ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 521 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผลจรุง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกูลีน่า  กูนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงคอดีมะห์  แซะอามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจันทร์วภา  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงชมพูนุช  เกตุสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิมาศ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายซอฟวัน  กาซา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงซอลีฮะห์  สือแม็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงซอเลฮะ  ดาหะซี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงซารีนี  กาซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายซุบฮาน  มูซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงซูรีณา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงซูไรดา  สะมาแฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงซูไรนี  เจะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงซูฮัยดา  การี
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงซูไฮดา  โวะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงไซนะ  หาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณภัทร  เนียมละออง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเต็มแก่้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายณัฐพล  ปานสังข์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐพล  เพชรยอด
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงดาราวัลย์  แก้วได้ปาน
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงดีนา  วาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายตรัยคุณ  กุลโชติ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงตอฮีเราะห์  ลือแมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  คล้ายทอง
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงเทวิกา  คงเพ็ชรศรี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนกฤต  ต้องกิ้ม
ป.4
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธนพนธ์  เกตุสุริยงค์
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธรรมนูญ  เทพอุบล
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง523 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายธิติ  ไชยรัตน์ทอง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ขจรเลิศเมธา
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนฤมล  ยอดไกร
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนลิน  เพชรหัวบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายนัซรี  บูเก๊ะโต๊ะขุน
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงนันทิชา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงนัสริน  ลอกาซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงนากีบะห์  มะลาเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนาซีรา  บูเก๊ะโต๊ะขุน
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงนาเดีย  วาแวนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนายีฮะห์  มะแซ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนาสรี  ดาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงนิฐิตา  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงนินัจญวา  นิกวง
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนุรดียานา  มาปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงนุรอัยนี  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงนุรอารีญา  เปาะโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงนุร์ฮูดา  มะหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงนูรญันนะห์  ดีแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนูรตัสนีม  กาหม๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนูรฟิรดาว  มะซาบู
ป.6
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนูรมา  ดือราแม็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนูรีซา  แวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนูรียานี  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนูรีฮัน  แยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงนูรูนาตาซาห์  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  อีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงบัลกิซ  บาเหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปณัฎฎา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปวิชญา  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 531 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงปัญญดา  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปาทิตตา  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงฝาตีเม๊าะ  หมะสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายพนาชัย  หลักแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพรลภัส  สงเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพศิกา  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพาดีละห์  เจะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงฟัตนียะห์  มาเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงฟาดีละห์  แวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงฟาดีลา  หามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลูมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงฟาตะห์นา  มาปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงฟาตีมะฮ์  เจะเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงฟาตีเมาะ  แวหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มีนา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงฟารีดา  วานิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงฟารีฮีน  หมะหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายฟิตรี  จารง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงฟิตรียะห์  ยีราตี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายฟิรอซ  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายฟิรฮาน  ปะดอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายภานุวัฒน์  เซ่งเข็ม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงภาวิตา  หนูเสือ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงมณฑิยา  เสนาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายมัรวาน  ขอเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงมิรฟะห์  กูจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายมุตตากีน  หวังสม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงมุมีนะห์  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายมุสลีมีน  หะยียูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายมูฮัมมีน  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายมูฮัมหมัดซอกี  กาเจะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายมูฮัมหมัดยูโซฟ  บาเหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายมูฮัมหมัดอาดือนันต์  บือราเฮ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายมูฮัมหมัดอิมติฮาณร์  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายมูฮำหมัดนัซรูดดีน  ดะกา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มาซา
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงยัสมีน  จารง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงยูฮานิ๊ส  บือแน
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายรอมฎอน  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงรอยฮาน  มะสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายรัชนาถ  รักษ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงรัยฮาน  หะยีสาแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายริดดวน  บาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงรุสนา  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงรุสนาณี  มาหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายรุสลาม  เจ๊ะดิน
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงวรัญญา  กะลูแป
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายวันไฟซอล  ฮะยีสามะ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายวีรภัทร  ชิณเทศ
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงวีอาม  ตาเหร์
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงแวมาดีฮะห์  เจะเฮาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายแวมูฮำหมัดมูซอฟัต  วาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงศรินทิพย์  โทบุรี
ป.5
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายศอดิก  ยีดำ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายสากีรีน  มาหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายสิรวิชญ์  สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสุพัชรา  แยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายสุเพียน  หะยียูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงสุหัยลา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายอดุลย์  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงอัซลีณา  เตะการี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายอับดุลหะกัม  แวอายี
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายอับดุลอาซิ  เวาะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอัฟนาน  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปานัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายอัฟลัน  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอัมพวรรณ์  สุวรรณแพทย์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายอัมรัน  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายอัรฟาน  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงอัสมะ  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายอัสรี  ยามา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายอัสรี  แวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงอามานี  มิงมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงอามานี  สะแต
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายอามิร  วายี
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายอามีน  ทาเน๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายอามีน  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายอารีฟ  เจะเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายอารีฟิต  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายอิสมาแอ  เจ๊ะโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายอิสมาแอ  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายอีฟฟาน  ประดับศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายอีรฟาน  เจะและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายฮัสซัน  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายฮานาฟี  กาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงฮาบีบะห์  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายฮาฟิซ  โต๊ะดานิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายฮาฟิซ  บูญมาหา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กหญิงคอมีนา  แซมา
ม.2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงคอรีเยาะ  บูงอ
ม.2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นางสาวซากีนะห์  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายซารีฟ  มะลี
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงซูรานีย์  ลาเตะ
ม.2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นายบุรฮานุดดีน  ตาเหร์
ม.2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายมูฮัมหมัดรีซัล  วามะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
นายฮานาฟี  อาแด
ม.3
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
162
เด็กหญิงกชกร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกมลฉัตร  สำเภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงกรรณิการ์  ล่ากูด
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงกฤตมุข  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายกัซฟูเราะห์มาน  ตูหยง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกัสมีนี  มะอูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกานต์สินี  พระไพรี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายกิติศักดิ์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายคอยรุดดีน  นิบง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชลลดา  ยอดเมือง
ป.4
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงช่อผกา  จันทรสุกระ
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายชาริฟ  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงโชติกาญจน์  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงซอบารียะห์  ยานยา
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงซอฟูรียะห์  มะเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงซีตีคอลีเยาะ  ปาลายา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงซีตีรอกีเย๊าะ  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงซีตีอามีเนาะห์  ยีบู
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงซูไรดา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงซูไลฮา  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงซูวัยบะห์  ตาเย๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายซูฮัยมี  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายฐิติพงศ์  คงได้สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงฐิติยา  ชาตะพล
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตันติวุฒิ
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายดนุพร  จันทร์สีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงตักวา  ฮาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงตัสนิม  สะแปอิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กชายธีระเดช  นุ่นนุ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายนราวิชญ์  เติมสิน
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายนัสรัน  โสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนัสรีนี  หะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนิไซนับ  หะยีจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนินัศรินย์  มะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนิศรินย์  กาหม๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนิสรีน  มามุ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนุรสานี  วาเด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงนูรซาฮาดะห์  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนูรดียานา  โต๊ะแวหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนูรฟาติน  ลือแบซา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนูรฟิตตรี  หะยีตาเฮ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนูรมา  อายะสาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนูรมี  กอและ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนูรอายซาฟีเกาะฮ์  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนูรอายนี  ละใบรา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงนูรอาเลีย  เจะอุเส็น
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายนูรอีมานร์  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนูรไอนี  มะเส็นสะ
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนูรไอนี  สมาแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงนูรฮายาตี  ปูเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนูรี  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนูรีซัน  มะสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนูรีฮัน  เจะนุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนูรุลซัลวานีย์  ฮะยีบากา
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กหญิงนูรูลอีมาณี  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนูรูลฮูดาห์  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนูฮายาตี  เจ๊ะเงาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงเนวัญวรา  สิงหโฆษิต
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพยุงศักดิ์  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพรรพษา  โทบุรี
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพาซียะห์  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยผลอินทร์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จินดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายฟัยศอล  สาอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงฟาซีลา  เจะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แนลูแล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงฟาสรา  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายฟาอิส  เบ็ญอะห์มัด
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายฟาอีซ  เด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงฟิตตรียานี  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงฟิตราวาตี  ปรีกี
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดไกร
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายภูริ  สุขสีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงมนัญชยา  ทองอร่าม
ป.4
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงมัยนา  ปลาปง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงมัลกือซง  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายมัวรรณ  ดือราซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายมูฮัมหมัดไซดี  ดือราแม็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายมูฮัมหมัดนาอิม  จารง
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายมูฮัมหมัดบุญยามีน  ฮายอ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  วาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ ห้องประชุมอาคารไม้ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  สะมะโต
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายมูฮำหมัดรุสลาม  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายเมธัส  แดงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงเมธาวี  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงยูนีตา  ตาบา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงรอซีดะห์  กามา
ป.4
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงรุ่งทิวา  แผ้วสะอาด
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงรุสนาเดีย  หวันโส้
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงเรวดี  สะหลำยาตี
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงลัยลาตูมุสลีฮา  บินซุฟเฟียน
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงวรนิษฐา  สังข์สว่าง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายวรรณชัย  ดวงแก้วมณี
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงวานีตา  ปาตง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงศศิกาล  เกื้อก่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายสมชาย  สาหมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายสรวิศ  กู้ก้องเกียรติ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายสรวิศ  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายสราวุธ  บุญยศาสตร์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายสารูซี  เจะโด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายสิทธา  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสุกัญญา  สกุลทอง
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสุธิสา  หนูคาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงสุไรดา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายสุไลมาน  กียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสุอาดา  สะราเซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสุวัยบะห์  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงโสรญา  ดาเด๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายหัสนัย  ถิ่นจะนะ
ป.6
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ ห้องประชุมอาคารไม้ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  เหมตะศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายอนัน  โฉมอุภัย
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอนิตา  สาอิ
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอนีตา  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอภิชญา  ชูบุญล้อม
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายอภิวิชญ์  นาวาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงอริศรา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอะมานี  ดือราแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายอัซกาน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมาหอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายอัฎฮา  กียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายอับดุลเราะห์มัน  ลาโม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายอับดุลฮาริซ  สะหลำ
ป.6
โรงเรียบ้านควนลังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงอัฟนาน  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงอัสมา  แวดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอัสวาณี  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอาดีละห์  มูสอ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายอาดีลัน  สะมะโต
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงอานีซะห์  อาแวบือซา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงอาฟิตเราะห์  มอลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงอามานี  วามิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายอามีน  การี
ป.5
โรงเรียนบ้านปานัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงอามีเนาะ  อีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายอารอฟา  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายอารีดี  เวาะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงอารีน่า  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงอารีนี  จิ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายอารีรัน  กาเกาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงอาลียานาตาซา  ดอมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงอิบตีฮาล  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงอีมาน  สาอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปัตตานี เขต 2

ณ ห้องประชุมอาคารไม้ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงฮัลวา  ปาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงฮาบีบะห์  ดาโอง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  วิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงฮาสานะห์  เจะซอ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงฮูดัยบะห์  เกะรา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์