ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  มุ่งหมาย
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกอร  เพ็ชราวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลรัตน์  ป้อมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกวินธิดา  กัญญาเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
5
เด็กชายก้องกิดากร  ไวยนิกิ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงก้องนภา  มะจันลา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตภณ  นทีมณฑล
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทะิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกระแจะ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขวัญจิรา  สวนขวัญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
11
เด็กชายคณาธิป  สีหารชนะ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
12
เด็กชายจักรกฤษณ์  พัดโบก
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
13
เด็กชายจิระพัฒน์  สถานทิพย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
14
เด็กชายเจษฎา  ตองติดรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สุขสมนาค
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชญาดา  พิญญไทย
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
17
เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
18
เด็กชายชยพล  จิรรัชวณิช
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัมมาบท
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลวงตัน
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
21
เด็กชายญาณกร  วงศ์ศรีชา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
22
เด็กชายญาณพัฒน์  ศิรถิรกุล
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์วุฒิยี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงญาณิศา  นิลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงญาณิศา  อรุณเดชาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป้งทา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
27
เด็กชายณฐกร  ทองคงเหย้า
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฎณิชา  อารีย์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทรงทับทิม
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฏฐวี  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐ  สีสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐภรณ์  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
35
เด็กชายเด็กชายพีรณัฐ  จันเต็ม
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงต้นข้าว  สุขสมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงทินวารี  ปัญญาช่วย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
38
เด็กชายธนกฤต  จันผะกา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธนชนก  จิตตรีธาตุ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
40
เด็กชายธนเดช  สุขพอดี
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงธนัญญา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธาราทิพย์  อุ่นละมัย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธารารัตน์  พยุหไกร
ป.4
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กชายธีรภัทร  พานจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
45
เด็กชายนพพร  พรหมชัย
ป.4
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
46
เด็กชายนพรัตน์  ริ้วบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
47
เด็กชายนภัสรพี  ศรีสุไชย
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนรีกานตร์  คุ้มสร้อย
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
49
เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
50
เด็กชายเนติภูมิ  -
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
51
เด็กชายบวรฤทธิ์  เกตุปราชญ์
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
52
เด็กชายปริพรรห์  สินธุประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปรีญาพร  มังคละ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
54
เด็กชายปิติยันต์  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปิยฎา  พรหมชัย
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
57
เด็กชายเปรมณัฐ  สว่างประทีป
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
59
เด็กชายเปรมสุข  สืบทายาท
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพรกรัณย์  มีโพธิ์สม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
61
เด็กชายพัฒน์  วิวัฒนาวิไล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
62
เด็กชายพัสกร  เธียรเศวตกุล
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงวิเชียร
ป.4
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กชายพิเชษฐ์  นิลสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  พวงศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
66
เด็กชายพีรธัช  ลอยนอก
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงภัทรวดี  การสมนัย
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
68
เด็กชายภูตะวัน  สมใจ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
69
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิญญกิจ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
70
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พึ่งเนตร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงมนัสนันท์  มีศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงเมธาพร  แจ่มมณี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
73
เด็กชายเมธี  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงรวิวรรณ  บานแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ประคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงลลิดา  นุวะ
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
77
เด็กชายวงศธร  จุลเกษร
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงวสุรมย์  มิตร์เทวิน
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณแขก
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
82
เด็กชายวีระวุฒิ  สิงห์สอน
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
83
เด็กชายวุฒิชัย  ตรีโอสถ
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศศิกานต์  การรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
86
เด็กชายศักดิธัช  ริยาย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศิริณัฐ  ทรงสุภาพ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสาธิกา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
89
เด็กชายสุกฤษฎื์  จุฬา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
90
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
92
เด็กชายสุภณัฎฐ์  รักษาเจริญ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสุภัสสร  บุบผา
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกษลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุรีรัตน์  พิญญะชิต
ป.4
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสุวรรณนา  ศรีสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
98
เด็กชายอนพัทย์  เกตุสุข
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
99
เด็กชายอัครินทร์  จันทาโลก
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
100
เด็กชายอัฑฒ์ภูวิศ  โพธิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอาทินัดดา  ต้นโต
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอารีรัตน์  รวงผึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กชายเอื้ออังกูร  ขัดเดช
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงไอรดา  สุดยินดี
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
106
นางสาวกรรณิกา  การสมเกตุ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวกัญญารัตน์  กรีโชติ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
108
นายคมสันต์  โสขุมา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
111
นายณัฏฐพล  บุญศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณัฐติกานต์  ชื่นฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงนราทิพย์  การสมพิศ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
115
นายนิรัญ  สัยวินัย
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปณิดา  ไกรบุบผา
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงพรรธิชา  รวงผึ้ง
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวพรรวสา  ไตรศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวพิมพ์วิภา  ทรงไทย
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายสิทธิพล  เกตุพร
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
128
นายสิทธิพันธ์  การสัจจี
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุชีพ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวอชิรญา  ธาระนัย
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวอรวรรณ  รวงผึ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงอริษา  สุภาผล
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กหญิงกชกร  ยืนหมั้น
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกฤติญา  เมืองขุนรอง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
138
เด็กชายกฤติน  ปะวารี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกวิน  เกตุพร
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
140
เด็กชายกศกร  เก่งกิจการ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกอบัวทิพย์  โอภาสสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หามนตรี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกัญญาวีร์  งามระเบียบ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกันต์สดา  ศรศิริ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  สุนทรสุข
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกานต์กิตติยา  สาตลี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
147
เด็กชายกิตติภพ  ศรีบางน้ำชล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงแก้วตา  วงษ์พรหม
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงคุ้มขวัญ  เดชไพบูลย์มงคล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจรินทร  เฉลิมนัย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงชนิดาภา  บุญณะ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงชลดา  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงชลธิชา  ใจแสวง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงชลิตา  แก้วกัลยา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
155
เด็กชายชุติพนธ์  พินิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงโชติกา  บัวพัฒน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
157
เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
158
เด็กชายณภัทร  งามใจ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงณภัทรศรา  ยมดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญงาม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงณัฐธวดี  โตสูง
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
162
เด็กชายณัฐพงศ์  พลบำรุง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
163
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพรทอง
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงณิชาพร  เทศรักษ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
165
เด็กชายดนุพัฒน์  แสงวิบูรณ์กิจ
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
166
เด็กชายเตชภัทร  เดชรอด
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
167
เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
168
เด็กชายเตวิชญ์  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
169
เด็กชายเตวิตธ์  บุบผา
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายธนโชติ  สงวนไทร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
172
เด็กชายธนภัทร  ศรนรินทร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงธนวรรณ  พรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงธนัชพร  ฤกษ์ประสูตร์
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีละโคตร
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
176
เด็กชายธันวา  ธะนะสนธิ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
177
เด็กชายธีรภัทร์  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
178
เด็กชายนนทพัทธ์  สุธาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงนภสร  ฟุ้งลัดดา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงนวรัตน์  เตชะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรจงศิริ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงนันทนาภรณ์  สมฆ้อง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
183
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผ่องบุรุษ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
184
เด็กชายนิภทร์  ฝั่งสาคร
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงนิรัชพร  กลิ่นเทียน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงเนตรนภา  ทินสมุทร
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงเบญญภา  ทิพยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงใบเตย  ภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
189
เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงปภาวี  พันธุ์นิล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
191
เด็กชายประทานพร  มังคละ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงประภาสิริ  สงฆ์รักษา
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ฤกษ์อุดม
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
194
เด็กชายปัญญรัตน์  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปัณฑตา  ก๋าแก้ว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
196
เด็กชายปัณณธร  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
197
เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงพนัชกร  ป้อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงพรวณัช  แสงเขียว
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพรสินี  นิลุบล
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพฤกษา  คงสมบูรญ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพัชรพร  ศุภผล
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพัชราภา  รัตนติสร้อย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพิชชาภา  เงินบุญคง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กชายพิชญางกูร  ผาจันทร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รวงผึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สอนสะติ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงพิรญาณ์  อุดมวงษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
210
เด็กชายพีรวิชญ์  กันนิกา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
211
เด็กชายพีระพันธ์  กางกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงเพชรนรี  จันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงภรณ์ชาดา  ทองดีชนาสิน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
214
เด็กชายภาคิน  วงษ์แป้น
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
215
เด็กชายภูภัทร  กองศรี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงมณีรัตน์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงมนัสนันท์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงมนัสรัชช์  วรวัฒนาพิศุทธ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงมลธิราภรณ์  ภาคกาย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงมุนิสสะรา  จุลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
221
เด็กชายรพีภัทร  ทองสงค์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงรฤษวรรณ  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงลฎาภา  เชาว์ธรรม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายวชิรวิทย์  เผ่าน้อ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เดชคุ้ม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฟักนุ่ม
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงวรรณรา  ไตรโยธี
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงวรรณวิษา  เสาวคนธ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงวรัทยา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงวราลี  มุ่งแมน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงวรินทร  ถูกหมาย
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงวริศรา  ไวภารา
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
234
เด็กชายวันชัย  อะมีทุย
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวิภาวี  กิจนพศรี
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงวีณา  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
238
เด็กชายวีระศักดิ์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงศรัณย์รัฐ  วงษ์ว่องไว
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงศศิวรรณ  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงศศิวิมล  อรุณรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
242
เด็กชายศุภกร  เครือวาท
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
243
เด็กชายสมนิโรธ  สมสืบ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
244
เด็กชายสมบูรณ์  ลักษณเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
245
เด็กชายสรณัฐ  ทรัพย์ประกอบ
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงสุธาสินี  แดนสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงสุภัสสรณ์  วงษ์นาค
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสุภาพร  จั่นฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
252
เด็กชายสุริยา  มีทีปี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงสุวพิชญาย์ณี  บุตรสามบ่อ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงหิรัณยา  ผลากุล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงอภัสนันท์  ร่มแสง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงอภิชญา  ลพพึ่งชู
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
257
เด็กชายอภิณัฐ  เพชร์เทศ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงอรชลีย์  เหลืองสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงอรภิญญา  มีสมวงษ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงอรวรรณ  ตามสอน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงอลิษา  ธรรมจง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายอานุวัฒน์  พันธ์หนองหว้า
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงอารีรัตน์  นวลดี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงอินจิรา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงอินทิรา  ภักเพียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
266
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  แก้วอ่ำ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม