ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนาฏ  ปัญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกมลพัชร  จริตควร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  หวังดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรกนก  โกศลวุฒิ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรเมศ  พงษ์สุด
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรวรรณ  อ่วมพันธ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตภาส  เนาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤตวัฒน์  กาญจนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤติธัช  เพ็ชรนิล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกฤษณาพร  สุกสีกรี
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกวิน  แซ๋โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลีบัตร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกัณฑ์กวี  สีเมฆ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันตพัฒน์  ปานกรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกันติยา  เต็งวรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกันยาภัค  เข็มปัญญา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติพงศ์  สมสอาด
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติพัศ  เข็มขำ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงเกวลี  เฉลิมลอย
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงขวัญข้าว  กระแสร์นุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจตุระวิชญ์  ศรีผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจักรภัทร  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจันทิมา  บุญโสดากร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิรธิดา  กระแสสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจิรภัทร  หามาลี
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจิรเมธ  ผดุงรัตน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจิรวิน  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรายุทธ  ทองประสานศรี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจีรนันทร์  ปิ่นเขียน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลผล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายเจตพัฒน์  สมธรรม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงฉันทพิชญา  เพชรเกลอ
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชญานันท์  ตี๋จินดา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชญานิศ  คันธมาร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชญานิศ  ประดับเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชญานุช  สินธิพงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชญาวัชร  อัศวาโกวิท
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชนัญญู  ธนูศร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชนิกานต์  เลิกพยัพ
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชนินาถ  ผู้พัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชยกร  วิลัยเลิศ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชยุตพล  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชลดา  ไกรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชลียา  ลิศนันท์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชัชวาล  หาญศึก
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชัยวัฒน์  ละมุด
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมายมั่นสมสุข
ป.6
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงญาณ์สิรี  โพธิ์แพงพุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายฐิติกร  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณกฤช  สุวรรณภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณฐนน  สีระวัตร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณปกรณ์  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณภัทร  พันธุ์พานิช
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายณภัทร  ศุภหัตถี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณภัทร  อินทรตุล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณวรัฎ  คงมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัชชารีย์  สมสวย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณัชพล  ทาศรี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พจน์รังษี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฏฐวรา  พัฒน์วิชัยโชติ
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  สีดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐกฤตา  มีมูล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณัฐกานต์  คำสอน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐชพล  พัฒนสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐฐิดล  รัชตเลิศวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฐภัทร  พันธะไชย
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณัฐวัตร  ศิริผล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐสุดา  พันเลียว
ป.6
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณันทกานต์  ขันสาลี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณิชานาฏ  ยินดีวิทย์
ป.6
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณิชาพัทธ์  นาคนุช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายตฤณภัท  ขันธวิธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายทีปกร  ธัญญธนภูวดล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนกร  จันเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนกฤต  ชะโลปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนกฤษ  จันทิตย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนดล  พลอยภักดี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนดล  สุขกูล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธนทัต  บังเกิดฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธนพร  ธนาวุธิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนพล  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนพล  เรือนเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธนสร  หวังจิตร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธนัชพร  ธนาวุธิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธนัญญา  ทองสพรั่ง
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธนากร  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนิศร  บำรุงสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธวัชชัย  นรดี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลิ่มอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธัชชานนท์  กลิ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงธัญชนก  บัญเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนัสนิธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงธัญยกันต์  โสพันธ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธานินทร์  ด่านเทิดศักดิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงธิตาพร  วาทะพุกกณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธีรโชติ  สิงหโชติสุขแพทย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธีรภัทร  บูรณ์พิภพธนโชติ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงธีราภรณ์  ด่านเทิดศักดิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนพวรรณ  ชื่นดวงเจริญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายนภทีป์  บุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนภวรรณ  ปราบนิกร
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์วงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงนภัสอร  ภาคาจักร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงนริศรา  ทรัพย์มูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินวัฒน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายนัยยวัจน์  อัศวาโกวิท
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนิชานันท์  ผ่องไสววงศ์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายนิพพาน  ลัญฉตระกูล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เรืองพงษ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายนิพิฐษ์ชลม์  กรรภิรมย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงนิรดา  เสมสายัณห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายบรรณสรณ์  ฉอ้อนโฉม
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงบุณยวีร์  เชื้อนาค
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงเบญจพร  เรืองเนตร
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายปกป้อง  นุชแก้ว
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปณิตา  บุญสถิตย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปติมา  จันทราภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปทิตตา  เอนกศิลป์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายปริภัทร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปองกานต์  สัตบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปารวีย์  ทัดทรงกูล
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปิ่ณภิมุก  มมประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วบุญทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปุณยาภา  รังศรัณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองมนต์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายปูรวภัทร  ป้อมทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายพงศกร  วุฒิอังสโวทัย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายพงษ์พัฒน์  เลาะวิถี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายพชร  นิละปะกะ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพชรพร  ตะเพียนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพนา  วิเชียรวรรณ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพรบุณยา  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพรพรหม  มาศสถิตย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพลอย  ชัยบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายพสุธร  ไกรสมรวม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพัชรพล  ศรีผ่อง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เพ็งสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพิชชานันท์  รัมมะภาพ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายพิชญุตม์  ภาคสุข
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายพิพัฒน์พล  ภาเจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายพิพัฒน์  สัตยวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เกตุโกมล
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงพิมพิการณ์  เดือนแจ่ม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายพิรพัฒน์  ตรีเดช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพีรทัศน์  วิจิตรจรัลรุ่ง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายพีระกรณ์  แจ่มจำรัส
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพีริยะกร  ลวดลาย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพุฒิภัทร  เสถียรทิพย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงแพรวพลอย  พรหมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงแพรววนิต  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงแพรวา  ทองมา
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายภวดล  อัศวาโกวิท
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ไพจิตจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงภัคชญานัส  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายภัคพล  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงภัทรลดา  แสงสุริยะ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายภากร  อิ่มสำราญ
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายภาษณ  พิฬารัตน์
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงภิรัญญา  ภูกระบิน
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายภูริช  คงแจ๋ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงภูรินี  อักษรไทย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงมิญชมาลย์  ปงรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงรวิวรรณ  พรหมปรีดี
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงรวิศรา  ทองสว่าง
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายรัชต์พล  แสงประภา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายรัตนกุล  เชาว์ขุนทด
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงริญญารัตน์  ศุภวัฒศิริกุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงรุ้งเดือน  พิพัฒนบวรกุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงรุ่งระพีพรรณ  โพธิ์สุข
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงลักษณารีย์  ประมาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงลักษมิ์สุดา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายวงศกร  สายจันทร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงวรกานต์  สุสุขเสียง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงวรรณศิริ  สีโน๊ต
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงวรวดี  อิ่มใจจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงวรางคณา  ใจมา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงวรินทร์พร  คล้ายสังข์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงวรินสินี  เพ็ญพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายวัชรวิศว์  สุขีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายวายุ  กระแสสงวน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายวิชญะ  ฉันทารุนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวิศรุตา  พึ่งมนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงวีนัส  พัดสอน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวีรภัทร  มีสุข
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายวุฒิพงษ์  วิหกรัตน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายศรวัสย์  มณีนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงศศิกานต์  สันติพจนานนท์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงศิรประภา  หาเรือนพืชน์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายศิรภัส  อระแพทย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงศิริกัญญา  บาลทิพย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงศิริญญา  ไวยทรัพย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายศุภกร  สุขสมบูญ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายศุภกฤต  หนักแน่น
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงศุภกานต์  ลดโต
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายศุภวิชญ์  แย้มพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศุภิสรา  เกษเกษร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงสวรส  สุขพานิช
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายสาริศ  เดชดำรง
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสิริวันทา  ภู่ระยับ
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสุชานันท์  ขุนชนะ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงสุณัฏฐา  บวรไชยโรจน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงสุธีรา  นาเวช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงสุนันท์ษา  จันทร์เกตุ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงสุพรรณนิภา  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  น้อยวงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงสุภัสสรา  พึ่งตระกูล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายหฤษฏ์  บุญอร่ามพงษ์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงอชิรญา  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงอนุชิตา  บุญปั้น
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงอภิญญา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายอรงค์กรณ์  บุญมั่น
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอรจิรา  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายอัครัช  งามเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงอันติกา  เจริญผิว
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายอิศวีพร  วัชรจารุเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายฮาริส  ฆ้องวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายิพิธิวัฒน์  เจริญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กชายกันตภณ  กฤษณการะเกตุ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายกิตติพศ  พุ่มน้อย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกุลพัชร  ศิริรัตน์ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายเจมจิรัฏฐ์  งามสินจำรัส
ม.3
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายชินะสุ  สุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงญาตา  วรรณวิจิตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณิชารีย์  พาชอบ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายทานบุญ  เที่ยงทัต
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนบดี  เกตุอร่าม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
นางสาวธนัญญา  น่วมไม้พุ่ม
ม.3
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
นางสาวนภัทร  ชื่นชูวงค์
ม.3
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงบัณฑิตา  รัมมะภาพ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายบุญชนะ  ชุติมาทิพากร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายปัญญาธิคุณ  เพ็งนุ่ม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปัณคุณ  แย้มพจนา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปุณยาพร  ได้เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพัณณิตา  ขันธโสภา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพิชญา  อากาศวิภาต
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วัชรจารุเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รัตนศิงห์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายภัทรเศรษฐ์  ช้างมาศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงรพิสา  ชิ้นโภคทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายรพีภัทร  ภัสสร
ม.3
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายรัชพล  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงลลิตภัทร  ณ อุบล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายวิภู  วรรธนเศรณี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงกชกร  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงกณิชชา  สุขฉัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายกนกกร  โสหิ้น
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายกนกภัทร  คงแสงบุตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกรวรรณ  โปตระนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกฤตภัค  จันทร์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกษมาภรณ์  ธนะเพียร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  โสมติด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกัญญาภัค  เกิดวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์สูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีตาม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกานต์สิรี  พงษ์เฉย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายกิตติกร  ฉายวรรณ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายกิตติชนม์  มานะจรรยาพงศ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำกัน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายกิติภพ  ศรีแสวงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งขยาย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงกุลิสรา  วิริยะกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงเกจิ  อุบลวรรณ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงขวัญลักษณ์  แสนทนันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงเขมจิรา  รุ่งศรี
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงจรรยพร  ศิริเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมดี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายจิรภาส  จักรกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายจิรัชยวุฒิ  บุญชูพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายจิรัฏฐ์  จักรกฤษณ์
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงจุฑาริน  ธรรมดี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายจุฑิพงษ์  หมอเพชร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายจุฬากรณ์  ต๊ะอ้าย
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายเจษฎาพร  คำสุข
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ผลากุล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงชนกนันท์  คงเจริญถิ่น
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชนกภัทร  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชนะใด  ไกรงู
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชยภัทร  เพชรแสง
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  วงษ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงชามมี่  อิสเหาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงชาลิสา  เพียรกล้า
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายชินภัทร  บัวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงชุติรดา  บุญโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงโชติกา  อุดมสรณ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายโชติภูมิ  สายศิลป์
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเฌอริดา  บุณยรัตเศรณี
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงญดาพร  คล้ายบรรจง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงญาณ์ณิชา  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงญาณนิชา  ปองเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายญาณภัทร  กำธรทักษิณา
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงญาณิกา  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงญาณิกา  คันทรง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายญาโณทัย  สุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงญาดา  อุ่นใหม่
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงญารินดา  ยอดนิล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายฐิติพันธ์  พันธารีย์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุงาม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิ่วลาภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงณฐมน  สีระวัตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายณธกร  ชูวงษ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงณภัทร  กระจายศรี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายณภัทร  กังวาฬไกรไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายณภัทร  เงินมาก
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายณภัทร  อัศวธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงณัชชา  ชมภูวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  สำราญจิตร
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงณัฏฐกมล  เจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันสมุด
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สรนิกร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงณัฐกานต์  จันสมุด
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองทึบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายณัฐณณ  กนกนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายณัฐดนัย  นิลเจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายณัฐดนัย  ภาคารูป
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลวรปัญญา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุตรชา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณัฐนิชา  คิดดี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายณัฐพงศ์  อัศวราชันย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายณัทกฤต  ญาติบรรทุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงดนิตา  หลาวทอง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายดุลยวัต  ใจเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายเดชาธร  นามไพร
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงต้นข้าว  เสนาธรรม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายตุลธร  นาคะนคร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายทัตเทพ  ธรรมทัต
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายทัตเทพ  สังวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงทิวากานต์  คงชนะ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธณกร  ธารีจิตร์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธนกร  เรืองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธนกฤต  แคล่วคล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายธนเดช  เจริญรักษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายธนบดี  การีเวท
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงธนบัณฑิตา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธนพร  กิจสาสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงธนพร  น่วมนุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธนพล  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธนวัฒน์  มะลิต้น
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงธนัญญา  จันทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงธนัญญา  สัมมาพรต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงธนัญญา  สุผามาลา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงธนัสถา  ภู่สกุล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธนาธิป  สุขเพ็ชรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงธนิตา  ศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงธนิษฐา  สุขีวรรณ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นาคศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงธัญกร  พรเรืองวงศ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงธัญชนก  มงคลทรง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงธัญรดา  เปภักดี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงหาบุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายธีธัช  พิมายกลาง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายธีรภัทร  ขันธรูจี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายธีรภัทร  ศรีชุม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายนธี  วรรณประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายนนทกร  ส่างสาร
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายนนทิพัฒน์  พงษ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายนภวุฒิ  ผลลำใย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงนภสร  ศิลมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กหญิงนภัสดล  สุ่มติ๊บ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปิ่นปัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงนมิดา  วงษ์สวรรค์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงนราวดี  สงวนผิวดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายนวพรรษ  ผิวแก้ว
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายนวัชปวีร์  กานต์วรพงศ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงนัฎฐ์สิตา  จันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงนัฐกานต์  ทองยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนันทนัช  โกกนท
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงนันทนัช  ราชศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงนันทิชา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนัยน์ปพร  เผือกคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงนาถลดา  ทัศนกุล
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายน่านนที  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เพ็ชรประภา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายนิติ  สุขญาณกิจ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายนิติภูมิ  พึ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายนิธาน  ไวทยะพิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายนิภัทร์  สุขสมโสตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงนิรชา  จารุเสมา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงนิศามณี  ขันธีสนธิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายนีรธร  ผดุงสงฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงนูรีน  กรองกรุด
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไวยธิรา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงบัณฑิตา  แหวนทองคำ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงบุญญิตา  เกิดโชค
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงบุญศิริ  เปาริก
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงบุณณดา  ธัญญวิกัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายเบญจพล  ไวยวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงเบญญาศิริ  บาบุญ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายปฐมพร  เชยวิจิตร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อยู่ไกล
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายปภังกร  คงหนู
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงปภาวี  ยอดดำเนิน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กหญิงปราญชลี  พงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงปริยาภัทร  อยู่โต
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพลียซ้าย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงปรียาภัทร  จิตชื่น
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายปวริศ  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงปวริศา  ราตรีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงปวริษา  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายปวินท์  พิบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วงษ์แพง
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายปัณณวัฒน์  โชคเฉลิมผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงปัทมาพร  ชำนาญเวช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายปาณัสม์  งามฉวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงปานระพี  ท้วมเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายปารมี  ผลมะพลับ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายปาราเมศ  แก้วสุติน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงปาลิตา  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปิยดา  นามสา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปิยะฉัตร  โตภาดี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายปิยะวิทย์  ละอองศรี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงปิยาพัชร  หาสารศรี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เล้าประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายปุณยธร  พรรณการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงเปรมยุดา  กุมุท
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายพงษ์ศิวัชร์  มีพจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพชรพร  ตรีเดช
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพชรพรรณ  นิลพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายพชรวินท์  สุขสมโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพนากร  ด่านธนานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพรกนก  จันทรอัมพร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพรกมล  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กหญิงพรชนก  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพรทิพย์  คงประโยชน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพรธีรา  ขุนอินทร์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสมพืช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพรพรรณี  ฉายเนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพรรณปพร  กระแสร์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพรสรวง  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพลวรรธน์  ไทยประยูร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายพศวัต  ไชยโอชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงพสุธิดา  ภาคกาย
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายพัฒน์ธนัฐเดช  สุขสังวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพาราดา  ชุมพร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงพิชญดา  ทางกลาง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงพิชญา  สุขโต
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพิชญากานต์  ชัยวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มีทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทิพรัตน์วราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิบูลย์ชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทรคณา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายพีธรัฐ์  พงษ์เมตตาสันติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพีรญาณ์  วันสุทันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายพีรณัฐ  ตันวรเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพีรดา  ผลผลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพีรดา  พละเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรรัตนานาถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายพีรพัฒน์  สืบสำราญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายพีรภาส  อินทราพงษ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพีรยาพร  บุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายพุทธิวัฒน์  หาญมนต์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
532
เด็กหญิงแพรมณี  สิงหบุราณุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภคนันท์  ลี้ภากรณ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงภคพร  ศรีมหาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายภคพล  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงภครมณฑน์  ปกป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงภรณี  ประโพธานัง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงภัทชา  สุคุณณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายภัทรพงค์  ประทีปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงภัทรภร  คหินทพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายภัทรภูมิ  หรรษวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงภัทรวดี  พระโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณธนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงภัทราพร  ไพรศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงภัทรียา  อินทีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายภาคภูมิ  สุขใส
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงภิรมน  ขยัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายภีมพล  โค้วบุญญะราศรี
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงภีมพิชชา  ธนูบรรพ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายภูกวิน  บุญชอบ
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายภูธิป  สาธุนุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายภูบดี  โค้วบุญญะราศรี
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายภูมิกร  สวัสดิ์นาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายภูมิภัทร  วงกต
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายภูวศิษฏ์  ขวัญแพร
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายมงคล  เพ็ชรดำ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุดกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงมนัญชยา  ธารีจิตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงมัลลิกา  คงวิลัยศรี
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงมานิตา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงมุทิตา  วนิชจันทร์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายเมธัช  ชมภูวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงเมสินี  รักษาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
567
เด็กชายยศพนธ์  ฤทธาพรม
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงยุพากร  มงคลสนธิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายรชต  ชิตาพนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายรชต  ไวยนาค
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงรมัณยา  แสงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงรมิดา  ป้อมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงรวิชา  กาตะโล
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงรวิตา  ร่วมสมัคร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เส็งพานิช
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายรวี  ขันธครุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายรักคุณ  แสงเปล่งปลั่ง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายรัชภูมิ  ธรรมทัต
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายรัฐพล  ตรีสุทธิผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงลักษณพร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงลักษณาพร  ภัทรภากร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงวชราภรณ์  แสนสอาด
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงวชิตรา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงวนัสพร  จินนะ
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงวนาธร  จุนเจริญวงศา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงวรดา  ชินประหัษฐ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายวรพรต  อุดมสุข
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงวรรณนภา  เพ็ชรพราย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วแดง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงวรัทยา  ใยสำลี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงวรากร  มีวีระสม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  สุดสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงวรินรำไพ  หอมไกรลาศ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงวริศรา  อัศวดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายวันชัย  สุขสมพืช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายวาริท  ศรพรหมมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
เด็กหญิงวาสิตา  ล้ออร่าม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายวิชญ์พล  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงวิมลวรรณ  มารุเกล้า
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงวิรวรรณ์  คำแฝง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงศตพร  อินธาระ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายศรัณย์  เสวกวิหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายศัจธร  เศรษฐมาตย์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายศิรอัฑฒ์  ปานสมสวย
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายศิรัตน์  สุขชูศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงศิริรัตน์  รื่นประดู่
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายศุกลวัฒน์  ข้าวขาวแขก
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายศุภกร  สุดสุภาพ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายศุภกฤป  เรือนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายศุภณัฐ  กิตติวัฒนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพึ่งศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายศุภวิชญ์  พวงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายศุภากร  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคปัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงโศภิษฐา  หอมจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ธัญกิจ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายสัญจกร  สารีภาค
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงสัณห์สินี  สุขสโมสร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงสาริศา  อ้นบางเขน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายสิรวิชญ์  คตด้วง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายสิรวิชญ์  สวนขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงสิริกร  นิยมทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายสิริภักดิ์  อ่วมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
เด็กหญิงสิริมาส  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสิริรักษ์  แย้มนาม
ป.6
โรงเรียนวัดนาค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงสิริวิมล  พิณเสนาะ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงสุณัฏฐภรณ์  แสงรัศมี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงสุธาสินี  มาลากรรณ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงสุประวีณ์  แย้มบุบผา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสุพิชามนต์  สุธีภัทรลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายสุรวิช  เขียวขจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายสุวพัชร  นาคกระสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุนทรประสาทพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงเสาวภาคย์  ภาคกาย
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงเสาวลักณ์  ศุภภัทรไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แต่งตัว
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายอดิเทพ  รักการแพทย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงอติกานต์  เนระมิตร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายอภิวัชร์  คชเกษตริน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์เย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงอภิษฎา  อาภาวิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายอมรวิชช์  แก้วแย้ม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงอรกัญญา  เวชชะ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงอรจิรา  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายอรรถวุฒิ  อินธาระ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงอรวรรณ  ธงวิลัย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณกนิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายอริย์ธัช  พุทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงอริษา  ประไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงอริสรา  ทองนุ่น
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงอริสา  สำราญมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอัฐภิญญา  วิหารทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ศิริณัฐทองโชติ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอายูมิ  ซายามา
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงอินทิรา  เกษมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
672
เด็กชายิชิติพัทธ์  สุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายิธิติวุฒิ  คชเกษตริน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์