ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านยางขาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษดา  คำอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
2
เด็กชายเจษฎา  เปรมบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
3
เด็กชายฐิติพงศ์  ก๋ารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
4
เด็กชายทวีศักดิ์  ระวันสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
5
เด็กชายทินกฤต  ขันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
6
เด็กชายปฏิภาณ  งามโนนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
7
เด็กชายไมตรี  ถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
8
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
9
เด็กชายรัฐภูมิ  สีสรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
11
เด็กชายฤทธิเกียรติ  ใจแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
12
เด็กชายวริทธิ์  บัวชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
13
เด็กชายศิริวัฒน์  สีสรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
14
เด็กชายอนุวัฒน์  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงอภิญญา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านยางขาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
16
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขัดสา
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกฤษณา  นาโก
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไชยมงคล
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกิตติทัต  หอมนาน
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายเกาะออน  คำลือเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงจรัสภรณ์  เขียวคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงเจสซิง  ทัม
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงเจสเซียน  ทัม
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงชญานิน  พานิชานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงชนิสรา  สิงห์บี้
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงชุติมน  สมุหบาล
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงณลินทิพย์  ชนะสงคราม
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายณัฐพงษ์  บ้านสระ
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายณัฐพล  ไชยมงคล
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายธนดุล  ทนทาน
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายธนวุฒิ  บุญถึง
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายธนวัฒน์  บุญนะ
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายธนากรณ์  พรมเสน
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงธัญรัตน์  ไชยลังกา
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงธันย์ชนก  คำมูลสิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงนภัสรา  ศรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงนันทกา  ใจปา
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงปิติมน  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ราชจันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจไหว
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายพุฒิธินันท์  ขาวสำอางค์
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงเพ็ญลัดดา  ใจแสวง
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายภานุพงษ์  สีสัน
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงภาสกร  หล้าบ้านโพน
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงมะลิวรรณ  จันแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายยุทธภูมิ  ฝั้นคำสอน
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงวนัสนันท์  กาละพวก
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายวรเมธ  ป้อมรบ
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงวริศรา  กาละพวก
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านยางขาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายวุฒิชัย  ดิษฐ์ทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายศราวุธ  คำแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงศิริญากร  อ้ายเป็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงสุพัดตรา  กรุดหรุ่น
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันทะบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงสุภาพร  ราชจันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายอลงกรณ์  แก้วจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านยางขาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
58
เด็กหญิงกาญจนา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
60
เด็กชายกิพากร  เปียมาลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
61
เด็กชายจักรพงษ์  แสงพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงจิรภิญญา  ขาวหยวก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไชยลังกา
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงญาณิศา  จิตหมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงณภัทร  พุทธเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงณัธกานต์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
68
เด็กชายตุลยวัต  ไกรมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
วิทย์ประถม
69
เด็กชายธนกร  ละอองอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงธนภรณ์  ประวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงธารารัตน์  ใจแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงนิชาภา  พรมเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
73
เด็กชายนิติกร  บำรุงพร
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงนุชนาฎ  ทุ่งปราบ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงประกายพรึก  ศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงประภาภรณ์  จันทจร
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงพัชรมัย  ก๋าไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงพัชริดา  เจนใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
79
เด็กชายพัทธดนย์  ดอกพิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์คง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หลายแห่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงภวรัญชน์  ยศทะนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
วิทย์ประถม
83
เด็กชายภานุวัฒน์  ใจปา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
84
เด็กชายภูมิภัทร  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงมาลีวัลย์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
86
เด็กชายรัตนพล  ภูคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงวรัญญา  บัวย็น
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
88
เด็กชายสิริกร  มังคลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงอนัญญา  คิชิ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
วิทย์ประถม
90
เด็กชายอภิวิชญ์  วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงอมลวัทน์  สัจจญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงอริสา  วินิชวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนบ้านยางขาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กชายอัครภัทร  อำภาผิว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กหญิงกชกร  จารุศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
95
เด็กชายกรวิชช์  สุริยา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายกฤตเมธ  ปัตไตร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
97
เด็กชายกฤตเมธ  วิจิตรฐากูล
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
98
เด็กชายกฤตเมธ  สัจจะญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
99
เด็กชายกฤตเมธ  หาญสกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
100
เด็กชายกฤติเดช  ต่างเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กชายกฤติธี  ศรีใจ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายกฤติพงศ์  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงกวินธิดา  อินธิมา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายกสิณกฤษฏิ์  สว่างวัฒนเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมั่นการ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
106
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุริยะปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
107
เด็กชายกันตวิชญ์  ราชนาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
108
เด็กชายกันธรากร  กาติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนโกสินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงกัลยา  แดนดงยิ่ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงกาญจน์สุดา  อินปั๋น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงกานต์ชนิต  สอนศิริ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงกานติศา  เชื่้อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงการต์ธิดา  รวมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงกาสะลอง  ธนเกียรติสกุล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กชายกิตติธัช  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กชายกิตติภพ  ฟองคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายกิตติภูมิ  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงจรรยภรณ์  จันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
120
เด็กชายจักริน  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายจักรี  มังคลาด
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กชายจาตุรันต์  ระดาสาร
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
123
เด็กชายจิณณพัด  ยาวิละ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงจิดาภา  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
125
เด็กชายจิรเมธ  จะตุนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
126
เด็กชายจิรเมธ  ราชเสนา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กชายจิรัฎฐกร  พีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงจุฑามาส  บุญแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โฮชิโนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
130
เด็กชายแจ็ค  โอร็อค
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชญาณี  ตั้งศิริคมขำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
133
เด็กชายชนกนันท์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
134
เด็กชายชนม์พศิน  แก้วกันทา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงชนม์พิชา  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงชนิศา  ลือชา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กชายชัชพงศ์  ขอดคำ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กชายชัชพงษ์  คูเจริญ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กชายชินกฤต  ถานันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปันนวน
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
141
เด็กหญิงฐิติพรรณ  บั้งเงิน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงฐิติยา  อุทัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณปภา  จิตต์ธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
144
เด็กชายณภัทร  พรมตอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  ชาวลี้แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐชากร  เกียรติยศนากุล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐดนย์  เที่ยงชนะปพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐธิชา  ญาติกา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐนันท์  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันธิมา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐภัทร  ขติฌานัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
153
เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กชายณัฐภูมิ  สุขสมบัติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธนู
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณิชานันท์  มีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณิชารีย์  ยิ้มใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
158
เด็กชายดวงประทีป  เพชรบุรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
159
เด็กชายตรัยเมธ  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงตรึมูรติ  บุญล้ำ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
161
เด็กชายถิรวัฒน์  ทรัพย์ทวีพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
162
เด็กชายถิรวัฒน์  ปัญญานันท์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายทวีทรัพย์  วงค์ใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กชายทศวรรษ  ไชยกูล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายทินกร  ใจปา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
166
เด็กชายทีปกร  บุญแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
167
เด็กชายแทนคุณ  คำแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
168
เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงแทนรัก  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
170
เด็กชายธนกฤต  อะนาโรจน์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
171
เด็กชายธนโชต  วงษ์เจตวรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
172
เด็กชายธนทรัพย์  กลางหมู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
173
เด็กชายธนภัทร  น้อยสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กชายธนยศ  พิพัฒน์สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
175
เด็กชายธนวัฒน์  กิติเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
176
เด็กชายธนัชชา  โกวาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
177
เด็กชายธนาเสฏฐ์  ทำสวย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงธัญรัตน์  จินะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
179
เด็กหญิงธันยพร  ราชคม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
180
เด็กชายธีรภพ  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
181
เด็กชายธีรภัทร  เสมอเชื้อ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
182
เด็กชายธีรภัทร  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
183
เด็กชายธีรเมธ  แซ่ท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
184
เด็กชายธีรเมธ  ยศสละ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนทีทิพย์  ขันใจ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
186
เด็กชายนภัสกร  พึ่งพวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
187
เด็กชายนภัสรพี  ก้อคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงศ์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงนันทิดา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนิชนันท์  วงค์ราษฎร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
191
เด็กชายบัณฑิต  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มชูกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
193
เด็กชายบุญยกร  ยานสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงบุรัชกร  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
195
เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเปี้ย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายปธานิน  ลือโขง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปพัชญา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงปราณปริยา  สนม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปรีชญาน์  อุบลเลิศ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปัณณวีร์  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปัณปภา  กองศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
203
เด็กหญิงปารีรัตน์  ศิริสาร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
204
เด็กชายปิยังกูร  ผ่านวิริยะกุลชัย
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
205
เด็กชายปิยังกูร  อธิกคีรีพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปิยาพัชร  เชื้อสะอาด
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปีวรา  ชนะพิมพ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปุญญิสา  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
209
เด็กชายปุณณวิช  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
210
เด็กชายเป็นธรรม  โยธาวุธ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
211
เด็กชายพงศกร  แย้มพวง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
212
เด็กชายพงศธร  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
213
เด็กชายพงศ์ปณต  กอใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
214
เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพราวฝัน  วันไชยธนวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพศิกา  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
217
เด็กชายพสิษฐ์  วรจรรยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
218
เด็กชายพัชรพล  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพัชรินทร์  จักร์สาน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
220
เด็กชายพัทธดนย์  ทรายคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพันธิตรา  กันพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพิชญา  พิพัฒนพงศ์กุล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
223
เด็กชายพิชญากูร  บรรจโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
224
เด็กชายพิพัฒพงษ์  คงสอนหมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพิริสา  ยะล้อม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
226
เด็กชายพิสิฐปัญญา  ปาโต
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพีรดา  นาปรัง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงฟินรญา  กุลกานต์ปฐม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
229
เด็กชายภคพล  อ่อนธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงภัททิยา  อินต๊ะปัญญา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
232
เด็กชายภัทรภณ  เศียรสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
233
เด็กหญิงภัทรวรรณ  นามราชา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กชายภาคิน  วัฒนพีรพงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กชายภาณุวัฒน์  ปิงสุแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงภาวินี  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
237
เด็กหญิงภาวินี  อินต๊ะสิน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
238
เด็กชายภีรภพ  เจียรไนพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงภูษณิศา  การัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงภูษณิศา  จิรโชติธนกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
241
เด็กชายโภคิน  แสนอุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงมัทนิน  พัทนนท์เมธา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงมารียา  พรมไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
244
เด็กหญิงมุกตาภา  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงรวิสรา  พามี
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
246
เด็กหญิงรสิตา  จำปาแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
247
เด็กชายรัชตะ  ศักดิ์แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
249
เด็กชายรัฐธรรม  ปัญญาหล้า
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงรุศิวราพร  บัวติ๊บ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
251
เด็กชายวชิรวิทย์  แลหมัน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
252
เด็กชายวรธันย์  ไชยนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวรนิษฐา  ยศพล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
254
เด็กชายวรพล  กันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวรรธนวรรณ  สุหล้า
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวิฏิพร  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
257
เด็กหญิงวิภวา  เมฆิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
258
เด็กชายวีรวุฒิ  รอดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงศรัญย์พร  ไกลถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
260
เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงศิริกุล  อุ่นป้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
262
เด็กชายศิวกร  แก้วพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
263
เด็กชายศิวกรณ์  สืบจากถิ่น
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กชายศืวัตร  สบบง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
265
เด็กชายศุกลวัฒน์  อิศวิรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
266
เด็กชายศุภชัย  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
267
เด็กชายศุภฤกษ์  ก๋าถม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงศุภาวัน  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงศุรัตน์ดา  สักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
270
เด็กหญิงสมิตานัน  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
271
เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
272
เด็กชายสิทธิเดช  สีตะบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
273
เด็กชายสืบสกุล  สันติธารารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
274
เด็กหญิงสุกาญจนา  สุวรรณ์แย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
275
เด็กหญิงสุชานาฎ  สติราษฏร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
276
เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ตั้งพฤทธิ์กุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วกัณฑะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงสุภชา  เหมืองจา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงสุภาวดี  กิ่งก้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
280
เด็กหญิงสุภาวิดา  ผลสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
281
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูไว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
282
เด็กหญิงสุวิชญา  ทิพวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
283
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กหญิงอธิชา  สุทธวงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
285
เด็กชายอนันชัย  จันทร์สิงขรณ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
286
เด็กชายอนาวิล  ใจกว้าง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
287
เด็กชายอนุพงษ์  ตะวันแสง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
288
เด็กหญิงอภิชญา  เฟื่องฟู
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
289
เด็กชายอภิรักษ์  กองติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
290
เด็กหญิงอภิสุตา  สุขรี่
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
291
เด็กชายอริย์ธัช  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
292
เด็กหญิงอริยา  ขันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
293
เด็กหญิงอลิสา  สาดเณร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
294
เด็กชายอัครพล  วรินทร์รักษ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
295
เด็กชายเอนกชัย  จันทร์สิงขรณ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กหญิงกัลยาณี  บัวหลวง
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงเกษศรินทร์  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวจิราพร  พรหมเสน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงนภัสสร  บัวตูม
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงพรธิกา  คำแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงพรธิดา  กานันท์
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงพัชรินทร์  บัวหลวง
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงพิจิตรา  ตันกูล
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงราตรี  แสงศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงวณัฐชญา  นวลแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
306
นางสาวศิริญทร  โชคชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วประภา
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวอารีรัตน์  ก้อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายอิศเรศ  บัวตูม
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายเอกวุธ  นามแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงกชกร  แก้วกันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกชกร  ปันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกณิศา  การะยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
315
เด็กชายกตัญญ์  ตาชม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศักดิ์ภูวดล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกนกภรณ์  ปัญญากอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เหลาคม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกนกวรรณ  สมวรรณ์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกนิกนันท์  จันต๊ะเขตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกรกนก  อินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกรพิณท์  ทองลับ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกรพินธุ์  วรรณธะสุข
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
325
เด็กชายกฤดิชาติ  พราหมณะนันทน์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กชายกฤดิศักดิ์  พราหมณะนันทน์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กชายกฤตพร  ทองทาย
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
328
เด็กชายกฤตภาส  ไชยมูล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
329
เด็กชายกฤตเมธ  กองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกฤติกา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกฤติมา  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกฤษดนัย  หงษ์ฟ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
333
เด็กชายกฤษดา  ใจยา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
334
เด็กชายกวิน  ภูจอมจิตร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกวินทิพย์  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกวินธิดา  มาไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
337
เด็กชายกษิดิศ  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
338
เด็กชายกอบกาญจน์  บัวติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกัญจน์  ชัยธวัชนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกัญญาภัค  สิทธิขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หอมอ่อน
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกัญตสิริรัตณ์  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
344
เด็กชายกันกานต์  พรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกันต์กมล  ธนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกัลยกร  คำชาลี
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 14 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กหญิงกัลยกร  เตจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกัลยกร  เปรมชู
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกิ่งหลิว  โพธิ์เผือก
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
350
เด็กชายกิตติณัฎฐ์  พันธ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
351
เด็กชายกิตติพงศ์  ยอดคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
353
เด็กชายกิตติภณ  คงจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
354
เด็กชายกิตติภณ  พวงมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
355
เด็กชายกิตติภพ  ก่ำแก้ว
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
356
เด็กชายกิตติภพ  คงจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
357
เด็กชายกิตติภูมิ  บุญสินธุ์ชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
358
เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงกิตติยา  เรือนคำ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงกีรัติยา  มุคิมรรคา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกุลกิติกร  กาวี
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กชายกุลธวัช  พวงมะลิ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกุลธิดา  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กิจเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงเกตุวดี  อู่เหล็ก
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
366
เด็กชายเกริกวิทย์  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงเกล้าแก้ว  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยศคำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงโกมลชนก  ยะมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
370
เด็กชายไกรวิชญ์  กันทะสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายขจรเกียรติ  บุญแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  บุตรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงขวัญข้าว  งามทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงขวัญชนก  ส้มไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงขวัญณภัทร  ประมล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงเขมนิจ  บัวเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงเขมาพร  พรมมา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงเขมิกา  หลานพรม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงเขมินทรา  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงคนึงนิตย์  ทิยะ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงคีตภัทร  สิทธิเสนา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กหญิงจรรยพร  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จันทร์ลุทิน
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
384
เด็กชายจักรริน  ธิโล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กชายจักรินทร์  ยศโสธร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงจิณห์วรา  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงจิตรติญา  โคตรโสภา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงจินตภา  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายจิรนิภัทร์  อุดมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายจิรพันธ์  กันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
392
เด็กชายจิรภัทร  สุทธพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
393
เด็กชายจิรวัฒน์  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงจิรัชญา  อินวงศ์หงาว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งก้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงจิรัญญา  สิงห์อุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
397
เด็กชายจิรัฏฐ์  เจริญอากานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ผึ่งผาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
399
เด็กชายจิราเจตน์  สีคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
400
เด็กชายจิราพัชร  เพชรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงเจนจิรา  ชิดสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
402
เด็กชายเจ้านที  บัวแดง
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  นายด่าน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เจิมเฉลิม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
405
เด็กชายเฉลิมราช  วงค์สนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
406
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อิฐรงค์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชญนัน  สักลอ
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชญาณิศ  จตุนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงชญาดา  แซ่เติ๋น
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชญานิศ  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงชญานิศ  จีนพงศ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงชญานิศ  วงศ์ราษฎร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงชญานิศ  อุตกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงชญาภัณ  เสาหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
415
เด็กชายชฏายุ  บริรักษ์พัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงชณาภัสร์  ชะวัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กหญิงชนกนันท์  กิตติยังกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
418
เด็กชายชนกันต์  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชนัญญา  ใจคำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชนัญญานิษฐ์  มาไกล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชนากานต์  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
423
เด็กชายชนาธิป  ติญานันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชนิสรา  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
425
เด็กชายชโนดม  ประถมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงชลธาร  ปละวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงชลพรรษา  ใจสีธิ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชลิดา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงชลิดา  แสนวิชา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กชายชวกร  สัตวัฒนาเมธา
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายชวัลกร  เชื้อเมืองพาน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายชวัลวิทย์  อินเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงช่อชมภู  สมปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
434
เด็กชายชัยสัมฤทธิ์  วชิรพงศ์ภัค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
435
เด็กชายชานน  ชาญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
436
เด็กชายชานนท์  อ่อนนวล
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงชารีศรัณย์  ศรีใจวัง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงชาลิสา  อุดทังไข
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงชิตาภา  สุทำแปง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายชิษณุพงศ์  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
442
เด็กชายโชคชัย  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
443
เด็กชายไชยยานุภาพ  ภูวัฒนติกานต์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงญาณภัทร  กาวีละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
445
เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงญาณัจฉรา  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงญาณาวิภา  เพชรเสน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงญาณิกา  ธรรมศร
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงญาณิศา  หินทราย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงญาดาวดี  สองสีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงญานิศา  ทิพย์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กหญิงญารินดา  พละศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
453
เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญวงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายฐิติกร  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงฐิติมา  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงฐิติมา  รินทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
457
เด็กชายฐิติวัฒน์  จันธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณชกนก  ต่างเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณญาดา  ฐิระพันธ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายณฐมน  เชาว์เพชรไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงณัชชานันท์  ศิรินารถ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายณัชพล  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณัฎฐกรณ์  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เชื้อสะอาด
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดำแดงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุธรรมมา
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กชายณัฏฐกิตต์  คำสอน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูฆัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
472
เด็กชายณัฐกุล  ศรีชัยตัน
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณัฐชนน  สักแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายณัฐชพนธ์  มานุจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหลี่ยมธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรชะนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณัฐณิชา  มังคลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณัฐนิชา  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
482
เด็กชายณัฐพงศ์  ทัพพันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฐพร  กิจสินธพชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฐพร  ชายแก้ว
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายณัฐภัทร  เขื่อนจักร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณัฐภัทร  สุธรรมมา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กชายณัฐรัฐ  ใจปัญธิ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กันทะสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
489
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิงสุแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายณัฐวัฒน์  ยกยอดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงณัฐวิภา  ชูไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
493
เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณัฐิยา  ถิ่นเต่า
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงณิชากานต์  สุขเพียง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณิชานาฎ  มะเมียเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นตาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
498
เด็กชายดนุสรณ์  ธิต๊ะยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงดาราวดี  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงดาราวลี  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
501
เด็กชายเดชไพบูลย์  กันธิยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงต้นทอง  สุพรม
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายตรึก  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
504
เด็กชายเตชสิทธิ์  ใจหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
505
เด็กชายทรงวุฒิ  ชนะพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
506
เด็กชายทรัพย์สิริ  หายโสก
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กชายทวีโชค  พัฒนพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงทอปัด  แก้วทิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงทอแสง  กาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
510
เด็กชายทักษ์ดนัย  ขุนชาญโหมก
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงทักษพร  คุ้มบัวบาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงทักษพร  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
513
เด็กชายทัชชกร  แก้วทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
514
เด็กชายทัชชล  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงทัศนาลัย  แซ่ซง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงทัศพร  กึ่งกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
517
เด็กชายทินภัทร  การเก็บ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  รุ่งทิพย์ธนกิจ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กชายทีฆายุภัทร  ยศสรัลภากร
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายทีปกร  มะลิลา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงเทียนแพ  สิงหเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 19 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กชายธนกร  จุ้ยประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธนกร  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธนกร  บุญจอม
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธนกฤต  เหมืองทอง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธนโชติ  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธนโชติ  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธนดล  บัวแสง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธนบดี  ศรีปราชญ์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงธนพร  ตะราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธนพร  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงธนภรณ์  พหุธนพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
533
เด็กชายธนภัทร  คำคง
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
534
เด็กชายธนภัทร  คำโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
535
เด็กชายธนภัทร  คำสีหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธนวัฒน์  ปนยะ
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธนวัฒน์  เปิงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กชายธนัช  ฝาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธนัชชา  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงธนัชญา  แก้วสด
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงธนัชญา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงธนัชพร  จิตโรภาส
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธนัท  มหาวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงธนัสถา  สุชาติสุธาธรรม
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงธนิษฐา  พิพัฒน์สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธเนศ  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธราเทพ  เทพบุญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
549
เด็กชายธราเทพ  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงธฤดี  อุปมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงธัญชนก  คำภิโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงธัญชนก  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงธัญนันท์  พรหมประเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โครงกาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ดำริเลิศวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงธันยนันท์  รวมสุขกุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กหญิงธันยพร  รวมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงธิดากร  เดชวงไพศาล
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกันทะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธิติภูมิ  โขนภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธิเบช  ทรัพย์แพรเนตร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธิปไตย  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กชายธีธนัฐ  กวาวเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
565
เด็กชายธีรเดช  ปันเทพ
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธีรนัย  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายธีรพัฒน์  เทพรักษา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
568
เด็กชายธีรภัทร  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
569
เด็กชายธีรภัทร  นามมณฑา
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายธีรภัทร์  ทาหา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
571
เด็กชายธีรเมธ  ก๋าเร็ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายธีรเมธ  มีปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
573
เด็กชายธีรเมธ  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
574
เด็กชายธีรเมธ  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กชายธีรวัฒน์  ใสยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนงนภัส  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
577
เด็กชายนนทพัทธ์  จตุแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
578
เด็กชายนนธกร  ดำแดงดี
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
579
เด็กชายนพรัตน์  วิรัตน์มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายนพวรรธน์  ศิรินาม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กชายนพวิชญ์  เชียงแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนภัสรา  งามูล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงจำ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
585
เด็กชายนฤดม  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนลินดา  เนตรกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
587
เด็กชายนวมินทร์  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
588
เด็กชายนัฐพล  ไวยครุฑ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนัฐสรา  ตั้งประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนัทธมน  ปัญจจอม
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 21 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กหญิงนันทนัช  อุมอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนันทิกานต์  หัวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนันทิยา  อาจสาลี
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงนาฎตินันท์  ทัดหล่อ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วกันหา
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
597
เด็กชายนิติพัฒน์  สมณะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
598
เด็กชายนิธิพัฒน์  เวียงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนิรักษกาญจน์  สถาน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายนิวัฒน์  คุ้มพูล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กชายบดินทร์เดช  สมณะ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายบรรณสรณ์  อุปนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
603
เด็กชายบวรวิชญ์  ต้าวก๋า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
604
เด็กชายบัญญวัต  ลาบุดดี
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงบัณฑิตา  เชิญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงบุญญาภา  เตชะแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงบุญสิตา  ประเสริฐไทย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงบุณยานุช  สีแก่
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
609
เด็กชายบุรเศรษฐ์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงบุษกร  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงเบญจพร  ธิตะยา
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คนต่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงเบญญา  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายปฏิณญา  หัวนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เงินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
616
เด็กชายปฐวี  กึ่งกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
617
เด็กชายปณต  เพียรไพรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปณัฐธิดา  ปาริน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
619
เด็กชายปภังกร  ขันธเพชร
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
620
เด็กชายปภังกร  เจนใจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
622
เด็กชายปภาวิน  พวงมะลิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
623
เด็กชายปรเมศวร์  มังคลาด
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กชายปรวัติ  หัวนา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายประภัทรกรณ์  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงปรางทิพย์  วัชรปรีชา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 22 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
627
เด็กชายปราชญ์ปรีชา  ชัยมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปราณปรียา  ลาดมูล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปรานปรียา  สาริกา
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปริชญา  นามใจ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปริญญ์สิริ  เปล่งใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปริยากร  ไชยยะ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปรียาพร  ศรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงปวริศา  แสงโฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
635
เด็กชายปะยุต  แซ่ม้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงปัณฑิตา  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
637
เด็กชายปัณณธร  ไชยยะ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
638
เด็กชายปัณณธร  รักธรรม
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
639
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงปาณนพิณ  ฟองคำ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงปาณิสรา  สมบัติมล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปิติพร  บุญโรจน์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
643
เด็กชายปิติพล  แซ่เลี้ยว
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วิชา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีคำยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
647
เด็กชายปิยะพล  ลภัสจิรัชยาพร
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปุญชซิตา  ปีลา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงปุณยฐานิตา  กุลสะโมรินทร์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กชายปุณยวีร์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปุณยวีร์  มณีกร
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงปุณยาพร  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายเปรม  แก้วบุญส่ง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
654
เด็กชายผดุงเกียรติ  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพงศกร  มกรมณเฑียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
656
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ใจจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
657
เด็กชายพชร  สุธรรมเม็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพนิดา  จันธิมา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพรชิตา  ยาวิละ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพรธนนันท์  วิลัมพล
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนชัย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 23 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กหญิงพรไพลิน  เตวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพรรณปพร  เถาวัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพรรณวรา  แก้วจุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ธรรมะวุฒิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพรรณศิริ  ชมใจ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพรวลัย  ปัญจมพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพราวพิชชา  ทรัพย์นิติภากร
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพริมรตา  กิตติชยากุล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพริมริช์ตา  การุณย์สกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพริมลตา  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
672
เด็กชายพฤษกร  กองตุ้ย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพลอยเอเชีย  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพศิกา  สุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
675
เด็กชายพศิน  ศักบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
676
เด็กชายพศินพงศ์  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงพสิญา  เทพรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
679
เด็กชายพัชรพล  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงพัชรินทร์  คำคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมแดง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กชายพัทธนันท์  อินต๊ะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงพิฆเนศ  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพิชชานันท์  กันทะบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงพิชญาภา  คิดดี
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงพิชญาภา  ฉันทะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงพิชญาภา  โนจันทร์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงพิมพกานต์  งามเจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  กันทะมูล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชัยกอง
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์อารัญ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงพิมพิศา  บุญปก
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พึ่งตนเอง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
696
เด็กชายพิรชัช  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 24 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
697
เด็กหญิงพีชญาภา  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
698
เด็กชายพีรภัทร  อินต๊ะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
699
เด็กชายพีรวัส  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
700
เด็กชายพีรวิชญ์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงเพชรไพลิน  หาญสมุทร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงเพชรลดา  อาจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
703
เด็กชายเพชรากรณ์  บำรุงสุข
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฟูแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงเพียงออ  คิดดี
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงแพรชมพู  แสนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงภคพิมพ์  อุดมเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงภรณภัทร  ธนะ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงภัทรดา  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
710
เด็กชายภัทรพล  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายภัทรภณ  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงภัทรวดี  คำโพธิ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ก้อนสีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนมูล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กชายภาคภูมิ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
716
เด็กชายภาคิน  แสนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
717
เด็กชายภาณุพงศ์  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
718
เด็กชายภานุสรณ์  วงษา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กชายภาวัต  สายเม้า
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายภาสวิชญ์  ขรรค์ชัย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กชายภูธิป  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
722
เด็กชายภูบดินทร์  จอมคำ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายภูมิ  ขันธวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
724
เด็กชายภูมิฐิติรัตน์  สีชมภู
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
725
เด็กชายภูมิพิทักษ์  ปัญจะเรือง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
726
เด็กชายภูริทัศน์  สอนสิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
727
เด็กชายภูรินท์  มาฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
728
เด็กชายภูริภัทร  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
729
เด็กชายภูวนารถ  พหลยุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงมณฑลี  อินโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงมนัญชยา  บุญนะ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 25 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
732
เด็กชายมนัสวิน  อินธิมา
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงมะวัตดะห์  กูตะห์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงมัญชุพร  เอกชัยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงมิคุ  เครือสาร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงมินรดา  รวมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
738
เด็กชายเมธา  วัชรวัลคุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงเมธาพร  โยปัญญา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังขมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงเมธิณี  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงเมริษา  ชูชุมชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงยลรดี  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กชายยศกร  บรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
745
เด็กชายยศกร  วังเค็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
746
เด็กชายยศกฤต  คำเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
747
เด็กชายยศพัฒน์  โครงกาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
748
เด็กชายยุทธนันท์  อาดนนท์ลา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
749
เด็กชายยุทธพิชัย  คำไชย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กชายยุทธศาสตร์  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
751
เด็กชายยูบิน  พาร์ค
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงรติตา  ลอยเมฆ
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายรพี  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงรพีพรรณ  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงรมณ  สุริยะวงศื
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงรมิตา  หาญจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยาวิชัย
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงรวิภัทร  รุ่งโรจน์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงรวีพัฒน์  หายทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงรศรินทร์  อินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงร้อยดาว  สมณะ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงรักษิณา  อ่วมลาภเอก
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงรัชชประภา  ไชยโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
764
เด็กชายรัชชานนท์  จันแดง
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงรัชนีกร  คิดดี
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงรัญชิดา  ปริญญา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 26 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
767
เด็กหญิงรัญชิรดา  ทาเกิด
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
768
เด็กชายรัฐนันท์  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
769
เด็กชายรัฐพล  สหเจริญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
770
เด็กชายรัฐภูมิ  ทองเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
771
เด็กชายรัฐภูมิ  หวลระลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงรัตติยา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงรัตติยาพร  แก้วพิลา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
774
เด็กชายราชัญ  พรมวงค์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
775
เด็กชายรามิล  ปะกินำหัง
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงรินรดา  ชุมนุมพร้อม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงรีนา  วาลีโมฮาหมัด
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
778
เด็กชายลภัสกร  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงลภัสรดา  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
780
เด็กชายเลิศวิทย์  สัจจากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
781
เด็กชายวงศกร  ปงก๋า
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
782
เด็กชายวชิรวิชญ์  กฤษณสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงวณิชฌา  ไชยวิญญา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงวนาลี  สถาน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงวรกานดา  วัฒนาตะกุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงวรกานต์  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
787
เด็กชายวรชัย  ชาวริม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
788
เด็กชายวรพิชญ์  ทวีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงวรรณพร  สูงปานเขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
791
เด็กชายวรวุฒิ  คอยหลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงวรัชยา  พรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงวรัญญา  กันทะสอน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยลังกา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงวรัญญา  ปิงสุแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
796
เด็กชายวรากร  คำแปง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงวรางคณา  ใจกว้าง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
798
เด็กชายวรายุภัสร์  สิงห์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงวริศรา  อะนุมา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงวศินี  กองจา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
801
เด็กชายวสุพล  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 27 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
802
เด็กชายวันฉลอง  กันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงวันนิด  จันดาเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
804
เด็กชายวายุ  อินธิมา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงวิจิตรา  กาบเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงวิชญากานต์  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กชายวิชาการ  สามทอง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายวิทวัส  เย็นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
809
เด็กชายวิธวิทย์  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
810
เด็กชายวิธวินท์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
811
เด็กชายวิธวินธ์  สิริลัพธ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงวิภาดา  อุดปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงวิรัญญา  อินวงศ์วาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
815
เด็กชายวิราชโสพล  ปัญญาใจ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงวิริชานันท์  นุ่มปรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงวิริยาภา  วิริยเวช
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงวิลาศิณี  เครือวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
819
เด็กชายวิสุทธิพงษ์  พิลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
820
เด็กชายวีรคณิศร์  พงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงวีรณัฐา  ใจชุ่ม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายวีรภัทร  ชินภา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงวีรยา  วินทา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายศรัณยู  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
825
เด็กชายศรัณย์  อนุวงศ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
826
เด็กชายศรันย์  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงศศิกานต์  เปรมทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงศศิธร  ใจเขียว
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงศศินัฎฐ  ศิริวัฒนตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
830
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อภิบาลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
831
เด็กชายศักย์วริศ  เอี่ยมชาญชัย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
832
เด็กชายศิรพัทธ์  ภู่พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
834
เด็กชายศิรวิชญ์  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
835
เด็กชายศิรวิชญ์  อินแสนสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
836
เด็กชายศิรวิทย์  ภูระหงษ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
837
เด็กหญิงศิริประภา  ชนะพิมพ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงศิริรัตน์  ติยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงศิริสุริยา  ฟ้าเลิศ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
840
เด็กชายศิวกร  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
841
เด็กชายศุภกร  อิ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
842
เด็กชายศุภกฤต  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
843
เด็กชายศุภกฤต  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
844
เด็กชายศุภมงคล  ห่อเพชร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายศุภฤกษ์  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
846
เด็กชายศุภฤกษ์  เบิกบาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
847
เด็กชายศุภฤกษ์  วงค์กันทา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
848
เด็กชายศุภฤกษ์  ห่อเพชร
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงศุภลักษณ์  น่าชม
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
850
เด็กชายศุภวิชญ์  คงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
851
เด็กชายศุภวิชญ์  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายศุภากร  จิตวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงสกุณเกต  ปาปวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
856
เด็กชายสกุลพัฒน์  พัฒนสิงห์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงสวรินทร์  ใจหมั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
858
เด็กชายสหรัฐ  จันธิมา
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
859
เด็กชายสหรัฐ  ลอยลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงสาธิดา  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงสายธาร  อดทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
862
เด็กชายสิทธิลักธิ์  รุ่งอรุณ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
863
เด็กชายสิรภพ  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
864
เด็กชายสิรภพ  วิมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงสิรภัทร  เจริญเวียง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กชายสิริภัทร  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
867
เด็กชายสิริภูมิ  เสนใจ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสิริยากร  เบ้าทอง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสิริยากร  แย้มเพียร
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วคำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงสิวรินทร์  อาจองค์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 29 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
872
เด็กหญิงสุชาดา  ดีสร้อย
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงสุชาดา  อนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงสุชานันท์  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงสุทธญาณ์  นาตัน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงสุทธิดา  ทับทิมใส
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
877
เด็กชายสุทธิภัทร์  มะโนเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ฤกษ์เปี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงสุภชา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงสุภรา  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงสุภัชชา  อินต๊ะสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงสุภัสสร  อินต๊ะลาศ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงสุภาภรณ์  รำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงสุรีพร  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงสุวิชาดา  ธิปละ
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
887
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงเสาวภาคย์  ขาวแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มะลือวงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลอยเลื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงอชิรญา  การยศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยสถาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
894
เด็กชายอชิระ  กานต์ปิยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
895
เด็กชายอชิระ  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
896
เด็กชายอติชาติ  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
897
เด็กชายอนันท์ทพัฒน์  วงค์จันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
898
เด็กชายอนาวรณ์  อินวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
899
เด็กชายอนุชิต  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงอภิชญา  ดีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
901
เด็กชายอภิยุทธ  ใจใส
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงอภิรัญญา  โชติมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
903
เด็กชายอภิวัฒน์  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
904
เด็กชายอภิวัตร์  อ่ำบัว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
905
เด็กชายอภิวิชญ์  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงอรกช  คงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 30 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(บ้านพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
907
เด็กหญิงอรนลิน  อารีมิตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงอรพิมล  ใจมา
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงอรวรา  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงอริสรา  แสนสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงอริสา  ความชอบ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงอริสา  ยุชิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงอักษราภัค  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงอัยยาริณ  อนันต์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอัยรินทร์  ปุกคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงอารีรัตน์  พึ่งตนเอง
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอิงตะวัน  ปันนา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
919
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดใจ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
920
เด็กชายอิทธิลักษณ์  สุรินรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
921
เด็กชายอิทธิลักษณ์  อุปนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงอุทุมพร  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงเอ็มเมอรี  ชินวงศ์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงเอมี่  อเล็กซานเดอร์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงุบุญจิรา  เชียงแรง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงุบุษราภรณ์  ดินขาว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 31 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
เด็กชายกฤติพงศ์  หมอยาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
928
เด็กหญิงกานต์สิริ  บัวคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
929
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
930
เด็กหญิงกีรติญา  ศูนย์กลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
931
เด็กหญิงกุลธิดา  คนล่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
932
เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
933
เด็กหญิงจิดาภา  บินขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
934
เด็กหญิงจิรชยา  บุญเตียม
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
935
เด็กชายจีรพงศ์  เป็งทะอิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
936
เด็กชายจีรเมธ  หาญสมุทร
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
937
เด็กหญิงชญาณิศา  อินถา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
938
เด็กชายชนาธิป  พรหมวาทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
939
เด็กหญิงชยุดา  ช่วงมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
940
เด็กหญิงชลันดา  ปาขัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
941
เด็กชายชินาธิป  ทาไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
942
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุทธวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
943
เด็กหญิงญาณภัทร  ยะกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
944
เด็กชายญาณวัฒน์  เถาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
945
เด็กหญิงฐิติชญา  อ้อยงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
946
เด็กชายฐิรวัฒน์  พินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
947
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุทธิยัง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
948
เด็กหญิงณัชชานันท์  จันทร์นคร
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
949
เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาคม
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
950
เด็กชายณัฐพงศ์  สิงห์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
951
เด็กชายณัฐพงศ์  อัญญะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
952
เด็กชายณัฐพงษ์  หลักเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
953
เด็กชายณัฐพล  เลิศชัยสหกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
954
เด็กหญิงณิชกานต์  จิตตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
955
เด็กหญิงณิชกานต์  หลักเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
956
เด็กหญิงณิชา  กุมพล
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
957
เด็กชายไตรรงค์  วรนำมณฑล
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
958
เด็กหญิงถิรวรรณ  อินต๊ะขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
959
เด็กชายธนชัย  ใจรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
960
เด็กหญิงธนพร  สืบเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
961
เด็กชายธนวินท์  ปินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 32 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กชายธนายงค์  ต๋าคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
963
เด็กหญิงธัชพรรณ  วงศ์กันทิยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
964
เด็กชายธัชพล  ชาวไร่
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
965
เด็กชายธัญพัฒน์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
966
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ยอดยา
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
967
เด็กหญิงธัญรดา  ทิวาศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
968
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
969
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งแต่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
970
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปันทะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
971
เด็กหญิงธิดารัตน์  มลาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
972
เด็กหญิงธิติกานต์  อุดทาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
973
เด็กหญิงธีรตา  นัคราจารย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
974
เด็กชายธีร์ธวัช  ละคำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
975
เด็กชายธีรภัทร  บุญหลาย
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
976
เด็กชายธีรภัทร  รับงาน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
977
เด็กชายนครินทร์  วงศ์เขื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
978
เด็กชายนธวัฒ  ปัญญะการ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
979
เด็กชายนพรัตน์  พรหมวาทย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
980
เด็กหญิงนภัสสร  หมอยาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
981
เด็กหญิงนริศรา  ปินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
982
เด็กหญิงนวพร  มีสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
983
เด็กชายนวมินทร์  ธนะจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
984
เด็กหญิงนารีรัตน์  ชิดชาญชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
985
เด็กหญิงนิภาพร  แลสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
986
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พริบไหว
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
987
เด็กหญิงปราณปรียา  โนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
988
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
989
เด็กชายปัญญากร  ขยัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
990
เด็กหญิงปิยมน  อินหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
991
เด็กชายปิยวัตร  ไชยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
992
เด็กชายพงศกร  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
993
เด็กชายพณิชพล  บุญเชิดชู
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
994
เด็กหญิงพนิดา  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
995
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
996
เด็กหญิงพรรณวลัย  จันทร์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 33 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กหญิงพรรษชล  กันชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
998
เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
999
เด็กหญิงพัทธรินทร์  สมคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1000
เด็กชายพันธวัช  เจริญเรือนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1001
เด็กชายพันธวิช  เจริญเรือนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1002
เด็กหญิงพัสวี  คิดอ่าน
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1003
เด็กชายพาณุวัฒน์  จันทนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1004
เด็กหญิงพิชานันท์  อินยม
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1005
เด็กหญิงพิมภวรรณ  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1006
เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยจำเริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1007
เด็กชายพีรพัฒน์  บ้านสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1008
เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจปิง
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1009
เด็กชายภัทรพล  บุญทา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1010
เด็กหญิงภัทราวดี  อุทธิยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1011
เด็กหญิงภุมวารีย์  หลวงหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1012
เด็กหญิงภูตะวัน  ใจปิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1013
เด็กหญิงภูมิณภัทร  หมื่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1014
เด็กชายภูมิมินทร์  คำเชื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1015
เด็กชายภูวดล  วรรยุมา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1016
เด็กชายภูวนัย  รัชฉัตรตะเทวิน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1017
เด็กชายมงคลชัย  จราฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1018
เด็กชายยศวรรธน์  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1019
เด็กชายรัชชานนท์  นามพร้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1020
เด็กชายรัชฌานนท์  เกษณา
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1021
เด็กชายรัชต  เนียมสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1022
เด็กชายรัชพล  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1023
เด็กชายรัตนพล  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1024
เด็กหญิงละนิตา  อินต๊ะจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1025
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สืบแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1026
เด็กชายวชิรวิชญ์  พิศจารย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1027
เด็กชายวรินทร  จันมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1028
เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยสถาน
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1029
เด็กหญิงศรัญญา  กองจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1030
เด็กชายศรัญยู  สงนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1031
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ์คำใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 34 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กชายศิริภัทร  นันตาลิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1033
เด็กชายศุภกร  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1034
เด็กชายสมโชค  ปันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1035
เด็กหญิงสลิลทิพย์  คุ้มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1036
เด็กชายสาม  กิตติ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1037
เด็กชายสิริกร  จอมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1038
เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1039
เด็กหญิงสิริทรัพย์  ชายเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1040
เด็กหญิงสุกฤตา  อภัยลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1041
เด็กหญิงสุดาสิริ  เตชะยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1042
เด็กหญิงสุปรียา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1043
เด็กหญิงสุพรรษา  ยาสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1044
เด็กหญิงสุภารัตน์  จาริวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1045
เด็กชายสุรเชษฐ์  ยงยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1046
เด็กหญิงสุวภัทร  สังประการ
ป.4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1047
เด็กชายหนุ่ม  ลุงซู้
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1048
เด็กชายอดิศร  แสนบ้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1049
เด็กหญิงอนัญญา  พอใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1050
เด็กหญิงอนิสา  ไชยสถาน
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1051
เด็กชายอนุภัทร  มูลควร
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
คณิตประถม
1052
เด็กชายอนุรักษ์  มณีจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1053
เด็กชายอภิวัฒน์  พนมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1054
เด็กหญิงอรณิชา  สุทธะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1055
เด็กหญิงอรปรียา  จันทนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1056
เด็กหญิงอลิสา  ปรีดานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1057
เด็กชายอ่อน  ลุงซู้
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1058
เด็กชายอัครวัฒน์  มาจิตตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1059
เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ดอกเป็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
1060
เด็กหญิงอุ้มบุญ  ทาสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 35 โรงเรียนบ้านดู่
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1061
เด็กหญิงกนกวรรณ  เม่นน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปิมแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงจิรชยา  สมมติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงจิรารัตน์  แก้วสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงชนิดาภา  ไกลกล้าคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงชลิตา  อินทะยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วรกิจพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์แว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายธนภัทร  ต๊ะอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายธราเทพ  ยะมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงนภัสชล  ไชยอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงนุชนาฎ  อะทะเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงพัชรพร  อินต๊ะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายพัสกร  อัศวจินดาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงพิชชา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายพิพัฒน์  มณีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงภูริชญา  อินสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงมนัญชยา  คำปวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงรัชดาพร  อุตสาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงรัตนากร  อินใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  มะโนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงลภัสรดา  อุปมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงวรรณภา  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงศุภาวลัย  คำใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงสุดารัตน์  อารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายอภิวิชย์  อุทธิยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงอินทุภา  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
วิทย์ประถม