ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 521 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผลจรุง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกูลีน่า  กูนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงคอดีมะห์  แซะอามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจันทร์วภา  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชมพูนุช  เกตุสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิมาศ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายซอฟวัน  กาซา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงซอลีฮะห์  สือแม็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงซอเลฮะ  ดาหะซี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
10
เด็กหญิงซารีนี  กาซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
11
เด็กชายซุบฮาน  มูซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงซูรีณา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงซูไรดา  สะมาแฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงซูไรนี  เจะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงซูฮัยดา  การี
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงซูไฮดา  โวะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
17
เด็กหญิงไซนะ  หาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
18
เด็กชายณภัทร  เนียมละออง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเต็มแก่้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายณัฐพล  ปานสังข์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐพล  เพชรยอด
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
22
เด็กหญิงดาราวัลย์  แก้วได้ปาน
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงดีนา  วาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
24
เด็กชายตรัยคุณ  กุลโชติ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงตอฮีเราะห์  ลือแมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
26
เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  คล้ายทอง
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเทวิกา  คงเพ็ชรศรี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายธนกฤต  ต้องกิ้ม
ป.4
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
29
เด็กชายธนพนธ์  เกตุสุริยงค์
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
30
เด็กชายธรรมนูญ  เทพอุบล
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง523 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายธิติ  ไชยรัตน์ทอง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
32
เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ขจรเลิศเมธา
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนฤมล  ยอดไกร
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนลิน  เพชรหัวบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
35
เด็กชายนัซรี  บูเก๊ะโต๊ะขุน
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
36
เด็กหญิงนันทิชา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนัสริน  ลอกาซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนากีบะห์  มะลาเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนาซีรา  บูเก๊ะโต๊ะขุน
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนาเดีย  วาแวนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนายีฮะห์  มะแซ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนาสรี  ดาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนิฐิตา  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนินัจญวา  นิกวง
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนุรดียานา  มาปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนุรอัยนี  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนุรอารีญา  เปาะโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนุร์ฮูดา  มะหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงนูรญันนะห์  ดีแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนูรตัสนีม  กาหม๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงนูรฟิรดาว  มะซาบู
ป.6
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนูรมา  ดือราแม็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนูรีซา  แวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนูรียานี  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนูรีฮัน  แยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนูรูนาตาซาห์  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  อีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงบัลกิซ  บาเหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปณัฎฎา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปวิชญา  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 531 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงปัญญดา  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปาทิตตา  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฝาตีเม๊าะ  หมะสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
64
เด็กชายพนาชัย  หลักแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพรลภัส  สงเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพศิกา  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพาดีละห์  เจะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงฟัตนียะห์  มาเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
69
เด็กหญิงฟาดีละห์  แวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงฟาดีลา  หามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
71
เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลูมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงฟาตะห์นา  มาปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงฟาตีมะฮ์  เจะเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฟาตีเมาะ  แวหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มีนา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
78
เด็กหญิงฟารีดา  วานิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงฟารีฮีน  หมะหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
80
เด็กชายฟิตรี  จารง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฟิตรียะห์  ยีราตี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
83
เด็กชายฟิรอซ  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายฟิรฮาน  ปะดอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายภานุวัฒน์  เซ่งเข็ม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
87
เด็กหญิงภาวิตา  หนูเสือ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงมณฑิยา  เสนาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายมัรวาน  ขอเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงมิรฟะห์  กูจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายมุตตากีน  หวังสม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
92
เด็กหญิงมุมีนะห์  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
93
เด็กชายมุสลีมีน  หะยียูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
94
เด็กชายมูฮัมมีน  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
95
เด็กชายมูฮัมหมัดซอกี  กาเจะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
96
เด็กชายมูฮัมหมัดยูโซฟ  บาเหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
97
เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
98
เด็กชายมูฮัมหมัดอาดือนันต์  บือราเฮ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
99
เด็กชายมูฮัมหมัดอิมติฮาณร์  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
100
เด็กชายมูฮำหมัดนัซรูดดีน  ดะกา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
101
เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มาซา
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงยัสมีน  จารง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงยูฮานิ๊ส  บือแน
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
คณิตประถม
104
เด็กชายรอมฎอน  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
105
เด็กหญิงรอยฮาน  มะสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
106
เด็กชายรัชนาถ  รักษ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงรัยฮาน  หะยีสาแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
108
เด็กชายริดดวน  บาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงรุสนา  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงรุสนาณี  มาหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
111
เด็กชายรุสลาม  เจ๊ะดิน
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงวรัญญา  กะลูแป
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
113
เด็กชายวันไฟซอล  ฮะยีสามะ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายวีรภัทร  ชิณเทศ
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวีอาม  ตาเหร์
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงแวมาดีฮะห์  เจะเฮาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
117
เด็กชายแวมูฮำหมัดมูซอฟัต  วาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงศรินทิพย์  โทบุรี
ป.5
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
119
เด็กชายศอดิก  ยีดำ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายสากีรีน  มาหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายสิรวิชญ์  สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสุพัชรา  แยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
123
เด็กชายสุเพียน  หะยียูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสุหัยลา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
125
เด็กชายอดุลย์  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอัซลีณา  เตะการี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
127
เด็กชายอับดุลหะกัม  แวอายี
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
128
เด็กชายอับดุลอาซิ  เวาะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอัฟนาน  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
130
เด็กชายอัฟลัน  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอัมพวรรณ์  สุวรรณแพทย์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
132
เด็กชายอัมรัน  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
133
เด็กชายอัรฟาน  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงอัสมะ  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
135
เด็กชายอัสรี  ยามา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
136
เด็กชายอัสรี  แวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
137
เด็กหญิงอามานี  มิงมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอามานี  สะแต
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
139
เด็กชายอามิร  วายี
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
140
เด็กชายอามีน  ทาเน๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
141
เด็กชายอามีน  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
142
เด็กชายอารีฟ  เจะเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
143
เด็กชายอารีฟิต  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
144
เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
145
เด็กชายอิสมาแอ  เจ๊ะโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
146
เด็กชายอิสมาแอ  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
147
เด็กชายอีฟฟาน  ประดับศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
148
เด็กชายอีรฟาน  เจะและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
149
เด็กชายฮัสซัน  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
150
เด็กชายฮานาฟี  กาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงฮาบีบะห์  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
152
เด็กชายฮาฟิซ  โต๊ะดานิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
153
เด็กชายฮาฟิซ  บูญมาหา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กหญิงคอมีนา  แซมา
ม.2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงคอรีเยาะ  บูงอ
ม.2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวซากีนะห์  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายซารีฟ  มะลี
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงซูรานีย์  ลาเตะ
ม.2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
159
นายบุรฮานุดดีน  ตาเหร์
ม.2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายมูฮัมหมัดรีซัล  วามะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
161
นายฮานาฟี  อาแด
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
162
เด็กหญิงกชกร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกมลฉัตร  สำเภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกรรณิการ์  ล่ากูด
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกฤตมุข  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กชายกัซฟูเราะห์มาน  ตูหยง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกัสมีนี  มะอูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกานต์สินี  พระไพรี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กชายกิติศักดิ์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
171
เด็กชายคอยรุดดีน  นิบง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชลลดา  ยอดเมือง
ป.4
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงช่อผกา  จันทรสุกระ
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
174
เด็กชายชาริฟ  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงโชติกาญจน์  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงซอบารียะห์  ยานยา
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงซอฟูรียะห์  มะเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงซีตีคอลีเยาะ  ปาลายา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงซีตีรอกีเย๊าะ  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงซีตีอามีเนาะห์  ยีบู
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงซูไรดา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงซูไลฮา  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงซูวัยบะห์  ตาเย๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
185
เด็กชายซูฮัยมี  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
186
เด็กชายฐิติพงศ์  คงได้สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงฐิติยา  ชาตะพล
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตันติวุฒิ
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
189
เด็กชายดนุพร  จันทร์สีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงตักวา  ฮาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงตัสนิม  สะแปอิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กชายธีระเดช  นุ่นนุ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
193
เด็กชายนราวิชญ์  เติมสิน
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
194
เด็กชายนัสรัน  โสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงนัสรีนี  หะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงนิไซนับ  หะยีจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงนินัศรินย์  มะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงนิศรินย์  กาหม๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงนิสรีน  มามุ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงนุรสานี  วาเด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนูรซาฮาดะห์  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงนูรดียานา  โต๊ะแวหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงนูรฟาติน  ลือแบซา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงนูรฟิตตรี  หะยีตาเฮ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงนูรมา  อายะสาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงนูรมี  กอและ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงนูรอายซาฟีเกาะฮ์  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนูรอายนี  ละใบรา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนูรอาเลีย  เจะอุเส็น
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
212
เด็กชายนูรอีมานร์  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนูรไอนี  มะเส็นสะ
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนูรไอนี  สมาแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงนูรฮายาตี  ปูเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงนูรี  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงนูรีซัน  มะสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงนูรีฮัน  เจะนุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงนูรุลซัลวานีย์  ฮะยีบากา
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กหญิงนูรูลอีมาณี  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงนูรูลฮูดาห์  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงนูฮายาตี  เจ๊ะเงาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงเนวัญวรา  สิงหโฆษิต
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
227
เด็กชายพยุงศักดิ์  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงพรรพษา  โทบุรี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงพาซียะห์  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยผลอินทร์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จินดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายฟัยศอล  สาอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงฟาซีลา  เจะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แนลูแล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงฟาสรา  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
237
เด็กชายฟาอิส  เบ็ญอะห์มัด
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กชายฟาอีซ  เด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงฟิตตรียานี  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงฟิตราวาตี  ปรีกี
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดไกร
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
242
เด็กชายภูริ  สุขสีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงมนัญชยา  ทองอร่าม
ป.4
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงมัยนา  ปลาปง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงมัลกือซง  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
246
เด็กชายมัวรรณ  ดือราซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
247
เด็กชายมูฮัมหมัดไซดี  ดือราแม็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
248
เด็กชายมูฮัมหมัดนาอิม  จารง
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
249
เด็กชายมูฮัมหมัดบุญยามีน  ฮายอ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  วาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
251
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ ห้องประชุมอาคารไม้ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  สะมะโต
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
253
เด็กชายมูฮำหมัดรุสลาม  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
254
เด็กชายเมธัส  แดงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงเมธาวี  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงยูนีตา  ตาบา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงรอซีดะห์  กามา
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงรุ่งทิวา  แผ้วสะอาด
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงรุสนาเดีย  หวันโส้
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงเรวดี  สะหลำยาตี
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงลัยลาตูมุสลีฮา  บินซุฟเฟียน
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
263
เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงวรนิษฐา  สังข์สว่าง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายวรรณชัย  ดวงแก้วมณี
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงวานีตา  ปาตง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงศศิกาล  เกื้อก่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
268
เด็กชายสมชาย  สาหมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
269
เด็กชายสรวิศ  กู้ก้องเกียรติ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายสรวิศ  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กชายสราวุธ  บุญยศาสตร์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
272
เด็กชายสารูซี  เจะโด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
273
เด็กชายสิทธา  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงสุกัญญา  สกุลทอง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงสุธิสา  หนูคาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสุไรดา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
277
เด็กชายสุไลมาน  กียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสุอาดา  สะราเซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสูวัยบะห์  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงโสรญา  ดาเด๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
281
เด็กชายหัสนัย  ถิ่นจะนะ
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ ห้องประชุมอาคารไม้ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  เหมตะศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
283
เด็กชายอนัน  โฉมอุภัย
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงอนิตา  สาอิ
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงอนีตา  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงอภิชญา  ชูบุญล้อม
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
287
เด็กชายอภิวิชญ์  นาวาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอริศรา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอะมานี  ดือราแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
290
เด็กชายอัซกาน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
291
เด็กชายอัฎฮา  กียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
292
เด็กชายอับดุลเราะห์มัน  ลาโม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
293
เด็กชายอับดุลฮาริซ  สะหลำ
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอัฟนาน  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอัสมา  แวดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอัสวาณี  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอาดีละห์  มูสอ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
298
เด็กชายอาดีลัน  สะมะโต
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอานีซะห์  อาแวบือซา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอาฟิตเราะห์  มอลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงอามานี  วามิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
302
เด็กชายอามีน  การี
ป.5
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอามีเนาะ  อีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
304
เด็กชายอารอฟา  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
305
เด็กชายอารีดี  เวาะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงอารีน่า  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอารีนี  จิ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายอารีรัน  กาเกาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงอาลียานาตาซา  ดอมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอิบตีฮาล  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงอีมาน  สาอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ ห้องประชุมอาคารไม้ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงฮัลวา  ปาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงฮาบีบะห์  ดาโอง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  วิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงฮาสานะห์  เจะซอ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงฮูดัยบะห์  เกะรา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม