ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 201 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวดี  ขัติธิ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตัชญ์  วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤติเดช  ิยิ้มไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษณพงศ์  ใจหมั่น
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกลมเกลียว  คำนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงก่อกุศล  งามจิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
9
เด็กชายก้องภพ  พุทธสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญา  ตาวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกันตพิชญ์  วาเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกันติชา  คงพิบูลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกานต์ธิดา  รวดเร็ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกานต์พิชภา  ศรีเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บหน่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกิตติมา  มุงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
17
เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายกุญช์ชาญ  ตั๋นเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเกสรา  ลันดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
20
เด็กชายไกรวิชญ์  กันธิยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อุปรนัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขุนเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงเขมิกา  แสนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
24
เด็กชายคงณัฐ  พงศ์ทัศเหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
25
เด็กชายคเณศ  ศักดิ์สูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
26
เด็กชายคีตกานต์  ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
27
เด็กชายคีรีบูน  พรหมเผ่า
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายจตุรภัทร  แก้วสมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจรัสพร  ธรรมชัยกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
30
เด็กชายจักริน  วันจะก๋า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ธรรมชมพูเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิรชยา  ผัดมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิรัชญา  สุธรรมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 202 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิรา  ศิริชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
37
เด็กชายจิราวัฒน์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจุฑาทิพ  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
39
เด็กชายเจษฎากร  อินต๊ะราช
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
40
เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชนันชิดา  ร่องอ้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
42
เด็กชายชนันธร  แก้วใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนินาถ  ตันกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชลธาร  สุวรรณศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
45
เด็กชายชวัลวิทย์  วงศ์ราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
46
เด็กชายชัยนันท์  พันธุ์นิธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชินา  สายโกสุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
48
เด็กชายชินาธิป  ใจลา
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชิโนรจ  ฟูแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
50
เด็กชายชิษณุพัฒน์  อมรปิยะพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชุดาภรณ์  นิธิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิตติภานุภัคค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
53
เด็กชายชุติพนธ์  แสนจมปู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงญาณิศา  ฉ่ำมาลัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
55
เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงญาภิษา  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
57
เด็กชายฐปนวัฒน์  ภาชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงฐิตาพร  เขิมขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กองนักประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
60
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำจ้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
61
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณญาดา  นวลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณฐกมล  คุณาพรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
64
เด็กชายณภัทร  อะริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณภัทรพงษ์  ใจยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐชนน  ภิํธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐทภัทร  เสียงดัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐพร  เผ่าปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 203 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐพล  คำดี
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐพัชร  ทำทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณิชกมล  ตึ๋งเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณิชาภา  แก้วพเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงดาราวรรณ  แก้วลับแล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
76
เด็กชายตรีภพ  ต๊ะใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
77
เด็กชายต่อตระกูล  สุภา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
78
เด็กชายเตชินท์  เจริญสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
79
เด็กชายเตชิษฐ์  สอนใจ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายธนพล  ใจมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธนภรณ์  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
82
เด็กชายธนภัทร  อิ่นคำ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธนัญชนก  พวงมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
84
เด็กชายธนา  จันทร์ต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
85
เด็กชายธนากร  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
86
เด็กชายธนากร  นิ่มอนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
87
เด็กชายธฤต  สิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธิดาเทพ  ภูเชตวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
89
เด็กชายธีร์กวิน  ชัยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
90
เด็กชายธีรฉัตร  พันธุรี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
91
เด็กชายธีรเดช  หินแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
92
เด็กชายนพรัตน์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
94
เด็กชายนราวิชญ์  จันต๊ะนา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนวรัตน์  จำรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนันทนัช  วงค์ลอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนันทภัค  ใจยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงน้ำเพชร  ศุภกิจโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
99
เด็กชายนิพิฐพน  เผ่าเครื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
100
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เผ่าเครื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
101
เด็กชายบรรณวิชญ์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงบุญญาวดี  เมืองซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงบุญยาพร  สาวฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 204 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเบญญาภา  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
107
เด็กชายปฏิพล  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปทิตตา  แก้วมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พุทธสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
110
เด็กชายปรมินทร์  จริยมา
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายปรมินทร์  ลือชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงประภาพร  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปรัชญา  สิมทราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปริฉัตร  เพ็ชรบุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
115
เด็กชายปรินทร  โคงเสือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
116
เด็กชายปริพัฒน์  มาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
118
เด็กชายปวริศ  มหาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
119
เด็กชายปวริศร์  วงศ์มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายปัณณทัต  ใจยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
121
เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทรมัทฐะ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
123
เด็กชายปิยะณัฐ  คำดี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปุณญาพร  เขียวนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงผกามาศ  โกศล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
126
เด็กชายพงศธร  สุภาวะ
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
127
เด็กชายพงศภัค  อาทรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
128
เด็กชายพงศ์สถิต  นักหล่อ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
129
เด็กชายพจกร  วงศ์จุมปู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพชรวีร์  วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
131
เด็กชายพนธกร  กรมแขวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพรนัชชา  สีราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพรพิชชา  นันต๊ะสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพรมานา  บัวเย็น
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพรรวินท์  ถิรภัทรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
136
เด็กชายพลช  จำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
137
เด็กชายพอพล  เผือกงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพัชญ์พิชา  ผัดวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
139
เด็กชายพัชรพล  ศรีวิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
140
เด็กชายพัทธกานต์  กระธง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 205 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวเหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  ศิริปิยะภิญญากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
143
เด็กชายพิชญางกูร  หมั่นไร่
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพิชญาณ์ฏฐ์  ทาใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพิชา  พุทธวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
147
เด็กชายพิฐพศิน  รัตนสีนุรางกูร
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
148
เด็กชายพิบูลย์ภาคย์  สมทรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฟองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพิยดา  นิลลออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิรญาณ์  อ้อยหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพิลาวัลย์  ศรีนวลคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
155
เด็กชายพิสรัล  คำไชยวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
156
เด็กชายพิสิฐ  ด่านพิทักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพีชคณิต  สารบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
158
เด็กชายพีรบูรณ์  ธิสาระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
159
เด็กหญิงแพรวา  เอื้อหยิ่งศักดิ์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
160
เด็กชายไพรัตน์  สุยะเพี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
161
เด็กชายภวินท์  จำรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
162
เด็กชายภัทรกฤต  อ้อยมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
163
เด็กชายภัทรพล  พิชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงภัทรศรัณย์พร  น้อยตุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภานรินทร์  จำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
166
เด็กชายภาสกร  เทพสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
167
เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงภาสินี  ขาวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
169
เด็กชายภู  ชัยดรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
170
เด็กชายภูพิงค์  ผลชำนัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
171
เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
172
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำรงค์ชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
173
เด็กชายภูมิพัฒน์  อินต๊ะเงิน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
174
เด็กชายภูริภพ  โชติษฐยางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
175
เด็กชายภูวกฤต  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 206 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
177
เด็กหญิงมนต์นภา  หมั่นไร่
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงมัณฑนา  ชวนคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวนิช
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงมิยู  ทาคาฮามะ
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงเมธาพร  ขยันขาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
183
เด็กชายรชตนันท์  นำสินจรรยาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
184
เด็กชายรังสิมันต์  คำแปง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
185
เด็กชายรัชชานนท์  มะลิวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
186
เด็กชายรัชพล  มีเชื้อ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายรัชพล  ยะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
188
เด็กชายรัฐภูมิ  สุขโข
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงลัดษิกา  ชุติโศภน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
190
เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
191
เด็กชายวรพงษ์  ศรีจริยากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
192
เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
193
เด็กชายวรรนุวรรธน์  ปิงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงวรฤทัย  ฐานิสรากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวรัญญา  ถากองเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
196
เด็กชายวริทธินันท์  โอฬารบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงวริทยา  พรหมเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงวริศรา  แก้วหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงวริศรา  ติ๊บเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
200
เด็กชายวสิษฐ์พล  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
201
เด็กหญิงวิชญาดา  เดินแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
202
เด็กชายวิชยิน  กันทายวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงวิรารัฐ  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงวิลดา  ตันโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
205
เด็กชายศภากร  เหล็กพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
206
เด็กชายศรัญญ์  กล้วยน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
207
เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์มล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
209
เด็กชายศะราวิณภ์  กิตติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
210
เด็กชายศิรณัช  โยวัง
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
211
เด็กหญิงอาริตา  ใจจุมปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 306 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงศุกร์พรรษา  สังข์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงศุทรา  นิมมานพิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
214
เด็กชายศุภกฤต  หลีแก้วสาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
215
เด็กชายศุภกฤษฏ์  เสมอคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
216
เด็กชายศุภวรรษ  อุดมสารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
217
เด็กชายศุภวิชญ์วิสาข์  เกตุวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
218
เด็กหญิงศุภัสชญา  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
221
เด็กชายสินทรัพย์  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงค์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุทธิดา  พันธ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสุธาสินี  อินตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
227
เด็กหญิงสุพิชชัยยา  ขำสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
228
เด็กหญิงสุพิชชา  คำมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เครือบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงสุภานน  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงสุภาพร  กุลน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
คณิตประถม
232
เด็กหญิงสุภาภัทร  ฟักแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงเสาวภา  สายปิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ระไว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
คณิตประถม
235
เด็กชายอนันต์ยศ  จำปาดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
236
เด็กชายอนิรุจน์  เครือบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์เรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
238
เด็กชายอนุพงษ์  วรรณภาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิตประถม
239
เด็กชายอนุพงษ์  อภิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
240
เด็กชายอภินันท์  แสงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
241
เด็กชายอภิภู  ใจสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
242
เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฏร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอัญญา  เอื้อหยิ่งศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงอัญญาภัส  เพชรดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงอัญศิริญากรณ์  เผ่าหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
246
เด็กหญิงอัยกมล  กายาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
247
เด็กชายเอกราช  ศรีทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 305 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงชญานิน  ไชยบุตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปัญญาไว
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายณัฐวรรณ์  รักษาสัตย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณสุจริต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงพัทธนันท์  โลหะกิจ
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายยอดยิ่ง  ธิจริยา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
254
นายรังสิมันต์  พรหมเสน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายลัทธพล  ยะกลิ้ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 6
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงวศิณี  มูลยะเทพ
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงอรัชญา  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 304 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกมลชนาฏ  สุริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกมลทิพย์  เผ่าเครื่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
261
เด็กชายกรณัฏฐ์  พุทธเมฆ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกรณัฐ  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
263
เด็กชายกรวิชญ์  เขื่อนวัง
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกฤตชญา  มูราลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายกฤตนัน  เผ่าเครื่อง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายกฤษณพงษ์  รัตนชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกฤษดา  สายถิ่น
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงกัญญา  รักษาสัตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื่ออยู่นาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พินิจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันดาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายกัญญ์  มูลอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
277
เด็กชายกัณตกณ  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฟูแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกาญจนา  นามจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกานติมา  ชอบจิตต์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
281
เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
282
เด็กชายกิตติภพ  ใจทน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
283
เด็กชายกุนที  ครุฑไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกุลวดี  บัวลีเอ่น
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กชายไกรวิชญ์  ติณราช
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
287
เด็กชายเขมรัตน์  ภูวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงเขมัสศิริ  การเร็ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงคนธรส  เก่งการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
290
เด็กชายคุณากร  สมวรรณ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายจักรภัทร  แปงมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
292
เด็กชายจักรรินทร์  แข็งธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 303 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
เด็กหญิงจันธิดา  มาวิเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงจินต์จุฑา  รักโค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงจิรประภา  ปวงรังษี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงจิรัชญา  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงจิรัชญา  เงินเย็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงจิรัชญา  พ่วงขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชญาทิพย์  ทิพย์วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงชฎา  สมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงชนกวนันท์  เขื่อนวัง
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงชนกานต์  ปัญจขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายชนพัฒน์  ศิริพานกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงค์สม
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงชนัญชิดา  เวชมะโน
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงชนัญชิตา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงชนากานต์  มูลปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงชนาธินาถ  แก้วเทพ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงชนิสรา  คำตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชมพูนุท  กุลธรดิลก
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายชยพล  ศรีทัต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงชลดา  สุริวงค์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
317
เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
319
เด็กชายชีระวิทย์  เถื่อนบุญ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงชุติกร  ดู่คำ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจมิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมเผ่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สูง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์หน่อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงโชษิตา  ละลอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงซินญาภัส  ตุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
327
เด็กชายญาณวุฒิ  โรจนคุณกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 302 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทะปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงญาณิศา  มหาวรรณ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงญาณิศา  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงญาราภรณ์  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายฐาปนพงศ์  ิอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณญาดา  โชติสิริสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
334
เด็กชายณภัทรพงษ์  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ยศธนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ตาลดี
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปล้องจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ผ่องศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ขันทะกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฐกาน  มาฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฐกานต์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
345
เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายณัฐชนน  ผันอากาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัฐชา  ชัยวร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
349
เด็กชายณัฐดนัย  สมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำอินเหลา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณัฐนรี  กัลป์เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กชายณัฐปกรณ์  ดูดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีจันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
354
เด็กชายณัฐพัฒน์  ตั๋นเฟย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐวดี  โหงนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณาริณี  เสมอเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจนันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณิชาภา  ตะยะพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
360
เด็กชายดณัยณัฐ  อ้อยกาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
361
เด็กชายดนัยวุฒิ  วันเปี้ย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 401 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
363
เด็กหญิงดาวชมพู  เกตุขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายดิศรานุวัฒน์  ต๊ะชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายเดชาธร  พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
366
เด็กชายเดชาธร  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
367
เด็กชายเดโชชิต  ปวงคำปัน
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงต้นข้าว  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงตุลยา  กาวิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายเตชัส  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายเตชิต  พียา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงถนิตา  มีครู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
373
เด็กชายถิรวิทย์  ภิมุข
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
374
เด็กชายทรงวุฒิ  บางใบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
375
เด็กชายทวีภัทร  ปิงยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายทัศวรรษปกรณ์  เจนใจ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
377
เด็กชายธนกฤต  ชนะแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงธนโชติ  ชมภูวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธนดล  จันทิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายธนเทพ  กันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธนนันท์  เครือสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
382
เด็กชายธนพงษ์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงธนพร  ชะยันโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงธนพร  มั่งมีสิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงธนภรณ์  นิเทศก์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงธนภัทร  ไชยวัง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
387
เด็กชายธนภัทร  เสยสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายธนวัฒน์  เครือน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
389
เด็กชายธนวินท์  แสนยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงธนัชชา  ปทุมทิพย์สร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงธนัชพร  ยะเกียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงธนัญชนก  ธนะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงธนัสถา  พวงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนากร  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธนาดุล  คำมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธนารักษ์  ประดับศรี
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงธนิสร  พิชยาปรีชาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 402 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธราพร  หล่อวณาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงธัญญ์ชนก  ค้าโค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธัญญานุช  ชื่นนุติมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงธัญพิชชา  ห้วยลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำเอือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธัญวิชญ์  ชุ่มวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงธันยพร  ใจวารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงธาดารัตน์  ไชยวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายธีทัต  อุตตะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธีรเมธ  เพ็งศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธีราภร  ชัยบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงนทีกานต์  มะหาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงนภสร  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงนภสร  ติรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายนภันดร  ชัยศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงนภัสกร  รัตนสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายนราธิป  กิ่งก้าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
418
เด็กชายนราวิชญ์  ไชยนา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  นาซีก
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนริศรา  ยากอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนฤมล  ปัญทะบุตร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนิติณัฐญา  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
423
เด็กชายนิติพงษ์  ทองสมรัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายนิธิพัฒน์  ใฝ่จิต
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนิษฐ์ญาณิน  เมาลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายบุญชรัส  รัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไก่งาม
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงบุญญิตา  บัวลีเอ่น
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงบุณณดา  บุญวงค์
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงบุณยวีร์  สีแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงปณิฏฐา  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงปทิตตา  สุยะเพี้ยง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 403 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กหญิงปนัดดา  ฟักสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
434
เด็กชายปภพ  อานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
435
เด็กชายปภาวิน  คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
436
เด็กชายปรมัตถ์  มั่งมีสิทธิโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงปรีชญา  พรหมธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงปรียาภัทร  พิทักษ์รัตนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
439
เด็กชายปวริส  ขยันขาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงปวันรัตน์  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงปวิชญา  นามไธสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงปอยฝน  กาจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปาณิสรา  เชียงแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปานชนก  โลหะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงปานฤดี  ชัยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงปาลิตา  โคตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงปิยธิดา  ใจสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
449
เด็กชายปิยพล  ถิ่นโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปีย์รดา  พาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
452
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทำทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปุณญาภัส  สืบศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปุณณภา  ชิโมมูระ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปุณยวีร์  คำหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงเป็นทัย  ใจหนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงเปรมศิณี  ห่วงนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายพงศกร  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายพงษ์สกร  บัวเทศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
461
เด็กชายพชรดนัย  แดนทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงพรนิรุชา  คัณธภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายพร้อมพงษ์  วงค์กันทิยะ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพริมรตา  คำใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชีววงศ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงพลอยประดับ  วงศ์เครือศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 404 ช้น 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
468
เด็กหญิงพลอยระรินทร์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายพัทธดนย์  สมชัย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
471
เด็กชายพัทธดนย์  หอพิชญพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพัทธนันท์  ใฝ่ฝัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงพิชชา  สุภาษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงพิชชาพร  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพิชชาพร  ถูกจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพิชญากานต์  นันต๊ะคุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายพิชญุตม์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพิมพิกา  นิราราช
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพิมพิศา  สุขพร้อมสรรพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายพิสิษฐ์  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายพีรณัฏฐ์  วงศ์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายพีรพัฒน์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพีรพัฒน์  สนั่นเอื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
488
เด็กชายพีรพัฒน์  สนิทพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายพีรภัทร  วงศ์เมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
490
เด็กชายพุฒิพงษ์  เรือนนาค
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงเพชรลดา  พิมค์ชัย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
492
เด็กชายภคนันท์  ชัยโรจนวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงภัคชญาพัฒน์  พัฒน์นิธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
495
เด็กชายภัทรดนัย  แสงทองคำ
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
497
เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
498
เด็กชายภานุพงศ์  ชำนาญหล่อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงภาวินี  ธีรานุธนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
500
เด็กชายภาสกร  ผลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายภุชิสส์  น้อยตุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายภูตะวัน  แก้วแสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 405 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
503
เด็กชายภูธเรศ  คำมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
504
เด็กชายภูมินทร์  พันธ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
505
เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายภูมิพิพัฒ  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
507
เด็กชายภูมิภัทร  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
508
เด็กชายภูริวัฒน์  ืทรัพย์เมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงมณฑิตา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงมนัสนันท์  วุฒิศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงมาริสา  มีแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงมุกตาภา  วงค์จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงโยษิตา  อรรควงค์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงรมณ  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงรมิตา  ใสสม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
517
เด็กชายรวิพล  คำเรือง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงรักษิณา  สุพงษ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
519
เด็กชายรัฐนันท์  กันหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายรัฐภาส  ทิพยรุ่งเรืองกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายรัฐภูมิ  ภูมะเฟือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
522
เด็กชายรามนิติภัทร  แผ่จิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายฤทธิกร  โลหะกิจตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงลักษณาพร  สันตินิมิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายวงศธร  หาขุน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
527
เด็กชายวชิรวุธ  อ้อยกาม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงวธิศรา  จิตแข้งธนากูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
529
เด็กชายวรเชษฐ์  ชุ่มใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวรรณธิดา  ใจยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงวรรนพัจษร  รวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงวรัชยา  ตันกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
533
เด็กชายวราวุฒ  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวรินธร  เครืออิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงวริศรา  ทองเบ็ญญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงวริศรา  ยอดอ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงวริศรา  เลิศทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 406 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
538
เด็กหญิงวริศรา  วรรณภิระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
539
เด็กชายวัชรพล  เหมาะภูษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
540
เด็กชายวัตสัน จูเนียร์  โอมานี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายวิชชากร  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงเวธกา  ประวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงศศินิภา  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงศศินิภา  อ้ายตุ๋ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
546
เด็กชายศักดา  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
547
เด็กชายศิภัทรพงษ์  ปิงยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงศิรประภา  ดาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายศิรวิชญ์  เผ่าต๊ะใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายศิระณัฐ  ดิลกระวีพงษ์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองเบ็ญญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงศิรินทร์พร  วงค์จุมปู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายศิริพงษ์  ข่ายวารินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงศิริพร  เจนใจ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายศิวกรม์  ขันทีท้าว
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายศุภกร  สามิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายศุภกฤต  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
559
เด็กชายศุภฤกษ์  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กสิปิยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงศุภิสรา  ระวังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ไชย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
563
เด็กชายสรวิชญ์  สนรัมย์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
564
เด็กชายสังสิทธิ์  ศรีแปง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายสารชา  ปิงเมือง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงสาริศา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงสินีนาฏ  รื่นเริง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
568
เด็กชายสิรวิชญ์  หอมประภัทร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
569
เด็กชายสิโรตม์  แสงสุริยาพรธดล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
570
เด็กชายสืบสกุล  งานดี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
571
เด็กชายสุทธิญาณ์  คำวังสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายสุทธิภัทร  เสมอคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
573
เด็กหญิงสุนิษา  งามตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงสุประวีณ์  สุขศรีราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงสุปรียา  แสนธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงสุพัตรา  วิสูตรสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสุภาวิดา  รักษาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายสุรวิช  ผลมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงหทัยรัตน์  พงศ์ทองผาสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงหยาดเพชร  สันตะรัตติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงเหมมิการ์  ตั๋นเกี๋ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
582
เด็กชายอตินันท์  ใจยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงอนันตญา  ลิขิตาภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอนุตตรีย์  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอภิญญา  ใจมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอโรชา  ปานคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอัญชลี  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอัญชลี  สุขมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงอัณชลี  มูลมั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
590
เด็กชายอัษฏา  คำกระจาย
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายอิงควัฒน์  วิรัตน์เกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงอินทราณี  สีบุดดา
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กชายเอกวัส  ดาก้อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
วิทย์ประถม