ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ดาวเงินตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกพล  สนธิเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรซ้อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  แสนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรกฤษณ์  กระแสสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรวิชญ์  เกศโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรวิชญ์  เนาวมุกดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤต  ไชยสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตภาส  บุญละเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤติน  ฟักโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกฤติยา  ดำนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤษดา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกษมา  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญานี  นาคสังวัจฉระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาภัค  พรองพรม
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกันตพัฒน์  นิลฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกันตินันท์  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกัลป์ปิติ  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัลมานี  เจ๊ะฮะ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกาซาร์  มะนอ
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปลอดทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงการ์ตีนี  เบ็ญนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติ  มณีประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติภพ  ศุภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติวัตร  พิมพ์อ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติศักดิ์  อุสาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกูนาดียา  เสะอาลี
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกูอารีซา  เสะอาลี
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกูฮานาน  ศรีระเด่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเกวริน  บัวเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเกษมพันธุ์  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเกียรติภูมิ  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงขวัญชนก  ขลุกเอียด
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่ซี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  กุลมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายเขื่อนเพชร  สันเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายคณาพงษ์  สุวรรณราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคณาสิฐ  บุญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงคอนซาอ์  วาแม
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายคอยรนนาอีม  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงคอยรุนนิชาร์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงค๊อยรุลนิสา  คารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงคอยรุลนีสา  ฮะยีบิลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงคาริสมา  เจ๊ะโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงคูซัยมะห์  อาแว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายไครูล  ตูแวกาจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายฆอยเดร์  แยนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจตุพล  เพชรหัวบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจันทรัตน์  อารยะทรงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจัสมิน  โมฮำหมัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจารวี  พรมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิดาภา  บรรณจงขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิดาภา  พูลนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจินตพร  พรหมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจิรกร  พรหมโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจิรโชติ  จงสุพรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจิรภัทร  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจิรวัฒน์  เอมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจิรายุ  เฮ่าบุญ
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจิรายุส  รัตณรวมมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจีนา  มานีวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจีรพัฒน์  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจีฮาน  ตาเห
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายจุลจักร  กุลเกียรติดิลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงเจ๊ะนัสรี  เซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงเจ๊ะนัสเราะห์  เซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชญานันท์  บัวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชญาพร  วงค์สระใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชฎาทิพย์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชนวัฒน์  มณีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่องชนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชนายุส  ชคทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชยานนท์  กรุงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชวนากร  คงเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชวิศ  รอดศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชัญญานุช  ดำนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชัยภัทร  ชูเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชาคร  ศิลาลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชามิล  เจ๊ะและ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชามิล  เปาะสู
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชาร์บิล  บินอะฮ์มัด
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชารีฟ  เบ็ญนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชิติพัทธ์  เวทมาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชินาธิป  นิลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายซอฟฟูวาน  มามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายซอฟวาน  มะรอแม
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงซอฟาอ์  โตะมิง
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงซอฟียะห์  มะดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายซอรีฟ  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงซอลีฮะห์  มะรอแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงซอลีฮะห์  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงซอลีฮะห์  หะยีอุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงซัซวานี  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงซันดานี  เจ๊ะอาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายซัยนุลอาบิดีน  หีมใบ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงซัรฟาอ์  เปาะยอ
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงซัรฟาอ์  แวดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงซัลวาตี  อาแวบือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงซัลวานี  มาเส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงซัลวาล  เจะโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงซากีนะห์  มาหะมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงซาเดีย  ดุลมาตร
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงซาฟ๊นี  มะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงซาฟิตตา  มูหะมะสาเล็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายซาเฟีย  สาเล็ง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงซาริณี  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงซารีณา  หัดขะเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงซารีฮา  เจ๊ะเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงซาเราะห์  เจะโซะ
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงซาเรีย  สะรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงซาลีฮะห์  มีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงซาฮาร่า  ตาเห
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงซาเฮร่า  สามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายซิดดีกีน  เจะเลาะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงซีตีคอรีเยาะ  มามะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงซีตีตัสนิม  มะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงซีตีนูรฮาซีกีน  ไซซิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงซีตีฮาลีมะห์  บินเจ๊ะมุ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายซีนาดีน  สะแมดัม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงซีมีญ่า  บือราเฮง
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงซีรีน  เดอรามันห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงซีฮาม  สะอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายซุบฮี  หะยีหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายซุลกอรนัย  มามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายซุลกิฟลี  หมัดแมเราะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายซุลกีฟ  มะยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายซุลกีฟลี  หะยีเยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายซุลคอยรี  นิเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงซูกัยนะห์  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลามาวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายซูฟียาน  เจะหลง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายซูฟียาร  อาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงซูเฟีย  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางหมู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายซูเฟียน  สาแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงซูเฟียนี  หะยีหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางหมู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงซูมนาน  สมาแอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงซูรายา  แวสอเฮาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงซูรีญา  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงซูรีตา  ดอกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงซูไรณี  กาซอร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงซูไรดา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงซูลัยคอร์  แวสอเฮาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงซูลีนา  อีมุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงซูลียานา  เจะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลามาวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงซูไลกา  มะมิง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงซูวัยบะห์  มาหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงซูไวบะห์  โตะโมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายซูฮัยมี  ตาเละ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงซูไฮลา  สาแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงซูไฮลา  หะยีปูเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงซููซานี  บากา
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงโซฟีญา  แวนาแว
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงโซฟียะห์  กือจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์  มีนา
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงโซเฟีย  จะปะกียา
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงโซเฟีย  แวนาแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงโซเฟีย  แวสาและ
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงโซเฟียนา  มะเกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายไซดีนาอูมา  ลาแมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายไซฟูดิง  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายไซฟูลเลาะ  แวปิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงไซหนับ  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชัยพงศ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายฐิติพงศ์  ศิลาลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงฐิติภัคร  ปานบุญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงฐิติมา  ตุลาพานิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงฐิติมา  ศรีประชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณฐพร  ฉิมทัพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณดา  ดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายณภัทร  กังสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณัชชา  เวทมาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัชวา  ดอลี
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณัฎฐ์ชนน  จันทร์แพทย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายณัฐชพล  คงทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณัฐชา  สิงหาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัฐทยากาญจน์  นันทวชิรปราณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายณัฐพล  เลขธรากร
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายณัฐพล  สังข์วิดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายณัฐภาส  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงสอดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายณัฐวุฒิ  -
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายณัฐวุฒิ  จาปรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขไกรไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณิขนันทน์  แซ่หง่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงณิชกานต์  ราชแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณิชกุล  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณิชนันทน์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณิชนันทน์  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณิชากานต์  สุคนธปฏิภาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงดากานดา  เลิศทรัพย์อมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายดานิช  เจ๊ะกาเดร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงดานิซ  บูละ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายดาเนียล  หะยีเด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายดาเนียล  อาดหมาด
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงดามีญา  อาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายดิยาฮ์ฮูดีน  ณ ปัตตานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายเด็กชายมูฮำหมัดไซฟูล์  สะรีเดะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงต่วนนรูฮานีฟา  แซแร
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงต่วนนาซูลรี  นิต๊ะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงต่วนนารมี  นิต๊ะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายต่วนอัฟฟันดี้  จะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายต่วนอำรี  ต่วนบีรู
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายต่วนอิบรอเฮม  ต่วนปูเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงต่วนอิมตินาน  คาเว็ง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงต่วนฮัซนาอ์  นิกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายต่วนฮัมดี  ต่วนจิ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงตอยีบะห์  เจะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงตอฮีเราะห์  เจ๊ะยิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงตัสนีม  บอซู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงตัสนีม  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงตัสนีม  อาแวปาโอะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายเตชภณ  บุญทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายเตาฟิก  อาบัส
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายทนุธรรม  วันทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงทยิดา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายทศพล  คงพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มทั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงทิพย์เกษร  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายธนกร  เขียวเข้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธนกร  งามสกุลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธนกฤต  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธนบูรณ์  สระทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธนพนธ์  เก่าเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงธนพร  สันทองสังโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงธนพรรณ  รัตนญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงธนภรณ์  คงเอียง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายธนภัทร  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธนวัฒน์  ศิริไพรวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธนวิโรฒ  ชำกรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธนาดุล  เพชรหัวบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงธนาภา  แวววันจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธรรม  ศรีสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธัญชนก  คณานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงธัญชนก  สะแลแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ช่วยชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธันยชนก  อินชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธาฮา  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธีปัณ  ทองนวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงธีรดา  เสรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธีรตา  เสรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธีรภัทร  ฉายแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายเธียรสิริ  กาฬแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายนนทการ  โลหพันธารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายนภทีป์  พลลิพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนภัสรา  ฉายสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนภาพร  พงศ์เลิศนภากร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนรมน  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนริน  ดาด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนริศรา  มามุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนรูอัฟนาน  เจะอูบง
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนลินดา  รัตนโยธิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายนะอีม  อัลอิดรีสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงนัจญวา  มะดีเยาะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนัจญวา  แวเด็ง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนัจมีย์  แวสามะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนัจลาห์นาเดียร์  แวยะโกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนัจลาอ์  เจะโมง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนัจวา  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนัจวา  เบ็ญญากาจ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนัจวา  แมะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงนัซนีน  เฮง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนัซมี  มอลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนัซมี  ยะโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนัซมี  เฮง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนัซมีย์  ตาสะเมาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงนัฐนิชา  สิงห์กาล
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายนัทธพงศ์  แดงวรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนัศมีณ์  เดนดายัด
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนัศรี  มะลาลม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนัศรุฎฎีน  อิสมาแอ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนัศรุลฮัก  มะซัน
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนัสริน  ซายอ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนัสริน  ดีเย๊าะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนัสริน  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนัสริน  อับดุลลาติฟ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะดือราแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะยิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนัสรีน  กูโน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะอาแว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงนัสรีน  ยูนุ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนัสรีน  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงนัสรีนี  กาหม๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนัสรีย๊ะ  มะเด็ง
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายนัสรุล  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนาซูฮา  มะแตหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงนาซูฮา  อีรอแสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนาซูฮาล  มาหิเละ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนาดา  อภิบาลบำรุง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงนาเดีย  เจะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนาเดีย  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงนาเดีย  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงนาเดีย  อัลอิดรีสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนาเดีย  อาแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงนาเดีย  อาแวและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงนาเดียร์  สีบู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงนาตาชา  เจะหนิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงนาติมา  หนิปะสิกิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายนาเบล  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนาราภัทร  บุญเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนารีมาน  เจะแต
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงนารีหมะห์  ยีมามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงนาวาล  มะรอเซะ
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายนาอิฟ  เง๊าะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายนาอีม  ยีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายนิกีญาด  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงนิกุลวานีย์  อูมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงนิจัสมิน  นิเดร์หะ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายนิซาปาวี  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนิซาวาตี  บูยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงนิโซเฟีย  เจะปอ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนิตยา  แสงสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงนินัซรูนี  สาแม็ง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงนินัสเราะห์  เจ๊ะสอเหาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายนิฟาริด  นิมะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายนิฟารีส  เบ็ญเราะฮ์มัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายนิมูฮำหมัดอาซิล  สุรารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายนิยานยา  นิแม
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงนิรมีน  ยีสมัน
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงนิรุสนานี  นิโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายนิวีอาร์ม  เเวดือเระ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงนิศรา  นิเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงนิสรีน  นิสะนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนิสรีน  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนิสรีน  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงนิสรีน  หะยีลาเตะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายนิสุลัยมาน  สิเดะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายนิอะฟันดี  มะดีเยาะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายนิอัมรู  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงนิอานีส  มะเเซ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายนิอามีน  นิมะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายนิอารอฟัต  เจะหลง
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนิอิฟติการ  สะนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายนิอิฟฟาน  เจะสะมาแอ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายนิอิรฟาน  กูมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายนิฮัมดาน  นาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายนิฮาริฟ  เจะเมาะ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายนิฮารูน  เจะเมาะ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงนุชไลลา  บิลยะกุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงนุณฮาเดียร์  อัลอิสฮักก์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนุรฟันนี  ตาเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนุรฟีรดาว  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงนุรมี  ยีเด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงนุรไลลา  มะกองอ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนคูหา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายนุรอูมูลอัยมาน  โต๊ะนาบอ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงนุรฮูดา  อาแว
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงนูรซีลาร์  สุหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงนูรตัสนีม  อุมาร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนูรนัซมี  มะดีเยาะ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงนูรนาซีฟา  เวาะมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงนูรนาเดีย  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงนูรฟาซีลา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะดือเระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนูรฟาติน  บินเจะอาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงนูรฟาติน  มามะ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงนูรฟาติน  สะอี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนูรฟาตีมะห์  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนูรฟารฮานา  เยาะมะ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนูรฟารีดา  อูมาร์
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนูรฟิรดาว  ราโมง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงนูรฟิรดาวน์  มะหิเละ
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  มูหนะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนูรยุสรีตา  พงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงนูรรูเฟีย  เเตลอเม็ง
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงนูร์ลัยลา  วาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงนูรวารีดา  แซมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนูรอักมัล  สะอง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนูรอัยณี  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนูรอัยนี  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  มามะ
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  วาแต
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนูรอานิส  สุหลง
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายนูรอาฟาน  อาโล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงนูรอิฮ์ซาน  หะยีเจะเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงนูรอิฮ์ตีซาน  เจ๊ะอุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงนูรอุซมีย์  เเละเซ็ง
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงนูรไอนี  เขตเทพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงนูร์ฮาฟีกีน  เงาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงนูรฮายาตี  สกุลอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงนูรฮาวาตี  อาแว
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงนูรไฮลา  มะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงนูริสา  ยาฆอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงนูรียะห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนูรีฮัน  มะสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงนูรุลซีกีน  หามะ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เบ็ญฮาวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงนูรุลฮีซานีย์  นิแม
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยะโกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงนูรุูลฟารีซา  มะลี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงนูรูฟาตีหะย์  สะนิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนูรูลสาพีกา  ขาเดร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงนูรูลอัฟนาน  นาแว
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงนูรูฮูดา  นิมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงนูฮา  แวดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายเนติรัฐ  หมุดแหละ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงบัซลาอ์  เบญลอฮ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายบัสรี  เจาะเอาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงบิลกิสท์  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายบิลาล  แวดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงบิสมี  แวกือจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงบุญพร้อม  เครือคำ
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงบูรัยด๊ะ  มะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายปพน  อึ้งรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายปภังกร  ชูจันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายปภังกร  เพชรดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปภาดา  อินภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงปยุดา  ปานสังข์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงประไพพิศ  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายปริชญ์  ภูยุทธานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปรียาภัทร  ริทธิโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงปลายฝน  เจริญทิพย์ชูเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงปวริชา  ประเสริฐศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายปวีณ  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายปัญญ  นิธิอุทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงปัณฑา  เพ็ชรรัตนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายปัณณทัต  บัวขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายปัณณ์  เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายปาฏิหาริย์  เพชรยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงปาณัสม์  วรรักษ์
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายปุญชรัสมิ์  ถาวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายพงศกร  ทองกาวแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพชรอร  หนูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพณณพร  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพรรษา  แหวนหรุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพรินพร  เซียววัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพลธกร  มามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงพอลลี่  อี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพัชราภา  ประมงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพัชรีพร  จินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพัฒชนก  สะอียา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพิชญ์พิมพ์เงิน  เสาะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพิชญา  เจะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายพิทยาพรม  พรมสุกขี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายพิทักษ์  วัฒนาศรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจะแล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายพีรวัส  รังสรรค์สฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายพีราวิชญ์  คล้ายดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงแพรววนิด  สอนเศษ
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายโพฒิศาสน์  วิทยะศุภร
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายฟัยซอล  โต๊ะดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายฟัยรุซ  สามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายฟัยรุซ  หะยีอาแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายฟัยศอล  แวแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงฟัรฮะห์  หะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายฟาฎิร  เจ๊ะสอเหาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายฟาฎิล  หมัดหมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายฟาเฎล  สะอะ
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงฟาฏีมะห์  เจะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายฟาดีนันท์  เปาะเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงฟาดีละห์  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงฟาดีละห์  ซูฟีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงฟาดีละห์  สาและ
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  เจ๊ะนาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงฟาเดีย  กูทา
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงฟาติน  เจะและ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงฟาติน  ปูติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายฟาติน  อีซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงฟาติมะฮ์  เกลาฉีด
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงฟาตีนะฮ์  จิใจ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงฟาตีมะห์  มามุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงฟาตีมะห์  มูซอ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงฟาตีมา  ทวีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงฟาตีฮะ  ยีจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สะอะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาและ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงฟารตี  เจ๊ะอุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงฟาร์ตีมะ  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงฟารีดา  มีนา
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงฟารีดา  ยาโงะ
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงฟารีดา  แวนาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงฟารีตา  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายฟารุซ  วาแมดีซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายฟาอิซ  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายฟาอิซ  หวั่นเซ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายฟาอิส  มามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายฟาอีซ  กาเดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงฟาอีซะห์  เจ๊ะนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายฟาอีฟ  อุสมันบาฮา
ป.6
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายฟาอีส  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายฟิตฏรี  ชมฉาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงฟิตดาว  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงฟิตรีญา  คาเว็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงฟิตรีมา  หะยีมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายฟิตรีย์  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงฟิตเราะห์  กอแต
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงฟิตเราะห์  เวาะเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางหมู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงฟิรดาว  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงฟิรดาวส์  ยานยา
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวนาแว
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงฟิรดาวส์  สอเฮาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายฟิรฮาน  หัตถประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงฟีรเดา  มะลาลม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงฟุฎลา  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายฟุรกอน  มูเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายฟุรซาน  เเวโดยี
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายเฟาริฟฮาน  กาซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายเฟาว๊าซ  หะยีแวฮามะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายไฟซอล  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงภัคพิชา  ลิ้มจิรภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงภานิชา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภาสกร  อ่อนพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายภูมินทร์  ชุดเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายภูมิพัฒน์  อาลีดีมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายภูเมศ  ปานสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงภูริชญา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายภูวิศ  ดำนิล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงมธุรดา  นาคทั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงมนทกานติ  มณีสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงมนัชญา  สารี
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงมลธิดา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายมะไฟซอล  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายมะมุสตากีม  บีกาสะตี
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายมัซลัน  หะยีอาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงมัณนา  สือแต
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายมัรวาน  ปะดาอามีน
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงมัสซูรี  มะแซ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงมัสตูรี  สะแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงมัสนียา  เกษา
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายมัสรอ  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายมัฮดี  หะยีมะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยีมามุ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงมาซีเตาะ  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  เด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงมาดีนะห์  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงมาดีนะห์  สาและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงมินทร์ภู  พรหมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงมีกรือซง  แวหามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายมีนทดา  กัลยาศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายมุกรอมีน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงมุคลิศาห์  หลังปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงมุมตาซ  สาและอารง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายมุมิน  สามะอาลี
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงมุมีนะฮ์  เจะโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงมุมีนี  ตาเฮร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายมุสตากีม  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายมุสลิม  เจะแต
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายมุสลีมีน  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายมุหัมมัดอัฟฎอล  จะอ๊อก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายมุอ์มิน  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายมูซักกิร  สาและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายมูหมัดฮาซิม  เจะปอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายมูหัมมัดซอฟัร  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายมูหัมหมัดอารีฟ  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายมูฮัมมัดนบีล  ยีดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายมูฮัมมัดฟัยซอล  ครู
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายมูฮัมหมัด  วาโดร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายมูฮัมหมัดชาห์รุล  โว๊ะ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายมูฮัมหมัดซอร์ฟา  เววาะแนง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟาวี  มะฉุ
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายมูฮัมหมัดซายูตี  โตะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  จะปะกียา
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  การี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายมูฮัมหมัดบัดรี  ลีแซ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  นิแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุด  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  แวฮามะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  หะยีมามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมีน  วาเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟีลัน  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายมูฮัมหมัดอาริฟ  อาบูบากา
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  เเซมา
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายมูฮัมหมัดอิมรอน  เหมาะกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  เจะเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  มะลี
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดี  สาอิ
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกาล  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาเซร  หะยีหามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยาแม
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายมูฮัยมีล์  โต๊ะมีนา
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายมูฮำมัดอิสติรฮาม  กาเต็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายมูฮำหมัด  บาราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายมูฮำหมัดกันดาฟี  ยาเลห์
ป.5
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายมูฮำหมัดคอยรุน  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายมูฮำหมัดซอบรี  อาแวปาโอะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายมูฮำหมัดซุกูร  มามุ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายมูฮำหมัดไซนุรดิน  สะรีเดะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายมูฮำหมัดดาอีย์  สาและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายมูฮำหมัดตัรฟิก  มีเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายมูฮำหมัดฟาโตร  กาเเบ
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิซ  เจะโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายมูฮำหมัดไฟซอล  เจ๊ะยอ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายมูฮำหมัดมะนาวี  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายมูฮำหมัดยุซรี  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายมูฮำหมัดอลีฟ  กิติชัย
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายมูฮำหมัดอัฟฟาน  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายมูฮำหมัดอาติฟ  หะสีแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายมูฮำหมัดอาลีพ  สาแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายมูฮำหมัดฮากิม  มะจือแร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงเมธวี  เสือชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายเมธี  กาเจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงยัสมีน  ตาเย๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงยัสมีน  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายยัสรี  มะเด็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงยาวารี  มะดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงยาสมีน  สามะอาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายยุทธภูมิ  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายยูซูฟ  เเวนาเเว
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงยูราณี  ดอแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงยูเรียนา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงโยลันดา  พรหมเห็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงรสกร  เส้งเซ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายรอมฎอน  เจะมามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายรอมฎอน  สารี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงรอยม๊ะ  เจะมามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงรอฮานิง  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงรังสิยา  อินโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงรัชฟีรีน  รัตนจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงรัญชนา  บัวบางกรูด
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายรัฐนันท์  ชินดือเระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายรัฐศาสตร์  สาและนิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงรัสรินทร์  จิตรสุข
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายราฟิด  อับดนเลาะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายริฎดวน  เจะเเละ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายริฎวาน  รักสันติภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายริดูวัน  หะมิงมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายรุจฮาน  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายรุสดี  ตือเงาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงรุสนา  หะยีแยนา
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงรุสนาณี  อยีแหละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงรุสมีณา  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงโรซา  มะแซ
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงโรสอัยณีย์  อินทโช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายฤทธินันท์  เหมาะกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายลัญจกร  แดงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงลัดดา  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงลาตีฟะฮ์  หะยีตาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายลุกมาน  แลมีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายลุตฟาน  อับดุลซาลาม
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงลุบนา  ตาเฮร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายวชิรพงศ์  คุณชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายวชิรวิชญ์  โอฬาริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายวชิรวิชย์  เรนทร์สถาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญญถิร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงวนิชพร  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายวรชิต  ดีชูศร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายวรพล  สมภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายวรเมธ  ไชยแสงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงวรรณิดา  แดงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายวรฤทธิ์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายวรวุฒิ  ชูเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายวรัชญ์  วัฒนานิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายวรัญญู  เอมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงวรามน  พลวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายวรินทร  นุชหีต
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงวริศรา  บุญชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงวริศรา  สังกุนะ
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายวโรดม  มุนีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายวันเฉลิม  คินันติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายวันฟิตรี  โด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงวันวิสา  ตาลสุกเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงวันวิสา  ตึ่งเกี๊ยบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงวันอัยชาร์  เหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงวันฮุสนา  ฮาลีมสุลัยม์
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายวิชวิมล  ไวยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตน์นุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงวิอาม  หะยีเจะแว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงวีซาม  เเมะ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงวีรญา  กาญจนเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายวีรภัทร  กาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายวีรภัทร  รัตนญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายวุฒิจิรัสย์  พวงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงแวซาเฟีย  โตะอาแด
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงแวซามีมี  แวดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายแวซุลกิฟมาน  สุหลง
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงแวซูฟียะห์  แวเลาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงแวซูฮัยลา  แวนุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงแวนูรูลซากีนะห์  แวดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงแวฟาตีฮะ  แวฮามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงแวฟารีน  สะรีเดะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงแวอามานี่  สุเด็น
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายแวอารอฟัร  ปอสอตี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายแวอิดเรส  แวนิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายแวอิสมาแอ  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายแวอุสมาน  ขาเดร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายแวฮาซิร  หะยีสะอิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายศรัณ  บำรุงพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงศศิฎามาส  อินทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายศาสตราวุธ  รวมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงศิริภัสสร  เพียรแสวงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงศิริยา  จาระเวชสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายศิริศักดิ์  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายศิวกร  สงวนโรจน์
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายศิวโรจน์  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายศุภกร  เขียวเข้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายศุภกิตต์  ชูนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายศุภณัฐ  อ้นชดชาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงศุภัชฏา  หน่อทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายสันต์  สะมาแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงสามียะห์  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายสิทธานนท์  นิลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายสิรภพ  จ่ายวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายสิรภพ  สุทธิปัญญาปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ฆังมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายสิริภพ  เกตุเรน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายสิริโรจน์  พันทสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายสุกฤษฎิ์  รัตนมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงสุกัญญา  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงสุชาสิริ  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงสุฐิษา  สุวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงสุดารัตน์  ใบศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายสุทธวิชญ์  คาระวะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายสุทธินัย  สุหรรษา
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงสุธาศินี  พรหมดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายสุพิชชา  ขี่ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงสุพิชชา  งามศรีผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงสุพิชญา  แปะกุ่ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงสุพิชญา  สีทับทิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงสุภัชชา  รักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายสุวราชย์  เพ็ชรโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงหทัยกานต์  จิตรหลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงหยาดนภา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายหวันซูอีฟ  อีซอ
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงหะนีฟ  เบญลอฮ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายอจลวิชญ์  เจียมรัตโนภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงอณิสา  วาเงาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายอดิกันต์  แม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายอดิศร  แก้วไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายอดือนันต์  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายอธิภัทร  ชอบน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายอนันต์  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายอนัส  ซาและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายอนัส  แวกาเดร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงอนิสรา  กะลูแป
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงอนิสษา  ยูนุ๊
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงอนิสา  อีมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายอนุศาสน์  มโนสันต์
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงอนุสรา  หาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายอภิรักษ์  ชูชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงอภิสรา  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายอมีร  มาปะ
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงอริสรา  นามะมิง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงอริสรา  บือซา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายอะฟันดี้  เจะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงอะมาลีนา  โต๊ะแมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายอะลีฟ  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายอะห์มัด  เซ็นโซม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายอะห์หมัดอารีฟ ซับรี  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายอะห์หมัด  มะมิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงอะฮ์ลามีย์  โตะแอ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงอะฮ์ลาม  ดอนิ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงอัจฉรา  พรเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายอัซฟัร  อับรู
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายอัซฟัร  อาลี
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงอัซมี  หะยีวามิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายอัซรอน  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายอัซรอฟ  เจะโซะ
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายอัซรี  สาแล2
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายอัซวัน  บากา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงอัญธิกา  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายอัฎฮา  โตะแปเราะ
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงอันดา  หะยีแวนาแว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายอันวา  สือแต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายอันวาร์  เจะแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายอันวาร์  วาเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายอับดุลการีม  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายอับดุลมุมิน  ติลามานิ
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายอับดุลรอกิบ  กาหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายอับดุลรอฟัต  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายอับดุลเราะมาน  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายอับดุลเลาะ  เจะโซะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายอับดุลเลาะ  ปูซู
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
807
เด็กชายอับดุลเลาะ  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายอับดุลวาริซ  โตะนาฮุน
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายอับดุลวาริส  เจะเตะ
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายอับดุลอาซิ  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอับดุลอาซีม  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายอับดุลฮาดี้  การีนา
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายอับดุลฮาฟิส  วาแต
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายอัฟฎ็อล  มา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายอัฟนันต์  อาแซ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายอัฟนันท์  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงอัฟนาน  มามะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงอัฟนาน  ยูนุ
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีบากา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอัฟนาน  อาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายอัฟฟาน  ตานีเเล
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายอัฟฟาน  เบญนูรุดดีน
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายอัฟฟาน  โวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายอัฟฟานดี  ดอมะ
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายอัฟฟิซ  สาแลบิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงอัฟวาร์  มะเด็ง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายอัฟฮัม  ดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านราวอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายอัฟฮัม  มูซอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอัมนา  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงอัมนี  อาสาสุจริต
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายอัมรัน  อาแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายอัยซุดดีน  อุมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงอัยมุนี  ร่าหมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายอัยยุบ  มามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายอัยยุบ  โสวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงอัลฟาตินฟ  บากา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายอัลฟาริส  แวและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายอัลมะห์ดี  แวสะแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงอัลยา  เจ๊ะดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายอัลลาฟีน  ทองหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายอัลฮาชิร์  เสมาทอง
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงอัศมารินทร์  มะกูวิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
843
เด็กชายอัสคลัง  สะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงอัสนียา  สือแต
ป.5
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายอัสรี  ปาเนาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงอัสรีนา  นิสนิ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายอัสรีย์  เจ๊ะบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงอัสอานิส  เจะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายอัสฮาน  กาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงอาชีกีน  ยะโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนจ้องฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงอาซียะห์  ฮาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางหมู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงอาซูร์รา  เจ๊ะนุ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายอาซูวัน  สาและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายอาดัม  กาเดร์
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายอาดิฟ  ยุทธนาศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายอาดิล  ดามูซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงอาดียา  กอฮิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงอาดีละห์  ยานยา
ป.4
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงอาตีกะฮ์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านควนคูหา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงอาตีฆะห์  กามาโร๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญไผ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็ญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายอานนท์  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายอานัส  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงอานีซะห์  เจ๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงอานีต้าร์  กะลูเเป
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายอานีฟ  มูเน๊าะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงอานีส  ภูยุทธานนท์
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายอาบีดีน  กาเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายอาบีดีน  เบญญากาจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายอามันดาร์  ไชยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงอามานี  แมปอ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงอามานี  ยีแว
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงอามานี  แวมง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงอามานี  สือรี
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงอามีณี  หะยีดอเลาะเถาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายอามีน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายอามีน  มะสือแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กหญิงอามีนะห์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายอามีร  เสกเมธี
ป.5
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงอามีรา  กาเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงอามีเราะห์  สะอิ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงอายาอิฟ  เจะสะตำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายอาร์นีส  กะจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายอารอฟาตย์  มูฮำหมัดอาฟาฟ
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงอาริฟา  กะลูแป
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายอาริส  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงอารีนา  ตาเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงอารีนา  มะดีเย๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงอารีนี  มะเกะ
ป.5
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายอารีฟ  จะปะเกีย
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงอารีฟา  สุรินทร์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายอารีฟีน  สะเล่
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายอารีฟีน  อาลียู
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงอารียา  สาอะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายอาลีฟ  เตาะสาตู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงอาวฟา  สะแม
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงอาวฟาร์  สาและ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงอาวาติฟ  วาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายอาหมัดฟาเดล  ขำแจ้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงอาอีเซาะ  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายอิคลาส  เปาะมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายอิทธิ์พงศ์  เจนพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงอินทิรา  โนนทิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายอิบบาฮา  ตอรอโบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายอิบรอม  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายอิมรอน  กาเดร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายอิรฟาน  วาเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายอิรฟาน  แวนูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายอิลฮัม  คารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายอิลฮาม  มายอ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงอิสตีฆอหม๊ะ  กาเต็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายอิสฟาฮาน  เจะมามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
915
เด็กชายอีรฟาน  อีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอุรัสยา  พวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายอุสมัน  เจ๊ะดาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายอุสมัน  มะมิง
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายอุสมาน  ดาราวี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอุสรานี  ปิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปุลากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายเอกภาวี  เผ่าจินดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงเอมกมล  ธรรมใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงฮบีย์บิลลาฮ์  เบญจสมัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงฮัซนา  หมีสุหรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงฮัซวาณีย์  วาเตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายฮัซวานี  หะยีสันติ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงฮันนาน  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงฮันนาน  โตะลู
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงฮันนาน  ราฮิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายฮัฟเสาะ  มูซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงฮาชีเราะห์  บาตูแน
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายฮาด๊าด  บาบูมาเร๊าะ
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายฮาดี  นิยมวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายฮาดีฟ  จะปะกิยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงฮานาน  อาลี
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงฮานีตา  ดีเยาะ
ป.4
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงฮาบีบะห์  แม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงฮาฟีซาตี  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงฮาฟีณีย์  สะแม
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงฮามีด๊ะ  บากา
ป.5
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายฮามีฟัม  สออิสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายฮามีรู  สออิสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงฮายาณี  เดาะเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายฮารีส  เดลา
ป.6
โรงเรียนบ้านบากง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงฮาสวานี  มามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงฮุมัยเราะฮ์  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงฮุษนา  มามะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงฮุสนา  อาแว
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายไฮกาล  แวปูเตะ
ป.4
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายไฮดาร์  หะยีสะอิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
951
เด็กหญิงกนกพร  บินเหม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายกฤตบุญ  บุญภิรมย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงกอฮีเราะห์  บาแม
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีหลำ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงกันตา  สุดเสมอใจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงกัสมาวาตี  กาหลง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายกัสลัม  มามะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายกานต์ทอง  หนูทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายกานต์บดินทร์  แซ่เตีย
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
นายกิตติพงษ์  นพจนสุภาพ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายกุฟุวัน  หะยีลาเตะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงกุลวานีย์  โต๊ะอิสอ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงกูอัยมี่  กูโนะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงกูฮัยดัร  ยามิรูเด็ง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงเกวลิน  ดาเซะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายไกรวิชญ์  อารยะทรงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงขวัญชนก  เขตอรัญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงขวัญณัฐดา  แข่งขันดี
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงคอยรียะห์  แวฮามะ
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
นายคอยรุดดีน  ประเสริฐดำ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
นายจักรพงศ์  แข่งขันดี
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงจัฟนี  มามะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงจัลวาตีย์  กอเนาะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงจัสมิน  กาซอ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงจัสมีน  กอฮ๋ง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงจารวี  รังสรรค์สฤษดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงจิรชยา  ลาภวงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงเจ๊ะซารีณา  หะยีเซ็ง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายชกรณ์เกียรติ  ปิตารังสีกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงชญานิศ  เจียรกุลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
นางสาวชนภรณ์  จุฑานันท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงชนาภัทร  แก้วมุนีโชค
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงชลธิชา  ไถนาเพรียว
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงชลลดา  ทองโอ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
986
นางสาวชวิศา  ชุมคง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงชัมชีน่า  ซัยดานี่
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายชัยวัฒน์  ทั่วถวิล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงชารีญา  มะซัน
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายชารีฟ  วาเด็ง
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายชารีฟ  อีซอมูซอ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อเกียรติพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงซอฟียะห์  มูนะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
นางสาวซอฟียะห์  สาและ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงซอลีฮะห์  ดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายซัยฟุลอิสลาม  ยามา
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงซัลยาบีร  กอเส็ม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
นางสาวซัลวา  มะลี
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
นางสาวซัลวาณี  โตะเฮ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายซากิฟ  ยือลาแป
ม.2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงซาบีล่า  ปาทาน
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงซาฟูราห์  ยีดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
นางสาวซิลมีย์  นิยมเดชา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงซีฟาอฺ  โตะลู
ม.2
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายซุกรอน  หะยีมามุ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายซุนนูร  สาและ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายซุลกอร์นัย  แวนิ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายซุลกิฟลี  เจะอุบง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายซุลกิฟลี  เจะอูมาร์
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายซุลกิ๊ฟลี  สาเมาะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงซุลฟา  อุมา
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายซุลฮัดซัน  ตีเยาะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายซุลฮาซาน  ยูโซะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงซูนีตา  ปิ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงซูมัยยะห์  ดือราวี
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงซูรัยยา  สิเดะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงซูรายดา  เจะมะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงซูเรียนี  โต๊ะเซ็ง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายซูลกิฟลี  มัสปง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1021
เด็กชายซูไฮมี  บาโงสะตา
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายซูไฮมี  สาเมาะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายซูไฮรี  ราโมง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงซูไฮลา  แวสุหลง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
นางสาวเซาดะห์  อาเยาะแซ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงเซาดา  หะยีดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงโซไฮลา  มักตาร์
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายไซยิดอับดุลเราะห์มาน  อันอตัน
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงไซรีดา  อารง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยมนตรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงฐิติรินทร์  วัฒนเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายณรงค์เดช  พรหมจันทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสันติดิลก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงณัฐฐิภร  สาแม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงณัฐติมา  สงวนไถ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิพุฑฒิกุลวาทย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลอุบล
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประกอบชาติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายณัฐวุธ  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงณิชกานต์  จิรธัญวงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงณิชตา  ลิ้มกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงณิชากร  พิชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงณิชารีย์  อัตตะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงดาเนีย  เบ็ญจลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงดายานา  หะยีสะแม
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายไดญาซ  แวหะมะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงไดย์อาน  หมาดบากา
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงต่วนซารีปะห์นูรูลฮูดา  อดุลรัส
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายต่วนมุฆนี  โตะกูบาฮา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
นายต่วนอัฟนาน  ดาจูดา
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
นางสาวต่วนอัสรีนา  กูจิ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงตักวา  เซงแว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายตูแวฟาเดล  ตูแวลอเซ็ง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายเตชินท์  บุญยรัตพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1056
เด็กหญิงทัตธิชา  มูลจันที
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายธนฉัตร  บุญละเอียด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายธนชัย  เจียรนัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายธนทัต  ศรีระพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
นายธนบดี  หนุจิ๊
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
นางสาวธัญชนก  ผัดสมุทร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงธัญญกุล  จันทร์หงษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายธีร์ธวัช  คงฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายนครินทร์  ศิริ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
นางสาวนราวัลย์  กาญจนอารี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงนริศรา  ตาเละ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงนะดา  มาลินี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงนัจญมีน  เกื้อหมาด
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
นางสาวนัจมีย์  กามะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงนัจวา  กาเดร์
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงนัซมีมี่  สาเมาะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายนัซรอน  กองบก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายนัซรอน  หนูหนุด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายนัตซรี  หะมิงมะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงนัทธมน  คงเทียบ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงนัยรี่ย์  ภูมิบุตรา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงนัศรียา  ปูเตะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงนัสรี  สาและ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
นางสาวนัสรีน  เบ็ญญากาจ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายนัสรุลเลาะห์  สะอิด
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายนากิ๊บ  ลาเต๊ะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงนาซูฮา  ตีมุง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายนาธัน  ศรีเปารยะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงนิกัรตีนี  นิตยรักษ์
ม.2
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงนิซาฟีซาห์  นิมะมิง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
นางสาวนิซารีนา  แวมูดอ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1091
เด็กหญิงนิตัซนีม  สุไลมาน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงนิฟาติน  อูมา
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงนิฟาติมา  หะยีสะแม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงนิฟาตีนีย์  แวสามะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงนิฟารีซาน  นิเดร์หะ
ม.1
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายนิฟิรเดาส์  มะเด็ง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายนิยาซิร  ยามิง
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงนิรดา  แกสมาน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงนิรัณดา  แวดายะ
ม.1
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
นางสาวนิราเนีย  แวดายะ
ม.3
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงนิวีฟ้าค  แวดือเระ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงนิสรีน  สาแล๊ะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงนิสรีน  หะสาเมาะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงนิสรีน  เฮ็งปิยา
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงนิอัสมา  นิเดร์หะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายนิอานัส  จาเราะมาหาแดง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายนิอารีฟีน  มะดีเยาะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายนิอิคลาส  ต่วนนุ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
นายนิฮัมดีน  นิเดร์หะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
นายนิฮาฟิส  นิสะแม
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงนิฮาวาตี  มูซอ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงนิฮุสณา  นาดามัน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงนุชซาราซีนี  เตะโระ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงนุชฟาตีหะฮ์  มะลี
ม.2
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
นางสาวนุซนารินร์  อาเเว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงนูรซอลีฮะห์  สาเน้ย
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงนูรซามีมีซามีร่า  ดาโอ๊ะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงนูรญานี  แวดีซา
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายนูรดานิช  พงษ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงนูรนาฟีฮา  สะมาแอ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงนูรฟาดินันท์  พรหมจันทร์
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงนูรฟาติน  ปิ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงนูรฟาติน  แปเฮาะอีเล
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงนูรฟาติน  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
นางสาวนูรฟาฮานา  ดาโอะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กหญิงนูรฟิรดาว  บอซู
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงนูรมา  ฮายี
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงนูรมี  เจะอามะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงนูรมี  ดือเระ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงนูรอัดลีน  เจะบือราเฮง
ม.2
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงนูรอัยนี  สาและ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
นางสาวนูรอัยนี  เฮ็งปิยา
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงนูรอัสริน  อาวัง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงนูรอามานี  อาแว
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงนูรไอณี  เจ๊ะอูมา
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงนูรไอณีย์  ดิอเระ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ
ม.1
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดาโหะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงนูรฮามีมี่  เจ๊ะน๊ะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงนูรฮาลีซา  กะนาเปะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงนูรฮาลีดา  เจ๊ะโซะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงนูรฮาอีละห์  เจ๊ะแฮ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ
ม.1
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงนูรีซา  มูดอ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงนูรีน  สุไลมาน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงนูรียา  ดือเระ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงนูรีสะห์  เจะหะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายนูรุซัม  มณีรัมย์
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงนูรุลฟารานี  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงนูรูฟาตีฮ๊ะ  เจ๊ะยะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงนูอัยม์  บนีอะหมัด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
นางสาวบัยดูรี  มามะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายบินยามีน  มะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายบินยามีน  มะมิง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
นายบุสตานีย์  เฮาะมะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
นายบูรฮานุดีน  สาและ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงเบญจสิริ  สะแมบากอ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
นายปัจฉิม  อดุลรัส
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงปัญญดา  ช่วยธรรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงปานนัดตี  กิติชัย
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1161
เด็กหญิงปิยกานต์  รุ่งประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงพรรณรวี  จงรักษ์
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงพัทธนันท์  แม่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงพาซีลา  บากา
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
นางสาวพิชามญชุ์  สังข์วิชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงฟัฏนี  สาหะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงฟัตฏาณีญะห์  มามะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
นางสาวฟัตนีน  หิเล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายฟัตฮุรเราะห์มาน  สมาแอ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายฟัยรุส  บือราเฮง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายฟัยศอล  เซะบากอ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายฟัรฮาน  มะมิง
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายฟาฎิล  แวมูซอ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงฟาฎีลา  โตะนาฮุง
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
นายฟาฏิร  วัลนา
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงฟาฏิหะฮ์  บินมะ
ม.1
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงฟาดีละห์  มะลี
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงฟาเดีย  ลอเด็ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงฟาติน  จิใจ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะยอ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงฟาติน  เปาะเลาะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงฟาติน  มะสะนิง
ม.1
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงฟาติน  สนิ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงฟาติล  อีบุ๊
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
นางสาวฟาตีมะห์  บากา
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  แวนาแว
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจะสะมาแอ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มาหิเละ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาลี
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายฟารีด  วรรณมาตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายฟารุค  แวเดร์
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1196
เด็กชายฟารุจน์  กาญจนสดุ้ง
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
นางสาวฟาอีซะห์  เบ็ญญากาล
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายฟิตกรี  มูเก็ม
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง
ม.1
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงฟิตร์ดาวส์  บือแน
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายฟิตรียะห์  เจะมูดอ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงฟิรดาว  หะยีตาเยะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ดุลมาตร
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงฟิรดาวน์  โยะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงฟิรดาวน์  สาเมาะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
นายฟิรฮัม  ยุนุ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงภัทรพร  รัตนสำเนียง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงภัทริยา  ประสานวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายภานุพงศ์  แก้วประมูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายภูวดล  เจะอาแว
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
นางสาวมนยาตี  อาแว
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงมาซีห์เตาะ  มามะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงมารีน่า  สะนิ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงมารีเยาะ  ลาเตะ
ม.1
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงมาหยา  มาเจ๊ะมะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายมุณซีรีน  โตะลู
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
นางสาวมุมีนะฮ์  แวกะจิ
ม.3
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายมุสลิม  ลาเตะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายมุสลีมีน  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงมูญาฮาดะห์  เปาะวอ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงมูรณี  แวดาโอะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายมูหัมหมัดกัสฟี  กือลาแต
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายมูฮัมมัดฟัยซอล  ฮามะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายมูฮัมมัดอักรอม  วาเยะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงมูฮัมหมัด  อุมา
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
นายมูฮัมหมัดดารี  สาเมาะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  สะแม
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายมูฮัมหมัดฟะห์มี  ดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมีน  เซงมี
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  วาจิ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1231
เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟฮาม  สะมาแอ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายมูฮัมหมัดฮามิน  แลบา
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริซ  อาแว
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
นายมูฮัมหมัดฮาวิน  มะโร๊ะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายมูฮามัดวาเอล  หะยีสะแม
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายมูฮาหมัดซอลีกีน  กะลูแป
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายมูฮำหมัด  มะตีเยาะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
นายมูฮำหมัดกอเซ็ง  แวสมาย
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายมูฮำหมัดเซากีย์  แวสะแม
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายมูฮำหมัดนาซีร  เฮ็งปิยา
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายมูฮำหมัดบุรฮาน  เจะมู
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายมูฮำหมัดรอฟิก  อูมา
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายมูฮำหมัดศิดฎิก  แวอุมา
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายมูฮำหมัดอัสมี  เปาะมะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
นายมูฮำหมัดฮาฟิซ  แวอุมา
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงยัสมี  บราเห็ง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงเยาวรี  ดือเระ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงรสิตา  เจตวรานนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงรอเนีย  อาลี
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายรอมฎอน  เจะฮะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงรอยมี่  ยีมะแซ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงรอฮานา  โตะแวโซะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายระพีพัฒน์  สายธนู
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายราฟเฟล  นิยมเดชา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงรินดา  เจะตำ
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงรุ่งนรา  ฆาเราะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายรุสกี  ตีมุง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงรุสกี  สุหลง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
นายรุสลัน  ปาแนจากะ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายรุสอามีน  อาแว
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงโรบีนา  มะลี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มะ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงลีณา  วายูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
นางสาวลียาน่า  อัลมุมีนีน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปัตตานี เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1266
นายลุกมัน  ยาบา
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงวรดา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายวรท  ไลวานิช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงวรัญญา  อินหมัน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายวรินทร  ศรีชาติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงวันฟิตรี  แวซู
ม.3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายวันหัมบาลี  เปาะเยะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายวันอัซรอน  อิลวานุดดีน
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
นางสาววันอัสมัก  มานะ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงวันอิสเฮาะ  สามะ
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
นายวันอุสมาน  สาและ
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงวันฮัสณีฟาร์  แวอุเซ็ง
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงวัรดีนา  ปราปง
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงวานีตา  หะยีลาเตะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายวาริช  ชูอ่อน
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
นางสาววาลิดา  เหงบารู
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายวาศิล  กามะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายวาอิล  สอเหาะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงวิจดาน  สิเดะ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายวิชยุตม์  พันธ์พฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงวีอาร์ม  จะปะกียา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายแวซอฟวัน  แวอาลี
ม.3
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงแวซูไรดา  หยีกาเร็ม
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงแวตัสนีม  มามะ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงแวฟาาตีฮะห์  มาตาเอ
ม.1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายแวฟุรกอน  แวดือเระ
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงแวยะ  อิเฮง
ม.2
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
นางสาวแวรอยญาน  หะยีแวสาและ
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณิต ม.ต้น