ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  มุ่งหมาย
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกอร  เพ็ชราวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลรัตน์  ป้อมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกวินธิดา  กัญญาเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายก้องกิดากร  ไวยนิกิ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงก้องนภา  มะจันลา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกันตภณ  นทีมณฑล
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกระแจะ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงขวัญจิรา  สวนขวัญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายคณาธิป  สีหารชนะ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจักรกฤษณ์  พัดโบก
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจิระพัฒน์  สถานทิพย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายเจษฎา  ตองติดรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สุขสมนาค
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชญาดา  พิญญไทย
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายชยพล  จิรรัชวณิช
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัมมาบท
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลวงตัน
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายญาณกร  วงศ์ศรีชา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายญาณพัฒน์  ศิรถิรกุล
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์วุฒิยี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงญาณิศา  นิลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงญาณิศา  อรุณเดชาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป้งทา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณฐกร  ทองคงเหย้า
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณัฎณิชา  อารีย์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทรงทับทิม
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฏฐวี  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐ  สีสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฐภรณ์  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเด็กชายพีรณัฐ  จันเต็ม
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงต้นข้าว  สุขสมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงทินวารี  ปัญญาช่วย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธนกฤต  จันผะกา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงธนชนก  จิตตรีธาตุ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนเดช  สุขพอดี
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงธนัญญา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงธาราทิพย์  อุ่นละมัย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธารารัตน์  พยุหไกร
ป.4
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธีรภัทร  พานจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายนพพร  พรหมชัย
ป.4
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายนพรัตน์  ริ้วบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายนภัสรพี  ศรีสุไชย
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงนรีกานตร์  คุ้มสร้อย
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายเนติภูมิ  -
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายบวรฤทธิ์  เกตุปราชญ์
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายปริพรรห์  สินธุประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงปรีญาพร  มังคละ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายปิติยันต์  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงปิยฎา  พรหมชัย
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเปรมณัฐ  สว่างประทีป
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเปรมสุข  สืบทายาท
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพรกรัณย์  มีโพธิ์สม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายพัฒน์  วิวัฒนาวิไล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายพัสกร  เธียรเศวตกุล
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงวิเชียร
ป.4
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายพิเชษฐ์  นิลสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  พวงศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายพีรธัช  ลอยนอก
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงภัทรวดี  การสมนัย
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายภูตะวัน  สมใจ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิญญกิจ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พึ่งเนตร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงมนัสนันท์  มีศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงเมธาพร  แจ่มมณี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายเมธี  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงรวิวรรณ  บานแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ประคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงลลิดา  นุวะ
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายวงศธร  จุลเกษร
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวสุรมย์  มิตร์เทวิน
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณแขก
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายวีระวุฒิ  สิงห์สอน
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายวุฒิชัย  ตรีโอสถ
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงศศิกานต์  การรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายศักดิธัช  ริยาย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงศิริณัฐ  ทรงสุภาพ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสาธิกา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายสุกฤษฎื์  จุฬา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายสุภณัฎฐ์  รักษาเจริญ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงสุภัสสร  บุบผา
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกษลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงสุรีรัตน์  พิญญะชิต
ป.4
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสุวรรณนา  ศรีสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายอนพัทย์  เกตุสุข
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายอัครินทร์  จันทาโลก
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายอัฑฒ์ภูวิศ  โพธิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอาทินัดดา  ต้นโต
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอารีรัตน์  รวงผึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายเอื้ออังกูร  ขัดเดช
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงไอรดา  สุดยินดี
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
นางสาวกรรณิกา  การสมเกตุ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นางสาวกัญญารัตน์  กรีโชติ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นายคมสันต์  โสขุมา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
นายณัฏฐพล  บุญศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฐติกานต์  ชื่นฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนราทิพย์  การสมพิศ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นายนิรัญ  สัยวินัย
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปณิดา  ไกรบุบผา
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพรรธิชา  รวงผึ้ง
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
นางสาวพรรวสา  ไตรศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นางสาวพิมพ์วิภา  ทรงไทย
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายสิทธิพล  เกตุพร
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
นายสิทธิพันธ์  การสัจจี
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุชีพ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นางสาวอชิรญา  ธาระนัย
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
นางสาวอรวรรณ  รวงผึ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงอริษา  สุภาผล
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กหญิงกชกร  ยืนหมั้น
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงกฤติญา  เมืองขุนรอง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายกฤติน  ปะวารี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายกวิน  เกตุพร
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายกศกร  เก่งกิจการ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงกอบัวทิพย์  โอภาสสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หามนตรี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงกัญญาวีร์  งามระเบียบ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงกันต์สดา  ศรศิริ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  สุนทรสุข
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงกานต์กิตติยา  สาตลี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายกิตติภพ  ศรีบางน้ำชล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงแก้วตา  วงษ์พรหม
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงคุ้มขวัญ  เดชไพบูลย์มงคล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงจรินทร  เฉลิมนัย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชนิดาภา  บุญณะ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชลดา  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชลธิชา  ใจแสวง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชลิตา  แก้วกัลยา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชุติพนธ์  พินิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงโชติกา  บัวพัฒน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณภัทร  งามใจ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณภัทรศรา  ยมดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญงาม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐธวดี  โตสูง
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณัฐพงศ์  พลบำรุง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพรทอง
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณิชาพร  เทศรักษ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายดนุพัฒน์  แสงวิบูรณ์กิจ
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายเตชภัทร  เดชรอด
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายเตวิชญ์  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายเตวิตธ์  บุบผา
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายธนโชติ  สงวนไทร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธนภัทร  ศรนรินทร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธนวรรณ  พรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธนัชพร  ฤกษ์ประสูตร์
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีละโคตร
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายธันวา  ธะนะสนธิ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธีรภัทร์  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายนนทพัทธ์  สุธาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงนภสร  ฟุ้งลัดดา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนวรัตน์  เตชะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรจงศิริ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนันทนาภรณ์  สมฆ้อง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผ่องบุรุษ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายนิภัทร์  ฝั่งสาคร
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงนิรัชพร  กลิ่นเทียน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงเนตรนภา  ทินสมุทร
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงเบญญภา  ทิพยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงใบเตย  ภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปภาวี  พันธุ์นิล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายประทานพร  มังคละ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงประภาสิริ  สงฆ์รักษา
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ฤกษ์อุดม
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายปัญญรัตน์  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปัณฑตา  ก๋าแก้ว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายปัณณธร  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพนัชกร  ป้อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพรวณัช  แสงเขียว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพรสินี  นิลุบล
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพฤกษา  คงสมบูรญ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพัชรพร  ศุภผล
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพัชราภา  รัตนติสร้อย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพิชชาภา  เงินบุญคง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กชายพิชญางกูร  ผาจันทร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รวงผึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สอนสะติ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพิรญาณ์  อุดมวงษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายพีรวิชญ์  กันนิกา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายพีระพันธ์  กางกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงเพชรนรี  จันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงภรณ์ชาดา  ทองดีชนาสิน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายภาคิน  วงษ์แป้น
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายภูภัทร  กองศรี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงมณีรัตน์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงมนัสนันท์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงมนัสรัชช์  วรวัฒนาพิศุทธ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงมลธิราภรณ์  ภาคกาย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงมุนิสสะรา  จุลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายรพีภัทร  ทองสงค์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงรฤษวรรณ  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงลฎาภา  เชาว์ธรรม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายวชิรวิทย์  เผ่าน้อ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เดชคุ้ม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฟักนุ่ม
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงวรรณรา  ไตรโยธี
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงวรรณวิษา  เสาวคนธ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงวรัทยา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงวราลี  มุ่งแมน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงวรินทร  ถูกหมาย
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงวริศรา  ไวภารา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายวันชัย  อะมีทุย
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงวิภาวี  กิจนพศรี
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวีณา  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายวีระศักดิ์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงศรัณย์รัฐ  วงษ์ว่องไว
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงศศิวรรณ  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงศศิวิมล  อรุณรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายศุภกร  เครือวาท
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายสมนิโรธ  สมสืบ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายสมบูรณ์  ลักษณเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายสรณัฐ  ทรัพย์ประกอบ
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงสุธาสินี  แดนสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงสุภัสสรณ์  วงษ์นาค
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงสุภาพร  จั่นฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายสุริยา  มีทีปี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงสุวพิชญาย์ณี  บุตรสามบ่อ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงหิรัณยา  ผลากุล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงอภัสนันท์  ร่มแสง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงอภิชญา  ลพพึ่งชู
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอภิณัฐ  เพชร์เทศ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอรชลีย์  เหลืองสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงอรภิญญา  มีสมวงษ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอรวรรณ  ตามสอน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงอลิษา  ธรรมจง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายอานุวัฒน์  พันธ์หนองหว้า
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงอารีรัตน์  นวลดี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงอินจิรา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงอินทิรา  ภักเพียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  แก้วอ่ำ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์