พานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายคุณานนต์  สินแบน
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายจตุพงษ์  บรรจงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงจรรจิรา  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายจองชัย  จองกฤษ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงจอมขวัญ  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงจันทรา  คุระวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายจารุพงษ์  พลูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายจตุรภัทร  เทวบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้อง 134 อาคารพังงา ชั้น 3 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กหญิงจิรชฏา  ชุติวโรภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
435
เด็กชายจิรพงศ์  แก้วปราง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
436
เด็กชายจิรพงษ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
437
เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายจิรวัฒน์  กุดธิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
439
เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหนองชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงจิราพร  บุญเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายจิรายุ  พันทวีหก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงจิราวรรณ  มาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงจุฬารักษ์  ชาติทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
447
เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงฉัตรชนก  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กชายฉัตรมงคล  จินุพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงชญานภัส  ประโพธิเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงชญานิศ  สถิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงชญานี  แคล่วคล่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณประเวก
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงชนัญชิดา  สูงปานเขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชนัญธิดา  ลือเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงชนันภัค  กิจผดุง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
457
เด็กชายชนาธิป  กาละสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
458
เด็กชายชนาธิป  วนะรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชนินาถ  กรอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงชนิสร  ขลิกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงชมพูเนกข์  แซ่แตง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชรินทร  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงชรินรัตน์  นุ่มนิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชลกร  เผ่าจำรูญ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชลธิชา  การเร็ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้อง 135 อาคารพังงา ชั้น 3 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กหญิงชลธิสา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงชลิตา  มาสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายชวัญชัย  เพ็ชรสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายชาคริต  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
475
เด็กชายชาญวิทย์  จีระโร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายชาติศิริ  จงจิตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายชานนท์  ใสสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงชาลิสา  ปราบสมุทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงชิชา  มะอาจเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลิศกุลธน
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วาณิชถิระญาณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดทน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงชุติกานต์  ฉากพุดซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงชุติมา  ทศวิชิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
488
เด็กชายชุมพล  ไชยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายโชคพิสิษฐ์  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
490
เด็กชายโชติชนิต  ชูน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงฌาณิสา  จันทรนาคมูสิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงญาณกฤดา  เจตนานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
495
เด็กชายญาณพงษ์  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงญาณิศา  ลีนานุนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงฐานิสา  นาคพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
499
เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงณณัฐ  ชนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณรินทร์ยาอร  ทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้อง 136 อาคารพังงา ชั้น 3 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
504
เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายณัฎฐพล  ศรียา
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงณัฏฐ์ฌลปัทม์  ศักดิ์สูง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
510
เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงณัฐชยา  ประมวลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงณัฐชา  คณะบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงณัฐชา  เดือนจำรูญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประคองสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงณัฐนันญ์  เลิศสกุลบรรลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณัฐปภัสญ์  เลิศสกุลบรรลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายณัฐพัชร  เอียดจุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
521
เด็กชายณัฐพัชร์  เวชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายณัฐพัชร์  เสนีย์รัตนกร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายณัฐพัฒน์  พูนผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายณัฐรัชต์  โลหะการ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายณัฐวัฒน์  เขาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายณัฐวัตร  หัตถการ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
527
เด็กชายณัฐวิชช์  เมืองสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายณัทภัค  วารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณิชกานต์  การขยัน
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงณิชมน  พฤกษ์รังษี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณิชากร  พรมคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขนาบ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณิชารีย์  หนูแป้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
538
เด็กชายดุลยพล  อมร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.4/4 อาคารเขาช้าง ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
539
เด็กชายต้นน้ำ  ศรีมาโนช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
540
เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายเตชินท์  หมกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงทักษพร  ภูนุชอภัย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
544
เด็กชายทัตเทพ  อัมพรพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงทิฆัมพร  ฤทธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินทะระนก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
548
เด็กชายทิวัตถ์  เหนือคลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
549
เด็กชายทีปกร  วนะรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธนกร  กาเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายธนกร  เงาะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายธนพล  ศรีรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
553
เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
554
เด็กชายธนวิน  เสมอภาพ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงธนัชญา  ลิ่มเนื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายธนัท  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงธนากานต์  คงทุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงธนาพิรดา  ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงธนาวดี  ธรรมธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายธรธร  ภิรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธราเทพ  วรุดมสุธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงธัญชนก  มาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงธัญพิชชา  โก้ยกิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงธัญสินี  ริทธิ์โต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงธันยพร  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงธันยรัตน์  ขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงธันยากร  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.4/5 อาคารเขาช้าง ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
574
เด็กหญิงธันว์ชนก  ทอดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายธันวาณวัชร์  สุวรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธารธรรม  นาละธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
577
เด็กชายธีรไนย  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
578
เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
579
เด็กชายธีรภัทร์  พลอยขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายธีรเมธ  บุบผารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
581
เด็กชายธีระเดช  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
582
เด็กชายธีระพัฒน์  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายนพดล  ปิดใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายนพรัตน์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายนพรัตน์  พลนาแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
586
เด็กชายนภดล  ประสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงนภาพร  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
589
เด็กชายนราวิชญ์  ศิลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนลินทิพย์  เมืองศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนลินธารา  จันทรส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
592
เด็กชายนวมินทร์  กล้าสมุทร์
ป.6
โรงเรียนเกาะปันหยี
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
594
เด็กชายนักรบ  เกตุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
595
เด็กชายนัฐพล  บู่ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงนันท์นภัส  นพกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเป้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
603
เด็กชายนันทิพัฒน์  ยี่สูย
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กชายนัศรุจน์  ทันยุภัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
605
เด็กชายนัสธวุธ  สะมา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายภาณุวิชญ์  โอสถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
608
เด็กชายนาวิน  ผิวดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.5/4 อาคารเขาช้าง ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
609
เด็กชายนิติพล  เนียมนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
610
เด็กชายนิพพิชฌน์  จันนุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
611
เด็กชายนิพิฐพนธ์  อันติมานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงนีรชา  พึ่งผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์อร่าม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงไนเซีย  เศกปทาน
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
617
เด็กชายบรรพต  ศรีสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
618
เด็กชายบารมีทรัพย์  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรจรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงบุษภาคัม  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงเบญญาภา  พึ่งศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงเบญญาภา  มณีบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
623
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
624
เด็กชายปฐพี  แก้วบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
626
เด็กชายปณต  สังข์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปณิฏฐา  เนื้อนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายปภังกร  อินทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปภัชญา  เพชรสุก
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปภาพินท์  จันทริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงประกายดาว  เลื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
632
เด็กชายปรัชญา  เพชรเรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปราณปริยา  จิตตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงปราณัสมา  ค้าไกล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
635
เด็กชายปริญญา  จันทร์สะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงปริญญากรณ์  กัญจนกาญจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
637
เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
638
เด็กชายปริญญ์  แพใหญ่
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
639
เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพชรดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสวงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
642
เด็กชายปวริศน์  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสงค์กิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.5/5 อาคารเขาช้าง ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
644
เด็กหญิงปวีกาญ  ประดับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายปัญญา  นุสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
647
เด็กชายปัณณธร  ทุ่งปรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปัทมพร  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแย้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายปารเมศ  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
652
เด็กชายปาราเมศ  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงปาริฉัตร  สกุลสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงปาวิญาวรรณ  สุขเสริม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงปิญชาน์  ทุ่งปรือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
658
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
659
เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
662
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุกัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายปุณณภพ  บุตรหมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงปุณณภา  อยู่มะนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงปุณยนุช  ดวงใจ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงปุณยภา  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
669
เด็กชายเปรม  แสงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงเปรมกมล  ตัลยารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
671
เด็กชายเปรมศักดิ์  กระแสสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงโปรดปราน  หนูมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงไปรยา  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงผกาวรรณ  ถวิลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงผกาวรรณ  สินทนุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงผาสุข  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายพงศกร  ขันติพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.6/4 อาคารเขาช้าง ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
679
เด็กชายพงศกร  จินดาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายพงศกร  ยาทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
681
เด็กชายพงศ์ธวัช  สวัสดิรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายพงศ์พัฒน์  รงค์รัตน์
ป.5
โรงเรียนเกาะปันหยี
วิทย์ประถม
683
เด็กชายพงศภัค  ทนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
684
เด็กชายพชร  จันทร์ชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงพนิดา  จีนเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
686
เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายพรพิพัฒน์  โพธิ์สุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงพรลภัส  ดำฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงพราวสิตา  นิภัสตรา
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงพลอย  สายเนตร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงพัชรพร  ระวิวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงพัณณิตา  ผลากิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
697
เด็กชายพากฤต  ไชยกาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงพาขวัญ  เชื่อมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒคีรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงพิชชาภา  เทียนแพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เกื้อผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงพิชญาภา  ดาราวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสงเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงพิมพ์สุรางค์  จักรกรด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงพิมลนาฏ  อินทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายพีรกานต์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงพีรญา  มงคลบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
713
เด็กชายพีรณัฐ  มโนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.6/5 อาคารเขาช้าง ชั้น 2 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
714
เด็กชายพีรพล  สวนสมัย
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
715
เด็กชายพีรพัฒน์  เสนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
716
เด็กชายพีรภัทร  พึ่งสมบัติพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
717
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
718
เด็กชายพีรวิชญ์  สุมาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
719
เด็กชายพุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงพุทธรักษา  บู่ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงเพชรลดา  บุญชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงแพญารินทร์  บุนนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงแพรวา  เทพเสถียร
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงแพรวา  มธุรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงแพรไหม  แสงสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
727
เด็กชายเฟาซี  รองปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
728
เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงภวิกา  ชลธีศรีถาวร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์บวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
731
เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
732
เด็กชายภัทรเดช  ทองนอก
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายภัทร์นรินท์  บุญแข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
736
เด็กชายภัทรพล  ปรีดาผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายภัทรภณ  ฉิมกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงภัทรฤทัย  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มยิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ก่อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงภัทราพร  วัตรสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงภัทราวดี  หนูนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
746
เด็กชายภากร  หนูสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
747
เด็กชายภานุวัฒน์  ผลยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
748
เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.5/3 อาคารเขาช้าง ชั้น 3 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
749
เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
750
เด็กชายภูธฤต  สฤษดิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายภูริช  ตันติสัมมารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
752
เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายภูริพัฒน์  เงาะผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
755
เด็กชายภูวิศ  ทองเจิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
756
เด็กชายภูวิศ  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงภูษณิษา  พูนแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงภูสุดา  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงมญชุ์พิชา  หุตะจูฑะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงมณฑกาญจ์  พุดคง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงมณีวรรณ  หุ่นศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงมนันชนก  ปรีดาผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงมนัสนันท์  เอกธรรมเสถียร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงมลวิภา  จันดาพืช
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายมานะ  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ศรีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงมุกสิริ  ชูพล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงมุทิตา  วงษ์วิวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงมุทิตา  แตงทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
771
เด็กชายเมธิกร  หวานดี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
772
เด็กชายเมษา  เส้งอ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
773
เด็กชายยศพันธ์  โกยดุลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
774
เด็กชายยอดยุทธ  สีหมาด
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงเยาวดี  กิไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงโยษิตา  หงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงรตินันท์  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงรมิตา  โต๊ะจู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
782
เด็กชายรักพงศ์  บุบผัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
783
เด็กชายรักษิต  อ้นเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.5/2 อาคารเขาช้าง ชั้น 3 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
784
เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองเจิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายรัชพล  ธูปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายรัฐภูมิ  นาควงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนทน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงรัตน์ธิดา  มากะฐิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงรินลดา  ฉ่ำชื่น
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
792
เด็กชายริสกีร์  มะมิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จิรเสรีอมรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
794
เด็กชายรุชดีย์  หัสนีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
795
เด็กชายเรวัตฒะ  เจียบบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
796
เด็กชายเรวัตร  มีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงลภัสธร  เสรีวิสุทธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงละยาริล  คงเดิม
ป.6
โรงเรียนเกาะปันหยี
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงเลอาร์ อารียา  เมแยร์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
801
เด็กชายวงศ์ธร  เจี้ยสกุล
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
802
เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงวณิดา  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงวรพัชร  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงวรรณวิษา  ไชยยุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงวรรณิศา  พวงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงวรัญญา  ถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
808
เด็กชายวรัญญู  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
809
เด็กชายวรากร  บัวเผียน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
810
เด็กชายวรินทร  พลเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงวรินธร  เผือกศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงวริศรา  บุญแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
813
เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
814
เด็กชายวัชรินทร์  ค้ำชูชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
815
เด็กชายวันปิยะ  มีแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
817
เด็กชายวิวิศน์  วิโนทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.5/1 อาคารเขาช้าง ชั้น 3 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
819
เด็กชายวีรวิชญ์  อันทการ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
820
เด็กชายเวทิศ  ต่อผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงศรัณยา  มณีกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
822
เด็กชายศรัณยู  เขม็งกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
823
เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายศริตวรรธน์  พรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงศศิภักดิ์  แสงรัตนากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
827
เด็กชายศักดินนท์  ทิพย์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
828
เด็กชายศักย์ศรณ์  ชนะโก้ประวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงศิริณทิพย์  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิพย์หมัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงศิริวรรณ  นะนวน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงศิริวรรณ  เร็วเรียบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
836
เด็กชายศิลา  พาหุการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
837
เด็กชายศิวกร  นาคะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายศุภกฤษณ์  ผลตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
839
เด็กชายศุภกิตด์  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
840
เด็กชายศุภกิตติ์  เชี่ยวหมอน
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
841
เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยคง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
842
เด็กชายศุภจักร  พิทักษ์แทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงศุภธิดา  รามเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
844
เด็กชายศุภพลพัฒน์  อะกึ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
845
เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหการ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
846
เด็กชายศุภสัณห์  โชติกะมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงศุภัชญา  เรืองรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
848
เด็กชายศุภากร  สุรวิศาลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงศุภิสรา  เหล็กพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
852
เด็กชายศุวิจักขณ์  รักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
853
เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุขช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.6/1 อาคารเขาช้าง ชั้น 4 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
854
เด็กชายสยมภู  อัยรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
855
เด็กชายสรายุ  พึ่งผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
856
เด็กชายสราวุธ  ทัดระเบียบ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงสัณห์สิริ  แจ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงสาวิตรี  เพิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
859
เด็กชายสิทธิชัย  จรูญสวัสดีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายสิทธินนท์  ดิษฐาเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงสิริธัญญา  เอกเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงสิริพร  ตันไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
865
เด็กชายสุขชัย  มุดา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงสุทธินันท์  ขำปลื้มจิตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสุนิสา  หินน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนนาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญภา
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงสุภวรรณ  บัวเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงสุภางค์พิมพ์  จักรกรด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงสุภาพร  ชูปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงสุมิตรา  สุขพัฒนศรีกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
876
เด็กชายสุรเดช  วัจรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงสุวรรณษา  บุตรมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
878
เด็กชายสุวัฒน์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงสุวิมล  อินทร์ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงเสาวภา  ไชยประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงหยกศิวนัล  ทองเจิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงหัทยา  คำโพนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
883
เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงอชิรญา  ทศกาญจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายอดิศร  นาวาล่อง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
886
เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงอธิชา  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
888
เด็กชายอธิพงษ์  มหาการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พังงา

ณ ห้องเรียน ป.6/2 อาคารเขาช้าง ชั้น 4 โรงเรียนอนุุบาลพังงา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
889
เด็กชายอนวัช  พืชเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงอนัญธิดา  โบบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
891
เด็กชายอนันดา  จิตตะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
893
เด็กชายอนุพงศ์  รองปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
894
เด็กชายอนุวัฒน์  สวัสดิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงอภัสรารัตน์  ปานเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเกาะปันหยี
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
897
เด็กชายอภิวิชญ์  อินเจือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงอภิษฎา  รามสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
899
เด็กชายอมรเทพ  วตะภรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงอมิตา  บุตรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงอรนภา  เพชรในหิน
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงอรปรียา  อันทการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
903
เด็กชายอรรณพ  ทวีรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงอริญชยา  คอนมั่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงอริศรา  นนทรีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงอ่อนทิวา  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงอักษราภัค  ชูพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงอักษราภัค  เซ่งรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
909
เด็กชายอัครพนธ์  พัฒน์วงศ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงอังคณา  พลายชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงอังชิมา  เกื้อรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
912
เด็กชายอันดา  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
913
เด็กชายอันดา  สันสมุทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
914
เด็กชายอันดา  หลีสาภิราช
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
วิทย์ประถม
915
เด็กชายอัศวะเทพ  วิศุภกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอาจารียา  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
917
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอาภัสรา  ฤทธี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
919
เด็กชายอำนาจ  พลันการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
921
เด็กชายอิสรา  รุ่งอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงอุไรวรรณ  การประกอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงอุสุมา  อินทรภักดี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม